Nyheder

Bliv en del af teamet

Vi søger 2 nye kollegaer til vores kontor på Østerbro. Vi søger en nyuddannet og en erfaren advokatfuldmægtig til at bistå med sagshåndtering indenfor entrepriseret. Fælles for stillingerne er, at du har lyst til at specialisere sig inden for entrepriserettens områder, har lyst til direkte klientkontakt, ønsker faglig fordybelse og frihed i dit arbejdsliv. Læs

💡📖 UGENS DOM samlet 2020 📖 💡

Denne udgave af UGENS DOM er en domssamling, hvori alle UGENS DOMME fra 2020 er indeholdt, hvorfor den er et perfekt opslagsværk til alle med interesse i entrepriseretten. UGENS DOM er kendetegnet ved de typiske problemstillinger inden for byggeriet, suppleret af kendelser med særlig betydning for fremtidige byggerier. Alle UGENS DOMME er skrevet i et

Følg os på YouTube

🎬 Nexus Advokater er kommet på YouTube 🎬 På vores YouTube kanal, kan du løbende følge med i vores webinarer og videoer, som alle indeholder nyheder og trends inden for entreprise og byggeri. Følg med og abonner her:  www.youtube.com/channel/UC9ysxBQhGoeu7WMjx1hAVyw  

Gratis webinar om Entreprise i krise v. advokat, Simon Heising

Gratis webinar om Entreprise i krise v. advokat, Simon Heising. Den 7. maj 2020 kl. 15:00-16:00 Advokat, Simon Heising giver dig indblik i, hvordan du imødekommer de store faldgruber i entreprisen. Emnerne: Konkurs og rekonstruktion Forholdet mellem AB-systemet og konkursloven Hæveadgang ved konkurs Sikkerhedsstillelse Indtrædelsesret og videreførelse af aftaler Retsforholdets beskaffenhed Konsekvenser ved henholdsvis indtrædelse

Orientering på baggrund af Covid19

Vi er som vanligt tilgængelige kl. 08:00-17:00 på telefon og mail og med sædvanlig kapacitet. Hvis der er behov er vi fortsat til rådighed for fysiske møder, som kan afholdes i mindre fora efter aftale. Aftalte fysiske møder opretholdes medmindre I hører andet. Nexus er heldigvis unikt indrettet til at håndtere en situation som denne:

Rådgivers ansvar i forhold til ABR 18

Denne artikel vil belyse rådgiverens ansvar i byggeriet, og vil derfor tage udgangspunkt i de nugældende ABR 18-regler. Regelgrundlaget Rådgiverens ansvar beskrives ikke udtømmende af ABR 18, men det fremgår af ordlyden i ABR 18 § 49, stk. 1, at ”Rådgiveren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning

Er forsikringsselskaberne forpligtet til at erstatte mere end forsikringssummen i skadesager?

Det sker at en skadesag er så omfattende, at den sum nåes, som forsikringen maksimalt yder erstatning op til. Hvad gør man i sådan et tilfælde som husejer, hvis der fortsat er udgifter? En af mulighederne er at gennemgå erstatningsopgørelsen for at se på, hvorvidt der måske er indsat punkter heri, som med rette burde

Hvem bærer ansvaret for håndværkeres fejl ved udbedring af forsikringsskader?

I flere kendelser har Ankenævnet udtalt, at forsikringsselskabet ikke skulle forestå udbedring eller rekvirere håndværkere, men blot opgøre erstatningen til kunden, uanset kunden havde forlangt, at forsikringsselskabet bestilte håndværkere til udbedringen. Spørgsmålet er imidlertid, hvornår forsikringsselskabet alligevel kan risikere at skulle erstatte en kunde for fejl og mangler ved det arbejde, som en entreprenør har

Når huset ikke kan holde varmen

Kender du det, at du sidder i dit nyligt købte hus og så er der piv-koldt på den første rigtige vinterdag og det fortsætter, uanset du skruer helt op for gulvvarmen.   Hvordan bør du agere i forhold til den ejerskifteforsikring, som du købte i forbindelse med hushandlen ?   Det har vi et ganske

Tænketank Fugt & Skimmel

En række eksperter, som alle beskæftiger sig med fugt og skimmel, er gået sammen for at stifte Tænketank Fugt & Skimmel for derigennem at belyse de tendenser, der kan opstå i praksis – og som endnu er uafklarede. Lyder følgende som noget for dig, og mener du at kunne medvirke til at gøre en forskel,

Kan et forsikringsselskab tilpligtes at erstatte på baggrund af en artikel fra et medie

Hvordan er det lige med forsikringsdækningen, når et 11 år gammelt klinkegulv rejser sig, efter at køber har boet i ejendommen i 3 år og skaden opstår i forbindelse med, at boligejer havde slukket for gulvvarmen 4 uger tidligere i en vinterperiode på grund af en forestående renovering af 1. salen i huset. Et af

Hvornår kan forsikringsselskabet risikere at skulle erstatte en kunde for håndværkernes fejl ved det udførte arbejde

Tilbage i kendelse 79642 fra 2011 var praksis på området sådan som det fremgår af kendelsen: Det bemærkes, at det forhold, at forsikringsselskabet følger et reparationsarbejde ved en konsulent, ikke i sig selv bevirker, at selskabet er indtrådt som ansvarlig for gennemførelsen af reparationsarbejdet, jf. responsum nr. 2441 fra Assurandør-Societetet, nu Forsikring og Pension. I flere

Domssamling vedrørende entreprise & byggeri – gavnligt værktøj for praktikere og andre interesserede

