(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2023.2.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo maj 2022 og omhandler en tvist mellem en bygherre og en hovedentreprenør vedrørende øgede omkostninger i forbindelse med etablering af bæredygtig bund.

Hovedentreprenør (HE) og bygherre (BH) indgik en aftale om, at HE skulle renovere og ombygge en villa til privat beboelse både udvendigt og indvendigt. Entreprisesummen var på ca. 8 mio. kr., og AB 92 var vedtaget mellem parterne.

Jordbundsforholdene var ikke som forudsat på grundlag af det materiale, som BH havde fremskaffet. HE påstod derfor at have krav på betaling for øgede omkostninger i forbindelse med etablering af bæredygtig bund.

BH afviste kravet og henviste til, at det i rettelsesblad 2 var anført, at ”Hovedentreprenøren foranstalter udarbejdelse af geoteknisk rapport. Det skal forinden undersøges om den allerede udarbejdede geoteknisk rapport, i forbindelse med kælderudgravningen kan anvendes”.

BH påstod hermed, at risikoen for jordprisforhold blev overført til HE, eftersom han blev opfordret til at lave en geoteknisk undersøgelse, inden han afgav et tilbud.

HE påstod omvendt, at de øgede omkostninger udgjorde ekstraarbejder, som han havde krav på betaling for fra BH. HE bemærkede i denne forbindelse, at han havde godtgjort, at der var tale om ekstraarbejder, og at kravet ikke var urimeligt.

 

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten fastslog indledningsvist, ”at det som udgangspunkt er BH, som bærer risikoen for jordbundsforholdene (…)”. Hertil fastslog voldgiftsretten at risikoen, i en sag som denne, ikke blot kan overføres til HE ved en opfordring til, at HE skal foretage en geoteknisk undersøgelse før tilbuddet afgives.

Voldgiftsretten vurderede derfor, at BH skulle betale for de øgede omkostninger, som HE havde brugt i forbindelse med etablering af en bæredygtig bund.

Voldgiftsretten gav HE medhold i kravet, hvorfor BH var forpligtet til at betale de øgede omkostninger som ekstraarbejder.

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

  • Kendelsen illustrerer, at det kræver helt særlige omstændigheder at fravige udgangspunktet, om at bygherre bærer risikoen for jordbundsforhold.
  • Som belyst i kendelsen, tillægges det ikke betydning, at bygherre opfordrer entreprenøren til at foretage en geoteknisk undersøgelse, inden han afgiver tilbud.
  • Hvis bygherren ønsker at ”skubbe” risikoen over på entreprenøren, skal han:
    1. dokumentere at entreprenøren har fået penge til at lave de nødvendige geotekniske undersøgelser
    2. og sørge for at sådan en undersøgelse har et tilstrækkeligt omfang.

 

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

 

-0O0-

 

Hovedentreprenør HE mod Bygherre BH 

1.    Indledning

Mellem hovedentreprenør HE og bygherre BH er der opstået en tvist om to entrepriser på en ejendom i … til privat beboelse for de indklagede.

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af direktør, ingeniør Jens Otto Christiansen, direktør, murermester Christian Dahl Pedersen og landsdommer Finn Morten Andersen, med sidstnævnte som formand.

 

2.    Påstande og hovedforhandling

Klageren, HE, har nedlagt påstand om, at indklagede skal betale 3.545.496,46 kr. (inkl. moms) med tillæg af procesrente af 903.663,13 kr. fra den 21. juli 2020, af 1.589.728,95 kr. fra den 21. september 2020, af 484.480,34 kr. fra den 27. januar 2021 og af 567.624,04 kr. fra den 28. januar 2021.

Over for indklagedes selvstændigt nedlagte påstand påstås frifindelse.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse og har nedlagt endelig selvstændig påstand om, at klageren til indklagede skal betale principalt 5.254.466,05 kr. subsidiært 3.448.798,05 kr.

Indklagedes selvstændige påstand er nærmere fordelt på indvendige og udvendige arbejder og er subsidiært gjort gældende til kompensation.

Hovedforhandling har fundet sted den 6. og 7. april 2022 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.

HE-V1, BH-V1, BH-V2, BH-V3 har afgivet forklaring under hovedforhandlingen.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

 

3.    Kort sagsfremstilling

BH erhvervede ved skøde af 1. september 2018 ejendommen … til privat beboelse. BH iværksatte en totalrenovering udvendigt såvel som indvendigt og solgte herefter den ejendom i …, som de og deres børn havde boet i, med henblik på indflytning i ejendommen den 1. august 2019.

Parterne indgik den 20. maj 2019 en hovedentreprisekontrakt i henhold til AB 92, hvorefter HE som hovedentreprenør påtog sig renovering og ombygning af villaen i henhold til en tilbudsliste af 16. maj 2019 samt en udbudsbeskrivelse senest revideret og dateret den 25. april 2019 samt et udbudsprojekt dateret 25. marts 2019. Entreprisesummen var 6.394.643 kr. ekskl. moms eller 7.993.303,75 kr. inkl. moms.

Kontrakten indeholdt en nærmere tidsplan fremsendt af HE den 16. maj 2019, hvorefter arbejderne forventedes påbegyndt primo uge 21, og med nærmere aftalte datoer for afslutning af arbejderne i henholdsvis tagetage og overetage den 31. juli 2019, stueetage den 30. september 2019 og underetage den 28. oktober 2019. Det er anført, at de nævnte slutdatoer er dagbodsgivende. Dagbod er fastsat til 8.000 kr. pr. dag.

Forud herfor havde en anden entreprenør isoleret og fugtsikret kælderydervægge og etableret omfangsdræn, nye afløb og kloakledninger m.v.

