(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2022.27.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo november 2021 og omhandler hvorvidt optionspriser var generelle enhedspriser, der kunne anvendes til andre ændringer.

I juni 2019 indgik en totalentreprenør (TE) en underentreprisekontrakt på ca. 6 mio. kr. med en underentreprenør (UE) hvorefter UE skulle udføre spuns- og forankringsarbejde på en ejendom.

Kontrakten indeholdt en optionsliste med en række enhedspriser på nærmere angivne arbejder. Efter kontraktindgåelsen foretog parterne ændringer i udførelsen af projektet, og UE udførte projekteringsarbejdet.

Der opstod imidlertid tvist om, hvorvidt ændringer af projektet var omfattet af de optioner, som var aftalt.

UE krævede betaling af ca. 4,7 mio. kr. af TE.

 

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten påpegede, at en optionsydelse benævnt som en enhedspris ikke kan anvendes til prisfastsættelse af andre arbejder end dem, der er i optionsbeskrivelsen, og således ikke arbejder med en anden teknisk udførelsesmetode, materialevalg eller lokation.

Voldgiftsretten fandt, at der var indgået en fastprisaftale, som generelt ikke var baseret på enhedspriser. Hertil fandt retten, at de aftalte enhedspriser for optioner, var aftalt til regulering af mængderne indenfor de enkelte optioner – og ikke som generelle enhedspriser, som parterne kunne benytte til andre ændringer.

Eftersom ændringsarbejderne ikke var identiske med optionsbeskrivelserne, var enhedspriserne uanvendelige til regulering af kontraktsummen.

UE fik derfor tilkendt betaling i regning, idet visse krav dog blev nedsat skønsmæssigt pga. manglende dokumentation.

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

En ydelse, der er benævnt som en option, må forstås som en tillægsydelse, som en bygherre efter kontraktindgåelsen kan tilvælge, og som udgør en ændringspris i forhold til kontraktsummen.

En optionsydelse, der er benævnt som en enhedspris, kan derimod ikke anvendes til prisfastsættelse af andre arbejder end dem, der er i optionsbeskrivelsen, og således heller ikke til arbejder med en anden teknisk udførelsesmetode, materialevalg eller lokation.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

 

-0O0-

 

Underentreprenør UE (advokat Simon Heising)mod Totalentreprenør TE (advokat Kasper Mortensen)
Mellem underentreprenør UE A/S (herefter UE) og totalentreprenør TE A/S (herefter TE) er der opstået en tvist om betalingen for spuns- og forankringsarbejde i København udført af UE.

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af kontraktchef Hans Henrik Clemmesen, civilingeniør Carsten Bonde og landsdommer Henrik Gunst Andersen, med sidstnævnte som formand.

UE har nedlagt påstand om, at TE tilpligtes at betale 4.723.750 kr. inkl. moms forrentet med sædvanlig procesrente af 3.166.015 kr. inkl. moms fra den 23. januar 2020 og af 1.557.735 kr. inkl. moms fra den 1. marts 2020.

UE har i forhold til TE’s selvstændige påstand påstået frifindelse.

TE har påstået frifindelse.

TE har over for UE nedlagt påstand om, at UE til TE skal betale 1.368.804,05 kr. inkl. moms med tillæg af procesrente fra den 24. februar 2020.

Hovedforhandling har fundet sted den 10. og 13. december 2021 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.

Der er afgivet skønserklæring af 10. september 2020 og tillægserklæring af 10. december 2020 af Jesper Dyhrfjeld Christensen.

Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af UE-V1, UE-V2, UE-V3, TE-V1 og skønsmand Jesper Dyhrfjeld Christensen.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelse herfor.

UE’s påstand fremkommer således:

Kontraktsum (ekskl. moms) 5.090.000,00 kr.

Ekstraarbejder (aftaleseddel 1-17) (ekskl. moms) 3.755.125,00 kr.

Betalt -5.065.925,00 kr.

Påstandsbeløb i alt (ekskl. moms) 3.779.000,00 kr.

