(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo december 2017 og vedrører, hvem der hæfter for vandskader, der opstår under udførelsen af en entreprise, samt hvorvidt der er handlet ansvarspådragende i forbindelse med udskiftningen.

Entreprenør (E) og en kommune som bygherre (BH) indgik entreprisekontrakt vedrørende udskiftning af en tagkonstruktion på en skole. AB 92 blev vedtaget med visse ændringer, herunder § 47 om voldgift.

Grundet en massiv vandindtrængning opstod der imidlertid omfattende skader på bygningen ved udskiftningen af tagkonstruktionen. De store vandmængder havde bevirker, at vandet var trængt direkte ind i betonen. Vandskaderne var således gået udover gulve, lofter, trappearealer samt kælderen mv.

Den store vandindtrængning skyldtes blandt andet, at de to tagbrønde i tagfladen ikke havde været i stand til at aflede de ekstraordinært store vandmængder, der formentligt skyldtes et skybrud. Der skete derfor en opsamling af vand mellem den eksisterende og den renoverede tagkonstruktion (”renden”), idet der ikke var etableret et afløb, der kunne forhindre opsamlingen af vandet. Samtidig var det af E udlagte tagpap ikke forsvarligt fastgjort.

BH rettede herefter henvendelse til E. Udover ovennævnte anførte BH, at E samt deres samarbejdspartnere var meget fraværende på byggepladsen, hvorfor problemerne med vandindtrængningen ikke blev opdaget samt afhjulpet med det samme.

Der blev under sagen ikke foretaget syn og skøn.

Voldgiftsretten

På baggrund af de afgivne forklaringer mv. konstaterede voldgiftsretten indledningsvist, at der er sket en omfattende vandindtrængning grundet kraftig regn, som har medført skader på bygningen. Herefter tilkendegav voldgiftsretten, at det var deres opfattelse, at den massive vandindtrængning stammerede fra ”renden”. Voldgiftsretten anførte herefter, at overdækningen og ”renden” ikke var udført på en forsvarlig måde, da tagpappet ikke var fornødent fastgjort og der ej heller var etableret et afløb fra ”renden”.

Voldgiftsretten afviste imidlertid, at skaden skyldtes den manglende afledning.

Selvom der ikke var afholdt syn og skøn, anførte voldgiftsretten, at BH’s krav ikke kunne anses for udokumenteret.

E blev derfor pålagt ansvaret for vandskader, da der ikke var sket en tilstrækkelig afdækning af taget. BH var derfor berettiget til at modregne deres krav i E’s slutafregning.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Ugens kendelse er et godt eksempel på, at det som entreprenør er vigtigt på forsvarlig vis at sikre sit byggeri mod eventuelle skader som følge af storm, skybrud mv. Fornødne foranstaltninger sikrer samtidig mod mangelsindsigelser i forbindelse med byggeriet, da det bliver sværere for bygherren at gøre entreprenøren ansvarlig.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere på https://nexusadvokater.dk/kurser/

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2018.281 / Sag nr. C-14191

 

-oOo-

 

Kendelsen i fuld længde

Entreprenør HE (advokat Jakob B. Ravnsbo) mod – – – Kommune (advokat Henrik Bartels)

 1. Indledning

Mellem entreprenør E (herefter E) og – – – Kommune (herefter kommunen) er der opstået tvist om, hvorvidt der af E er udvist ansvarspådragende forhold i forbindelse med udførelsen af tagdækning på – – – Skole benævnt som »udskiftning af tagkonstruktionen etape 3, – – -«, som kan berettige kommunen til at modregne et erstatningskrav i E’s slutafregning.

I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af civilingeniør Flemming Koch, arkitekt Hans Ole Skovgaard og landsdommer Henrik Gunst Andersen, med sidstnævnte som formand.

 1. Påstande

E har nedlagt påstand om, at kommunen tilpligtes at betale 828.125 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente af 1.094.375 kr. fra den 1. oktober 2016 til den 6. november 2016 og af 828.125 kr. fra den 7. november 2016.