I udbudsbeskrivelsen er det anført, at entreprenørens forsinkelse i forhold til den aftalte afleveringsdato medfører dagbod, som er fastsat til 8.000 kr. svarende til en promille af entreprisesummen per arbejdsdag. Det er videre om ekstraarbejder anført, at ekstraarbejder »honoreres udelukkende, når disse er godkendt af bygherrerne eller tilsynet inden arbejdets udførelse. Det er entreprenørens ansvar at tilvejebringe et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for bygherrerne og tilsynet med en frist på mindst tre hverdage inden påtænkt udførelse.«

Parterne indgik tillige den 19. februar 2020 en hovedentreprisekontrakt vedrørende følgende:

»Naturstensentreprisen, terræn og hovedtrappe, Tømrerentreprisen, hævet terrasse, beton dæk mm, Garage- og udhusentreprisen, Affalds- og cykelskurentreprisen« med et samlet vederlag på 2.766.637,50 kr. inkl. moms. Om entrepriserne fremgår, at disse omfatter udførelse »af belægningsarbejder i terræn, udførelse af hovedtrappe i granit fra San Bernardino, hævet betonstøbt terrasse belagt med thermo ask, samt træbeklædt garage og udhus og affalds- og cykelskur.« Det er i kontraktens § 6 anført, at der »må ikke foretages mer- eller mindreydelser i forhold til det i kontraktmaterialet foreskrevne, uden at der ligger skriftlig anmodning fra bygherren ved forretningsføreren, eller en af ham befuldmægtiget herom, i form af underskreven rekvisition.« Denne kontrakt indeholder også en henvisning til AB 92 med nærmere angivne indskrænkninger og udvidelser indeholdt i bilag.

Af kontrakten og det tilknyttede rettelsesblad 2 fremgår, at der under henvisning til AB 92 § 25 er aftalt dagbod ved forsinkelse med 2.100 kr. for hver arbejdsdag hovedentreprenøren bliver forsinket.

Der er under sagen fremlagt referat af akkumulerede byggemøder til og med byggemøde nr. 26 den 4.

december 2019 vedrørende indvendige arbejder. Endvidere er fremlagt noter fra byggemøde den 13. marts 2020.

Vedrørende udvendige arbejder er fremlagt referat af byggemøde 8-20. Referat af byggemøde 20 er dateret den

  1. august 2020.

 

4.    Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat

HE har gjort gældende, at man er berettiget til betaling for en række ekstraarbejder, som ikke er blevet honoreret. Endvidere er restentreprisesummen krævet betalt.

BH har nedlagt selvstændig påstand om betaling af dagbod og har tillige gjort krav gældende vedrørende mangler og et krav vedrørende betaling af natursten til haven.

Voldgiftsretten forholder sig i det følgende til de enkelte krav.

 

4.1.  Ekstraarbejder

HE har krævet betaling for ekstraarbejder i henhold til en række aftalesedler vedrørende indvendige arbejder og adviseringer af krav vedrørende udvendige arbejder. Det er gjort gældende, at samtlige arbejder er udført, og at BH ikke ved syn og skøn eller på anden måde har godtgjort, at det beløb, der kræves betalt, er urimeligt eller ubilligt.

BH har henvist til, at parterne har aftalt, at ingen ekstraarbejder måtte udføres uden forudgående aftale og underskrift på en aftaleseddel. BH afviser derfor ethvert krav på betaling for ekstraarbejder i de tilfælde, hvor der ikke foreligger en af BH underskrevet aftaleseddel forud for udførelsen af arbejdet. Dette gælder også de arbejder, som BH har betalt for trods manglende underskrift på en aftaleseddel. Det er ikke gjort gældende, at HE’s krav på betaling for ekstraarbejder vedrører arbejder, der har været omfattet af parternes kontrakt.

Voldgiftsretten bemærker, at den omstændighed at en aftaleseddel ikke er underskrevet af BH eller dennes repræsentant ikke i sig selv indebærer, at en entreprenør er afskåret fra at kræve betaling for et ekstraarbejde udført i BH’s interesse. En entreprenør kan således kræve betaling for ekstraarbejder, selvom der ikke foreligger en underskrevet aftaleseddel, hvis der på anden vis kan føres bevis for, at BH har godkendt arbejdet, eller hvis kravet efter bevisførelsen i øvrigt må anses for berettiget.

I det følgende forholdes til de enkelte af HE’s krav, idet bemærkes, at aftalesedlerne (afsnit 4.1.1.-4.1.22.) vedrører kontrakten om indvendige arbejder, medens adviseringer af krav (afsnit 4.1.23.-4.1.35) vedrører kontrakten om udvendige arbejder. Der er ikke ved syn og skøn eller på anden måde ført bevis vedrørende størrelsen af de enkelte krav.

4.1.1.  Aftaleseddel 6 og aftaleseddel 10

Voldgiftsretten bemærker, at pudsning af vægge var en del af entreprisen, og at BH ikke har bestridt, at kældervæggene i gennemsnit var 3,5 cm ude af lod og væggene i stueetagen var 3 cm ude af lod.

Det fremgår af byggemødereferaterne under pkt. 12.16., at forholdet har været drøftet, men at BH eller dennes repræsentant har afvist kravet.

Voldgiftsretten finder, at disse forhold vedrørende væggenes tilstand går ud over, hvad HE med rimelighed kunne forvente ved tilbudsafgivelsen, og at det ikke kan klandres HE, at man ikke havde konstateret dette forhold forud herfor. Herefter, og idet der ikke foreligger forhold, der giver voldgiftsretten grundlag for at betvivle den opgjorte ekstrapris, gives der HE medhold i disse krav på ekstrabetaling.

4.1.2.  Aftaleseddel 24

Voldgiftsretten bemærker, at denne aftaleseddel er betalt af BH, men bestrides under voldgiftssagen under henvisning til, at aftaleseddel ikke er underskrevet af BH.

