(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio november 2018 og vedrører hvem, der bærer ansvaret for forsinket aflevering af byggeri samt hvilke økonomiske krav som følger deraf.

Bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) indgik den 7. maj 2013 hovedentrepriseaftale om HE’s opførelse af 7 rækkehuse for BH. For hovedentrepriseaftalen blev AB 92 vedtaget som en del af aftalegrundlaget.

Ifølge hovedentrepriseaftalen skulle bygningerne afleveres til BH senest den 6. december 2013. Bygningerne blev imidlertid først afleveret den 28. februar 2014, og de udvendige arealer den 27. maj 2014.

Som følge af manglende byggetilladelse, mangler ved elementprojekt, mangler ved projekteringen i øvrigt og manglende tilslutning af fjernvarme, gjorde HE under sagen gældende at have krav på tidsfristforlængelse. BH bestred imidlertid, at HE skulle være berettiget til tidsfristforlængelse, og gjorde derved gældende, at HE skulle betale dagbod for forsinkelsen.

Under sagen blev der alene fremlagt en overordnet udbudstidsplan samt en række byggemødereferater med henvisning til arbejdstidsplaner. Arbejdstidsplanerne blev imidlertid ikke fremlagt.

Voldgiftsretten

Indledningsvist lagde voldgiftsretten til grund, at HE som følge af en række uklarheder i projektmaterialet var berettiget til tidsfristforlængelse. Samtidig var BH ansvarlig for forsinkelsen i relation til levering og tilslutning af fjernvarme, hvorfor HE ligeledes i relation til denne forsinkelse var berettiget til tidsfristforlængelse. Alt i alt var HE berettiget til 5 ugers tidsfristforlængelse.

Voldgiftsretten frifandt efterfølgende HE for BH’s krav på dagbod, idet BH’s byggeledelse ikke havde foretaget nogen optegnelse af forsinkelsesdage, ligesom der heller ikke var sket tilstrækkelig konstatering af forsinkelser på de løbende byggemøder.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

I nærværende kendelse får hovedentreprenøren ret til tidsfristforlængelse som følge af uklarheder i projektmaterialet samt manglende tilslutning af fjernvarme, hvilket bygherren havde ansvaret for. Samtidig mistede bygherren krav på dagbod som følge af manglende optegnelser af forsinkelsesdage og ikke tilstrækkelig konstatering af forsinkelser på de løbende byggemøder. Kendelsen er således et godt eksempel på, hvor vigtigt det er at have et klart formuleret projektmateriale og løbende at have styr på sine optegnelser, byggemødereferater samt arbejdstidsplaner.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere på https://nexusadvokater.dk/kurser/

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2019.142 / Sag. nr. C-13890.

 

-0O0-

 

Kendelsen i fuld længde

Som gengivet i TBB 2019.142 / Sag. nr. C-13890.

Hovedentreprenør HE (advokat Ole Bernt Hasling) mod Bygherre BH (advokat Preben Kønig).

Indledning

Mellem klageren, hovedentreprenør HE, herefter »HE«, og indklagede, bygherre BH, herefter »BH«, er der opstået en tvist vedrørende krav om betaling for udførte kontrakt- og ekstraarbejder samt krav vedrørende mangler og forsinkelse efter opførelse af 7 rækkehuse i ….

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf vedtaget at nedsætte en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af direktør, murermester Karsten Lange, direktør, akademiingeniør Per Mohr Hansen og landsdommer Lars Christensen, med sidstnævnte som formand.

Påstande og hovedforhandling

Sagen er anlagt af HE mod BH ved klageskrift modtaget af Voldgiftsnævnet den 3. december 2015.

Klageren, HE, har nedlagt følgende påstande:

Indklagede skal til klageren betale 1.677.951,73 kr. med procesrente

af 46.156,25 kr. fra 28/11 2013 til 19/12 2013,

af 76.766,25 kr. fra 20/12 2013 til 28/2 2014,

af 456.649,13 kr. fra 1/3 2014 til 18/3 2014,

af 609.669,13 kr. fra den 19/3 2014 til 30/4 2014,

af 606.610,24 kr. fra 1/5 2014 til 21/5 2014,

af 616.173,24 kr. fra 22/5 2014 til 28/5 2014,

af 801.438,87 kr. fra 29/5 2014 til 12/6 2014,

af 1.046.720,28 kr. fra 13/6 2014 til 22/5 2015 og

af 1.677.951,73 kr. fra 23/5 2015 til betaling sker.

Indklagede tilpligtes at nedskrive entreprenørgaranti til 2 %.

Indklagede tilpligtes at erstatte klager for meget betalt garantiprovision med 31.076,39 kr. med procesrente fra det sammenfattende processkrifts fremkomst.

Indklagede, BH, har nedlagt følgende påstande:

Frifindelse over for klagers påstande.

Selvstændig påstand:

Klager skal til indklagede betale 2.012.645,62 kr. med procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.

