(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Denne dom er afsagt af Østre Landsret primo november 2004 og vedrører en tvist om, hvorvidt AB 92 kunne anses for vedtaget mellem parterne.

Da forudgående aftale om voldgiftsbehandling ikke er gyldig i forbrugerforhold efter voldgiftslovens § 7, stk. 2, skal det indledningsvist bemærkes, at der er tale om en professionel bygherre.

Entreprenør (E) indgik entrepriseaftale med bygherre (BH) om udførelse af nogle elfordelingsarbejder i forbindelse med en ombygning af BH’s forbrændingsanlæg. For så vidt angik disse arbejder, var AB 92 gældende.

Ved udførelsen af elfordelingsarbejdet anmodede en repræsentant for BH en montør fra E, der på pladsen udførte arbejder omfattet af entreprisen, om snarest at udføre en opgave vedrørende etablering af synkroniseringskabler mellem et nyt turbinegenerationsanlæg og værkets elfordelingsanlæg. I forbindelse hermed blev hverken pris eller andre vilkår drøftet, hvorefter E påbegyndte udførelsen af arbejdet med etablering af synkroniseringskablerne. I forbindelse med monteringen af et af de førte kabler, opstod der imidlertid betydelig skade på en af BH’s turbiner.

BH’s forsikringsselskab (F) anlagde herefter sag mod E ved domstolene med påstand om erstatning for den skete skade. E påstod imidlertid afvisning under henvisning til voldgiftslovens § 1 og AB 92 § 47.

Landsretten

Landsretten lagde til grund, at det måtte eller burde have stået BH klart, at E gik ud fra, at der for opgaven skulle gælde de samme vilkår, som BH havde fastsat i forbindelse med udbuddet af elfordelingsentreprisen, da etableringen af synkroniseringskablerne havde en naturlig sammenhæng med denne, hvortil AB 92 blev anvendt og da AB 92 i øvrigt blev anvendt ved E’s andre arbejder for BH.

Såfremt BH ønskede at der skulle gælde andre vilkår for etableringen af synkroniseringskablerne, påhvilede det herefter BH at tilkendegive dette over for E. Da dette ikke var sket, måtte AB 92 og dermed voldgiftsklausulen i § 47 anses for gældende for synkroniseringsopgaven.

E’s afvisningspåstand blev derfor taget til følge i overensstemmelse med voldgiftslovens § 1, stk. 1.

Hvad kan vi lære af denne dom?

AB-regelsættet vedtages i langt de fleste entrepriser. Der forekommer imidlertid situationer, hvor der opstår tvivl om, hvorvidt AB-regelsættet er vedtaget – ugens dom er et eksempel herpå. Af dommen kan det således udledes, at AB-regelsættet kan anses for vedtaget, såfremt opgaven har en naturlig sammenhæng med en anden entreprise mellem parterne, for hvilken AB-regelsættet er gældende, og der for så vidt angår andre arbejder mellem parterne normalvis anvendes AB. Såfremt en af parterne imidlertid ikke ønsker at AB-regelsættet skal gælde, påhviler det denne at tilkendegive dette over for den anden part. Aftalegrundlaget er derfor enormt vigtigt at fastlægge inden byggeriet iværksættes, for at imødekomme denne problemstilling senere i byggeriet.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere på https://nexusadvokater.dk/kurser/

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i U 2005.817 Ø / Anke 15. afd. Nr. B-1851-03

 

-oOo-

 

Dommen i fuld længde

Tryg Forsikring A/S (adv. Bo Berner Hansen, Kbh.) mod Kemp & Lauritzen A/S (adv. Klaus Kastrup-Larsen, Kbh.).

Denne dom angår spørgsmålet om, hvorvidt sagen bør afvises, fordi det må lægges til grund, at AB 92, herunder voldgiftsbestemmelsen i AB 92 § 47, er aftalt.

Sagens nærmere omstændigheder

Da sagsøgte, Kemp & Lauritzen A/S, udførte arbejde på I/S Amagerforbrænding med etablering af synkroniseringskabler mellem et nyt turbine-generatoranlæg og værkets elfordelingsanlægs 10 kV HT01-tavle, opstod en skade på en turbine.

Under denne sag, der er anlagt den 24. juni 2003, har sagsøgeren, Tryg Forsikring A/S, der som forsikringsselskab for I/S Amagerforbrænding har dækket skaden og dermed er indtrådt i kravet, påstået Kemp & Lauritzen A/S dømt til at betale i alt 5 mio. kr. med tillæg af renter.

