(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2021.37.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo juni 2021, og vedrører et forsikringsselskabs dækningspligt for rådgiveransvar der var begrænset til det ansvar, rådgiverne kunne pålægges, således at de aftalte ansvarsbegrænsninger som udgangspunkt begrænsede selskabets dækningspligt.

Spørgsmålet var, om det havde betydning for forsikringsselskabets (FS) dækningspligt, at der mellem totalentreprenøren (TE) og dennes totalrådgiver (TR) og dennes underrådgivere var aftalt ansvarsbegrænsninger.

TE havde tegnet en projektansvarsforsikring for rådgiverne med en forsikringssum på 50 mio. kr.

Mellem TR og rådgiverne verserede allerede en sag, hvor et rådgiveransvar på 50 mio. kr. kunne komme på tale. TE ønskede derfor en afklaring af, hvorvidt TE, kunne kræve forsikringsdækning på 20 eller 50 mio. kr.

TE anførte bl.a., at når FS ikke fremsatte bemærkninger til ønsket om en forsikringssum på 50 mio. kr., måtte TE kunne forvente, at FS ville yde dækning op til denne sum uanset ansvarsbegrænsningerne. FS anførte heroverfor, at der ikke – mellem en erhvervsdrivende og en professionel forsikringstager, der er rådgivet af en professionel forsikringsmægler – påhvilede FS nogen rådgivningsforpligtelse overfor forsikringstageren, hvorfor FS ikke skulle afklare diskrepansen mellem forsikringssummen og rådgivernes ansvarsbegrænsning med forsikringstageren.

Voldgiftsretten
For så vidt angik diskrepansen mellem forsikringssummen og ansvarsbegrænsningen, fandt retten, at det ikke var usædvanligt, at der tegnedes projektansvarsforsikringer med højere dækningssum end ifølge ansvarsbegrænsningerne, da dette kunne have betydning i andre sammenhænge.

Ovenstående faktum sammenlagt med det faktum, at TE ved tegningen af projektansvarsforsikringen var bistået af en forsikringsmægler, medførte, at retten fandt, at FS ikke havde haft nogen forpligtelse til at afklare TE’s formål med at tegne en højere forsikringssum end den aftalte ansvarsbegrænsning i rådgiveraftalen.

FS måtte kunne at gå ud fra, at forholdet var afklaret mellem TE og deres forsikringsmægler.

Voldgiftsretten vurderede desuden, at projektansvarsforsikringens ordlyd ikke gav TE grundlag for at kræve et beløb op til 50 mio. kr. uden hensyn til ansvarsbegrænsningerne.

Opsummerende kunne TE ikke kræve, at FS’s dækningspligt var uden de ansvarsbegrænsninger, der fulgte af rådgiveraftalen. FS blev derfor frifundet.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?
Når man vælger at få en professionel til en besidde en aftaleindgåelse, besidder denne professionelle et rådgiveransvar, hvorefter – i denne situation et forsikringsselskab – berettiget må kunne forvente, at parten er oplyst om sine valg mv., således at forsikringsselskabet ikke behøver udføre yderligere rådgivning.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB2021.1158 / Sag nr. C-15509

#ugensdom #entrepriseret #forsikring

 

-0O0-

 

Totalentreprenør TE A/S (advokat Jesper Bøge Pedersen og advokat Esben Korsgaard Poulsen) mod Forsikringsselskab FS A/S (advokat Michael S. Wiisbye)
Voldgiftsnævnet
Indledning
Advokat Esben Korsgaard Poulsen har ved klageskrift modtaget den 17. juni 2020 anmodet Voldgiftsnævnet om at nedsætte en voldgiftsret til at afgøre en tvist om forsikringsselskab FS’s dækningspligt for eventuel ansvarspådragende adfærd udvist af de sikrede rådgivere i henhold til en projektansvarsforsikring tegnet af totalentreprenør TE A/S i forbindelse med projektering af musik- og teaterhuset … i ….
Voldgiftsnævnet har i den anledning nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« med fhv. landsdommer Lisbeth Parbo som eneste voldgiftsdommer.

Påstande og hovedforhandling
Klageren, totalentreprenør TE (herefter TE), har nedlagt påstand om, at indklagede, forsikringsselskabet FS A/S (herefter FS), skal anerkende, at FS’s eventuelle dækningspligt i henhold til projektansvarsforsikringen under forsikringspolice nr. … for eventuel ansvarspådragende adfærd udvist af totalrådgiver TR, underrådgiver UR1, underrådgiver UR2 og underrådgiver UR3 ikke er begrænset svarende til de ansvarsbegrænsninger, som er indeholdt i pkt. 11 og 12 i totalrådgivningsaftalen af 13. september 2013 mellem TE A/S og TR, pkt. 11 og 12 i underrådgivningsaftalen af 29. februar 2014 mellem TR og UR1, pkt. 11 og 12 i underrådgivningsaftalen af 27. februar 2014 mellem TR og UR2 og/eller pkt. 11 og 12 i underrådgivningsaftalen af 10. december 2013 mellem TR og UR3.
TE har subsidiært nedlagt påstand om, at FS skal anerkende, at FS’s eventuelle dækningspligt i henhold til projektansvarsforsikringen under forsikringspolice nr. 683 304 294 5 for eventuel ansvarspådragende adfærd udvist af UR1, UR2 og UR3 ikke er begrænset svarende til de ansvarsbegrænsninger, som er indeholdt i pkt. 11 og 12 i totalrådgivningsaftalen af 13. september 2013 mellem TE … A/S og TR, pkt. 11 og 12 i underrådgivningsaftalen af 29. februar 2014 mellem TR og UR1, pkt. 11 og 12 i underrådgivningsaftalen af 27. februar 2014 mellem TR og UR2 og/eller pkt. 11 og 12 i underrådgivningsaftalen af 10. december 2013 mellem TR og UR3.

