(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGENS DOM

UGENS DOM: Hvornår er der aftalt totalentreprise?

UGENS DOM: Hvornår er der aftalt totalentreprise?

Sagens faktum I sommeren 2018 indgik bygherre (BH) og entreprenør (E) en entrepriseaftale om opførelsen af taglejligheder på to ejendomme. Efter opførelsen opstod der en aftaleretlig uenighed mellem parterne om, hvorvidt E var totalentreprenør eller hovedentreprenør....

UGENS DOM: Hvornår er der tale om funktionsudbud?

UGENS DOM: Hvornår er der tale om funktionsudbud?

UGD 2023.10.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2022 og omhandler en tvist mellem en bygherre og en hovedentreprenør vedrørende ansvaret for valg af indfatningsvæg. Der henvises tillige til en hurtig afgørelse af 8. juni 2021. Hovedentreprenør...

UGENS DOM: Gælder der lempeligere beviskrav for vandskader?

UGENS DOM: Gælder der lempeligere beviskrav for vandskader?

UGD 2022.39.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo marts 2022 og omhandler en tvist mellem en totalentreprenør og en leverandør vedrørende en opstået vandskade. Totalentreprenør (TE) indgik en leveranceaftale med leverandør (L) om levering af dæk, tag og...

UGENS DOM: Kontraktens ordlyd fik afgørende betydning

UGENS DOM: Kontraktens ordlyd fik afgørende betydning

UGD 2022.33.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio oktober 2020, og vedrører en tvist mellem en underentreprenør og en hovedentreprenør omhandlende ekstrabetaling. En hovedentreprenør (HE) havde antaget en underentreprenør (UE) til at levere og montere...

UGENS DOM: Arbejdsudleje eller entreprisekontrakt?

UGENS DOM: Arbejdsudleje eller entreprisekontrakt?

UGD 2022.13.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo marts 2021 og omhandler om en aftale mellem en entreprenør og et firma skal fortolkes som en entrepriseaftale eller som en aftale om arbejdsudleje. En hovedentreprenør (HE) havde antaget en...

UGENS DOM: Bygherre må selv bære ansvaret for vandskade

UGENS DOM: Bygherre må selv bære ansvaret for vandskade

UGD 2022.1.1 Ugens dom er afsagt af Vestre Landsret den 18. maj 2015 og vedrører en situation, hvor en privat bygherre ønskede en indtrådt frostsprængning erstattet af en totalentreprenør, der forinden havde forladt byggepladsen. En privat bygherre (BH) indgik en...

UGENS DOM: Hvornår er en betaling rettidig?

UGENS DOM: Hvornår er en betaling rettidig?

UGD 2021.32.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio april 2021, og vedrører hvornår der sker rettidig betaling. Spørgsmålet var, om der var sket rettidig betaling, når et beløb var trukket på bygherrens (BH) konto på forfaldsdagen, eller om betalingen...

UGENS DOM: Hvornår er en reklamation for sen?

UGENS DOM: Hvornår er en reklamation for sen?

UGD 2021.28.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo september 2020, og vedrører en for sen reklamation over mangelfuld maling af leverede badekabiner. Mellem leverandør (L) og totalentreprenør (TE) opstod tvist, om L’s tilgodehavende for levering af...

UGENS DOM: Har entreprenøren en rådgivningspligt?

UGENS DOM: Har entreprenøren en rådgivningspligt?

UGD 2021.20.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio oktober 2020, og omhandler entreprenørens indsigelsespligt (rådgivningspligt). I februar 2014 afgav en entreprenør (E) tilbud på belægningsarbejder på en bygherres (BH) ejendom. I maj udstedte E en...

UGENS DOM: Hvornår kan en aftale tilsidesættes?

UGENS DOM: Hvornår kan en aftale tilsidesættes?

UGD 2021.12.2 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2020, og vedrører bl.a. en totalentreprenør (TE) som indgår en aftale med bygherre (BH), om anvendelsen af en løsning som ikke stemmer overens med udbudsmaterialet. Den 17. august 2011 afgav TE et...

UGENS DOM: Hvad kan man kræve dækket af entreprenøren?

UGENS DOM: Hvad kan man kræve dækket af entreprenøren?

