(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2023.9.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2022 og omhandler en tvist mellem en rådgiver og en bygherre vedrørende krav om erstatning som følge af rådgivningsfejl i forbindelse med installation af et ABA-anlæg.  

Bygherre (BH) og bygherrerådgiver (R) indgik en aftale, hvorefter R bl.a. skulle føre tilsyn og rådgive om brandplaner ved ombygning af et tidligere hotel til et kollegium. Aftalen blev ikke indgået skriftligt mellem parterne, og det var uklart om ABR 89 fandt anvendelse.

R rådgav BH om at acceptere et tilbud på et fuldt overdækkende ABR-anlæg (automatisk brandalarmanlæg), eftersom han påstod, at dette var et myndighedskrav. BH accepterede straks tilbuddet som følge af R’s rådgivning, og anlægget blev herefter installeret.

R informerede ikke BH, om eventuelle muligheder for at undgå installation af ABA-anlægget. Af kommunens sagslog og i mailkorrespondance mellem en konsulent og R fremgik det, at ejendommen lovligt kunne ibrugtages under iagttagelse af tidligere godkendte forhold (uden installering af ABR-anlæg).

BH påstod derfor, at der ikke kunne stilles krav om ABA-anlæg, og at BH’s omkostninger i forbindelse med installeringen var unødvendige og kunne kræves erstattet som et erstatningskrav. BH nedlagde i denne forbindelse påstand om, at R skulle betale erstatning på i alt ca. 1 mio. kr.

R påstod derimod, at ejendommen var i anvendelseskategori 5, hvorfor der allerede af denne grund kunne stilles krav om ABR-anlæg. Derudover anførte han, at kategoriseringen af ejendommens anvendelseskategori blev foretaget på baggrund af et skøn, og eftersom et fejlskøn ikke kan medføre culpa, har han ikke kunne handle ansvarspådragende. R nedlagde derfor påstand om frifindelse.

 

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten bemærkede indledningsvist, at ”R havde anbefalet BH at installere et ABA-anlæg uden først at foretage en selvstændig undersøge, om dette var et krav efter byggelovgivningen (…)”. Det havde været et krav i medfør at lovgivningen, såfremt ejendommen hørte til anvendelseskategori 5 i stedet for 4 i BR 10 (bygningsreglementet 2010).

Voldgiftsretten bemærkede i denne forbindelse, at det ud fra de afgivne skønsrapporter, ikke kunne fastlægges, at de bygningsmæssige ændringer nødvendiggjorde installation af ABA-anlæg. Ejendommen kunne således lovligt anvendes under iagttagelse af tidligere godkendte forhold og byggetilladelser. R havde ikke foretaget en nærmere undersøgelse af ejendommens tidligere byggetilladelser, selvom R havde påtaget sig at udarbejde brandrådgivning, og voldgiftsretten vurderede derfor, at R’s rådgivning var ansvarspådragende. Voldgiftsretten fandt endvidere, at R’s forkerte rådgivning var den direkte årsag til, at anlægget blev installeret (årsagssammenhæng).

R skulle således erstatte det tab, som BH havde lidt i forbindelse med den unødvendige installation af ABA-anlægget. Kravet blev opgjort til at udgøre 800.000 kr.

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

  • Det sker ofte, at rådgiver projekterer overflødelige løsninger f.eks. pga. brandkrav, som illustreret i kendelsen.
  • Kendelsen illustrerer, at bygherre vil være berettiget til at kræve erstatning for udgifter til overflødigt entreprisearbejde, hvis rådgiver har rådgivet herom.
  • Som illustreret i kendelsen, burde rådgiver have foretaget en selvstændig undersøgelse af, om et krav om ABA-anlæg kunne stilles efter byggelovgivningen, inden han anbefalede bygherren at installere det i ejendommen.

 

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB2022.1031 / Sag nr. C-14470

 

-0O0-

 

Bygherre BH mod Bygherrerådgiver BH-R

1.   Indledning

Mellem klageren, bygherre BH, og indklagede, bygherrerådgiver BH-R ApS, er der opstået en tvist vedrørende krav om erstatning som følge af rådgivningsfejl i forhold til bl.a. tekniske anlæg og indretning i forbindelse med ombygning af en ejendom beliggende i ….

