(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2022.45.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo april 2022 og omhandler en tvist mellem en bygherre og en totalentreprenør vedrørende forståelsen af deres aftale om ”åben fakturering”.

Bygherre (BH) indgik en aftale med totalentreprenør (TE) om opførelse af et domicil. Anlægsarbejdet skulle udføres til en fast pris, mens alt øvrigt arbejde skulle udføres som ”åben fakturering + 15% i dækning”.

Der opstod efterfølgende en tvist om, hvorvidt TE ifølge den oprindelige aftale havde forpligtet sig til at udføre arbejder vedrørende brandventilation (ABV-arbejder), eller om BH skulle betale for denne ydelse særskilt. Parternes uenighed var primært begrundet i en forskellig forståelse af aftalens formulering om, at arbejdet skulle udføres som ”åben fakturering”.

TE anførte, at han havde indhentet en række forskellige tilbud på el-arbejder, hvor 2 af tilbuddene ikke indeholdt ABV-arbejder. BH fik tilbuddene fra TE med hjem, så han kunne gennemgå tilbuddene nøje. Ifølge TE blev de herefter enige om at vælge et tilbud, hvor ABV-arbejderne ikke var indeholdt.

BH’s rådgiver påstod omvendt, at det aldrig havde været på tale, at ABV-arbejderne skulle udgå af entreprisen, samt at det måtte være TE’s ansvar at sikre at de enkelte tilbud indeholdt de ydelser, som var beskrevet i udbudsbeskrivelsen. BH afviste derfor at modtage entreprisen på det aftalte afleveringstidspunkt grundet forsinkelse, da ABV-arbejderne ikke var udført.

BH nedlagde påstand om, at TE skulle betale ca. 1,6 mio. kr. i erstatning som følge af forsinkelsen. TE nedlagde påstand om, at BH skulle betale særskilt for ABV-arbejdet.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten fastslog ud fra fortolkning af parternes aftale, hvad der måtte forstås ved en aftale om ”åben fakturering”. Parternes aftale om åben fakturering skulle forstås således, at TE skulle indhente en række tilbud, som herefter skulle fremlægges for BH. BH skulle herefter vælge, hvilket tilbud de ønskede at gå videre med.

Voldgiftsretten bemærkede i denne forbindelse, at TE ikke havde forpligtet sig til at udføre andet og mere end det, der fremgik af det tilbud, som blev præsenteret for og valgt af BH.

Eftersom ABV-arbejderne ikke udtrykkeligt var indeholdt i det omhandlede tilbud, der var valgt af BH, kunne BH ikke forvente, at TE ville udføre disse uden ekstra betaling. Voldgiftsretten fandt det således uberettiget, at BH afviste at modtage entreprisen på den aftalte afleveringsdato, og BH’s erstatningskrav bortfaldt følgelig. TE’s påstand om særskilt betaling blev taget til følge.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

  • Kendelsen illustrerer, at entreprenøren kun er forpligtet til at udføre de ydelser, som fremgår af det tilbud, bygherren vælger, når der er tale om aftaler efter ”åben-bog-princippet” eller ”åben fakturering”. I sådanne situationer er de ønsker, der beskrives i udbudsmaterialet eller andet sted, således ikke automatisk omfattet af entreprenørens ydelse.
  • Det anbefales derfor, at bygherren er særligt opmærksom på, at samtlige ønskede ydelser udført af entreprenøren er anført i de tilbud, bygherren præsenteres for af entreprenøren.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

 

-0O0-

 

Entreprenør E (adv. Lars Høj Andersson)mod Bygherre BH (adv. Niels Kristian Bach Juhl)

Indledning
Mellem totalentreprenør TE A/S, [herefter TE] og bygherre BH er der opstået en tvist vedrørende det afsluttende økonomiske mellemværende mellem parterne i anledning af TE’s opførelse af en ejendom i … for BH. Tvisten angår blandt andet, om BH er forpligtiget til at betale særskilt for ABV-arbejder, eller om dette er omfattet af et tidligere afgivet tilbud, og om entreprisen er afleveret rettidigt.