UGD 2021.9.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo juli 2020, og vedrører mangler ved et arbejde udført af entreprenør (E) for ejerforening (BH). BH kræver et strakstillæg samt genhusning betalt af E. BH og E indgik i juni 2002 en entreprisekontrakt, hvor...

UGENS DOM: Er et forlig altid forældelsesafbrydende?

UGENS DOM: Er et forlig altid forældelsesafbrydende?

UGD.2021.8.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo juli 2020, og vedrører en tvist om forældelse af et forlig mellem en ejerforening (BH) og entreprenør (E). Særligt spørgsmålet om hvorvidt E erkender en gæld i forliget får stor betydning. I juni 2002...

Forholdsmæssigt afslag for ”nyt for gammelt”?

Forholdsmæssigt afslag for ”nyt for gammelt”?

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo april 2020, og vedrører bl.a. hvornår der gives afslag for ”nyt for gammelt” og hvilken størrelse afslaget ligger på. Andelsboligforening (A/B) og rådgiver (R) indgik i 2008 en aftale om renovering af tag og facader...

Hvad er bygherrens tidsramme for reklamation over mangler?

Hvad er bygherrens tidsramme for reklamation over mangler?

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2014, og vedrører bl.a. et mangelskrav, og hvorvidt bygherren har fortabt dette grundet manglende reklamation. Den 29. januar 2010 indgik bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) en entrepriseaftale. Parterne havde...

Hvornår er der egen skyld hos entreprenøren?

Hvornår er der egen skyld hos entreprenøren?

Ugens dom er afsagt af Vestre landsret medio december 2019, og omhandler bl.a. et spørgsmål om, hvorvidt et erstatningskrav skal nedsættes som følge af egen skyld hos en sagkyndig entreprenør. Rådgiver (R) blev antaget af entreprenør (E), til at udføre kalkulationer...

Giver ekstraarbejder ret til tidsfristforlængelse?

Giver ekstraarbejder ret til tidsfristforlængelse?

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo april 2009, og vedrører bl.a. hvorvidt ekstraarbejder giver entreprenør ret til tidsfristforlængelse. Entreprenør (E) og bygherre (BH) indgik aftale om renoveringsarbejde på en villa. Afleveringen af arbejdet var...

Giver strejke altid ret til tidsfristforlængelse?

Giver strejke altid ret til tidsfristforlængelse?

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo april 2009, og vedrører en entreprenør som kræver tidsfristforlængelse, som følge af en stilladsstrejke. Bygherre (BH) og entreprenør (E) underskrev den 15. juni 2006 en entreprisekontrakt vedrørende...

Hvilke krav stilles der til varsling af dagbod?

Hvilke krav stilles der til varsling af dagbod?

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2014, og vedrører bl.a. en bygherres dagbodskrav mod en hovedentreprenør, og hvorvidt dette er varslet korrekt. Den 29. januar 2010 indgik bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) en entrepriseaftale vedrørende...

Entreprenør får medhold i forceringskrav

Entreprenør får medhold i forceringskrav

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo februar 2020, og vedrører en entreprenørs mulighed for at kræve betaling for forcering En boligorganisation indgik som bygherre (BH) den 8. juli 2016 en entrepriseaftale med et installationsfirma (E). E skulle udføre...

Hovedentreprenør bundet af sit eget tilbud

Hovedentreprenør bundet af sit eget tilbud

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten den 2. januar 2020, og vedrører en hovedentreprenørs forsøg på at kræve merpris i forhold til det aftalte.  En hovedentreprenør (HE) indgik den 12. februar 2017 en aftale med en underentreprenør (UE) om udførelse af...

Stor bygherre får medhold i påstand om erstatning

Stor bygherre får medhold i påstand om erstatning

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten d. 20. december 2019, og vedrører en stor bygherres mulighed for at få erstatning som følge af projekteringsmangler og forsinkelse i et aftaleforhold, hvor der er aftalt en beløbsmæssig ansvarsbegrænsning.   En region indgik...

Vigtigheden af klare og bestemte aftalepunkter

Vigtigheden af klare og bestemte aftalepunkter

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo 2019, og vedrører hovedentreprenørens (HE) modkrav overfor underentreprenøren (UE). HE krævede, på baggrund af aftalepunkterne og udbudsbrevet, bl.a. betaling af dagbøder og omkostninger til afhjælpning af mangler,...