Aftalesedlerne 1-17 angår følgende ydelser og beløb:

1. Fradrag for jordankre 33.000,00 kr.

2. Prøveramning 84.000,00 kr.

3. Ikke udført arbejde, HEB-forstærkning bolværk 526.992,30 kr.

4. Ekstra stål 1.648.173,25 kr.

5. Nedskæring af spuns 45.250,00 kr.

6. Ingeniørtimer 82.500,00 kr.

7. Trial 3 x »minigruber« ventetid og flytning 243.925,50 kr.

8. Ventetid og intern flytning 86.225,00 kr.

9. Afkortning af eksisterende ankre 647.073,00 kr.

10. Forankring af nordspuns til bolværk 665.150,00 kr.

11. Rambuk forceret til KBH-væg 150.857,50 kr.

12. Forankring mellem byggegruber 113.372,00 kr.

13. Oplagring af spuns 128.000,00 kr.

14. Forlænget støttemur med plader 274.720,00 kr.

15. Tab fortjeneste på 3 x minigruber 94.000,00 kr.

16. Tabt fortjeneste på konsol- og strækmontering 21.871,00 kr.

17. Ikke overholdt projektkriterie 30.000,00 kr.

TE’s påstand til selvstændig afgørelse fremkommer således:

Kontraktsum 5.090.000,00 kr.

Fradrag som konsekvens af ændringer -2.139.124,90 kr.

Godkendte ekstrakrav 1.110.000,00 kr.

TE’s modkrav -89.993,34 kr.

TE har betalt -5.065.925,00 kr.

Påstandsbeløb i alt ekskl. moms 1.095.043,24 kr.

Sagens omstændigheder
TE var totalentreprenør på nybyggeriet … på …. TE og UE indgik den 14. juni 2019 entreprisekontrakt om spunsarbejder med en entreprisesum på 5.090.000 kr. ekskl. moms.

Entreprisekontrakten indeholder en bestemmelse om, at nærmere angivne bilag er gældende i prioriteret rækkefølge. Af opregningen fremgår følgende:

»1. Nærværende entrepriseaftale er gældende og har altid forrang frem for andre bilag.

2. Entreprisenotat af 31.05.2019 (herefter »Entreprisenotat«)

3. TE’s generelle betingelser, december 2013, rev 31.05.2019. Der er i de generelle betingelser aftalt fravigelser fra AB 92.

4.0 Projektmateriale:

4.1 Beskrivelse af spuns og forankrings specifikationer og tegninger iht tegningslister, samt entreprisenotat af 31.05.2019), som gensidigt supplerer hinanden og har højeste ydelse indeholdt.

4.6 Underentreprenørens tilbudspris på følgende ydelser. Ramning af spuns og forankring jf. specifikationer listet i entreprisenotat af 31.05.2019, dkk 5.090.000 **

– Pris option, dekort for trækning af spuns, dkk – 570.000, betales forholdsvis for faktiske spuns trukket, 10 % spild er indregnet

– Options liste (enheds priser) – København … – byggefelt D – Byggegrube, dateret 09.04.2019*

*Option liste (enheds priser) tilvælges af TE, når endelig design på spuns vægge er fastlagt og godkendt af TE’s ingeniør. Underentreprenøren betales for faktiske mængder multipliceret med enheds priser per type spuns og forankring.

Enheds priser er maximum priser og er bindende for underentreprenøren i opadgående retning under gældende forudsætninger, dog kan enheds priserne justeres i nedadgående retning, hvis design forhold er mindre kritisk end antaget. Endelig enheds priser skal accepteres af TE.

**Spuns pris er inklusiv vandsikring af spunsjerns samlinger med bitumen lås, som tilbudt af underentreprenøren. Vandsikring materiale skal forud for levering godkendes af TE. Levering af spunsjern uden bitumen lås skal forud godkendes af TE.

Spuns er forudsat at kan nedbringes traditionelt til kote – minus 7.5-8.0 generelt og spuns omkring syd bygning til kote – minus 9.5 – 10.0«.

