Nyheder

­
06 tirsdag, august 6, 2019

Rådgivers ansvar i forhold til ABR 18

Denne artikel vil belyse rådgiverens ansvar i byggeriet, og vil derfor tage udgangspunkt i de nugældende ABR 18-regler.

Regelgrundlaget

Rådgiverens ansvar beskrives ikke udtømmende af ABR 18, men det fremgår af ordlyden i ABR 18 § 49, stk. 1, at ”Rådgiveren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning med Læs mere!

02 fredag, august 2, 2019

Er forsikringsselskaberne forpligtet til at erstatte mere end forsikringssummen i skadesager?

Det sker at en skadesag er så omfattende, at den sum nåes, som forsikringen maksimalt yder erstatning op til. Hvad gør man i sådan et tilfælde som husejer, hvis der fortsat er udgifter?

En af mulighederne er at gennemgå erstatningsopgørelsen for at se på, hvorvidt der måske er indsat punkter heri, som med rette burde tages Læs mere!

01 torsdag, august 1, 2019

Skimmelsanering efter vandskader i forsikringsskadesager

Desværre har mange prøvet at have en vandskade i deres hus eller også kender de nogen, der har haft en vandskade i huset.Det kan være en rørskade nede i gulvkonstruktionen, hvor der fx blev ”strømpeforet” af forsikringsselskabet, så utætheden blev standset. Eller det kan være en utæthed i taget, hvor der kom vand ned ad/ind Læs mere!

29 mandag, juli 29, 2019

Hvem bærer ansvaret for håndværkeres fejl ved udbedring af forsikringsskader?

I flere kendelser har Ankenævnet udtalt, at forsikringsselskabet ikke skulle forestå udbedring eller rekvirere håndværkere, men blot opgøre erstatningen til kunden, uanset kunden havde forlangt, at forsikringsselskabet bestilte håndværkere til udbedringen.

Spørgsmålet er imidlertid, hvornår forsikringsselskabet alligevel kan risikere at skulle erstatte en kunde for fejl og mangler ved det arbejde, som en entreprenør har udført Læs mere!

07 torsdag, februar 7, 2019

Når huset ikke kan holde varmen

Kender du det, at du sidder i dit nyligt købte hus og så er der piv-koldt på den første rigtige vinterdag og det fortsætter, uanset du skruer helt op for gulvvarmen.

 

Hvordan bør du agere i forhold til den ejerskifteforsikring, som du købte i forbindelse med hushandlen ?

 

Det har vi et ganske godt bud på hos Læs mere!

17 torsdag, januar 17, 2019

Tænketank Fugt & Skimmel

En række eksperter, som alle beskæftiger sig med fugt og skimmel, er gået sammen for at stifte Tænketank Fugt & Skimmel for derigennem at belyse de tendenser, der kan opstå i praksis – og som endnu er uafklarede. Lyder følgende som noget for dig, og mener du at kunne medvirke til at gøre en forskel, Læs mere!

16 onsdag, januar 16, 2019

Kan et forsikringsselskab tilpligtes at erstatte på baggrund af en artikel fra et medie

Hvordan er det lige med forsikringsdækningen, når et 11 år gammelt klinkegulv rejser sig, efter at køber har boet i ejendommen i 3 år og skaden opstår i forbindelse med, at boligejer havde slukket for gulvvarmen 4 uger tidligere i en vinterperiode på grund af en forestående renovering af 1. salen i huset.

Et af kravene Læs mere!

16 onsdag, januar 16, 2019

Hvornår kan forsikringsselskabet risikere at skulle erstatte en kunde for håndværkernes fejl ved det udførte arbejde

Tilbage i kendelse 79642 fra 2011 var praksis på området sådan som det fremgår af kendelsen: Det bemærkes, at det forhold, at forsikringsselskabet følger et reparationsarbejde ved en konsulent, ikke i sig selv bevirker, at selskabet er indtrådt som ansvarlig for gennemførelsen af reparationsarbejdet, jf. responsum nr. 2441 fra Assurandør-Societetet, nu Forsikring og Pension.

I flere Læs mere!

02 onsdag, januar 2, 2019

Balancen mellem hus- og ejerskifteforsikringer

Balancen mellem hus- og ejerskifteforsikringer

Det sker, at der er et sammenfald mellem hus- og ejerskifteforsikringens dækning. Her har Ankenævnet for Forsikring i flere tilfælde så at sige forsøgt, at “dele vandene”.

I kendelse 77222 når ankenævnet frem til den konklusion, at Husforsikringen bør dække, hvad der er omfattet af en husforsikring og ejerskifteforsikringen dække, hvad husforsikringen Læs mere!