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af direktør, ingeniør Jens Otto Christiansen, direktør, aut. elinstallatør Torben Flagsø og landsdommer Henrik Twilhøj, med sidstnævnte som formand.

 

2.   Påstande og hovedforhandling

Klageren, BH, har nedlagt påstand om, at indklagede, BH-R, til BH skal betale 4.458.129,07 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente af 3.003.152,84 kr. fra den 4. maj 2017 til den 8. december 2019, af 3.747.784,47 kr. fraden 9. december 2019 og til den 3. november 2021, af 3.981.429,66 kr. fra den 4. november 2021 til den 16. juni 2022 og af kr. 4.458.129,07 fra den 17. juni 2022 og indtil betaling sker.

BH har nedlagt påstand om frifindelse over for BH-R’s selvstændige betalingspåstand.

BH-R har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb end det af BH påståede med tillæg af sædvanlig procesrente af et beløb på op til 3.003.152,84 kr.. med tillæg af sædvanlig procesrente af et beløb på op til 3.003.152,84 kr. fra den 4. maj 2017 til den 8. december 2019, af et beløb på op til 3.747.784,47 kr. fra den 9. december 2019 til den 3. november 2021, af et beløb på op til 3.981.429,66 kr. fra den 4. november 2021 til den 16. juni 2022 og af et beløb på op til 4.458.129,07 kr. fra den 17. juni 2022 indtil betaling sker.

BH-R har endvidere nedlagt selvstændig påstand om, at BH til BH-R skal betale 16.700 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 28. september 2016 indtil betaling sker.

Hovedforhandling har fundet sted den 27.-29. juni 2022 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.

BH-V1, BH-R-V1, V3 (tidl. R1), V4 (E) og BH-V2 (BH’s rådgiver R2) har afgivet forklaring under hovedforhandlingen. Der er endvidere afgivet forklaring af skønsmand Henrik Lundquist og medhjælper Svend Foss i forbindelse med afhjemling af skønserklæringerne.

I forbindelse med, at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

 

3. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat

Indledning

Sagen angår, om BH-R som bygherrerådgiver har handlet erstatningspådragende over for sin hvervgiver BH i forbindelse med, at BH ønskede at etablere køkkener i et større antal boenheder i ejendommen …(herefter Ejendommen), som tidligere havde fungeret som hotel og …. Nærmere om BH-R har handlet erstatningspådragende i forbindelse med, at der i Ejendommen blev installeret ABA-anlæg (automatisk brandalarmanlæg), at der opstod asbestforurening i forbindelse med installationen af ABA- anlægget, at der blev installeret brandspjæld i Ejendommens ventilationsanlæg, manglende inspektionslem til brandspjældene samt i forbindelse med etablering af pulterrum i Ejendommens kælder og deraf følgende ændring af flugtvej i kælderen.

BH’s påstandsbeløb er overordnet sammensat således:

ABA-anlæg: 1.023.483,76 kr.

Asbestsanering: 542.500,00  kr.

Miljørådgivning: 129.291,06  kr.

Tømrerarbejde i badeværelse: 285.000,00  kr.

Pulterrum i kælder: 837.129,25  kr.

Brandspjæld: 1.391.974,40 kr.

Nedslag i BH-R’s honorar: 248.750,60  kr.

I alt: 4.458.129,07 kr.

 

Ansvars- og aftalegrundlaget mellem BH og BH-R

BH havde oprindeligt antaget BH-R (tidl.) A/S som bygherrerådgiver vedrørende installation af køkkener i Ejendommens boenheder, og BH-R (tidl.) indgav i den forbindelse den 25. juni 2015 byggeansøgning til X Kommune (herefter Kommunen). Da der i forbindelse med byggesagen opstod spørgsmål om udsugningskanaler og ventilation for emhætter, ønskede BH-R (tidl.) ikke at fortsætte med opgaven som bygherrerådgiver, og BH indgik i stedet aftale med BH-R, der kendte Ejendommen fra en rådgivningsopgave vedrørende registrering af fejl og mangler og prissætning af disse i forbindelse med … fraflytning som lejer.