Der er mellem parterne enighed om, at der er tale om et subrogeret krav, således at sagen skal afgøres på samme måde, som hvis I/S Amagerforbrænding havde gjort kravet gældende.

Spørgsmålet om afvisning er udskilt til særskilt forhandling, jf. retsplejelovens § 253.

Tryg Forsikring A/S har påstået sagen fremmet til behandling i realiteten.

Kemp & Lauritzen A/S har påstået sagen afvist under henvisning til voldgiftslovens § 1 og AB 92 § 47. Kemp & Lauritzen A/S har til støtte herfor navnlig gjort gældende, at det elarbejde, hvorunder skaden skete, må anses for et ekstraarbejde til en entreprise, som Kemp & Lauritzen A/S udførte for I/S Amagerforbrænding, og for hvilken bl.a. AB 92 § 47 om voldgiftsbehandling er aftalt.

Entreprisen vedrørte ombygning af I/S Amagerforbrændings elfordelingsanlæg. Rambøll A/S var I/S Amagerforbrændings rådgiver på denne entreprise. Entreprisen var led i en større ombygning på værket, der ligeledes omfattede bl.a. en entreprise omfattende levering og opstilling af et nyt 8 MW turbine-generatoranlæg (turbineentreprisen). På denne entreprise var entreprenøren B+V Industrietechnik GmbH (B+V I), og COWI A/S var I/S Amagerforbrændings rådgiver.

Elfordelingsanlægsentreprisen var opdelt i 4 faser, hvoraf fase 1 omfattede bl.a. levering og installation af et nyt 10 kV mellemspændingsanlæg HT01 (10 kV-anlægget).

Kemp & Lauritzen A/S afgav den 15. november 1999 tilbud på den samlede entreprise i henhold til I/S Amagerforbrændings udbudsmateriale. Tilbudssummen udgjorde 16.783.225 kr. ekskl. moms.

Af udbudsbetingelsernes afsnit 4, Fællesbetingelser, fremgår bl.a., at AB 92 med en række supplerende bestemmelser, undtagelser og fravigelser er gældende. Ændringerne berører ikke voldgiftsbestemmelsen i AB 92 § 47. Af § 14 i fællesbetingelserne fremgår bl.a.:

Ȯndringer i arbejdet

  • 14, stk. 1

Bygherren kan forlange ændringer i entreprisens omfang, der medfører såvel mer- som mindremængder i forhold til udbudsmaterialet.

Bygherren alene afgør, hvornår der opstår særlige forhold der begrunder, at bygherren lader andre udføre arbejdet.

. . .

For disse arbejder gælder samme vilkår som for entreprisen i øvrigt.

  • 14, stk. 2

Eventuelle ekstraarbejder skal aftales skriftligt inden arbejdets igangsættelse.

. . .

Ekstraarbejder omfattes af entreprisens bestemmelser. Udførelse af ekstraarbejder må kun iværksættes efter skriftligt accepttillæg, aftaleseddel eller rekvisition fra bygherren.

Ændringer og ekstraarbejder afregnes efter bygherrens nærmere bestemmelser, enten med enhedspriser, idet tilbudslistens relevante enhedspriser skal benyttes, eller som tilbudsarbejde efter faste summer eller som regningsarbejde.«

Af udbudsbetingelsernes afsnit 3, Tilbudslister, fremgår om reguleringspriser bl.a., at timelønnen inden for normal arbejdstid er 450 kr. for en overmontør og 290 kr. for en elektriker. Af retningslinjer for mængdeopgørelser og prisfastsættelse samt noter til tilbudslisten fremgår bl.a., at reguleringsposter anvendes for regulering af arbejdets pris for såvel øgede som reducerede mængder, hvis ændringer af udstyr i nye eller eksisterende tavleanlæg og installationer er nødvendige under den fortsatte projektering af ombygningen af elfordelingsanlægget.

Kemp & Lauritzen A/S færdigmeldte den 13. december 2000 fase 1 i ombygningen af elfordelingsanlægget, hvorunder 10 kV-anlægget hørte, og den 20. december 2000 blev afleveringsforretningen afholdt. Den 26. august 2002 færdigmeldte Kemp & Lauritzen A/S entreprisens resterende faser, 2, 3 og 4, og den 18. december 2002 blev afleveringsforretningen afholdt.