Hovedforhandling har fundet sted den 22.-24. oktober 2018 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

Kort sagsfremstilling

Den 7. maj 2013 indgik parterne en hovedentrepriseaftale, hvorefter HE påtog sig at opføre 7 rækkehuse på …, for en samlet entreprisesum på 11.934.850 kr. ekskl. moms, i henhold til et projekt, tegnet af arkitekt A og ingeniør I. Det fremgår af hovedentrepriseaftalen, at AB 92 er vedtaget som en del af aftalegrundlaget.

Denne sag angår nogle krav, der er rejst af HE, vedrørende bl.a. betaling af restentreprisesum, ekstraarbejder og krav som følge af ret til tidsfristforlængelser. Sagen angår endvidere nogle modkrav, der er rejst af BH vedrørende mangler, mindreydelser og dagbod. Sagen angår endvidere krav på tilbagebetaling af garantiprovision og nedskrivning af garanti.

Under voldgiftssagen er akademiingeniør Jesper Lindgreen og akademiingeniør Bo Christiansen udmeldt som skønsmænd. Der er afgivet skønserklæring af 14. november 2017, revideret skønserklæring af 22. november 2017 samt tillægserklæring af 3. oktober 2018. Skønsomkostningerne på samlet 252.480,50 kr. inkl. moms og afgift til Voldgiftsnævnet er foreløbigt betalt af HE med 33.826,25 kr. og BH med 218.654,25 kr. Endvidere har HE efter aftale mellem parterne forestået opgravning for undersøgelse af dræn ved den supplerende skønsforretning, og HE har opgjort udgifterne hertil til samlet 28.140 kr. ekskl. moms.

Forklaringer

Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af følgende:

…, medejer af HE,

…, direktør i BH,

C, HE,

A, arkitekt for BH på projektet,

…, … ApS, der var BH’s miljørådgiver på projektet,

Bo Christiansen, skønsmand.

Efter aftale med parterne gengives forklaringerne ikke i denne kendelse.

BH har under hovedforhandlingen frafaldet at føre I, der var BH’s ingeniør på projektet, idet I ikke var mødt.

Procedure

HE har procederet sagen i overensstemmelse med det sammenfattende processkrift af 12. oktober 2018, revideret den 24. oktober 2018.

BH har procederet sagen i overensstemmelse med påstandsdokumentet, revideret den 19. oktober 2018.

HE har opgjort sit krav på følgende måde

1. Acontobegæringer, restentreprisesum, inkl. moms 611.304,76 kr.
2. Aftaleseddel HE-8 inkl. moms 30.610,00 kr.
3. Aftaleseddel HE-25 inkl. moms 79.380,00 kr.
4. Aftaleseddel HE-31 inkl. moms 73.640,00 kr.
5. Aftaleseddel HE-26 inkl. moms 9.562,50 kr.
6. Aftaleseddel HE-32 inkl. moms 33.404,00 kr.
7. Aftaleseddel HE-33 inkl. moms 52.977,41 kr.
8. Aftaleseddel HE-41, 43 og 44 inkl. moms 158.900,00 kr.
9. Aftaleseddel HE-34 inkl. moms 442.500,00 kr.
10. Aftaleseddel HE-35 inkl. moms 126.000,00 kr.
11. Aftaleseddel HE-45 inkl. moms 108.231,45 kr.
12. Krav som følge af ret til tidsfristforlængelse 126.000,00 kr.
13. Fradrag – regninger fra …, inkl. moms – 3.058,39 kr.
14. Fradrag – anerkendte mangler, inkl. moms – 171.500,00 kr.
I alt   1.677.951,73 kr.

BH har påstået frifindelse over for HE’s påstande. BH har anerkendt, at HE har et resttilgodehavende for kontraktarbejder og anerkendte ekstraarbejder på i alt 879.259,76 kr. inkl. moms, men BH har gjort gældende, at BH har modkrav, der overstiger dette tilgodehavende. BH har derfor opgjort sin selvstændige påstand på følgende måde:

A. Dagbod for 12 ugers forsinkelse 379.882,88 kr.
B. Mindreydelse, reduktion af fundamentbredde og kælderydervægge inkl. moms 116.250,00 kr.
C. Faktureringer fra andre leverandører inkl. moms 110.536,40 kr.
D. Mangler, anerkendt af klager, inkl. moms 171.500,00 kr.
E. Mangel ved tilfyldning over dræn inkl. moms 1.856.250,00 kr.
F. Yderligere mangler, jf. støttebilag, inkl. moms 172.500,00 kr.
G. Garantiprovision 84.956,10 kr.
I alt   2.891.875,38 kr.
Anerkendt krav på entreprisesum og ekstraarbejder – 879.259,76 kr.
I alt   2.012.645,62 kr.

Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat

Tidsfristforlængelse og dagbod

Det fremgår af hovedentrepriseaftalen, at bygningerne skulle afleveres til BH senest den 6. december 2013. Det kan lægges til grund, at bygningerne først blev afleveret den 28. februar 2014, og at de udvendige arealer blev afleveret den 27. maj 2014.

Parterne er uenige om, hvem der bærer ansvaret for den forsinkede aflevering af bygningerne, og uenige om, hvilke økonomiske krav dette medfører.

