(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Denne kendelse er afsagt af Voldgiftsretten ultimo maj 2019 og omhandler blandt andet kravene til udbudsmaterialets klarhed og tilbudsgivning.

Rådgiver (R) udbød på vegne af bygherre (BH), ved udbudsbrev af den 11. april 2014, et byggeprojekt opdelt i tre entrepriser: Bygningsarbejder, installationsarbejder og bygningsautomation.

Licitationsdatoen var oprindeligt den 26. maj 2014, men blev den 23. maj 2014 ændret til den 2. juni 2014.

Entreprenør (E) afgav den 2. juni 2014 tilbud på entreprisen med bygningsarbejder, på kr. 32.688.00 ekskl. moms, som blev accepteret af BH.

I udbudsmaterialets bygningsdelsbeskrivelse var ”Slap armering” angivet med ”Identifikation Y”, og i udbudstegningerne vedrørende fundamentsdetaljer var angivet Y-værdier.

Armeringsmængder fremgik ikke af tilbudslisten, udover en angivelse af 1000 kg armering under afsnittet om variable ydelser.

Efter E’s forespørgsel til R i udbudsfasen, blev der ved et rettelsesblad tilgængeligt den 20. maj – 6 dage før den oprindelige licitationsdato – oplyst, at armeringsmængder var tilføjet I en revideret tilbudsliste som blev gjort tilgængelig samme dag. Armeringsmængder var dog faktisk ikke blevet tilføjet.

Byggeriet blev afleveret den 18. december 2015.

Efter entreprisens afslutning, havde E sendt en ekstra faktura til BH på kr. 486.840 inkl. moms for 32.456 kg armering, idet E grundet R’s projekteringsfejl i udbudsmaterialet, ikke havde indregnet udgifterne til armeringen i sit tilbud.

E indledte den 24. juni 2016 voldgiftssag mod BH, med en større påstand om betaling angående flere tvister i forbindelse med entreprisen, hvori kravet om betaling for armeringen indgik.

Under voldgiftssagen blev der udpeget en skønsmand, som afgav skønserklæring.

Voldgiftsretten

Efter skønsmandens vurdering forelå der en projekteringsfejl, idet den reviderede tilbudsliste – hvori armeringsmængder skulle være tilføjet – først var tilgængelig 6 dage inden svarfristen for tilbudsgivning, hvorfor tilbudsgiver ikke havde mulighed for at stille yderligere spørgsmål.

Skønsmanden fandt dog, at den manglende angivelse af armeringsmængder, og forglemmelsen med at tilføje dette til den reviderede tilbudsliste, var en åbenlys fejl, som burde være opdaget af alle tilbudsgivere.

På baggrund heraf konstaterede voldgiftsretten, at da armering var angivet i bygningsdelsbeskrivelsen med identifikation Y, og da der på udbudstegningerne over fundamentsdetaljerne var angivet Y-værdier, måtte E som udgangspunkt gå ud fra, at der skulle indregnes armering i deres tilbud.

Spørgsmålet var herefter, om R’s forkerte svar om, at armeringsmængder var tilføjet i den reviderede tilbudsliste, medførte en for E berettiget tvivl om forståelsen af udbudsmaterialet.

Hertil konkluderede Voldgiftsretten, at R’s besvarelse om at armeringsmængder var blevet tilføjet til tilbudslisten var misvisende, men at dette ”ikke har medført en sådan uklarhed i ydelsernes indhold eller omfang, at E som professionel entreprenør har kunnet gå ud fra, at armering ikke skulle indgå i tilbuddet vedrørende fundamenter.”.

BH blev således frifundet for at skulle betale for E’s udgifter til armering, idet det skulle være inkluderet i tilbudsprisen.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

I forholdet mellem bygherre og entreprenør, er det bygherres ansvar at udbudsmaterialet er entydigt og udformet på en sådan måde, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold, jf. AB 92 § 2, stk. 2, videreført ved AB 18 § 4, stk. 2.

Kendelsen viser dog, at tilbudsgivende entreprenører har et vist ansvar for at indregne ydelser i sit tilbud, som ikke fremgår af tilbudslisten, men som burde have været inkluderet i tilbudslisten.

Dette er som udgangspunkt et meget indgribende ansvar for den tilbudsgivende entreprenør, men ud fra kendelsen må det forstås begrænset til de tilfælde, hvor det burde være åbenlyst for den tilbudsgivende entreprenør, at en ydelse skulle være inkluderet i tilbudslisten.

I denne konkrete kendelse burde det have været åbenlyst for E, idet armering var angivet med Y-værdier i udbudstegningerne. Herudover må der forventes at ske en afvejning af, hvor essentiel en del af entreprisen ydelsen udgør, sammenholdt med den tilbudsgivende entreprenørs faglige ekspertise.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2019.717  / Sag. nr. C-14069

#ugensdom #entrepriseret #tilbudsgivning #udbudsmateriale

 

-oOo-

 

Kendelsen i fuld længde 

Entrepenør E (advokat Rasmus B. Bylov) mod Bygherre BH (advokat Casper Christiansen)

Indledning

Mellem klageren, entreprenør E, og indklagede, bygherre BH, er der opstået tvist om afregningen af en entreprise vedrørende bygningsarbejder på en ca. 3.200 m2 stor bygning i …, som E i 2014-15 udførte for BH.

I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af afdelingsleder Lars L. Mikkelsen, arkitekt m.a.a. Ole Dreyer og landsdommer Lisbeth Parbo med sidstnævnte som formand.

Voldgiftssagen er anlagt den 24. juni 2016.

Påstande og hovedforhandling

E har nedlagt endelig påstand om, at

  1. BH skal betale 5.781.830,17 kr. inkl. moms med tillæg af procesrente (p.t. 8,05 %) fra dagen efter forfald, og til betaling sker, hvorved påstanden forrentes med renter af:

  1. BH skal betale yderligere 172.007,32 kr. (morarenter af betalte krav).

BH har påstået frifindelse over for påstand 1 og har taget bekræftende til genmæle over for påstand 2. BH har ikke haft bemærkninger til rentepåstanden i påstand 1.

Hovedforhandling har fundet sted den 24. og 25. april 2019 på Hotel ….

C (E), D (BH), F (tidligere E), G (R), J og K (begge fra BL, der varetog byggeledelsen) har afgivet forklaring under hovedforhandlingen.

I forbindelse med at sagen blev optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen ikke indeholder en fuldstændig sagsfremstilling eller gengivelse af de afgivne forklaringer og advokaternes procedure, men i det væsentlige alene gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

Sagsfremstilling

BH ønskede i starten af 2014 at få opført en bygning med kontorfaciliteter og auditorium mv. til brug for … på adressen …. Byggeriet var placeret på en skrånende ca. 3.800 m2 stor grund og havde et areal på i alt 3.200 m2, fordelt med ca. 1.000 m2 på en underetage og 2.200 m2 på en øvre stueetage.

Ved udbudsbrev af 11. april 2014 udbød rådgiver R på BH’s vegne byggeriet som et begrænset udbud med en opdeling i tre entrepriser: A. Bygningsarbejder, B. Installationsarbejder og C. Bygningsautomation (CTS). Af udbudsmaterialet fremgik bl.a., at der var tale om et 3D-projekteret byggeri, og at entrepriserne påregnedes gennemført i henhold til en udbudstidsplan, hvorefter byggeriet skulle udføres i perioden 13. august 2014 – 30. juli 2015. I tiden efter udbuddet svarede R i rettelsesblade på en række spørgsmål, herunder spørgsmål 063 om armering og beton vedrørende fundamenter, som blev besvaret i rettelsesblad 3 af 14. maj 2014. Licitationsdatoen havde oprindeligt været den 26. maj 2014, men blev i forløbet ændret til den 2. juni 2014.