Under disse omstændigheder, og da arbejdet, som vedrører udbedring af en skade, har været drøftet på byggemøde nr. 24 og 25, gives der HE medhold i dette krav.

4.1.3.  Aftaleseddel 25

Voldgiftsretten bemærker, at denne aftaleseddel er betalt af BH, men bestrides under voldgiftssagen under henvisning til, at aftaleseddel ikke er underskrevet af BH.

Det fremgår, at BH på byggemøde den 1. oktober 2019 tilkendegav at være indstillet på at betale maksimalt 80.000 kr. alt inkl. for udbedring af rådskader. Det fremgår videre, at HE har nedsat sit oprindeligt højere krav til dette beløb. Der gives derfor HE medhold i dette krav.

4.1.4.  Aftaleseddel 26-29

Af referat af byggemøde den 29. oktober 2019 fremgår, at BH har godkendt disse ekstraarbejder, idet det er anført, at der skal afregnes efter medgået tid.

Herefter og idet der ikke er oplyst omstændigheder, der giver voldgiftsretten grundlag for at betvivle den opgjorte ekstrapris, gives der HE medhold i disse krav på ekstrabetaling.

4.1.5.  Aftaleseddel 38

Af referat af byggemøde den 4. december 2019 fremgår, at BH har godkendt dette ekstraarbejde, som afregnes efter medgået tid, og at HE den 11. december 2019 er anmodet om at fremsende opgørelse over tidsforbrug.

Efter denne dokumentation samt den yderligere dokumentation i form af mailkorrespondance med arkitekt BHV3, lægger voldgiftsretten til grund, at ekstraarbejdet er udført.

Herefter og idet der ikke er oplyst omstændigheder, der giver voldgiftsretten grundlag for at betvivle den opgjorte ekstrapris, gives der HE medhold i kravet på ekstrabetaling

4.1.6.  Aftaleseddel 36 og aftaleseddel 40

BH har ikke bestridt aftaleseddel 36, som er en kreditnota vedrørende tagrende ved tagterrasse. Aftaleseddel 40 vedrører efter det, der er fremkommet for voldgiftsretten, forskellige ændringsarbejder i forbindelse hermed og i forbindelse med renovering af tagterrassen.

Voldgiftsretten lægger til grund, at arbejderne er udført. Det fremgår af mailkorrespondance, at arkitekt BH-V3 har bedt projektlederen, HE, om at fremsende aftaleseddel.

Herefter og idet der ikke er oplyst omstændigheder, der giver voldgiftsretten grundlag for at betvivle den opgjorte ekstrapris, gives der HE medhold i kravet på ekstrabetaling.

4.1.7.  Aftaleseddel 41 og 42

BH-V2 har under sin forklaring for voldgiftsretten tilkendegivet, at det ikke bestrides, at arbejderne i henhold til disse aftalesedler er udført som ekstraarbejder, men har fastholdt, at de ikke kan honoreres, da aftalesedlen ikke er underskrevet.

Da BH har anerkendt, at arbejderne er udført som ekstraarbejder, gives der HE medhold i kravene i henhold til disse aftalesedler.

4.1.8.  Aftaleseddel 43

Efter den dokumentation, der er fremlagt i relation til denne aftaleseddel, herunder mailkorrespondancen med arkitekt BH-V3, lægger voldgiftsretten til grund, at ekstraarbejdet er udført.

Herefter og idet der ikke er oplyst omstændigheder, der giver voldgiftsretten grundlag for at betvivle den opgjorte ekstrapris, gives der HE medhold i kravet på ekstrabetaling.

4.1.9.  Aftaleseddel 44-47

Da hverken BH eller tilsynet ved underskrift har erklæret sig enig i disse krav, og da der ikke foreligger anden dokumentation for kravene end en forklaring fra HE-V1, kan der ikke gives HE medhold i kravet i henhold til disse adviseringer på henholdsvis 5.638 kr., 1.400 kr., 1.500 kr. og 7.850 kr. ekskl. moms eller i alt 20.485 kr. inkl. moms.

4.1.10.  Aftaleseddel 48

Af referat af byggemøde den 13. marts 2020 fremgår, at arbejdet i henhold til denne aftaleseddel har været drøftet. Voldgiftsretten lægger derfor til grund, at dette ekstraarbejde er udført.

Herefter og idet der ikke er oplyst omstændigheder, der giver voldgiftsretten grundlag for at betvivle den opgjorte ekstrapris, gives der HE medhold i disse krav på ekstrabetaling.

4.1.11.  Aftaleseddel 49-51

Da hverken BH eller tilsynet ved underskrift har erklæret sig enig i disse krav, og da der ikke foreligger anden dokumentation for kravene end en forklaring fra HE-V1, kan der ikke gives HE medhold i kravet i henhold til disse adviseringer på henholdsvis 970 kr., 1.929 kr. og 2.614 kr. ekskl. moms eller i alt 6.891,25 kr. inkl. moms.

4.1.12.  Aftaleseddel 52

Efter den dokumentation, der er fremlagt i relation til denne aftaleseddel, herunder mailkorrespondancen med …, lægger voldgiftsretten til grund, at ekstraarbejdet er udført.

Herefter og idet der ikke er oplyst omstændigheder, der giver voldgiftsretten grundlag for at betvivle den opgjorte ekstrapris, gives der HE medhold i kravet på ekstrabetaling.

4.1.13.  Aftaleseddel 53

Efter den dokumentation, der er fremlagt i relation til denne aftaleseddel, herunder mailkorrespondancen med arkitekt BH-V3, lægger voldgiftsretten til grund, at ekstraarbejdet er udført.

