(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

I en nylig afgørelse blev entreprenøren tilkendt betaling for udført arbejde, selvom der ikke forelå en underskrevet ordrebekræftelse. Dette blev primært afgjort for at forhindre, at bygherren uretmæssigt ville nyde godt af entreprenørens indsats uden at kompensere dem.

Lad os nu gå i dybden med, hvad der vejede tungest for voldgiftsretten, da de skulle vurdere, om entreprenøren skulle honoreres for arbejde, som bygherren aldrig direkte havde bestilt.


Sagens forløb

Historien tog sin begyndelse i slutningen af 2017, da direktøren fra BH kontaktede hovedentreprenøren fra virksomhed X med henblik på at opføre et nyt domicil med lastvognsvask. Efter flere udvekslede e-mails underskrev parterne endelig en ordrebekræftelse i juni 2019, der dækkede projektets første fase. Ifølge Virksomhed X’s salgs- og leveringsbetingelser var AB 92-standardvilkårene gældende for aftalen.

Projektet omfattede både opførelsen af en administrationsbygning med tilhørende vaskehaller (Etape 2) og udenomsarealer (Etape 1). Af tidsmæssige årsager blev Etape 1 prioriteret først, hvilket kun resulterede i en ordrebekræftelse for dette arbejde.

Da Virksomhed X begyndte forberedelserne til Etape 2 et år senere, skiftede BH pludselig entreprenør. Denne beslutning blev omdrejningspunktet i tvisten, hvor HE hævdede, at der hele tiden havde været en klar forventning om, at Virksomhed X skulle udføre begge etaper.

BH modsagde dette og hævdede, at Virksomhed X hverken kunne løse problemerne under Etape 1 tilfredsstillende eller havde en bindende aftale på plads på grund af manglende skriftlig ordrebekræftelse.

Da parterne ikke kunne nå til enighed, blev voldgiftsretten indkaldt til at afgøre, om Virksomhed X havde ret til betaling for det udførte arbejde, på trods af manglen på en skriftlig ordrebekræftelse for Etape 2.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten bemærkede, at der ikke var en formel ordrebekræftelse for Etape 2, hvilket betød, at der ikke var en skriftlig aftale om denne del af projektet. For at afgøre om der reelt var indgået en aftale, undersøgte retten parternes korrespondance og omstændigheder i sagen. De lagde særlig vægt på følgende beviser:

  • Korrespondance: Retten anså den skriftlige kommunikation mellem Virksomhed X, kommunen og BH som afgørende for at afdække, hvilke arbejder der blev udført i forbindelse med projektering og ansøgning om byggetilladelse.
  • Udarbejdede dokumenter: Især fremhævede voldgiftsretten, at Virksomhed X udarbejdede et myndighedsprojekt, som førte til udstedelsen af byggetilladelse fra kommunen. Disse dokumenter blev betragtet som bevis på det udførte arbejde.
  • Kommunikation om omkostninger: Retten henviste også til en e-mail fra Virksomhed X til BH, hvor Virksomhed X tydeligt angav omkostningerne vedrørende byggeansøgning og projektering af byggeriet.
  • Manglende reaktion fra BH: Det blev noteret, at BH ikke reagerede på Virksomhed X’s oplysninger om omkostningerne, hvilket tydede på, at BH var opmærksom på det udførte arbejde og dets omkostninger.

Baseret på disse beviser konkluderede voldgiftsretten, at det var sandsynligt, at der var en gensidig forståelse mellem parterne om, at virksomhed X også skulle håndtere Etape 2. Voldgiftsretten fandt det desuden afgørende, at det udførte arbejde tilførte værdi til projektet, hvilket gavnede BH’s interesser (berigelsessynspunkt).

