(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Sagen O-25 blev anlagt som hurtig afgørelse efter AB 18 §68, stk. 1, da den omhandlede krav på betaling for ekstraarbejder.

Sagen omhandler en entreprenør (E) som med en bygherre (BH) havde indgået en totalentrepriseaftale iht. ABT 18.

E krævede, at BH betalte ca. 1.300.000 kr. som følge af ekstraarbejder. BH påstod heroverfor frifindelse.

E anførte, at ekstraarbejderne ikke var en del af det arbejde, som hørte under totalentreprisekontrakten.

BH påstod at ekstraarbejderne enten var omfattet af totalentreprisekontrakten, eller af tillægsaftalen. E mente heroverfor, at der var tvivl om hvorvidt en sådan tillægsaftale overhovedet var indgået.

Opmandens afgørelse
Indledningsvist lagde opmanden til grund, at BH ikke havde godtgjort, at der var indgået en tillægsaftale.

Dernæst fandt opmanden, at der for så vidt angik fundering, at det var BH som forestod ansøgningen om byggetilladelse til bl.a. terræn, som imidlertid ikke blev givet. Opmanden fandt derfor, at det var tilstrækkeligt godtgjort, at der forelå et ekstraarbejde.

For så vidt angik tagkonstruktionen, fandt opmanden, at bemærkningerne i kontrakten vedr. “Diverse reparationer” som reparation af rygning, defekte sterne og vindskader skal skiftes mv. kunne ikke forstås som værende de eneste arbejder, der skulle udføres, men ligeledes også sædvanlige reparationer. Opmanden fandt derfor, at E ikke havde godtgjort at der var tale om et arbejdet som ikke hørte under totalentreprisekontrakten.

Opsummerende fik E kun medhold i ekstraarbejde vedrørende fundering.

Hvad kan vi lære af denne afgørelse?
Det er som altid vigtigt at have aftalegrundlaget på plads forinden aftaleindgåelsen. Såfremt der skulle opstå uklarheder, bør man ansøge om accept og godkendelser hurtigst muligt, få det skrevet ned og godkendt, således at aftalegrundlaget er klart og tydeligt og accepteret af begge parter.

Når en kontrakt indeholder en bemærkning såsom: ”Diverse reparationer” må det antages, at dette også omfatter sædvanlige reparationer, også selvom der i kontrakten er foreskrevet specifikke eksempler på diverse reparationer.

Interessant?
Er du i tvivl, om hurtige afgørelser er relevante for dig og din byggesag, så tøv ikke med at kontakte os på tlf.nr. 70227237 eller på info@nexusadvokater.dk

/Entrepriseadvokat Simon Heising

#nexusadvokater #entrepriseret #hurtigeafgørelser