Optionslisten indeholder en beskrivelse af en række ydelser med angivelse af mængder og enhedspriser. Af betydning for sagen er:

»Option 1A. Fri spunsvæg for udgravning til kote -1,95/-1,55 omkring Bolig Nord«,

»Option 2. Spuns med forborede og udstøbte HEB-profiler som forankring for udgravning til kote -4,11 omkring Bolig Nord«,

»Option 5A. Fri spuns for udgravning til kote -1,55 omkring Bolig Syd (AZ20-700 til kote -9,0)« og »Option 6. Københavnervæg for dyb kælder i Bolig Nord«.

Det fremgår af optionslisten, at »forankring i forhold til eksisterende kajkonstruktion er ikke afklaret endnu«. Af entreprisenotatet af 31. maj 2019 fremgår om UE’s ydelse følgende:
»B) Entreprisen indeholder arbejder og ydelser som refereret nedenunder:

1) Levering og nedramning af spuns iht. projektgrundlaget med følgende projektændringer:

Sekant pæle som vist på vest siden af P kælder, udføres ikke og er ændret til levering af og nedramning af jernspuns med borede HEB profiler iht. underentreprenørens design (skal godkendes af TE’s ingeniør rådgiver.

Endelig spuns og forankrings type og metode fastlægges ved endelig design projekteres af underentreprenøren. Underentreprenøren er ansvarlig for dimensionering af spuns gruben og forankring. TE’s ingeniør er ansvarlig for dimensionering af forankring til eksisterende konstruktioner.

C) Projektgrundlaget og specifikationer

..

10) Tegningsliste, Konstruktion, dateret: 23.05.2019«

UE udarbejdede et design for projektet, der blev godkendt af TE den 17. juni 2020 på baggrund af en godkendelse fra TE’s ingeniørrådgiver samme dag.

Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Sagens hovedspørgsmål er, om de ændringer i udførelsen af projektet, som parterne blev enige om efter indgåelsen af entrepriseaftalen er omfattet af de optioner, som der var aftalt.

De udførte arbejder fremgår af sagens bilag D (tegning K 104 af 23. maj 2019 med tilføjelser), som indgår i skønsmand Jesper Dyhrfjeld Christensens erklæring af 10. september 2020, side 49. Tegningen er påført bemærkninger om det udførte arbejde.

Voldgiftsretten lægger til grund, at det var aftalt, at det var UE, der skulle projektere det endelige design for spuns og forankring. UE udførte dette projekteringsarbejde, og TE godkendte designet, hvorfor det udgør grundlaget for bedømmelsen af sagen. Ingeniørprojektet, som forelå ved kontaktindgåelsen, og som omhandles i kontraktens punkt C.10, er dermed ikke relevant for sagens afgørelse.

UE har anført, at kontakten er en fastpriskontrakt, og at alle ændringer i udførelsen af entreprisen er ekstraarbejder, som udføres i regning, således som det er opgjort i aftalesedlerne. Optionspriserne kan ikke anvendes til regulering af kontraktsummen. TE’s krav til modregning er UE uvedkommende.

TE har anført, at kontrakten indeholder en række optioner for TE for hvilke, der er aftalt enhedspriser, som skal anvendes ved beregningen af de prismæssige konsekvenser ved de aftalte ændringer. TE har gjort brug af nogle af disse optioner, og entreprisesummen skal opgøres i henhold til de aftalte enhedspriser, som gjaldt for de pågældende optioner. Størrelsen af fradrag ved aftalte ændringsarbejder skal opgøres på baggrund af optionerne og de for optionerne aftalte enhedspriser. TE har anført, at optionslisten kan anvendes som »prisstyringsreference« til endelig regulering af kontraktsummen.

Endvidere har UE i al væsentlighed ikke dokumenteret de faktiske udgifter i forbindelse med de påståede ekstraarbejder.

TE har endvidere anført, at UE skal betale for afholdte udgifter til øvrige entreprenører samt søgning af maskiner.