HE har overordnet gjort gældende, at selskabet har krav på tidsfristforlængelse som følge af forsinkelser på grund af manglende byggetilladelse, mangler ved elementprojekt, mangler ved projekteringen i øvrigt og manglende tilslutning af fjernvarme.

BH har bestridt, at HE er berettiget til tidsfristforlængelse. BH har samtidig gjort gældende, at HE skal betale dagbod for forsinkelsen i overensstemmelse med dagbodsbestemmelsen i »Særlige betingelser«, der er en del af parternes aftalegrundlag.

Under voldgiftssagen er der alene fremlagt en udbudstidsplan, der fremtræder ganske overordnet. C (fra HE) har forklaret, at HE på et tidspunkt under byggesagen også udarbejdede mere detaljerede arbejdstidsplaner. Der er også under voldgiftssagen fremlagt en række byggemødereferater, hvori der henvises til arbejdstidsplaner, men disse er ikke fremlagt.

Ad HE’s krav på tidsfristforlængelse

Efter det materiale, der er fremlagt for voldgiftsretten, har HE ved mail af 7. august 2013 … første gang krævet tidsfristforlængelse og henvist til ændringer i forhold til udbudsmaterialet. I mailen er der ikke nærmere redegjort for, hvilke ændringer der er tale om, og hvorledes den angivne forsinkelse på 5 uger er opgjort. Kravet om tidsfristforlængelse er afvist af BH ved mail af 11. september 2011 …. HE har i mail af 9. oktober 2013 … fastholdt kravet om tidsfristforlængelse.

Efter AB 92 § 24, stk. 3, påhviler det entreprenøren snarest muligt at underrette bygherren, hvis entreprenøren anser sig berettiget til tidsfristforlængelse, og entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.

I et tilfælde som her, hvor HE ikke ubetinget har opfyldt sin forpligtelse til snarest muligt at underrette BH om kravet på tidsfristforlængelse, må der foreligge et sikkert bevis for retten til tidsfristforlængelse og for, at forsinkelsen skyldes de pågældende forhold.

Efter bevisførelsen for voldgiftsretten, herunder særligt den omfattende mailkorrespondance med elementleverandøren, anser voldgiftsretten det for bevist, at der som følge af en række uklarheder i projektmaterialet opstod forsinkelser i elementleverancen, og at HE var berettiget til at kræve tidsfristforlængelse på grund af denne forsinkelse. I mangel af nærmere tidsplaner og registreringer af forsinkelsen anser voldgiftsretten det alene for bevist, at disse forhold berettiger til en tidsfristforlængelse på 1 uge.

Voldgiftsretten anser det endvidere for bevist, at færdiggørelsen af rækkehusene blev forsinket på grund af forsinkelse med tilslutningen af fjernvarme. Efter hovedentrepriseaftalen skal fjernvarmledninger leveres og nedlægges af fjernvarmeværket for BH’s regning. Det fremgår dog af hovedentrepriseaftalen, at »det påhviler Hovedentreprenøren at koordinere fjernvarmeværkets arbejde med sine egne arbejder, således at byggeriet ikke forsinkes«. Denne bestemmelse kan imidlertid ikke udstrækkes til andet end, at HE skulle sikre, at fjernvarmeværket fik uhindret adgang til at udføre tilslutningsarbejderne. Den forsinkelse, der opstod med levering og tilslutning af fjernvarme, er således forhold, som BH bærer risikoen for, og som berettiger HE til en tidsfristforlængelse, idet forholdet har medført forsinkelse med udtørringen af rækkehusene. I mangel af nærmere tidsplaner og registrering af forsinkelsen må perioden fastsættes forsigtigt, og efter en samlet vurdering anser voldgiftsretten det for bevist, at forholdet med forsinkelse af udtørringen af rækkehusene berettiger til en tidsfristforlængelse på 4 uger. Voldgiftsretten har ved denne vurdering navnlig lagt vægt på indholdet af byggemødereferaterne og den omfattende mailkorrespondance vedrørende levering af fjernvarme og problemstillinger omkring udtørring.

HE har ikke herudover bevist, at der er forhold, der berettiger til at kræve forlængelse af fristen for aflevering af rækkehusene.

Voldgiftsretten anser det således samlet for bevist, at HE har været berettiget til en forlængelse af fristen for aflevering af bygningerne på i alt 5 uger, regnet fra det aftalte afleveringstidspunkt den 6. december 2013.

HE har opgjort sit krav efter AB 92 § 27 til i alt 126.000 kr. ekskl. moms. Kravet er opgjort ud fra en tidsfristforlængelse på 12 uger, og voldgiftsretten fastsætter herefter HE’s krav som følge af en forlængelse af afleveringsfristen på 5 uger til 50.000 + moms, svarende til 62.500 kr. inkl. moms.

Ad BH’s krav på dagbod

HE har i relation til dagbodskravet bl.a. gjort gældende, at det ikke fremgår med tilstrækkelig klarhed af dagbodsbestemmelsen, at denne knytter sig til aflevering af bygningerne.