FS har påstået frifindelse.
Hovedforhandling har fundet sted den 6. maj 2021 på ….
Tidligere projektchef hos TE, TE-V1, og Head of Risk Solution hos FS, FS-V1, har afgivet forklaring under hovedforhandlingen.

Sagsfremstilling
Sagens baggrund
TE er en større dansk entreprenørvirksomhed, der forestår projektering og udførelse af store og mellemstore erhvervs-, sundheds-, bolig- og kulturbyggerier m.v. I 2013-17 forestod TE projekteringen og udførelsen af byggeprojektet … på ca. 32.000 m2 for flere bygherrer og slutbrugere, herunder … Kommune. Byggeriet er placeret i … Centrum og anvendes bl.a. til musik- og teaterhus, musikkonservatorium, konferencefaciliteter, almen beboelse og parkeringskælder. TE havde antaget TR som totalrådgiver, og bl.a. UR1 var underrådgiver og havde ingeniørydelserne som sin opgave.
I forbindelse med byggeriet er der opstået tvist mellem TE og TR/UR1, om rådgiverne har pådraget sig et erstatningsansvar for forsinket projektering og projektfejl. TE har i 2017 anlagt en voldgiftssag mod de to rådgivere (C-14382) og har foreløbig opgjort sit tab til mere end 63 mio. kr. Kravet mod TR er fremsat som et krav om erstatning i kontrakt, mens kravet mod UR1 er fremsat efter reglerne om springende regres efter retsbrudssynspunktet. Under voldgiftssagen har både TR og UR1 gjort gældende, at krav mod dem under alle omstændigheder ikke kan overstige den ansvarsbegrænsning på 20 mio. kr., der fremgår af rådgivningsaftalerne.

Voldgiftssagen C-14382 verserer fortsat. Der er iværksat syn og skøn, og sagen forventes ikke afsluttet foreløbig. TE har ønsket en forudgående afklaring af, om TE efter afslutningen af voldgiftssagen C-14382 kan kræve udbetaling med op til 50 mio. kr. under den projektansvarsforsikring, der er tegnet i FS, selv om det i C-14382 måtte blive fastslået, at TR’s og/eller UR1’s ansvar over for TE er beløbsmæssigt begrænset til 20 mio. kr. TE har derfor anlagt denne sag mod FS, som har tiltrådt, at sagen behandles som en voldgiftssag ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Sagens oplysninger
TE og TR indgik i efteråret 2013 en rådgivningsaftale om totalrådgivning vedrørende et musik- og teaterhus i … Centrum på ca. 32.000 m2. Aftalen var udfærdiget af TE, der underskrev aftalen den 13. september 2013, mens TR underskrev den 22. oktober 2013. Af aftalen fremgår bl.a., at TR havde UR1, UR2 og UR3 tilknyttet som underrådgivere, og at der for rådgivningsydelserne og opfølgning var aftalt et fast honorar på 38 mio. kr. Om ansvar var det i aftalens pkt. 11 anført, at »Rådgiveren og dennes underrådgiveres erstatningsansvar er begrænset til forsikringsdækningen ved den under pkt. 12 nævnte projektansvarsforsikring, jf. ABR, pkt. 6.2.2.« I aftalens pkt. 12 om forsikring er det anført: »TE tegner projektansvarsforsikring med en forsikringssum på kr. 20 mio. dækkende personskade og bygningsskade. Dækket er rådgiveren samt dennes underrådgivere og TE. Selvrisiko er kr. 100.000,- pr. skade … Forsikringen etableres med afløbsdækning løbende fra afleveringen til 5 året herfor. Rådgiver betaler halvdelen af forsikringen, dog maksimalt hvad der svare til den rabat som opnås hos egne forsikringsselskaber.«

Den 23. oktober 2013 sendte TE-V1 fra TE en mail til TE’s daværende forsikringsmægler [forsikringsmægler], og vedhæftede et udfyldt spørgeskema vedrørende »Begæring – Professionel ansvarsforsikring – Projektansvar«, ligesom han vedhæftede kopi af rådgivningsaftalen og en WE-transfer med mere detaljerede beskrivelser af projektet. Spørgeskemaet indeholdt en række oplysninger om bl.a. projektet, rådgivningshonoraret, entreprisesummen og de sikrede rådgiveres navne, mens feltet vedrørende forsikringssum ikke var udfyldt. I mailen til [forsikringsmægler] gjorde TE-V1 opmærksom på, at han ikke havde udfyldt dette felt, men at de skønnede, at beløbet for personskade skulle være 25 mio. kr. og for tingsskade mellem 25 og 75 mio. kr. I en mail samme dag til … FS anmodede [forsikringsmægler] om et tilbud på en projektansvarsforsikring med en forsikringssum ved personskade på 25 mio. kr. og ved tingsskade på 50 mio. kr., alternativt 75 mio. kr. Selvrisikoen skulle være 100.000 kr., alternativt 250.000 kr. [forsikringsmægler] henviste samtidig til TE-V1’s mail og de vedhæftede filer. … (fra FS) bekræftede samme dag modtagelsen og gjorde opmærksom på, at der skulle foretages reassurance. Hun spurgte samtidig til en eventuel deadline på opgaven, som hun fik oplyst var hurtigst muligt.