Herefter og idet der ikke er oplyst omstændigheder, der giver voldgiftsretten grundlag for at betvivle den opgjorte ekstrapris, gives der HE medhold i kravet på ekstrabetaling.

4.1.14.  Aftaleseddel 54

Efter den dokumentation, der er fremlagt i relation til denne aftaleseddel, herunder den fremsendte faktura fra … vedrørende montering af emhætte, der var en bygherreleverance, lægger voldgiftsretten til grund, at ekstraarbejdet er udført.

Herefter og idet der ikke er oplyst omstændigheder, der giver voldgiftsretten grundlag for at betvivle den opgjorte ekstrapris, gives der HE medhold i kravet på ekstrabetaling.

4.1.15.  Aftaleseddel 55

Efter den dokumentation, der er fremlagt i relation til denne aftaleseddel, herunder mailkorrespondancen med arkitekt BH-V3, som anmoder om en aftaleseddel, lægger voldgiftsretten til grund, at ekstraarbejdet er udført.

Herefter og idet der ikke er oplyst omstændigheder, der giver voldgiftsretten grundlag for at betvivle den opgjorte ekstrapris, gives der HE medhold i kravet på ekstrabetaling.

4.1.16.  Aftaleseddel 56

Af referat af byggemøde den 5. november 2019 fremgår, at arbejdet i henhold til denne aftaleseddel har været drøftet og aftalt. Voldgiftsretten lægger derfor til grund, at dette ekstraarbejde er udført.

Herefter og idet der ikke er oplyst omstændigheder, der giver voldgiftsretten grundlag for at betvivle den opgjorte ekstrapris, gives der HE medhold i disse krav på ekstrabetaling.

4.1.17.  Aftaleseddel 57

Af referat af byggemøde den 5. november 2019 fremgår, at arbejdet i henhold til denne aftaleseddel har været drøftet og aftalt. Voldgiftsretten lægger derfor til grund, at dette ekstraarbejde er udført.

Herefter og idet der ikke er oplyst omstændigheder, der giver voldgiftsretten grundlag for at betvivle den opgjorte ekstrapris, gives der HE medhold i disse krav på ekstrabetaling.

4.1.18.  Aftaleseddel 61

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til grund, at der efter udbudsmaterialet skulle mørtelfuges omkring hoveddør og kælderdør, men at de udførte fuger ikke kunne holde, og at BH’s rådgiver derfor bad HE om i stedet at fuge med silikonefuge.

Herefter og idet der ikke er oplyst omstændigheder, der giver voldgiftsretten grundlag for at betvivle den opgjorte ekstrapris, gives der HE medhold i disse krav på ekstrabetaling.

4.1.19.  Aftaleseddel 62

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til grund, at der efter udbudsmaterialet ikke skulle monteres fodpaneler i rum med klinkegulve, og at det arbejde med montering af fodpaneler på trapperepos, der er omfattet af denne aftaleseddel, derfor var et ekstraarbejde.

Herefter og idet der ikke er oplyst omstændigheder, der giver voldgiftsretten grundlag for at betvivle den opgjorte ekstrapris, gives der HE medhold i disse krav på ekstrabetaling.

4.1.20.  Aftaleseddel 63

Det fremgår, at BH har anerkendt, at arbejdet er udført, idet der er anerkendt delvis betaling af den afholdte udgift.

Herefter og idet der ikke er oplyst omstændigheder, der giver voldgiftsretten grundlag for at betvivle den opgjorte ekstrapris, gives der HE medhold i dette krav på ekstrabetaling.

4.1.21.  Aftaleseddel 64

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til grund, at levering af dørgreb og dørstop efter udbudsmaterialet var en bygherreleverance, og at denne aftaleseddel omfatter HE’s indkøb heraf hos ….

Herefter og idet der ikke er oplyst omstændigheder, der giver voldgiftsretten grundlag for at betvivle den opgjorte ekstrapris, gives der HE medhold i disse krav på ekstrabetaling.

4.1.22.  Aftaleseddel 65-66

Da hverken BH eller tilsynet ved underskrift har erklæret sig enig i disse krav, og da der ikke foreligger ikke anden dokumentation for kravene end en forklaring fra HE-V1, kan der ikke gives HE medhold i kravet i henhold til disse aftalesedler på henholdsvis 25.800 kr. og 14.8590 kr. eller i alt 50.812,50 kr. inkl. moms.

4.1.23.  Advisering af krav 1

HE’s krav vedrører omkostninger i forbindelse med etablering af bæredygtig bund. Det er ubestridt, at der har været øgede omkostninger hertil, men BH har anført, at det i rettelsesblad 2 er anført, at »Hovedentreprenøren foranstalter udarbejdelse af geoteknisk rapport. Det skal forinden undersøges om den allerede udarbejdede geotekniske rapport, i forbindelse med kælderudgravningen kan anvendes.«

Voldgiftsretten bemærker, at det som udgangspunkt er BH, der bærer risikoen for jordbundsforholdene, og at denne risiko ikke i en sag som denne kan overføres til en entreprenør ved en opfordring til, at entreprenøren foretager en geoteknisk undersøgelse forud for tilbudsgivning.

Voldgiftsretten finder derfor, at BH er forpligtet til som ekstraarbejde at betale de øgede omkostninger, der har været som følge af, at jordbundsforholdene ikke var som forudsat på grundlag af det materiale, BH havde tilvejebragt.

Der gives derfor HE medhold i dette krav.

4.1.24.  Advisering af krav 2

HE’ s krav vedrører ekstraomkostninger ved udgravning til fundament for hovedtrappe og skur som følge af, at der i forbindelse med udgravningen konstateredes ledninger i jorden.