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgift 2018« bestående af senior projektleder Tommy Steen Møller, projektchef Poul Henning Hansen og landsdommer Lars Christensen, med sidstnævnte som formand.

Påstande og hovedforhandling
TE har nedlagt påstand om, at BH skal betale 1.339.346 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente af 238.266 kr. fra den 11. juni 2020, af 83.987 kr. fra den 25. juli 2020, af 35.441,90 kr. fra den 4. august 2020, af 55.691 kr. fra den 28. august 2020, af 563.145,12 kr. fra den 29. september 2020, af 352.614 kr. fra den 2. oktober 2020, samt af 10.201 kr. fra klageskriftets indlevering til betaling sker.

BH har nedlagt påstand om frifindelse for TE’s betalingspåstand.

BH har yderligere nedlagt påstand om, at TE skal betale 1.168.489,23 kr. med tillæg af renter af 66.721,83 kr. fra den 13. juli 2020, af 140.466,59 kr. fra den 17. august 2020, af 580.445,80 kr. fra 1. december 2020, og af 380.855,01 kr. fra den 22. januar 2021 til betaling sker.

TE har påstået frifindelse for BH’s betalingspåstand.

Hovedforhandling har fundet sted den 12. og 13. april 2022 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

Kort sagsfremstilling

I oktober 2019 indgik parterne en entreprisekontrakt, hvorefter TE påtog sig at opføre et domicil med lager og administration på i alt 1.224 kvm til BH. Det er anført i kontrakten, at der er tale om en totalentreprise, og at ABT 18 er en del af parternes aftalegrundlag. Af kontrakten fremgår bl.a. følgende:

»Fast kontraktsum for udførelse af anlægsarbejde indeholdende byggeplads, styring, jord, kloak og beton samt belægning iht. Bilag 1 … Budget – 2019.10.02

Kr. 4.350.000,00

Prisen er eksklusive moms.

Alle arbejder ud over det i Bilag 2 … – Ydelsesbeskrivelse – 2019.10.02 pkt. 1 – pkt. 3.1.2. beskrevne arbejde er aftalt udført, som åben fakturering + 15% i dækning.«

Efter indgåelse af kontrakten indhentede TE en række tilbud fra underentreprenører og forelagde tilbuddene for BH med anbefaling af, hvilke tilbud, der burde antages. Anbefalingerne blev fulgt af BH. Der blev herunder antaget et tilbud på elarbejde, og denne sag angår i første række, om BH er forpligtet til at betale for ABV- arbejder udover den antagne tilbud på elarbejde.

Endvidere angår sagen, om byggeriet er afleveret rettidigt, eller om BH kan rejse krav om erstatning og dagbod i anledning af misligholdelse og forsinket aflevering fra TE’s side.

Endelig angår sagen spørgsmålet om berettigelsen af en række fakturaer udstedt af TE, hvoraf nogle ikke er betalt, mens andre er betalt af BH med forbehold for tilbagesøgning og nu kræves tilbagebetalt.

TE har opgjort sin betalingspåstand således:

Faktura 52417 Elementmontage             238.266,00 kr.

Faktura 52417 Elementmontage             238.266,00 kr.

Faktura 52555 Branddøre og vinduer, restbeløb          25.030,90 kr.

Faktura 52569 Levering af indv. døre og fodpaneler   94.398,00 kr.

Faktura 52635 Malerarbejde                   55.691,00 kr.

Faktura 52685 A conto 6, kontraktarbejde                   595.417,00 kr.

Faktura 52695 Elarbejde   105.750,00 kr.

Faktura 52696 Montering udv. paneler samt ovenlys, restbeløb      55.027,12 kr.

Faktura 52698 Malerarbejde ekstra        73.760,00 kr.

Faktura 52701 Slutrengøring                   35.006,00 kr.

Faktura 52702 Attester, nedsat til          11.000,00 kr.

I alt inklusive moms           1.289.346,02 kr.

