(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Konflikter om entreprenørens ydelsespligt opstår ofte, når parterne har forstået kontraktgrundlaget forskelligt. Dette blev tydeligt i en aktuel voldgiftssag, hvor der opstod tvist om, hvorvidt omkostningerne til jorddeponering var inkluderet i den aftalte enhedspris.


Sagens forløb

I september 2020 indgik bygherre BH og entreprenør E en rammeaftale vedrørende fjernvarme, jord og rør. Aftalen præciserede, at posten om gravearbejder ”(…) skulle inkludere alle ydelser i forbindelse med etablering af ledningsgrav, herunder opbrydning af belægninger, opgravning, omkringfyldning, retablering af belægning og bortskaffelse af jord i overensstemmelse med klasse 1, 2 og 3”.

Arbejderne blev påbegyndt i oktober 2020, og i december 2020 rejste entreprenør E krav om betaling for jord, der skulle deponeres af bygherre BH. Dette krav blev imidlertid afvist af BH’s rådgiver. E fremsendte først i august 2021 den første faktura, hvori han krævede særskilt betaling på i alt 4,2 mio. kr. for deponering af jord.

Spørgsmålet, der nu skulle afgøres, var om formuleringen “bortskaffelse af opgravede materialer” i tilbudslisten inkluderede udgifter til deponering af klasse 1-3 jord, eller om der kunne kræves særskilt betaling for dette.

Da parterne ikke kunne nå til enighed, blev voldgiftsretten indkaldt for at afgøre, om E havde ret til at kræve betaling for deponering af jord eller om dette arbejde var en del af entreprenørens ydelsespligt i tilbuddet. Det centrale spørgsmål var derfor, om de oprindelige kontraktlige vilkår inkluderede deponiafgifter, og om entreprenøren kunne kræve ekstra betaling for denne tjeneste.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten tog i deres vurdering udgangspunkt i parternes aftale. Ved at fortolke aftalen fandt retten, at rammeaftalen klart indikerede, at deponiafgifter var inkluderet i enhedsprisen, da “bortskaffelse af jord” blev specificeret som en del af enhedsprisen. Retten fandt derfor, at begrebet bortskaffelse ikke blot refererede til bortkørsel.

Voldgiftsretten tillagde det desuden betydning, at E forholdt sig passivt i perioden fra december 2020, hvor BH’s rådgiver afviste hans anmodning om betaling, indtil august 2021.

Retten fremhævede også, at BH havde informeret andre entreprenører om, at der ville være behov for bortskaffelse af klasse 1, 2 og 3 jord, og at al jord i befæstede områder skulle bortskaffes. Disse svar var tilgængelige for E, før han afgav sit tilbud.

Retten fandt derfor ud fra en samlet vurdering, at BH var frifundet for E’s betalingskrav. Derfor havde E ikke krav på betaling for deponering af jord. E blev tillige pålagt at afholde både sagens omkostninger og BH’s advokatomkostninger.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

1. Kontrakten: Kendelsen fremhæver betydningen af en klar forståelse af kontraktens vilkår. I denne situation førte entreprenørens manglende kendskab til kontraktgrundlaget eller eventuelle misforståelser heraf til, at han ikke alene fik afvist sin ret til ekstrabetaling, men også blev pålagt at afholde samtlige sagsomkostninger.

2. Parternes adfærd: Som belyst, lagde voldgiftsretten også vægt på entreprenørens passive adfærd og bygherrens tidligere kommunikation med andre entreprenører. Dette understreger, at parternes adfærd og tidligere kommunikation spiller en betydelig rolle, når voldgiftsretten søger at afdække parternes forudsætninger ved indgåelsen af aftalen.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet. Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB2023.1121 / Sag nr. C-16107

Læs kendelsen i fuld længde her

TBB2023.1121 / Sag nr. C-16107

Entreprenør E mod Bygherre BH

1. Indledning

Mellem klager, entreprenør E A/S, herefter E, og indklagede, bygherre BH, herefter BH, er der opstået en tvist om betalingskrav vedrørende diverse ydelser og tilbageholdelse af beløb i forbindelse med »Rammeaftale 2020 fjernvarme, Jord og Rør i …, Oktober 2020-Oktober 2022«.

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgift 2018« bestående af ingeniør …, afdelingsdirektør … og landsdommer …, med sidstnævnte som formand.