Kommunen har nedlagt påstand om frifindelse.

Kommunens modkrav, der gøres gældende til kompensation, er opgjort således:

Navn Arbejder Udgift inkl. moms
– – – kontrol Opsugning af vand og fugtmåling 100.883,64 kr.
– – – Gulve Renovering gulv ved trappe 9 37.000,00 kr.
– – – Gulve Udbedring i klub i kælderen 15.500,00 kr.
– – – Security Frakobling af detektor 2.467,50 kr.
– – – Security Ændring af ABA-anlæg 12.375,00 kr.
– – – Security Servicebesøg 3.591,25 kr.
– – – A/S Bygningsundersøgelse 24.292,35 kr.
– – – gruppen ApS Våde lofter mv. (tømrerarbejder) 342.125,00 kr.
– – – Glarmester – – – ApS Spejle 20.359,04 kr.
– – – & Co A/S Malerarbejde 192.173,75 kr.
– – – kommune Vandskadede bøger 30.660,50 kr.
I alt   781.428,03 kr.

Hertil kommer anslåede udgifter til gulv (7.500 kr.), vvs (12.500 kr.) og el (18.750 kr.) samt oprydning på skolen, ekstra tid for byggeleder C fra kommunen og omkostninger til jurist samt advokat (samlet 55.000 kr.) (alle beløb inkl. moms).

Hovedforhandlingen har fundet sted den 27. november 2017 i – – -.

Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af A (E), C (kommunen), D (E), – – – (E), – – – (- – – Forsikring), J (- – – Maskinsnedkeri), K (kommunen) og M (rådgiverfirma – – – A/S).

I forbindelse med, at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

 1. Voldgiftsrettens begrundelse og resultat

Der er mellem E og kommunen indgået aftale om, at arbejderne omfattede nedrivning og bortskaffelse af eksisterende tag samt opbygning af nyt tag på skolen. Entreprisesummen var 1.751.000 kr. (ekskl. moms). AB 92 er gældende med visse ændringer og tilføjelser og herunder § 47 om voldgift. Den eksisterende tagkonstruktion var opfugtet, hvilket havde forårsaget fugtskader i bygningen. Af arbejdsbeskrivelsen fremgik, at der skulle overdækkes i et sådant omfang, at tagfladen ikke blev påvirket af vand. Der var af – – – udarbejdet en rapport af 13. juli 2016 over konstaterede vandskader på bygningen. Rapporten var baseret på en besigtigelse den 6. juli 2016, og dermed inden E begyndte at udføre tagarbejder. Det fremgår af rapporten, at der var konstateret fugtskader ved Blå Aula- 1. sal (gang, klasse 71 og 72) og Kælder- Danse-studie.

Det er forklaret af C fra kommunen, at han telefonisk orienterede A fra E om det, som K fra kommunen havde skrevet om i en mail af 28. juli 2016. Af mailen fremgik bl.a. følgende:

»- Der er kommet meget vand ind i bygning i løbet af natten/morgenen, Se vedhæftede (billede 0430, 0433, 0434) Det er på trappen over Blå aula hvor E arbejder, samt lokale 83 hvor E arbejder.

– Jeg har været på taget over blå og kigge på etape 3 (E’s byggeplads) Se vedhæftede (billede 0439, 0441) der er konstateret store lunker med vand som ikke bliver afledt.

– På den del som er lavet færdig kontra den endnu overdækkede del, er overdækningen ikke tilstrækkelig, der trænger vand direkte ind på betonen. Se vedhæftede (billede 0437, 0435, 0436)

– Der er smadret et rytterlys vindue, ved E arbejder. Se vedhæftede (billede 0438)

Som udgangspunkt er E montage samt deres samarbejdspartnere meget fraværende på byggepladsen, dette gør at indtrængende vand, udfordringer med skrald, byggestrøm mm. Ikke bliver taget hånd om promte.