Hovedentreprenør erstatningspligtig i ny sag om MgO-plader

Hovedentreprenør erstatningspligtig i ny sag om MgO-plader

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo 2020, og vedrører den seneste kendelse om MgO-plader. Voldgiftsretten pålægger i kendelsen en hovedentreprenør at dække erstatningskravet mellem ham og en totalrådgiver som følge af, at der i entrepriseaftalen var frit...

Er kontrakter med ”back-to-back”-klausuler en god idé?

Er kontrakter med ”back-to-back”-klausuler en god idé?

Ugens kendelse er afsagt af Voldgiftsretten for Bygge og Anlæg den 15. juli 2019 og omhandler en konkret tvist, hvor den ene part påstår der er indgået en mundtlig aftale først og efterfølgende indgår parterne en skriftlig aftale. To entreprenørfirmaer FE og HE påtog...

Hvordan hæfter man for kosmetiske mangler?

Hvordan hæfter man for kosmetiske mangler?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo juni 2019 og vedrører hvorvidt en totalentreprenør var ansvarlig for projekterings- eller udførelsesfejl. Ultimo december 2011 er der mellem bygherre (BH) og totalentreprenør (TE) indgået en aftale om udførelsen af en...

Hvornår kan en bygherres ophævelse være uberettiget?

Hvornår kan en bygherres ophævelse være uberettiget?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo januar 2019 og vedrører hvorvidt bygherres ophævelse var uberettiget samt hvorvidt hovedentreprenøren kunne få erstatning for mistet dækningsbidrag. Bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) indgik medio august 2015...

Bortfald af bygherres dokumenterede krav mod rådgiver?

Bortfald af bygherres dokumenterede krav mod rådgiver?

Denne dom er afsagt af landsretten medio januar 2018 og vedrører en tvist om krav på erstatning samt spørgsmål om, hvornår et krav er forældet efter forældelsesloven. Bygherre (BH) og rådgiver (R) indgik i 2011 aftale om R’s opførelse af en fiskeforretning BH ved...

Hovedentreprenør ikke pålagt dagbod for forsinkelser?

Hovedentreprenør ikke pålagt dagbod for forsinkelser?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio november 2018 og vedrører hvem, der bærer ansvaret for forsinket aflevering af byggeri samt hvilke økonomiske krav som følger deraf. Bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) indgik den 7. maj 2013 hovedentrepriseaftale...

Hvornår har man krav på betaling på timebasis?

Hvornår har man krav på betaling på timebasis?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo december 2018 og vedrører en tvist om betalingsformen for et udført arbejde samt hvornår et gyldigt påkrav efter AB 92 § 41 er rettet. Der er mellem underentreprenør (UE) og hovedentreprenør (HE) indgået aftale om...

Hvem hæfter for forkert levering af materialer?

Hvem hæfter for forkert levering af materialer?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo november 2018 og vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en entreprenørs valg af MgO-plader var i strid med aftalegrundlaget samt spørgsmålet om erstatning. Der var mellem entreprenør (E) og bygherre (BH) indgået en aftale...

Hvem er ansvarlig for forsinkelser?

Hvem er ansvarlig for forsinkelser?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo november 2018 og vedrører en tvist om ansvaret for forsinkelse, mangler og ekstraarbejder mv. Der er primo juli 2015 indgået en entrepriseaftale mellem bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) om HE’s renoveringen af...

Hvornår har man krav på betaling for ekstraarbejder?

Hvornår har man krav på betaling for ekstraarbejder?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo november 2018 og vedrører blandt andet krav på betaling for ekstraarbejder samt krav på betaling i forbindelse med en afrigning af en byggeplads. Primo december 2014 indgik underentreprenør (UE) og hovedentreprenør...

Hovedentreprenør frifundet for valg af MgO-plader?

Hovedentreprenør frifundet for valg af MgO-plader?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo april 2019 og vedrører krav om betaling af erstatning af udgifter til afhjælpning af mangler ved opsatte MgO-plader i forbindelse med en om- og tilbygning af lokaler. Efter bygherres (BH) udbud af hovedentreprisen i...