2. Påstande og hovedforhandling

E har nedlagt følgende påstand: BH tilpligtes til E at betale 4.203.630,12 kr. med sædvanlig procesrente:

– Af 174.122,50 kr. fra 24-09-2021 til 24-09-2021 – Af 330.020,00 kr. fra 25-09-2021 til 25-09-2021 – Af 425.532,50 kr. fra 26-09-2021 til 30-09-2021 – Af 518.987,50 kr. fra 01-10-2021 til 09-10-2021 – Af 528.977,50 kr. fra 10-10-2021 til 30-10-2021 – Af 645.016,25 kr. fra 31-10-2021 til 07-11-2021 – Af 656.206,25 kr. fra 08-11-2021 til 17-11-2021 – Af 675.108,75 kr. fra 18-11-2021 til 01-12-2021 – Af 705.703,75 kr. fra 02-12-2021 til 02-12-2021 – Af 733.653,75 kr. fra 03-12-2021 til 03-12-2021 – Af 799.336,25 kr. fra 04-12-2021 til 08-12-2021 – Af 818.468,75 kr. fra 09-12-2021 til 10-12-2021 – Af 834.076,25 kr. fra 11-12-2021 til 15-12-2021 – Af 845.076,25 kr. fra 16-12-2021 til 27-12-2021 – Af 868.891,25 kr. fra 28-12-2021 til 30-12-2021 – Af 927.813,75 kr. fra 28-12-2021 til 30-12-2021 – Af 1.047.196,25 kr. fra 31-12-2021 til 02-01-2022 – Af 1.249.023,75 kr. fra 03-01-2022 til 09-01-2022 – Af 1.508.776,25 kr. fra 13-01-2022 til 15-01-2022 – Af 1.531.447,50 kr. fra 16-01-2022 til 07-07-2022 – Af 1.543.208,75 kr. fra 08-07-2022 til 23-07-2022 – Af 1.847.082,50 kr. fra 24-07-2022 til 07-08-2022 – Af 1.869.385,00 kr. fra 08-08-2022 til 06-08-2022 – Af 1.943.645,00 kr. fra 13-09-2022 til 18-09-2022 – Af 2.142.111,25 kr. fra 19-09-2022 til 21-09-2022

– Af 2.231.138,75 kr. fra 22-09-2022 – Af 2.265.315,00 kr. fra 01-10-2022 – Af 2.274.700,00 kr. fra 02-10-2022 – Af 2.392.038,75 kr. fra 07-10-2022 – Af 2.475.685,00 kr. fra 08-10-2022 – Af 2.498.822,75 kr. fra 09-10-2022 – Af 2.669.062,75 kr. fra 05-11-2022 – Af 2.916.124,58 kr. fra 06-11-2022 – Af 2.938.944,58 kr. fra 07-11-2022 – Af 2.994.508,33 kr. fra 12-11-2022 – Af 3.023.733,33 kr. fra 26-11-2022 – Af 3.037.953,33 kr. fra 02-12-2022 – Af 3.152.167,00 kr. fra 12-12-2022 – Af 3.170.157,08 kr. fra 15-12-2022 – Af 3.191.140,83 kr. fra 18-12-2022 – Af 3.467.969,58 kr. fra 31-12-2022 – Af 3.620.285,83 kr. fra 07-01-2023 – Af 3.643.774,58 kr. fra 08-01-2023 – Af 3.868.160,83 kr. fra 13-01-2023 – Af 3.891.909,58 kr. fra 27-01-2023 – Af 3.931.388,33 kr. fra 09-02-2023 – Af 3.968.020,83 kr. fra 10-02-2023 – Af 3.983.284,58 kr. fra 20-02-2023 – Af 4.167.500,83 kr. fra 08-04-2023 – Af 4.199.723,33 kr. fra 27-04-2023 – Af 4.203.630,12 kr. fra 15-05-2023

BH har nedlagt påstand om frifindelse.

til 30-09-2022 til 01-10-2022 til 06-10-2022 til 07-10-2022 til 08-10-2022 til 04-11-2022 til 05-11-2022 til 06-11-2022 til 11-11-2022 til 25-11-2022 til 06-11-2022 til 11-12-2022 til 14-12-2022 til 17-12-2022 til 30-12-2022 til 06-01-2023 til 07-01-2023 til 12-01-2023 til 26-01-2023 til 08-02-2023 til 09-02-2023 til 19-02-2023 til 07-04-2023 til 26-04-2023 til 15-05-2023 til betaling sker.

Hovedforhandling har fundet sted den 26. juni 2023 i Imperial Hotels lokaler, Vester Farimagsgade 9, 1606 København V.

E-V1, BH-R-V1, E-V2 og BH-R-V1 har afgivet forklaring under hovedforhandlingen.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Sagsfremstilling

BH udsendte udbudsbreve den 10. juli 2020 om udførelse af rørlægning til fjernvarme i …. Udbudsmaterialet omfattede blandt andet »Rammeaftale 2020 fjernvarme, Jord og Rør i …, Oktober 2020-Oktober 2022« (Rammeaftalen). Der indgik i udbudsmaterialet bestemmelser om AB 18 med særbetingelser, særbetingelser for graveentreprisen og afsnit om tilbuds- og afregningsgrundlag.

