(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo marts 2020, og omhandler hvorvidt en fremsendt opgørelse er udtryk for en slutopgørelse eller ej, og om entreprenøren i så fald har frafaldet sit krav.

Entreprenør (E) og bygherre (BH) indgik den 25. oktober aftale om udførelse af malerarbejde.

E fakturerede ekstraarbejder og kontraktarbejder hver for sig. E fremsendte den 24. februar 2018 en slutopgørelse for kontraktarbejderne, og den 1. marts 2018 en slutopgørelse for ekstraarbejder.

Den 4. april 2018 sendte BH en samlet opgørelse over alle poster til E. Der opstod herefter tvist om, hvad BH’s opgørelse indebar.

BH anførte at der var tale om en opgørelse hvis formål var, at få byggesagen gjort op og afsluttet. BH fortalte, at opgørelsen på et møde blev gennemgået post for post, og at der ikke var uenighed om andre poster end to poster på henholdsvis 11,71 kr. og 30.000 kr. som skulle slettes, hvorefter det samlede mellemværende på 580.000 kr. blev udlignet.

E gjorde derimod gældende, at han ikke umiddelbart forstod opgørelsen. BH havde ikke gjort nogle indsigelser overfor de to slutopgørelser E havde fremsendt, hvorfor E slet ikke fik den tanke at BH’s opgørelse var udtryk for en slutopgørelse. Derudover var det slet ikke blevet drøftet, at et beløb på 580.000 kr. skulle udgå.

BH påstod, at E ved fremsendelsen af ”slutopgørelsen” havde frafaldet sit krav på 580.000 kr. E påstod derimod, at BH’s opgørelse ikke var udtryk for en slutopgørelse, og at kravet ikke var frafaldet.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten bemærkede indledningsvist, at BH havde bevisbyrden for, at E ved opgørelsen af den 4. april 2018 E havde frafaldet sit krav.

Det blev af voldgiftsretten lagt til grund, ”at opgørelsen blev fremsendt uden nogen forudgående forhandlinger eller drøftelser, og uden at BH på forhånd havde orienteret om formålet med henvendelsen (…)”. BH havde ingen rimelig anledning til at tro, at E var indstillet på at frafalde sit krav.

Derudover var et afgørende moment en mail fremsendt den 9. april 2018. Heri var BH’s opgørelse vedhæftet, og med rødt var det alene ud fra beløbene 11,71 kr. og 30.000 kr. anført at ”disse slettes”. Dette understregede, at parterne ikke gyldigt havde aftalt, at E skulle frafalde sit krav på 580.000 kr.

Voldgiftsretten fandt det ikke godtgjort, at E havde frafaldt sit krav på ca. 580.000 kr.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Kendelsen illustrerer, at der skal foreligge en rimelig anledning til at tro, at en part er indstillet på at frafalde sit krav. Når det skal bevises, at modparten har frafaldet sig sit krav, skal der foreligge klare beviser på det.

Det må antages at voldgiftsretten ved uenighed vil være mest tilbøjelige til, ikke at give medhold i, at en part har frafaldet sit krav. Hvis BH i dette tilfælde havde gjort det helt klart for E, at opgørelsen ville resultere i, at E frafaldt sit krav på 580.000 kr., og E havde accepteret det på et oplyst grundlag, ville voldgiftsrettens resultat nok være blevet anderledes.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2020.527 / Sag nr. C-15040

#ugensdom #entrepriseret #slutopgørelse

 

-0O0-

 

Entreprenør E (advokat Tine Blach Ladefoged Christensen) mod Bygherre BH (advokat Morten Dybro)

1. Indledning
Mellem klageren, Malerfirmaet E A/S, herefter E A/S, og indklagede, bygherre BH, herefter BH, er der opstået en tvist om manglende betaling for udført malerarbejde på en ejendom i ….

I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« med landsdommer Henrik Bjørnager Nielsen som eneste voldgiftsdommer.

2. Påstande og hovedforhandling
E A/S har nedlagt følgende påstande:

BH tilpligtes til E A/S at betale 551.985,74 kr., subsidiært et efter voldgiftsrettens skøn fastsat lavere beløb med procesrente af 295.854,43 kr. fra den 12. april 2018, af 237.381,31 kr. fra den 5. april 2018 og af 18.750 kr. fra den 15. maj 2018 samt kompensationsbeløb 310 kr. pr. faktura – i alt 3 stk. – svarende til 930 kr.

BH tilpligtes til E A/S at betale sædvanlig procesrente af den af E A/S stillede sikkerhed for indklagedes andel af sikkerhedsstillelsen til Voldgiftsnævnet 35.000 kr. fra 16. april 2019 til sagens afgørelse.

BH har påstået frifindelse.

Hovedforhandling har fundet sted den 24. februar 2020 kl. 09.00 på Hotel ….

[I alt 4 personer] har afgivet forklaring under hovedforhandlingen.

Kendelsen er udfærdiget uden fuldstændig sagsfremstilling og uden gengivelse af proceduren.