Derfor besluttede retten, at virksomhed X havde ret til betaling for det udførte arbejde.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Betaling ud fra berigelsesbetragtninger: Kendelsen illustrerer, at entreprenøren kan få betaling for sit arbejde, selvom der ikke eksisterer en formel aftale, ud fra et perspektiv om berigelse. Dette synspunkt betyder, at selvom arbejdet ikke er direkte bestilt, bør entreprenøren ikke give sit arbejde væk ”gratis”, når det tilfører værdi til bygherren. Dette synspunkt kan synes at stride imod tanken om, at entreprenøren ikke selv kan iværksætte arbejde.

Det afgørende for udfaldet synes at være, at bygherren sandsynligvis ville have haft behov for de pågældende ydelser på et eller andet tidspunkt.

Bygherrens passivitet: Desuden har parternes adfærd spillet en afgørende rolle for afgørelsen. Bygherrens passive respons og entreprenørens forventninger efter den indledende kommunikation har ført til, at retten har vurderet, at der var en gensidig forståelse mellem parterne om, at virksomhed X skulle tage sig af Etape 2.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet. Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB2024.128 / Sag nr. C-15720

Læs kendelsen i fuld længde her

TBB2024.128 / Sag nr. C-15720

Voldgiftsrettens kendelse afsagt den 18. september 2023, C-15720

1. Indledning

Mellem klager, hovedentreprenør HE, og indklagede, bygherre BH ApS (herefter »BH«), er der opstået tvist om, hvorvidt BH har pådraget sig et erstatningsansvar ved at lade arbejderne vedrørende etape 1 af entreprisen på …, udføre af en anden entreprenør end enkeltmandsvirksomheden A (herefter »[Virksomhed A]«). Dertil angår sagen [Virksomhed A]’s krav på betaling for udarbejdelse af byggeansøgning og projektering.
Det er oplyst, at HE-V1 var enejer af og direktør i enkeltmandsvirksomheden [Virksomhed A], der nu er ophørt.
Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »VBA-voldgiftsregler 2010« med landsdommer  som eneste voldgiftsdommer.

2. Påstande og hovedforhandling

HE har nedlagt påstand om, at BH skal betale HE 501.236,97 kr. med tillæg af procesrente af 428.989,97 kr. fra den 2. december 2020 og af 72.247 kr. fra sagens anlæg, til betaling sker.
BH har påstået frifindelse.
Hovedforhandling har fundet sted den 21. august 2023 i Hotel Postgårdens lokaler, Oldenborggade 4, 7000 Fredericia.
HE-V1, BH-V1 og BH-V2 har afgivet forklaring under hovedforhandlingen.
Skønsmanden, ingeniør og kloakmester Børge Madsen, har afgivet forklaring i forbindelse med afhjemling af skønserklæringen under hovedforhandlingen.
I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Sagsfremstilling mv.