Erstatningskrav, mistet dækningsbidrag for ABV-arbejder (eksklusive moms)

49.999,80 kr.

I alt (afrundet af TE)         1.339.346,00 kr.

BH har opgjort sin selvstændige betalingspåstand således: Erstatningskrav

– Udførelse af arbejder ved anden entreprenør 670.833,76  
– Udgift DBI-notat 7.250,00  
– Udgift bygherrerådgiver 131.250,00  
– Advokatomkostninger 156.250,00 965.583,76 kr.

 

Tilbagebetalingskrav

– Faktura 52418 17.968,75  
– Faktura 52419 32.991,15  
– Faktura 52420 15.761,93  
– Faktura 52553 27.344,51  
– Faktura 52566 86.082,70  
– Faktura 52567 27.039,38  
– Brandventilationsåbninger 154.875,00 362.063,42 kr.

Dagbod                                                                                                          580.445,80 kr.

Tilbagehold af anerkendte krav

– Faktura 52635, delvis anerkendt med 31.250,00  
– Faktura 52685 595.416,56  
– Faktura 52695 105.749,69  
– Faktura 52702 7.187,50 -739.630,75 kr.
I alt   1.168.489,23 kr.

 

Forklaringer
Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af følgende:

  • TE-V1, indehaver TE
  • BH-V1, indehaver BH
  • TE-V2,
  • TE-V3,
  • TE-V4, direktør TE
  • BH-V2, ansat bygherrerådgiver BH
  • BH-V3
  • V5

Efter aftale med parterne gengives indholdet af forklaringerne ikke i denne kendelse.

Procedure

Parterne har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med deres påstandsdokument/sammenfattende processkrift.

Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat

Generelt om parternes aftalegrundlag

Parternes uenigheder udspringer i vidt omfang af en forskellig forståelse af, hvad der er aftalt i forhold til arbejder, der i henhold til kontrakten skal udføres som »åben fakturering + 15% i dækning«.

TE-V1 har bl.a. forklaret, at de gav en fast pris på jord, kloak og beton, mens resten var efter »åben bog- princippet«, hvor de fremlagde indhentede tilbud og disses indhold for BH, der så kunne vælge det tilbud, de ønskede. På byggemødet den 7. januar 2020 havde TE-V2 samlet alle indkomne tilbud i en mappe. Som forside i mappen var en oversigt over alle indhentede priser. De gennemgik indholdet af samtlige tilbud på mødet, og BH-

V2 fik mappen med alle tilbuddene med hjem til granskning. Han fandt det helt naturligt, at BH-V2 fik tilbuddene med hjem, så han kunne gennemgå disse nøje, da disse arbejder jo kørte efter »åben bog-princippet«.

BH-V1 har bl.a. forklaret, at det var TE-V1, der foreslog, at aftalen blev delt op i en del med en fast pris og en del med »åben kalkulation«. Hun fandt det tiltalende med den åbne del, hvor hun kunne se nogle tilbud og så vælge ud fra det. På den måde kunne hun være med til at styre økonomien. Hun opfattede det således, at hun med

»åben fakturering« skulle se selve tilbuddene og hvad de indeholdt, hvorefter hun ud fra dette i samarbejde med sin egen rådgiver kunne beslutte sig. Hun ansatte BH-V2 til at rådgive hende om byggeriet. Han skulle deltage i byggemøder og økonomimøder og så referere til hende. Han skulle også drøfte tilbuddene med hende og komme med indstilling til, hvilke tilbud de skulle vælge, og den proces blev også fulgt. Hun så ikke selv nogle af tilbuddene, men BH-V2 skitserede for hende, hvad der lå i de enkelte tilbud og kom så med en indstilling til hende om, hvilke tilbud hun skulle vælge.

