5
6

Er der tilfælde, hvor en bygherre ikke kan påberåbe sig entreprenørgarantien?

­

Er der tilfælde, hvor en bygherre ikke kan påberåbe sig entreprenørgarantien?

< Tilbage

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo september 2017 og vedrører hvorvidt der kan foreligge omstændigheder, som bevirker, at en bygherre ikke kan påberåbe sig en entreprenørgaranti.

Ultimo april 2016 indgik bygherre (BH) og entreprenør (E) aftale om udførelse af en entrepriseaftale. Det var mellem parterne aftalt, at AB 92 skulle gælde for entreprisen. Efter AB 92 § 6 fremgik det, at E ifølge aftalen var forpligtet til at stille garanti senest 8 dage efter kontraktindgåelsen – primo maj 2016.

Primo juni 2016 fremsendte E en mail til BH, hvori E oplyste, at denne ikke kunne fuldføre det pågældende arbejde, førend der forelå fuld betaling fra BH. I mailen oplyste E yderligere, at denne skyldte kreditorerne betaling for materialet til BH’s projekt, og at en afregning af dette først kunne foreligge, når BH havde betalt det fulde beløb. Betalingen skulle ske efter E’s anvisning senest kl. 12 dagen efter afsendelsen af mailen.

Dog blev entreprenørgarantien ikke stillet efter reglerne i AB 92 § 6, men derimod af forsikringsselskabet til BH ultimo juni 2016, hvilket var flere måneder efter aftaleindgåelsen.
Samme dag som garantien blev stillet, blev E imidlertid erklæret konkurs.

E’s konkursbo og forsikringsselskabet indledte herefter voldgiftssag med påstand om, at BH skulle anerkende, at anmodningen om udbetaling efter garantien ikke var berettiget i forhold til forsikringsselskabet.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten bemærkede, at der forelå omstændigheder, som vidnede om, at BH havde kendskab til E’s standsning af arbejdet, samt at E derved var i alvorlige økonomiske problemer. Voldgiftsretten konkluderede på denne baggrund, at BH vidste, at E ikke var en virksomhed i drift, og at E havde haft store økonomiske problemer. Arbejdet, som forsikringsselskabet havde stillet garanti for, var derfor blevet indstillet, da E ikke kunne opfylde parternes aftale, grundet den manglende straks betaling fra BH.

Voldgiftsretten konkluderede derfor, at der ved tidspunktet for BH’s kundskab angående garantierklæringen forelå omstændigheder, som ville medføre, at det ville være i strid med almindelig hæderlighed at gøre erklæringen gældende. Retten anførte, at BH måtte antages at være bekendt hermed.

Retten konkluderede derfor, at anmodningen om udbetalingen af entreprisegaranti efter AB 92 § 6 var uberettiget, og at garantierklæringen derfor var ugyldig, jf. aftalelovens § 33. Det ændrede ikke herpå, at E ifølge aftalen var forpligtet til at stille garanti over for BH.

Grundet den ugyldige garanti kunne BH hverken påberåbe sig denne overfor forsikringsselskabet eller konkursboet.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Afgørelsen er med til at bekræfte, at man som parter ikke kan støtte ret på en ellers gyldig aftale, hvis der foreligger omstændigheder, der bevirker, at det vil være i strid med almindelig hæderlighed, at gøre aftalen glædede.

Når man indgår entrepriseaftaler, er det derfor vigtigt, at man har det økonomiske på plads, så man er sikker på, at man ikke efterfølgende kommer i ’uføre’.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere på https://nexusadvokater.dk/kurser/

/Entrepriseadvokat Simon Heising

TBB 2018.123

Sidst opdateret april 10, 2019