HE-V1 blev mod slutningen af 2017 kontaktet af direktør BH-V1 fra BH, der ønskede at etablere et nyt domicil med lastvognsvask på ejendommen ….
X Kommune modtog den 19. oktober 2018 byggeansøgning med bilag fra [Virksomhed A] på vegne af BH og gav den 19. februar 2019, efter at have modtaget yderligere byggeansøgninger med bilag fra [Virksomhed A] om projektet, byggetilladelse til dette.
Der var også herefter korrespondance mellem [Virksomhed A] og BH, og parterne underskrev den 23. juni 2019 ordrebekræftelse om projektets etape 1.
Af [Virksomhed A]’s salgs- og leveringsbetingelser fremgår, at AB 92 er gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer af byggeentrepriser fra [Virksomhed A] med nærmere angivne fravigelser og tilføjelser.
Der er enighed om, at AB 92 således regulerer parternes forhold i relation til tvisten i sagen.
Af ordrebekræftelsen for etape 1, der er underskrevet af begge parter, fremgår, at denne er afgivet »i forbindelse med byggeprojektet på …«. Videre fremgår det:
»…
Ordregrundlag af 21.6.19, Etape 1 (excl. tilkøb af ekstra belægning)
Det samlede projekt omfatter opførelsen af en ny administrationsbygning med tilhørende vaskehaller (Etape 2) og udenomsarealer (Etape 1) på …. Af tidsmæssige årsager igangsættes Etape 1 først, hvilket er beskrevet i det efterfølgende. Det forventes at opstarte Etape 2 senere, jf. den udarbejdede tidsplan.
  • – Gældende byggetilladelse er udstedt 19.2.2019
  • – Geoteknisk rapport dateret 14.8.18
1.0 Omfang, Etape 1
Grundarealet er opgivet til 10.057 m2, hvoraf 7.000 m2 kloakeres og udføres med fast belægning.
…«
[Virksomhed A], der også gjorde brug af en underentreprenør, påbegyndte herefter arbejdet med bl.a. kloakering, forsinkelsesbassin og belægning. [Virksomhed A] udførte endvidere arbejder med henblik på etape 2 (opførelse af bygning med vaskehal).
Den 11. oktober 2019 skrev advokat V på vegne af BH til [Virksomhed A], at der i forbindelse med byggeriet indhentedes tilbud på opførelse af administrationsbygningen mv. fra andre entreprenører. Af brevet fremgår videre:
»…
Der er ikke fremkommet tilbud/oplæg på aftale om opførelsen fra din side af, derfor er forudsætningen herom ikke opfyldt, og det er nødvendigt at søge alternative tilbud.
Jeg er bekendt med, at der foreligger en aftale om udførelse af fase 1 vedr. byggeriet og at de dele af denne entreprise der kan udføres inden der laves byggeri er udført og betalt, således mangler der arbejder defineret under rate 7 og 8 i kontrakten.
Da der nu vælges en anden entreprenør, vil dette arbejde først kunne udføres, når byggeriet er nået hertil. Derfor er det min klients forventning, at arbejdet kan rekvireres med en måneds varsel. Så snart der foreligger en tidsplan for byggeriet vil der blive sendt en kopi heraf til dig, således at det er muligt at planlægge de resterende arbejder ind.«
[Virksomhed A] svarede den 14. oktober 2019:
»Tak for din mail, det står naturligvis bygherre frit. Det er dog ikke korrekt at der ikke er fremkommet et oplæg/udkast, men som bygherre er bekendt med har vi afventet et forhold omkring tankanlæg, og skrevet utallige gange herom, uden svar.
Vort oplæg blev fremsendt 9.9.19 og gennemgået hos BH-V1 den 11.9.19. Det var min opfattelse at vi med tankanlægget på plads skulle have økonomien på plads. Først har vi spildt lang tid på bygherres leverandør af vaskeanlæg, og efterfølgende tankanlægget, for til sidst at blive vraget, det er lidt skuffende. At du bliver sendt i byen med det, har jeg ingen kommentar til.
Det resterende arbejde kan korrekt udføres når selve bygningen er udført.
Det er naturligvis beklageligt, men taget til efterretning. Jeg skal samtidig gøre opmærksom på at vores omkostninger til byggeansøgning og projektering af byggeriet (bygningen) vil blive fremsendt, det er ikke en del af fase 1 eller aftalen.
Men vi skal gøre vort for at bygherre kommer godt i mål.«
Efter oplysningerne i sagen lægges det til grund, at BH omkring maj/juni 2020 antog en anden entreprenør til at udføre de resterende dele af anlægsarbejderne omfattet af etape 1.
[Virksomhed A]’s advokat tog herefter ved mail af 15. juli 2020 forbehold for at gøre krav gældende som følge af, at BH havde ladet de resterende arbejder vedrørende byggeriets etape 1 (rate 7 og 8) udføre af en anden entreprenør. Advokaten tog endvidere forbehold for [Virksomhed A]’s krav vedrørende byggeansøgning/projektering i relation til byggeriets etape 2.
BH har efter det foreliggende ikke før i svarskriftet af 1. marts 2021 i denne sag gjort gældende, at det belægnings- og kloakarbejde mv., som er udført af [Virksomhed A] i relation til etape 1, er behæftet med fejl og mangler.
[Virksomhed A] havde til udførelse af belægnings- og kloakarbejdet mv. antaget UE, som underentreprenør. Underentreprenøren er efter udførelsen af arbejderne taget under konkursbehandling.
[Virksomhed A]’s påstand
I påstanden indgår et krav om betaling af mistet dækningsbidrag for dele af etape 1 opgjort til 140.001,97 kr. I kravet indgår ikke moms. [Virksomhed A] har anført, at virksomheden pr. 14. oktober 2019 havde afsluttet arbejder til og med rate 6 og modtaget betaling herfor. Herefter udestod der arbejder i relation til rate 7 og 8 (bl.a. resterende 50 % belægning og en samlet aflevering). Opgørelsen over mistet dækningsbidrag for rate 7 og 8 er udarbejdet med afsæt i ordrebekræftelsen af 23. juni 2019 og underentreprisekontrakten.
BH har ikke bestridt den størrelsesmæssige opgørelse af dette krav.
I betalingspåstanden indgår endvidere et krav om betaling for arbejder vedrørende udarbejdelse af byggeansøgning og projektering. På baggrund af [Virksomhed A]’s time-/sagsudskrift har virksomheden opgjort dette krav til 288.988 kr. ekskl. moms, svarende til 361.235 kr. inkl. moms.
BH har bestridt kravet og den beløbsmæssige opgørelse.