TE-V2 har bl.a. forklaret, at hun stod for indhentning af tilbud til den pågældende entreprise. Der forelå ikke et egentligt elprojekt, men kun et rumskema og en ydelsesbeskrivelse. Tilbudsgiverne spurgte ind til afklaring af omfanget, fx armaturer, kontakter mv. Sådanne spørgsmål sendte hun videre til BH-V2. Det var ikke afklaret, hvilke dele bygherre selv ville stå for, og derfor bad hun tilbudsgiverne om, at det tydeligt fremgik af tilbuddene, hvad der var med og ikke med. Hun medbragte alle tilbuddene til byggemødet den 7. januar 2020, hvor de gennemgik alle de indkomne tilbud. Hun havde sat alle tilbud i en mappe, der havde en forside med alle tilbudspriserne og så faner med de forskellige tilbud. Tilbuddene blev grundigt gennemgået på mødet, og BH-V2 fik derefter mappen med alle tilbuddene med hjem til gennemgang. Det er hendes klare indtryk, at BH-V2 efter gennemgangen på mødet ikke var i tvivl om, at det tilbud på el, der blev antaget, ikke omfattede ABV-arbejder.

BH-V2 gav ikke udtryk for, at det var et problem, og det gjorde han heller ikke på økonomimødet den 10. januar 2020.

BH-V2 har bl.a. forklaret, at han blev ansat i BH som bygherrerådgiver på det omhandlede projekt. Hans forståelse af »åben fakturering« var, at denne del af entreprisen var åben/variabel, indtil der var accepteret et tilbud på en underentreprise, hvorefter prisen på denne del, fx eldelen, lå fast. Det var aldrig på tale, at ABV- arbejder skulle udgå af entreprisen. Han deltog i byggemødet den 7. januar 2020, hvor han alene blev præsenteret for oversigtsarket med de indhentede tilbudspriser. Selve tilbuddene var ikke på bordet og blev ikke gennemgået. Ved mødets afslutning fik han tilbudt at få en mappe med alle tilbuddene med hjem, hvilket han tog imod. Han gennemgik dog ikke tilbuddene, for de angik aftaleforholdet mellem TE og dennes underentreprenører, og bygherre havde ingen anledning til at forholde sig til dette. Det måtte være TE’s ansvar at sikre, at de enkelte tilbud indeholdt samtlige de nødvendige ydelser, der var beskrevet i ydelsesbeskrivelsen, som kontrakten henviser til. Han har ikke skitseret tilbuddenes indhold for BH-V1, for han har ikke gennemgået tilbuddene.

Ved fortolkning af parternes aftale om »åben fakturering« må der særligt lægges vægt på en naturlig sproglig forståelse af kontraktens bestemmelse herom samt på parternes ageren, hvor der er enighed om, at BH fik udleveret samtlige indkomne tilbud. Voldgiftsretten lægger herefter til grund, at aftalen om »åben fakturering« må forstås således, at TE skulle indhente tilbud på de forskellige ydelser, der så skulle udleveres til eller gennemgås med BH, hvorefter BH kunne træffe beslutning om, hvilket tilbud der skulle vælges. Beslutningen måtte naturligt – som i andre situationer, hvor der indhentes flere tilbud – træffes ud fra en sammenligning af de enkelte tilbud, herunder i forhold til pris og indeholdte ydelser i de enkelte tilbud. Dette er også i overensstemmelse med det, der er forklaret af TE-V1, BH-V1 og TE-V2.

Der er herefter ikke grundlag for at nå frem til, at det arbejde, som TE er forpligtet til at udføre for tilbudssummen + 15%, omfatter andet og mere end det, der fremgår af det antagne tilbud, som BH har haft fuld adgang til at gennemgå og forholde sig til, inden BH traf endelig beslutning om valg af det pågældende tilbud.

BH’s krav vedrørende ABV-arbejder, dagbod og erstatning

Der er indhentet tre tilbud på elarbejder, og det lægges til grund, at disse tilbud var indeholdt i den mappe, som blev udleveret til BH-V2 i forbindelse med byggemødet den 7. januar 2020. To af tilbuddene lød hver på knap

700.000 kr. og indeholdt ikke ABV-arbejder, mens det tredje tilbud lød på knap 1,2 mio. kr. og indeholdt ABV- arbejder.