E afgav den 2. juni 2014 et tilbud på entreprise A på 32.688.000 kr. ekskl. moms, som BH accepterede, og der blev indgået en entrepriseaftale dateret den 11. juli 2014, men som først blev underskrevet af de involverede den 2., 3. og 8. september 2014. I den underskrevne aftale var der bl.a. henvist til et brev af 2. september 2014 fra R til E, hvorefter det »For præcisering af entrepriseaftale A … bekræftes det at: 1. udbudstidsplanen er overskredet i fht dato for kontrahering. Dette betyder at elementleverance først kan pågå i uge 47, og aflevering af huset udskydes tilsvarende…«

Byggeriet gik i gang den 2. september 2014, og der blev den 23. september 2014 holdt et opstartsmøde på byggepladsen med deltagelse af bl.a. repræsentanter for R og E. I forbindelse med de indledende jordarbejder opstod der hurtigt problemer med jordkvaliteten, som medførte en forsinkelse af byggeriet, der senere blev opgjort til 36 dage. Der var forhandlinger om en ny tidsplan på grundlag af flere forskellige udkast bl.a. med aflevering den 23. oktober 2015. Ved brev af 19. december 2014 krævede E tidsfristforlængelse under henvisning til en række forhold, herunder manglende/forsinket projektafklaring, og den 21. januar 2015 varslede BH dagbodskrav over for E som følge af forsinket elementleverance. Af referatet af et byggemøde den 2. februar 2015 fremgår, at der var udarbejdet en ny tidsplan med aflevering den 18. december 2015 for at imødekomme installationsentreprenørens krav om antal arbejdsdage. Der var fortsat et uafklaret spørgsmål om anvendelsen af lørdage som arbejdsdage. Efter et møde sendte BL, der forestod byggeledelsen, en tilrettet tidsplan den 5. marts 2015, og den endelige tidsplan, der var dateret den 10. marts 2015 og angav afleveringen til den 18. december 2015, blev godkendt af alle på et byggemøde den 16. marts 2015. I et brev af 27. marts 2015 gjorde BH over for E opmærksom på, at styrelsen ikke mente, at der var yderligere udeståender vedrørende tidsplan eller projektmateriale. Såfremt E mente at have krav af økonomisk karakter, der ikke var indgået aftale om, skulle de fremsendes snarest med den nødvendige dokumentation. Byggeriet fortsatte herefter og blev afleveret den 18. december 2015 i henhold til den vedtagne tidsplan. Under byggeriet var der fortsat drøftelser og uenighed om projektafklaringer, og i slutningen af byggeperioden og efter byggeriets afslutning fremsatte E en række betalingskrav over for BH, herunder i november 2015 et krav vedrørende forlænget byggepladsdrift.

Ved klageskrift af 24. juni 2016 anlagde E herefter voldgiftssag mod BH med påstand om betaling af 9.325.424,66 kr. med tillæg af renter. I svarskriftet påstod BH frifindelse og henviste bl.a. til, at E ikke havde overholdt den aftalte faktureringsprocedure, og at dette var baggrunden for, at anerkendte krav på knap 2,5 mio. kr. endnu ikke var betalt.

Under voldgiftssagen har diplomingeniør Lars Ole Thomsen været udmeldt som skønsmand, og han har besvaret en række spørgsmål i skønserklæring af 1. november 2017 og supplerende skønserklæringer af 27. marts og 14. september 2018.

Efter forligsforhandlinger og efter BH’s betaling helt eller delvist af en række krav – herunder de oprindeligt anerkendte knap 2,5 mio. kr. – nedsatte E i sit processkrift 1 af 18. september 2018 påstanden til 6.522.134 kr. BH anerkendte i duplikken af 6. november 2018 en række yderligere beløb, der efter det oplyste blev betalt den 17. december 2018 med 725.405 kr. inkl. moms. Tilbage står de krav, der er specificeret nedenfor, og hvor der for nogle kravs vedkommende er sket delvis betaling.

Voldgiftsrettens begrundelse og resultat

Stillads – 303.660 kr.

E’s krav for stilladser og arbejdsplatforme er i faktura 107123 opgjort til 462.420 kr. + moms beregnet som 1.835 m à 252 kr. + moms eller i alt 580.525 kr. inkl. moms. Byggestyrelsen har anerkendt kravet med 274.365 kr. inkl. moms, svarende til betaling for stillads for den samlede facadelængde på 1.121 m.

Parternes uenighed vedrører spørgsmålet, om E har krav på betaling for stillads/arbejdsdæk over det underste stillads og i givet fald mængden af stillads/arbejdsdæk.

I byggesagsbeskrivelsens pkt. 4.10.2. om stillads og arbejdsplatform er det bl.a. anført, at »Entreprenør A opstiller, ombygger, vedligeholder murerstillads for eget arbejde…«

I tilbudslisten er den tilhørende position angivet som »4.10.1 Opretning, vedligehold og fjernelse af stillads og arbejdsplatform« med en mængdeangivelse på 250 lbm, og enhedsprisen, som E har tilbudt, er 252 kr.

Skønsmanden har i sit svar på spørgsmål 1 opgjort mængden af stillads til 1.121 lbm. I svaret på spørgsmål 1.2B har han ikke anset det for muligt at foretage opmåling af længden af de enkelte etager/arbejdsdæk for de forskellige stilladstyper, som de fremgår af bilag 75 og 181, og han har anset det for urealistisk, at de viste arbejdsdæk har været fast monteret.

Der er fremlagt fotos og principfotos til belysning af stilladsets opbygning, ligesom der er afgivet forklaring af C (fra E), F (fra E) og K (fra BL) om omfanget af og arbejdet med stilladser.

Efter voldgiftsrettens opfattelse er det en naturlig forståelse af pkt. 4.10.2 i byggesagsbeskrivelsen og den tilhørende position i tilbudslisten, at entreprenøren har krav på betaling for arbejdet med stillads ikke blot beregnet efter facadens længde, men efter den samlede længde arbejdsdæk, dvs. inkl. længden af evt. arbejdsdæk over det underste stillads. En evt. forudsætning om, at der alene skulle betales efter længden af facaden, hvor bygningens højde – som her – kræver arbejde i flere etager, er ikke kommet klart til udtryk i udbudsmaterialet. E har derfor krav på at få betaling for det samlede antal lbm arbejdsdæk.

Efter de foreliggende oplysninger, herunder om bygningens højde, de fremlagte fotos og forklaringerne fra C (fra E) og F (fra E) finder voldgiftsretten uanset skønsmandens besvarelse, at E’s opmåling af antal lbm arbejdsdæk er tilstrækkeligt dokumenteret. Der er efter bevisførelsen ikke grundlag for at fastslå, at stilladset ikke overalt har været fastgjort efter reglerne. E’s krav tages herefter til følge.

Rullestillads – 1.430.350 kr.