Derudover er der ikke nogen briefing eller status udmelding fra E montage, dette gør kommunikationen ringe og samarbejdet vanskeligt.«

K fra kommunen har forklaret, at han sent lørdag den 30. juli 2016 tog til skolen, da han var bekymret for, om der var problemer med vandindtrængning, da der havde været kraftigt regnvejr hele dagen. Han kontaktede straks C fra kommunen, da han konstaterede omfattende vandindtrængning i bygningen.

C fra kommunen kom til skolen lørdag aften på baggrund af K’s [fra kommunen] opringning om vandindtrængning, herefter han telefonisk kontaktede A fra E, – – – kontrol og – – – Maskinsnedkeri med henblik på at begrænse skaden og afværge yderligere skade.

I en e-mail afsendt den 31. juli 2016 kl. 01.27 skrev C fra kommunen til bl.a. D fra E følgende:

»…

Vi har alle d.d talt sammen vedr. vandskade på – – -, udskiftning af tag etape 3.

Jeg vil lige give en status på skaden da jeg kørte fra – – – 23.30 lørdag.

 1. Vi har nu en dykpumpe kørende der tager 300 liter pr. min. Og pumpen kørte stadig.
 2. Vi har massive vandskader på alle gulve og lofter i hele den ene fløj + trappe areal på l. sal, stue og delvis kælder.

(Jeg vil gøre opmærksom på at der er tale og meget store mængder vand)

 1. Der er så tung en luft når man kommer ind af hovedindgangen at jeg ikke kan holde ud af at være der i mere end 20min uden at jeg har ondt i hovedet.
 2. Skadeservice er tilkaldt og fjerner vand fra gulve og tag.
 3. Den lokale tømrer har forgæves forsøgt at lede evt. kommende regnskyld væk pga. overdæknings opbygning.

I stedet kigger tømreren forbi taget igen i morgen tidligt og hele søndag for kontrol af vand.

 1. Hele det nylagte tag skal lægges om. Alle isolerings pladerne er blevet løftet af vandmasserne og har været svømmende.

Der skal derfor fuld overdækning på og hele tagfladen skal lægges om på ny.

 1. Service medarbejder K fra kommunen sørger for at alle loftplader der suger vand fjernes i kommende uge for at disse ikke er medvirkende til fugt schener.
 2. Vi har nu en hel fløj på ca. 20 klasselokaler og en klub i kælderen der ikke kan komme til at fungere de næste mange måneder. og skole eleverne starter om 1 uge.

og jeg er nervøs for at de også kan komme til at påvirke en anden fløj på skolen, bibliotek og lærerværelse. Dette skyldes den tunge luft der er på skolen.

Vi må vente og så i start næste uge om dette har ændret sig, når alt vandet er tørret op.

E.

– – -. Vand skaden skyldes at den nye overdækning ikke er udført med nok udhæng.

Alt det vand der kommer fra overdæknings tag løber ned i den rende der er lavet mellem nyt tag og gammelt tag.

Jeg har nu mindst 4 gange haft fat i dig grundet vand i bygningen, og senest var i torsdags hvor jeg var taget på ferie.

Her fortalte du mig at du ville få en papmand fordi for at kigge på taget om hvorfor at der kom vand ind. Min pedel fortæller mig, at han ikke har set nogle af dine folk lave en kontrol af overdækning eller af pap og nu står vi med en hel blok på skolen der ikke kan anvendes og muligvis mere pga. at i ikke har udført overdækningen korrekt.

Hvis den papmand eller en stilladsmand var kommet, havde han helt sikkert kunne se at den manglende bundopbygning og pap udførelse mellem de to tage ville skabe store problemer.

…«

Voldgiftsretten er forevist en række fotos, der er optaget lørdag den 30. juli 2016, som viser vandskader i bygningen.

M fra [rådgiverfrima] – – – A/S foretog den 10. august 2016 en besigtigelse af taget med henblik på at vurdere, om regnvand var trængt ind i den udskiftede del af taget. Af rapporten fra [rådgiverfirma] – – – A/S fremgår bl.a. følgende:

»Det vurderes, at vand er trængt ind gennem fuger mellem huldækelementer som følge af mangelfuld afdækning/vandafledning i forbindelse med udskiftning af tagkonstruktion over huldækelementer. Vand fra den ene halvdel af teltoverdækning har ledt vand ned til grænsen mellem nylagt og eksisterende tagkonstruktion.