4. Forklaringer

HE-V1 har bl.a. forklaret, at [Virksomhed A] arbejdede som arkitekt, ingeniør og byggevirksomhed med barmarksprojekter om opførelse af fx haller, herunder vaskehaller, og at virksomheden stod for at køre projekterne fra start til slut sammen med entreprenører.
Virksomheden har udarbejdet den statiske projekteringsrapport i sagen med henblik på at opnå byggetilladelse om en samlet administrationsbygning og vaskehal. Rapporten udgør en del af byggeansøgningen og er også en del af det færdige projekt.’
[Virksomhed A] blev første gang i december 2017 kontaktet af … og spurgt, om virksomheden var interesseret i projektet. I 2018 udarbejdede [Virksomhed A] det første projektoplæg. Der blev ikke dengang udarbejdet kontrakt. Virksomheden udarbejdede ofte et uforpligtende skitseoplæg til sine kunder med et foreløbigt projekt. Medio 2018 udarbejde [Virksomhed A] et projektoplæg med nogle skitser til BH.
Der var en fælles forståelse med BH om, at projektet blev opdelt i to etaper. Det skyldtes, at der var ønske om et tankanlæg og i den forbindelse udfordringer med hensyn til spildevand. Det ville medføre et længere byggeforløb, hvis man skulle vente på afklaring af dette, og man opdelte derfor i to etaper for at komme i gang. De kunne måske på den måde vinde noget tid, og det var efter fælles forståelse.
De opgaver, [Virksomhed A] stod for, sådan som det er anført i den statiske projekteringsrapport, er udført i forbindelse med byggetilladelsen. Disse var også relateret til det samlede projekt, idet størstedelen var relateret til bygningen.
Det var hans opfattelse, at der var en fælles forståelse om, at der skulle udføres en del arbejder, og at udgifterne hertil blev holdt på bygningen, dvs. etape 2 under den forudsætning, at [Virksomhed A] skulle udføre etape 2. De talte under de indledende drøftelser om projektering og byggeansøgning, og om at [Virksomhed A] for dette arbejde normalt beregnede sig 5-10 % af den samlede projektpris.
Fuldmagten til ansøgning om byggetilladelse skulle afgives af den daværende ejer af ejendommen. I perioden fra juni til september 2018 foregik der en proces med tilretninger af bygningen, herunder med hensyn til placering, udeareal, placeringen af trailere mv. Der var en fælles dialog ud fra oplæg fra [Virksomhed A] og bygherrens ønsker om rettelser.
Byggeansøgningen blev indsendt af [Virksomhed A] cirka en måned efter modtagelsen af fuldmagten. Der skulle forinden færdiggøres tegninger og andre nødvendige dokumenter.
Oversigten i ansøgningen af 18. oktober 2020 over vedlagte bilag indeholder materialer, som [Virksomhed A] havde udarbejdet. Det drejer sig om tegninger på bygningen, placering på grunden og de nødvendige minimumkrav til byggetilladelse. Der er obligatoriske punkter, som skal udfyldes, og disse er udfyldt af [Virksomhed A]. Ved færdigmelding skal der indsendes yderligere dokumentation.
Det var [Virksomhed A], som svarede på kommunens bemærkninger til byggeansøgningen, og det afstedkom endnu en byggeansøgning fra [Virksomhed A] af 31. oktober 2018. Der var en række bemærkninger, bl.a. om brandplaner.
Den 20. november 2018 indsendte [Virksomhed A] endnu en ny byggeansøgning. Det var samme forløb, og der var en proces om indkørsler til grunden. Parallelt hermed kørte der et forløb om nedrivningstilladelse mv.
[Virksomhed A]’s arbejder med byggetilladelse og bilag hertil, herunder vedrørende kloakplan, spildevand, forsinkelsesbassin og olieudskiller, har været nødvendige for at opnå en byggetilladelse og for den samlede entreprise og var også en nødvendig forudsætning for at kunne gå videre med projektering og ibrugtagning. Det omfatter en fuldt optegnet bygning med indretning, snittegning og bagvedliggende beregninger. Det er et komplet myndighedsprojekt, idet byggetilladelse ellers ikke kunne være blevet givet.
Efter at byggetilladelsen var modtaget, foretog [Virksomhed A] detaljeret projektering, sådan som det bl.a. ses af mail af 25. februar 2019. [Virksomhed A] skulle nu ned og se på hver enkelt deltalje, som skulle løses, dimensioneres og prissættes. Dette arbejde relaterede sig til den samlede entreprise, idet tingene hang sammen, og etape 1 og 2 kunne ikke adskilles.