Den 8. november 2013 fremsendte … FS’s forsikringstilbud til [forsikringsmægler]. Tilbuddet på en »Professionel Ansvarsforsikring« angav TE som forsikringstager og TR, UR1, UR2 og UR3 som sikrede. Forsikringssummen var 25 mio. kr. for personskade og 50 mio. kr. for tingsskade/formuetab med en selvrisiko på 100.000 kr. eller 250.000 kr. Forsikringsperioden var fra ikrafttrædelsen til den 15. januar 2017 med en 5-årig afløbsperiode. De almindelige forsikringsbetingelser for projektansvar var vedlagt, og af tilbuddet fremgik, at ordet »forsikringstager« i forsikringsbetingelsernes punkt 1-17 skulle erstattes med ordet »sikrede«. Det fremgik endvidere af tilbuddet, at det var en betingelse for udstedelse af forsikringen, at FS inden tilbuddets udløbsdato (den 15. december 2013) modtog underskrevne tro og love-erklæringer fra forsikringstager og samtlige sikrede, og at FS modtog kopi af gældende og underskrevne rådgivnings- og underrådgivningskontrakter. FS forbeholdt sig at ændre tilbuddet, »når FS har haft mulighed for at gennemgå underrådgivningskontrakterne, som ikke var en del af begæringsmaterialet.« Tilbuddet var endvidere betinget af, at FS ud over indgåede rådgivningskontrakter modtog kopi af geoteknisk rapport, beskrivelse af projektet og fordeling af honorarydelserne på arkitekt og ingeniør m.v., ligesom det var betinget af, at der tillige blev tegnet en entrepriseforsikring i FS. Præmieindikationen for en forsikring med de nævnte forsikringssummer og en selvrisiko på 100.000 kr. var 1.550.000-1.660.000 kr. og var betinget af, at betjening skete via forsikringsmægler. Den tilsvarende præmieindikation ved en selvrisiko på 250.000 kr. var 1.350.000-1.450.000 kr. Om præmien var det i tilbuddet anført:
»For den tilbudte dækningskombination af forsikringssummer/selvrisiko udgør præmien »sde ovenfor« og beregnet på grundlag af et samlet rådgiverhonorar på 38.000.000 kr. og samlede anlægsudgifter på 545.000.000 kr. Præmien … gælder for hele ansvarsperioden inkl. 5-årig ophørsdækning.
Sker der ændringer, herunder ændringer af honorarer eller anlægsudgifter i henhold til de oplysninger, der er tilgået FS, er forsikringstager forpligtet til at underrette FS herom, idet ændring kan betyde revurdering af præmieberegningen.«

[Forsikringsmægler] syntes, at præmieindikationen var meget høj, og spurgte til en mere konkurrencedygtig pris. I en mail af 13. november 2013 til [forsikringsmægler] oplyste … (fra FS) herefter, at »at jeg ikke har anvender anden beregning end vi normalt benytter os af i disse sager.« I en mail af 15. november 2013 oplyste hun en præmieindikation på 1,5 mio. kr. ved en selvrisiko på 100.000 kr. og 1,4 mio. kr. ved en selvrisiko på 250.000 kr.
Under sagen er FS’s interne præmieberegning vedrørende forsikringen fremlagt. Beregningen er foretaget af … (fra FS) på et fortrykt skema med en række faste rubrikker og en række felter, der skal udfyldes. Det gælder felter med angivelse af dækningsperiode, entreprisesum, forsikringssum, honorarer fordelt på ingeniør, arkitekt og øvrige, den valgte selvrisiko, og om der er knowhow/erfaring eller blandede interesser. Skemaet indeholder desuden oplysninger om standardsummer og -perioder. I den konkrete præmieberegning er der i henhold til skemaets oplysninger taget udgangspunkt i et honorar på 38 mio. kr., hvor det fulde honorar er medregnet som et ingeniørhonorar og er ganget med 1,25 % svarende til en præmie på 475.000 kr. For arkitekter og øvrige er den tilsvarende procentsats 1,0 og 1,15. Der er derefter beregnet en række tillæg og reguleringer under henvisning til forsikringssummens størrelse, forsikrings- og afløbsperiodens længde og selvrisikoens størrelse. Det er angivet, at rådgiverne »har erfaring«, men det har ikke medført nogen regulering, mens det høje bruttohonorar har medført et fradrag på 35 %. Præmien er samlet beregnet til 1.593.625 kr.
Den 3. og 10. december 2013 underskrev TR og UR3 en underrådgivningsaftale, hvorefter UR3’s opgave var projekteringen af teaterteknik. Om ansvar og forsikring var der i aftalens pkt. 11 og 12 angivet »Iht. totalrådgivningsaftalen«.
Den 6. januar 2014 startede en række projekteringsmøder, og af referatet fra det første møde fremgår under punkt 6, at »Der arbejdes intens med forsikringsmægleren for fremsendelse af aftale med forsikringsselskab. Vi er blevet tilbudt en dækningsbekræftelse i første omgang, DVS. at vi er dækket fra nuværende tidspunkt.«