Voldgiftsretten bemærker, at dagbodsbestemmelsen i »Særlige betingelser« … er knyttet til »færdiggørelsesfristen«. Når dette sammenholdes med angivelsen af færdiggørelsesfristen i »Særlige betingelser« i afsnittet »ad § 2, stk. 3«…, anser voldgiftsretten det for ubetænkeligt at lægge til grund, at dagbodsbestemmelsen er knyttet til tidspunktet for afleveringen af bygningerne. Der er derfor ikke grundlag for at afvise BH’s dagbodskrav med henvisning til, at dagbodsbestemmelsen er uklar.

Som anført ovenfor har HE været berettiget til en forlængelse af fristen for aflevering af bygningerne på i alt 5 uger, regnet fra det aftalte afleveringstidspunkt den 6. december 2013. Spørgsmålet er herefter, om BH er berettiget til at kræve dagbod for den periode, der ligger ud over disse 5 uger. Dette forudsætter, at der er tale om en forsinkelse, som HE bærer ansvaret for.

Det kan udledes af referat fra byggemøde nr. 15 den 12. december 2013 …, at BH har fremsat krav om dagbod, og at HE protesterede imod kravet. Det fremgår videre af referat fra byggemøde nr. 16 den 19. december 2013 …, at BH fastholdt kravet om dagbod.

Efter indholdet af det fremlagte projektmateriale sammenholdt med indholdet af byggemødereferaterne, C’s forklaring og den fremlagte mailkorrespondance er det voldgiftsrettens samlede vurdering, at projektmaterialet på flere punkter har været uklart, hvilket i hvert fald har bidraget til den indtrådte forsinkelse.

På trods af kravet om dagbod har BH’s byggeledelse ikke foretaget nogen form for optegnelse af forsinkelsesdage, ligesom der heller ikke – bortset fra det netop anførte – er sket nogen opfølgning eller konstatering af forsinkelser på de løbende byggemøder.

Samlet har voldgiftsretten derfor på det foreliggende grundlag ikke nogen mulighed for at fastslå, om der foreligger en forsinkelse, som HE bærer ansvaret for, og i givet fald med sikkerhed fastsætte varigheden af denne forsinkelse.

Voldgiftsretten frifinder derfor HE for BH’s krav på dagbod.

Restentreprisesum

Der er enighed om, at HE har et krav på 611.304,76 kr. inkl. moms for den resterende entreprisesum.

Generelt om HE’s krav for ekstraarbejder

BH har overordnet gjort gældende, at HE ikke er berettiget til at kræve betaling for ekstraarbejder, da der ikke foreligger skriftlig accept fra BH, og da der ikke er tale om nødvendige ekstraarbejder. BH har videre anført, at HE’s faktura nr. 324435 af 28. maj 2014 … må anses for en slutopgørelse, og at HE herefter er afskåret fra at fremsætte yderligere krav, jf. AB 92 § 22, stk. 7.

Arkitekt A har under hovedforhandlingen forklaret, at man under byggeriet reelt ikke praktiserede en ordning om, at ekstraarbejder skulle godkendes skriftligt, som ellers forudsat i »Særlige Betingelser« ad § 14, stk. 2 …. Parterne har således fraveget aftalen, og der er ikke grundlag for at afvise HE’s krav vedrørende ekstraarbejder allerede med henvisning til, at aftalen om arbejderne ikke måtte være indgået skriftligt.

HE’s faktura nr. 324435 af 28. maj 2014 … er den afsluttende fakturering af selve entreprisesummen, jf. også angivelsen »Slut acontobegæring nr. 8«. Fakturaen kan imidlertid ikke anses for en slutopgørelse efter AB 92 § 22, stk. 7, og der er derfor heller ikke grundlag for at afvise nogen af HE’s krav vedrørende ekstraarbejder allerede med henvisning til, at kravene først er fremkommet efter fakturaen af 28. maj 2014.

Aftaleseddel HE-8

Der er enighed om, at HE har et krav på 30.610 kr. for udført arbejde i henhold til aftaleseddel HE-8.

Aftaleseddel HE-25

HE’s krav udgør 79.380 kr., der vedrører ekstraarbejde ved tilvalg af væg under trappe i 3 rækkehuse.

BH har anerkendt, at der er tale om et bestilt ekstraarbejde, men har gjort gældende, at kravet alene udgør 70.875 kr., idet HE ikke er berettiget til at tillægge et hovedentreprenørsalær på 12 %, da arbejdet er udført af HE’s egne ansatte.

Ved mail af 19. november 2013 … har …, HE, fremsendt en pris på dette tillægsarbejde. Det fremgår af mailen, at prisen pr. hus udgør 18.900 kr. med tillæg af moms, og at der endvidere skal tillægges et hovedentreprenørsalær på 12 %. Arbejdet er bestilt, og der er faktureret i overensstemmelse med tilbuddet. Voldgiftsretten godkender derfor HE’s krav på 79.380 kr.

