LIKVIDATION – SELSKABSRET

SKAL SELSKABET LIKVIDERES?

Nexus Advokater har mangeårig erfaring med rådgivning omkring likvidation af aktieselskaber, anpartsselskaber og opløsning af øvrige selskaber såsom kommanditselskaber.

Selskabet skal være solvent for at gennemføre en likvidation. Et insolvent selskab kan ikke likvideres, og der skal i stedet indgives en konkursbegæring.

Likvidationen vedtages på generalforsamlingen, som udpeger en likvidator til at gennemføre likvidationen i samarbejde med selskabets revisor, som skal udarbejde likvidationsregnskab.

Når likvidationen er vedtaget og anmeldt til Erhvervsstyrelsen, løber der en proklamafrist på 3 måneder, indenfor hvilken kreditorerne kan anmelde eventuelle krav.

Almindeligvis indhentes der en skattekvittance. Når skattekvittancen er modtaget og proklamafristen er udløbet samt eventuelle kreditorer betalt, kan den endelige likvidation vedtages med udlodning af likvidationsprovenuet.

Kommanditselskabers opløsning er ikke lovreguleret. Hvis kommanditselskabet har opfyldt sit formål, kan selskabet opløses ved fremsendelse af en erklæring til Erhvervsstyrelsen. Hvis der er tale om et større kommanditselskab med mange aktiver, er det muligt at gennemføre en egentlig likvidationsproces.