Arbejdet med etablering af forbindelser til synkronisering mellem 10 kV-anlægget og turbinegeneratoranlægget, der navnlig omfattede trækning af kabler fra det nye turbine- og generatoranlæg til 10 kV-anlægget, var ikke omfattet af elfordelingsanlægsentreprisen. Af udbudsbetingelserne for elfordelingsanlægsentreprisen fremgår således, at levering, installation og tilslutning af kablet fra det nye turbinegeneratoranlæg til 10 kV-anlægget henhører under turbineentreprisen.

Aftalen, hvorved Kemp & Lauritzen A/S påtog sig trækning af synkroniseringskabler, blev indgået den 31. oktober 2001 mellem Carsten Buster Nielsen fra COWI A/S og Ole Frøslev Nielsen fra Kemp & Lauritzen A/S, idet Carsten Buster Nielsen samtidig udleverede en håndtegnet skitse over de synkroniseringskabler, der skulle trækkes. På skitsen er anført bl.a.:

»31.10 2001

K & L trækker kabler (Ole Frøslev),«

Kemp & Lauritzen A/S påbegyndte arbejdet, der imidlertid kort efter måtte standses. Arbejdet blev genoptaget i oktober 2002, og den 3. december 2002 indtraf skaden på turbinen. Om hændelsesforløbet i forbindelse med skaden fremgår af et af Kemp & Lauritzen udarbejdet referat af et møde den 5. december 2002, hvori deltog Aksel Tolderlund, Carsten B. Nielsen, Piet Jansen, Jan Sørensen og Henrik Jørgensen, bl.a.:

»Årsagen til møde mellem ovenstående var, at Kemp & Lauritzen ved elektriker Jesper Nielsen ved terminering af styrekabel tavle placeret i 10 kV rummet i turbinebygningen, havde trukket en gnist pga. forkert terminering.

Kemp & Lauritzen A/S udfører kontraktarbejde på værket, og er desuden behjælpelig med div. ændringer/tilpasninger omkring signaludveksling mellem eksisterende 10 kV anlæg og ny turbine. Fejltermineringen sker i forbindelse med sidstnævnte.

Carsten B. Nielsen, Cowi, har aftalt arbejdet direkte med vores elektrikerformand på pladsen, herunder hvad han ønsker ændret/tilpasset samt udleveret tegninger/skitser til brug for arbejdets udførelse.

Jan Sørensen, K&L, blev kontaktet af Carsten B. Nielsen den 4. december 2002 kl. ca. 9.00, hvor Carsten B. Nielsen kunne informere om at der var problemer med turbinen, efter der var foretaget en fejlmontage af vores elektriker Jesper Nielsen. Problemerne er siden blevet konkretiseret til at turbinen ikke kan køre med last.«

Af en af Carsten Buster Nielsen for COWI A/S den 11. december 2002 udarbejdet redegørelse for hændelsesforløbet i forbindelse med skaden fremgår bl.a.:

»Hændelsen er sket i forbindelse med at Kemp & Lauritzen (K&L) var ved at færdiggøre et af de delarbejder, som de udfører i forbindelse med etablering af nyt turbineanlæg.

Dette arbejde, som omfattede signalforbindelser til synkronisering på netbrydere, var påbegyndt i december 2001 med trækning af kabler. Ved Ø-drifttesten den 29. oktober 2002 blev signalforbindelsen til bryder for BAT 20 30/10 kV transformer monteret. Efterfølgende blev der udleveret (af CBN) et opdateret diagram for øvrige arbejder til Ole Frøslev/K&L for at han kunne forbinde samleskinnebryder og TR1 30/10 kV transformer bryder. Dette var tegning nr. COWI 50935-6202 rev 0H dateret 11-11-2002.

Det blev aftalt at forbindelserne skulle klargøres ved at forbinde kablerne i den ene ende og klargøre den anden til montering på et senere tidspunkt. For tilslutning til TR1-bryder skulle kabler afsluttes isoleret og mærket under 10kV-felt AKA03.

Jeg var orienteret om at Kemp & Lauritzen (K&L) var ved at færdiggøre signalforbindelserne mellem turbine 2 kontroltavle og 10 kV-koblingsfelter/tavler for synkronisering af Turbine 2.

Dette arbejde var igangsat af mig på vegne af Amagerforbrænding for en måned siden, samtidig med udlevering af den senest reviderede tegning.

  1. K&L’s montør ringede til mig tirsdag den 3. dec. 2002 kl. ca. 10:30 og fortalte at der ved forbinding af kabler i 10 kV-tavlefelt for samleskinne var opstået en gnist (lysbue). Han havde forsøgt at tilslutte en signalledning til en klemme med 230 V AC.