Den 27. februar 2014 underskrev TR og UR2 en underrådgivningsaftale, hvorefter UR2’s opgave var akustikrådgivning og AV-udstyr. Om ansvar og forsikring var der i aftalens pkt. 11 og 12 angivet »Iht. totalrådgivningsaftalen«.
Den 24. og 29. februar 2014 underskrev TR og UR1 en underrådgivningsaftale, hvorefter UR1’s opgave var alle ingeniørydelser til et fast honorar på 15.126.000 kr. Om ansvar var der i pkt. 11 angivet »Iht. totalrådgivningsaftalen«, og om forsikring var det i pkt. 12 angivet »Iht. totalrådgivningsaftalen dog således, at den del af forsikringssummen, som totalrådgiver skal betale, betaler UR1 en andel svarende til UR1’s forholdsmæssige andel af totalrådgivningshonoraret.«
Efter at FS havde modtaget det ønskede materiale, blev der den 6. maj 2014 udstedt en forsikringspolice til TE som forsikringstager med forsikringssummer svarende til tilbuddet af 8. november 2013, med en selvrisiko på 100.000 kr., en dækningsperiode fra den 27. november 2013 til den 15. januar 2017 og en præmie på 1.451.220 kr. inkl. 5-årig ophørsdækning. Forsikringens dækningsomfang fremgik af forsikringens betingelser og særlige betingelser, hvoraf bl.a. fremgår:
»Forsikringsbetingelser
Projektansvarsforsikring

Hvad dækker forsikringen?
1. Forsikringens omfang
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, forsikringstageren som anført på policen måtte ifalde som følge af ansvarspådragende adfærd begået af forsikringstageren eller hans personale, såfremt kravet er rejst, og anmeldelse herom er foretaget over for FS inden for forsikringstiden.

17. Forhold i skadetilfælde
Så snart forsikringstageren får at vide eller må formode, at der vil blive rejst erstatningskrav imod ham, skal han uden ophold give FS skriftlig meddelelse herom, og herefter overlade FS eller dennes advokat at varetage hans interesser …
Særlige forsikringsbetingelser for hele policen

Sikrede
Forsikringen omfatter følgende selskaber:
1. Arkitekt TR
2. Ingeniør UR1
3. UR2 Akustik
4. UR3

Forsikringsbetingelsernes punkt 1-17

Ordet »forsikringstager« erstattes af ordet »sikrede« i forsikringsbetingelserne punkt 1-17.
…«
TE har under sagen fremlagt en projektansvarsforsikring fra …, dateret den 5. januar 2016, der indeholder en særskilt bestemmelse om »Begrænsning af sikredes ansvar« med følgende indhold:
»Det er noteret, at forsikringstager ved indgåelse af rådgivningsaftale med sikrede er berettiget til at begrænse sikredes ansvar for skader eller tab til et beløb, der er mindre end forsikringssummen. En sådan begrænsning har ingen betydning for nærværende forsikrings dækningsomfang. Nærværende forsikring dækker således skade eller tab med den fulde dækningssum pr. skade og pr. forsikringsår, også i tilfælde hvor forsikringstager som ovenfor nævnt har begrænset sikredes ansvar til et beløb, der er mindre end forsikringsummen.«
TE’s subsidiære påstand om FS’s eventuelle dækningspligt i forhold til de tre underrådgivere vedrører den situation, at det under voldgiftssagen C-14382 måtte blive statueret, at TE har et erstatningskrav mod underrådgiverne efter de praksisskabte regler om springende regres efter retsbrudssynspunktet. I forlængelse af sagens hovedforhandling har TE frafaldet sin subsidiære påstand, og TE og FS har i stedet indgået aftale om en uigenkaldelig proceserklæring, som de har underskrevet den 2. og 7. juni 2021. Erklæringen har følgende indhold:

»1. Proceserklæringens indhold
1.1. TE A/S og FS A/S tiltræder, at følgende gengives i voldgiftsrettens kendelse i voldgiftssagen C-15509:
Der er mellem TE A/S og FS A/S enighed om følgende:
1. At forsikringssummen på den af TE A/S’ tegnede projektansvarsforsikring under forsikringspolice nr. … er på kr. 50.000.000,00 for tingsskader og formuetab,
2. At forsikringsdækningen under projektansvarsforsikringen omfatter ansvar, som de sikrede TR og UR1 måtte blive pålagt overfor TE A/S, herunder såfremt voldgiftsretten i voldgiftssagen C-14382 finder, at TR og/eller UR1’s ansvar ikke er begrænset til kr. 20.000.000,00, og
3. At FS A/S’ eventuelle dækningspligt, herunder senere overfor TE A/S i medfør af forsikringsaftalelovens § 95, under alle omstændigheder er omfattet af de begrænsninger, der følger af forsikringsaftaleloven, forsikringspolicen og forsikringsbetingelserne, herunder bestemmelser om selvrisiko, grov uagtsomhed, forsæt, ikke forsikrede skadestyper m.v.
1.2 E A/S’ subsidiære påstand som anført i tillægget til påstandsdokumentet af den 12. maj 2021 frafaldes ved parternes skriftlige tiltrædelse af nærværende proceserklæring.«