Det fremgår af den fremlagte dokumentation, herunder mailkorrespondance og den afleveringsprotokol af 26. oktober 2020, som er udarbejdet af arkitekt HE-V2, at HE’s krav efter forhandlinger er nedskrevet til det aktuelle beløb, og at BH’s rådgivere, således har godkendt kravet.

Der gives derfor HE medhold i dette krav.

4.1.25.  Advisering af krav 3

Kravet vedrører forstærkning af spær i garage, idet arkitekt BH-V1 på baggrund af statiske beregninger efter, at tag var monteret, fandt, at spærkonstruktionen skulle ændres fra træ til stål for at kunne bære det sedumtag, som var forudsat, uden at minimere loftshøjden.

Det fremgår af den fremlagte dokumentation, herunder den afleveringsprotokol af 26. oktober 2020, som er udarbejdet af arkitekt BH-V1, at BH-V1 har anerkendt, at HE har krav på betaling for ekstraarbejde, men at han finder, at kravet bør nedskrives til 20.000 kr. ekskl. moms.

Herefter og idet der ikke er oplyst omstændigheder, der giver voldgiftsretten grundlag for at betvivle den opgjorte merpris på 65.944,50 kr. ekskl. moms, gives der HE medhold i dette krav på ekstrabetaling.

4.1.26.  Advisering af krav 4

Kravet vedrører ekstra Corten stål og ændret dimension heraf til bedkanter i haven. Det er ubestridt, at dette stål er bestilt, men arkitekt BH-V1 har i afleveringsprotokol af 26. oktober 2020 opgjort HE’s krav til 5.948,59 kr. i stedet for 56.516 kr., som krævet. Begge beløb er ekskl. moms.

Herefter og idet der ikke er oplyst omstændigheder, der giver voldgiftsretten grundlag for at betvivle den opgjorte merpris på 56.516 kr. ekskl. moms, gives der HE medhold i dette krav på ekstrabetaling.

4.1.27.  Advisering af krav 6-7

Da hverken BH eller tilsynet ved underskrift har erklæret sig enig i disse krav, og da der ikke foreligger ikke anden dokumentation for kravene end en forklaring fra HE-V1, kan der ikke gives HE medhold i kravet i henhold til disse adviseringer på henholdsvis 31.145 kr. og 4.430 kr. ekskl. moms eller i alt 44.468,75 kr. inkl. moms.

4.1.28.  Advisering af krav 8

Kravet vedrører en sandfangs brønd for lovlig tilkobling af skure og omfangsdræn.

Det fremgår af den fremlagte dokumentation, herunder den afleveringsprotokol af 26. oktober 2020, som er udarbejdet af arkitekt BH-V1, at BH-V1 har anerkendt, at HE har krav på betaling for ekstraarbejde, men at han finder, at kravet bør nedskrives til 3.500 kr. ekskl. moms.

Herefter og idet der ikke er oplyst omstændigheder, der giver voldgiftsretten grundlag for at betvivle den opgjorte merpris på 7.500 kr. ekskl. moms, gives der HE medhold i dette krav på ekstrabetaling.

4.1.29.  Advisering af krav 9

BH-V2 har under sin forklaring for voldgiftsretten tilkendegivet, at det ikke bestrides, at arbejderne i henhold til denne aftaleseddel er udført som ekstraarbejde, men har fastholdt, at de ikke kan honoreres, da aftalesedlen ikke er underskrevet.

Da BH har anerkendt, at arbejderne er udført som ekstraarbejder, gives der HE medhold i kravet i henhold til denne aftaleseddel.

4.1.30.  Advisering af krav 10-11

Kravene vedrører Aco dræn og dræn omkring skure.

Efter den dokumentation, der er fremlagt i relation til denne aftaleseddel, herunder mailkorrespondancen med …, lægger voldgiftsretten til grund, at ekstraarbejdet er udført.

Herefter og idet der ikke er oplyst omstændigheder, der giver voldgiftsretten grundlag for at betvivle den opgjorte merpris på 23.437 kr. og 32.375 kr. ekskl. moms, gives der HE medhold i dette krav på ekstrabetaling.

4.1.31.  Advisering af krav 12-13

BH-V2 har under sin forklaring for voldgiftsretten tilkendegivet, at det ikke bestrides, at arbejderne i henhold til disse aftalesedler er udført som ekstraarbejder, men har fastholdt, at de ikke kan honoreres, da aftalesedlerne ikke er underskrevet.

Da BH har anerkendt, at arbejderne er udført som ekstraarbejder, gives der HE medhold i kravene i henhold til disse aftalesedler.

4.1.32.  Advisering af krav 14

Kravet vedrører en ekstra betonplade i hovedtrappen som følge af en ændret konstruktion af denne.

Efter den dokumentation, der er fremlagt i relation til denne aftaleseddel, og den forklaring HE-V1 har afgivet herom, lægger voldgiftsretten til grund, at ekstraarbejdet er udført.

Herefter og idet der ikke er oplyst omstændigheder, der giver voldgiftsretten grundlag for at anse den opgjorte ekstrapris for ubillig, gives der HE medhold i kravet på ekstrabetaling.

4.1.33.  Advisering af krav 16

BH-V2 har under sin forklaring for voldgiftsretten tilkendegivet, at det ikke bestrides, at arbejderne i henhold til denne aftaleseddel er udført som ekstraarbejde, men har fastholdt, at de ikke kan honoreres, da aftalesedlen ikke er underskrevet.

Da BH har anerkendt, at arbejderne er udført som ekstraarbejder, gives der HE medhold i kravet i henhold til denne aftaleseddel.

4.1.34.  Advisering af krav 21-22

Disse aftaleseder vedrører inventar i garagen i form af hylder og kajakophæng, som det efter den fremlagte dokumentation må lægges til grund, at HE har leveret efter anmodning fra ….