Voldgiftsretten bemærker, at en ydelse, der er benævnt som en option, må forstås som en tillægsydelse, som en bygherre kan tilvælge efter kontraktindgåelsen, og som begrunder en ændringspris i forhold til kontraktsummen. En optionsydelse med angivelse af en enhedspris kan ikke anvendes til prisfastsættelse af andre arbejder, end dem der nærmere er angivet i optionsbeskrivelsen, og dermed ikke arbejder med en anden teknisk udførelsesmetode, materialevalg eller lokation mv. UE’s kalkulation af de ydelser, som indgår i kontraktydelsen, er ikke nødvendigvis de samme, som er gældende for kalkulationen af optionernes enhedspriser.

Voldgiftsretten lægger til grund, at der er indgået en fastprisaftale, som generelt ikke er baseret på enhedspriser. De enhedspriser for optioner, der er aftalt, er efter voldgiftsrettens opfattelse aftalt til regulering af mængderne indenfor de enkelte optioner – og ikke som generelle enhedspriser, som parterne kunne anvende til andre ændringer.

Voldgiftsretten finder på den baggrund, at TE’s beregningsmodel ikke kan anvendes til regulering af entreprisesummen og til prisfastsættelse af ekstraarbejder, som ikke er omfattet af optionslisten. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal UE yde TE fradrag i entreprisesummen med det, der svarer til de udgifter, som er sparet. Ekstraarbejder skal anses for regningsarbejde.

Om modullinje KA-KJ og K1 i nordgruppen ved vandsiden

TE har anført, at projektet blev ændret, således at option 2 udgik, hvilket med dens enhedspris begrunder en prisreduktion på 2.910.202 kr. Arbejdet blev udført som option 5A, hvilket med dens enhedspris begrunder, at TE skal betale 1.124.802 kr.

TE gør således gældende, at »levering og nedramning af jernspuns med borede HEB-profiler« (entreprisenotat punkt B. 1) svarer til ydelsen i optionslistens punkt 2.

Skønsmanden har i besvarelsen af spørgsmål 1.1 udtalt, at de to ydelser i teknisk henseende ikke er identiske.

Voldgiftsretten finder i overensstemmelse med skønserklæringen, at ydelsen, som var beskrevet i entreprisenotatet i teknisk henseende ikke er identisk med den udførelsesmetode, som er beskrevet i option 2. Der er således ikke tale om, at der skulle anvendes »udstøbte« HEB-profiler i den ydelse, som UE havde forpligtet sig til at levere.

Der er derfor ikke grundlag for at kræve et fradrag i entreprisesummen beregnet ud fra den enhedspris, som var angivet for ydelsen i option 2.

Endvidere har TE anført, at ydelsen i entreprisenotatet, hvorefter der skal ske »levering og nedramning af jernspuns« for så vidt angår nordgruben ved vandsiden svarer til ydelsen i option 5A, hvorfor prisen for det udførte arbejde skal beregnes med enhedsprisen, som gælder for option 5A.

Skønsmanden har i besvarelsen af spørgsmål 1.2 udtalt, at de to ydelser ikke er identiske og har henvist til på den forskel det gør, at option 5A angår ca. 116 løbemeter spuns ved bolig syd, og det udførte arbejde i nordgruben omfatter ca. 81 løbemeter indfatningsvæg.

Voldgiftsretten er enig med skønsmanden, hvorfor TE’s beregning af prisen for det udførte arbejde ud fra optionspriser ikke kan lægges til grund.

UE har i aftaleseddel 3 givet en fradragspris for ikke udført arbejde i form af HEB-forstærkning ved nord grube på 526.992,30 kr., hvor der er beregnet et fradrag for ikke anvendt jern, ramning og håndtering på 637.638 kr. med tillæg af tabt dækningsbidrag på 95.645,70 kr. og arbejdstimer for projektleder med 15.000 kr.

Voldgiftsretten finder, at fradragsbeløbet i mangel af nærmere dokumentation for kravets opgørelse skønsmæssigt kan fastsættes til 600.000 kr.