Forklaringer
Tidligere projektchef TE-V1 har forklaret, at han er uddannet ingeniør i 1999, hvorefter han var ansat i …, indtil han i 2012 kom til TE som projektchef. Her var han i 6 år, hvorefter han er skiftet tilbage til …, der nu har skiftet navn til …. Han har arbejdet med alle slags byggerier under sine ansættelser.
TE bygger alle slags byggerier primært i totalentreprise – fx kontorer, boliger og shoppingcentre. Opførelsen af et teaterhus var en niche, for der bygges ikke mange teaterhuse i Danmark. TE, der har haft 40 års jubilæum, foretager ikke egen projektering og har ikke egen tegnestue. Som projektchef hos TE var han hovedansvarlig for byggeriernes gennemførelse og stod herunder for dialogen med bygherrer/brugere, rådgivere og forsikringsselskaber, indtil licitationen var gennemført. Han har beskæftiget sig med forsikringstegning, men det var ikke hans niche.

… var et stort og kompliceret byggeri med adskillige brugere, og det krævede bl.a. i forbindelse med teatret anvendelse af kompleks byggeteknik. Det var TE’s tekniske direktør …, der forestod kontraktforhandlingerne med TR. Selv var han kun med på sidelinjen, og hans opgave bestod i at sikre, at alle projekteringsydelser kom med i aftalen med totalrådgiveren. TE besluttede sig for totalrådgivning på projektet for at sikre, at intet blev glemt. Det blev de samme underrådgivere, som havde været tilknyttet et tidligere projekt om opførelse af et teater- og musikhus i …, der kom med i totalrådgivningsaftalen som underrådgivere. Han mindes ikke, at han var involveret i totalrådgivningsaftalens bestemmelser om ansvar og forsikring. Bestemmelsen i totalrådgivningsaftalen om rådgivers betaling af halvdelen af forsikringen, dog maksimalt hvad der svarer til den rabat, rådgiver kunne opnå hos egne forsikringsselskaber, har sammenhæng med, at rådgiveren ville have en besparelse på sin løbende ansvarsforsikring, når der var tegnet en særskilt ansvarsforsikring for det konkrete projekt.

Forsikringssummen på 20 mio. kr. i totalrådgivningsaftalen var ikke særligt tilpasset det konkrete projekt. Da forsikringen vedrørte totalrådgivning i forbindelse med et komplekst byggeri midt i et tætbebygget område, blev konklusionen hos TE, at en forsikringssum på 20 mio. kr. ikke var nok. Han sendte derfor den 23. oktober 2013 en begæring til TE’s daværende forsikringsmægler [forsikringsmægler] om tegning af en projektansvarsforsikring, hvor han ikke havde udfyldt feltet vedrørende forsikringssum. Sammen med begæringen sendte han en WE-transfer, der svarer til en projektbeskrivelse. Han havde derefter en dialog med [forsikringsmægler], og det endte med, at TE ønskede forsikringssummen fastsat til 50 mio. kr. Formålet med denne forsikringssum var at dække TE, hvis rigtig meget gik galt i sagen. Han havde en dialog med deres forsikringsmægler om, at præmien var lidt dyr – højere end den præmie, der fremgik af TE’s egen kalkulation af projektet over for … Kommune. Præmien endte med at blive ca. 1,5 mio. kr. TE ville ikke have accepteret forsikringstilbuddet fra FS, hvis de havde fået at vide, at TE kun kunne kræve 20 mio. kr. udbetalt.

FS-V1 har forklaret, at han er uddannet økonom. Han er nu chef for FS’s internationale forretninger, men har tidligere været chef for casualty-afdelingen, der bl.a. har underwritere ansat til at foretage risikovurderinger. Der er en underwriter inde over en ansvarsforsikring af en størrelse som den foreliggende. Det er … (fra FS), der har behandlet TE’s forsikringsbegæring. Hun er en meget erfaren underwriter, der nu er ansat i et andet forsikringsselskab. Han har ikke haft kontakt med hende om de overvejelser, hun har gjort sig i forbindelse med den konkrete præmieberegning.