Signalledningen fra turbine styretavle 460LTT3726 klemme 3X7:9 skulle senere forbindes til relæklemme INDE-11 i 10 kV-tavle 412AFB0060.

  1. Uden at være instrueret herom havde montøren forsøgt at tilslutte den tynde signalledning til en anden klemme X1-11 med 230V AC. Klemmen INDE-11 befinder sig i et relæ, som er angivet som potential- og spændingsfri på diagrammet.
  2. Jeg bad montøren undlade yderligere arbejde på tavlen og vente til jeg kom til anlægget senere på dagen.«

Det af Kemp & Lauritzen A/S i 2001 og 2002 udførte arbejde med etablering af synkroniseringskabler blev efter det af parterne oplyste afregnet med i alt 70.000 kr. Der er under sagen fremlagt en faktura af 24. marts 2003 på 4.743,55 kr. vedrørende arbejdet. Fakturaen, der er stilet til I/S Amagerforbrænding med reference til Carsten B. Nielsen, angiver Kemp & Lauritzen A/S’ sagsnummer 5001437 og vedrører 10½ times arbejde ved ledende anlægsmontør a 325 kr. Af en arbejdsseddel vedlagt fakturaen fremgår, at montøren er Ole Frøslev. Af et yderligere bilag fremgår, at de 10½ timers arbejde er udført den 23. november 2002, 2. december 2002 og 3. december 2002.

Kemp & Lauritzen A/S har i en faktura vedrørende elfordelingsanlægsentreprisens fase 2, 3 og 4 angivet samme sagsnummer 5001437.

Af en e-mail fra Rambøll A/S, Aksel Tolderlund, til sagsøgerens advokat den 16. december 2003 fremgår, at fakturaen vedrørende synkroniseringskabler på 4.743,55 kr. ikke er medtaget i I/S Amagerforbrændings byggeregnskab for elombygningsentreprisen.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af Carsten Buster Nielsen, Aksel Tolderlund, Oddur Ingvarsson, Jan Sørensen og Ole Frøslev Nielsen.

Carsten Buster Nielsen har forklaret bl.a., at han er uddannet elinstallatør og siden 1977 har været ansat hos COWI, hvor han de sidste 15 år har arbejdet med kraftvarmeanlæg. COWI var på ulykkestidspunktet rådgiver for Amagerforbrænding vedrørende turbineleverancen med hjælpeleverancer. Der var flere ingeniørselskaber beskæftiget. Typisk var COWI rådgiver på de tekniske entrepriser på Amagerforbrænding, mens Rambøll var rådgiver på bygningsdelen og de faste installationer.

Da vidnet kom til i oktober 2001, var elfordelingsanlægget etableret. Dette anlæg fordeler el til det offentlige forsyningsnet og til Amagerforbrændings 4 ovnlinjer, der brænder affald. Det var nødvendigt at synkronisere generatoren med elfordelingsanlægget.

På et morgenmøde, hvori deltog repræsentanter for Rambøll, Amagerforbrænding og COWI, blev det nævnt, at etablering af synkroniseringskabler udestod, og man enedes om, at Oddur Ingvarsson fra Rambøll skulle udarbejde en plan. Vidnet kendte ikke da til elfordelingsanlægsentreprisen. På morgenmødet den 31. oktober 2001, hvori blandt andre også Aksel Tolderlund deltog, medbragte Oddur Ingvarsson en skitse, og man aftalte, at vidnet skulle bede Kemp & Lauritzen udføre arbejdet. Vidnet fangede samme dag Ole Frøslev Nielsen og bad ham udføre opgaven. Det skulle gå stærkt. Der var ikke tid til diskussion, og man drøftede ikke engang betalingen. AB 92 blev ikke nævnt. Vidnet vidste, at Kemp & Lauritzen havde lavet andet på værket og kendte systemerne. Det var et regningsarbejde. Vidnet opfattede det ikke som et ekstraarbejde til elfordelingsanlægsentreprisen, som vidnet ikke kendte. Opgaven kunne være udført af et hvilket som helst firma, men på grund af tidspresset valgte man et, der gik på pladsen i forvejen. Garantien på elfordelingsanlægget bortfalder ikke, fordi et andet firma udfører tilslutningen. Vidnet har formentlig sagt til Ole Frøslev Nielsen, at han var fra COWI, og nævnt beslutningen fra morgenmødet. Ole Frøslev Nielsen vidste, at Aksel Tolderlund deltog i morgenmøderne. Vidnet har ikke tidligere indgået aftaler med Ole Frøslev Nielsen, men det var vidnets opfattelse, at Ole Frøslev Nielsen kunne indgå sådanne aftaler. Alle kabler blev ført i 2001 og lå så med døde ender. Man manglede i 2002 blot at gøre kablerne klar og tilslutte dem. Skaden opstod, da montøren satte en ledning på en forkert klemme i styresystemet på 10 kV-anlægget. Det var meningen, at montøren skulle gøre kablerne klar, men ikke tilslutte dem.