Det er ubestridt, at BH og BH-R ikke har indgået en skriftlig rådgivningsaftale, og at parterne ikke har aftalt, at ABR-89 skal finde anvendelse i deres retsforhold.

Det fremgår af »Bygherremødereferat – BHM-01n« af 29. juli 2015 bl.a., at deltagerne i mødet var BH-V1 fra bygherre (BH) og BH-R-V1 fra BH-R, og at formålet med mødet var »Gennemgang af projekt m.v. for bygningsrenovering og nye tekøkkener«. Under punktet »01 Rådgivningsydelse« er anført:

  • Byggeledelse, gennemgang af fagentrepriser (økonomi og omfang)
  • Tilsyn, gennemgang af kvalitet med udførelse af fagentrepriser
  • Tidsplanlægning (afslutning omkring 1/12 2015)
  • Brandrådgivning (brandplaner v.)
  • Tegninger, overordnet optegning af eksisterende/fremtidige forhold
  • Tegninger, detailplan af værelsestyper (3 )
  • Installationsplaner, optegninger af de renoveret el- og VVS-installationer

Der foreligger ikke i øvrigt skriftligt materiale, der beskriver indholdet af parternes aftale om rådgivningens omfang, og det er ubestridt, at der ikke er aftalt skærpet rådgivningsansvar for BH-R.

Ansvarsgrundlaget er herefter i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsretlige regler culpa. Det betyder, at BH-R som rådgiver ifalder erstatningsansvar, hvis selskabet ikke har løst dets rådgivningsopgave med den omhu og faglige dygtighed, som man på rådgivningstidspunktet med rimelighed kunne forlange af en professionel rådgiver på det pågældende område.

 

ABA-anlægget

BH har overordnet gjort gældende, at der ikke kan stilles krav om et ABA-anlæg i Ejendommen, at BH-R er ansvarlig for, at der alligevel blev installeret et ABA-anlæg, og at BH’s omkostninger hertil, der har været unødvendige, kan kræves erstattet som et erstatningsberettiget tab.

BH-R har overordnet gjort gældende, at Ejendommen i overensstemmelse med BH-R’s rådgivning er i anvendelseskategori 5, jf. BR 10 pkt. 5.1.1, at der allerede derfor kan stilles krav om ABA-anlæg, og at der under alle omstændigheder efter en samlet vurdering af Ejendommes forhold er krav om ABA-anlæg. Selv hvis der ikke kan stilles krav om ABA-anlæg, har BH-R ikke handlet ansvarspådragende, idet kategorisering af ejendommen i anvendelseskategori foretages efter et skøn på baggrund af de faktiske forhold omkring Ejendommen, og at et eventuelt fejlskøn af de relevante komplekse forhold ikke medfører culpa.

BH har opgjort sit tab i forhold til etableringen af ABA-anlæg og følgeskader således:

Teknikertimer asbestforurening: 31.368,75  kr.

Indkøb ABA-anlæg: 318.749,38  kr.

Indkøb ABA-anlæg:159.374,69  kr.

Indkøb ABA-anlæg: 127.499,75  kr.

Fejl på ABA: 1.671,00 kr.

Installation yderligere detektorer: 6.000,00 kr.

Installation 4 ABDL-døre: 33.625,00  kr.

Gennemgang nød- og panikbelysning: 4.127,05 kr.

Kælder ABDL-døre: 11.593,00  kr.

GSM-sender: 12.406,25  kr.

ABA-anlæg, slutfaktura: 31.874,94  kr.

Dobbeltdør brand: 107.000,00  kr.

Omprogrammering til ADBL: 48.421,00  kr.

Demontering: 33.300,00  kr.

Fjernelse af installationer: 33.300,00  kr.

Opsætning af alarmgivere på gange: 45.800,00  kr.

Reetablering: 21.000,00  kr.

Samlet krav ABA-anlæg: 1.023.483,76 kr.

 

Voldgiftsretten finder, at det efter bevisførelsen, herunder de fremlagte historiske bygge- og ibrugtagningstilladelser vedrørende Ejendommen, må lægges til grund, at Ejendommen siden opførelsen som hotel i 1969 stedse har været lovlig godkendt, herunder i brandmæssig henseende, i forhold til den til enhver tid værende benyttelse af Ejendommen, og at Kommunen og brandmyndighederne indtil da ikke havde stillet krav om ABA-anlæg, men alene om et varslingsanlæg til intern varsling og ABDL-anlæg til styring af branddøre som det, der var installeret i Ejendommen.

