(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Sagen O-19 fra maj 2020 omhandler en totalentreprenør (TE) der havde anlagt sag mod en bygherre (BH) vedrørende et krav om forlænget drift af byggeplads.

I september 2019 konstaterede TE, at en væg ikke var som vist i udbudsmaterialet, hvilket krævede ekstraordinær godkendelse fra kommunen, der i januar 2020 standsede arbejderne pga. manglende myndighedsgodkendelse. Byggetilladelse forelå først i marts 2020, hvorfor arbejdet blev forsinket.

TE krævede derfor, at BH betalte ca. 800.000 kr. idet TE mente, at forsinkelsen skyldtes BH’s forhold. Der forelå derfor et erstatningskrav.

BH påstod sagen afvist, idet BH mente, at tvisten angik ABT 18 § 41 om erstatning og derfor ikke var omfattet af de kategorier af tvister som kan behandles som hurtig afgørelse efter ABT 18 § 66, stk. 1.

Opmandens afgørelse
Opmanden fandt, at der ikke kun var tvist om årsagen til forsinkelse, men også om grundlaget for og udmåling af erstatning.

Tvisten var derfor ikke omfattet af nogen de kategorier af tvister der kan behandles som hurtig afgørelse efter ABT § 66, stk. 1, hvorfor sagen blev afvist.

Sagen ville dog alligevel være blevet afvist, da der bl.a. var behov for vidneforklaringer og syn og skøn, hvorfor sagen burde behandles under voldgift efter § 67, da der ikke foretages syn og skøn samt vidneforklaringer i en hurtig afgørelse.

Hvad kan vi lære af denne afgørelse?
Reglerne for hurtige afgørelsers anvendelsesområde er opregnet i ABT 18 §66 (og AB 18 §68, stk. 1), hvorpå man først og fremmest bør søge klarlagt om den tvist man vil have behandlet, hører ind under nogle af de kategorier for tvister der er opregnet heri. I den konkrete sag bliver tvisten afvist, da den omhandler erstatning, hvilket ikke kan behandles som hurtig afgørelse. Man kan få afgjort retten til tidsfristforlængelse, men ikke spørgsmålet om erstatning for forsinkelse.

Et andet vigtigt element i anvendelsen af hurtige afgørelser er, at opmanden kan foretage en besigtigelse, men der kan ikke iværksættes syn og skøn. Dette er bl.a. af hensyn til, at hurtige afgørelser netop skal være ”hurtige” at få igennem. Sagerne har generelt strakt sig over 1-2 måneder, hvilket viser, at tiltag som disse, er med til at sikre formålet med ”hurtige” afgørelser.

Interessant?
Er du i tvivl, om hurtige afgørelser er relevante for dig og din byggesag, så tøv ikke med at kontakte os på tlf.nr. 70227237 eller på info@nexusadvokater.dk

/Entrepriseadvokat Simon Heising

#nexusadvokater #entrepriseret #hurtigeafgørelser