Voldgiftsretten, der bemærker, at dette inventar ikke er omfattet af tilbudslisten, finder, at der er tale om inventar, som ikke kan anses for omfattet af HE’s entreprise blot fordi det på tegninger er anført, at der skal være hylder og kajakophæng.

Herefter og idet der ikke er oplyst omstændigheder, der giver voldgiftsretten grundlag for at anse den opgjorte pris for ubillig, gives der HE medhold i kravet på ekstrabetaling.

4.1.35.  Advisering af krav 23

Voldgiftsretten bemærker, at dette krav vedrører en kreditnota på 6 stk. rødhættelamper, som er udgået af entreprisen. BH, der i sin påstand har opgjort denne som et krav fra HE, har ikke villet anerkende denne kreditnota.

Da BH-V2 under sin forklaring har anerkendt denne kreditnota, lægger voldgiftsretten til grund, at HE med rette har krediteret BH dette beløb.

 

4.2.  Mangler

BH har gjort gældende, at der er en række mangler ved de udførte arbejder. Der er herved henvist til opgørelser af mangler udarbejdet i forbindelse med aflevering af henholdsvis de indvendige og de udvendige arbejder.

BH har i den forbindelse anført, at der gentagne gange er sendt mangellister til HE med angivelse af priser på udbedring. HE har trods opfordret hertil undladt at dokumentere, at manglerne er afhjulpet, ligesom HE har undladt at besvare opfordringer under denne sag.

HE-V1, har forklaret, at samtlige mangler ham bekendt er udbedret. Arkitekt BH-V1 har vedrørende udvendige arbejder forklaret, at de mangler, han har opgjort, ikke er udbedret. Han har senest i februar måned i år foretaget en gennemgang med BH. Arkitekt BH-V3 har forklaret, at han ikke er bekendt med, om manglerne vedrørende indvendige arbejder er udbedret. BH-V2 har forklaret, at der nok er en del af manglerne på mangellisterne, der er udbedret. Han har i den forbindelse forklaret om konkrete mangler, som er udbedret. På trods af disse forklaringer, har BH under hovedforhandlingen opretholdt et krav om godtgørelse for samtlige mangler, herunder de mangler som erkendes at være udbedret.

Voldgiftsretten bemærker, at kravet vedrørende mangler for udvendige arbejder ikke er nærmere præciseret, og at der end ikke foreligger nogen beskrivelse af, hvori disse mangler skulle bestå. Voldgiftsretten bemærker videre, at det er BH, der påberåber sig mangler, som har bevisbyrden for, at disse fortsat ikke er afhjulpet.

Denne bevisbyrde er ikke løftet ved de usikre forklaringer, der er afgivet af BH og de to arkitekter.

Voldgiftsretten afviser derfor samtlige krav om godtgørelse for mangler.

 

4.3.  Betaling for natursten

Parternes kontakt vedrørende udvendige arbejder omfattede som anført ovenfor en såkaldt naturstensentreprise, som bestod i levering af natursten og lægning af disse.

I juli 2020 opstod der uenighed mellem parterne om denne entreprise. Og den 1. august 2020 skrev arkitekt BHV1 følgende til …, HE:

»Vi talte sammen i går formiddag, hvor jeg meddelte dig, at Bygherren selv overtager Naturstensentreprisen og færdiggør den del af entreprisen som indtil i går fredag har været varetaget i underentreprise af …. Under samtalen oplyste du pludselig, at på mandag d. 03.08.2020 ville naturstenene blive leveret og montage af hovedtrappe ville blive påbegyndt. Højst overraskende, i det på byggemøde i onsdags d. 29.07.2020 ikke blev nævnt med et ord. Det fremgår heller ikke af referatet fra mødet.

Det er manglende kommunikation, at jeg tilfældigt ved en opringning fra mig til dig, bliver bekendt med hvilke tiltag HE pludselig har taget.

Jeg vedhæfter begrundelsen, hvorfor Bygherren nødtvunget overtager den del af entreprisen, men håber samtidig at hovedentreprenøren HE vil medvirke konstruktivt i et samarbejde med henblik på at få færdiggjort det samlede projekt. Det skylder vi Bygherren.

Bygherren overtager færdiggørelsen af landskabet, terrænet, belægningerne, hovedtrappen, udlægning af rullegræs og plinte. Bygherren opstarter arbejderne mandag d. 03.08.2020 og jeg håber og forventer at HE vil medvirke til at entreprisen kan færdiggøres gnidningsfrit ved levering af cortenstålkanter og trappeværn. Med hensyn til naturstensleverancen, vil jeg foreslå den gennemført af …, som du omtalte fredag formiddag.

…«

Det fremgår, at naturstenene mandag den 3. august 2020 blev leveret fra …på adressen med … som modtager og under henvisning til ordrenummer med denne virksomhed.

Det fremgår videre af en e-mail af 6. august 2020 fra arkitekt BH-V1 til BH med genpart til dennes advokat, at han foreslog, at BH betalte … direkte for de leverede sten, idet det er anført:

»…

Det er … som underleverandør til HE som har ordret leverancen og som skal stå på fakturaen. Ordren er leveret på byggepladsen og er Bygherrens ejendom. Vi (Bygherren) skal under alle omstændigheder betale for leverancen på et eller andet tidspunkt. Min anbefaling er, at fakturaen udskrives til Bygherren, dels fordi ordren er leveret og vi har overtaget entreprisen, dels fordi vi undgår HE og …’s hovedentreprisesalær og procenttillæg, samt at det er væsentligt at opretholde en god forbindelse til … bla for at fremme leverancen af plinte.

…«

BH tilkendegav »Ok. Så lad os gøre det.«

Der er fremlagt dokumentation for, at HE den 26. august 2020 har betalt for leverancen til …, der efter det oplyste efterfølgende er gået konkurs. Der er ikke under sagen fremkommet oplysninger om, at HE blev orienteret om BH’s beslutning om at betale … direkte.

