(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo juni 2019 og vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en voldgiftssag kunne genoptages, fordi den vindende part ikke havde bogført fakturaer eller afregnet moms heraf.  

Bygherre (BH) og Entreprenør (E) indgik forlig på baggrund af voldgiftsrettens tilkendegivelse, således at BH til E skulle betale et beløb, formentlig svarende til kr. 800.000,00. Godt fem måneder efter sagens afslutning anmodede BH om genoptagelse af sagen med den begrundelse, at det var kommet frem, at de under sagen fremlagte fakturaer fra E’s side ikke var hverken bogført eller momsberigtiget. BH anlagde derfor sag ved domstolene om voldgiftskendelsens gyldighed, hvilken blev udsat med henblik på at give voldgiftsretten lejlighed til at genoptage voldgiftssagen, jf. voldgiftslovens § 37, stk. 5. E indrømmede under skriftvekslingen om genoptagelse, at E endnu ikke havde svaret moms af kravene og gjorde samtidig gældende, at det ikke udgjorde en ugyldighedsgrund og derfor ikke kunne medføre, at BH kunne gå fri af sin betalingspligt.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten bemærkede, at den voldgiftssag, der var anmodet om genoptagelse af, var behandlet og afgjort alene på et entrepriseretligt grundlag. Derimod vedrørte den verserende sag om genoptagelse ikke et entrepriseretligt spørgsmål, men et spørgsmål om, hvorvidt dele af procesgrundlaget måtte anses for stridende mod reglen i DL 5-1-2 om lov og ærbarhed. Voldgiftsretten konkluderede således på den baggrund, at der ikke var anledning til at genoptage voldgiftssagen.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?                

Voldgiftsretten kan ikke tage stilling til spørgsmål, som ikke har været en del af den oprindelige sag, og som ikke kan behandles ud fra samme grundlag.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB2019.747  / Sag. Nr. C-14647

#ugensdom #entrepriseret #genoptagelse

 

-oOo-

 

Kendelsen i fuld længde

Entreprenør E (advokat Kristian Skovsgaard) mod Bygherre BH (advokat Anders Hessner)

Advokat Kristian Skovsgaard har ved klageskrift modtaget den 8. marts 2018 anmodet Voldgiftsnævnet om at nedsætte en voldgiftsret til afgørelse af en tvist mellem ovennævnte parter om manglende betaling for kontraktarbejder, ekstraarbejder og aftalt bonus ved rettidig færdiggørelse i forbindelse med entreprise i ….

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf vedtaget at nedsætte en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af adm. direktør, civilingeniør Niels Techen, civilingeniør Flemming Koch og landsdommer Karsten Bo Knudsen, med sidstnævnte som formand.

Parterne har under sagens forberedelse fremlagt følgende processkrifter:

Sagen har været hovedforhandlet den 17. december 2018, hvor voldgiftsretten efter votering fremkom med en begrundet mundtlig tilkendegivelse om sagens udfald, som parterne tiltrådte. Forliget blev herefter stadfæstet i form af en kendelse af samme dato.

Advokat Anders Hessner har på vegne af indklagede, BH ApS, ved mail af 28. maj 2019 anmodet om genoptagelse af voldgiftssagen. Anmodningen er begrundet med, at det efter kendelsens afsigelse er kommet frem, at de af klager, E ApS, fremlagte fakturaer hverken er bogført eller momsberigtiget.

BH ApS har anlagt sag ved Retten i … om voldgiftskendelsens gyldighed. Retten har i medfør af voldgiftsloven § 37, stk. 5, udsat sagen med henblik på at give voldgiftsretten lejlighed til at genoptage voldgiftssagen.

Til støtte for anmodningen om genoptagelse er det gjort gældende bl.a., at det er et selvstændigt processuelt spørgsmål, om et søgsmål og grundlaget herfor er anerkendelsesværdigt. Der er herved henvist til bestemmelsen i DL 5-1-2 om lov og ærbarhed.

Advokat Kristian Skovsgaard har på vegne af E ApS anført bl.a., at det er ubestridt, at E ApS har leveret en arbejdsydelse, og kravene på betaling er materielt fundet berettiget af voldgiftsretten. Da det ikke var muligt at få BH ApS til at betale i henhold til den afsagte kendelse, fremsendte E ApS den 16. januar 2019 fogedrekvisition til retten i …. Fogedsagen blev afsluttet den 24. april 2019, og BH ApS har i forbindelse hermed stillet sikkerhed på 800.000 kr.

Det er korrekt, at E ApS endnu ikke har svaret moms af kravene, men dette udgør ikke en ugyldighedsgrund og medfører ikke, at BH ApS kan undslå sig betalingspligt.

Til brug for voldgiftsrettens afgørelse har parterne afgivet indlæg af 28. og 31. maj 2019 samt 14., 17. og 20. juni 2019.

Voldgiftsrettens bemærkninger

Voldgiftssagen er behandlet og afgjort alene på et entrepriseretligt grundlag og under medvirken af fagkyndige dommere. Den nu verserende sag vedrører intet entrepriseretligt spørgsmål, idet den drejer sig om stillingtagen til, hvorvidt dele af procesgrundlaget må anses for stridende mod reglen i DL 5-1-2 om lov og ærbarhed og i givet fald i et sådant omfang, at voldgiftsrettens kendelse må anses for ugyldig efter denne eller eventuelt andre lovregler.

Under hensyn hertil finder voldgiftsretten ikke anledning til at genoptage voldgiftssagen.

Der afsagdes herefter sålydende

Kendelse

BH ApS’ anmodning om genoptagelse af voldgiftssagen tages ikke til følge.