(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

I denne Ugens Dom sammenligner vi 2 forskellige voldgiftssager, hvor begge entreprenørerne udførte arbejdet efter bygherrernes anvisninger. Dog undgik kun den ene entreprenør at blive holdt ansvarlig for ikke at udføre arbejdet ”håndværksmæssigt korrekt.”

Vi går i dybden med disse sager for at identificere de relevante forskelle og for at opnå indsigt i, hvad der skal til for, at bygherren påtager sig ansvaret for deres egne instruktioner. Disse sager illustrerer dermed, hvornår entreprenørens pligt til at gøre indsigelse indtræder.


Sagernes forløb

Sag nr. 1: Svigt i undergulve

Den første sag omhandlede opførelsen af et større byggeri på over 50.000 kvadratmeter. Bygherren indgik en aftale med en storentreprenør angående den indvendige færdiggørelse. Storentreprenøren indgik derefter en aftale med en underentreprenør vedrørende støbning af undergulve og lægning af gulvbelægninger.

Desværre gik støbningen af undergulvet ikke som planlagt, idet der opstod svigt i form af revner og skruk.

Efterfølgende undersøgelser, udført af Teknologisk Institut, viste at disse brud sandsynligvis opstod på grund af træk, muligvis forårsaget af luftstrømme eller varmeblæsere. Samtidig kunne der have været en ”curlingeffekt”, hvor mørtlen bøjede sig lidt, mens den tørrede.

Storentreprenøren forklarede, at han gjorde bygherren opmærksom på, at de kun ville påbegynde arbejdet, hvis bygningerne var lukkede og tørre. Men bygherren insisterede derefter på at starte op med midlertidig opvarmning (brugen af varmeapparater) for at sikre bygningens temperatur.

Voldgiftsretten blev derfor indkaldt for at vurdere, om underentreprenørens og storentreprenøren bar ansvaret for denne mangel, og om de var forpligtede til at protestere mod udførelsen af arbejdet under de pågældende forhold.

Sag nr. 2: Problematiske dørplaceringer

I denne sag indgik hovedentreprenøren en aftale med en underentreprenør vedrørende tømrerarbejde på tilbygning og ombygning på en villa.

Hovedentreprenøren instruerede underentreprenøren i at placere dørpartierne 50 mm tilbage fra forkanten af facaden for at sikre, at de havde samme afstand til facadens beklædning som de øvrige dør- og vinduespartier.

Underentreprenøren fulgte disse instruktioner nøje, men desværre medførte det, at bundstykkerne på to af facadedørene stak ca. 4,5 cm ud over den underliggende sokkel. Dette var i direkte modstrid med montagevejledningen og kunne potentielt føre til nedbøjning af dørene samt risiko for vandindtrængning under dem.

Voldgiftsretten skulle derfor vurdere, om underentreprenøren stadig bar ansvaret, når dørene blev placeret, som ønsket af hovedentreprenøren.

Voldgiftsretten

Sag nr. 1: Svigt i undergulve

Efter nøje overvejelse konkluderede voldgiftsretten, at ansvaret for svigtet i undergulvet primært lå hos bygherren. Retten lagde særlig vægt på, at bygherren fastholdt brugen af interimslukninger og varmekanoner, på trods af at disse løsninger viste sig at være uegnede for bygningens forhold.

Derfor fandt retten, at bygherren burde tage ansvaret for de udfordringer, der opstod under støbningen, og retten frifandt derfor den entreprenørsagsøgte for kravet om mangelskader.

Sag nr. 2: Problematiske dørplaceringer

I modsætning til den førtsnævnte sag vurderede voldgiftsretten, at ansvaret for den fejlagtige håndværksmæssige montering af de to dørpartier lå hos underentreprenøren. Denne mangelfulde montering medførte risiko for nedbøjning, og retten påpegede, at underentreprenøren burde have gjort hovedentreprenøren opmærksom på problemet og sikret sig deres stillingtagen

Hvad kan vi lære af disse kendelser?