Aftaleseddel HE-31

HE’s krav vedrører strimling af samlinger, opsætning af hjørneskinner og malerbehandling af ekstra gasbetonvægge i kælder.

BH har bestridt kravet og har overordnet gjort gældende, at strimling af samlinger er omfattet af entrepriseaftalen, at hjørneskinner alene var nødvendige på grund af mangler ved HE’s arbejde, og at malerbehandlingen af ekstra gasbetonvægge i kælder nok var ekstraarbejde, men dette arbejde er allerede betalt ved HE’s fakturering af aftaleseddel HE-24.

Efter indholdet af entrepriseaftalen og dennes bilag lægger voldgiftsretten til grund, at arbejdet med strimling af samlinger mellem forskellige materialer ikke er omfattet af entrepriseaftalen. Opsætning er hjørneskinner er heller ikke omfattet af entrepriseaftalen, og det er ikke dokumenteret af BH, at hjørneskinner alene var nødvendige som følge af mangler ved HE’s arbejde. Arbejdet med strimling og hjørneskinner er således ekstraarbejde, som HE er berettiget til at kræve betaling for.

Den udførte malerbehandling af ekstra gasbetonvægge i kælder er også ekstraarbejde. C har forklaret, at malerbehandlingen ikke er faktureret ved aftaleseddel HE-24, idet HE-24 alene omhandler arbejdet med opmuring af de pågældende vægge og ikke malerbehandlingen. Herefter, og da BH på ingen måde har dokumenteret, at kravet vedrørende malerbehandlingen tidligere er faktureret, eller at kravet er urimeligt, tager voldgiftsretten også dette krav til følge.

Samlet godkender voldgiftsretten derfor HE’s krav på i alt 73.640,00 kr. vedrørende aftaleseddel HE-31.

Aftaleseddel HE-26

Der er enighed om, at HE har et krav på 9.562,50 kr. for udført arbejde i henhold til aftaleseddel HE-26.

Aftaleseddel HE-32

HE’s krav vedrører slutrengøring af rækkehusene inden aflevering.

Af hovedentrepriseaftalens pkt. 2 … fremgår bl.a. følgende:

»Hovedentreprisen går ud på at levere et nøglefærdigt byggeri – inde såvel som ude – bortset fra de arbejder og leverancer, som en anført nedenfor i pkt. 5«.

Ved »nøglefærdigt byggeri« skal forstås, at alt, hvad der er en naturlig og sædvanlig del af et færdigt, nybygget, indflytningsklart hus, er indeholdt i entreprisen, uanset om det udtrykkeligt måtte være omtalt i udbudsmaterialet. Som eksempler kan nævnes dørstoppere, stormkroge, sædvanligt fastmonteret badeværelsesudstyr, udendørs hoveddørslampe, låse og nøgler o.l.«

Efter en naturlig forståelse af et »færdigt, nybygget, indflytningsklart hus«, finder voldgiftsretten, at arbejdet med slutrengøring må anses for omfattet af hovedentrepriseaftalen. HE er derfor ikke berettiget til at kræve arbejdet med slutrengøring honoreret som ekstraarbejde, og voldgiftsretten frifinder derfor BH for dette krav.

Aftaleseddel HE-33

HE’s krav vedrører betaling af lagerleje for køkkeninventar.

Det fremgår af hovedentrepriseaftalen, at BH aftaler køkkenleverancen direkte med …, men på HE’s vegne, og at det påhviler HE at koordinere og styre arbejdet og sikre, at det ikke forsinker byggeriet.

Udgangspunktet er herefter, at HE bærer ansvaret for at sikre koordinering af køkkenleverancen, og at HE selv bærer risikoen for eventuelle omkostninger i den forbindelse. HE har ikke heroverfor dokumenteret, at udgiften til lagerleje skyldes forhold, som BH bærer ansvaret for. Voldgiftsretten frifinder derfor BH for dette krav.

Aftaleseddel HE-41, 43 og 44

Ad aftaleseddel HE-41 og HE-44

HE’s krav vedrører arbejder i forbindelse med ændring af tagudhæng som følge af en projekteringsfejl fra BH’s rådgiver.

De pågældende aftalesedler er godkendt og underskrevet af …, BH. BH har imidlertid anført, at der er mangler ved det udførte arbejde, som ikke er udført i overensstemmelse med parternes aftale.

Der er ikke foretaget syn og skøn til belysning af, om der er mangler ved det udførte arbejde. Når dette sammenholdes med arkitekt A’s forklaring om, at arbejdet er udført, afviser voldgiftsretten BH’s indsigelser. Kravet på samlet 70.700 kr. inkl. moms tages derfor til følge.

Ad aftaleseddel HE-43

Kravet angår levering og montering af glasvægge i badeværelser og glasværn på 1. sal.

De pågældende glasvægge fremgår udtrykkeligt af tegning nr. A-4.01 …, og voldgiftsretten anser på den baggrund glasvæggene for omfattet af det, der skal leveres i henhold til hovedentrepriseaftalen. Det kan ikke føre til et andet resultat, at glasvæggene ikke er særskilt beskrevet i den særlige arbejdsbeskrivelse eller i tilbudslisten.