E’s krav for rullestilladser og arbejdsplatforme er i faktura 107336 opgjort til 1.169.280 kr. + moms beregnet som 4.640 m à 252 kr. + moms eller i alt 1.461.600 kr. inkl. moms. Byggestyrelsen har anerkendt kravet med 31.250 kr. inkl. moms, svarende til skønsmandens vurdering i svaret på spørgsmål C.

Parternes uenighed vedrører navnlig spørgsmålet, om E kan kræve betaling for brugen af rullestilladser efter enhedsprisen i tilbudslistens position 4.10.1, og om den opgjorte mængde af rullestillads er dokumenteret.

I byggesagsbeskrivelsens pkt. 4.10.2. om stillads og arbejdsplatform er det bl.a. anført, at »Entreprenør A opstiller, ombygger, vedligeholder murerstillads for eget arbejde…«

I tilbudslisten er den tilhørende position angivet som »4.10.1 Opretning, vedligehold og fjernelse af stillads og arbejdsplatform« med en mængdeangivelse på 250 lbm, og enhedsprisen, som E har tilbudt, er 252 kr.

Skønsmanden har svaret på en række spørgsmål om afregningen for brug af rullestilladser og har bl.a. oplyst, at rullestilladser ofte indgår i det pågældende arbejde og ellers kan opgøres som en lejepris. Han har vurderet, at der har været anvendt 4 rullestilladser i en samlet periode på 70 dage, og at prisen herfor udgør ca. 25.000 kr. ekskl. moms. Han har ikke kunnet opgøre mængden af rullestillads til 4.640 lbm, men har bekræftet, at der har været anvendt rullestillads på et område på 4.640 lbm.

Der er fremlagt et foto, der viser et rullestillads, ligesom der er afgivet forklaring om brugen af rullestilladser af C (fra E), F (fra E) og K (fra BL). Der er endvidere fremlagt forskellige oplysninger om betydningen af ordene rullestillads og arbejdsdæk.

E har under hovedforhandlingen oplyst, at der ikke kræves betaling for små rullestilladser, men alene for store rullestilladser.

Byggesagsbeskrivelsens pkt. 4.10.2. med overskriften »Stillads og arbejdsplatform« vedrører efter sin ordlyd murerstillads. På denne baggrund og efter sammenhængen mellem beskrivelsen og tilbudslistens position 4.10.1 er der ikke grundlag for at fastslå, at denne position i tilbudslisten tillige omfatter rullestilladser til indvendigt brug. Af samme grund består der heller ikke en sådan uklarhed herom, at det giver grundlag for en afregning efter denne position. Det anførte om, at rullestillads og arbejdsdæk er det samme, medfører ikke nogen ændring heri.

I overensstemmelse med skønsmandens svar og E’s oplysning under hovedforhandlingen lægger voldgiftsretten til grund, at små rullestilladser ofte indgår i arbejdet uden særskilt prissætning, og at E ikke kræver betaling for brugen af de små rullestilladser. Efter bevisførelsen, herunder beskrivelsen af byggeriet og fotoet fra auditoriet, lægger voldgiftsretten til grund, at der i hvert fald i auditoriet har været brug for store rullestilladser, og at de efter deres karakter og størrelse ikke kan anses for indeholdt i E’s tilbud. E har derfor krav på betaling for brugen af rullestilladser i auditoriet. Betalingen må fastsættes skønsmæssigt under hensyntagen til det arbejde, der er forbundet med at opbygge, flytte, vedligeholde og fjerne rullestilladset i dette område. Det er voldgiftsrettens opfattelse, at skønsmandens vurdering på grundlag af lejeprisen ikke giver dækning for den skønnede udgift i forbindelse med dette arbejde, og voldgiftsretten fastsætter i stedet beløbet skønsmæssigt til 200.000 kr. + moms. Heri skal fratrækkes det allerede betalte beløb, og E’s krav udgør herefter 218.750 kr. inkl. moms.

Stribe- og punktfundamenter – 443.321,75 kr. og 486.840 kr.

E’s krav er opdelt på to fakturaer – faktura 106739 af 1. april 2015 (med kreditnota af 13. januar 2016) og faktura 107337 af 5. februar 2016. E’s samlede krav er sammensat af krav vedrørende yderligere armering på i alt 725.970 kr. inkl. moms, svarende til den fulde armeringsmængde, der er anvendt til fundamenterne, og yderligere beton mv. på i alt 204.191,75 kr. Den første faktura omfatter bl.a. krav om betaling for 15.942 kg armering, mens den anden faktura omfatter yderligere 32.456 kg armering.

Parternes uenighed vedrører spørgsmålet, om E har krav på betaling for al armering under henvisning til, at der forelå en projektfejl i forbindelse med udbudsmaterialet, som gjorde, at E ikke indregnede armering i sit tilbud. Der er også uenighed om opgørelsen af de samlede mængder armering og beton til fundamenterne, som E kræver betaling for.

I udbudsmaterialets bygningsdelsbeskrivelse er det om (12)2.01 Stribe- og punktfundamenter samt gruber anført under 4.9 Materialer og produkter: »Slap armering – Identifikation Y«. På udbudstegninger vedrørende fundamentsdetaljer er der angivet Y-værdier. I rettelsesblad nr. 3 af 14. maj 2014, der var tilgængelig for de bydende den 20. maj 2014, blev der svaret på spørgsmål 063 om armeringsmængder således:

»Spørgsmål:

Da de mængder der er angivet i tilbudslisten ikke indeholder kg armering og m3 på de forskellige betontyper har jeg brug for flere tegninger på fundamenter.

På vedhæftet tegning er der angivet hvilke fundamenter der er detaljer på.

Jeg mangler detaljer på resten for at beregne omfang af armering og de forskellige beton typer.

Svar:

Fundamentsnit præciseret på rettet fundamentsplan, og armeringsmængder tilføjet tilbudslisten, revideret materiale oploades med indeværende rettelsesblad.«

I rettelsesblad af 23. maj 2014 blev licitationsdatoen rettet til den 2. juni 2014.

I tilbudslisten er der under position 14.1.1 Stribe- og punktfundamenter angivet en mængde på 450 m2 uden særskilt angivelse af armering. Under Beton ydelser er der under 14.2 Variable ydelser angivet »14.2.2 Armering at levere og indbygge« med en mængde på 1000 kg og en enhedspris på 12 kr. Der er enighed om, at der ikke skete nogen ændring af tilbudslisten i forbindelse med udsendelsen af rettelsesblad 3.

Skønsmanden har i sine svar bl.a. anført, at position 14.2.2 er tillægs-/fradragsydelser, som ligger ud over projektets faste ydelser. Angivelsen i rettelsesblad 3 af, at armeringsmængder ville blive tilføjet, var tilsyneladende ikke gennemført, og det opfattede skønsmanden i første omgang som en åbenlys fejl, der ikke var i strid med god projekteringsskik. Denne besvarelse ændrede skønsmanden senere, således at der forelå en projekteringsfejl, da den reviderede tilbudsliste først var tilgængelig så sent, at det med en svarfrist på 6 dage ikke var muligt for de bydende at stille yderligere spørgsmål. Skønsmanden opfattede fortsat forglemmelsen som en åbenlys fejl, som burde være opdaget af alle tilbudsgivere. Skønsmanden har endvidere besvaret spørgsmål om rigtigheden af E’s oplysninger om mængden af beton, hvor skønsmanden i sine svar har konstateret en række uoverensstemmelser i forhold til skønsmandens vurderinger.

E har fremlagt en opgørelse af 5. juni 2018 over armeringsmængder med en række fakturaer fra 2014-15 som underbilag.