Det må lægges til grund, at parterne indgik mundtlig rådgivningsaftale i juli 2015. Den 29. september 2015 havde BH-R-V1 fra BH-R som bygherrerådgiver en telefonsamtale med Kommunens byggesagsbehandler vedrørende behandlingen af BH’s byggeansøgning. Det fremgår af et notat af 29. september 2015 i Kommunens Log, at brandsikkerhed i forbindelse med etablering af nyt ventilationsanlæg i Ejendommen blev drøftet, at Kommunen i den forbindelse anmodede om en redegørelse for, at der ikke kunne ske brandspredning via ventilationsanlægget til andet værelse, og at »Han [bygherrerådgiver] må gerne oplyse, om der er brandtekniske installationer (ABA med varsling – røgdetektorer), der kan være med til at sikre en hurtig varsling og evakuering«.

Efter mødet sendte BH-R et teknisk notat udarbejdet af rådgivende ingeniørfirma R3, til Kommunen, hvor det bl.a. er anført, at »Udsøgningsanlæg brandsikres ved at etablere et røgventileret system der benytter eksisterende ventilationskanaler«.

Den 5. oktober 2015 skrev Kommunen under overskriften »Mangler i ansøgningsmaterialet« til BH-R bl.a., at

»Der henvises til, at ventilationsanlægget (som beskrevet i det tekniske notat) kræver installation af et ABA- anlæg, som bliver samkoblet med eksisterende varslingsanlæg«.

BH-R udarbejdede herefter »Brandteknisk Dokumentation, oktober 2015«, i foreløbigt tryk, som blev sendt til Kommunen den 9. oktober 2015. Det fremgår heraf bl.a., at »Da bygningen anvendes som Kollegie, tildeles den anvendelseskategori 4«, at »Bygningen er i anvendelseskategori 4, da der er natophold af personer, der har kendskab til bygningens indretning«, og at »Værelsesventilationsanlæggene er tilsluttet ABA-anlægget«.

Der blev efterfølgende den 13. oktober 2015 afholdt et dialogmøde med Kommunen med deltagelse af bl.a. en repræsentant fra X Kommunes Brandvæsen. Det fremgår af et referat af mødet bl.a., at »Brandteknisk Dokumentation og Brandplaner modtaget den 06.10.2015 blev gennemgået« og »Anvendelseskategori skal rettes fra 4 til 5 – kollegielejligheder, krav til brandtekniske installationer skal opfyldes«.

Den 16. oktober 2015 skrev BH-R til Kommunen bl.a., at »Efter mødet har jeg talt med R1, og vi mener vi har fundet en løsning, som går ud på følgende: … Bygningen fulddækkes med ABA-anlæg«.

Den 19. oktober 2015 videresendte BH-R et tilbud på et fulddækkende ABA-anlæg i Ejendommen fra … til BH og oplyste, at »Det er desværre et myndighedskrav, at der skal være ABA-anlæg i et kollegie (kategori 5)«. BH-R anbefalede i brevet BH at godtage tilbuddet, og det må efter bevisførelsen, herunder forklaringen fra BH-V1, lægges til grund, at BH-R ikke rådgav BH om eventuelle muligheder for at undgå installation af det fordyrende ABA-anlæg, og at BH straks antog tilbuddet som følge af BH-R’s rådgivning, hvorefter anlægget umiddelbart efter blev installeret.

Voldgiftsretten finder, at det efter indholdet af Kommunens sagslog af 2. marts 2017 og af konsulent Hans L. Larsen, X Beredskab, Brandtekniks mail af 7. juni 2022 til BH’s advokat samt forklaringen fra arkitekt BH-V2 (R2) må lægges til grund, at Ejendommen i forbindelse med byggesagens afslutning opnåede ibrugtagningstilladelse af 2. marts 2017, uden at Kommunen og brandmyndighederne i den forbindelse stillede krav om, at det da installerede ABA-anlæg skulle færdiggøres med opkobling til X Beredskab. Ejendommen kunne således lovligt ibrugtages under iagttagelse af tidligere godkendte forhold uden installering af ABA- anlæg.