Om modullinje K1-K10 og KJ i nordfløjen mod sydgruben

TE har anført, at ingeniørprojektets tegning K104 angiver, at spuns skulle nedrammes til topkote +2,3 og spidskote -9, hvilket ikke er udført, hvorfor der skal beregnes en fradragspris med anvendelse af enhedsprisen for option 5A. Derved fremkommer en fradragspris på 58.640,40 kr. UE skal have betaling for installerede stålplader på et stræk på ca. 30 meter beregnet til 34.905 kr.

Skønsmanden har udtalt, at den installerede spunsvæg ikke er billigere at udføre ved at ramme fra kote +1,0 i stedet for +2,3, idet de første meter af jorden går nemt ned grundet fyldjordens beskaffenhed.

Voldgiftsretten finder, at skønsmandens vurdering kan lægges til grund.

Voldgiftsretten lægger til grund, at der er anvendt plader med en længde på 6 meter som følge af, at TE ønskede topkoten hævet. Spunsen blev dykket under terrænkote for opnå projekteret spidskote, og derefter blev pladeløsningen nedrammet ved siden af spunsen. TE’s beregning af materialeforbruget kan ikke lægges til grund, da der alene er regnet med den del af de 6 meter lange plader, som står over den nedrammede spuns.

UE’s krav om betaling for forlænget støttemur i aftaleseddel 14 omhandler arbejdstimer for projektleder, materialeforbrug og anvendte maskine med vibrator. Kravet er ikke nærmere dokumenteret, og den anvendte plade er i aftalesedlen angivet til at være en 20*6000, men af tegning benævnt HERC01 er pladerne angivet til at være 1250*16*6000mm.

Voldgiftsretten fastsætter på den baggrund UE’s krav skønsmæssigt til 200.000 kr.

Om modullinje K5-K10 og KE-KJ og modullinje K1-10 og KB

TE har anført, at »levering og nedramning af jernspuns« er den ydelse, der fremgår af optionslistens punkt 1A, som skal anvendes ved beregningen af en fradragspris, da der efter aftale med UE er udført en københavnervæg, som er billigere, hvilket følger af optionslistens punkt 6. Prisen for de udførte arbejder skal tage afsæt i prisen for optionslistens punkt 6 med de ændringer, som blev aftalt.

Voldgiftsretten bemærker, at ydelsen i optionslistens punkt 1A omhandler »Fri spunsvæg for udgravning til kote
-1,95/-1,55 omkring Bolig Nord«.

Skønsmanden har anført, at levering og nedramning af københavnervæg i Nordgruben (grøn markering benævnt som F i skønsmandens tegning) i teknisk henseende svarer til »Københavnervæg for dyb kælder for Bolig Nord«, da vægstrækningen F er placeret omkring den dybe kælder for Bolig Nord.

Københavnervæg i Nordgruben (stiplet grøn markering benævnt som G i skønsmandens tegning) er ikke i teknisk henseende svarende til »Københavnervæg for dyb kælder for Bolig Nord«, da vægstrækning G ikke er placeret omkring den dybe kælder for Bolig Nord. Skønsmanden anfører endvidere, at det anførte er tekniske svar og således ikke svar af økonomisk karakter.

UE har anført, at der i forhold til den ydelse, som var forudsæt i entreprisekontrakten, er bestilt en anden udførelseskote, der medfører, at der er blevet en op til 3,7 meter længere rammelængde. Dette har ændret forudsætningen om brug af gravemaskine til, at der skulle anvendes rambuk.

Voldgiftsretten lægger til grund, at der oprindeligt af UE var projekteret med københavnervægge i de to modullinjer, men at der blev aftalt en ændret udførelseskote.

Optionslisten kan som anført ikke anvendes til at fastslå generelt gældende enhedspriser.

TE kan derfor ikke kræve, at der skal ske fradrag i entreprisesummen med udgangspunkt i prisen for udførelse af ydelsen i optionslistens punkt 1A og beregnes for merydelse efter prisen for ydelsen i optionslistens punkt 6.