Synkroniseringskablerne ligger i snitfladen mellem elfordelingsanlægsentreprisen og turbineentreprisen, men indgik ikke i nogen af entrepriserne og blev derfor udført som en selvstændig opgave. Kemp & Lauritzen kan ikke have været i tvivl om, at der var tale om en selvstændig opgave. Bl.a. blev regningen sendt til vidnet, mens regninger vedrørende elfordelingsanlægsentreprisen blev sendt til Rambøll. Kemp & Lauritzen har heller ikke afregnet efter taksterne for ekstraarbejder til elfordelingsanlægsentreprisen.

AB 92 var formentlig aftalt for turbineentreprisen. Vidnet havde ikke accepteret AB 92 uden ændringer for arbejdet, da AB 92 er ufordelagtig for bygherren.

Aksel Tolderlund har forklaret bl.a., at han er konstruktionsingeniør og har været ansat hos Rambøll i 21 år, hvor han har beskæftiget sig med projektledelse og byggeledelse på bl.a. Amagerforbrænding.

I 2001-2002 gennemførte Amagerforbrænding en kapacitetsudvidelse, der omfattede en ombygning af alle 4 ovne, elfordelingsanlægget, slaggetransporter, turbiner og kraner, ligesom man udførte almindelig vedligeholdelse på anlægget. Vidnet var bygherrens repræsentant og stod for projektledelsen og byggeledelsen.

Vidnet husker ikke, om han var med til det morgenmøde, hvor det blev besluttet at bruge Kemp & Lauritzen til synkroniseringsopgaven. Vidnet har ikke blandet sig i betingelserne for arbejdet. Det var ikke nødvendigt, at Kemp & Lauritzen fik synkroniseringsopgaven, da denne specifikt var undtaget fra elfordelingsanlægsentreprisen. Kemp & Lauritzen blev valgt, fordi selskabets medarbejdere var stedkendte. COWI kunne ikke iværksætte ekstraopgaver på elfordelingsanlægsentreprisen. Oddur Ingvardsson var Rambølls repræsentant på elfordelingsanlægsentreprisen. Kemp & Lauritzen kan ikke have været i tvivl om, at aftalen ikke blev indgået med Rambøll.

Kemp & Lauritzen gik stadig på pladsen, fordi nogle af deres arbejder ikke var afsluttet, men etapen vedrørende 10 kV-tavlen var afsluttet og afleveringsforretningen afholdt. Synkroniseringskablerne blev ikke anført som en mangel i forbindelse med afleveringsforretningen.

Amagerforbrænding konterede ikke udgiften til synkroniseringskablerne på elfordelingsanlægsentreprisen, da de intet havde med denne entreprise at gøre. Fakturaen er blevet konteret turbineregnskabet. Kemp & Lauritzen har ikke været inddraget i spørgsmål vedrørende konteringen.

Oddur Ingvarsson har forklaret bl.a., at han de sidste 20 år har været elektroingeniør hos Rambøll. Vidnet var beskæftiget med elfordelingsanlægsentreprisen. Det var ikke nødvendigt, at Kemp & Lauritzen fik synkroniseringsopgaven, da 10 kV-tavlen er dokumenteret, så enhver elektriker med kendskab til området kunne have udført opgaven, men det er naturligvis nemmere, når man har baggrundsviden om 10 kV-tavlen. COWI kunne ikke indgå aftaler vedrørende elfordelingsanlægsentreprisen. Ole Frøslev Nielsen var Kemp & Lauritzens formand på pladsen og den, vidnet lavede aftaler med. Hvis det var økonomiske aftaler, blev de efterfølgende godkendt af en anden. Vidnet husker ikke morgenmødet den 31. oktober 2001. Man bruger generelt AB 92 eller ABT 93 med Amagerforbrændings tillæg ved arbejdet på stedet.