Entreprenørens indsigelsesret: Sammenligningen af de to sager viser, at entreprenøren bør gøre indsigelse mod bygherrens ønsker, når metoden er åbenlys forkert ud fra de givne omstændigheder. I den første sag var forholdene langt mere komplekse, hvilket gjorde det sværere for entreprenøren at forudse problemerne. Det er også væsentligt at understrege, at entreprenørens arbejde i denne sag blev påvirket af eksterne faktorer såsom tidligere udført arbejde af andre entreprenører og variationer i temperatur som følge af episoder med manglende varme.

En anden afgørende forskel er, at entreprenøren i den første sag gjorde indsigelse over for bygherren ved at tage forbehold for udførelsen af arbejdet under de givne forhold. Bygherren insisterede dog på at fortsætte. I den anden sag udførte entreprenøren arbejdet uden at informere bygherren om potentielle konsekvenser af deres valg.

Disse sager viser også, hvor konkret voldgiftsretten er i deres bedømmelser. De analyserer nøje sagernes detaljer og vurderer, hvad entreprenøren rimeligt kunne forventes at vide ud fra de givne omstændigheder. Det er essentielt for entreprenøren at kommunikere og sikre, at bygherren også er informeret om deres bekymringer.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet. Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB2024.409 & TBB2024.444

Læs kendelserne i fuld længde her

TBB2024.444 / Sag nr. C-16129

Voldgiftsrettens kendelse afsagt den 7. december 2023, C-16129

Advokat …forelagde og dokumenterede sagen. Advokat … l havde lejlighed til at supplere forelæggelsen.

UE-V1 og HE-V1 afgav forklaring.

Advokat … oplyste, at han har forsøgt at indkalde … til at afgive vidneforklaring under hovedforhandlingen i dag, men at han ikke har ønsket at komme.

Skønsmanden, bygningskonstruktør …, blev afhjemlet. Der blev tillagt skønsmanden 5.000 kr. i honorar for fremmøde og 641,56 kr. i kørselsgodtgørelse, alt med tillæg af 25 % moms. Det samlede beløb på 7.051,95 kr. skal foreløbigt betales af UE ved advokat …

Sagen blev procederet. Under proceduren anerkendte advokat … UE’s krav på 4.962,50 kr. inkl. moms for tilskæring af Optilite lysning og frafaldt kravet vedrørende spørgsmål SS3 på

7.200 kr. ekskl. moms. Han ændrede HE’s påstand i overensstemmelse hermed.

Efter aftale med parterne blev sagen herefter optaget til kendelse, og parterne erklærede sig i den forbindelse indforstået med, at voldgiftsrettens kendelse udfærdiges som en kort kendelse uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren. Kendelsen består således i det væsentlige af en gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens begrundelse og resultat.

Hovedforhandlingen afsluttet kl. 14.00.

Den 6. december 2023 afsagde voldgiftsretten herefter følgende

Kendelse

Sagsfremstilling

I 2019-20 forestod HE som hovedentreprenør om- og tilbygning af en villa i …. UE afgav den 25. februar 2020 tilbud på tømrerentreprisen, og i marts 2020 underskrev parterne en underentreprisekontrakt med en entreprisesum på 930.000 kr. + moms. Entreprisen omfattede bl.a. montage, men ikke levering af vinduer og døre. I forløbet blev der foretaget ændringer i entreprisens omfang – bl.a. udgik etableringen af et skruefundament til en terrasse, mens etablering af inddækninger til ovenlys og yderligere arbejder vedrørende læmur og trappe kom til. Tømrerarbejdet blev afleveret i slutningen af 2020, uden at der blev foretaget en fælles gennemgang på stedet som følge af Covid 19-situationen. I starten af 2021 korresponderede parterne om udbedring af mangler og om berettigelsen af hovedentreprenørens tilbageholdelse af restentreprisesummen. I forløbet skete der afklaring af nogle mindre forhold, men parterne nåede ikke til enighed, og i marts 2021 blev der indledt syn og skøn efter anmodning fra HE. Den udmeldte skønsmand, bygningskonstruktør …, afgav erklæring den 24. marts 2022. Da parterne fortsat ikke kunne blive enige, anlagde UE voldgiftssag ved klageskrift af 31. maj 2022. Under voldgiftssagen har skønsmanden afgivet supplerende erklæringer af 13. oktober og 1. december 2022, 14. marts, 21. april og 5. maj 2023.