BH besvarede spørgsmål fra interesserede budgivere, som var tilgængelige for blandt andet E. Et af de stillede spørgsmål var følgende:

»Bygherre bedes oplyse hvor stor en andel af den opgravede jord der skal regnes bortskaffet og hvilken jordklasse der skal regnes med.«

Besvarelsen var følgende: »Bortskaffelse af jord.

I alle befæstet arealer skal alt jord bortskaffes, i ubefæstede arealer kan jord uden skadelige fremmedlegemer som murbrokker, betonklumper og lignende genindbygges som opfyldning til underside muldlag.

Jordklassificering.

Det er vores erfaring, at der vil være tale om klasse 1, 2 og 3 jord, hvorfor tilbuddet skal tage udgangspunkt i disse jordtyper og deres bortkørsel.

Klasse 4 jord afregnes som tillæg til faktisk pris.«

Parterne indgik den 28. september 2020 Rammeaftalen og den 4. februar 2021 et tillæg til Rammeaftalen (entrepriseaftale) benævnt »Pakkeløsninger i eksisterende områder«.

Særbetingelser – SB-Graveentreprise har under pkt. 4.6.5 med overskriften »Modtageanlæg« følgende bestemmelse:

»…

Entreprenørens tilbud skal indeholde alle omkostninger til bortskaffelse af jord i klasse 1, 2 og 3 i henhold til tilbudslistens poster.

…«.

Rammeaftalens afsnit 7 med overskriften »Tilbuds og afregningsgrundlag TAG-Rammeaftale« har følgende bestemmelse:

»Post 1.0-1.33 Gravearbejder …

Posten skal indeholde alle ydelser i forbindelse med etablering af ledningsgrav, inkl. opbrydning af belægninger, opgravning, omkringfyldning og retablering af belægning og bortskaffelse af jord, samt beskrivelsen for hver enkelt post.

Jordhåndtering af klasse 1, 2 og 3 afregnes i ton. Ydelsen skal indeholde alle nødvendige arbejder iht. SB.

Ved jord kategoriseret som klasse 4, skal entreprenøren kun indregne håndtering og bortkørsel.

Deponiafgifter betales af bygherren.

Post 7.0-7.14 Andre ydelser

Posterne omhandler ydelser, som benyttes til arbejde, der ikke er beskrevet i udbudsmaterialet. Posterne skal indeholde beskrivelsen i hver enkelt post. Afregning vil ske efter faktisk udførte arbejde.«

E’s tilbud til BH blev afgivet ved brug af en tilbudsliste, som BH’s rådgiver (BH-R) havde udarbejdet, der angav en lang række delydelser med angivne mængder, således at det samlede tilbud fremkom ud fra de enhedspriser, som de bydende tilbød.

I beskrivelsen af gravearbejder og nedlægning af rør fremgik om de enkelte ydelser, som enhedspriserne skulle indeholde, at »bortskaffelse af opgravede materialer« eller »bortskaffelse af opbrudte/opgravede materialer« var en del af ydelsen. Ydelserne afregnes efter udført meter.

I tilbudslisten var der en række ydelser, som var anført under overskriften »Andre ydelser«. Under post 7.10-7.13 var ydelserne bortkørsel af jord i klasserne 1-4. I ydelsesbeskrivelsen for post 7.10-7.13 var anført, at ydelserne omfattede alle udgifter i forbindelse med bortkørsel af jord. Ydelsesbeskrivelsen for post 7.13 angav, at der afregnes som tillæg efter faktisk pris. Samtlige ydelser skulle angives med en pris pr. tons med en anført udbudsmængde på 10 tons.

E påbegyndte arbejderne i oktober 2020. I december 2020 fremsendte E et oplæg til en afregning, der omfattede et krav på 9.810 kr., som var anført under tilbudslistens post 7.10. BH’s rådgiver tilbagesendte oplægget med rettelser i form af minustegn, der må forstås således, at kravet under post 7.10 ikke kunne godkendes. E fakturerede i overensstemmelse med tilkendegivelsen fra BH’s rådgiver.

Af referatet fra et byggemøde den 11. august 2021 fremgår det, at E ville fremsætte et krav om betaling for jord, der deponeres, da ydelsen ikke er indeholdt i prisen for kanalmeter og tilslutningshuller. Tilsynet afviste kravet.

E fremsendte den 24. august 2021 den første faktura, hvor der var krav om særskilt betaling for deponering af jord, der omfattes af kravet i denne sag. BH bestred, at E var berettiget til at kræve særskilt betaling for deponering af jord i klasse 1-3.

4. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat

Sagens hovedspørgsmål er, om formuleringen »bortskaffelse af opgravede materialer«, som indgår i ydelsesbeskrivelserne i tilbudslisten for en række grave- og rørarbejder, omfatter udgifter til deponering af klasse 1-3 jord, eller om der kan kræves særskilt betaling herfor med de priser, som fremgår af tilbudslistens post 7.10-7.12.

