(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2022.3.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten den 29. januar 2016, og vedrører en tvist mellem en bygherre og en entreprenør om forståelsen af tilbudslisten.

Der blev indgået en entrepriseaftale mellem en bygherre (BH) og en entreprenør (E). E skulle foretage en renovering af et ejendomskompleks. I perioden 2012-2013 opstod der dog en tvist mellem parterne om betaling af ekstraarbejder. Tvisten bundede i en uenighed om fortolkningen af tilbudslisten.

E mente at være berettiget til yderligere betaling som følge af, at det af tilbudslisten fremgik, at prisen for ”1 stk.” de- og genmontering af loftplader var kr. 5.000. E mente derfor at være berettiget til kr. 5.000 for hver loftplade, der blev de- og genmonteret.

BH mente ikke, at E var berettiget til at modtage kr. 5.000 for hver loftplade, der blev de- og genmonteret. BH var af den overbevisning, at E’s tilbud på”1 stk.” de- og genmontering af loft-plader var tilbuddet for den samlede de- og genmontering af samtlige loftplader i ejendomskomplekset.

E indledte voldgiftssag, hvor E nedlagde påstand om betaling af ca. kr. 3.240.000 for udførte ekstraarbejder i form af adskillige de- og genmontering af loftplader. BH nedlagde i denne sammenhæng påstand om frifindelse. BH nedlagde desuden påstand om, at E skulle frigive bygherregarantien efter AB 92 § 6, stk. 1.

Voldgiftsretten
Voldgiftsretten skulle altså tage stilling til, hvorledes angivelsen af ”1 stk.” de- og genmontering af loftplader i tilbudslisten skulle forstås.

I denne sammenhæng lagde voldgiftsretten særlig vægt på den udførlige beskrivelse af ”de- og genmontering af loftplader” i arbejdsbeskrivelsen udfærdiget af BH. Af arbejdsbeskrivelsen fremgik det bl.a., at ”hver anden loftplade i yderste række langs facaden demonteres, nummereres og henlægges i depot for genmontering”.

Voldgiftsretten fandt på baggrund af bl.a. det netop nævnte forhold, at der var indgået en aftale om, at arbejdet skulle udføres for kr. 5.000. Voldgiftsretten mente derfor, at BH’s udførlige beskrivelse af arbejdets omfang og beskrivelse som et samlet stykke arbejde måtte betyde, at E måtte anses for at have afgivet et tilbud på kr. 5.000 for udførelsen af de- og genmontering af samtlige loftplader.

Voldgiftsretten bemærkede desuden, at E allerede i oktober 2012 måtte have været bevidst om BH’s opfattelse af omfanget af E’s tilbud. På trods af dette fremsatte E først kravet om merbetaling i juni 2013, hvor 90% af arbejdet var udført.

Voldgiftsretten mente, at E’s manglende reklamation for ekstraarbejder måtte tale til fordel for BH.

Voldgiftsretten frifandt derfor BH for så vidt angår E’s krav på betaling af kr. 5.000 for hver de- og genmontering af hver loftplade.

I denne sammenhæng behandlede voldgiftsretten også BH’s påstand om E’s frigivelse af bygherregarantien. Voldgiftsretten fandt, at E som følge af ikke at have fået medhold i sit betalingskrav skulle erstatte BH’s forhøjede udgifter til garantiprovision. Udgiften hertil blev af voldgiftsretten skønsmæssigt fastsat til kr. 30.000.

Voldgiftsretten tog altså BH’s påstand om frigivelse af E’s sikkerhedsstillelse, bygherregarantien, til følge.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?
Kendelsen er meget konkret, men det betyder ikke, at den ikke kan bruges af andre end parterne. Kendelsen giver nemlig et godt indblik i voldgiftsrettens fortolkningsstil for så vidt angår tilbudslister. Kendelsen viser nemlig, at voldgiftsretten i forbindelse med fortolkningen af tilbudslister medtager udførligheden af arbejdsbeskrivelsen fra en bygherre eller antaget rådgiver.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2016.821 / Sag nr. C-13489

#ugensdom #ekstraarbejde #fortolkning

 

-0O0-

 

Entreprenør E (advokat Christian Zeeberg Madsen) mod Bygherre BH (advokat Troels Flethøj Thygesen)
Voldgiftsnævnet

1. Indledning
Advokat Christian Zeeberg Madsen har ved klageskrift modtaget den 23. september 2014 anmodet Voldgiftsnævnet om at nedsætte en voldgiftsret til afgørelse af en tvist mellem ovennævnte parter om betaling for ekstraarbejde i forbindelse med hovedentreprise om renovering af ejendomskompleks i – – -.