C (fra E) har forklaret om tilbudsfasen og spørgsmål 063, og han og F (fra E) har bl.a. forklaret om baggrunden for, at kravet vedrørende armering er opdelt i to fakturaer. Endvidere har G (fra R) afgivet forklaring.

I bygningsdelsbeskrivelsen vedrørende fundamenterne er det anført, at armering har identifikationen Y, og der er på tegninger over fundamentdetaljer angivet Y-værdier. Som udgangspunkt har E derfor måttet gå ud fra, at der skulle indregnes armering i deres tilbud – sådan som det også skete under position 18, jf. nedenfor. Spørgsmålet er herefter, om R’s besvarelse af det spørgsmål 063, som E stillede, medførte berettiget tvivl om forståelsen af udbudsmaterialet, jf. AB 92 § 2, stk. 2.

I sit spørgsmål til R efterlyste E yderligere fundamentstegninger for at beregne mængderne af armering og de forskellige slags beton. R uploadede sammen med rettelsesbladet yderligere tegninger, mens der ikke blev tilføjet noget til tilbudslisten vedrørende armeringsmængder, hvor armering kun – som hidtil – var anført under variable ydelser. Selv om henvisningen til tilbudslisten ikke blev fulgt op, og svaret derfor var misvisende, finder voldgiftsretten i overensstemmelse med skønsmandens opfattelse, at svaret ikke har medført en sådan uklarhed i ydelsernes indhold eller omfang, at E som professionel entreprenør har kunnet gå ud fra, at armering ikke skulle indgå i tilbuddet vedrørende fundamenter. Dette resultat støttes også af, at E først fremsatte denne del af sit krav, længe efter at den første faktura vedrørende ekstra armering var udstedt. Kravet om betaling for de 32.456 kg armering tages derfor ikke til følge.

Kravet vedrørende de 15.942 kg armering og yderligere beton er baseret på E’s egne opgørelser over ekstraforbrugte materialer. Skønsmanden har gennemgået E’s opmålinger og har konstateret en række uoverensstemmelser, og hans vurderinger underbygger således ikke E’s krav. På denne baggrund og efter bevisførelsen i øvrigt har E ikke godtgjort, at der er grundlag for at tilkende selskabet noget beløb for forbrug af ekstra materialer i forbindelse med stribe- og punktfundamenterne. E’s krav om betaling af de 15.942 kg armering og yderligere beton tages derfor ikke til følge.

Forlænget byggepladsdrift – 2.063.125 kr.

E’s krav for forlænget byggepladsdrift er i faktura 107115 med fradrag af kreditnota 107664 opgjort til 2.171.125 inkl. moms, hvoraf BH har anerkendt og betalt 108.000 kr. inkl. moms for en indledende forsinkelsesperiode på 36 dage.

Parternes uenighed vedrører spørgsmålet, om E har krav på betaling for forlænget byggepladsdrift for en yderligere periode på 50 dage. Der er også uenighed om størrelsen af et eventuelt betalingskrav i den forbindelse.

I E’s tilbud er den tilbudte pris for byggeplads angivet til 30.000 kr. under variable ydelser.

Parterne underskrev den 2., 3. og 8. september 2014 entrepriseaftalen vedrørende bygningsarbejder, efter at aftalen flere gange havde været sendt frem og tilbage mellem parterne. I aftalen var der som aftalegrundlag bl.a. henvist til udbudstidsplanen, hvorefter byggeriet skulle udføres i perioden 13. august 2014 – 30. juli 2015. I aftalen var der endvidere henvist til et brev af 2. september 2014 fra R til E, hvorefter det »For præcisering af entrepriseaftale A … bekræftes det at: 1. udbudstidsplanen er overskredet i fht dato for kontrahering. Dette betyder at elementleverance først kan pågå i uge 47, og aflevering af huset udskydes tilsvarende…«

Byggeriet gik i gang den 2. september 2014, og der blev den 23. september 2014 holdt et opstartsmøde på byggepladsen med deltagelse af bl.a. repræsentanter for R og E. I forbindelse med de indledende jordarbejder opstod der hurtigt problemer med jordkvaliteten, som medførte en forsinkelse af byggeriet, der senere blev opgjort til 36 dage. Der var forhandlinger om en ny tidsplan på grundlag af flere forskellige udkast bl.a. med aflevering den 23. oktober 2015. Ved brev af 19. december 2014 krævede E tidsfristforlængelse under henvisning til en række forhold, og den 21. januar 2015 varslede BH dagbodskrav over for E som følge af forsinket elementleverance. Af referatet af et byggemøde den 2. februar 2015 fremgår, at der var udarbejdet en ny tidsplan med aflevering den 18. december 2015 for at imødekomme installationsentreprenørens krav om antal arbejdsdage. Der var fortsat et uafklaret spørgsmål om anvendelsen af lørdage som arbejdsdage. Efter et møde sendte BL den 5. marts 2015 en tilrettet tidsplan, og den endelige tidsplan, der var dateret den 10. marts 2015 og angav afleveringen til den 18. december 2015, blev godkendt af alle på et byggemøde den 16. marts 2015. I et brev af 27. marts 2015 gjorde BH over for E opmærksom på, at styrelsen ikke mente, at der var yderligere udeståender vedrørende tidsplan eller projektmateriale. Såfremt E mente at have krav af økonomisk karakter, der ikke var indgået aftale om, skulle de fremsendes snarest med den nødvendige dokumentation. Byggeriet fortsatte herefter og blev afleveret den 18. december 2015 i henhold til tidsplanen fra marts 2015, der indebar en forlænget byggeperiode på 86 dage i forhold til udbudstidsplanen.

E udarbejdede den 1. november 2015 en opgørelse over kravet vedrørende forlænget byggepladsdrift som bilag til faktura 107115 af 30. oktober 2015.

Skønsmanden har besvaret spørgsmål om dagsprisen for forlænget byggepladsdrift i 50 dage, som han under henvisning til bl.a. størrelsen af byggeriet har specificeret og opgjort til et samlet beløb på 30.375 kr. pr. dag ekskl. moms.

C (fra E), D (fra BH) og G (fra R) har forklaret om kontraktindgåelsen og byggesagens forløb, ligesom D (fra BH) har forklaret om arbejdet med at udarbejde tidsplan under byggeriet. J (fra BL) har navnlig forklaret om arbejdet med at udarbejde tidsplan under byggeriet.

Voldgiftsretten bemærker, at Byggestyrelsen har indleveret sit påstandsdokument den 10. april 2018 og herefter ikke er afskåret fra at påberåbe sig betydningen af tillægsbrevet af 2. september 2014, selv om det først er sket i påstandsdokumentet, jf. herved VBA-reglerne 2010 § 15, stk. 2.

Efter indholdet af tillægsbrevet af 2. september 2014 indebar præciseringen, at der skete en forskydning på 10 uger af betonelementmontagen og en tilsvarende forskydning af byggeriets aflevering. C (fra E), D (fra BH) og G (fra R) har samstemmende forklaret, at baggrunden for det præciserende tillæg var, at underskriften på entreprisekontrakten blev forsinket på grund af forsinket underskrift på en lejekontrakt, og at E derfor ikke kunne få leveret betonelementer som forudsat i uge 37. Efter oplysningerne om baggrunden for præciseringen lægger voldgiftsretten til grund, at tillægget således blev udarbejdet for at sikre, at E ikke blev mødt med eventuelle forsinkelseskrav i anledning af elementmontagen. Tillægget kan derimod ikke anses for tillige at indeholde E’s accept af en forlængelse af byggeperioden i henhold til udbuds- og kontrakttidsplanen uden vederlag for byggepladsens drift.