Jan Sørensen har forklaret bl.a., at han er elektriker og merkonom og i 15-20 år har været afdelingschef i Kemp & Lauritzen.

Elfordelingsanlægsentreprisens fase 1, der omfattede levering og opstilling af 10 kV-anlægget, blev afleveret i 2000, men Kemp & Lauritzen var senere inde at arbejde på anlægget. Afleveringen har navnlig betydning for at få et starttidspunkt på garantien. Fase 2, 3 og 4 var meldt færdig i august 2002, men der var først afleveringsforretning i december, fordi man udførte ekstraarbejder. Man arbejdede også på 10 kV-anlægget i den periode.

Der forekommer altid ekstraarbejder i byggesager, og de kan komme sent i forløbet. Det var naturligt, at elfordelingsanlægsentreprisen ikke omfattede synkroniseringskablerne, da der på daværende tidspunkt ikke var truffet endelig beslutning om anskaffelse af ny turbine. Vidnet var ikke involveret i aftalen om synkroniseringskablerne, hvilket var naturligt, da formanden selv kan indgå aftale om ekstraarbejder. Efter Kemp & Lauritzens opfattelse var der tale om et ekstraarbejde, og AB 92 var derfor gældende. Ole Frøslev Nielsen har ikke fuldmagt til at aftale priser, men han kan fremsætte tilbud, som vidnet efterfølgende prissætter. Dette fremgår også af Kemp & Lauritzens kvalitetssikringsstandarder, som er tilgået Amagerforbrænding. Vidnet var ikke bekendt med, at COWI ikke skulle kunne indgå aftaler vedrørende elfordelingsanlægsentreprisen. Synkroniseringskablerne var en naturlig del af elfordelingsanlægsarbejdet. Når man er på pladsen i forvejen, omfattes yderligere arbejder af den kontrakt, man i forvejen arbejder i henhold til. Kemp & Lauritzens holdning er, at garantien på 10 kV-anlægget som udgangspunkt bortfalder, hvis andre arbejder på anlægget, men det er en konkret vurdering. Der kan ikke af timeprisen for synkroniseringsopgaven udledes, at Kemp & Lauritzen ikke opfattede opgaven som et ekstraarbejde, da tilbudsmaterialet ikke angiver prisen på en ledende anlægsmontør, der får højere løn end en elektriker.

Den skitse, Ole Frøslev Nielsen fik udleveret, er ikke en ny kontrakt. Ved en ny kontrakt ville man have lavet en ny kontraktforhandling. Kemp & Lauritzen arbejder aldrig uden for AB 92. Kemp & Lauritzen har tidligere været med til at udføre arbejde på Amagerforbrænding, og AB 92 har altid været gældende. Det sker, at man laver mundtlige aftaler med gamle kunder, hvor det blot ligger i sagens natur, at AB 92 er gældende. Med en ny kunde vil man altid lave en skriftlig kontrakt, hvori AB 92 anvendes. Kemp & Lauritzen har også udført arbejde for B+V I på pladsen.

Ole Frøslev Nielsen har forklaret bl.a., at han er ledende montør hos Kemp & Lauritzen. Han arbejder selv og fungerer som formand. Han er ikke funktionær, men timelønnet. Han afgiver aldrig tilbud på priser, idet disse fastsættes af overmontøren. Vidnet kan indgå mundtlige aftaler om regningsarbejder. Hvis det er større arbejder, kontakter vidnet Jan Sørensen.

Vidnet har ikke kendskab til afleveringen af 10 kV-anlægget, men under hele byggefasen, der varede 3½ år, var han med jævne mellemrum inde at montere ledninger i 10 kV-anlægget. I november 2001 kontaktede Carsten Buster Nielsen ham, da han tilfældigt kom ind i kontrolrummet, hvor blandt andre Oddur Ingvarsson stadig sad efter morgenmødet. Carsten Buster Nielsen gav ham Oddur Ingvarssons skitse og bad ham straks gå i gang med etablering af synkroniseringskabler. Vidnet påførte skitsen sit modtagestempel. Vidnet forstod på Carsten Buster Nielsen, at Kemp & Lauritzen var de eneste, der kunne udføre opgaven, da de kendte føringsvejene. Da de samme føringsveje som tidligere skulle anvendes, og da de fleste kabler skulle trækkes til 10 kV-anlægget, der var Kemp & Lauritzens, fandt vidnet det helt naturligt, at Kemp & Lauritzen udførte arbejdet. Vidnet opfattede opgaven som et ganske almindeligt ekstraarbejde, der skulle betales efter regning. Vidnet kender ikke AB 92, der ikke blev nævnt. Da man i oktober 2002 monterede de synkroniseringskabler, der var trukket i oktober 2001, var kun Jesper Nielsen til stede fra Kemp & Lauritzen, idet vidnet var på ferie.