Spørgsmålet under denne sag er, om BH er forpligtet til at betale HE for leverancen af sten, idet BH gør gældende, at have betalt stenene direkte til ….

Voldgiftsretten lægger til grund, at BH ved mail af 1. august 2020 alene overtog færdiggørelsen af visse nærmere angivne arbejder, idet mailen må forstås således, at leverancen af sten forudsattes gennemført i overensstemmelse med parternes kontrakt. BH er under de foreliggende omstændigheder ikke frigjort for betaling af denne leverance ved betaling direkte til leverandøren, og er derfor forpligtet til at betale HE for leverancen i henhold til parternes aftale herom. Det er i den forbindelse uden betydning, hvorvidt … måtte have betalt … for leverancen.

Der gives derfor ikke BH medhold i påstanden om fradrag i HE’s krav for betaling af naturstensentreprisen.

 

4.4.  Dagbod

Efter de indgåede kontrakter udgør entreprisesummen på de indvendige arbejder 6.394.643 kr. ekskl. moms og på de udvendige arbejder 2.213.310 kr. ekskl. moms. BH har efter sin endelige påstand nedlagt principal påstand om betaling af dagbod på indvendige arbejder på 5.664.000 kr. ekskl. moms og 161.700 kr. på de udvendige arbejder. Begge krav er beregnet pr. kalenderdag, selvom det i kontraktgrundlaget er anført, at dagbod beregnes pr. arbejdsdag og for udvendige arbejders vedkommende tillige selvom kravet forud for voldgiftssagen er opgjort pr. arbejdsdag.

BH har herved i det væsentlige henvist til, at der efter kontraktsgrundlaget er aftalt dagbod ved forsinkelse i forhold til de aftalte slutdatoer, og at der til stor gene for BH – i hvis interesse dagbod er aftalt – har kunnet konstateres en meget væsentlig forsinkelse. Dagboden bør beregnes på grundlag af kalenderdage og ikke arbejdsdage, og dagboden på 8.000 kr. vedrørende indvendige arbejder må opgøres for hver etage. Der er på et tidligt tidspunkt rejst krav om dagbod, og dette er ikke på noget tidspunkt frafaldet.

HE har i det væsentlige gjort gældende, at der ikke kan kræves dagbod, idet formalia ikke er overholdt. Der kan under alle omstændigheder ikke kræves dobbelt dagbod ved overskridelse af mellemfrister. Dagbod kan ikke beregnes for kalenderdage, men alene for arbejdsdage. Endelig bestrides den periode, der er opgjort som dagbodsberettiget.

Voldgiftsretten bemærker, at en BH må fremsætte krav om dagbod snarest muligt efter det tidspunkt, hvor denne mener, at der er indtrådt en forsinkelse, som skyldes entreprenørens forhold og ikke forhold hos BH eller andre entreprenører. Kravet skal være utvetydigt og gøres gældende med en sådan klarhed, at entreprenøren kan forholde sig til kravet og størrelsen heraf, og det skal fastholdes, så entreprenøren ikke kan være i berettiget tvivl om, hvorvidt kravet fastholdes og således reelt gøres gældende og ikke blot anvendes som en trussel med henblik på at sikre entreprisens fremdrift.

 

4.4.1.  Indvendige arbejder

Det er tilført referatet af byggemøde nr. 18 den 1. oktober 2019, at »Der var enighed om at afleveringsdatoerne den 04.11 og 15.11.2019 er dagbodsgivende«. Af referatet af byggemøde nr. 21 den 29. oktober fremgår, at »… Der var enighed om, at den 06.12.19 er dagbodsgivende afleveringsdato for forældreafsnittet… BH-V2 formulerede det sådan, at han som sådan hverken ønsker eller spekulerer i dagbøder, men at det er det eneste værktøj, der haves ift. den manglende allokering af ressourcer til projektet og den deraf følgende manglende fremdrift og forsinkelse.« Af referatet af byggemøderne den 5. november og den 14. november 2019, der begge er angivet som referat nr. 22, fremgår, at dagbodsgivende afleveringsdato nu var den 15. november 2019, dog således at den dagbodsgivende afleveringsdato for forældreafsnittet var den 6. december 2019. Af referatet den 5. november 2019 fremgår, at »BH-V2 gjorde opmærksom på at der jævnfør tidligere aftale herom samt fremsendt mail beregnes dagbøder vedrørende overetage og trapperummet fra den 04.11.2019 og frem til den faktiske afleveringsdato. BH-V2 sendte ligeledes en mail herom samme dag«. Af referatet af byggemøde nr. 24 og 25 afholdt den 20. november og den 27. november 2019 fremgår, at »Ved byggemødet blev det igen drøftet at vi nu er inde i den dagbodsgivende periode for alle etager med undtagelse af forældreafsnittet, se ovenfor. Byggelederen vedkendte sig dagbøderne. BH-V2 udtrykte samtidig at forudsætningerne for ikke at gøre de aftalte og påløbne dagbøder gældende i øjeblikket ikke er til stede, idet bemandingen og fremdriften ikke er på det forudsatte niveau.« Af referatet af byggemøde nr. 26 fremgår, at »Forældreafsnittet er aftalt færdigt den 06.12.2019 og fra denne dag vil der således blive beregnet dagbøder til det samlede projekt. BH-V2 har efterfølgende for god ordens skyld fremsendt en mail med samme indhold.«

Voldgiftsretten bemærker, at dagbodskravet ikke er opgjort beløbsmæssigt på byggemøderne, og at det efter det foreløbigt sidste byggemøde den 4. december 2019 ikke ses omtalt på det senere byggemøde den 13.

marts 2020. Det ses heller ikke opgjort eller omtalt på mødet den 29. oktober 2020, hvor den formelle aflevering af de indvendige arbejder fandt sted. Det bemærkes i den forbindelse, at det må lægges til grund, at BH flyttede ind i tagetagen i august 2019 og efter det oplyste tog 1. sal i brug den 20. december 2019, stueetagen i brug den

  1. april 2020 og underetagen i brug den 6. august 2020.