25 torsdag, oktober 25, 2018

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få afgørelsesoversigter tilsendt

Hos Nexus Advokater udgiver vi løbende ENTREPRISE OG BYGGERI, som er en afgørelsesoversigt, der har til formål at give den interesserede et overblik over nye og relevante afgørelser inden for entreprise og byggeri. Oversigten er både til den travle læser, som gerne vil danne sig et hurtigt overblik over nye og interessante afgørelser, men også Læs mere!

11 onsdag, juli 11, 2018

Domssamling vedrørende entreprise & byggeri – gavnligt værktøj for praktikere og andre interesserede

Domssamlingen vedrørende entreprise og byggeri indeholder de seneste og mest centrale afgørelser fra marts-april 2018 om bl.a. rådgiveransvar, forsinkelse, nedsat betalingskrav, illoyal adfærd, projekteringsfejl og regningsarbejder.

Domssamlingen kan være et gavnligt værktøj i hverdagen for praktikere, implicerede og andre, der er interesserede i området.

Link til domssamlingen Afgørelsesoversigt maj 2018

14 onsdag, marts 14, 2018

Nyt notat vedrørende genhusning

Se vores notat om genhusning, hvor vi opsummerer og redegør for praksis, retsgrundlag mv. og tager fat i ofte stillede spørgsmål.

Arten af genhusning er vigtig for forsikringstageren, og det er således relevant at gøre sig nogle overvejelser i forbindelse med genhusningen:

Forsikringstageren skal f.eks. have in mente, at genhusningsperioden ofte trækker ud og ender med at tage længere Læs mere!

23 mandag, oktober 23, 2017

Ny dom: Hvornår kan bygherre ophæve en entreprisekontrakt under byggeriet?

Hvad handler dommen om?
En privat bygherre havde indgået aftale med entreprenør om opførelse af ny villa til kr 3.1 mil. Undervejs opstod uenighed om mangler og betaling.

Det følger af § 40, nr. 3, i AB 92, at en bygherre kan hæve entrepriseaftalen, hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har grund Læs mere!

13 onsdag, september 13, 2017

Ny praksis: Opgørelse og afskrivning i ejerskifteskader

Se vores opdaterede notat om ejerskifteskader, hvori vi opsummerer og redegør for praksis og retsgrundlag mv. på området for ejerskifteskader.

Link til notatet:  Notat vedrørende ejerskifteskader 2.0

Da der for nylig er kommet to principielle kendelser fra Ankenævnet for Forsikring (AK.89.531 og AK.90.096), har vi opdateret notatet med den seneste praksis.

Den ændrede praksis er af stor betydning, Læs mere!

22 torsdag, juni 22, 2017

Første sag om MgO plader

Første principielle MgO-sag afgjort, 21. juni 2017

Voldgiftsretten har nu afsagt en længe ventet kendelse vedr. rådgiveransvar i forbindelse med de omdiskuterede MgO plader.

Voldgiftsretten er nået frem til, at man kunne have opdaget de uheldige egenskaber i 2010. Der er derfor ikke tale om en skade, der skyldes en defekt, som ikke var mulig at opdage Læs mere!

08 torsdag, juni 8, 2017

UDFYLDENDE ENTREPRISERET – HVAD GÆLDER, NÅR AB92 IKKE ER AFTALT?

Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde

AB92 vedtages i langt de fleste entrepriser, og man kan derfor spørge sig selv, hvorfor det er relevant at beskæftige sig med de tilfælde, hvor AB92 ikke er vedtaget mellem parterne?

Det er dog vores erfaring, at AB92 i mange tilfælde ikke er gyldigt vedtaget mellem parterne – og ofte opdager man Læs mere!

24 fredag, marts 24, 2017

Ejer- og andelsboligforeningers forsikringsforhold

Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde

Hvilke forsikringer skal man have og hvilke er det klogt at overveje? Hvem kan blive ansvarlig for en skade? Hvad hvis vi skal i gang med en renovering? Det er ofte store beløb der er på spil når der sker skader i ejer- og andelsboligforeninger. Hvordan sikrer I bedst at foreningen Læs mere!

01 onsdag, marts 1, 2017

Kan man som bygherre eller entreprenør forsikre sig imod entreprenørens fejl og mangler?

– Om LEG3 og DE5 udvidelserne på kombineret entrepriseforsikring.

Primær/sekundær problematikken

De fleste byggerier i Danmark kører efter aftalesættene AB92/ ABT93. I disse fastslås det som bekendt, at bygherre tegner forsikring imod brand/storm og at entreprenøren skal have en sædvanlig ansvarsforsikring det vil sige en erhvervs- og produktansvarsforsikring. I mange byggerier er disse forsikringer ikke tilstrækkelige og Læs mere!

28 tirsdag, februar 28, 2017

Har du købt forsikring igennem Husejernes Forsikring?

Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde

Husejernes Forsikring Assurance Agentur gik konkurs den 8. december 2016, efter deres forsikringsbærer Gable gik konkurs den 19. november. Tusindvis af forsikringstagere står uden forsikringsdækning, fordi Husejernes Forsikring ikke var omfattet af garantiordningen.

De er kommet til en politisk løsning, såfremt man reagerer inden for visse tidsfrister, hvor Garantifonden for skadeforsikringsselskaber er Læs mere!

09 torsdag, februar 9, 2017

HVAD GÆLDER, NÅR AB92 IKKE ER AFTALT?

Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde

AB92 vedtages i langt de fleste entrepriser, og man kan derfor spørge sig selv, hvorfor det er relevant at beskæftige sig med de tilfælde, hvor AB92 ikke er vedtaget mellem parterne?

Det er dog vores erfaring, at AB92 i mange tilfælde ikke er gyldigt vedtaget mellem parterne – og ofte opdager man Læs mere!

02 torsdag, februar 2, 2017

Gå-hjem-møde – “Hvad skal jeg være opmærksom på ved forsikring af byggeri?”

Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde

Hvilke muligheder tilbyder forsikringsmarkedet og hvad skal man være særligt opmærksom på når man skal i gang med et byggeri? Det er ofte store beløb der er på spil når der sker skader i forbindelse med nybyggeri eller renoveringer. Hvordan sikrer du bedst det byggeri hvor du er bygherre eller entreprenør?

Vil Læs mere!

20 tirsdag, december 20, 2016

Bestyrelsesansvar ejer- og andelsboligforeninger

Nexus Advokater holder gå hjem møde om bestyrelsesansvar i ejer- og andelsboligforeninger.

Vi gennemgår nogle af de spørgsmål, som er relevante i forbindelse med bestyrelsesarbejde i en andelsbolig- og ejerforening.

Vi ser løbende, at bestyrelser inddrages i konflikter mellem enkelte ejere eller andelshavere, eller at sager opstartes mod bestyrelser eller deres medlemmer, når en beboer generelt er Læs mere!

20 tirsdag, december 20, 2016

Har du købt forsikring igennem Husejernes Forsikring?

Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde

Husejernes Forsikring Assurance Agentur gik konkurs den 8. december 2016 efter deres forsikringsbærer Gable gik konkurs den 19. november. Tusindvis af forsikringstagere står uden forsikringsdækning, fordi Husejernes Forsikring ikke var omfattet af garantiordningen.

Folketinget er imidlertid, i samarbejde med branchen, kommet til en politisk løsning, såfremt man reagerer inden for visse tidsfrister.

Vil Læs mere!

19 mandag, december 19, 2016

Om at træffe beslutninger, kvalificerede og afgrænsede i foreningslivet

Foredraget er for dig der agerer i et foreningsliv, hvor der træffes beslutninger, det kan være i din ejerforening eller i dit private/professionelle netværk.

Livet består af en række valg og nogle er små dagligdagsbeslutninger, andre beslutninger indgår i demokratiske valg, nogle på nationalt niveau og andre på et internationalt niveau.

I landsby- og foreningslivet træffes hver Læs mere!

14 fredag, oktober 14, 2016

Lettere at skride ind over for salg af kopivarer og andre IP-krænkelser

Efter en nylig dom fra EU-Domstolen står det klart, at mellemmænd (i det konkrete tilfælde en forpagter af en fysisk markedshal med små boder), underlægges de samme betingelser for et påbud, når lejerne af disse boder krænker intellektuelle ejendomsrettigheder (f.eks. ved at sælge kopivarer), som gælder for ”udlejere” af en online-markedsplads (f.eks. eBay).

Disse betingelser blev Læs mere!

20 mandag, juni 20, 2016

Hvad koster det at undlade at aflevere kvalitetssikringsmateriale?

Voldgiftsnævnet har i to afgørelser skønsmæssigt fastsat et afslag i entreprisesummen til 25.000 kr.

I entrepriser omfattet af AB 92 eller ABT 93 kan udbudsmaterialet/entreprisekontrakten indeholde regler om entreprenørens fremsendelse af kvalitetssikringsmateriale.

Manglende opfyldelse af entreprenørens forpligtelse til at aflevere kvalitetssikring betragtes som, at entreprenøren ydelse er mangelfuld. Manglende kvalitetssikring er i sagens natur en mangel Læs mere!

12 torsdag, maj 12, 2016

TRYGHED I BOLIGHANDLEN MED NEXUS ADVOKATER

Hos NEXUS Advokater har vi specialister ansat til at rådgive dig trygt gennem bolighandlens mange facetter, så du undgår de mange potentielle faldgruber, som kan være forbundet med en bolighandel.
For mange kan en bolighandel forekomme som en enkel opgave, da man bare skal have en købsaftale og et skøde, og så er den handel overstået. Læs mere!