Kan man miste sine krav på ekstraarbejder?

Kan man miste sine krav på ekstraarbejder?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo december 2018 og omhandler en entreprenørs krav på betaling for ekstraarbejder og forstyrrelse mv. I 2015-2016 udførte entreprenør (E) forskellige anlægsarbejder for bygherre (BH). Efterfølgende opstod der tvist om...

Hvad er reglerne for ændringer i entreprisen?

Hvad er reglerne for ændringer i entreprisen?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo oktober 2018 og vedrører mangler og ekstraarbejder. I forbindelse med renovering af 180 boliger tilhørende bygherre (BH) indgik hovedentreprenør (HE) mundtligt underentrepriseaftale med underentreprenør (UE) angående...

Haveforening anset som professionel bygherre?

Haveforening anset som professionel bygherre?

Denne kendelse er afsagt primo juli 2018 og vedrører hvorvidt en aflønnet bestyrelse i en kolonihaveforening kunne anses som forbruger efter voldgiftslovens § 7, stk. 2. Der var i en haveforeningen, som byggeherre (BH), udbudt et projekt omhandlende arbejde vedrørende...

Hvornår er en voldgiftaftale indgået?

Hvornår er en voldgiftaftale indgået?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo juli 2018 og vedrører hvorvidt en voldgiftsaftale anses for indgået eller ej. Arkitektfirma (R) havde udført arkitektarbejde vedrørende en del af en større ejendom for erhvervsudlejningsselskab (BH). R havde tidligere...

Hvornår kan arbejdsstandsning være berettiget?

Hvornår kan arbejdsstandsning være berettiget?

Denne kendelse er afsagt ultimo juni 2018 og vedrører ekstraarbejder og uberettiget ophævelse af en entreprise. Hovedentreprenør (HE) afgav på baggrund af et hovedprojekt udarbejdet af en arkitekt (A) tilbud til en privat bygherre (HE) medio februar 2017. Tilbuddet...

Hvornår kan en arbejdsstandsning være uberettiget?

Hvornår kan en arbejdsstandsning være uberettiget?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo maj 2018 og vedrører mangler samt berettigelsen af en arbejdsstandsning. Ultimo januar 2013 indgik bygherre (BH) hovedentrepriseaftale med hovedentreprenør (HE), om udførelse af ombygnings- og tilbygningsarbejder af...

AB 92 ikke anset for vedtaget?

AB 92 ikke anset for vedtaget?

Denne dom er afsagt af Vestre Landsret ultimo oktober 2009 og vedrører en tvist om, hvorvidt AB 92 og dermed voldgiftsaftale kan anses for vedtaget mellem parterne, samt om syn- og skønserklæring indhentet gennem Voldgiftsretten kan tillægges samme bevismæssige værdi,...

Entreprenør personligt ansvarlig over for bygherre?

Entreprenør personligt ansvarlig over for bygherre?

Denne dom er afsagt af Østre Landsret medio oktober 2018 og vedrører dels en tvist om entreprenørens (E) håndværksmæssige udførelse og dels en tvist om pligt til at tegne ansvarsforsikring i henhold til AB 92 samt personligt ansvar. I 2014 udførte et...

Kan mangler forebygges?

Kan mangler forebygges?

Lean Construction, Før-gennemgang, Erklæring om risikobehæftede forhold, Commissioning, Funktionsafprøvninger og Performancetest er alle værktøjer til at imødekomme og forebygge mangler. Mangler er en evindelig kilde til udfordringer for samarbejdet mellem byggeriets...

Hvem hæfter for dagbøder ved forsinkelse af aflevering?

Hvem hæfter for dagbøder ved forsinkelse af aflevering?

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo april 2016 og vedrører en tvist om ekstraarbejder og dagbodskrav. En kommune indgik som bygherre (BH) hovedentreprisekontrakt med en hovedentreprenør (HE) angående renovering af en svømmehal. Herefter indgik HE...

Hovedentreprenør blev frifundet for et mangelkrav?

Hovedentreprenør blev frifundet for et mangelkrav?

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten primo juli 2018 og vedrører et mangelskrav, der ikke kunne gennemføres mod hovedentreprenøren, da kravet var omfattet af et forlig og dels var forældet. I 2011-2012 udførte hovedentreprenør (HE) arbejde for et ejendomsselskab,...