UE’s krav ifølge aftalesedlen 4 omhandler ekstra stål og arbejdstimer for bl.a. entrepriseleder m.v. Kravet er ikke nærmere dokumenteret, men der er en specifikation af materialeforbruget.

Voldgiftsretten fastsætter på den baggrund kravet skønsmæssigt til 1.550.000 kr.

Om modullinje 1S

TE har anført, at der skal ydes en dekort, da der blev aftalt en ændring, hvor to vingesektioner udgik, således at spuns skulle ligge i en lige linje. Der skal ved beregningen af dekort anvendes den enhedspris, som var gældende for option 5A.

Voldgiftsretten lægger til grund, at der ikke indgik vingesektioner i det design, som NNC udarbejde, og som blev godkendt af TE.

Det findes på den baggrund ikke godtgjort af TE, at der skal ydes en dekort.

Om aftaleseddel 1 og 2

TE har anerkendt kravene i henhold til de to aftalesedler.

Om aftaleseddel 3

Aftaleseddel 3 er behandlet ovenfor under punktet om modullinje KA-KJ og K1 i nordgruppen ved vandsiden.

Om aftaleseddel 4

Aftalesedlen 4 er behandlet ovenfor under punket om modullinje K5-K10 og KE-KJ og modullinje K1-10 og KB.

Om aftaleseddel 5

Aftalesedlen angår nedskæring af spuns, hvor TE anerkender at skulle betale en del af kravet.

Voldgiftsretten lægger til grund, at arbejdet er bestilt af TE, og at det ikke fremgår af kontrakten, at ydelsen er indeholdt heri.

Voldgiftsretten finder, at der ikke er oplyst omstændigheder, der kan begrunde TE’s synspunkt om, at spuns i langt de fleste tilfælde kan nedrammes til den projekterede kote, og at der er anvendt forkerte længder på spuns, således at udgiften fremkommer som følge af UE’s forhold.

Kravet tages derfor til følge med det fulde beløb.

Om aftaleseddel 6

Aftalesedlen omhandler ekstra arbejdstimer for geoteknisk designer ud over det, som kunne forventes.

Voldgiftsretten finder, at kravet delvist kan anses for godtgjort for så vidt angår anvendte timer til omprojektering af jordankre og forankring til betonbolværk. Øvrige krav i form af diverse møder og gennemgang af rammehindringer er omfattet af entrepriseaftalen.

Kravet tages derfor til følge med 45.000 kr.

Om aftaleseddel 7, 13 og 15

Aftalesedlerne omhandler materialer bestilt til tre minigrupper til elevatorer, opmagasinering heraf og mistet dækningsbidrag m.v.

Voldgiftsretten finder, at det ikke er godtgjort af UE, at TE har afgivet en bestilling, idet mailen af 22. juli 2019 fra
… om, at »Jeg er parat til at bestille materialer forud, baseret på UE’s oplæg«, var tilføjet en bemærkning om, at UE skulle komme med et oplæg.

Kravene tages derfor ikke til følge.

Om aftaleseddel 8

Aftalesedlen omhandler ventetid og intern flytning.

Voldgiftsretten lægger til grund på baggrund af mails med reklamationer over og angivelse af årsag til ventetid sammenholdt med fotos fra pladsen, at kravet er tilstrækkeligt dokumenteret.

Kravet tages derfor til følge.

Om aftaleseddel 9 og 10

Aftalesedlerne omhandler afkortning af ankre og forankring.

Voldgiftsretten finder, at det er tilstrækkeligt godtgjort, at UE har krav på ekstrabetaling for stilstand på grund af forholdene på pladsen, som kan tilskrives TE. Den beløbsmæssige opgørelse af kravet er ikke nærmere dokumenteret, hvorfor kravene fastsættes skønsmæssigt.

Voldgiftsretten tager kravene til følge med henholdsvis 500.000 kr. og 600.000 kr.

Om aftaleseddel 11

Aftaleseddel 11 omhandler merudgift ved anvendelse af rambuk.

Voldgiftsretten lægger til grund, at det var nødvendigt at anvende rambuk på grund af forøgelsen af nedramningsdybden, hvilket er en dyrere metode, end den forudsatte metode med brug af vibrering.

