Sagen O-4 fra december 2019 blev anlagt som hurtig afgørelse efter AB 18 § 68, stk. 1, litra a om tilbagehold og modregning af betalingskrav.

Sagen omhandlede en bygherre som lagde sag an mod en entreprenør om anerkendelse af tilbagehold af 75.000 kr. som følge af mangler og arbejdets stade. Entreprenøren påstod heroverfor frifindelse og nedlagde en selvstændig påstand om betaling af 75.000 kr., som bygherren påstod afvisning overfor.

Opmandens afgørelse
Det blev indledningsvist lagt til grund, at bygherrens påstand om, at entreprenøren skulle være forpligtet til at afhjælpe eller erstatte mangler, der ikke kunne afhjælpes inden for det foretagne tilbagehold, ikke udgjorde en tvist indenfor reglernes anvendelsesområde.

Med hensyn til entreprenørens betalingskrav blev det vurderet, at kravet relaterede sig til bygherrens tilbagehold, hvorfor spørgsmålet kunne behandles under samme afgørelse.

Imidlertid blev bygherrens anmodning om, at opmanden registrerede mangler og arbejdets stade samt prisfastsatte de registrerede forhold afvist, da der ikke kan gennemføres syn og skøn eller en registreringsforretning som led i en hurtig afgørelse.

Opmanden skulle derfor alene tage stilling til, om bygherren var berettiget til at tilbageholde 75.000 kr. eller om entreprenøren var berettiget til at modtage betaling herfor.

Opmanden vurderede, at bygherren var berettiget til at tilbageholde 75.000 kr., og at bygherren frifandtes for entreprenørens selvstændige betalingspåstand på 75.000 kr.

Hvad kan vi lære af denne afgørelse?
Udgangspunktet ved anvendelsen af hurtige afgørelser er, at der kun kan behandles én tvist, medmindre der er tale om krav som relaterer sig til hinanden eller medmindre det af selve anmodningen om hurtig afgørelse fremgår, at disse skal behandles særskilt.

I den konkrete sag blev tvisten om, at entreprenøren skulle være forpligtet til at afhjælpe mangler afvist, da tvisten ikke faldt under nogen af de kategorier der er opregnet i AB 18 § 68 og dermed ikke kunne behandles som en hurtig afgørelse. Derimod blev entreprenørens betalingskrav ikke afvist, da dette krav relaterede sig til den oprindelige tvist.

Et andet vigtigt element i anvendelsen af hurtige afgørelser er, at opmanden ikke kan iværksættes syn og skøn. Opmanden kan dog godt foretage en besigtigelse.

Ovenstående er bl.a. af hensyn til, at hurtige afgørelser skal være ”hurtige” at få igennem. Sagerne har generelt strakt sig over 1-2 måneder, hvilket viser, at sådanne tiltag, er med til at sikre formålet med ”hurtige” afgørelser.

Interessant?
Er du i tvivl, om hurtige afgørelser er relevante for dig og din byggesag, så tøv ikke med at kontakte os på tlf.nr. 70227237 eller på info@nexusadvokater.dk

/Entrepriseadvokat Simon Heising

#nexusadvokater #entrepriseret #hurtigeafgørelser