Det kan herefter og efter den øvrige bevisførelse, herunder de afgivne skønsrapporter og afhjemlingen af disse, ikke lægges til grund, at der i Ejendommen er fortaget bygningsmæssige ændringer af brandmæssig betydning, herunder af bygningens ventilationsanlæg, der medfører, at der efter bygningslovgivningen, herunder BR 10, kan stilles krav om installation af ABA-anlæg i Ejendommen, og at det som følge heraf var med rette, at BH-R rådgav BH om installation af ABA-anlæg.

På den anførte baggrund finder voldgiftsretten, at BH-R som bygherrerådgiver har handlet ansvarspådragende ved at rådgive BH om, at installation af ABA-anlæg var et myndighedskrav uden først at foretage en selvstændig undersøgelse af, om krav herom kunne stilles efter byggelovgivningen, herunder om Ejendommen rettelig burde henføres under anvendelseskategori 4 eller 5, jf. BR 10 pkt. 5.1.1, når Ejendommen stedse tidligere havde været godkendt til hotel og … også i brandmæssig henseende. Voldgiftsretten finder endvidere, at BH-R’s forkerte rådgivning var den direkte årsag til, at anlægget blev installeret.

Voldgiftsretten har ved ansvarsvurderingen navnlig lagt vægt på, at BH-R havde påtaget sig at udarbejde brandrådgivning, herunder brandplaner mv., til brug for byggesagen, at BH-R-V1 fra BH-R har forklaret, at han ikke foretog nærmere undersøgelse af Ejendommens historiske bygge- og ibrugtagningstilladelser af betydning for de brandmæssige forhold, og at han heller ikke undersøgte den nærmere påtænkte faktiske anvendelse af boenhederne i Ejendommen, hvilket ellers er en forudsætning for efter BR 10 at give retmæssig rådgivning om Ejendommens anvendelseskategori og brandsikring.

Voldgiftsretten finder herefter, at BH-R skal erstatte BH dets tab som følge af den unødvendige installation af ABA-anlægget.

BH har opgjort sit tab som de samlede ekstraomkostninger, BH har haft i forbindelse med installationen af ABA- anlægget. Voldgiftsretten finder, at BH i tilstrækkelig grad har dokumenteret sit tab og tager efter en samlet vurdering BH’s krav vedrørende ABA-anlæg til følge, dog således at der ikke er grundlag for at tage kravene vedrørende »Installation af 4 ABDL-døre« (33.625 kr.) og »Dobbeltdør brand« (107.500 kr.) til følge, og at kravet vedrørende »Kælder ABDL døre« alene tages til følge med 5.000 kr. Voldgiftsretten har herved lagt vægt på, at det efter bevisførelsen må lægges til grund, at installationen af 4 ABDL-døre, skyldtes projekteringen af ventilationsanlægget, og at dørene i kælderen er installeret efter ønske fra BH og er uden sammenhæng med installationen af ABA-anlægget. Hertil kommer, at voldgiftsretten finder, at der bør ske en yderligere skønsmæssig reduktion af BH’s krav som følge af, at det eksisterende varslingsanlæg ikke var fuldt funktionsmæssigt, og at det nyinstallerede ABA-anlæg anvendes som nødvendigt varslingsanlæg.

Som følge af det anførte tager voldgiftsretten BH’s krav vedrørende ABA-anlæg til følge med 800.000 kr.

 

Asbestsanering, miljørådgivning og udskiftning af loftsplader

BH har overordnet gjort gældende, at udgifter til lofter, asbestsanering og miljørådgivning er et erstatningsberettiget tab som følge af BH-R’s forkerte rådgivning vedrørende ABA-anlægget, idet montering af følere i badeværelsernes asbestlofter var den direkte årsag til tabet.

BH-R har overordnet gjort gældende, at asbestlofterne under alle omstændigheder skulle udskiftes som følge af ændringerne i Ejendommens ventilationsanlæg, fordi ændringerne medførte, at der skulle monteres kontrolventiler i eksisterende ventilationskanaler over lofterne på badeværelset, og det vil som følge af

asbestlofternes indretning ikke være sundhedsmæssigt forsvarligt at montere disse og efterfølgende justerer anlægget uden at nedtage og udskifte asbestlofterne.

