(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Sagen O-22 fra juli 2020 omhandler hvilke kategorier af tvister, der kan prøves som en hurtig afgørelse.

En entreprenør havde anlagt sag mod en bygherre om betalingskrav, hvori der var fratrukket et modkrav fra bygherren vedr. sikkerhedsstillelse.

Bygherren påstod afvisning vedr. den del af kravet, som vedrørte dækning af udgifter til mandskab som følge af anden entreprenørs forsinkelse.

Derudover påstod bygherren afvisning for så vidt angik en del af kravet, som dels vedrørte rentetilskrivning vedr. en faktura, der ikke indgik i sagen, dels et administrationsgebyr.

Opmandens afgørelse
For så vidt angik tvisten om sikkerhedsstillelse, fandt opmanden, at tvisten ikke henhørte under nogen af de kategorier af tvister, der kan prøves ved en hurtig afgørelse, hvorfor tvisten blev afvist. Desuden fremgik dette krav ikke af anmodningen om hurtig afgørelse, hvorfor tvisten alligevel måtte være blevet afvist.

For så vidt angik kravet om udgifter til mandskab som følge af forsinkelse, blev tvisten afvist, da kravet vedrørte erstatning/godtgørelse for forsinkelse, som ikke faldt under reglernes anvendelsesområde.

For så vidt angik rentetilskrivning vedr. en faktura, fandt opmanden, at heller ikke sådanne krav henhørte under reglernes anvendelsesområde.

Hvad kan vi lære af denne afgørelse?
Hurtige afgørelser er begrænset til den tvist, der fremgår af anmodningen om hurtig afgørelse. Der kan derfor kun behandles flere tvister, hvis det af selve anmodningen om hurtig afgørelse, fremgår, at tvisterne skal behandles særskilt. Dette gælder dog ikke for så vidt angår modkrav eller selvstændige krav, såfremt de er omfattet af den tvist der behandles.

At den hurtige afgørelse kun kan omhandle én tvist, sikrer en hurtig behandling af sagen. Såfremt en part derfor ønsker afgørelse af en anden tvist, må denne iværksætte sag herom, som kan køre sideløbende med den oprindelige sag.

Derudover er hurtige afgørelser også begrænset til de kategorier der er oplistet i AB 18 § 68, hvorfor tvister som ikke henhører under nogen af disse kategorier, afvises. Hurtige afgørelser behandler derfor ikke tvist om erstatning. Man kan få afgjort retten til tidsfristforlængelse, men ikke spørgsmålet om erstatning for forsinkelse.

Interessant?

Er du i tvivl, om hurtige afgørelser er relevante for dig og din byggesag, så tøv ikke med at kontakte os på tlf.nr. 70227237 eller på info@nexusadvokater.dk

/Entrepriseadvokat Simon Heising

#nexusadvokater #entrepriseret #hurtigeafgørelser