(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Sagen O-32 fra maj 2021 omhandlede hvilke ydelser der var omfattet af en entreprisekontrakt, hvorvidt underentreprenøren (UE) havde krav på ekstrabetaling og hvorvidt hovedentreprenøren (HE) havde modkrav overfor UE som følge af forsinkelse og mangler ved de af UE udførte arbejder.

UE’s påstand var, at HE skulle betale ca. 200.000 kr. HE påstod heroverfor frifindelse.

UE anførte, at parternes aftale svarede til UE’s tilbud af den 28. januar, samt at HE ikke havde godtgjort, at arbejdet var mangelfuldt. Videre mente UE at være berettiget til ekstrabetaling, da HE havde accepteret visse ekstraarbejder og ikke havde godtgjort, at arbejderne var omfattet af entreprisekontrakten.

UE anførte, at HE accepterede et tilbud som ikke omfattede 6 radiatorer som efterfølgende blev opsat. Der opstod således tvist om, hvad indholdet af det accepterede tilbud var.

Endeligt mente HE at have modkrav vedr. kompensation som følge af UE’s forsinkelse og mangler ved det af UE udførte arbejde. HE mente, at UE’s forsinkelse havde påført HE tab mht. afregning af overarbejde og forøgede administrative omkostninger samt at UE havde fortabt sin afhjælpningsret.

Opmændenes afgørelse
Opmændene tog indledningsvist stilling til aftalens indhold. Opmændene fandt, at tilbuddet ikke omfattede radiatorer i stueetagen. Opmændene fandt dog, at nogle beløb i nogle fakturaer var beregnet på grundlag af tilbuddets sum, hvilke HE ikke havde rejst indsigelse imod. Opmændene fandt derfor, at der ikke skulle ske ekstrabetaling som påstået af HE.

Dernæst tog opmændene stilling til spørgsmålet om mangler ved UE’s arbejde. UE påstod at have afhjælpningsret. Parterne havde aftalt at mødes d. 2. september ”til en gennemgang af fejl og mangler”. UE mødte dog ikke op den pågældende dag. Da det var ubestridt at mangler ikke var afhjulpet fandtes UE ikke at have ret til at foretage afhjælpning, jf. princippet i AB 18 § 40.

Endeligt tog opmændene stilling til spørgsmålet om forsinkelsesomkostninger. Hertil valgte opmændene ikke at tage kravet til følge, da HE ikke havde godtgjort at have lidt et tab.

Opsummerende fik UE overvejende medhold og HE skulle derfor betale ca. 170.000 kr.

Hvad kan vi lære af denne afgørelse?
Det er værd at notere sig, at det faktum, at UE udebliver fra en afleveringsforretning medfører, at UE mister afhjælpningsretten. Derudover bør det bemærkes, at der ikke kan kræves betaling for forsinkelsesomkostninger uden en aftalt tidsplan med dagbod eller konkret godtgørelse med dokumenteret lidt tab.

Interessant?
Er du i tvivl, om hurtige afgørelser er relevante for dig og din byggesag, så tøv ikke med at kontakte os på tlf.nr. 70227237 eller på info@nexusadvokater.dk

/Entrepriseadvokat Simon Heising

#nexusadvokater #entrepriseret #hurtigeafgørelser