Påstande og hovedforhandling

UE har nedlagt endelig påstand om, at HE skal betale 206.541.221,88 kr. med procesrente af 4.962,50 kr. fra den 22. november til den 21. december 2020, af 237.400,88 kr. fra den 22. december 2020 til den 21.

januar 2021, af 262.042,70 kr. fra den 22. januar til den 15. marts 2021 og af 206.541,88 kr. fra den 16.

marts 2021.

HE har nedlagt endelig påstand om frifindelse mod betaling af 124.448,13 kr. med procesrente fra den 22. december 2020.

UE’s påstand er opgjort således:
 

Tilgodehavende i henhold til kontoudtog

 

210.221,88 kr.

– anerkendte mangler (spørgsmål 3, 5, 10 og 11) 3.680,00 kr.
206.541,88 kr.
HE’s endelige påstand er opgjort således:
 

UE’s tilgodehavende i henhold til kontoudtog

 

210.221,88 kr.

Fradrag for anerkendte mangler ekskl. moms Zinkprofiler – spørgsmål 2

Manglende understøtning – spørgsmål 7

3.680,00 kr.

38.000,00 kr.

12.800,00 kr.

 

 

 

54.480,00 kr.

155.741,88 kr.
Fradrag for modkrav inkl. moms
Skruefundamenter – bilag H Opretning af gulv – bilag I Skadet murværk – bilag J  

17.081,25 kr.

3.612,50 kr.

5.600,00 kr.

Krantimer – bilag K 5.000,00 kr. 31.293,75 kr.
Til rest 124.448,13 kr.

 

Hovedforhandlingen har fundet sted den 22. november 2023 i Hotel Scandic City, Østergade, 8000 Aarhus C.

Under hovedforhandlingen har UE-V1 og HE-V1 afgivet forklaring. Desuden har skønsmanden, bygningskonstruktør Bent Hedegaard Moeskjær, vedstået sine erklæringer og har besvaret uddybende og supplerende spørgsmål.

Voldgiftsrettens begrundelse og resultat

Zinkprofiler ved døråbninger (spørgsmål 2) – 38.000 kr. ekskl. moms

Skønsmanden har i svaret på spørgsmål 2 bl.a. anført, at zinkprofilerne/inddækningerne ved træbeklædningerne ikke er udført med fald væk fra bygningen, så at vandet ikke ledes væk fra konstruktionerne. Han har anbefalet, at afstanden til beklædningerne skal være mindst 10 mm. Udbedring sker, ved at træbeklædningen over partierne afmonteres med henblik på isætning af en inddækningsprofil med fald. Udbedringen vedrører to døre og to facadepartier og er prissat til 47.500 kr. inkl. moms.

Der er enighed mellem parterne om, at blikarbejdet ikke har været en del af UE’s entreprise, og at etableringen af zinkprofilerne – i overensstemmelse med skønsmandens forklaring – er et separat arbejde, som ikke er en del af tømrerarbejdet. Det er ubestridt, at HE har modtaget og betalt blikkenslagerens faktura for arbejdet med zinkprofilerne.

Efter bevisførelsen, herunder skønsmandens svar på spørgsmål 2 og hans forklaring under hovedforhandlingen, lægger voldgiftsretten til grund, at etableringen af zinkprofiler over døre og

facadepartier ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, dels fordi profilerne er vandrette, dels fordi afstanden mellem profilerne og den overliggende træbeklædning er for lille. Etableringen af zinkprofilerne er ikke en del af tømrerarbejdet, og der er intet grundlag for at fastslå, at UE har bestilt blikkenslageren til at udføre arbejdet, som er faktureret til og betalt af HE. Der er heller intet grundlag for at fastslå, at UE i øvrigt har pådraget sig et ansvar ved ikke under arbejdets udførelse at have gjort opmærksom på, at profilerne var vandrette. UE har derfor udelukkende ansvaret for, at træbeklædningen er etableret med for lille afstand.

Ifølge skønsmanden kræver den samlede udbedring en udskiftning af de vandrette zinkprofiler, hvilket indebærer af- og genmontering af træbeklædningen. En isoleret afkortning af træbeklædningen kræver derimod ikke, at den afmonteres, og arbejdet vil kun tage få timer. Udbedringsudgiften vedrører således i det væsentlige udskiftningen af zinkprofilerne og den dermed forbundne af- og genmontering. Efter skønsmandens oplysninger fastsætter voldgiftsretten efter en samlet vurdering det beløb, som UE herefter skal betale som sin andel af mangeludbedringen, til 3.000 kr. ekskl. moms.