Det er ikke illusorisk med en forsikringssum på 50 mio. kr., selv om der er aftalt en ansvarsbegrænsning på 20 mio. kr. i aftalen mellem en bygherre/totalentreprenør og en rådgiver. Dels kan der være krav fra tredjemand, som dækkes af den yderligere forsikringssum, dels kan den yderligere forsikringssum blive aktuel, hvis ansvarsbegrænsningen i totalrådgiveraftalen tilsidesættes. Krav fra tredjemand kan omfatte både skade på tredjemands ejendom som følge af rådgivningsfejl og driftstab, og her foregik byggeriet i bynært område. Det er ikke realistisk, at TE ville få dækket skader på tredjemands ejendom som følge af rådgivningsfejl under entrepriseforsikringen, der dækker udførelsesfejl. Det sker tit, at forsikringssummen overstiger ansvarsbegrænsningen, når de får en begæring fra en forsikringsmægler. TE var repræsenteret af et professionelt forsikringsmæglerfirma, og i den situation forventer FS, at der er sket en intern afklaring af, at der er en difference mellem ansvarsbegrænsningen i rådgiveraftalen og den ønskede forsikringssum. FS forventer, at differencen udgør en buffer til brug for tredjemandskrav. Det er sædvanligt at bede om kopi af rådgivningsaftaler/underrådgivningsaftaler, geotekniske rapporter, beskrivelser af projektet og fordelingen af honorarydelserne, sådan som det fremgår af forsikringstilbuddet dateret den 8. november 2013. Det sker, for at de kan vurdere risiciene i projektet. FS var bekendt med ansvarsbegrænsningen på 20 mio. kr. i totalrådgivningsaftalen mellem TE og TR. FS ville aldrig acceptere at tegne en projektansvarsforsikring som den fremlagte police med …, hvor der er aftalt en dækning ud over ansvarsbegrænsningen i rådgivningsaftalen. Han er klar over, at det er et forsikringsprodukt, der findes i markedet, men det er ikke et produkt, som FS udbyder.

Da FS i oktober 2013 modtog en henvendelse fra TE’s forsikringsmægler, blev de bedt om at give pris på alternative forsikringssummer for tingsskade på 50 og 75 mio. kr. og alternative selvrisikosummer. Når … (fra FS) i sin mail af 23. oktober 2013 til TE’s forsikringsmægler gør opmærksom på kravet om reassurance, vil han tro, at det sker for at gøre opmærksom på, at det vil tage tid at afgive et tilbud. Det afhænger af interne regler i FS, hvornår der skal indhentes genforsikring, og det har ikke noget med præmieberegningen at gøre. De underwriter ud fra de samme momenter og overvejelser, uanset om der skal ske genforsikring. Skadebehandlingen er også den samme.

Den fremlagte formular med den konkrete præmieberegning indeholder en række faste rubrikker og nogle rubrikker – markeret med gråt – som er udfyldt af underwriteren. Der er ikke tale om, at der kun indgår 5 standardelementer i beregningen. Der er en rubrik for individuelt tillæg/fradrag i formularen, men den er i praksis aldrig brugt i FS til at angive størrelsen af ansvarsbegrænsningen i rådgivningsaftalerne. Præmieberegningen er udtryk for et skøn over en række forskellige risikoparametre. Når FS vil have kopi af rådgivningsaftalerne, skyldes det, at de indgår som et vigtigt risikomoment i præmieberegningen, hvor bl.a. ansvarsbegrænsningen har betydning. Den fremlagte formular ligner mange andre beregninger med underwriternes vurderinger. Beregningen ville formentlig ikke have haft et andet udseende, hvis ansvarsbegrænsningen i rådgivningsaftalerne var 50 og ikke 20 mio. kr. Også forretningsmæssige hensyn spiller ind, når præmien beregnes, og her har FS fx stillet krav om tegning af en entrepriseforsikring i FS som forudsætning for at tilbyde en projektansvarsforsikring. Det er almindeligt kendt i branchen, at projektansvarsforsikringer ikke er en god forretning, og FS har ikke nogen god dækning på dem.

Væsentlige ændringer i aftalerne frem til udstedelsen af policen fører ofte til ændrede forsikringsvilkår. Datoen den 27. november 2013 i policen må være ikrafttrædelsesdatoen og ikke udstedelsesdatoen, som er væsentligt senere. Det giver mening, at det skyldes en forudgående dækningsbekræftelse, og at der derfor er dækning fra den 27. november 2013. Det er ikke sædvanligt, at underrådgivningsaftalerne er indgået efter dette tidspunkt, men totalrådgivningsaftalen betyder mest. Han er ikke skademand, men han vil tro, at en skade, der var indtruffet før underskriften på underrådgivningsaftalerne, ville blive dækket uden den aftalte ansvarsbegrænsning.

Procedure
TE A/S har til støtte for sin påstand navnlig anført, at FS efter oplysningerne i den foreliggende sag ifalder en dækningspligt over for TE med et beløb på indtil 50 mio. kr. for tingsskade og formuetab som anført i forsikringspolicen af 6. maj 2014, uanset om det i den verserende voldgiftssag mellem TE på den ene side og TR og UR1 på den anden side måtte blive statueret, at TR’s og/eller UR1’s erstatningsansvar i henhold til totalrådgivningsaftalens og underrådgivningsaftalens pkt. 11 og 12 er beløbsmæssigt begrænset til 20 mio. kr.

