(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Sagen O-12 fra juni 2020 omhandlede en entreprenør (E) der lagde sag an mod en bygherre (BH) om betalingskrav som følge af arbejdets stade.

BH påstod frifindelse og anførte hertil, at der ikke var udført arbejde for det anmodede beløb og at der endvidere var fejl og mangler ved det udførte arbejde samt at stadet ikke var opgjort korrekt. BH nedlagde herefter også en selvstændig påstand om tilbagebetaling af for meget betalt entreprisesum. E påstod afvisning

Opmandens afgørelse
Indledningsvist fandt opmanden, at det ikke var godtgjort, at BH’s krav havde været forsøgt afklaret og forligt ved forhandling, hvorfor det selvstændige krav blev afvist.

Der var imellem parterne uenighed om, hvorledes stadet skulle opgøres. E opgjorde stadet på sin egen interne måde, med egne interne priser og ikke priser fra f.eks. en tilbudsliste. BH mente, at stadet skulle vurderes i sammenhæng med entreprisekontakten, som angav nogle m2 priser for hhv. renovering og nybygning samt diverse arbejder.

Opmanden fandt det ikke bevist, at BH havde accepteret E’s stadeafregningsmodel. Opmanden ville derfor opgøre beløbet for det udførte arbejde på baggrund af kontrakten, hvori det var angivet at kontraktsummen udregnes iht. nogle m2 priser for hhv. renovering og ny/tilbygning.

BH skulle frifindes for den af E nedlagte påstand.

Hvad kan vi lære af denne afgørelse?
Det der er aftalt i kontrakten, er det der skal følges. Såfremt andet ønskes, skal det italesættes og nedskrives forinden arbejdets begyndelse.

Derudover er det nævneværdigt, at BH’s selvstændige krav afvises. Årsagen til dette er, at det ved hurtige afgørelser er et krav, at forhandlingsproceduren i AB 18 § 64 er fulgt. I denne bestemmelse er en ”løsningstrappe” hvorefter parterne forinden de søger sagen behandlet som hurtig afgørelse, voldgift mv. skal søge tvisten løst ved forlig.

Det er dog vigtigt at bemærke, at det ikke er et krav, at der skal være gennemført en løsning på tvisten, men blot at tvisten skal være søgt løst.

Interessant?
Er du i tvivl, om hurtige afgørelser er relevante for dig og din byggesag, så tøv ikke med at kontakte os på tlf.nr. 70227237 eller på info@nexusadvokater.dk

/Entrepriseadvokat Simon Heising

#nexusadvokater #entrepriseret #hurtigeafgørelser