Manglende understøtning ved facadedøre (spørgsmål 7) – 12.800 kr. ekskl. moms

Skønsmanden har i svaret på spørgsmål 7 bl.a. anført, at to facadedøre mangler understøtning, jf. montagevejledningen, idet bundstykkerne krager ca. 4,5 cm ud over den underliggende sokkel. Årsagen er, at dørene er placeret med samme afstand til forkanten af beklædningen som de øvrige dør- og vinduespartier. Udbedring kan ske, enten ved at dørpartierne trækkes længere ind, eller at bundstykkerne understøttes med montering af forstærkning på soklen. Skønsmanden har prissat udbedringen i form af indrykning af de to dørpartier til 16.000 kr. inkl. moms.

Der er enighed om, at HE under arbejdets udførelse gav UE besked på, at dørpartierne overalt skulle monteres 50 mm tilbage fra forkant af facaden.

Efter bevisførelsen, herunder skønsmandens svar på spørgsmål 7 og hans forklaring under hovedforhandlingen, lægger voldgiftsretten til grund, at monteringen af de to dørpartier som sket ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, da det medfører risiko for nedbøjning, ligesom der kan trække vand ind under bundstykkerne. Udbedring kan ske ved at ændre dørenes placering, så de trækkes længere ind, eller ved at der etableres klodser/vinkler og en drypnæse på bundstykkerne med den placering, de har. Han vil anslå den samlede udgift inkl. materialer til sidstnævnte udbedring til ca. 3.000 kr. + moms.

UE placerede dørene efter HE’s anvisninger, men placeringen indebar, at de to dørpartiers bundstykker ikke blev understøttet håndværksmæssigt korrekt. I den situation burde UE have gjort HE opmærksom på problemet og sikret sig deres stillingtagen, hvilket efter bevisførelsen ikke er sket. På denne baggrund er UE ikke frigjort fra sit ansvar for den håndværksmæssigt ukorrekte udførelse og skal betale for udbedring i form af opklodsning af bundstykkerne. Efter skønsmandens oplysninger fastsættes beløbet til 3.000 kr. ekskl. moms.

Etablering af skruefundamenter (bilag H) – 17.081,25 kr. inkl. moms

 

HE har i duplikken af 21. juni 2023 opgjort et modkrav på 13.655 kr. + moms for opretning af gulv og skruefundamenter. Selskabet har den 9. november 2023 fremlagt en faktura af 29. september 2022 på 13.665 kr. + moms for etablering af skruefundamenter.

UE har med processkrift 1 af 7. august 2023 fremlagt en mail af 19. november 2020 fra UE-V1 med overslagspriser for forskellige ekstraarbejder, herunder ekstra højde på læmur inkl. låge på i alt 12.000 kr. + moms og ekstra arbejde ved trappe på i alt 14.000 kr. + moms.

Der er enighed om, at UE ikke har udført skruefundamentet, som var omfattet af tømrerentreprisen, men at arbejdet i stedet er udført af en anden underentreprenør, som HE har betalt. Der er enighed om, at UE som ekstraarbejder har udført arbejdet med ekstra højde på læmur inkl. låge og ekstraarbejdet ved trappen som nævnt i mailen af 19. november 2020.

UE-V1 har forklaret, at han som byggeleder på sagen ville have set fakturaer vedrørende [projektet]. Han har ikke set fakturaen vedrørende skruefundamenter, før den blev fremlagt den 9. november 2023. UE lavede ikke skruefundamentet, men lavede den overliggende terrassekonstruktion. Han husker ikke, hvilke aftaler der blev indgået i den forbindelse. Det er ham, der har sendt mailen med overslagspriser vedrørende nogle ekstraarbejder, og UE har udført ekstraarbejdet med ekstra højde på læmur og ved trappen. Han mener ikke, at UE har faktureret for ekstraarbejderne. Omkring tidspunktet for afslutningen af entreprisen var der et møde med HE-V1, som han og … deltog i. Det blev under mødet aftalt, at de nævnte ekstraarbejder, som UE havde udført, gik lige op med skruefundamentet, de ikke havde udført.