BH har opgjort sit krav således:

Asbestsanering samlet krav: 542.500,00  kr.

Miljørådgivning samlet krav: 129.291,06  kr.

Udskiftning af lofter i badeværelser samlet krav: 285.000,00  kr.

I alt: 956.791,06  kr.

Det er efter bevisførelsen, herunder forevisning af videooptagelse af adgangsvejen til de omhandlede ventilationshuller på badeværelserne og forklaringerne fra navnlig V3 og BH-R-V1, voldgiftsrettens vurdering, at det ikke vil være muligt at foretage installation af kontrolventiler og efterfølgende justering og indkøring af ventilationsanlægget på en sundhedsmæssig forsvarlig måde ved den af BH anviste fremgangsmåde, hvorefter de løst ophængte asbestlofter skubbes til side, hvorefter montering af ventiler og justering af anlægget skal foregå gennem den fremkomne sprække mellem badeværelsesvæg og kanten af loftspladen.

Voldgiftsretten lægger herefter til grund, at asbestlofterne under alle omstændigheder skulle have været udskiftet som følge af de ændringer i Ejendommens ventilationsanlæg, der blev foretaget for at skabe det nødvendige sug for køkkenernes emhætter.

BH har som følge heraf ikke dokumenteret et erstatningsberettiget tab, og voldgiftsretten tager derfor ikke de omhandlede krav til følge. Det bemærkes, at der efter bevisførelsen ikke er grundlag for at udmåle et skønsmæssigt beløb som erstatning for den ekstra asbestsanering/miljørådgivning, der kan henføres til asbestforureningen fra de efter det oplyste tre lofter, der blev gennemboret, inden arbejdet blev standset.

Etablering af pulterrum i ejendommens kælder og ombygning af flugtveje

BH har overordnet gjort gældende, at BH-R havde påtaget sig at rådgive om etableringen af pulterrum, og at BH- R har handlet ansvarspådragende ved i den forbindelse fejlagtigt at have rådgivet om, at der kunne stilles krav til pulterrummenes størrelse, hvilket medførte at pulterrummene ikke alene blev installeret i det opdelte sikringsrum, hvor BH havde ønsket det.

BH-R har overordnet gjort gældende, at selskabet ikke har begået ansvarspådragende fejl. BH-R har alene udført fagtilsyn og har ikke rådgivet om størrelsen af pulterrummene, men har alene videregivet en mail fra Kommunen med oplysning herom til den projekterende og udførende fagentreprenør E. BH-R var i øvrigt af bygherren bibragt den opfattelse, at pulterrummene skulle udføres i kælderens to sikringsrum som sket.

 

BH har opgjort dets principale krav således:

Klagers oprindelige tilbud: 377.430,75  kr.

Skønsmandens fastsatte udgift: 536.000,00  kr.

Merpris for indretning som oprindelig

Planlagt: 158.569,29  kr.

Forgæves afholdte udgifter: 588.560,00  kr.

Nedtagning og nedpakning: 90.000,00  kr.

I alt: 837.129,25 kr.

 

Voldgiftsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at E blev kontaktet af BH og afgav tilbud vedrørende pulterrummene, inden BH-R blev antaget som bygherrerådgiver, at E projekterede og installerer pulterrummene, og at BH-R alene havde i opdrag at føre tilsyn med E, der var fagentreprenør.

Det fremstår efter bevisførelsen, herunder forklaringen fra BH-R-V1 sammenholdt med forklaringen fra V4, usikkert, i hvilket omfang BH-R var gjort bekendt med BH’s særlige krav til pulterrummenes placering i Ejendommens kælder og betydningen heraf.

Der er herefter ikke grundlag for at tilsidesætte BH-R-V1’s forklaring om, at han alene forespurgte Kommunen om eventuelle krav til størrelsen af pulterrummene efter ønske fra E, og at han efterfølgende videresendte Kommunens mail af 13. november 2015 til E uden nærmere at forholde sig til indholdet, idet han ikke havde projekteringsansvaret for pulterrummene.