Det er ubestridt, at byggeriet gik i gang den 2. september 2014, og at der var opstartsmøde den 23. september 2014 med deltagelse af bl.a. repræsentanter for R. Efter bevisførelsen og forklaringerne om, hvem der besluttede at igangsætte byggeriet på det anførte tidspunkt, lægger voldgiftsretten til grund, at BH enten selv besluttede igangsætningen eller i hvert fald var fuldt ud bekendt med igangsætningen og accepterede denne. BH måtte således påregne, at der fra igangsætningen den 2. september 2014 var udgifter til byggepladsens drift.

I overensstemmelse med C’s (fra E) og J’s (fra BL) samstemmende forklaringer lægger voldgiftsretten til grund, at E på tidspunktet for igangsætningen forventede at kunne overholde afleveringstidspunktet i udbudstidsplanen. Igangsætningen skete imidlertid senere end angivet i udbudstidsplanen, ligesom der kort efter opstod forsinkelse i forbindelse med jordarbejdet, hvilket sammen med spørgsmålet om tidspunktet for elementmontagen gjorde det nødvendigt at få fastlagt en ny tidsplan for byggeriet. Efter D (fra BH) og J’s (fra BL) forklaringer og indholdet af mailkorrespondancen den 6. november 2014 mellem BL og E lægger voldgiftsretten til grund, at E under forhandlingerne om en ny tidsplan accepterede en aflevering den 23. oktober 2015. I overensstemmelse med deres forklaringer og referatet af byggemødet den 2. februar 2015 lægger voldgiftsretten endvidere til grund, at det skyldtes krav fra installationsentreprenøren, at den endelige afleveringsdato i marts 2015 blev aftalt til den 18. december 2015, som herefter blev overholdt, idet installationsentreprenøren ikke ville acceptere J’s (fra BL) ønske om at optimere tidsplanen, men fastholdt det antal arbejdsdage, der var afsat i udbudstidsplanen til udførelsen af dennes entreprise.

På denne baggrund og efter bevisførelsen i øvrigt anser voldgiftsretten det for bevist, at der ikke alene skete en forskydning af afleveringstidspunktet som anført i det præciserende tillæg af 2. september 2014, men en forlængelse af byggeperioden med i alt 86 dage i forhold til udbuds- og kontrakttidsplanen, som indebar drift af byggepladsen i den forlængede byggeperiode. Som anført kan E ikke i forbindelse med det præciserende tillæg anses for at have accepteret en forlængelse af byggeperioden i henhold til udbuds- og kontrakttidsplanen uden vederlag for byggepladsens drift. Herefter, og idet der ikke i øvrigt efter bevisførelsen er grundlag for at henføre nogen del af de omtvistede 50 dage til forsinkende forhold, som E er ansvarlig for, har E krav på betaling for byggepladsdriften i denne periode.

Som anført i BH’s brev af 27. marts 2015 var der efter styrelsens opfattelse ikke yderligere udeståender vedrørende bl.a. tidsplanen, og styrelsen opfordrede E til snarest at fremsende evt. krav af økonomisk karakter med den fornødne dokumentation. E reagerede imidlertid ikke på brevet, før E den 1. november 2015 opgjorde og sendte det foreliggende krav for forlænget byggepladsdrift. Selv om det efter indholdet af BH’s brev havde været meget nærliggende for E at reagere på brevet langt tidligere, kan den sene reaktion – eller den sene fremsættelse af kravet for forlænget byggepladsdrift – ikke i sig selv medføre, at E’s krav må anses for bortfaldet. Voldgiftsretten har ved denne vurdering bl.a. lagt vægt på, at kravet vedrører den løbende drift af byggepladsen og dermed har umiddelbar sammenhæng med byggeperiodens længde. Det har endvidere formodningen imod sig, at E skulle være villige til at give afkald på at få godtgjort udgifter, som de selv i tilbudslistens variable ydelser havde angivet til 30.000 kr. pr. dag, og dette må også efter byggesagens forløb have stået BH klart. E’s sene reaktion må derimod føre til en skærpet bedømmelse af dokumentationen for E’s krav.

Skønsmanden har opgjort dagsprisen for byggepladsdriften til 30.375 kr. + moms. Efter bevisførelsen er der ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at byggepladsen har været i fuld drift i hele forlængelsesperioden. Med udgangspunkt i skønsmandens oplysninger fastsætter voldgiftsretten herefter det samlede beløb, som E har krav på for forlænget byggepladsdrift, skønsmæssigt til 1.300.000 kr. + moms. Princippet i købelovens § 5 kan ikke føre til et andet resultat. E’s krav tages derfor til følge med 1.625.000 kr.

Aflåsning/renholdelse af byggepladsen i uge 33-51 – 157.850 kr.

E’s krav vedrørende aflåsning og renholdelse i henhold til aftaleseddel nr. 127 er i faktura 107294 opgjort til 170.000 kr. inkl. moms, hvoraf BH har anerkendt 12.150 kr. inkl. moms, svarende til skønsmandens vurdering for 36 dage.

Parternes uenighed vedrører berettigelsen af E’s restkrav og dokumentationen herfor.

Det fremgår af byggesagsbeskrivelsen bl.a., at entreprenør A dagligt skal åbne og aflåse byggepladsen inkl. lukning af vinduer og aflåsning af porte i indhegningen. Entreprenør A skal endvidere ugentligt renholde færdselsarealerne i bygningen og vedligeholde belægningsområderne.

Skønsmanden har besvaret en række spørgsmål om størrelsen af fællesarealer/arbejdsområder, antallet af skure og byggepladsindgange, omfanget af renholdelse og aflåsning og udgifterne hertil. Han har vurderet udgifterne til i alt 25.650 kr. ekskl. moms for uge 33-51.

Der er fremlagt etageplaner til belysning af byggepladsforholdene, herunder med indtegnede adgangsveje og låger, ligesom F (fra E) har forklaret om arbejdet med at aflåse og renholde arealerne.

Som anført ovenfor lægger voldgiftsretten til grund, at E har ret til betaling for byggepladsdrift i den forlængede byggeperiode. E har derfor også ret til betaling for aflåsning og renholdelse i denne periode.

Efter bevisførelsen, herunder de fremlagte etageplaner og F’s (fra E) forklaring, anser voldgiftsretten det for bevist, at der var adgang til byggepladsen via et større antal låger og indgange end fastlagt af skønsmanden. Det er derfor voldgiftsrettens vurdering, at tidsforbruget til oplukning og aflåsning er større end skønnet af skønsmanden. Det samme gælder efter bevisførelsen tidsforbruget til renholdelse af byggepladsen, der omfatter en bygning med et bruttoareal på ca. 3.200 m2. Som anført ovenfor er der ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at byggepladsen har været i fuld drift i hele forlængelsesperioden. Voldgiftsretten fastsætter herefter det samlede beløb til 80.000 kr. + moms, hvoraf BH har betalt 12.150 kr. E’s krav tages herefter til følge med 87.850 kr.