Da der er lagt tagpap på huldækelementer under ny tag opbygning, og da der ikke er nogen membran over huldækelementer under eksisterende træ dækelementer, vurderes det, at regnvand hovedsageligt er løbet ud under eksisterende træ dækelementer.

Her er vandet via utætte fuger mellem betonelementer løbet videre ned i bygningen.«

Der er til rapporten vedhæftet en række fotos, der viser grænsefladen mellem eksisterende tagflade og renoveret tagflade (»renden«) samt placeringen af overdækningen.

Det er oplyst, at det ikke har været nødvendigt at udskifte den renoverede tagflade.

E har anført, at skaden skyldes et skybrud, som har givet en ekstraordinær stor vandmængde, som to tagbrønde i tagfladen ikke har kunnet aflede, således at vandet er opstuvet i området med »renden«.

Det er voldgiftsrettens opfattelse på baggrund af de afgivne forklaringer og navnlig de optagne fotos af overdækningen og udførelsen af »renden« mellem det eksisterende tag og det udskiftede tag, at der skete en omfattende vandindtrængning gennem betondækket under det eksisterende tag, der stammede fra »renden«. Overdækningen, som var udformet som et sadeltag, var ved yderkanten langs med »renden« suppleret med en nedhængende dug, der ikke var fastgjort forsvarligt. Den nedhængende dug har således ikke kunnet hindre, at det regnede ind under overdækningen og dermed i det område, hvor »renden« var etableret. Det måtte forventes, at der fra overdækningen ville blive afledt meget betydelige vandmængder i retning mod »renden«, da halvdelen af overdækningen blev afledt meget tæt mod området, hvor »renden« var placeret. Området mellem det eksisterende tag og det udskiftede tag var søgt dækket af tagpap, der ikke var forsvarligt fastgjort til det eksisterende tag og det udskiftede tag, og der var ikke etableret afløb fra »renden«.

Voldgiftsretten er således ikke enig i, at skaden skyldes manglende afledning fra tagbrønde. De afgivne forklaringer fra dem, der besigtigede taget den 29. juli 2016, understøtter heller ikke den antagelse.

Det er på den baggrund voldgiftsrettens vurdering, at overdækningen og »renden« ikke var udført på en sådan måde, at der var taget de fornødne forholdsregler, der kunne sikre bygningen mod vandindtrængning.

Voldgiftsretten finder, at E ikke har godtgjort, at der var et skybrud i området, hvor skolen er beliggende, idet hverken oplysningerne fra DMI eller www.forsikringsvejret.dk med tilstrækkelig sikkerhed dokumenterer dette. Der er herved lagt vægt på, at DMI’s målestation ved – – – vandværk, hvor der den 29. juli 2016 blev målt en nedbørsmængde på 16,0 mm inden for 30 minutter, ikke er beliggende i umiddelbar nærhed af skolen. Både K fra kommunen og J [fra – – – Maskinsnedkeri] har forklaret, at de ikke observerede ekstraordinært kraftigt nedbør (skybrud) i – – – den 29. juli 2016, hvor de begge befandt sig. Den omstændighed, at der i et referat fra et skolebestyrelsesmøde er anvendt ordet »skybrud«, kan ikke føre til et andet resultat, når henses til de meteorologiske opsyninger.

Det findes ved de forklaringer, der er afgivet af C fra kommunen, K fra kommunen og J [fra – – – Maskinsnedkeri], og som alle besigtigede forholdene den 29. juli 2016, og det som blev konstateret af M [fra rådgiverfirma – – – A/S] ved senere besigtigelse af taget samt de foreviste fotos af taget, bevist, at vandskaderne var forårsaget af vandindtrængning fra taget med udgangspunkt i »renden« mellem det gamle tag og det renoverede tag.