Glasværn på 1. sal er ikke beskrevet på hverken tegninger eller arbejdsbeskrivelser, hvilket også er anerkendt af ingeniør I i mail af 4. september 2013 …. Levering og montering af glasværn kan derfor kræves betalt som ekstraarbejde. Kravet er ikke særskilt specificeret, men opgjort sammen med kravet vedrørende glasvægge. Efter indholdet af faktura af 23. april 2014 fra glarmester … fastsætter voldgiftsretten HE’s krav for levering og montering af glasværn til 50.000 kr. inkl. moms.

HE’s samlede krav i henhold til aftaleseddel HE-41, 43 og 44 udgør således 120.700 kr. inkl. moms.

Aftaleseddel HE-34

Efter indholdet af entrepriseaftalen og tegningsmaterialet lægger voldgiftsretten til grund, at HE’s tilbud og parternes efterfølgende aftale omfatter levering af bagvægselementer og bærende skillevægge i elementer og levering af indvendige skillevægge i 75 mm multiblokke.

Det kan også lægges til grund, at dette efterfølgende er ændret efter ønske fra BH, således at bagvægselementer og bærende skillevægge er udført i blokke og skillevægge udført i 100 mm blokke. HE er berettiget til at kræve dette arbejde honoreret som ekstraarbejde.

Skønsmanden har i sin besvarelse af spm. 141 … anført, at de beregnede meromkostninger i aftaleseddel HE-34 er rimelige, dog skønnes det, at fradraget for levering og montage af letklinker vægge er sat for lavt og bør sættes til 274.000 kr. ekskl. moms i stedet for 185.850 kr. ekskl. moms. Skønsmanden har under hovedforhandlingen forklaret, at han har beregnet fradraget på 274.000 kr. ved anvendelse af V&S-prisbogen for 2017 eller 2018. Da fradraget skal fastsættes i 2013-priser, er der ikke grundlag for at fastsætte fradraget så højt som angivet af skønsmanden, men det bør dog fortsat fastsættes højere end 185.850 kr. ekskl. moms. Fradraget må derfor fastsættes skønsmæssigt af voldgiftsretten.

Voldgiftsretten fastsætter på den baggrund HE’s krav i henhold til aftaleseddel HE-34 til 392.500 kr. inkl. moms.

Aftaleseddel HE-35

Der er enighed om, at HE har et krav på 126.000 kr. for udført arbejde i henhold til aftaleseddel HE-35.

Aftaleseddel HE-45

HE’s krav angår bortkørsel af forurenet jord og indkøb af muld.

BH har anerkendt kravet vedrørende bortkørsel af forurenet jord og bestridt kravet vedrørende indkøb af muld. BH har overordnet anført, at levering af muld må anses for indeholdt i hovedentrepriseaftalen.

Efter indholdet af hovedentrepriseaftalen er der ikke grundlag for at anse levering af muld for omfattet af parternes aftale. Voldgiftsretten har herunder lagt vægt på, at det først undervejs i byggeforløbet har kunnet fastlægges, hvor meget muld der var påkrævet, hvilket også understøttes af mail af 5. april 2014 fra BH’s miljørådgiver ….

Da der samtidig ikke er grundlag for at nå frem til, at HE har tilkørt mere muld end nødvendigt, tager voldgiftsretten kravet i henhold til aftaleseddel HE-45 til følge i sin helhed.

Mindreydelse, reduktion af fundamentbredde og kælderydervægge

BH’s krav vedrører besparelser som følge af ændring af bredden på fundament og kælderydervægge fra 420 mm til 360 mm.

HE har bestridt kravet og anført, at bredden på fundamenterne ikke er ændret, men er udført i 420 mm i overensstemmelse med entrepriseaftalen. Kælderydervæggene er ændret fra 420 mm til 360 mm af ingeniør I, men således at reduktionen er sammensat af 35 mm beton og 25 mm isolering.

BH har ikke bevist, at fundamentet er udført i en mindre dimension end angivet i entrepriseaftalen med tilhørende bilag. Der er derimod enighed om, at kælderydervæggene er udført i en mindre dimension, og efter forklaringerne fra … og C (fra HE) sammenholdt med elementtegning FK1 … lægger voldgiftsretten til grund, at ændringen består i 35 mm reduktion af betonen og 25 mm reduktion af isoleringen.

På baggrund af skønsmandens besvarelse af spørgsmål 142 … fastsætter voldgiftsretten herefter skønsmæssigt BH’s krav som følge af reduktionen til 15.000 kr. + moms, svarende til 18.750 kr. inkl. moms.

Faktureringer fra andre leverandører

BH’s krav angår beløb, der er betalt af BH dels til … A/S for genetablering af ødelagte pejlerør og dels til … A/S og … A/S for byggeudtørring og fjernvarme.

Ad genetablering af ødelagte pejlerør

Kravet angår genetablering af i alt 6 pejlerør.