Udgravning af jord mod nabobygningen – 15.785,94 kr

E’s krav for ekstraomkostninger ved udgravning af jord mod nabobygningen er i faktura 107116 opgjort til 27.937,50 inkl. moms. BH har anerkendt kravet med 12.151,56 kr. inkl. moms vedrørende udgifter til landmåler.

BH har anerkendt, at der har været ekstraomkostninger i form af en ekstra anstilling for fundamentarbejder, og parternes uenighed vedrører herefter navnlig spørgsmålet, om restkravet er tilstrækkeligt dokumenteret.

Der er fremlagt en opgørelse af 24. august 2015 fra E over ekstraomkostninger til bl.a. opsætning af nye galger og funktionærtid til håndtering af de ekstra tiltag, og F (fra E) har forklaret om indholdet af dette ekstraarbejde.

Efter bevisførelsen er det tilstrækkeligt dokumenteret, at E har haft udgifter til den ændrede håndtering af jorden mod nabobygningen, som ligger ud over udgifterne til landmåler. Det er voldgiftsrettens vurdering, at de samlede udgifter passende kan opgøres som sket. Voldgiftsretten tager herefter E’s påstand til følge.

Ændret fundamentsplan for skywalk – 104.000 kr.

E’s krav for ekstraomkostninger vedrørende fundering af skywalk er i faktura 107117 opgjort til 111.781,25 kr. inkl. moms. BH har anerkendt kravet med 7.781,25 kr. inkl. moms for udgifter til transport af betongrej og underlæs, svarende til skønsmandens vurdering.

Parternes uenighed vedrører berettigelsen af E’s restkrav og dokumentationen herfor.

Der er enighed om, at det endelige projektmateriale vedrørende fundamentplanen for skywalk’en blev forsinket. Der er fremlagt en opgørelse af 24. august 2015 fra E over ekstraomkostninger i den forbindelse. Opgørelsen omfatter en række poster til bl.a. ekstra anstilling, ekstra anrigning og montage af betonelementer og stålkonstruktioner, hvortil kommer i alt 28.000 kr. + moms i ekstra funktionærtid.

Skønsmanden har gennemgået E’s opgørelse og har besvaret spørgsmål om omfanget af nødvendige ekstraarbejder, ligesom han har prissat udgifterne til ekstra transport og betongrej samt underlæs til det beløb, BH har betalt. Skønsmanden har bl.a. svaret, at det har været muligt at tilrettelægge arbejdet således, at besværliggørelsen alene berører arbejdet med støbning af fundamenterne, og at funktionærarbejdet er uændret.

Efter bevisførelsen, herunder skønsmandens oplysninger, har E ikke dokumenteret, at de har krav på betaling ud over det beløb, BH allerede har betalt, og som svarer til skønsmandens vurdering. Princippet i købelovens § 5 kan ikke føre til et andet resultat. E’s restkrav tages derfor ikke til følge.

Projektløsning vedrørende opbygning under vinduerne i skywalk – 130.000 kr.

E’s krav for ekstraomkostninger vedrørende afklaring og bestilling af vinduesbæring til skywalk er i faktura 107265 opgjort til 178.800 kr. inkl. moms. BH har anerkendt kravet med 48.800 kr. inkl. moms for udgifter til tømrer, teleskoplæsser og stillads, svarende til skønsmandens vurdering.

Parternes uenighed vedrører berettigelsen af E’s restkrav og dokumentationen herfor.

E har opgjort sine stilstandsomkostninger ved brev af 10. december 2015, der omfatter udgifter i 16 dage til manitou, stillads, spildtid for 2 mand og en fuldtidsbeskæftiget funktionær.

Skønsmanden har gennemgået E’s opgørelse og har bl.a. vurderet, at det krævede beløb på 17.760 kr. + moms for tømreres spildtid i 16 dage ikke er et urealistisk beløb, at det krævede beløb for stillads på 4.480 kr. ikke fraviger markedsprisen, at udgiften til teleskoplæsser (manitou) kan opgøres til ca. 1.050 kr. pr. dag, og at stilstanden ikke har medført besværliggørelse for funktionærer.

Efter bevisførelsen, herunder skønsmandens oplysninger, har E ikke dokumenteret, at de har krav på betaling ud over det beløb, BH allerede har betalt, og som svarer til skønsmandens vurdering. Princippet i købelovens § 5 kan ikke føre til et andet resultat. E’s restkrav tages derfor ikke til følge.

Manglende samlingsdetaljer vedrørende betonelementer – 95.625 kr.

E’s krav for ekstraomkostninger grundet manglende projektmateriale vedrørende betonelementer er i faktura 107118 opgjort til 95.625 kr. inkl. moms.

BH har anerkendt, at manglende samlingsdetaljer kan have medført merarbejder, men har bestridt berettigelsen af det opgjorte krav og dets størrelse.

I E’s opgørelse af 24. august 2015 er ekstraomkostningerne som følge af mangler ved 3D-projekteringen beskrevet som »besværet arbejdsgang, administration, omstillinger, møder, afklaringer m.v. samt udarbejdelse af samlingsdetaljer, placering af installationer m.v. og målsættelse af resolitter, udsparinger m.v.«, og omkostningerne hertil er opgjort som 55.000 kr. til projektleder og 21.000 kr. til studiemedhjælper, alt med tillæg af moms.

Det fremgår af korrespondance og byggemødereferater, at der under byggeriet var uenighed om omfanget af de detailtegninger, E havde krav på at modtage, og at E først hen i byggeperioden fik de efterspurgte samlingsdetaljer.

Skønsmanden har under henvisning til udbudsmaterialet og bips A113 svaret, at samlingsdetaljer skal udføres af rådgiver. Skønsmanden har i sin første erklæring redegjort nærmere for 3D- og 2D-projektering og har bl.a. anført, at et 3D-projekt naturligt vil indeholde en vis mængde 2D-projektering. I sin supplerende erklæring har han i relation til E’s opgørelse anført, at det udelukkende er punktet vedrørende udarbejdelse af samlingsdetaljer, han ikke mener er rimeligt, at entreprenøren indhenter/udfører. Opgørelsen fastlægger ikke nærmere omfanget af dette punkt, og han kan derfor fortsat ikke svare på, om det krævede beløb afviger fra markedsprisen for det pågældende stykke arbejde.

I overensstemmelse med skønsmandens oplysninger lægger voldgiftsretten til grund, at BH har været forpligtet til at forsyne E med samlingsdetaljer vedrørende betonelementerne. Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten endvidere til grund, at de manglende samlingsdetaljer har medført et merarbejde for E, som selskabet har krav på betaling for. Derimod er der ikke grundlag for at fastslå, at der i øvrigt har været mangler ved 3D-projekteringen, som giver grundlag for et betalingskrav.

E’s opgørelse vedrører efter sit indhold »mangler ved 3D-projektering« og angiver ikke specifikt manglende samlingsdetaljer. Opgørelsen indeholder ikke nogen nærmere specifikation vedrørende de enkelte poster, og der er ikke fremlagt underliggende dokumentation for det opgjorte krav. Kravet er derfor ikke tilstrækkeligt dokumenteret, og heller ikke princippet i købelovens § 5 kan føre til, at HP har krav på at få betalt det opgjorte krav. Da E imidlertid som anført har haft et merarbejde som følge af de manglende samlingsdetaljer, må betalingen herfor fastsættes skønsmæssigt. Efter en samlet vurdering fastsætter voldgiftsretten beløbet til 25.000 kr. + moms. E’s krav tages herefter til følge med 31.250 kr.