Voldgiftsretten finder derfor, at E er erstatningsansvarlig for de skader, der skyldes vandindtrængning i forbindelse med entreprisens udførelse. Kommunens krav er baseret på faktisk afholdte udgifter og overslag, idet der ikke har været afholdt syn og skøn. Det manglende skøn fra en uafhængig fagkyndig kan ikke i sig selv føre til, at kommunens krav skal anses for udokumenterede. Voldgiftsrettens fastsættelse af erstatningen kan tage udgangspunkt i de faktisk afholdte udgifter og kommunens overslag over nødvendige udgifter med de ændringer, som voldgiftsretten finder begrundede. Der er efter forklaringen afgivet af K fra kommunen om skolens vedligeholdelsestilstand samt arbejdernes karakter ikke grundlag for at nedsætte kravene med den begrundelse, at kommunen har fået nyt for gammelt.

Om de enkelte poster i kommunens opgørelse bemærkes følgende:

Redegørelsen i – – -‘s faktura for udførte afværgeforanstaltninger i form af bl.a. opsugning af vand og affugtning er tilstrækkelig dokumentation for kravet.

Fakturaerne fra – – – Gulve for udskiftningen af gulve er på baggrund af de foreviste fotos tilstrækkelig dokumentation for kravene.

Fakturaerne fra – – – Security for arbejder i relation til skolens ABA-anlæg er efter forklaringen fra C fra kommunen om vandskadernes indflydelse på meldeanlægget tilstrækkelig dokumentation for kravet. Fakturaen på 3.591,25 kr. kan som erkendt af kommunen under hovedforhandlingen ikke kræves erstattet.

Den undersøgelse, som [rådgiverfirma] – – – A/S udførte, omhandlede en eventuel skade på den renoverede del af taget. Da det blev konkluderet, at der ikke skulle ske udskiftning af det renoverede tag, kan udgiften til undersøgelsen ikke kræves betalt af E.

Fakturaen fra – – – ApS indeholder ikke nærmere oplysninger om, hvor tømrerarbejderne er udført, hvorfor det ikke kan udelukkes, at der også er medtaget nogle arbejder, som var forårsaget af tidligere påviste vandskader i bygningen. Kravet tages som følge heraf til følge med et nedsat beløb, der skønsmæssigt fastsættes til 300.000 kr.

Kravet om dækning af udgiften til udskiftning af spejle, der var monteret med lim på vandskadede gipsvægge i kælderen, er tilstrækkelig dokumenteret.

Fakturaen for udførte malerarbejder indeholder ikke nærmere oplysninger om, hvor arbejderne er udført. Kravet tages derfor til følge med et nedsat beløb med samme begrundelse som anført vedrørende tømrerarbejderne, og det fastsættes skønsmæssigt til 175.000 kr.

Der er ikke under sagen fremkommet nærmere oplysninger om, hvor de skadede bøger blev opbevaret, og da der også har været vandskade i skolens bibliotek som følge af vandindtrængning ved ovenlysvinduer uden for det område, som entreprisen i denne sag omfattede, er kravet ikke dokumenteret.

Det findes efter det oplyste om, at nedtagning af håndvaske og afmontering af elinstallationer i vandskadede gipsvægge og genmontering heraf i forbindelse med renovering af væggene, at være tale om nødvendige arbejder. Det lægges således til grund, at kommunen har haft en udgift til arbejderne, der skønsmæssigt fastsættes til i alt 25.000 kr., der kan kræves erstattet.

Kravene, der er anslået til udskiftning af et gulv og interne omkostninger i kommunen mv., er henholdsvis ikke dokumenteret eller er krav, som efter deres karakter ikke kan kræves erstattet.

Sammenfattende finder voldgiftsretten, at kommunen er berettiget til at modregne et samlet krav på 688.585,18 kr. (inkl. moms) i E’s krav. E’s påstand tages derfor til følge med 139.539,82 kr. (inkl. moms).

Efter sagens forløb og udfald skal E i delvise sagsomkostninger til kommunen til dækning af udgiften til advokatbistand betale 60.000 kr. (ekskl. moms). Voldgiftsrettens omkostninger skal betales af E.