I tiden frem til juni 2019 blev der arbejdet med spildevandstilladelse; bygherren skulle stå for denne. Bygherre ønskede etableret et tankanlæg, og det kom på banen. Der skulle være styr på kommunen, og etableringen af tankanlæg udløste nye problemstillinger med hensyn til spildevand og forsinkelsesbassin. Der manglede at blive afsat en skelbrønd fra kommunens side. Når der i mail af 22. juni 2019 tales om »… at få bygningen på plads som aftalt«, krævede dette, at der blev indgået endelig aftale om etape 2.
[Virksomhed A]’s ordrebekræftelse for etape 1 indeholdt detailprojektering af selve belægning. Prisen til projektering var ikke indeholdt i den i ordrebekræftelsen anførte pris. Det var efter hans opfattelse en fælles forståelse, at [Virksomhed A] skulle opføre hele projektet, og virksomheden havde investeret noget i at komme videre med etape 2.
Afklaring af forsinkelsesbassin, som var en forudsætning, var bygherreleverance. Hensigten med tidsplanen i ordrebekræftelsen og opdelingen heri bl.a. med to etaper var at forsøge at indhente noget tid. Jordarbejde og nedrivning skulle komme først. Der var planlagt stop i etape 1. Først tog de det udvendige, kloak, regnvand, jordarbejder og belægninger. Så kom en del af etape 2 med bl.a. fundering, hvorefter etape 1 og dernæst etape 2 kunne sluttes. De kunne ikke komme i gang med etape 2 på grund den nødvendige afklaring af tankanlæg, som var bygherrens forhold, og fordi [Virksomhed A] fik ikke kontrakt på etape 2.
Da underentreprenøren blev sat fra bestillingen, var der ikke andre arbejder end belægning, som manglede. Bygherren skulle sørge for levering af skelbrønd, og det var, så vidt han husker, ikke leveret. Der kunne kun laves en midlertidig løsning. [Virksomhed A] kunne ikke komme længere, da arbejdet stoppede.
Den 21. august 2019 udestod tankanlægget. Efter forslag fra … var anlægget placeret tæt på bygningen. Kommunen skulle give den endelige tilladelse også til afvanding af tankeanlæg. Det var en væsentlig ændring, som kommunen skulle forholde sig til. Tankanlægget var ren bygherreleverance. I relation til belægningsarbejderne, så var der på daværende tidspunkt ikke etableret en skelbrønd. Der blev sat hegn op. Måske var 50 % af belægningen udført. Belægningen er ikke låst, når den ikke er færdigudført, og hvis man kører på belægningen, kommer der spor. Derfor blev der afspærret for kørsel.
Arbejdet med etape 1 forløb planmæssigt. Økonomi var meget væsentligt for bygherren. Tankanlæg og vaskeanlæg påvirkede el-entreprisen, som også blev dyrere.
[Virksomhed A] fremsendte det endelige oplæg den 9. september 2019. Der var en fælles forståelse om, at der skulle ske betaling i forbindelse med det endelige oplæg og tilbud. [Virksomhed A]’s timer var en del af dette. Prisen på 5.970.000 kr. ekskl. moms i udkastet til oplæg indeholdt projektering og omfattede også byggetilladelse. Udkastet var for at give en ide om, hvad etape 2 kom til at koste. Det var en form for tragtformet proces, der skulle ende med et endeligt tilbud ud fra, at [Virksomhed A] også skulle lave etape 2, hvilket også var inkorporeret i tidsplanen.
Da advokat V skrev, var der forinden sendt et oplæg fra [Virksomhed A]. Det var hans opfattelse, at der ville blive taget kontakt, når arbejdet på etape 1 kunne udføres af [Virksomhed A]. Når [Virksomhed A] ikke havde krævet betaling for yderligere omkostninger end dem, der fremgik af ordrebekræftelsen for etape 1, var det, fordi disse ikke var en del af etape 1 eller aftalen. Den fælles opfattelse havde været, at udgifter, der angik hele projektet, skulle belastes bygningen. Da [Virksomhed A] ikke skulle udføre selve bygningen, fik de udestående på den konto. Han talte med BH-V1 om dette. [Virksomhed A] har ikke modtaget noget om andre forhold vedrørende etape 1.
[Virksomhed A] havde ikke udført noget i den mellemliggende periode frem til den 14. april 2020, hvor virksomheden skrev til advokat V. De skrev, fordi det ville være rart at vide, hvad der skete, og de havde en løbende dialog med underentreprenøren, som måtte afvente.