Ekstraomkostninger vedrørende fundering/støttevægge – 20.571,25 kr.

E’s krav for ekstra støttevægge er i faktura 106846 opgjort til 179.321,25 kr. inkl. moms i henhold til en ikke godkendt aftaleseddel af 24. februar 2015, hvoraf BH har betalt 157.750 kr. inkl. moms, svarende til skønsmandens vurdering.

Parternes uenighed vedrører navnlig spørgsmålet om billighed efter princippet i købelovens § 5.

Skønsmanden har besvaret spørgsmål, hvoraf bl.a. fremgår, at der ikke i udbudsmaterialet var vist betonstøttevægge i modullinje 3 og 4 til understøtning af kældervæg i modullinje D. E’s fakturakrav for det pågældende arbejde afviger fra markedsprisen, og skønsmanden har vurderet, at arbejdet i henhold til V&S prisdata kan opgøres til ca. 127.000 kr. + moms.

Det krav, som E har fremsat, overstiger skønsmandens vurdering ud fra sædvanlige beregningsprincipper af prisen for det pågældende ekstraarbejde med mere end 13 %. På denne baggrund har BH godtgjort, at den krævede pris er ubillig, jf. princippet i købelovens § 5. E’s restkrav tages derfor ikke til følge.

Forsinket betonmontage i kælder – 151.437,50 kr.

E’s krav for ekstraomkostninger vedrørende forsinket montage af betonelementer i kælder er i faktura 107119 opgjort til 151.437,50 kr. inkl. moms.

BH har bestridt, at der har været en forsinkelse, som styrelsen bærer ansvaret for, og at en eventuel forsinkelse har været på mere end to dage. Et eventuelt krav kan maksimalt opgøres i overensstemmelse med skønsmandens oplysninger til 24.000 kr. + moms.

E har i en opgørelse af 24. august 2015 redegjort for, at kravet skyldes 10 dages forsinkelse som følge af problemer i forhold til ventilationsprojektet, og kravet er specificeret som mertidsforbrug for funktionær på 27.750 kr., manglende udnyttelse af opstillet 220T mobilkran på 81.400 kr. og manglende udnyttelse af betonsjak 12.000 kr., alt med tillæg af moms.

Det fremgår af sagens oplysninger, at ventilationsentreprenørens bekymringer vedrørende udsparinger i betonelementerne blev drøftet den 9. februar 2015. Samme dag anmodede byggeledelsen R om en tilbagemelding og oplyste samtidig, at støbning af elementerne skulle starte op i samme uge. E fik også samme dag besked på, at de vægge, der var kommentarer til, ikke skulle opstartes. E satte elementerne på hold og gjorde opmærksom på, at de elementer, der skulle monteres onsdag i den følgende uge, gerne skulle støbes onsdag i den pågældende uge, hvis ikke der skulle opstå forsinkelse. Onsdag den 11. februar 2015 kl. 12.53 sendte R kommentarerne til de sidste vægelementer til byggeledelsen og E’s medarbejder, og torsdag den 12. februar 2015 kl. 8.34 videresendte byggeledelsen materialet med ændringerne noteret i blåt til E med anmodning om, at elementerne blev sat i produktion. Samme dag gjorde E opmærksom på, at det på grund af de sene ændringer ikke længere var muligt at montere elementerne som planlagt, og at E afventede ny leveringstid fra sin leverandør. Ved mail af 19. februar 2015 opgjorde E forsinkelsen vedrørende elementmontagen til 10 arbejdsdage og henviste bl.a. til, at leverandøren nu havde fået tilrettet elementerne, og at ændringerne bl.a. havde medført en ændret elementinddeling, som byggeledelsen og R blev anmodet om at godkende.

Skønsmanden har bl.a. svaret på, at en forsinkelse på 10 arbejdsdage kan have medført en besværliggørelse af elementmontagen, mens en forsinkelse på 2 arbejdsdage er en så relativt lille forsinkelse, at den burde kunne tilpasses produktionsfasen. Meromkostningerne ved en forsinkelse på 10 dage har skønsmanden vurderet til i alt 24.000 kr. + moms fordelt på manglende udnyttelse af betonsjak på 12.000 kr. og ekstra funktionærtid på 12.000 kr., alt med tillæg af moms. Skønsmanden så sig i sin første erklæring ikke i stand til at vurdere, om eller i hvilket omfang forsinkelsen kunne have medført, at mobilkranen stod stille, eller om den kunne have været anvendt til andre formål. I sin supplerende erklæring har skønsmanden vurderet, at det ikke var overvejende sandsynligt, at mobilkranen ikke havde været anvendt i forsinkelsesperioden, hvor mobilkranen i henhold til forelagte oplysninger jævnligt havde været anvendt. Desuden blev der tilsyneladende kun betalt for den tid, hvor kranen var i brug.

F (fra E) har forklaret om den ændrede montagerækkefølge og afkaldsliste som følge af den forsinkede projektafklaring og de vanskeligheder, der var med monteringen som følge af de forsinkede elementers placering i bygningen.

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til grund, at E blev forsinket i sit arbejde med elementmontagen som følge af en projektafklaring i forhold til ventilationsentreprenøren, som BH er ansvarlig for i forhold til E. Det fremgår af korrespondancen, at E efter anmodning satte elementstøbningen på hold den 9. februar 2015 og først torsdag den 12. februar 2015 om morgenen havde grundlaget for at gå videre. De foretagne ændringer skulle indarbejdes i elementerne, der herefter skulle støbes og først senere kunne leveres til byggepladsen. Efter indholdet af korrespondancen anser voldgiftsretten det for bevist, at elementmontagen herved blev forsinket i 10 dage. I overensstemmelse med skønsmandens oplysninger lægger voldgiftsretten til grund, at E’s merudgifter som følge af forsinkelsen kan opgøres til 24.000 kr. + moms. Princippet i købelovens § 5 kan ikke føre til et andet resultat. E’s krav tages herefter til følge med 30.000 kr.

Mængderegulering – 60.000 kr.

E’s krav for ekstraomkostninger vedrørende mængderegulering er i faktura 107121 opgjort til 174.025 kr. inkl. moms, hvoraf E har krævet betaling af 60.000 kr. inkl. moms.

BH har bestridt, at E har et berettiget krav ud over et beløb på 4.219 kr. inkl. moms, som styrelsen i henhold til skønsmandens svar vedrørende ovenlysvinduer og vinduesbundstykker og -lysninger har anerkendt.

E har i sin specifikation vedrørende det oprindelige krav bl.a. henvist til, at byggeriet ikke har været et 3D-projekteret byggeri, og at 3D-modellerne er mangelfulde, hvilket har nødvendiggjort et omfattende ekstraarbejde til opmålinger. 19.000 kr. + moms af det opgjorte beløb vedrører ifølge specifikationen udgifter til ekstern rådgiver (Rambøll), mens resten vedrører interne medarbejdere. E har endvidere fremlagt fakturaer og et notat af 27. august 2015 fra Rambøll til belysning af nødvendige udgifter til ekstern bistand.

F (fra E) har forklaret om arbejdet med at beregne mængderne.