Det kan efter beskrivelsen af de enkelte kælderrum på de foreviste tegninger, hvor flere kælderrum er angivet som sikringsrum, heller ikke afvises, at BH-R-V1 havde fået den opfattelse, at pulterrummene i det væsentlige skulle placeres i de to sikringsrum som sket og ikke alene i det ene adskilte sikringsrum som forklaret af BH- V1.

Voldgiftsretten finder det på den anførte baggrund og efter en samlet vurdering af den øvrige bevisførelse ikke bevist, at BH-R har handlet ansvarspådragende i forbindelse med pulterrummenes endelige placering i ejendommens kælder og den heraf følgende ændring af kælderens flugtvej.

Der er herefter ikke grundlag for at tage BH’s krav vedrørende pulterrum og ombygning af flugtvej i kælderen til følge.

 

Brandspjæld og inspektionslemme

BH har overordnet gjort gældende, at BH-R er ansvarlig for, at der i samtlige Ejendommes boenheder blev monteret brandspjæld, selvom der ikke kan stilles krav herom, og at der burde være installeret røgudsugning, der er en billigere løsning. Subsidiært at BH-R er ansvarlig for, at der ikke er installeret inspektionslemme i boenhedernes ganglofter, hvilket er en mangel.

BH-R har overordnet gjort gældende, at selskabet ikke er ansvarligt for den valgte ventilationsløsning. Det var R1, der projekterede ventilationsanlægget. BH-R har alene på grundlag af skitser udarbejdet af R1 udarbejdet tegninger mv. til brug for myndighedsbehandling. Subsidiært har BH-R gjort gældende, at der er adgang til brandspjældene ved at afmonterer en loftsplade, og at BH-R derfor ikke har svigtet sit tilsyn i forhold til installation af inspektionslemme. Mere subsidiært at BH’s omkostninger til inspektionslemme alene kan opgøres til samlet 175.000 kr., hvilket udgør et eventuelt erstatningsberettiget tab.

BH har opgjort sit principale krav således:

Etablering brandspjæld: 861.250,00  kr.

Diamantboring: 126.107,40  kr.

Indregulering: 345.555,00  kr.

54 inspektionslemme pr. kulance alene medtaget med: 59.062,00  kr.

I alt: 1.391.974,40 kr.

BH’s subsidiære krav, der alene udgør omkostninger til inspektionslemme, er opgjort således:

Installation af 114 inspektionslemme: 456.000,00 kr.

 

Voldgiftsretten finder, at det efter bevisførelsen, herunder forklaringerne fra BH-V1, BH-R-V1 og V3, må lægges til grund, at R1 løbende projekterede ændringerne i Ejendommens ventilationsanlæg på grundlag af krav fra Kommunen om brandsikring og udsugning for emhætter i Ejendommens køkkener, samt efter hvad der var muligt og økonomisk forsvarligt ud fra Ejendommens indretning.

Det var således R1, der havde projekteringsansvaret for ændringerne i ventilationsanlægget. Den omstændighed, at BH-R-V1 gennemgik ejendommens forhold sammen med V3 i forbindelse med R1’s projektering, ligesom BH-R-V1 til brug for myndighedsbehandling rentegnede V3’s skitser af de projekterede ændringer, kan ikke føre til, at BH-R er medansvarlig for projekteringen, og der er heller ikke ført bevis for, at BH- R som tilsyn har handlet ansvarspådragende i forhold til installationen af brandspjæld.

Voldgiftsretten finder i øvrigt, at det efter de foreliggende oplysninger om ejendommens indretning og kravene til ændringer af ventilationsforholdene samt efter V3’s forklaring må lægges til grund, at den projekterede fremgangsmåde med anvendelse af brandspjæld var en billigere løsning, end et rent røgventileret system, der efter det oplyste ville have krævet ekstra rørføring til samtlige boenheder. Det, som skønsmanden har anført ved besvarelsen af spørgsmål 5, kan ikke føre til en anden vurdering.

Som følge af det anførte er der ikke grundlag for at tage BH’s krav vedrørende brandspjæld til følge.

Brandspjældene er installeret oven over lofterne i boenhedernes gangarealer, og det er ubestridt, at der skal være adgang til alle brandspjældene for inspektion og afprøvning.