TE bestrider ikke, at et projektansvarsforsikringsselskab som udgangspunkt kan påberåbe sig aftalte ansvarsbegrænsninger i aftaleforholdet mellem den skadelidte – her TE – og de sikrede rådgivere. Udgangspunktet kan dog fraviges, således at en projektansvarsforsikring dækker ud over disse ansvarsbegrænsninger. Sådanne forsikringer udbydes i det danske marked, og fravigelsen fra det generelle udgangspunkt fremgår også af praksis. I den foreliggende sag har TE med sin forsikringsbegæring haft til formål at sikre sig betaling med op til 50 mio. kr. for tingsskade og formuetab uanset ansvarsbegrænsningen i totalrådgivningsaftalen og underrådgivningsaftalerne på 20 mio. kr. For at opnå dette formål kan der ikke stilles krav om en udtrykkelig bestemmelse i policen, jf. herved afgørelsen i TBB 2008.319. I overensstemmelse med princippet i aftalelovens § 6. stk. 2, er det tilstrækkeligt, at det i forbindelse med forsikringstegningen må have stået FS klart, hvad der var TE’s formål med at tegne projektansvarsforsikringen med en forsikringssum på 50 mio. kr., og at TE ikke ville have accepteret forsikringstilbuddet, hvis TE havde været klar over, at betalingen til dem var begrænset til 20 mio. kr. FS har ikke i forbindelse med forsikringstegningen haft en egentlig rådgivningsforpligtelse over for TE, men FS har haft en aftaleretlig forpligtelse til at sige fra, hvis det stod FS klart, at TE’s formål med forsikringstegningen ikke blev opfyldt. Det er FS, der er nærmest til at afklare eventuelle uklarheder.

I TE’s forsikringsbegæring var der ikke angivet nogen forsikringssum. TE var bistået af sin forsikringsmægler, hvis eneste indsats var at indhente tilbud på et sædvanligt produkt. FS må have indset, at forsikringsmægleren ikke havde foretaget en risikoanalyse. Anmodningen blev hos FS behandlet af … (fra FS), der havde mange års erfaring som underwriter. Hun har ikke har afgivet forklaring, og det kan derfor ikke afvises, at hun har indset TE’s formål med en forsikringssum på 50 mio. kr. og har indrettet sig efter det. Forsikringspræmien er fastsat ud fra en forsikringssum på 50 mio. kr., og den måde, præmien er beregnet på, må tillægges vægt. Skemaet vedrørende præmieberegningen indeholder en række felter til belysning af FS’s risiko og udgør grundlaget for præmiens størrelse. I skemaet er der ikke indeholdt oplysninger om betydningen af den aftalte ansvarsbegrænsning for de sikrede, og det kan derfor ikke af skemaet ses, at ansvarsbegrænsningen skulle have betydning. Det fremgår endvidere af FS-V1’s forklaring, at skemaet næppe ville have haft et andet indhold, hvis den aftalte ansvarsbegrænsning havde været 50 mio. kr. og ikke 20 mio. kr. Det har derfor formodningen for sig, at ansvarsbegrænsningen ikke har haft betydning.

FS’s angivelse af mulige årsager til forskellen på de 30 mio. kr. bestrides. Det bestrides således, at FS har haft grund til at tro, at forskellen kunne skyldes et ønske fra TE om at sikre krav fra tredjemand. Der blev tegnet en entrepriseforsikring i FS som forudsætning for tegningen af projektansvarsforsikringen. Selv om rådgivernes ansvar ikke er dækket under entrepriseforsikringen, må det antages, at de fleste skader på tredjemands ejendom vil være dækket under entrepriseforsikringen. Det bestrides endvidere, at FS har haft grund til at tro, at forskellen på 30 mio. kr. kunne skyldes et ønske fra TE om at sikre sig betaling, hvis den aftalte ansvarsbegrænsning faldt væk som følge af forsæt eller grov uagtsomhed hos de sikrede rådgivere. I henhold til forsikringsvilkårene ville forsikringsdækningen bortfalde i de tilfælde.

FS A/S har anført, at det er de sikrede rådgiveres ansvar, der er forsikret i den tegnede projektansvarsforsikring, og at dette ansvar efter de indgåede rådgivningsaftaler er begrænset til 20 mio. kr. over for TE. Forsikringen er ikke tegnet med excesdækning, og forsikringen er derfor begrænset til de sikrede rådgiveres juridiske ansvar. Forsikringer med excesdækning er en særlig forsikringstype, som kræver, at klausulen om excesdækning fremgår udtrykkeligt, da klausulen er i strid med projektansvarsforsikringers sædvanlige indhold. TE’s ønske om dækning i videre omfang end rådgivernes juridiske ansvar er et forhold mellem TE og deres forsikringsmægler, da TE ikke via sin mægler har anmodet om denne særlige forsikring hos FS, der heller ikke udbyder den type forsikring. FS har ikke nogen rådgivningsforpligtelse over for TE. I forhold til FS var det TE’s eget ansvar at få ændret ansvarsbegrænsningerne i rådgivningsaftalerne, så der blev overensstemmelse, hvis TE ønskede dækning for et større beløb. Afgørelsen i TBB 2008.319 adskiller sig på en række punkter fra den foreliggende sag.

Det er ikke uden betydning for TE, at forsikringssummen er 50 mio. kr., da summen dækker alle krav mod de sikrede, herunder krav fra tredjemand for tingsskade og formuetab. I overensstemmelse med den forklaring, som tidligere leder af FS’s underwriting-afdeling, FS-V1, har afgivet, må det endvidere lægges til grund, at det ikke er usædvanligt, at der tegnes projektansvarsforsikringer, hvor forsikringssummen er højere end den aftalte ansvarsbegrænsning for de sikrede rådgivere. En entrepriseforsikring dækker ikke krav, som beror på rådgivernes ansvarspådragende fejl. En højere forsikringssum kan desuden have betydning for TE’s dækning, hvis det viser sig, at ansvarsbegrænsningen i rådgivningsaftalerne tilsidesættes.

