(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Denne dom er afsagt af Højesteret primo september 2019 og vedrører hvorvidt en hovedentreprenør kan ifalde hæftelsesansvar for en skade forvoldt af en underentreprenør på tredjemand.

Hovedentreprenør (HE) indgik entreprisekontrakt med bygherre (BH) om HE’s etablering af blandt andet en ny trykledning over en strækning på ca. 10 km. HE indgik herefter aftale med underentreprenør (UE) om UE’s udførelse af arbejdet med styret underboring.

Ved UE’s udførelse af arbejdet med styret underboring blev tredjemands (T) kabel beskadiget.

Da sagen kom for Højesteret, angik sagen alene, om HE hæftede for den skade, som UE havde påført T ved arbejdet med underboringen. Spørgsmålet angik således HE’s eventuelle hæftelsesansvar.

Højesteret

Indledningsvis fastlagde Højesteret, at der som udgangspunkt ikke påhviler HE hæftelsesansvar for en selvstændigt virkende UE’s skadegørende handlinger uden for kontraktforhold.

Højesteret bemærkede herefter, at der under de foreliggende omstændigheder var tale om særligt risikobetonet arbejde, hvilket HE havde engageret UE til at udføre. HE havde således anledning til ved tilsyn og kontrol at begrænse og styre risikoen ved arbejdet, ved blandt andet at sikre sig, at UE havde indhentet oplysninger om den nøjagtige placering af ledninger i jorden. Samtidig kunne HE have sikret sig, at UE havde en forsikring, der dækkede ansvar for skade ved jordboringsarbejde.

Højesteret nåede på denne baggrund frem til, at HE var nærmest til at bære risikoen for de skader, der skete på T’s kabel, som følge af UE’s uforsvarlige underboring.

HE hæftede således for betalingen af de udgifter, som var blevet påført T.

Hvad kan vi lære af denne dom?

Det kan af nærværende dom udledes, at en hovedentreprenør ved risikobetonet arbejde skal være yderst opmærksom på engagering af en underentreprenør, idet hovedentreprenøren kan komme til at hæfte for skade på andet end entreprisen – både over for bygherren og overfor tredjemand. Hovedentreprenøren bør således ved engagering af underentreprenør sikre sig, at underentreprenøren indhenter alle nødvendige oplysninger til sikring af arbejdet. Ligeledes bør hovedentreprenøren sikre sig, at underentreprenøren forsikringsmæssigt er dækket for eventuelle skader i forbindelse med arbejdet.

Med andre ord bør risikoen for hæftelsesansvar ved risikobetonede arbejder fremadrettet indtænkes i entreprenørens risikostyring.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Dommen er endnu  ikke udgivet i sin fulde længde.