Der er enighed om, at tilbuddet fra … blev valgt. Det fremgår udtrykkeligt af dette tilbud, at arbejder vedrørende ABV ikke er indeholdt. Som ovenfor er der herefter ikke grundlag for at nå frem til, at TE var forpligtet til at udføre ABV-arbejder for tilbudssummen + 15%, og TE har således været berettiget til at kræve særskilt betaling for dette.

Efter indholdet af parternes korrespondance kan det videre lægges til grund, at BH dels afviste at betale TE for ABV-arbejder udover tilbudssummen og dels afviste at modtage entreprisen på det aftalte afleveringstidspunkt den 15. september 2020 under henvisning til, at ABV-arbejderne ikke var udført. Dette var uberettiget, og allerede som følge heraf, tager voldgiftsretten hverken dagbodskravet eller nogen del af BH’s erstatningskrav til følge.

TE’s fakturakrav

Faktura 52417 Elementmontage

I oversigtsarket over antagne tilbud er udgiften til elementmontage opgjort til 169.000 kr. + moms. TE har ikke fremlagt det tilbud eller den kalkulation, der danner grundlag for det anførte beløb. Det må dog ud fra oversigtsarket og de afgivne forklaringer lægges til grund, at der inden arbejdets igangsætning var enighed om, at udgiften til elementmontage ville udgøre 169.000 kr. + moms.

Faktura 52417 angår yderligere udgifter til elementmontage med i alt 238.266,14 kr. inkl. moms. I aftaleseddel nr. 22, som fakturaen henviser til, er de samlede udførte arbejder vedrørende elementmontage nærmere specificeret, men uden kendskab til indholdet af tilbuddet på 169.000 kr. + moms har voldgiftsretten ikke mulighed for at fastlægge, om der er udført arbejder udover det, der var indeholdt i den tilbudte pris på 169.000 kr. + moms.

Voldgiftsretten tager derfor ikke TE’s krav vedrørende faktura 52417 til følge.

Faktura 52555 Branddøre og vinduer, restbeløb

Der er enighed om, at BH har betalt 58.956,10 kr. af den samlede faktura på 83.987,38 kr., og TE har opgjort sit resttilgodehavende til 25.030,90 kr.

Restkravet angår branddøre. BH har gjort gældende, at TE ikke er berettiget til ekstra betaling for branddøre, idet disse indgår i det indvendige tømrerarbejde og således er omfattet af den samlede aftalte pris herfor, jf. oversigtsarket over tilbudspriser.

Efter indholdet af det antagne tilbud fra … lægger voldgiftsretten til grund, at der ikke heri er indeholdt branddøre. Voldgiftsretten tager derfor TE’s krav på 25.030,90 kr. til følge. Kravet forrentes fra forfaldsdatoen den 25. juli 2020.

Faktura 52569 Levering af indv. døre og fodpaneler

BH har gjort gældende, at TE ikke er berettiget til ekstra betaling for indvendige døre, idet disse indgår i det indvendige tømrerarbejde og således er omfattet af den samlede aftalte pris herfor, jf. oversigtsarket over tilbudspriser.

Det fremgår udtrykkeligt af det antagne tilbud fra …, at der i tilbudssummen ikke indgår levering af indvendige døre. TE er derfor berettiget til at kræve betaling herfor udover tilbudssummen, og voldgiftsretten tager derfor TE’s krav på 94.398 kr. til følge. Kravet forrentes fra forfaldsdatoen den 4. august 2020.

Faktura 52635 Malerarbejde

BH har gjort gældende, at beløbet er delvist betalt, således at det resterende krav udgør 31.250 kr. TE har bestridt, at nogen del af fakturabeløbet på 55.691 kr. er betalt.

Der er ikke fremlagt dokumentation for, at en del af kravet er betalt, og voldgiftsretten tager herefter TE’s krav på 55.691 kr. til følge. Kravet forrentes fra forfaldsdatoen den 28. august 2020.

Faktura 52685 A conto 6, kontraktarbejde

Kravet, der ifølge fakturaen udgør 595.416,56 kr., er anerkendt af BH og tages derfor til følge med dette beløb, der forrentes fra forfaldsdatoen den 29. september 2020.