Det bestrides, at det har stået FS klart, at forsikringssummen på 50 mio. kr. var fastsat med henblik på at dække krav fra TE ud over den aftalte ansvarsbegrænsning i rådgivningsaftalerne. TE kunne have indkaldt … (fra FS) som vidne, hvis de havde ønsket at høre, hvilke overvejelser hun havde gjort sig. TE er ikke forbruger, men en meget stor, professionelt drevet virksomhed, der har været bistået af en forsikringsmægler. Det er TE’s egen risiko eller eventuelt deres mæglers ansvar, at de ikke har anmodet om en forsikring med dækning ud over de sikredes juridiske ansvar, hvis det var det, TE ønskede.
Der indgår en lang række faktorer i de vurderinger, som danner grundlag for beregningen af præmien for en projektansvarsforsikring. De foretages af erfarne underwritere, og som forklaret af FS-V1 indgår bl.a. oplysninger om aftalte ansvarsbegrænsninger, ligesom forretningsmæssige hensyn indgår. Rubrikkerne i selve skemaet udgør kun en del af grundlaget, da præmieberegningen beror på meget komplicerede vurderinger af alle de involverede risikofaktorer.

Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
Denne sag drejer sig om, hvorvidt FS A/S er forpligtet til over for TE A/S at dække op til 50 mio. kr. i henhold til den tegnede projektansvarsforsikring med de sikrede rådgivere uden hensyn til de ansvarsbegrænsninger på 20 mio. kr., som fremgår af rådgivningsaftalerne med totalrådgiveren TR og tre navngivne underrådgivere, herunder UR1.

Ifølge forsikringsbetingelserne til forsikringspolicen af 6. maj 2014 dækker forsikringen det erstatningsansvar, som de sikrede rådgivere måtte ifalde som følge af ansvarspådragende adfærd hos de sikrede eller deres personale. Som udgangspunkt dækker forsikringen derfor rådgivernes ansvar over for TE med det beløb, der er aftalt som led i rådgivningsaftalerne mellem TE og rådgiverne, dvs. med 20 mio. kr. Det er ubestridt, at projektansvarsforsikringen ikke indeholder en udtrykkelig bestemmelse om, at FS dækker de sikrede rådgiveres ansvar over for TE med et beløb, der overstiger ansvarsbegrænsningerne. Efter sin ordlyd giver projektansvarsforsikringen således ikke TE grundlag for at kræve betaling af et beløb op til forsikringssummen på 50 mio. kr. uden hensyn til ansvarsbegrænsningerne.

Det er ubestridt, at FS ikke i forbindelse med forsikringstegningen har haft nogen rådgivningsforpligtelse over for TE. Ved vurderingen af, om FS ud fra princippet i aftalelovens § 6, stk. 2, er afskåret fra at gøre ansvarsbegrænsningerne i rådgivningsaftalerne gældende, lægger voldgiftsretten til grund, at TE er en veletableret og stor, professionelt drevet entreprenørvirksomhed, der i forbindelse med tegningen af projektansvarsforsikringen i FS var bistået af sin daværende forsikringsmægler. Voldgiftsretten lægger endvidere til grund, at forskellen mellem den højere forsikringssum og de aftalte ansvarsbegrænsninger kan have betydning bl.a. i forbindelse med dækning af eventuelle krav fra tredjemand, og at det – som forklaret af FS-V1 – ikke er usædvanligt, at der tegnes projektansvarsforsikringer gennem forsikringsmæglere, hvor forsikringssummen er højere end de aftalte ansvarsbegrænsninger. Under de foreliggende omstændigheder, hvor forsikringen er tegnet af en professionelt drevet entreprenørvirksomhed med bistand fra en professionel forsikringsmægler, finder voldgiftsretten, at FS ikke har haft nogen forpligtelse til at afklare TE’s formål med at tegne en højere forsikringssum end den aftalte ansvarsbegrænsning i rådgivningsaftalerne. I stedet har FS været berettiget til at gå ud fra, at dette forhold og betydningen for TE’s dækningsmuligheder var afklaret mellem TE og deres forsikringsmægler. De oplysninger, der foreligger om forløbet i forbindelse med forsikringstegningen eller om præmieberegningen, kan ikke føre til et andet resultat. TE har herefter ikke krav på, at FS’s dækningspligt er uden de ansvarsbegrænsninger, der følger af rådgivningsaftalernes pkt. 11 og 12, og FS frifindes derfor.

Efter sagens udfald skal TE betale sagsomkostninger til FS til dækning af advokatudgifter inkl. moms, da FS ikke er momsregistreret. Ved fastsættelsen af sagsomkostningerne tager voldgiftsretten udgangspunkt i sagens værdi på 30 mio. kr., men tager tillige hensyn til, at sagens omfang i forhold til sagens værdi har været meget begrænset: Sagen er anlagt den 17. juni 2020, skriftvekslingen har bestået af tre processkrifter fra hver part samt påstandsdokumenter, og hovedforhandlingen har haft en varighed på én dag. Efter en samlet vurdering skal TE herefter betale 250.000 kr. inkl. moms i sagsomkostninger til FS.
Efter sagens udfald skal TE endvidere betale udgifterne til voldgiftsrettens behandling af sagen.