Procedure

Tryg Forsikring A/S har til støtte for sin påstand om, at sagen fremmes til behandling i realiteten, navnlig gjort gældende, at den omhandlede skade indtrådte i forbindelse med sagsøgtes udførelse af en selvstændig arbejdsopgave, der bestod i trækning af kabler for synkronisering mellem styretavlen på det nye turbine- og generatoranlæg og netknive i 10 kV-rummet. Synkroniseringsopgaven er dermed ikke omfattet af aftalegrundlaget for andre entrepriser, herunder sagsøgtes entreprise vedrørende ombygning af elfordelingsanlægget.

Bygherrens rådgiver vedrørende synkroniseringsopgaven var COWI A/S, mens bygherrens rådgiver vedrørende elfordelingsanlægsentreprisen var Rambøll A/S. Der blev indgået en mundtlig aftale mellem bygherrens rådgiver, COWI A/S ved Carsten Buster Nielsen og sagsøgte ved Ole Frøslev Nielsen om udførelse af synkroniseringsopgaven, uden at anvendelsen af AB 92 blev aftalt. AB 92, og dermed voldgiftsbestemmelsen i AB 92, § 47, er dermed ikke vedtaget for synkroniseringsopgaven.

Sagsøgte var eller burde have været fuldt ud bekendt med, at synkroniseringsopgaven ikke var omfattet af aftalegrundlaget for andre entrepriser, og synkroniseringsopgaven har i det hele været behandlet som en selvstændig arbejdsopgave. Synkroniseringsopgaven er ikke aftalt og afregnet som et ekstraarbejde i henhold til aftalegrundlaget for elfordelingsanlægsentreprisen, ligesom synkroniseringsopgaven ikke er medtaget hverken i byggeregnskabet eller i afleveringsprotokollen for elfordelingsanlægsentreprisen.

Ole Frøslev har på vegne af sagsøgte bindende kunnet indgå aftale om udførelse af synkroniseringsopgaven som en selvstændig arbejdsopgave uden anvendelse af AB 92, hvilket ikke er usædvanligt. Subsidiært gøres det gældende, at sagsøgte har fortabt denne indsigelse som følge af passivitet, og mere subsidiært at bygherrens rådgiver, Carsten Buster Nielsen, ikke indså eller burde have indset, at en sådan aftale gik ud over Ole Frøslevs bemyndigelse.

Der var ikke nogen naturlig sammenhæng mellem synkroniseringsopgaven og elfordelingsanlægsentreprisen, og sagsøgtes ansvar for elfordelingsanlægsentreprisen var ikke som anført af sagsøgte afhængig af, hvem der udførte synkroniseringsopgaven.

Tryg Forsikring A/S har supplerende gjort gældende, at 10 kV-anlægget var færdigt, længe før synkroniseringsopgaven blev påbegyndt. Synkroniseringsopgaven kunne efter de afgivne forklaringer være udført af andre end Kemp & Lauritzen A/S. Aftaler om ekstraarbejder skulle i henhold til udbudsmaterialet indgås skriftligt. Carsten Buster Nielsen havde ikke bemyndigelse til at indgå aftaler om elfordelingsanlægsentreprisen, hvilket Kemp & Lauritzen A/S måtte indse.

Kemp & Lauritzen A/S har til støtte for afvisningspåstanden navnlig gjort gældende, at der er aftalt voldgiftsbehandling mellem parterne, jf. AB 92 § 47. Der henvises ligeledes til voldgiftslovens § 1.

For sagsøgtes entreprise var AB 92 vedtaget. Det skadeforvoldende arbejde er udført som ekstraarbejde, jf. AB 92 § 14, og det har i givet fald været op til bygherren eller dennes rådgivere at tilkendegive klart, at AB 92 mod sædvanlig praksis ikke skulle være gældende for disse arbejder. Dette gælder med særlig vægt, idet udbudsmaterialet indeholder en direkte forudsætning om, at ekstraarbejder udføres på grundlag af de aftaler, der i øvrigt var gældende for kontraktarbejdet, herunder AB 92.