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf vedtaget at nedsætte en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af arkitekt m.a.a. Erik Jørgensen, direktør Jesper Henkel og landsdommer Margit Stassen, med sidstnævnte som formand.

Påstande
Klager har nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes til klager at betale 3.239.722,50 kr. med tillæg af renter i henhold til AB 92 § 22, stk. 11, fra 1. september 2013 til betaling sker.

Over for indklagedes selvstændige påstande har klageren nedlagt påstand om frifindelse.
Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse, og har nedlagt selvstændig påstand om:
1. Klager skal til indklagede betale 49.135,79 kr. med procesrente fra den 17. november 2014.
2. Klager skal frigive bygherregaranti nr. 81172957250 stillet af – – – Bank A/S.

Forklaringer
Der er under sagen afgivet forklaringer af C fra E, arkitekt A, F fra E, ingeniør I1 og ingeniør I2.

C fra E har forklaret blandt andet, at han er afdelingsleder hos klageren. Han deltog ikke i besigtigelsen af ejendommen og deltog ikke i udarbejdelsen af tilbuddet, som han dog så, før det blev afsendt. Det fremgik ikke af arbejdsbeskrivelsen eller tegningsmaterialet, hvor i bygningen der var nedhængte lofter, eller hvor mange loftsplader, der skulle de- og genmonteres, men det kunne i princippet være ved hver af de 750 markiser. Tilbudslisten var udarbejdet af bygherren, og klager skulle på de stiplede linjer angive prisen på de forskellige arbejder omfattet af entreprisen. Da de ikke kendte antallet af plader, der skulle de- og genmonteres, og da der i tilbudslisten var anført »1 stk.«, angav klager prisen for én de- og genmontering. På et tidligt tidspunkt i processen fortalte F fra E, at han vist i forbindelse med et tilsyn overfor bygherrerepræsentanten havde påpeget, at der var tale om mange plader, og at det ville blive dyrt. Bygherrerepræsentanten havde sagt, at arbejdet var med i kontrakten til 5.000 kr., hvortil F fra E skulle have sagt, at hele arbejdet ikke kunne laves for 5.000 kr., som var den faste pris pr. stk. Bygherrerepræsentanten havde fastholdt, at arbejdet var med i kontrakten, og at det skulle laves. Han har foretaget beregninger, der viser, at klager har underskud på entreprisen uanset resultatet af denne sag.

Arkitekt A har forklaret blandt andet, at han på vegne tegnestuen – – – var projektleder på sagen. Med betegnelsen »1 stk.« i udbudslisten sigtes til, at der er tale et arbejde, der skal udføres for en fast pris, altså på samme måde når der i i tilbudslisten vedrørende el-arbejder er anvendt udtrykket »fast pris«. De forskellige teknikere bruger forskellige formuleringer. Da der i tegningsmaterialet er angivet mål for facadelængden, kunne det forholdsvis enkelt ved at dividere løbende facadelængde divideret med 1,2 beregnes, hvor mange de- og genmonteringer, der kunne være tale om. Han hæftede sig ikke ved beløbet for denne del af tømrerentreprisen, men koncentrerede sig om den samlede tilbudssum, som var det, der blev arbejdet videre med. Da han modtog aftalesedlerne af 17. juni 2013 var over 85 % af arbejdet udført.

F fra E har forklaret blandt andet, at han var projektleder og dagligt til stede på pladsen. Med angivelsen i tilbudslisten »1 stk.« menes én de- og genmontering, altså én gang. På et tidligt tidspunkt i forløbet nævnte han overfor I1, at der var tale om et stort omfang og mange penge. Hertil svarede I1, at tilbuddet var for hele arbejdet, hvilket han afviste under henvisning til, at klager jo ikke havde været bekendt med omfanget af kontorer med nedhængte lofter

Ingeiør I1 har forklaret blandt andet, at han var [ingeniørfirma I’s] byggeleder på sagen. Prisen i tilbuddet er angivet som en samlet pris for det arbejde, der er beskrevet i arbejdsbeskrivelsen. I tegningsmaterialet var angivet en mållinje, og det kunne meget simpelt ved at dividere det løbende antal facademeter med 1,2 beregnes, hvor stort omfanget af arbejdet var. Forudsætningen for projektet var, at der kunne være nedhængte lofter i samtlige kontorlokaler. Under et møde på pladsen den 2. oktober 2012 om dampalofter nævnte F fra E overfor ham og arkitekt A, at den tilbudte pris på de- og genmontering af loftsplader var pr. stk. Dette afviste han og bad, da F fra E fastholdt sin opfattelse, om at få materiale til belysning heraf. Han hørte ikke videre før modtagelsen af aftalesedlerne af den 17. juni 2013, hvor omkring 89 % af arbejdet var udført. Han har beregnet forligsbeløbet på 153.222 kr.