Det fremgår af referat fra byggemøde nr. 3 den 12. september 2013 …, at C, HE, har anerkendt at betale for ét af de ødelagte pejlerør. Det er ikke herudover bevist, at HE er ansvarlig for de ødelagte pejlerør.

Voldgiftsretten tager på denne baggrund kravet vedrørende ødelagte pejlerør til følge med 3.500 kr. inkl. moms.

Ad byggeudtørring og fjernvarme

Som tidligere anført bærer BH risikoen for den forsinkelse, der opstod med levering og tilslutning af fjernvarme. De ekstra udgifter, BH har afholdt til udtørring og forlænget byggeproces som følge af denne forsinkelse, kan BH ikke kræve erstattet af HE. Voldgiftsretten tager derfor ikke dette krav til følge.

Mangel ved tilfyldning over dræn

Efter skønsmandens erklæringer og forklaring under hovedforhandlingen lægger voldgiftsretten til grund, at selve drænkassen er udført i overensstemmelse med det projekterede, og at denne isoleret set fungerer.

Det kan videre lægges til grund, at der over drænkassen er påfyldt råjord, der efter skønsmandens forklaring i hvert fald på det opgravede sted indeholdt relativt meget ler, og at anvendelsen af råjord over drænkassen kan påvirke drænets funktion negativt.

Det kan ikke udtrykkeligt udledes af projektmaterialet, herunder tegning I-4.01 … og Særlig Arbejdsbeskrivelse pkt. 3.1.9, 3.2.1 og 3.2.2, hvilket materiale der skal anvendes over selve drænkassen. Efter skønsmandens forklaring sammenholdt med indholdet af SBI-anvisning 147 … lægger voldgiftsretten imidlertid til grund, at opfyldningen med råjord ikke er håndværksmæssig korrekt, og at dette burde have været klart for HE som udførende entreprenør. Anvendelsen af råjord er således en mangel, som HE kan gøres ansvarlig for.

BH er derfor berettiget til at kræve erstatning svarende til udgiften til udbedring af forholdet, hvilket må ske ved en udskiftning af jorden over drænkassen til et egnet drænende materiale. Det kan ikke føre til et andet resultat, at der ikke på nuværende tidspunkt er konstateret skader som følge af drænets nedsatte funktion.

Skønsmanden har i sin besvarelse af spørgsmål 143 … anslået de samlede udgifter til udskiftning af det fulde dræn til 1.135.000-1.595.000 kr. + moms. Under hovedforhandlingen har skønsmanden forklaret, at der hertil skal lægges yderligere 120.000 kr. + moms på grund af en regnefejl. Dette skøn indbefatter dog ikke kun udskiftning af jorden over drænkassen, men også udskiftning af selve drænkassen. Under hovedforhandlingen har skønsmanden forklaret, at han ikke har beregnet omkostningerne til alene at udskifte jorden over drænkassen, men dette vil også være et omfattende arbejde, og han anslår, at omkostningerne hertil udgør størstedelen af det beløb, han har anført i besvarelsen af spørgsmål 143.

I mangel af et sikkert grundlag for at fastsætte omkostninger til udbedring af drænet må udgiften fastsættes skønsmæssigt og forsigtigt af voldgiftsretten. Udgiften til udskiftning af jorden over drænkassen til et egnet drænende materiale fastsættes herefter til 800.000 kr. + moms, svarende til 1 mio. kr. inkl. moms.

Voldgiftsretten tager derfor BH’s krav vedrørende mangler ved omfangsdrænet til følge med 1 mio. kr.

Yderligere mangler, jf. støttebilag

Ad svindrevner og dilatationsfuger, alle huse

Efter det, der er forelagt for voldgiftsretten, er det ikke bevist, at der er tale om mangler, som HE bærer ansvaret for. Voldgiftsretten bemærker særligt omkring behovet for dilatationsfuger, at dette efter skønsmandens forklaring må tilskrives den projekterede konstruktion af karnapperne. Kravet vedrørende disse poster tages derfor ikke til følge.

Ad fugning ved glasvæg, hus 5, 6, 7, 9 og 10

Efter skønsmandens forklaring under hovedforhandlingen og besvarelsen af bl.a. spørgsmål 28 … lægger voldgiftsretten til grund, at en håndværksmæssig korrekt udførelse kræver fugning mellem glas og væg. Efter skønsmandens opgørelse af udgifterne til udbedring tages kravet til følge med i alt 11.875 kr. inkl. moms.

Ad hældning på terrasse, hus 5

Efter skønsmandens forklaring under hovedforhandlingen sammenholdt med besvarelsen af spørgsmål 29 … lægger voldgiftsretten til grund, at overfladevandet ikke naturligt afledes fra en del af flisebelægningen, men at dette skyldes en uhensigtsmæssig projektering og dermed ikke forhold, som HE bærer ansvaret for. Kravet vedrørende dette forhold tages derfor ikke til følge.