Voldgiftsretten finder, at kravet i mangel af nærmere dokumentation skønsmæssigt kan fastsættes til 125.000 kr.

Om aftaleseddel 12

Aftaleseddel 12 om dimensionering og projektering, bestilte materialer m.v., hvor arbejdet ikke er udført. Voldgiftsretten finder det ikke godtgjort af UE, at TE har bestilt de omhandlede ydelser.
Kravet tages derfor ikke til følge.

Om aftaleseddel 14

Aftalesedlen er behandlet ovenfor under punktet om modullinje K1-K10 og KJ i nordfløjen mod sydgruben.

Om aftaleseddel 16

Aftalesedlen omhandler mistet dækningsbidrag.

Da UE var demobiliseret fra pladsen, da det blev muligt at færdiggøre arbejdet ved installation af de sidste 5 konsoller ud af 18 konsoller, indgik TE af hensyn til fremdriften aftale med en anden entreprenør om udførelse af arbejdet.

Voldgiftsretten finder, at TE har påvist en tilstrækkelig begrundelse for at anvende en anden entreprenør til færdiggørelse af arbejdet.

Kravet tages derfor ikke til følge.

Om aftaleseddel 17

Aftaleseddel 17 omhandler projektleders tid for gentagne varslinger til bygherre, bygherrerådgiver og entreprenør om farligt arbejdsmiljø.

UE har henvist til en række fotos, der viser vand på byggepladsen.

Voldgiftsretten finder, at det ikke er godtgjort af UE, at forholdene var ekstraordinære, og at det påståede arbejdet går ud over, hvad der må påregnes.

Kravet tages derfor ikke til følge.

TE’s modkrav

TE har fremsat krav om betaling for kranservice m.v. ifølge 3 fakturaer fra … A/S.

Endvidere har TE fremsat krav om betaling for søgning efter ledig rambuk- og boremaskine hos andre entreprenører med henvisning til, at UE havde demobiliseret egne maskiner. Der er anvendt omkring 20 timer til
1.500 kr. pr. time.

Endelig har TE lejet gravemaskine med fører fra anden entreprenør, hvilket ifølge TE har kostet 42.405 kr.

Voldgiftsretten finder det ikke godtgjort af TE, at UE’s ydelse omfattede kranservice, hvorfor de 3 fakturaer ikke kan kræves betalt.

Grundlaget for fremsættelsen af kravet om betaling for søgning efter ledig maskine er ikke godtgjort, hvorfor kravet ikke kan kræves betalt.

Kravet angående leje af maskine med mandskab er udokumenteret i henseende til, hvad der begrunder kravet, og om den påståede udgift har været afholdt.

TE’s modkrav tages derfor ikke til følge.

Sammenfatning og sagsomkostninger

Voldgiftsretten tager ikke TE’s krav om betaling af 1.368.804,05 kr. inkl. moms til følge.

UE’s krav i henhold til aftalesedlerne 1-17 med fradragspriser og tillægspriser tager voldgiftsretten til følge med
2.602.475 kr. ekskl. moms.

TE’s modkrav tages ikke til følge.

Kontraktsummen på 5.090.000 kr. er foreløbigt betalt af TE med 5.065.925 kr., hvorfor TE skal betale 24.075 kr. ekskl. moms

TE skal derfor til UE betale 2.626.550 kr. med tillæg af moms svarende til 3.283.187,50 kr.

Efter sagens udfald og forløb skal TE til UE betale 200.000 kr. til dækning af udgiften til advokatbistand ekskl. moms.

Endvidere skal TE til UE betale det beløb, som UE har afholdt til syn og skøn, der udgør 22.500 kr. Med hensyn til udgiften til voldgiftsrettens behandling af sagen forholdes som nedenfor bestemt.

Thi bestemmes
I sagsomkostninger skal TE København A/S til UE A/S betale 222.500 kr.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af TE A/S med 2/3 og UE A/S med 1/3 efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.