De materialer, som BH-V1 bad om den 28. oktober 2020, er ikke nogle materialer, som han skal udarbejde. Ingen autoriseret kloakmester vil skrive på arbejde, som vedkommende ikke har udført og ikke kender omfanget af. [Virksomhed A] var usikker på, hvad der var lavet, og hvad der var rettet. [Virksomhed A] havde ikke været på pladsen og var ikke informeret. [Virksomhed A] kunne ikke vide, om arbejdet var, som da de forlod pladsen. Han talte ikke med BH-V1 og hørte i dette forløb intet om, at der skulle være mangler. Først da der kom advokater på, dukkede der påstande op om, at noget skulle være udført forkert.
Time-/sagsregistreringen starter ved arbejdsdagens begyndelse, hvor man logger ind på en sag, og når ugen er gået, ser de på fordelingen af timerne. [Virksomhed A] kørte en 80/20 fordeling med hensyn til debitering af timer, således at 80 procent af timerne gerne skulle fordeles på sager. Time-/sagsregistreringerne angår hele byggesagen fra den 1. oktober 2017 indtil den 1. maj 2020 – og således ikke perioden efter, at de stoppede under etape 1. Det registrerede arbejde omfatter både etape 1 og processen omkring bygningen, herunder tegningsdel. De kørte projektering samtidig med, at de også var i gang. Procentvis er der udført mest arbejde i starten fra [Virksomhed A]’s side. Der skal udføres meget arbejde før byggetilladelsen, men også herefter er der arbejde, som skal udføres. Arbejderne har været nødvendige for at få byggetilladelsen. Der vil også indgå timer til etape 1, men forståelsen mellem parterne var, at den primære vægt lå på bygningen, mens resten angik belægning og regnvandshåndtering.
Det var ikke muligt for [Virksomhed A] at tilslutte til den offentlige regnvandsledning, da denne ikke var etableret. Tilslutningen til offentlig kloak var ikke en del af etape 1, men lå hos bygherre. [Virksomhed A]’s underentreprenør har været på som kloakmester. Det er et krav for myndighedsgodkendelse, at udførende er kloakmester. Man kan godt få en kloakmester til at overtage ansvaret for et arbejde, der er udført af en anden kloakmester.
I relation til spørgsmål U har han forklaret, at kloakdelen var udført, da [Virksomhed A] forlod pladsen, herunder de 26 meter som skal lægges om.
[Virksomhed A] bruger ikke meget tid på et uforpligtende overslag, og det bogføres ikke.
Den fælles forståelse om, at projekteringsdelen skulle belaste bygningen, kommer til udtryk i udkastet til oplæg. Formuleringen heri om »projektering« gik på byggetilladelsen. Ordregrundlaget var byggetilladelsen og den statiske rapport. Det er en forudsætning for etape 1, at der foreligger en byggetilladelse. [Virksomhed A] benytter sig normalt ikke af acontofakturering.
Opdeling i etape 1 og 2 gjorde, at BH var fri til at stå af. [Virksomhed A] havde dog en klar forventning om at skulle udføre etape 2. Han havde antaget, at BH-V1 var forpligtet til at gøre bygningen færdig med [Virksomhed A]’s entreprenører.
Tankanlægget kom ind, efter at byggetilladelsen var givet, og det medførte behov for omprojektering. BH-V1 har haft login til byggesagen fra et tidligt tidspunkt.
Han har nu fundet ud af, at … var udførende for underentreprenøren og kom til at tegne for arbejdet til sidst som kloakmester.
BH-V1 har forklaret bl.a., at han ejer BH. Han har i mange år været beskæftiget med vognmandsforretning og vaskehal og har ikke kendskab til byggeri.
I marts 2018 talte han med [Virksomhed A] om et tilbud på at opføre en bygning med kontorer og vaskehal. Han købte ejendommen … på den baggrund, at han skulle have lov at bygge faciliteterne og nedrive de gamle bygninger. Det vigtigste var, at der skulle laves endnu en udkørsel i den anden ende i pladsen, og det krævede tilladelse.
Han aftalte med HE-V1, at han skulle have en pris på, hvad det ville koste at opføre bygningen. I starten forespurgte han på bygningen og ikke på hele projektet. Han kendte ikke HE-V1 i forvejen, men blev henvist til [Virksomhed A] af …, som leverede vaskeanlægget.