Faktura 52695 Elarbejde

Kravet, der ifølge fakturaen udgør 105.749,69 kr., er anerkendt af BH og tages derfor til følge med dette beløb, der forrentes fra forfaldsdatoen den 2. oktober 2020.

Faktura 52696 Montering udv. paneler samt ovenlys, restbeløb

Der er enighed om, at BH har betalt 32.271,88 kr. af den samlede faktura på 87.299,38 kr., og TE har opgjort sit resttilgodehavende til 55.027,12 kr.

Kravet angår ændring fra gips- til parocvægge i modullinje 4. BH har gjort gældende, at TE ikke er berettiget til ekstra betaling for denne ændring, idet TE-V2 i mail af 31. marts 2020 meddelte, at ændringen burde være rimelig udgiftsneutral.

I den anførte mail af 31. marts 2020 har TE-V2 varslet over for BH, at der ville komme en revideret pris, og voldgiftsretten finder, at det krævede beløb ligger inden for den anførte forventning om, at ændringen burde være rimelig udgiftsneutral. Voldgiftsretten tager derfor kravet til følge med 55.027,12 kr. Beløbet forrentes med procesrente fra forfaldsdatoen den 2. oktober 2020.

Faktura 52698 Malerarbejde ekstra

Kravet angår dels udgifter til opsætning af hjørnelister og dels udgifter som følge af gener.

Arbejdet med opsætning af hjørnelister er ikke omfattet af det tilbud, der blev antaget vedrørende malerarbejdet. Det kan imidlertid ikke efter bevisførelsen lægges til grund, at opsætning af hjørnelister var nødvendigt. Opsætning af hjørnelister må herefter betragtes som en kvalitetsforbedring, og da det ikke er godtgjort, at BH har anmodet om dette, kan denne del af kravet ikke tages til følge.

TE har i forhold til de krævede udgifter til gener anført, at der er tale om merarbejder for maleren som følge af, at BH var forsinket med nogle vvs-arbejder, der skulle leveres som bygherreleverance. Voldgiftsretten anser det ikke for bevist, at der har været merudgifter som følge af gener, som BH bærer ansvaret for, og heller ikke denne del af kravet tages derfor til følge.

Faktura 52701 Slutrengøring

I ydelsesbeskrivelsens punkt 1.7 er bl.a. anført, at TE ved byggeriets afslutning skal sørge for endelig oprydning og håndværkerrengøring ved aflevering. Dette punkt i ydelsesbeskrivelsen indgår som en del af det arbejde, der i parternes entreprisekontrakt er aftalt udført til en fast pris.

Voldgiftsretten anser det herefter ikke bevist, at TE er berettiget til at kræve ekstra betaling for afsluttende rengøring. Det er herunder ikke bevist, at BH’s egne leverancer og arbejder har medført behov for yderligere rengøring. Voldgiftsretten tager derfor ikke kravet til følge.

Faktura 52702 Attester

Kravet angår udfærdigelse af IBS-attest og er af TE opgjort til 11.000 kr. BH har anerkendt kravet med 7.187,50 kr., svarende til en udgift til landmåler på 5.000 kr. + moms med tillæg af 15% i dækningsbidrag.

Efter forklaringerne fra BH-V2 og TE-V3 fremstår det for voldgiftsretten uklart, hvordan TE’s krav er opgjort, og hvorfor kravet er opgjort til mere end det beløb, der er anerkendt af BH. Voldgiftsretten bemærker herunder, at det er uklart, hvorfor der er udstedt to fakturaer fra landmåleren med angivelse af samme ydelse, og at begge fakturaer er udstedt senere end faktura 52702. Voldgiftsretten anser det herefter ikke for bevist, at TE er berettiget til yderligere end de anerkendte beløb, hvorfor kravet alene tages til følge med 7.187,50 kr., der forrentes fra forfaldsdatoen den 2. oktober 2020.