Ingeniør I2 har forklaret blandt andet, at han forestod kontraktsforhandlingerne og aftaleindgåelsen. På et møde med – – – drøftedes klagers tilbud, herunder den af klager tilbudte dekort, klagers tilbud på facadepudsning m.v. Beløbet på 5.000 kr. blev ikke drøftet, og det blev ikke fra klagers side tilkendegivet, at arbejdsbeskrivelsen eller tilbudslisten skulle være uklar.

Procedure
Parterne har procederet i overensstemmelse med deres påstandsdokumenter, der er fremlagt under hovedforhandlingen.

Voldgiftsrettens bemærkninger
Af arbejdsbeskrivelsen er om udførelsen af tømrerarbejderne ved »De- og genmontering af loftplader langs facade for el-montage« anført:
»De- og genmontering af loftplader langs facade.
1. Udføres langs facaden ved vinduer, hvor der skal monteres markiser for udførelse af el-tilslutning over nedhængt loft.
2. Hver anden loftplade i yderste række langs facaden demonteres, nummereres og henlægges i depot for genmontering.
3. Loftplader genmonteres når el-installation for markiser er udført og markiserne er afprøvet.«

I tilbudslisten, som var udarbejdet af indklagede, anførte klageren på de angivne stiplede linjer prisen for det omhandlede arbejde til 5.000 kr. ekskl. moms, hvilket beløb indgik i klagers samlede tilbudssum på 31.333.000 kr. ekskl. moms og i den mellem parterne aftalte entreprisesum på 30.104.000 kr. ekskl. moms.

På den baggrund lægger voldgiftsretten til grund, at der mellem parterne blev indgået aftale om, at arbejdet skulle udføres for 5.000 kr. ekskl. moms. Det forhold, at der i tilbudslisten er anført »1 stk.« kan ikke, når henses til arbejdsbeskrivelsens meget udførlige beskrivelse af denne del af tømrerentreprisen, føre til andet resultat.

Hertil kommer, at det efter den 2. oktober 2012 må have stået klager klart, at det var indklagedes opfattelse, at arbejdet skulle udføres for en samlet pris på 5.000 kr. ekskl. moms, og at klager først den 17. juni 2013, hvor knap 90 % af arbejdet var udført, fremsatte krav om betaling på 5.000 kr. ekskl. moms for hver enkelt de- og genplademontering.
Klageren har på den baggrund ikke godtgjort at have krav på betaling for denne del af entreprisen udover det af indklagede allerede betalte beløb på 153.222 kr. ekskl. moms, og indklagede frifindes for klagers påstand.

Da klager således ikke har fået medhold i sit betalingskrav, skal klager erstatte indklagedes forhøjede udgifter til garantiprovision, hvilke under henvisning til blandt andet tidspunktet for parternes forlig skønsmæssigt fastsættes til 30.000 kr. med tillæg af rente som påstået.
I overensstemmelse med klagers bekræftelse under hovedforhandlingen af at skulle frigive bygherregarantien, hvis indklagede blev frifundet for klagers påstand, tages indklagedes påstand herom til følge.

Med sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt. Voldgiftsretten har ved omkostningsfastsættelsen tages hensyn til sagens genstand, forløb og resultat, samt at syns- og skønserklæringen ikke har været tillagt betydning ved sagens afgørelse.

Thi bestemmes
BH frifindes.

E skal inden 14 dage til BH betale 30.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 17. november 2014.
Inden samme frist skal E frigive bygherregaranti nr. 8117 295 7250 stillet af – – – Bank A/S.
Endvidere inden samme frist skal E i sagsomkostninger til BH betale 150.000 kr.

BH afholder endeligt de til syn og skøn afholdte udgifter på 32.312,50 kr. inkl. moms.
De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af E efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.