E havde adgang til det svar, som en mulig bydende fik på et spørgsmål om i hvilket omfang, der skulle ske bortskaffelse af jord, og hvilke jordklasser, som der skulle regnes med. Overordnet var svaret, at det var erfaringen, at der ville være tale om klasse 1, 2 og 3 jord, og at alt jord i befæstede arealer skulle bortskaffes.

Det er voldgiftsrettens opfattelse, at spørgeren må have haft den forståelse, at det for tilbudsgivningen var væsentligt at kende mængden af jord til bortskaffelse og hvilke jordklasser, der skulle regnes med, fordi deponeringsudgiften er indeholdt i priserne for grave- og rørarbejderne og ikke omfattes af ydelserne i tilbudslistens post 7.10-7.12. Svaret fra BH må forstås således, at det var den bydendes opgave at skønne over hvilke jordmængder, der kunne forventes inden for jordklasserne 1, 2 og 3, og at det ville være jord inden for disse klasser, der kunne forventes. Et skøn over fordelingen mellem de enkelte klasser, der har forskellige priser for deponering, har betydning for tilbudsgivningen for grave- og rørarbejder, men ikke for ydelserne under post 7.10-7.13, hvor BH skal betale efter opgørelse af mængden af deponeret jord af en given klasse med den tilbudte enhedspris, der dækker deponeringsudgiften.

BH-R-V1 har forklaret, at det var BH’s ønske, at de bydende entreprenører selv skulle skønne over, hvilken fordeling mellem de respektive jordklasser de ville lægge til grund for deres tilbudsgivning, således at det blev entreprenørernes risiko, hvordan fordelingen i praksis ville være. Forklaringen harmonerer med den forståelse, som voldgiftsretten lægger til grund i forhold til spørgsmål og svar inden budafgivelsen.

Voldgiftsretten finder, at Rammeaftalens afsnit 7 om gravearbejder, hvorefter priserne i tilbudslisten skal indeholde alle ydelser i forbindelse med etablering af ledningsgrav mv. og herunder bortskaffelse af jord, skal forstås således, at deponiafgifter skal være indeholdt i enhedsprisen. Bortskaffelse er således ikke kun bortkørsel.

Det anførte om, hvad der skal være indeholdt i prisen for gravearbejde er næsten enslydende gentaget i tilbudslisten (post 1.1 m.fl.), hvorefter alle ydelser skal være indeholdt og det omfatter bortskaffelse af opgravede materialer.

Tilbudslistens post 7.10-7.12 under »Andre ydelser« omhandler bortkørsel af jord i klasse 1-3 og i beskrivelsen af de enkelte ydelser fremgår det, at alle udgifter i forbindelse med bortkørsel af jord skal være indeholdt i prisen. Tilbudslistens post 7.10-7.12 må i sammenhæng med ydelsesbeskrivelsen for gravearbejderne anses for anvendelig ved uforudsete graveopgaver, hvilket tillige understøttes af, at der ønskes en pris for en meget begrænset mængde jord, således at enhedsprisen får en ringe betydning for den samlede tilbudssum. Ydelserne skal benyttes for andre arbejder end dem, der er beskrevet i udbudsmaterialet, hvilket gravearbejde til ledningsnettet er.

At det fremgår af Rammeaftalen, at håndtering af klasse 1, 2 og 3 jord afregnes i ton, kan herover for ikke føre til en anden forståelse af ydelsesbeskrivelserne i Rammeaftalens afsnit 7 og tilbudslistens post 1.0-1.33.

Sammenfattende er det voldgiftsrettens opfattelse, at tilbudslisten på samme måde som Rammeaftalens afsnit 7 må forstås således, at når ydelsen skal inkludere bortskaffelse betyder det, at deponiafgifter skal være indeholdt i entreprenørens tilbud i posterne om gravearbejde (post 7.1 m.fl.). Gravearbejder med nedlægning af rør, der afregnes efter løbende meter, omfatter derfor deponiafgifter.

Voldgiftsretten tillægger det tillige betydning, at E, da der første gang i december 2020 var anledning til at fremsætte krav om særskilt betaling for deponeringsudgifter, tog BH’s rådgivers afvisning heraf til efterretning. E’s efterfakturering af det afviste krav og for et arbejde, der var udført i januar 2021, skete først i august måned 2021.

BH frifindes derfor for E’s påstand.

Efter sagens forløb og udfald skal E til BH betale 180.000 kr. til dækning af udgift til advokatbistand ekskl. moms. E skal endvidere betales udgiften til voldgiftssagens behandling som nedenfor bestemt.

Thi bestemmes

BH frifindes. I sagsomkostninger skal E til BH betale 180.000 kr.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af E efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.