Erstatningskrav, mistet dækningsbidrag for ABV-arbejder

Efter forklaringerne fra TE-V2 og TE-V1 var det TE’s opfattelse, at ABV-arbejder muligvis ville blive leveret af BH som bygherreleverance, og derfor meddelte TE tilbudsgiverne, at det ikke var nødvendigt at lade ABV-arbejder indgå i tilbuddene på el. Der er ikke oplysninger om, at TE på noget tidspunkt har taget forbehold for, at sådanne arbejder, der måtte udgå af entreprisen, berettigede TE til at kræve erstatning for mistet dækningsbidrag. Der er herunder ikke oplysninger om, at de arbejder som f.eks. vvs-arbejde, der rent faktisk blev leveret af bygherre, har medført et krav om mistet dækningsbidrag på 15%.

Voldgiftsretten finder det herefter ikke godtgjort, at TE er berettiget til at kræve et mistet dækningsbidrag på 15% for det ABV-arbejde, som BH ikke ønskede at lade TE udføre som ekstraarbejde. Kravet tages derfor ikke til følge.

BH’s krav på tilbagesøgning af betalte fakturaer Faktura 52418

Fakturaen angår fjernelse af affald efter portmontage og er betalt af BH med tilbagesøgningsforbehold.

I ydelsesbeskrivelsens punkt 1.7 er anført, at det påhviler TE løbende at holde opryddet på pladsen, og at TE ved byggeriets afslutning skal sørge for endelig oprydning og håndværkerrengøring ved aflevering. Dette punkt i ydelsesbeskrivelsen indgår som en del af det arbejde, der i parternes entreprisekontrakt er aftalt udført til en fast pris.

Det er herefter ikke godtgjort, at TE har været berettiget til at kræve yderligere betaling for oprydning i form af fjernelse af affald efter portmontage. Voldgiftsretten tager derfor BH’s krav om tilbagebetaling til følge med 17.968,75 kr.

Faktura 52419

Fakturaen angår udførelse af sikkerhedsværn på 1. sal.

Voldgiftsretten anser ikke udførelse af sikkerhedsværn for omfattet af den del af entreprisen, der i parternes entreprisekontrakt er aftalt udført til en fast pris. Det forhold, at det i den senere udarbejdede Plan for Sikkerhed og Sundhed er angivet, at TE skal sørge for opsætning af rækværk kan ikke føre til et andet resultat. BH’s krav om tilbagebetaling tages derfor ikke til følge.

Faktura 52420

Fakturaen angår anvendelse af lift til stålmontage og er betalt af BH med tilbagesøgningsforbehold. TE har anført, at udgiften relaterer sig til, at der blev opsat stålspær inden montageelementerne, og at det var nødvendigt at demontere en del af de opsatte stålspær i forbindelse med elementmontagen.

Voldgiftsretten bemærker, at TE har haft det overordnede ansvar for byggestyringen, og det findes ikke godtgjort, at TE er berettiget til at kræve udgiften til lift til brug for demontering af stålspær dækket af BH.

Voldgiftsretten tager derfor BH’s krav om tilbagebetaling til følge med 15.761,93 kr.

Faktura 52553

Fakturaen angår forskalling samt værn til mezzanin. Efter forklaringen fra TE-V2 lægger voldgiftsretten til grund, at den anførte forskalling er anvendt som en del af sikkerhedsværnet og ikke som en del af elementmontagen.

Voldgiftsretten anser ikke udførelse af sikkerhedsværn for omfattet af den del af entreprisen, der i parternes entreprisekontrakt er aftalt udført til en fast pris. Det forhold, at det i den senere udarbejdede Plan for Sikkerhed og Sundhed er angivet, at TE skal sørge for opsætning af rækværk kan ikke føre til et andet resultat. BH’s krav om tilbagebetaling tages derfor ikke til følge.

Faktura 52566

Fakturaen angår ændring fra et lag gips til forsatsvægge.

BH har gjort gældende, at TE ikke er berettiget til ekstra betaling for dette, da arbejdet indgår i det indvendige tømrerarbejde og således er omfattet af den samlede aftalte pris herfor, jf. oversigtsarket over tilbudspriser, og ydelsesbeskrivelsens punkt 3.6.8.