3. Sagsfremstilling
Parterne indgik i henhold til afgivet tilbud den 25. oktober 2017 aftale om, at E A/S skulle udføre malerarbejder i 3 opgange i blok D på ejendommen …. Kontraktarbejdet/ tilbudsarbejdet udgjorde arbejder for samlet 1.088.918,37 kr. ekskl. moms svarende til 1.361.147,98 kr. inkl. moms. Tilbudsprisen blev efterfølgende reduceret med en post vedrørende rengøring på 92.765,60 kr. ekskl. moms, 115.957 kr. inkl. moms, således at den samlede tilbudspris herefter udgjorde 1.245.190,98 kr. inkl. moms. Skyldig restentreprisesum ifølge slutopgørelsen for kontraktarbejder af 24. februar 2018 på 1.088.918,38 kr. er efter fradrag for acontobetalinger på 759.469,27 kr. opgjort til 329.449,11 kr. ekskl. moms svarende til 411.811,43 kr. inkl. moms.

Der er endvidere af E A/S faktureret for ekstraarbejder. Kontraktarbejder og ekstraarbejder er faktureret hver for sig.

Skyldigt beløb ifølge slutopgørelsen for ekstraarbejder af 1. marts 2018 på 645.842,97 kr. er efter fradrag for acontobetalinger på 455.937,92 kr. opgjort til 189.905,05 kr. ekskl. moms svarende til 237.381,31 kr. inkl. moms.

E A/S har opgjort sit samlede krav således:

Restbeløb/kontraktarbejder inkl. moms 411.811,43 kr.
Restbeløb/ekstraarbejder inkl. moms 237.381,31 kr.
Kreditnota/rengøring -115.957,00 kr.
Vandskade, faktura 11/4-18 inkl. moms 18.740,00 kr.
I alt 551.985,74 kr.

Det er ubestridt, at arbejdet ifølge tilbudsbeskrivelsen (kontraktarbejdet) er udført.

Ekstraarbejderne er opgjort i henhold til aftalesedler 1-7, hvoraf aftaleseddel 5 er udgået.

BH har i første række gjort gældende, at der efter fremsendelsen af slutopgørelserne er indgået en endelig og bindende aftale mellem parterne, hvorefter E A/S har afskåret sig fra at rejse yderligere krav.

BH har i anden række delvist bestridt kravet ifølge aftaleseddel 2 og har bestridt kravene ifølge aftalesedlerne 3, 4, 6 og 7.

Aftaleseddel nr. 2 vedrører »Spartling og grunding af tidligere våde lofter« på 152.440 kr. ekskl. moms.

Aftaleseddel nr. 3 vedrører »Rep af vinduer rep efter vandskade 36 1 tv« på 1.245 kr. ekskl. moms, »Rep af vinduer efter vandskade 36 1 mf« på 1.245 kr. ekskl. moms samt »Efter gennemgang lagt 30 % i samlet entreprise sum« på 326.675,51 kr. ekskl. moms.

Aftaleseddel nr. 4 vedrører »Fuldspartling af 3 stk. trappe opgange 36-28-40« på 53.502,13 kr. ekskl. moms.

Aftaleseddel nr. 6 vedrører »ekstra arbejde iflg mangellister 36-38-40« på 13.470 kr. ekskl. moms.

Aftaleseddel nr. 7 vedrører »Dalux og fremsendt mail/rep af vinduer m.m« på 15.130 kr. ekskl. moms.

BH fremsendte den 22. februar 2018 afleveringsprotokol til E A/S. Af protokollen fremgik det fejlagtigt, at entreprisekontrakt var indgået den 15. januar 2018. Efter korrespondance mellem parterne har parterne efterfølgende, den 26. marts 2018, underskrevet en fagentrepriseaftale.

4. Forklaringer
A (fra E A/S) har blandt andet forklaret, at de fik arbejdet på blok D sent inde i forløbet, hvor byggeriet var under opførelse.

Projektleder … (fra BH) ringede og spurgte, om de ville give en pris. Der var herefter forhandlinger, hvor der var nogle tilretninger, og noget blev trukket ud, inden det endelige tilbud forelå. Ved tilbudsafgivelsen havde de kun fået tegninger. De fik ikke udbudsmateriale, arbejdsbeskrivelse mm., og de fik heller ikke nogen tidsplan. Arbejdet påbegyndtes kort efter, at tilbuddet var accepteret i slutningen af oktober 2017.

Der var tidspres og mange håndværkere, der gik oven i hinanden. Ydermuren på den ene side var ikke muret op og isoleret, og der var vand i bygningen på grund af vinternedbøren og manglende afdækning mm. Der var mange vandskader, og meget arbejde, herunder lofter, måtte laves om flere gange. I bl.a. Penthouse-lejligheden blev der efter vandskader lavet om flere gange. Vandet løb flere steder ned ad væggene i lejlighederne, og betonen var fugtig, så det var ikke håndværksmæssigt forsvarligt at arbejde, før der var sket den nødvendige udtørring.

Foreholdt mailen af 22. november 2017, ekstrakten side 101, stoppede de arbejdet på grund af fugtmålingerne, der lå langt over det tilladte. Det piblede ned med vand. Der manglede også affugtere og varme, så det ikke kunne tørre, som det skulle. I de 10 lejligheder, der skulle stå færdige først, var der heller ikke affugtere. Lejlighederne lå fordelt i de forskellige opgange. De dokumenterede fotos, som viser forholdene, blev taget af en af de ansatte, der var på stedet.

I de lejligheder, de var i, malede de, hvor der overhovedet kunne males. Det tog for lang tid hele tiden at pakke sammen, og arbejdet i de enkelte lejligheder kunne ikke udføres i en kontinuerlig arbejdsgang, således som det var forudsat ved tilbudsafgivelsen. På et tidspunkt kom der også køkkenelementer, der stod i vejen, og der blev bl.a. lagt gulve, hvor de skulle have malet, så de ikke kunne komme til.

De havde kalkuleret med omkring 12 mand på pladsen, som også arbejdede over, når det var nødvendigt. Det var således ikke bemandingen, der var problemet.

Det var de betydelige problemer med vand og fugt, og at gips var pillet ned på grund af vand og fugt, der var grunden til, at arbejdet trak ud.

Han var på pladsen hver anden dag i nogle timer. Stemningen og kommunikationen var generelt fin. Der blev hele tiden talt om vandskader og fugtproblemer, og det var mange lejligheder, der var berørt. Fra de øverste lejligheder kom der vand ned igennem dækket.

Det omhandlede fotos, ekstrakten 345 ff., viser forholdene med vand og fugt. De er taget fra starten og til engang i januar 2018. De er fra alle tre opgange. Der var som forklaret kalkuleret med 12 mand på pladsen, men de skar ned, hvis der ikke kunne arbejdes.

Der var også på et tidspunkt lidt sygdom hos nogle af de ansatte, men det gjorde ikke noget for fremdriften, da det på grund af problemerne med vand og fugt alligevel kun var muligt at arbejde i begrænset omgang. Han vil skønne, at der nok i gennemsnit var 6-8 mand på pladsen. Der var hele tiden den bemanding, der var arbejde til. Der er ikke blevet faktureret for tilbagegang.

Han deltog ikke i byggemøderne, da han også havde to andre byggesager, hvor han skulle møde. Han havde spurgt B (fra BH), om møderne kunne rykkes, men det havde ikke været muligt.

Aftaleseddel nr. 2 af 20. december 2017, ekstrakten side 123, vedrører de 10 lejligheder, der skulle være færdige først. Arbejdet er bestilt som ekstraarbejde, og der er faktureret efter forbrugt tid. Afkrydsningen under punktet »Fast pris« er en fejl og skyldes, at afkrydsningen var fortrykt på blanketten og skulle have været slettet. Der er faktureret på grundlag af den forbrugte tid, som svendene har givet oplysning om. Når prisen for lejlighederne i nr. 36 og 38 er blevet den samme, må det være fordi, arbejdets omfang i de to lejligheder har været det samme. De modtog ikke efterfølgende nogen bemærkninger til aftalesedlen eller til fakturaen for aftaleseddel nr. 1 og 2, ekstrakten side 130. Fakturaen blev endvidere betalt uden forbehold.

Aftaleseddel nr. 3 af 22. januar 2018, ekstrakten side 173, vedrører reparation af selve vinduerne, karme og dørgerigter, der ikke henhørte under malerentreprisen.

De er blevet bedt om at udbedre. Baggrunden for tillægget på de 30 % er anført i hans mail af 20. december 2017 til B (fra BH), ekstrakten side 172.

Det var ikke med på tegningerne og var ikke forudsat ved tilbudsafgivelsen, at der var monteret køkkener. Det medførte et meget betydeligt ekstra tidsforbrug både med hensyn til spartling og maling, at der var monteret køkkener. Montering af elementer på badeværelserne førte også til yderligere tidsforbrug. Han mener ikke, at der kom nogen indsigelser over for hans mail af 20. december 2017, heller ikke under et møde om eftermiddagen. Der var heller ikke efterfølgende nogen bemærkninger til aftalesedlen eller til fakturaen af 25. januar 2018, der blev betalt uden forbehold.

Tillægget på 30 % ifølge aftalesedlen er beregnet ud fra, hvor lang tid arbejdet ville tage ekstra til bl.a. afdækning og den manuelle udførelse af arbejdet. Arbejdet tog i hvert fald dobbelt så lang tid.

Aftaleseddel nr. 4 af 30. januar 2018, ekstrakten side 186, vedrører fuldspartling i trappeopgangene, hvilket ikke var med i tilbudsprisen, der kun omfattede pletspartling. Ved mailkorrespondancen den 30. januar 2018 med B (fra BH) blev det bekræftet fra B’s (fra BH) side, at der skulle foretages fuldspartling. Der var ikke efterfølgende nogen bemærkninger til aftalesedlen.

Aftaleseddel nr. 6 af 31. januar 2018, ekstrakten side 188, vedrører godkendte reparationer efter vandskader samt lukning af drænehuller, som sædvanligvis er ekstraarbejde. Forholdene er godkendt i korrespondancen og i Dalux-registreringerne De fik ingen indsigelser mod aftalesedlen.

