(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Sagen O-18 fra juni 2020 omhandler mistet dækningsbidrag på en totalentreprise.

En totalentreprenør (TE) havde anlagt sag mod en bygherre om mistet dækningsbidrag. Bygherren (BH) påstod, at sagen ikke kunne behandles som en hurtig afgørelse og dermed burde afvises.

Opmanden fandt indledningsvist, at tvisten retteligt angik et spørgsmål om opgørelse efter ABT § 24, stk. 3, i tilfælde af formindsket ydelse. Af denne bestemmelse følger, at TE har ret til det aftalte vederlag, men skal trække de besparelser han har eller burde have haft ved ikke at udføre arbejdet fra. Dette medfører, at totalentreprenøren får betalt sit dækningsbidrag samt de omkostninger, der er afholdt inden ændringen, og dem der yderligere påløber fordi de ikke kan standses.

Opmændenes afgørelse
Opmanden fandt derfor, at det faktum, at totalentreprenøren i sin redegørelse for kravet havde taget udgangspunkt i dækningsbidrag og afholdte omkostninger, ikke bragte tvisten uden for § 24, stk. 3, hvorfor tvisten var omfattet af ABT 18 § 66, stk. 1, litra c om totalentreprenørens ret til ekstra betaling for ændringer og bygherrens ret til godskrivning for besparelse ved ændringer. Sagen kunne derfor behandles som hurtig afgørelse.

Derudover havde bygherren anført, at totalentreprenøren skulle henvises til at anlægge voldgiftssag efter ABT 18 § 67, fordi sagen efter bygherrens opfattelse ikke var egnet til hurtig afgørelse, hvilket opmanden fandt alene at henhøre under opmandens kompetencer, at kunne vurdere.

Hvad kan vi lære af denne afgørelse?
Ved anvendelsen af hurtige afgørelser behandles kun én tvist, medmindre der er tale om krav som relaterer sig til hinanden eller medmindre det af selve anmodningen om hurtig afgørelse, fremgår at disse skal behandles særskilt. Såfremt en part således ønsker afgørelse af en anden tvist, må denne iværksætte sag herom, som kan køre sideløbende med den oprindelige sag. I den konkrete sag finder opmanden, at kravet falder uden for §24, stk. 3 og dermed relaterer sig til den oprindelige tvist, som er entreprenørens ret til ekstra betaling for ændringer samt bygherrens ret til godskrivning mv. hvilket medfører, at tvisten kan behandles under samme afgørelse.

For at vurdere om sagen egner sig til en hurtig afgørelse, skal man se nærmere på, om tvisten falder under nogen af de kategorier af tvister der er opregnet i AB 18 § 68.

Interessant?
Er du i tvivl, om hurtige afgørelser er relevante for dig og din byggesag, så tøv ikke med at kontakte os på tlf.nr. 70227237 eller på info@nexusadvokater.dk

/Entrepriseadvokat Simon Heising

#nexusadvokater #entrepriseret #hurtigeafgørelser