HE-V1 har forklaret, at HE i forvejen havde antaget et firma til at lave et skruefundament i forhaven, og at det derfor blev aftalt, at dette firma også lavede den del, som var omfattet af UE’s entreprise. Det er nyt for ham, at de udgifter, HE har afholdt hertil, skulle være udlignet ved UE’s ekstraarbejder vedrørende læmur og trappe. Hvis der er indgået en aftale herom, fremgår det af de excel-ark, de efter afleveringen udvekslede med hinanden. Det er rigtigt, at UE har udført de nævnte ekstraarbejder og har krav på betaling for det. Han ved ikke, om HE har betalt for ekstraarbejderne, og han ved ikke, hvilket beløb UE i givet fald kan kræve betalt. Han formoder, at UE ikke mener, at der er sket betaling, siden ekstraarbejderne er en del af sagen.

Som anført er det ubestridt, at UE ikke har udført den del af sin entreprise, der vedrører skruefundamentet, men at arbejdet i stedet er udført af en anden underentreprenør for HE. Der er afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt HE’s udgift hertil er udlignet ved modregning med UE’s krav for udførte ekstraarbejder. Selv om HE’s krav er fremsat sent i forløbet, er det ikke godtgjort efter bevisførelsen, herunder UE-V1’s forklaring, at der er indgået en modregningsaftale. HE har derfor krav på at få betalt sine udgifter til skruefundamentet.

Der enighed om, at UE har udført ekstraarbejder for HE og har krav på betaling herfor. Efter bevisførelsen er det uafklaret, om der er sket betaling. Der er således ikke ved voldgiftsrettens stillingtagen til HE’s faktura for skruefundamenter taget stilling til, om UE har et ubetalt tilgodehavende for ekstraarbejder, som kan kræves betalt.

Opretning af gulv (bilag I) – 3.612,50 kr. inkl. moms

HE har i duplikken af 21. juni 2023 opgjort et modkrav på 13.655 kr. + moms for opretning af gulv og skruefundamenter. Selskabet har den 9. november 2023 fremlagt en faktura af 29. september 2022 på 2.890 kr. + moms for opretning af gulve lokalt, hvor der ikke er tvivl om vand.

HE-V1 har forklaret, at UE lavede undergulvet på 1. salen, som gulvmontøren gjorde indsigelse mod, da han skulle i gang. Vidnet skrev til UE-V1 om problemet, og de aftalte, at udgiften skulle deles med halvdelen til hver.

UE-V1 har forklaret, at han som byggeleder på sagen ville have set fakturaer vedrørende [projektet]. Han har ikke set fakturaen vedrørende opretning af gulve, før den blev fremlagt den 9. november 2023. Han ved ikke, hvad fakturaen vedrører.

Efter bevisførelsen har HE ikke godtgjort kravet vedrørende opretning af gulve, og UE frifindes derfor for dette krav.

Vinduesfalse/beskadiget murværk (bilag J) – 5.600 kr. inkl. moms

HE har i duplikken af 21. juni 2023 opgjort et modkrav på 4.480 kr. + moms for vinduesfalse beskadiget efter montering af vinduer. Selskabet har den 9. november 2023 fremlagt en faktura af 29. september 2022 på 4.480 kr. + moms for beskadigelse af murværk i forbindelse med vinduesmontage, der er sket med kiler.

HE-V1 har forklaret, at UE anvendte trækiler i forbindelse med montering af vinduerne, hvilket medførte skader på de porøse tegl, der var anvendt til murværket. HE har derfor måttet udskifte nogle mursten.

UE-V1 har forklaret, at han som byggeleder på sagen ville have set fakturaer vedrørende [projektet]. Han har ikke set fakturaen vedrørende beskadiget murværk, før den blev fremlagt den 9. november 2023. Han har ikke set skader på mursten i forbindelse med vinduesmontagen. De bruger mest puder eller oppustelige beslag, når de monterer vinduer.

Efter bevisførelsen har HE ikke godtgjort kravet vedrørende beskadiget murværk, og UE frifindes derfor for dette krav.