Voldgiftsretten finder, at det – uanset det anførte i Sikkerhedsstyrelsens meddelelse af oktober 2010 vedrørende elinstallationer – ikke er fagligt korrekt og en hensigtsmæssig varig løsning alene at have adgang til inspektion og afprøvning af brandspjældene ved at afmonterer loftspladerne, der er fastmonteret i en træramme med skruer. Det er derfor en mangel ved det udførte arbejde, at der ikke er installeret inspektionslemme, og voldgiftsretten finder, at BH-R har handlet ansvarspådragende ved i forbindelse med selskabets tilsyn ikke at påtale manglen.

Som sagen er ført for voldgiftsretten, skal BH herefter have medhold i sit krav vedrørende manglende inspektionslemme. Der er dog efter omstændighederne ikke grundlag for at tage kravet til følge med et større beløb end svarende til BH-R’s mere subsidiære påstand eller med 175.000 kr.

 

Afslag i BH-R’s honorar med 248.700,60 kr.

Efter voldgiftsrettens bevisresultat har BH-R alene handlet ansvarspådragende i forhold til ABA-anlægget og manglende inspektionslemme, og BH er som følge heraf tilkendt erstatning for sit tab. Herefter, og da der efter bevisførelsen ikke i øvrigt er grundlag for at fastslå, at BH-R’s rådgivningsydelse er mangelfuld i en sådan grad, at det kan begrunde et afslag i BH-R’s honorar, tager voldgiftsretten ikke BH’s krav om afslag i det samlede honorar med halvdelen eller med 248.700,60 kr. til følge.

 

BH-R’s modkrav  16.500 inkl. moms

Kravet vedrører betaling for BH-R’s arbejde med færdigmelding, ajourføring af tegninger, tegning af vand og afløb og myndighedsansøgning mv., jf. faktura af 29. august 2016. Arbejdet er efter de foreliggende oplysninger udført, og der er efter bevisførelsen ikke grundlag for at fastslå, at arbejdet har været mangelfuldt, eller at BH på andet grundlag ikke er forpligtet til at betale for det udførte arbejde.

BH-R skal derfor have medhold i kravet om betaling af 16.500 kr.

 

Konklusion (alle beløb er inkl. moms) BH har fået medhold i sit krav med:

Krav vedrørende ABA-anlæg: 800.000,00  kr.

Krav  vedrørende installationslem: 175.000,00  kr.

I alt: 975.000,00  kr.

 

BH-R har fået medhold i selskabets selvstændige påstand:

Krav for udført rådgivningsydelse: 16.500,00 kr.

BH-R skal herefter til BH betale 975.000,00-16.500,00  eller  958.500,00 kr. med tillæg af rente som anført nedenfor.

 

Sagsomkostninger

Efter sagens forløb og resultat finder voldgiftsretten, at hver part skal betale egne omkostninger til advokat, og at omkostningerne til syn og skøn og afhjemling skal betales af BH med ¼ og af BH-R med ¾.

Voldgiftsretten har ved fordelingen af sagens omkostninger navnlig lagt vægt på, at BH på den ene side alene har fået med hold i sit krav med ca. ⅕ og på den anden side, at BH har fået medhold i, at BH-R har handlet ansvarspådragende i forbindelse med selskabets rådgivning om ABA-anlæg, hvilket både i skriftvekslingen og for så vidt angår syn og skøn har været sagens mest omfattende spørgsmål.

Omkostningerne til syn og skøn og afhjemling udgør i alt (235.849,00 + 22.548,00) 258.397,00 kr. inkl. moms. BH har foreløbig afholdt til syn og skøn og afhjemling i alt (174.351,00 + 22.548,00) 196.899,00 kr., og BH-R har foreløbigt til syn og skøn afholdt 61.498,00 kr. BH-R skal herefter til BH i sagsomkostninger betale 132.299,75 kr. inkl. moms.

 

Thi bestemmes

Indklagede, BH-R, skal til klageren, BH, betale 958.500 kr. med procesrente af 783.500 kr. fra den 4. maj 2017 og af 958.500 kr. fra den 17. juni 2022.

I sagsomkostninger skal BH-R til BH betale 132.299,75 kr.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af BH og BH-R med hver halvdelen efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.