(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten den 29. oktober 2019 og vedrører bl.a. spørgsmålet om, hvorvidt vinterforanstaltninger skulle anses for ekstraarbejder.

Hovedentreprenør (HE) indgik i starten af 2016 en entrepriseaftale med en underentreprenør (UE) vedrørende en underentreprise bestående af fagentrepriserne jord, kloak, beton og landskab. HE skulle udføre til- og ombygning af en større bygning med en kommune som bygherre (BH).

Der opstod imidlertid en tvist mellem parterne om betaling for udførte ekstraarbejder af UE. UE mente, at visse arbejder – som måtte karakteriseres som vinterforanstaltninger – skulle anses for ekstraarbejder.

HE mente derimod, at vinterforanstaltninger måtte anses for en del af kontraktsgrundlaget mellem HE og UE, hvorfor der ikke kunne være tale om ekstraarbejder.

Der var ikke uenighed mellem parterne om, hvorvidt der var udført arbejde af UE, som kunne karakteriseres som vinterforanstaltninger. Tvisten angik, hvorvidt vinterforanstaltninger kunne anses for omfattet af kontrakten.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten bemærkede indledningsvist, at det fremgik af UE’s tilbud, at vinterforanstaltninger ikke var inkluderet i tilbuddet.

Voldgiftsretten bemærkede desuden, at UE i en mail bad HE indføje i kontrakten mellem de to parter, at UE’s tilbud ikke omfattede vinterforanstaltninger.

Som dokumentation på, at vinterforanstaltninger var omfattet af kontrakten, havde HE fremført et referat udfærdiget af HE under et møde med UE. Af referatet fremgik det, at vinterkonsulentskemaet skulle finde anvendelse. Vinterkonsulentskemaet angav dog ikke, hvorvidt det var HE eller UE, der skulle bære omkostningerne for vinterforanstaltninger.

Voldgiftsretten fandt desuden, at det måtte tale til fordel for UE, at BH havde foretaget delvis honorering til UE for de udførte vinterforanstaltninger.

Voldgiftsretten nåede på baggrund heraf frem til den konklusion, at vinterforanstaltninger ikke var omfattet af kontraktsgrundlaget, hvorfor de udførte vinterforanstaltninger af UE måtte anses for ekstraarbejder.

Voldgiftsretten gav dog ikke UE fuldstændigt medhold, idet voldgiftsretten fandt, at UE’s krav for minigravere til frostsikring var urimeligt høj. Voldgiftsretten foretog derfor et skønsmæssigt fradrag i prisen for minigraverne.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Det er almindelig praksis, at årstidsbestemte vinterforanstaltninger skal anses for inkluderet i tilbuddet, idet sådanne vinterforanstaltninger er påregnelige for tilbudsgiveren. Dette er også blevet kodificeret ved AB 18 § 5, stk. 4.

Voldgiftsrettens kendelse synes at være udtryk for, at dette udgangspunkt kan fraviges ved aftale, så vinterforanstaltninger i stedet udgør ekstraarbejder. En fravigelse heraf må dog forventes at skulle være klart og tydeligt aftalt, hvilket voldgiftsretten også synes at have lagt vægt på ved denne kendelse.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2020.107  / Sag nr. C-14590

#ugensdom #entrepriseret #vinterforanstaltninger

 

-oOo-

 

Kendelsen i fuld længde

Underentrepenør UE (advokat Jens Lillelund Hammer) mod Hovedentreprenør HE (advokat Ole Sigetty)

1. Indledning

Mellem klageren, underentreprenør UE, herefter UE, og indklagede, hovedentreprenør HE, herefter HE, er der opstået en tvist om betaling for kontrakt- og ekstraarbejder i forbindelse med udførelse af til- og ombygning af … beliggende i ….

I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af divisionschef Jørn Asmussen, arkitekt m.a.a. Erik Jørgensen og landsdommer Tuk Bagger, med sidstnævnte som formand.

2. Påstande og hovedforhandling

Klageren, UE, har nedlagt påstand om, at indklagede, HE, tilpligtes til UE at betale 382.181,78 kr. inklusive moms med tillæg af procesrente …

HE har nedlagt påstand om frifindelse mod betaling af 38.249,57 kr.

Hovedforhandling har fundet sted den 29. august 2019 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.

[I alt 4 personer] har afgivet forklaring under hovedforhandlingen.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Kort sagsfremstilling

Parterne indgik den 29. marts 2016 kontrakt, hvorefter UE skulle stå for fagentrepriserne jord, kloak, beton og landskab på et byggeri, hvor HE som hovedentreprenør skulle udføre til- og ombygning af … for bygherren, … Kommune.

UE’s krav vedrører vinterforanstaltninger, ventetid for lastbiler og bortkørsel af jord.

4. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat

Ad vinterforanstaltninger:

Det fremgår af UE’s tilbud, at vinterforanstaltninger ikke indgik i tilbuddet. Tilbuddet indgik som en del af kontraktsgrundlaget. Parterne havde et kort forhandlingsforløb om kontrakten, og herunder bad UE i en mail med ændringsønsker til kontraktens ordlyd blandt andet om indføjelse i kontrakten af en passus om, at tilbuddet ikke omfattede vinterforanstaltninger. På et efterfølgende entreringsmøde, gjorde … fra UE ifølge sin forklaring for voldgiftsretten, som ikke er imødegået ved forklaringer fra HE, tydeligt opmærksom på, at vinterforanstaltninger ikke var prissat i UE’s tilbud. Det af HE udfærdigede referat af entreringsmødet indeholder ikke oplysning om, at vinterforanstaltninger skulle være omfattet af kontrakten uanset tilbuddets ordlyd, men angiver blot, at parterne var enige om, at vinterkonsulentskemaet skulle finde anvendelse. Vinterkonsulentskemaet angiver ikke, hvilken part der bærer omkostningen til vinterforanstaltninger. Endelig videresendte HE UE’s fakturaer vedrørende vinterforanstaltninger til bygherren, der har foretaget delvis honorering.