Først i et brev af 30. november 2020 foretog BH’s advokat en beløbsmæssig opgørelse af et dagbodskrav til i alt

6.040.000 kr., idet det er opgjort det på hver af de tre etager hver med 8.000 kr. med virkning fra 4. november

2019 for overetagen og fra 15. november 2019 for stueetage og underetage alt frem til den 29. oktober 2020.

Under hensyn til dette tidsmæssige forløb og de anvendte formuleringer sammenholdt med den manglende præcisering af størrelsen af et dagbodskrav før den 30. november 2020 finder voldgiftsretten, at BH og dennes rådgivere ikke med tilstrækkelig tydelighed har gjort det klart for HE, at der krævedes dagbod, således at HE kunne forholde sig hertil, herunder eventuelt ved at gøre tidsfristforlængelse gældende.

Voldgiftsretten bemærker herved, at det må anses for usandsynligt, at parterne i februar 2020 havde indgået den efterfølgende kontakt vedrørende udvendige arbejder, hvis de på det tidspunkt havde haft en fælles forståelse af, at der påhvilede entreprenøren et akkumulerende krav på dagbod af ikke ubetydelig størrelse vedrørende de indvendige arbejder.

Voldgiftsretten frifinder derfor HE for kravet om dagbod for forsinkelse med indvendige arbejder.

Voldgiftsretten finder herefter ikke anledning til at forholde sig til spørgsmålene, om dagbod for forsinkelsen med hver etage, og dagbod på grundlag af kalenderdage.

 

4.4.2.  Udvendige arbejder

Voldgiftsretten lægger til grund, at BH den på byggemøde nr. 8 den 28. maj 2020 varslede dagbod, og at dette blev fastholdt på de efterfølgende byggemøder, indtil det i referatet af byggemøde nr. 12 den 24. juni 2020 er anført, at BH’s rådgiver »… vurderer d.d. at HE ikke kan overholde sanktionsbærende afleveringsdato 29.062020.

Varslet dagbodskrav på 2.100 DKK excl. moms pr. arbejdsdag, jf. kontrakt effektueres fra og med 30.06.2020«. Fra byggemødereferat nr. 14 af 8. juli 2020, hvor dagbodskravet er opgjort til 7 arbejdsdage, fremgår, at dagbodskravet i de enkelte referater er opgjort i dage, således at det i det sidste referat nr. 20 den 19. august 2020 er opgjort til 38 arbejdsdage.

Voldgiftsretten finder, at BH ikke under denne sag kan rejse krav om en dagbod på 161,170 kr. eller formentlig rettelig 161.700 kr. opgjort på grundlag af kalenderdage, når kravet er rejst og opgjort til 115.500 kr. på grundlag af arbejdsdage i overensstemmelse med parternes kontakt.

Voldgiftsretten bemærker som anført ovenfor under afsnit 4.3., at BH med virkning fra den 1. august 2020 udtog arbejderne med færdiggørelse af landskabet, terrænet, belægningerne, hovedtrappen, udlægning af rullegræs og plinte. Det bemærkes videre, at som sagen er forelagt, må det lægges til grund, at garagen var i det væsentlige opført, da arkitekt BH-V1 den 9. juli 2020 sendte skitser til en ændret konstruktion af spærene på garagen, jf. i øvrigt ovenfor under afsnit 4.1.25., hvorefter dette arbejde blev udført.

Voldgiftsretten finder under disse omstændigheder, at BH ikke med rette kunne varsle og gennemføre et krav om dagbod frem til den 15. september 2020 på grundlag af HE’s forsinkelse med disse arbejder. Efter en samlet vurdering finder voldgiftsretten derfor ikke grundlag for at give BH medhold i dagbod vedrørende forsinkelse med udvendige arbejder.

Voldgiftsretten frifinder derfor HE for kravet om dagbod for forsinkelse med udvendige arbejder.

Der gives derfor heller ikke BH medhold i kravet på dagbod vedrørende udvendige arbejder.

 

4.5.  Sammenfatning og sagsomkostninger

HE har nedlagt påstand om betaling af i alt 3.545.496,46 kr. inkl. moms efter det ovenstående skal der i henhold til afsnit 4.1.9 fradrages 20.485 kr., efter afsnit 4.1.11. fradrages 6.891,25 kr., efter afsnit 4.1.21 fradrages

50.812,50 kr. og efter afsnit 4.1.26 fradrages 44.468,75 kr. Da der således i alt skal fradrages 122.657,50 kr. i

HE’s krav, gives der HE medhold for et samlet beløb på i alt 3.422.838,96 kr. inkl. moms med renter som påstået.

Henset til de nedlagte påstande og efter sagens forløb og udfald har BH tabt sagen med i alt ca. 8,5 mio. kr. inkl. moms og skal derfor betale sagsomkostninger til HE. Der forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt, idet der herved er taget højde for, at hovedforhandlingen har varet to dage.

 

Thi bestemmes

BH skal til HE betale 3.422.838,96 kr. med procesrente af 903.663,13 kr. fra den 21. juli 2020, af 1.589.728,95 kr.

fra den 21. september 2020, af 484.480,34 kr. fra den 27. januar 2021 og af 567.624,04 kr. fra den 28. januar 2021.

I sagsomkostninger skal BH til HE betale 300.000 kr.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af BH efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.