Skønsmanden har i sin første erklæring redegjort nærmere for 3D- og 2D-projektering og har bl.a. anført, at et 3D-projekt naturligt vil indeholde en vis mængde 2D-projektering. Skønsmanden har besvaret en række spørgsmål om mulighederne for at udtrække de nødvendige mængdeoplysninger af 3D-modellen. For så vidt angår areal for ovenlys, vinduesbundstykker og -lysninger har skønsmanden svaret, at disse oplysninger ikke kan udtrækkes, mens det for så vidt angår murværk og beton er relativt nemt. Skønsmanden har vurderet, at opmåling af glasfacader vil kunne udføres på ½ time og af vinduesbundstykker og -lysninger på 4 timer, således at udgiften hertil samlet udgør 3.375 kr. ekskl. moms. Skønsmanden har vurderet de samlede udgifter, der fremgår af E’s specifikation, til 23.625 kr. ekskl. moms. Skønsmanden har i sin supplerende erklæring fastholdt sit skøn over bl.a. opmålingsarbejderne.

I overensstemmelse med skønsmandens oplysninger er det ikke bevist, at det ikke har været muligt uden væsentligt merarbejde at udtrække de nødvendige mængdeangivelser af 3D-modellen bortset fra areal for ovenlys, vinduesbundstykker og -lysninger. Skønsmanden har vurderet dette ekstraarbejde til et beløb på 3.375 kr. ekskl. moms, som BH har anerkendt at skulle betale. Efter bevisførelsen er der ikke grundlag for at tage E’s restkrav til følge. Princippet i købelovens § 5 kan ikke føre til et andet resultat. E’s krav tages herefter til følge med det anerkendte beløb på 4.219 kr.

Manglende statiske beregninger – 319.263,75 kr.

E’s krav for ekstraomkostninger vedrørende manglende statiske beregninger for position 18 (betonvægge) er i faktura 107267 opgjort til 319.263,75 kr. inkl. moms.

BH har bestridt kravets berettigelse.

E’s elementleverandør har den 12. november 2015 oplyst omkostningerne til ekstra armering ud over 8 kg/m2 til 143.136 kr. og ekstraomkostningerne til ingeniør ud over de normale 2-3 % af nettoprisen til 112.275 kr.

Af arbejdsbeskrivelsens punkt 2 om betonelementer, leverance fremgår bl.a., at arbejdet omfatter projektering af de opregnede elementer, ligesom der er henvist til bips A113, model 4L. Ifølge denne model skal rådgiver udføre de statiske beregninger vedrørende bygværket, mens leverandøren skal udføre de statiske beregninger vedrørende elementerne.

Der er enighed om, at hovedstatikken var afklaret den 23. oktober 2014.

C (fra E) har afgivet forklaring om indholdet af E’s tilbud.

Skønsmanden har i sin første erklæring besvaret spørgsmål i relation til projektering og tilbud vedrørende armeringsmængder. Han har bl.a. svaret, at det ikke er unormalt, at statiske beregninger ikke foreligger i udbudsmaterialet. Han er bekendt med, at det er en anvendt praksis i betonelementbranchen, at der ikke foretages en gennemregning af projektet i forbindelse med konkurrencefasen/udbudsfasen, og derfor efterspørges de statiske beregninger som regel ikke i tilbudsfasen. Det er ikke i udbudsmaterialet eller tilbudslisten oplyst, hvilken mængde armering der skal anvendes, og det er således op til de bydende at vurdere mængden. 8 kg/m2 virker lavt og svarer f.eks. til minimumsarmeringen for vægge med en tykkelse på 250 mm. Det vil formentlig kræve yderligere armering ved f.eks. overliggere/søjler integreret i væggene, stabiliserende vægge, forankringer mv.

Skønsmanden har i sin supplerende erklæring bl.a. svaret, at armeringsmængden har betydning for prisen for betonelementerne og må formodes at have det for det tilbud, der afgives. Han anser en mængde på 8 kg/m2 for at være i strid med udbudsmaterialet, der henviser til bips A113 model 4L, hvor entreprenøren skal fastlægge armeringsmængden ved statisk beregning af det pågældende element. En præcis fastlæggelse af armeringsmængden kræver en fuldstændig statisk gennemregning af elementerne, som er et forholdsmæssigt stort arbejde, der normalt ikke udføres i tilbudsfasen. I stedet baserer entreprenører sig på erfaringer fra tidligere sager med tilsvarende kompleksitet.

Det følger af arbejdsbeskrivelsens henvisning til bips A113 model 4L, at BH skulle forestå hovedstatikken, mens de bydende skulle udføre de statiske beregninger vedrørende elementerne. Det er ubestridt, at hovedstatikken først var afklaret under byggeriet og dermed efter, at tilbuddene var afgivet. De mermængder af armering, som måtte være en følge af den sene afklaring af hovedstatikken, kan derfor kræves afregnet som ekstraarbejde, jf. AB 92 § 2, stk. 2, jf. § 14.

E skulle i sit tilbud medtage de nødvendige armeringsmængder i de enkelte elementer. Efter skønsmandens oplysninger lægger voldgiftsretten til grund, at den armeringsmængde på 8 kg/m2, som E medtog i sit tilbud, var en minimumsarmeringsmængde, hvor der bl.a. ikke var taget hensyn til overliggere/søjler integreret i væggene, stabiliserende vægge og forankringer mv. Selv om det er kendt, at leverandøren ikke i praksis foretager præcise statiske beregninger af de enkelte elementer i tilbudsfasen, kan det ikke føre til, at E kan kræve betaling af forskellen mellem den medtagne minimumsmængde og den opgjorte mængde armering.

Herefter, og da forskellen mellem mængden af armering i henhold til hovedstatikken og udbudsmaterialet ikke er nærmere belyst, har E ikke dokumenteret berettigelsen af sit krav. E’s krav tages derfor ikke til følge.

Morarenter – 172.007,32 kr.

BH har anerkendt kravet, der herefter tages til følge.

Samlet opgørelse

Efter det anførte har E krav på betaling af følgende beløb:

– Stillads 303.660,00 kr.
– Rullestillads 218.750,00 kr.
– Forlænget byggepladsdrift 1.625.000,00 kr.
– Aflåsning og renholdelse 87.850,00 kr.
– Jord mod nabobygningen 15.785,94 kr.
– Manglende samlingsdetaljer 31.250,00 kr.
– Forsinket betonmontage i kælder 30.000,00 kr.
– Mængderegulering 4.219,00 kr.
– Morarenter 172.007,32 kr.
I alt 2. 488.522,26 kr.

der forrentes som nedenfor bestemt.

Sagsomkostninger

E har under sagen afholdt 172.583,03 kr. i udgifter til syn og skøn, mens BH har afholdt 65.687,50 kr.

Efter sagens udfald skal BH betale delvise sagsomkostninger til E. I beløbet indgår et skønnet beløb til delvis dækning af afholdte skønsomkostninger og et beløb til advokatudgifter. Ved fastsættelsen af beløbet til advokatudgifter har voldgiftsretten taget hensyn til det vundne beløb, hvoraf ca. 172.000 kr. var ubestridt under hovedforhandlingen. Der er endvidere taget hensyn til sagens omfang og forløb, herunder navnlig at der har været syn og skøn, og at BH i december 2018 har betalt ca. 725.000 kr. af E’s krav. De samlede sagsomkostninger, som BH skal betale, fastsættes herefter til 260.000 kr., hvoraf 85.000 kr. vedrører skønsomkostninger og 175.000 kr. vedrører advokatudgifter ekskl. moms.

Efter sagens udfald og forløb skal parterne hver betale halvdelen af udgifterne til voldgiftsrettens behandling af sagen efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.