Det fremgår udtrykkeligt af det antagne tilbud fra …, at dette omfatter »1 lags direkte på Parroc«. TE har derfor været berettiget til at kræve ekstra betaling for udførelse af forsatsvægge som sket ved faktura 52566. BH’s krav om tilbagebetaling tages derfor ikke til følge.

Faktura 52567

Fakturaen angår ændring af vægtykkelse fra de tilbudte 45 mm til 95 mm.

BH har gjort gældende, at TE ikke er berettiget til ekstra betaling for dette, da arbejdet indgår i det indvendige tømrerarbejde og således er omfattet af den samlede aftalte pris herfor, jf. oversigtsarket over tilbudspriser, ligesom der i ydelsesbeskrivelsens punkt 3.6.7 er anført, at vægge isoleres med min. 95 mm mineraluld.

Det fremgår udtrykkeligt af det antagne tilbud fra …, at dette omfatter indvendige gipsvægge med 45 mm isolering. TE har derfor været berettiget til at kræve ekstra betaling for udførelse af 95 mm isolering som sket ved faktura 52567. BH’s krav om tilbagebetaling tages derfor ikke til følge.

Brandventilationsåbninger

BH har krævet tilbagebetaling af udgift til brandventilationsåbninger under henvisning til, at TE uberettiget nægtede at udføre ABV-arbejder som en del af den aftalte pris for elarbejde, og at BH efterfølgende af tabsbegrænsningshensyn valgte en helt anden løsning, hvorefter den afholdte udgift til brandventilationsåbninger var unødvendig og kræves tilbagebetalt af TE.

Af de grunde, der er anført ovenfor, vedrørende BH’s uberettigede afvisning af at betale TE for ABV-arbejder udover tilbudssummen for elarbejde, tages BH’s krav om tilbagebetaling ikke til følge.

Samlet opgørelse

Parternes samlede mellemværende kan herefter opgøres på følgende måde (inklusive moms):

TE’s fakturakrav

Faktura 52555 Branddøre og vinduer, restbeløb

Faktura 52569 Levering af indv. døre og fodpaneler
Faktura 52635 Malerarbejde
Faktura 52685 A conto 6, kontraktarbejde

Faktura 52695 Elarbejde
Faktura 52696 Montering udv. paneler samt ovenlys, restbeløb
Faktura 52702 Attest

 

 

25.030,90 kr.

94.398,00 kr.

55.691,00kr.

595.416,56kr.

105.749,69kr.

55.027,12kr.

7.187,50 kr.

Ubetalte fakturaer i alt
– BH’s krav på tilbagebetaling

Faktura 52418

 

17.968,75

938.500,77 kr.

 

Faktura 52420 15.761,93 – 33.730,68 kr.
TE’s tilgodehavende inkl. moms   904.770,09 kr.

Renter
For de enkelte af TE’s fakturakrav er ovenfor anført forretningsdato, idet det ikke har været bestridt under sagen, at de enkelte krav kan forrentes fra fakturaens forfaldsdato. Der må dog tages højde for BH’s krav på tilbagebetaling af i alt 33.730,68 kr. vedrørende faktura 52418 og 52420, således at dette krav rentemæssigt fradrages i den først forfaldne del af TE’s fakturakrav, svarende til faktura 52555 på 25.030,90 kr., og restbeløbet (33.730,68 – 25.030,90) i faktura 52559, hvorefter 85.698,22 kr. af TE’s krav forrentes fra den 4. august 2020 og den øvrige del fra de senere fakturaers forfaldsdatoer.

Sagsomkostninger
Efter sagens udfald sammenholdt med de nedlagte påstande skal BH betale sagsomkostninger til TE med 100.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand eksklusive moms. Beløbet er fastsat under hensyn til den del af sagens samlede værdi, som TE har opnået medhold i, samt efter sagens omfang og forløb.
Af de samme grunde skal BH betale de omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen.