(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Forretningsbetingelser

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER for NEXUS ADVOKATER ApS

  1. Juridisk bistand

1.1.    Juridisk bistand ydes i overensstemmelse med retsplejeloven og Advokatsamfundets regler, herunder regler om professionel handlemåde, adfærd og etik. Der henvises til Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk

1.2     Bistanden ydes af Nexus Advokater ApS, cvr.nr. 38 01 36 29, herefter Nexus Advokater. Nexus Advokater er organiseret som anpartsselskab.

1.3.    Advokater hos Nexus Advokater er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

1.4.    Advokaterne hos Nexus Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

1.5.    Nexus Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

1.6.    Nærværende forretningsbetingelser går forud for vores klienters forretningsvilkår, medmindre andet er skriftligt aftalt med klienten med hensyn til en bestemt opgave.

  1. Fortrolighed og intern viden

2.1.    Al information modtaget fra eller om klienten i forbindelse med arbejde udført for klienten betragtes som fortroligt. Alle medarbejdere hos Nexus Advokater har tavshedspligt.

2.2.    Vi korresponderer sædvanligvis via e-mail. Vores e-mail-korrespondance er som udgangspunkt ikke krypteret, og vi tager ikke ansvar for virus, uautoriserede ændringer, uretmæssig overvågning, forfalskninger eller andre forhold som følge heraf.

  1. Fakturering og acontohonorar

3.1.    Fakturering er baseret på medgået tidsforbrug med den til enhver tid gældende timetakst, idet yderligere henses til en samlet vurdering af sagens udfald, sagens størrelse og kompleksitet, antallet af ekspeditioner, omfang af påkrævet ekspertise, ansvar forbundet hermed, betydning for klienten, tidspres, m.v. Overslag over salærets fulde beløb vedrørende gennemførelse og afslutning af sagen er alene indikativ, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Fakturering sker på månedsbasis, medmindre andre vilkår er blevet aftalt.

3.2.    Betalingsvilkår er netto kontant.

3.3.    Klientmidler forvaltes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom og indsættes på klientkonto. Med mindre andet er aftalt med klienten, føres klientkontoen hos Jyske Bank A/S, og klientens opmærksomhed henledes på, at reglerne om dækning af indskud i nødlidende banker som udgangspunkt har et dækningsmaksimum på € 100.000 inklusive det indskud klienten selv måtte have hos den pågældende bank.

3.4     Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til, hovedsageligt ikke–erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til € 10 mio., indtil 12 måneder efter at beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

  1. Personoplysninger

4.1.    Hermed oplyses følgende om behandling af personoplysninger:

Nexus Advokater ApS er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager. Formålet med behandling af personoplysninger er at varetage sagsbehandlingen bedst muligt. Retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler personoplysninger er beskrevet i det indgåede aftalebrev.

Kategorierne af de oplysninger vi gemmer, er:

  • Almindelige: f.eks. navn og kontaktinfo vedr. almindelig sagsbehandling,
  • Fortrolige: f.eks. cpr.nr. vedr. tinglysning eller
  • Følsomme: f.eks. helbredsoplysninger for så vidt angår personskadesager.

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til eksterne modtagere f.eks. domstolene, ankenævn, modparter i det omfang, det skønnes nødvendigt for at varetage korrekt sagsbehandling.

Efter databeskyttelsesforordningen har man en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger. Hvis man vil gøre brug af sine rettigheder, skal man kontakte os. Man har indsigts- og rettelsesret, dvs. man kan når som helst se alle sine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne.

Man har ret til sletning, dvs. man har altid adgang til at slette oplysninger. Vi sletter alle oplysninger efter 5 år, medmindre vi af regnskabsmæssige, juridiske og advokatetiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode.  Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet, dog også under iagttagelse af de advokatetiske regler.

Man har ret til begrænsning af behandling. Dvs. man kan selv styre eventuel begrænsning af behandling, da man selv styrer alle brugerrettigheder. Man har ret til indsigelse, dvs. man har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af personoplysninger. Man har ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at man til enhver tid kan få udleveret sine data.

Man kan læse mere om sine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk.

4.2.    Hvis man ønsker at klage over vores håndtering af personoplysninger, vil vi være glade for at blive orienteret så vi kan gøre, hvad vi kan for at finde en løsning, men man er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.

4.3.    Såfremt der er spørgsmål til ovenstående kan Tina Tesch Larsen kontaktes, telefon: 70227237, mail: ttl@nexusadvokater.dk.

  1. Lov om hvidvask

5.1     I medfør af § 16 i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) vedrørende underretning skal det oplyses, at såfremt en sag er omfattet af reglerne i hvidvaskloven, er Nexus Advokater forpligtet til at sende klienter denne orientering samt til at indhente og opbevare ID-oplysninger om klienten. Såfremt Nexus Advokater måtte få mistanke om, at klienten er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er Nexus Advokater forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive ID-oplysninger til SØIK. Nexus Advokater må ikke orientere klienten om hvorvidt underretning har fundet sted.

  1. Erstatningsansvar, forsikring og klage

6.1.    Nexus Advokater har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Global Specialty Danmark, Indiakaj 6, 1. sal., 2100 København Ø og stillet garanti efter reglerne fastsat af Advokatsamfundet. De konkrete forsikringsvilkår udleveres efter begæring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Nexus Advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

6.2.   Nexus Advokaters erstatningsansvar, herunder enhver ejers og ansat advokats erstatningsansvar, er begrænset til forsikringens dækningsmaksimum. Forsikringens dækningsmaksimum er på kr. 5 mio. pr. advokat pr. år og det samlede erstatningsbeløb til en klient for en skade kan derfor ikke overstige dette beløb. Opmærksomheden henledes på, at eventuelle øvrige krav således kan reducere dækningsmaksimum.

Klienten opfordres ved opstart af ny sag til at overveje, om der er behov/ønske om større forsikringsdækning og straks meddele dette. I givet fald tegnes tillægsdækning for den konkrete sag. Omkostningerne hertil påhviler klienten.

6.3.    Erstatningsansvar for ethvert tab omfatter kun direkte tab og omfatter dermed ikke driftstab og indirekte tab, herunder tab af overskud, data eller goodwill.

6.4.    Erstatningsansvaret omfatter heller ikke rådgivning eller ydelser, der er ydet eller leveret af andre personer end Nexus Advokater, herunder udenlandske advokater.

6.5.    Det er muligt at klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. I tilfælde af tvist om salær opkrævet af Nexus Advokater og/eller utilfredshed med en af Nexus Advokater advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet.

Maj  2022