Krantimer til hejs af vinduer (bilag K) – 5.000 kr. inkl. moms

HE har i duplikken af 21. juni 2023 opgjort et modkrav på 4.000 kr. + moms for krantimer ud over de aftalte 8 timer til hejs af vinduer. Selskabet har den 9. november 2023 fremlagt en faktura af 29. september 2022 på 4.000 kr. + moms for yderligere krantimer til montering af vinduer.

Det fremgår af underentreprisekontrakten, at hovedentreprenøren skulle levere kranhjælp i max 8 timer til montering af vinduer.

 

HE-V1 har forklaret, at der er anvendt 12 krantimer til vinduesmontagen, og at HE har fået en faktura på 12 timer fra kranfirmaet.

UE-V1 har forklaret, at han som byggeleder på sagen ville have set fakturaer vedrørende [projektet]. Han har ikke set fakturaen vedrørende ekstra krantimer, før den blev fremlagt den 9. november 2023. UE stod – som han husker det – klar til at montere vinduerne, der imidlertid ikke blev leveret til det aftalte tidspunkt.

Det er HE, der skal bevise sit krav om godtgørelse for krantimer ud over de aftalte 8 timer. Efter bevisførelsen har HE ikke godtgjort kravet, og UE frifindes derfor for dette krav.

UE’s tilgodehavende kan herefter opgøres således:
Anerkendt tilgodehavende med fradrag af anerkendte mangler – 3.680 kr.  

 

206.541,88 kr.

Fradrag for zinkprofiler ved døråbninger 3.000,00 kr.
Fradrag for manglende understøtning ved døre 3.000,00 kr.
Modkrav for skruefundament 17.081,25 kr. 23.081,25 kr.
I alt 183.460,63 kr.
 

Renter

 

HE har ikke fremsat indsigelse mod UE’s rentepåstand, der er underbygget af den fremlagte kontooversigt. Påstanden tages derfor til følge som nedenfor bestemt, idet der i de opgjorte tilgodehavender for de

enkelte rentedatoer i den fremlagte kontooversigt sker fradrag med de anerkendte og fastslåede beløb på i alt 26.761,25 kr.

Sagsomkostninger

Efter sagens udfald sammenholdt med de påstande, der blev nedlagt ved hovedforhandlingens begyndelse, har HE i det væsentlige tabt sagen og skal derfor betale sagsomkostninger til UE.

Syn og skønnet før og under voldgiftssagen har omfattet skønserklæring og fem supplerende erklæringer. Udgifterne hertil er afholdt af HE med 51.155,89 kr. og af UE med 15.037,44 kr., alt ekskl. moms. En meget væsentlig del af syn og skønnet har vedrørt inddækningen ved ovenlysvinduet, som ikke har ført til modkrav fra HE, og hvor indsigelsen mod UE’s faktura for ekstraarbejde vedrørende overlyset er frafaldet under proceduren. Syn og skønnet har endvidere omfattet svar på spørgsmål om anerkendte småmangler, som UE efter sagens udfald har været berettiget til at nægte at udbedre på grund af HE’s uberettigede tilbageholdelse af UE’s resttilgodehavende. Samlet skal UE således kun afholde en meget begrænset del af de samlede udgifter til syn og skøn.

Voldgiftsretten fastsætter herefter de samlede sagsomkostninger, som HE skal betale til UE, til 50.000 kr. ekskl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af advokatbistand har voldgiftsretten navnlig lagt vægt på størrelsen af de nedlagte påstande og sagens forløb med omfattende syn og skøn. Forberedelsen og hovedforhandlingen har desuden omfattet skriftveksling og bevisførelse om krav, som HE har frafaldet under hovedforhandlingen.

Efter sagens udfald og forløb skal HE betale udgifterne til voldgiftsrettens behandling af sagen efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.

Thi bestemmes

HE skal til UE, betale 183.460,63 kr. med procesrente af 210.219,59 kr. fra den 22. december 2020 til den 21. januar 2021, af 234.861,45 kr. fra den 22. januar til den 15. marts 2021 og af 183.460,63 kr. fra den 16. marts 2021.

I sagsomkostninger skal HE til UE betale 50.000 kr.

Udgifterne til voldgiftsrettens behandling af sagen skal betales af HE efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.

Det bemærkes, at vi ikke kan henvise til TBB2024.444 grundet kendelsens omfang og længde.