Domssamlingen vedrørende entreprise og byggeri indeholder de seneste og mest centrale afgørelser fra marts-april 2018 om bl.a. rådgiveransvar, forsinkelse, nedsat betalingskrav, illoyal adfærd, projekteringsfejl og regningsarbejder. Domssamlingen kan være et gavnligt værktøj i hverdagen for praktikere, implicerede og andre, der er interesserede i området. Link til domssamlingen Afgørelsesoversigt maj 2018

Nyt notat vedrørende genhusning

Se vores notat om genhusning, hvor vi opsummerer og redegør for praksis, retsgrundlag mv. og tager fat i ofte stillede spørgsmål. Arten af genhusning er vigtig for forsikringstageren, og det er således relevant at gøre sig nogle overvejelser i forbindelse med genhusningen: Forsikringstageren skal f.eks. have in mente, at genhusningsperioden ofte trækker ud og ender med at tage

Ny praksis: Opgørelse og afskrivning i ejerskifteskader

Se vores opdaterede notat om ejerskifteskader, hvori vi opsummerer og redegør for praksis og retsgrundlag mv. på området for ejerskifteskader. Link til notatet:  Notat vedrørende ejerskifteskader 2.0 Da der for nylig er kommet to principielle kendelser fra Ankenævnet for Forsikring (AK.89.531 og AK.90.096), har vi opdateret notatet med den seneste praksis. Den ændrede praksis er

Første sag om MgO plader

Første principielle MgO-sag afgjort, 21. juni 2017 Voldgiftsretten har nu afsagt en længe ventet kendelse vedr. rådgiveransvar i forbindelse med de omdiskuterede MgO plader. Voldgiftsretten er nået frem til, at man kunne have opdaget de uheldige egenskaber i 2010. Der er derfor ikke tale om en skade, der skyldes en defekt, som ikke var mulig

Kan man som bygherre eller entreprenør forsikre sig imod entreprenørens fejl og mangler?

- Om LEG3 og DE5 udvidelserne på kombineret entrepriseforsikring. Primær/sekundær problematikken De fleste byggerier i Danmark kører efter aftalesættene AB92/ ABT93. I disse fastslås det som bekendt, at bygherre tegner forsikring imod brand/storm og at entreprenøren skal have en sædvanlig ansvarsforsikring det vil sige en erhvervs- og produktansvarsforsikring. I mange byggerier er disse forsikringer ikke

Har du købt forsikring igennem Husejernes Forsikring?

Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde Husejernes Forsikring Assurance Agentur gik konkurs den 8. december 2016, efter deres forsikringsbærer Gable gik konkurs den 19. november. Tusindvis af forsikringstagere står uden forsikringsdækning, fordi Husejernes Forsikring ikke var omfattet af garantiordningen. De er kommet til en politisk løsning, såfremt man reagerer inden for visse tidsfrister, hvor Garantifonden for

Gå-hjem-møde – “Hvad skal jeg være opmærksom på ved forsikring af byggeri?”

Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde Hvilke muligheder tilbyder forsikringsmarkedet og hvad skal man være særligt opmærksom på når man skal i gang med et byggeri? Det er ofte store beløb der er på spil når der sker skader i forbindelse med nybyggeri eller renoveringer. Hvordan sikrer du bedst det byggeri hvor du er bygherre eller

Bestyrelsesansvar ejer- og andelsboligforeninger

Nexus Advokater holder gå hjem møde om bestyrelsesansvar i ejer- og andelsboligforeninger. Vi gennemgår nogle af de spørgsmål, som er relevante i forbindelse med bestyrelsesarbejde i en andelsbolig- og ejerforening. Vi ser løbende, at bestyrelser inddrages i konflikter mellem enkelte ejere eller andelshavere, eller at sager opstartes mod bestyrelser eller deres medlemmer, når en beboer

Har du købt forsikring igennem Husejernes Forsikring?

Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde Husejernes Forsikring Assurance Agentur gik konkurs den 8. december 2016 efter deres forsikringsbærer Gable gik konkurs den 19. november. Tusindvis af forsikringstagere står uden forsikringsdækning, fordi Husejernes Forsikring ikke var omfattet af garantiordningen. Folketinget er imidlertid, i samarbejde med branchen, kommet til en politisk løsning, såfremt man reagerer inden

Om at træffe beslutninger, kvalificerede og afgrænsede i foreningslivet

Foredraget er for dig der agerer i et foreningsliv, hvor der træffes beslutninger, det kan være i din ejerforening eller i dit private/professionelle netværk. Livet består af en række valg og nogle er små dagligdagsbeslutninger, andre beslutninger indgår i demokratiske valg, nogle på nationalt niveau og andre på et internationalt niveau. I landsby- og foreningslivet

Lettere at skride ind over for salg af kopivarer og andre IP-krænkelser

Efter en nylig dom fra EU-Domstolen står det klart, at mellemmænd (i det konkrete tilfælde en forpagter af en fysisk markedshal med små boder), underlægges de samme betingelser for et påbud, når lejerne af disse boder krænker intellektuelle ejendomsrettigheder (f.eks. ved at sælge kopivarer), som gælder for ”udlejere” af en online-markedsplads (f.eks. eBay). Disse betingelser

Hvad koster det at undlade at aflevere kvalitetssikringsmateriale?

Voldgiftsnævnet har i to afgørelser skønsmæssigt fastsat et afslag i entreprisesummen til 25.000 kr. I entrepriser omfattet af AB 92 eller ABT 93 kan udbudsmaterialet/entreprisekontrakten indeholde regler om entreprenørens fremsendelse af kvalitetssikringsmateriale. Manglende opfyldelse af entreprenørens forpligtelse til at aflevere kvalitetssikring betragtes som, at entreprenøren ydelse er mangelfuld. Manglende kvalitetssikring er i sagens natur en