De skadeforvoldende arbejder var et helt naturligt ekstraarbejde, og der henvises i den forbindelse blandt andet til, at sagsøgte havde leveret den omhandlede tavle, hvorpå arbejderne på skadedagen blev foretaget, at sagsøgte havde påtaget sig almindelig garanti for det leverede tavleanlæg, og såfremt andre foretog montager på dette, ville sagsøgtes garanti bortfalde, at der ikke fra I/S Amagerforbrændings rådgivers side er udarbejdet nogen aftalesedler vedrørende ekstraarbejderne, der kunne indicere, at AB 92 ikke skulle være gældende for disse, og at der endnu ikke var afholdt nogen afleveringsforretning vedrørende kontraktarbejdet. Afleveringsprotokol blev udarbejdet den 18. december 2002.

Som det fremgår af AB 92 § 14, stk. 4, udføres ekstraarbejder som regningsarbejde, medmindre andet er aftalt. Dette skete også i nærværende sag. Der er ingen rimelig tvivl om, at ekstraarbejdet havde en naturlig sammenhæng med kontraktarbejdet, jf. også AB 92 § 14, stk. 1. Timelønningerne har ikke har betydning for nærværende sags afgørelse.

Det gøres subsidiært gældende, at Ole Frøslev Nielsen ikke har haft stillingsfuldmagt til at indgå aftale om, at ekstraarbejde ikke skulle udføres på almindelige AB 92-vilkår. Såfremt Carsten Buster Nielsen havde gjort Ole Frøslev opmærksom på, at ekstraarbejderne skulle udføres på andet aftalegrundlag end kontraktarbejdet, ville Ole Frøslev Nielsen således ikke inden for sin stillingsfuldmagt kunne træffe en sådan aftale. Dette bør en teknisk rådgiver være bekendt med, idet Ole Frøslev er almindelig timelønnet og ikke funktionær i det sagsøgte firma. En aftale om, at AB 92 ikke skulle være gældende for ekstraarbejder, er yderst indgribende over for en entreprenør. Blandt andet vil mangelsansvaret være 20-årigt og ikke 5-årigt som i AB 92.

Det bestrides, at sagsøgte har udvist passivitet i relation til anbringendet vedrørende Ole Frøslevs stillingsfuldmagt.

Kemp & Lauritzen A/S har supplerende gjort gældende, at det forhold, at aftalen blev indgået mundtligt, understøtter, at der er tale om ekstraarbejde. Det er ikke afgørende, at ekstraarbejdet ikke var nævnt i afleveringsforretningen, da det er normalt ikke at medtage ekstraarbejder. Det er naturligt at fakturere som regningsarbejde, hvis intet andet er aftalt. Kemp & Lauritzen har ikke udvist passivitet, da man først ved sagens anlæg blev bekendt med, at AB 92 efter medkontrahentens opfattelse ikke var vedtaget.

Rettens bemærkninger:

Aftalen om Kemp & Lauritzen A/S’ udførelse af synkroniseringskabler blev indgået ved, at en repræsentant for I/S Amagerforbrænding anmodede en montør fra Kemp & Lauritzen A/S, der på pladsen udførte arbejder vedrørende elfordelingsanlægsentreprisen, om snarest at udføre opgaven, uden at pris eller andre vilkår herfor blev drøftet.

På denne baggrund, da denne opgave havde en naturlig sammenhæng med elfordelingsanlægsentreprisen, og da AB 92 blev anvendt ved Kemp & Lauritzens andre arbejder for I/S Amagerforbrænding, må eller burde det have stået I/S Amagerforbrænding klart, at Kemp & Lauritzen A/S gik ud fra, at der for opgaven skulle gælde de samme vilkår, som I/S Amagerforbrænding havde fastsat i forbindelse med udbuddet af elfordelingsanlægsentreprisen.

Det påhvilede herefter I/S Amagerforbrænding at tilkendegive over for Kemp & Lauritzen A/S, såfremt man ønskede, at der skulle gælde andre vilkår for synkroniseringsopgaven. Da dette ikke skete, må AB 92 og dermed også voldgiftsbestemmelsen i § 47 anses for gældende for synkroniseringsopgaven.

Kemp & Lauritzen A/S’ afvisningspåstand tages derfor til følge, jf. voldgiftslovens § 1, stk. 1.

Thi kendes for ret:

Sagen afvises.

I sagsomkostninger betaler Tryg Forsikring A/S inden 14 dage 60.000 kr. til Kemp & Lauritzen A/S.