Ad fejl ved vindue, hus 6 og 10

Efter skønsmandens forklaring under hovedforhandlingen sammenholdt med besvarelsen af spørgsmål 50 og 139 … lægger voldgiftsretten til grund, at de to vinduer lider af en mangel, og at det er nødvendigt at udskifte vinduerne. Udgiften til udbedring udgør efter skønsmandens angivelse i alt 17.500 kr. inkl. moms. Voldgiftsretten tiltræder, at dette krav kan rettes mod HE. Det kan ikke føre til et andet resultat, at BH har anvist anvendelse af det pågældende produkt til byggeriet.

Ad ridse bag vandhane, hus 7

BH har ikke godtgjort, at der er tale om et forhold, som HE bærer ansvaret for. Kravet tages derfor ikke til følge.

Samlet tages BH’s krav vedrørende mangler angivet i støttebilaget til følge med i alt 29.375 kr. inkl. moms.

BH’s krav på garantiprovision

Som opgjort nedenfor medfører en samlet opgørelse af parternes mellemværende, at HE har et forfaldent tilgodehavende. BH har herefter ikke godtgjort, at der er grundlag for at kræve udgifter til garantiprovision erstattet af HE.

Samlet opgørelse

HE’s samlede tilgodehavende inkl. moms kan herefter opgøres på følgende måde:

1. Acontobegæringer, restentreprisesum 611.304,76 kr.
2. Aftaleseddel HE-8 30.610,00 kr.
3. Aftaleseddel HE-25 79.380,00 kr.
4. Aftaleseddel HE-31 73.640,00 kr.
5. Aftaleseddel HE-26 9.562,50 kr.
6. Aftaleseddel HE-32 – kr.
7. Aftaleseddel HE-33 – kr.
8. Aftaleseddel HE-41, 43 og 44 120.700,00 kr.
9. Aftaleseddel HE-34 392.500,00 kr.
10. Aftaleseddel HE-35 126.000,00 kr.
11. Aftaleseddel HE-45 108.231,45 kr.
12. Krav som følge af ret til 5 ugers tidsfristforlængelse 62.500,00 kr.
13. Fradrag – regninger fra … – 3.058,39 kr.
I alt inkl. moms   1.611.370,32 kr.
A. Dagbod for 12 ugers forsinkelse – kr.
B. Mindreydelse, reduktion af kælderydervægge – 18.750,00 kr.
C. Faktureringer fra andre leverandører – 3.500,00 kr.
D. Mangler, anerkendt af klager – 171.500,00 kr.
E. Mangel ved tilfyldning over dræn – 1.000.000,00 kr.
F. Yderligere mangler, jf. støttebilag – 29.375,00 kr.
G. BH’s krav på garantiprovision – kr.
I alt inkl. moms   388.245,32 kr.

Med hensyn til HE’s rentepåstand bemærker voldgiftsretten, at indklagedes modkrav vedrørende mangler mv. fratrækkes i de først forfaldne ydelser, og at kravet på 62.500 kr. vedrørende tidsfristforlængelse først kan kræves forrentet fra sagens anlæg den 3. december 2015. HE’s krav forrentes derfor med procesrente af 325.745,42 kr. fra den 23. maj 2015 til den 2. december 2015 og af 388.245,32 kr. fra den 3. december 2015 til betaling sker.

HE’s krav vedrørende nedskrivning af entreprenørgaranti og garantiprovision

Efter ovennævnte opgørelse af parternes samlede mellemværende tiltræder voldgiftsretten, at BH skal nedskrive entreprenørgarantien til 2 %, jf. AB 92 § 6, stk. 4.

Voldgiftsretten tiltræder endvidere, at BH skal erstatte HE udgifterne til den garantiprovision, der er betalt som følge af manglende nedskrivning af garantien trods samtidig tilbageholdelse af betalinger, der overstiger udgiften til udbedring af konstaterede mangler. Tilbagebetalingskravet på 31.076,39 kr., der ikke størrelsesmæssigt er bestridt, tages derfor til følge med rente som påstået.

Sagsomkostninger:

Ved afgørelsen af spørgsmålet om sagsomkostninger må der i første række lægges vægt på sagens resultat sammenholdt med parternes påstande. BH skal på denne baggrund betale 100.000 kr. i delvise sagsomkostninger til HE, jf. princippet i retsplejelovens § 313, stk. 1. Beløbet er til delvis dækning af advokatomkostninger ekskl. moms, hvorefter parterne hver især endeligt afholder de udgifter, de har afholdt vedrørende syn og skøn, herunder HE’s udgifter til opgravning ved den supplerende skønsforretning.

Ved fastsættelsen af beløbet i delvise sagsomkostninger har voldgiftsretten lagt vægt på sagens værdi og omfang samt på, at BH har afholdt størstedelen af udgifterne til syn og skøn. Vedrørende udgifterne til syn og skøn bemærker voldgiftsretten, at flere af de spørgsmål, der er stillet til skønsmændene, ikke har haft betydning for denne sag. Voldgiftsretten har endelig lagt vægt på, at hovedforhandlingen to gange er udsat på indklagedes begæring.

Af de samme grunde skal de omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af BH med ¾ og af HE med ¼.