Aftaleseddel nr. 7 af 20. februar 2018, ekstrakten side 204, vedrører godkendte reparationer efter vandskader i Penthouse-lejligheden, hvor de var flere gange, samt spartelskinner til fugemanden, der ikke var med i tilbuddet. De blev bedt om at levere de pågældende skinner. Herudover vedrører aftalesedlen reparation af vinduer og rammer med hakker og ridser. De fik ikke nogen indsigelser overfor aftalesedlen, og alle arbejderne er udført.

Han husker, at han uden noget forvarsel om, hvad det gik ud på, fik opgørelsen af 4. april 2018, ekstrakten side 225. Han fik den fra en …, som han ikke kender. Han forstod ikke umiddelbart opgørelsen, og han forstod slet ikke, at hensigten med opstillingen åbenbart fra indklagedes side var, at det store beløb på 580.819 kr. helt skulle udgå.

Det tanke fik han slet ikke, og der havde heller ikke forud for opgørelsen været nogen indsigelser fra indklagedes side over for slutopgørelserne. Han talte efterfølgende på kontoret med B (fra BH), hvor C (fra BH) også var til stede. Han sagde, at de ville male om i de to trappehuse i opgang 36, men de fik så en regning på 30.000 kr. i stedet. Det var ikke aftalt. Det blev ikke drøftet, at opgørelsen skulle være udtryk for en slutopgørelse, og at der heri skulle ligge, at det opgjorte beløb på 580.819 kr. ikke anerkendtes. Han havde ikke forinden fremsendelsen af opgørelsen fået at vide, at man fra indklagedes side ikke var enig i de udførte ekstraarbejder og i opgørelserne, og at man ikke ville betale. Han hæftede sig ikke så meget ved beløbet på 11,71 kr. Der var et ubetydeligt lille beløb.

B (fra BH) har blandt andet forklaret, at han havde hovedansvaret for at de projekter, indklagede havde, herunder koordineringen heraf. Han er ikke uddannet maler. Inden indgåelsen af aftalen klager gennemgik han sammen med byggelederen og A (fra E) forholdene på stedet og stadet. Han talte også med A (fra E) om tidsplan, og de tog fugtmålinger.

I nogle områder var der under gennemgangen mere fugt end tilladt, men de var enige om, at det sagtens kunne løses og ikke ville være noget problem. Det var ikke et »issue«. Der blev løbende taget fugtmålinger i perioden frem til, at klager påbegyndte arbejdet. Generelt blev der målt mindre og mindre fugt, da der i løbet af efteråret kom en mere tør periode. Der var også nogle vandskader, men det var begrænset, og det var ikke det, der var problemet. Der var fugt i nogle af betonelementerne, hvilket til dels gav nogle problemer.

Begrundelsen for, at klager blev antaget til at udføre arbejdet, var, at det fra klagers side var tilkendegivet, at udførelsen af arbejdet kunne nås inden for den planlagte tidsramme. Han kan ikke huske, om en tidsplan blev udleveret til klager fra starten.

Fra indklagedes side laves der normalt et udkast til tidsplan, der forelægges de enkelte entreprenører for bemærkninger. Det er helt sædvanlig procedure, og han vil derfor tro, at klager også har fået udkast til tidsplan. Husker det dog ikke konkret.

Det kunne forsinke byggeriet, hvis der ikke var tilstrækkeligt tørt, og der var undervejs steder, hvor der ikke var klar til, at klager kunne gå i gang med sit arbejde.

Det var dog ikke sådan, at der slet ikke kunne arbejdes. Forevist foto af vægge med vand og fugt, ekstrakten side 348, har han forklaret, at det ikke var sådan på størsteparten af væggene. Fugten kan skyldes en vandskade.

Klager var allerede kort tid efter opstarten forsinket. Årsagen var efter hans opfattelse, at klager havde en del andre byggerier, der skulle færdiggøres, og som blev prioriteret højere fra klagers side. Han tror, at klager ikke havde folk nok, og der var også meget sygdom hos klagers ansatte. Der var dage, hvor slet ingen af klagers ansatte var på pladsen.

Den manglende bemanding blev nævnt dagligt over for klager, og han vil tro, at der også foreligger mails og referater fra byggemøder, hvor det fremgår, at den manglende bemanding er påtalt.

Foreholdt mailen af 20. december 2017 om køkkenerne har han forklaret, at han ikke kan sige, hvor mange lejligheder, der manglede køkkener i på det tidspunkt. Køkkenerne skulle sættes op efter den tidsplan, der var. Han vil tro, at der på tidspunktet for mailen var opsat køkkener i 10-12 lejligheder. Det er hans bedste bud. Mailen af 7. december 2017, hvor han spurgte til, om køkkener kunne monteres onsdag i ugen efter, og hvor svaret var benægtende og bl.a. gik på, at man fra klagers side håbende på at have folk, er meget rammende for det generelle billede af, hvordan det var med klagers manglende bemanding på pladsen.

Han tænkte, at det var »bindegalt«, når A (fra E) i mailen af 20. december 2017 krævede tillægget på 30 %. Det havde slet ikke nogen sammenhæng med den ekstra tid, der reelt var forbundet med arbejdet. Han følte det som tæt på en trussel, når der i kombination hermed blev varslet et yderligere tillæg på 50 %. Han er, jf. svarmailen bl.a. om »at få det på plads i eftermiddag«, ikke sikker på, at der skete noget om eftermiddagen, men han har nok sagt til A (fra E) efterfølgende, at det, der blev krævet, var »bindegalt« eller noget i den retning. Han husker ikke, om han drøftede aftaleseddel nr. 3 med A (fra E). Acontofaktura nr. 2 af 25. januar 2018 blev betalt, da de fra indklagedes side var dybt afhængige af, at der blev afleveret til tiden.

De betalte, men holdt samtidig øje med, at der samlet for kontraktarbejder og ekstraarbejder ikke blev betalt for meget. Klager skulle selvfølgelig have noget for den ekstra tid, der skulle bruges, men der skulle være rimelighed i det. Fra indklagedes side var man bange for, at klager ville forlade pladsen, hvis man ikke rettede sig efter det, som klager forlangte. De talte ikke åbent om det over for klager, og at det var sådan, man fra indklagedes side opfattede situationen. Fra indklagedes side valgte man den strategi at få arbejdet udført og så tage »slagsmålet« bagefter.

Han var af den opfattelse, at fuldspartling i trappeopgange var indeholdt i kontraktarbejdet. Det er rigtigt, at der blev bestilt fuldspartling, idet det var vigtigt at få arbejdet lavet og afsluttet. Fra indklagedes side havde man kun tænkt sig at betale herfor i det omfang, man efter aftalegrundlaget var forpligtet hertil, og det måtte man så finde ud af efterfølgende.

Han ved ikke, om A (fra E) foreslog at flytte byggemøderne, men hvis det har været tilfældet, har han formentlig svaret, at det ikke kunne lade sig gøre.

Opgørelsen af 4. april 2018, ekstrakten side 230, indeholdt en samlet opgørelse over alle poster. En sådan opgørelse med angivelse af alle relevante poster blev også lavet og sendt til alle øvrige entreprenører. Hensigten var at få byggesagen gjort op og afsluttet. Nogle af entreprenørerne holdt de efterfølgende møde med, og han husker også, at han mødtes med A (fra E) på sit kontor, hvor opgørelsen blev gennemgået post for post, så opgørelsen kunne afstemmes med bogholderiet. Foreholdt opgørelsen med kommentarer, ekstrakten side 226, har han forklaret, at det var hans opfattelse, at der ikke var uenighed om andre poster end de to beløb på henholdsvis 11,71 kr. og 30.000 kr., der skulle slettes, hvorefter det samlede mellemværende var udlignet.

C (fra BH) har blandt andet forklaret, at han var ansat af … som entrepriseleder, og han stod for byggestyringen og havde den direkte kontakt med entreprenørerne. Var på pladsen dagligt. A (fra E) var der 1-2 dage om ugen, vil han tro, men han ved det ikke med sikkerhed.

Han udarbejdede tidsplaner og arbejdsplaner i samarbejde med entreprenørerne. Han husker ikke, om der fra starten var aftalt en tidsplan med klager. Fra klagers side startede man ikke op med den nødvendige bemanding, og han pressede på over for A (fra E), så de ikke kom bagud med arbejdet, men det skete på trods heraf.

Der var fugt og vandskader, men det hindrede ikke en fuld igangsætning af arbejdet. Problemerne med vand og fugt var i nogle enkelte lejligheder, hvor arbejdet måtte vente, men der kunne have været arbejdet uden om de kritiske steder med fuld bemanding. Det var forbundet med ekstra ressourcer, at det var nødvendigt i et vist omfang af »springe frem og tilbage«, og der var også steder, hvor der ville være tilbagegang. Det var man fra indklagedes side også indstillet på at kompensere for. Det var dog ikke i orden, at man fra klagers side bare blev helt væk eller reducerede bemandingen til et minimum.

Han havde et godt forhold til A (fra E), selv om A (fra E) forhandlingsmæssigt kunne være »hård«, og han savnede A (fra E) på byggemøderne. Det kunne have løst mange af problemerne, tror han. Alternativt kunne man fra klagers side have sendt f.eks. D (fra E) til møderne. Han husker ikke, at der har været respons fra klagers side på referaterne fra byggemøderne.

Der blev sat køkkener op i december 2017. Det var nødvendigt, da køkkenerne længe forinden var forudbestilt til at komme på det tidspunkt. Det var kun antalsmæssigt til en opgang, der kom køkkener, og det drejede sig om 8-10 lejligheder i første omgang. Han mener, at der også løbende kom køkkener til de øvrige lejligheder. Mange af køkkenerne var blot et lille vinkelkøkken med overskabe, der blev sat op i betonvæggene. Han tænkte, at det var vanvittigt bare at tage til tillæg på 30 % over en bred kam uden hensyntagen til det reelle merarbejde. Det var ikke alle steder, der var monteret køkkener. Fra indklagedes side ville man ikke acceptere noget tillæg, hvis problemerne skyldtes klagers egen forsinkelse, og under alle omstændigheder var tillægget alt for højt.

Fra indklagedes side var det holdningen, at man måtte tage forhandlingen herom efterfølgende, idet det vigtigste »her og nu« var at få arbejdet udført, så byggeriet kunne blive færdigt og afleveret.

Foreholdt fakturaen af 11. april 2018 vedrørende malerarbejde efter vandskader, ekstrakten side 233, har han forklaret, at der har været vandskader, og hvis der har været en aftale, må fakturaen betales.

D (fra E) har blandt andet forklaret, at han var ansat som arbejdsmand hos klager. Han er ikke uddannet maler. Han var med fra starten på blok D. Det var meget vådt. Han foretog mange målinger og registreringer, og han havde ikke tidligere oplevet noget byggeri være så vådt og fugtigt. Der nærmest løb vand ad ydervægge og tilstødende vægge og fra lofter. De forsøgte at komme i gang, men det kunne ikke lade sig gøre. Der manglede bl.a. isolering og opsætning af ydervæg og færdiggørelse af vægge, for at de kunne komme til. Forholdene på pladsen var meget rodede, og håndværkere gik oven i hinanden. Tømreren lagde bl.a. gulv, og mureren lagde fliser i badeværelser, mens de skulle spartle og male, og elektrikeren var også i gang flere steder, så de ikke kunne udføre arbejdet som planlagt.

Alle lofter og ydervægge i lejlighederne var våde eller fugtige, og der var kun én varmekanon, der stod for enden af gangen, der skulle blæse ind i alle lejlighederne. Der blev lavet over 100 fugtmålinger, og målingerne viste et for højt fugtindhold. Det gav ikke nogen mening eksempelvis at lave to vægge i en lejlighed og så lade to vægge stå til senere. Det kunne slet ikke betale sig og ville ikke spare tid i sidste ende. På et tidspunkt tog de fleste folk hjem, da det var for vådt til at arbejde, og efter 14 dage kunne de end ikke slibe væggene, da det fortsat var for vådt. De fik besked på, at de 10 lejligheder, der var udlejet, bare skulle være færdige, og det var ikke håndværksmæssigt forsvarligt.

Det var heller ikke muligt at maskinspartle, når der gik andre håndværkere oven i dem, og i de 10 lejligheder, der skulle stå færdige, gik der rigtigt meget ekstra tid med at gøre klar og pakke ned, fordi arbejdet ikke kunne udføres i en kontinuerlig proces.

Klager havde under hele forløbet den bemanding på pladsen, der var arbejde til. Han har ikke på noget tidspunkt få påtaler fra indklagede eller overhørt påtaler fra indklagedes side om, at der var for få folk på pladsen.

Arbejdet, som klager havde på … Sygehus, var ikke opstartet i december og januar 2018, så vidt han ved.

Arbejderne ifølge aftaleseddel nr. 6, ekstrakten side 188, er lavet som ekstraarbejder. Arbejdet er lavet på baggrund af registreringerne i Dalux-systemet og efter hvad, der er givet besked på fra A’s (fra E) side. Der har været tale om nødvendige reparationer, for at folk kunne flytte ind.

Vedrørende aftaleseddel nr. 7, ekstrakten side 204, er han umiddelbart lidt i tvivl om, hvad reparation af vinduer dækker over, men vinduer er sædvanligvis ikke omfattet af malerentreprisen, og reparation af vinduer er normalt ekstraarbejder. Vandskaden i Penthouse-lejligheden har han været med til at lave, og det var ekstra, da arbejdet var efter en vandskade.

Han overhørte på et tidspunkt, at det blev sagt, at det var helt sindssygt, hvad er blev forlangt for noget. Han husker ikke de konkrete omstændigheder nærmere.

Ved trappen op til Penthouse-lejligheden var der noget arbejde, der ikke var muligt at lave, da et plateau, der skulle have været arbejdet fra, var fjernet. Han orienterede A (fra E) om, at det ikke var muligt at lave arbejdet. Han mener, at holdningen hos indklagede var, at de bare kunne have lavet arbejdet hurtigere, inden plateauet blev fjernet.

Han er bekendt med Dalux-systemet. Han tror ikke, at svar og modsvar vil stå i samme rubrikfelt.

Han husker ikke konkret fakturaen af 11. april 2018, ekstrakten side 233, men der var flere skader i Penthouse-lejligheden, som blev udbedret som ekstraarbejder.

5. Procedure
Parterne har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med det, der er anført i påstandsdokumenterne.

6. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
Påstand 1

Indklagedes opgørelse af 4. april 2018

E A/S udfærdigede løbende under arbejdets udførelse aftalesedler og fremsendte acontofakturaer til BH. Slutopgørelsen for kontraktarbejdet blev fremsendt den 24. februar 2018, og slutopgørelsen for arbejdet ifølge aftalesedlerne nr. 1-7 blev fremsendt den 1. marts 2018, og det lægges til grund, at både kontraktarbejdet og arbejdet ifølge aftalesedlerne var afsluttet i marts 2018.

Det påhviler BH at godtgøre, at E A/S herefter skulle have frafaldet sine krav.

Der foreligger ikke oplysninger i sagen, hvorefter BH forud for fremsendelsen af opgørelsen af 4. april 2018 kunne have nogen rimelig anledning til at tro, at E A/S umiddelbart var indstillet på at frafalde sine krav. Det lægges til grund, at opgørelsen blev fremsendt uden nogen forudgående forhandlinger eller drøftelser, og uden at BH på forhånd havde orienteret om formålet med henvendelsen og om princippet for opgørelsens rigtighed, der reelt forudsatte, at E A/S skulle give afkald sit krævede resttilgodehavende. A (fra E) har i den forbindelse forklaret, at han husker, at han uden noget forvarsel om, hvad det gik ud på, fik opgørelsen fra en …, som han ikke kendte. Han forstod ikke umiddelbart opgørelsen, og at hensigten med opstillingen var, at det store beløb på 580.819 kr. helt skulle udgå. Det tanke fik han slet ikke, og der havde ikke forud for opgørelsen været nogen indsigelser fra indklagedes side over for kravene.

A (fra E) har videre forklaret, at der heller ikke efterfølgende på kontoret, hvor B (fra BH) og C (fra BH) var til stede, blev drøftet, at opgørelsen skulle være udtryk for en slutopgørelse, og at der heri skulle ligge, at det opgjorte beløb på 580.819 kr. ikke anerkendtes og skulle udgå.

I mailen af 9. april 2018 til B (fra BH) bekræftede A (fra E), at posten vedrørende rengøring på 92.765,60 kr. ekskl. moms skulle slettes, og at der ville blive krediteret. Der er ikke angivet andre beløbsposter i mailen. Det blev endvidere anført, at det var markeret med rødt i det vedhæftede, hvad der skulle slettes. I den vedhæftede opgørelse var det ud for beløbene på 11,71 kr. og 30.000 kr. med rødt anført, at »denne slettes«. Dette var alene anført ud for disse beløbsposter.

I opgørelsens tekstafsnit øverst blev E A/S anmodet om (pr. mail) at bekræfte saldoen på 11,71 kr., ligesom det var anført, at en kreditnota »vedr. overfakturering af kontrakt« forventedes. En sådan bekræftelse forligger ikke, og der er ikke i korrespondancen vedrørende opgørelsen eller i øvrigt oplysninger om udstedelse af kreditnota fra E A/S’ side på andre beløb end beløbet på 115.957 kr. inkl. moms for rengøringen.

Det er herefter og efter bevisførelsen ikke godtgjort af BH, at E A/S i forbindelse med modtagelsen af opgørelsen og drøftelserne af denne har afskåret sig fra at rejse yderligere krav. Forklaringerne fra B (fra BH) og C (fra BH) og BH’s fremgangsmåde med udstedelse af faktura og kreditnota kan ikke føre til andet resultat.

Kravene vedrørende ekstraarbejder ifølge aftalesedlerne og fakturaen af 11. april 2018

Aftaleseddel nr. 1 og 2

Aftaleseddel nr. 1 på 82.135,33 kr. ekskl. moms, der vedrører armering omkring vinduer mv., er anerkendt.

Vedrørende aftaleseddel nr. 2, der vedrører spartling og grunding af tidligere våde lofter og vægge i opgangene, fremgår det af mailkorrespondancen den 27. november 2017, bilag 6, mellem A (fra E) og B (fra BH), at det var aftalt, at der var tale om ekstraarbejde, og at der ville blive faktureret efter forbrugt tid. Acontofaktura for aftaleseddel nr. 1 og 2 er udstedt den 22. december 2017, og fakturaen er efter det oplyste betalt uden forbehold. Der er først sent under selve sagen rejst indsigelser kravet størrelse, og voldgiftsretten finder efter forløbet og bevisførelsen ikke grundlag for at nedsætte kravet.

Aftaleseddel nr. 3

Kravene på hver 1.245 kr. ekskl. moms for reparation af vinduer er beskrevet i bl.a. registreringerne i Dalux-systemet, og det lægges efter bevisførelsen til grund, at kravene er berettigede.

Det fremgår af mailkorrespondancen den 20. december 2017 mellem A (fra E) og B (fra BH), at E A/S på grund af monteringen af køkkenerne ville kræve det pågældende tillæg på 30 % i den samlede entreprisepris. I B’s (fra BH) svarmail samme dag blev kravet ikke afvist, og det blev anført »lad os få det på plads i eftermiddag«. Det kan efter forklaringerne ikke lægges til grund, at der var møde om eftermiddagen, hvor der blev fremsat indsigelser over for kravet. Der foreligger ikke korrespondance eller andet skriftligt materiale, hvorefter der fra BH’s side blev gjort indsigelse over for kravet, og det kan heller ikke efter bevisførelsen lægges til grund, at der i øvrigt mundtligt i forbindelse med, at tillægget blev krævet, blev gjort indsigelser. Herefter, og da BH under de anførte omstændigheder efterfølgende lod E A/S udføre arbejdet med køkkenerne, finder voldgiftsretten, at BH er forpligtet til at betale beløbet.

BH’s accept af kravet underbygges af den efterfølgende betaling uden forbehold af acontofaktura nr. 2, hvori kravet indgik med en udførelsesprocent på 67.

Det af BH anførte, hvorefter man af hensyn til fastlagte afleveringsfrister mv. i forhold til øvrige aftaleparter var afhængige af, at der blev afleveret til tiden, kan ikke føre til, at BH forud for udførelsen af arbejdet har kunnet forholde sig passivt og undlade at gøre indsigelser i tilfælde af, at man ikke fandt kravet rimeligt og berettiget.

Herefter, og da det af BH anførte om beløbets størrelse ikke under de foreliggende omstændigheder, hvor tillægget må anses for accepteret, kan føre til andet resultat, findes E A/S at kunne kræve det samlede beløb ifølge aftalesedlen betalt.

Aftaleseddel nr. 4

Det lægges efter indholdet af behandlingsbeskrivelsen tilknyttet tilbuddet fra E A/S sammenholdt med mailkorrespondancen den 18. og 19. januar 2018 mellem A (fra E) og C (fra BH) og mailkorrespondancen den 26. og 30. januar 2018 mellem A (fra E) og B (fra BH) til grund, at tilbudsprisen alene indeholdt pletspartling. Det lægges efter mailkorrespondancen den 30. januar 2018 endvidere til grund, at det blev aftalt at udføre fuldspartling i stedet for pletspartling.

A (fra E) forespurgte således, om »vi skal spartle« eller bare »lave dem som beskrevet«, og B (fra BH) besvarede mailen med »spartle«.

E A/S har derfor været berettiget til at kræve arbejdet betalt som ekstraarbejde. Herefter, og da der efter det, der i øvrigt er anført, ikke er grundlag for at nedsætte beløbet, tages kravet til følge.

Aftaleseddel nr. 6 og 7

Efter forklaringerne sammenholdt med beskrivelsen af karakteren af de pågældende forhold i aftalesedlerne og sammenholdt med mailkorrespondancen mellem navnlig A (fra E) og C (fra BH) og de gennemgåede registreringer i Dalux-systemet findes kravene tilstrækkeligt dokumenteret, og kravene tages derfor til følge.

Fakturaen af 11. april 2018

Kravet vedrører udført malerarbejde efter vandskade i lejligheder og opgang i nr. 36 samt i Penthouse-lejligheden. Kravet er anerkendt som ekstraarbejde, og kravet tages til følge.

Spørgsmålet om forsinkelse og betydningen heraf

E A/S blev først sent i byggeforløbet antaget til at udføre arbejdet, og det lægges efter bevisførelsen til grund, at der ikke som led i aftalen om udførelsen af kontraktarbejdet indgik nogen tidsplan.

Efter bevisførelsen, herunder den betydelige mailkorrespondance fra begyndelsen af november 2017 og frem om problemer med vand og fugt og bl.a. de dokumenterede fotos og oplysningerne om fugtmålinger er det ubetænkeligt at lægge til grund, at der var meget store problemer med vand og fugt i byggeriet, og at den forsinkelse og det tidspres, der var med hensyn til færdiggørelsen, i meget vidt omfang havde baggrund i disse fugtproblemer. E A/S har undervejs i byggeforløbet kendt til tidsrammerne for byggeriet og har efter almindelige kontraktretlige regler været forpligtet til i et efter omstændighederne nødvendigt omfang at sørge for den tilstrækkelige bemanding. Det er i den forbindelse ikke bevist, at E A/S har handlet ansvarspådragende, eller at E A/S i øvrigt har tilrettelagt arbejdet på en sådan måde, at betaling for ekstraarbejderne eller en del heraf, herunder tillægget på 30 % for arbejdet i køkkenerne, ikke kan kræves. Det bemærkes, at der heller ikke fra indklagedes i forbindelse med korrespondancen om bl.a. køkkenerne blev henvist til, at merarbejdet skyldtes klagers egen forsinkelse.

Kontraktens bestemmelser

Fagentreprisekontrakten blev indgået på BH’s foranledning og fremsendtes til E A/S i februar 2018, og kontrakten blev først underskrevet den 26. marts 2018, hvor arbejderne i det hele eller i alt væsentligt var udført.

Kontraktens bestemmelser, herunder bestemmelsen i punkt 7 om skriftlig godkendelse af ekstraarbejder, kan ikke i sig selv føre til, at nogen del af ekstraarbejderne ikke kan kræves.

Sammenfattende vedrørende påstand 1

Efter det anførte tages E A/S’ påstand 1 herefter til følge, dog således at beløbet på 18.750 kr. først forrentes fra den 16. maj 2018. Kravene vedrørende kompensationsbeløb på 310 kr. pr. faktura tages endvidere til følge.

Påstand 2

Det forhold, at indklagede ikke har ønsket at indbetale halvdelen af sikkerhedsstillelsen til Voldgiftsnævnet, og at klager herefter har betalt den fulde sikkerhedsstillelse, findes efter det foreliggende ikke at kunne føre til, at klager fra betalingstidspunkt kan anses for at have haft et rentebærende krav mod indklagede. Indklagede frifindes derfor for påstanden.

Sagsomkostninger
Efter sagens værdi, forløb og udfald skal BH betale sagsomkostninger til E A/S med i alt 55.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand. Der er ved fastsættelsen af omkostningsbeløbet taget højde for, at E A/S er momsregistreret.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, skal betales af BH efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.