Voldgiftsretten lægger herefter til grund, at UE’s tilbud ikke omfattede vinterforanstaltninger, og at arbejder udført vedrørende vinterforanstaltninger derfor skal honoreres som ekstraarbejder.

Det er ubestridt, at der af UE er udført arbejde med opblødt jord. … (fra UE) har forklaret, at han aftalte med den daværende byggeleder …, at opgravning af våd jord til kloakkerne skyldtes vejrliget, og at jorden var uegnet til tilbagefyld, jf. »Vinterkonsulenterne«. Prisen er sat lavere end de bortkørselspriser, der i øvrigt gjaldt mellem parterne.

Voldgiftsretten lægger herefter til grund, at arbejdet med opblødt jord var en vinterforanstaltning. Da HE ikke over for oplysningerne om prissætningen har godtgjort, at prisen er urimelig, tages kravet til følge.

Af opgørelsen af UE’s krav vedrørende frostsikring fremgår, at prisen for en minigraver på henholdsvis en 1,5 tons, 3,5 tons og 9 tons til opbrydning af frostskorpen er sat til henholdsvis 850 kr., 950 kr. og 1.150 kr. med tillæg af moms. Prisen for minigraverne, der ikke inkluderer fører, er efter fagdommernes vurdering, som den juridiske dommer er enig i, urimeligt høj, hvorfor der foretages et skønsmæssigt fradrag på 3.500 kr. ekskl. moms, eller 4.375 kr. inkl. moms.

Da HE ikke i øvrigt har godtgjort, at kravet overstiger, hvad der er rimeligt, tages kravet i dette omfang til følge.

Ad ventetid:

Voldgiftsretten finder, at en vis ventetid ved indførelsen af restriktioner af hensyn til den nærliggende skole m.v. var forventelig, men voldgiftsretten finder det ikke godtgjort, at restriktionerne i sig selv medførte ventetid i det anførte omfang og ikke kunne være undgået ved reorganisering, jf. navnlig …’s forklaring om, at det er muligt at bestille lastbiler til andre tider på dagen.

På baggrund af det anførte reduceres UE’s krav vedrørende ventetid skønsmæssigt med 5.000 kr. ekskl. moms, eller 6.250 kr. inkl. moms.

Da HE ikke i øvrigt har godtgjort, at kravet overstiger, hvad der er rimeligt, tages kravet i dette omfang til følge.

Ad bortkørsel af jord:

Efter fagdommernes opfattelse, der tiltrædes af den juridiske dommer, er jord, der er gravet op, løs jord. Det lægges derfor til grund, at en m3 af den omhandlede jord vejede 1,5 tons, således som UE har angivet i den reviderede slutopgørelse.

HE havde korrektioner til den først fremsendte slutopgørelse, som UE accepterede, hvorfor parterne var enige om, at slutopgørelsen skulle ændres. Slutopgørelsen blev dermed først endelig, jf. AB 92 § 22, stk. 7, med den reviderede slutopgørelse, hvorfor UE var berettiget til at foretage ændringen fra 1,8 tons i førsteudgaven til 1,5 tons i den endelige slutopgørelse.

Med hensyn til det af HE krævede fradrag vedrørende bortkørsel af muldjord bemærkes, at der er foretaget fakturering og betaling for henlæggelse af muldjord i depot på grunden og forevist foto for voldgiftsretten af bunker af muldjord på grunden. Det er oplyst, at det var hensigten at genanvende jorden, men at det efterfølgende viste sig ikke at være muligt, da jorden var forurenet. Bortkørslen fra depotet skal derfor honoreres som ekstraarbejde.

Kravet vedrørende bortkørsel af jord tages herefter til følge.

HE har under sagen betalt 126.235,32 kr. til UE.

Faktura nr. 1014, 1032 og 1042 på henholdsvis 83.025,00 kr., 2.770,31 kr. og 6.064,06 kr. inkl. moms tages herefter til følge med i alt 79.025 kr. inkl. moms.

Faktura nr. 1033, 1043 og 1053 på i alt 119.241,88 kr. inkl. moms tages herefter til følge med 114.866,88 kr. inkl. moms.

De af HE anerkendte fakturaer nr. 1067, 1053 og 1068 tages til følge med henholdsvis 35.143,75 kr., 81.986,25 kr. og 12.325 kr. inkl. moms.

Faktura nr. 1079 tages til følge med 167.860,85 kr. inkl. moms.

Rentepåstanden er ubestridt.

HE skal herefter til UE betale 491.207,73 kr. inkl. moms med fradrag af indbetaling den 25. maj 2018 af 126.235,32 kr. eller 364.972,41 kr. inkl. moms og med tillæg af renter som nedenfor bestemt.

Efter sagens forløb og udfald forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt.

Thi bestemmes

HE skal til UE betale 364.972,41 kr. inkl. moms med tillæg af procesrente …

I sagsomkostninger skal HE til UE betale 30.000 kr.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af HE efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.

Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter dens modtagelse.