Hovedentreprenør ikke berettiget til dagbøder?

Hovedentreprenør ikke berettiget til dagbøder?

Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten primo august 2018 og vedrører en tvist om hovedentreprenørens krav på dagbøder. Hovedentreprenør (HE) og underentreprenør (UE) indgik medio oktober 2016 underentreprisekontrakt, hvorefter UE skulle udføre facadelukningsarbejder i...

Underentreprenør ikke pålagt ansvar for mangler

Underentreprenør ikke pålagt ansvar for mangler

Kendelsen er afsagt af Voldgiftsretten primo december 2017 og vedrører mangler ved et udført jord- og betonarbejde i forbindelse med opførelse af et væksthus på et gartneri. På hovedentreprenørens (HE) opfordring, afgav underentreprenør (UE) tilbud på gulv i en...

Hvilke krav stilles der til et udbudsmateriales klarhed?

Hvilke krav stilles der til et udbudsmateriales klarhed?

Kendelsen er afsagt af Voldgiftsretten medio januar 2018. Tvisten angik hvorvidt et udbudsmateriale var uklart i et sådant omfang, at der forelå udbudsmangler, således entreprenøren (E) havde krav på betaling for ekstraarbejder. Den 30. september 2016 udbød bygherre...

Hvem har ansvaret for mangler i aftalegrundlaget?

Hvem har ansvaret for mangler i aftalegrundlaget?

Dommen er afsagt af Østre Landsret medio december 2012 og omhandler en bygherres (BH) ansvar ved levering af projektmateriale. Tvisten mellem BH og entreprenøren (E) opstod i forbindelse med udførelse af kvistene på ejendommens første sal. BH indgik i november 2007...

Er vinterforanstaltninger ekstraarbejde?

Er vinterforanstaltninger ekstraarbejde?

Efter en lang, varm sommer og et lunt efterår, står vinteren for døren og dermed også de mange byggeriers vinterforanstaltninger. KENDELSEN er således en SPECIEL, da der medfølger en belysning af retsstillingen mellem bygherren og entreprenøren ved...

UGENS DOM: Hvornår er der aftalt totalentreprise?

UGENS DOM: Hvornår er der aftalt totalentreprise?

Sagens faktum I sommeren 2018 indgik bygherre (BH) og entreprenør (E) en entrepriseaftale om opførelsen af taglejligheder på to ejendomme. Efter opførelsen opstod der en aftaleretlig uenighed mellem parterne om, hvorvidt E var totalentreprenør eller hovedentreprenør....

UGENS DOM: Hvornår er der tale om funktionsudbud?

UGENS DOM: Hvornår er der tale om funktionsudbud?

UGD 2023.10.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2022 og omhandler en tvist mellem en bygherre og en hovedentreprenør vedrørende ansvaret for valg af indfatningsvæg. Der henvises tillige til en hurtig afgørelse af 8. juni 2021. Hovedentreprenør...

UGENS DOM: Gælder der lempeligere beviskrav for vandskader?

UGENS DOM: Gælder der lempeligere beviskrav for vandskader?

UGD 2022.39.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo marts 2022 og omhandler en tvist mellem en totalentreprenør og en leverandør vedrørende en opstået vandskade. Totalentreprenør (TE) indgik en leveranceaftale med leverandør (L) om levering af dæk, tag og...

UGENS DOM: Kontraktens ordlyd fik afgørende betydning

UGENS DOM: Kontraktens ordlyd fik afgørende betydning

UGD 2022.33.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio oktober 2020, og vedrører en tvist mellem en underentreprenør og en hovedentreprenør omhandlende ekstrabetaling. En hovedentreprenør (HE) havde antaget en underentreprenør (UE) til at levere og montere...

UGENS DOM: Arbejdsudleje eller entreprisekontrakt?

UGENS DOM: Arbejdsudleje eller entreprisekontrakt?

UGD 2022.13.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo marts 2021 og omhandler om en aftale mellem en entreprenør og et firma skal fortolkes som en entrepriseaftale eller som en aftale om arbejdsudleje. En hovedentreprenør (HE) havde antaget en...