Myndighedsmaterialet til X Kommune blev sat i gang for at finde ud af forholdene med indkørslen og bygningen. Byggefasen blev opdelt i to etaper for at komme i gang. Han havde en forventning om at få en fast pris på byggeriet, og at der måske skulle laves en aftale på et tidspunkt. Han underskrev ordrebekræftelsen vedrørende etape 1. Det var hans opfattelse, at etape 1 omfattede alt på pladsen på nær soklen og bygningen, dog var sandpuden til bygningen også indeholdt. Det var ikke hans opfattelse, at han skulle sørge for tilslutning til offentlig kloak. Anlægget er ikke tilsluttet offentlig kloak i dag, fordi sagen kører og af hensyn til bevisførelsen. Al regnvand pumpes i stedet nu med dykpumper over i kommunens brønd. Brønden kom nok efter, at bassinet og belægningsstene var udført. … Spildevand har udgravet den. Brønden blev etableret før advokat V’s brev vedrørende etape 2. Det skete umiddelbart efter, at 50 % af belægningsstene var udført, måske 1-2 måneder efter.
Han havde ikke antaget en bygherrerådgiver, da kontrakten blev indgået. Han har klaret det selv. Han har ikke drøftet, at [Virksomhed A] skulle have betaling for projektet. Da han accepterede ordrebekræftelsen for etape 1, drøftede de ikke, hvad der var indeholdt i etapen. Han afventede fortsat en fast pris for etape 2. Sandpuden for bygningen blev leveret af [Virksomhed A], og HE2 overtog den.
Han indhentede en alternativ pris, da han adskillige gange havde rykket for en fast pris på bygningen. Det blev hele tiden udsat. Ifølge tidsplanen skulle de have været i gang i uge 31, men han fik først i uge 36 et udkast til pris. Det har stået stille i adskillige uger, og han havde rykket adskillige gange. Han tog kontakt til HE2, og denne virksomhed overtog byggetilladelsen. Der blev herefter opført til dels en anden bygning end planlagt. Placering var den samme, men der blev anvendt andre materialer mv. Der blev således brugt betonelementer i stedet for sandwichelementer. Bygningen blev omprojekteret.
Han drøftede ikke på noget tidspunkt projekteringsomkostningerne. Det er hans opfattelse, at omkostningerne til og med etape 1 er omfattet af ordrebekræftelsen. Det, som vedrørte tegning af bygning, ville komme på bygningen til sin tid. Der var temmelig meget snak med kommunen om spildevand og regnvand. Der er blevet brugt en del tid i starten. Når der er skrevet under på en aftale, må tidsforbruget også høre under ordrebekræftelsen.
Da [Virksomhed A] stoppede, manglede der at blive udført ca. 40 % af belægningen rundt om bygningen og ved udkørslen. Der var gravet jord af og kørt sand på. Ved forsinkelsesbassinet manglede tilslutning til den offentlige ledning. Der manglede at blive skrevet under på projektet hos kommunen, ligesom kommunens godkendelse manglede.
Den 28. oktober 2020 rykkede han for dokumenter. Han hører for første gang i dag, hvem der var kloakmester på arbejdet. Han troede, det var [Virksomhed A]. De har holdt øje med bassinet tre et halvt år og har gjort brug af dykpumper for at pumpe vandet fra bassinet.
Det eneste sted, belægningen er sporkørt, er, hvor der ikke er kørt med tunge lastbiler; kun trækkere og personbiler har kørt der, hvor belægningen er sporkørt. Det er langt væk fra porten i et hjørne af grunden. I indkørslen er der ingen problemer. Årsagen til, at belægningen er sporkørt, er, at belægningsunderlaget ikke er lavet ordentligt.
Der er en ledningsstrækning, som skal lægges om. Der er ikke ændret ved ledningerne nede i jorden, siden [Virksomhed A] forlod pladsen. Noget af det udførte skal ændres. Alle brøndene skal laves om, idet der ikke må være sandfang i brøndene.
Der er sand i anlægget. Han bad kloakmester BH-V2 om at se på det med henblik på at få tilsluttet bassinet til den offentlige kloakledning. Hun så på, hvad der var lavet. Der var sand i rørene og sandfang i olieudskilleren, hvilket der ikke må være. De undersøgte forholdene, og ingen havde autorisation til at skrive for det. De fik et kamera i rørene og fjernede 800 kg sand i rørledningen før skønssagen. Systemet blev spulet. I forbindelse med syn og skøn fandt man sand i rørene. BH-V2 har oplyst, at hun godt kan, men at hun ikke vil skrive for det kloakarbejde, der er udført. Hun har henvist til et andet firma, som har krævet 1.050.000 kr. for at bringe forholdene i orden og skrive for det.
Byggetilladelsen af 19. februar 2019 har været nødvendig for det samlede byggeri på den måde, at tilladelsen er anvendt i forbindelse med færdigmeldingen til kommunen, men der er ændret ved bygningen. Noget af det, herunder olieudskilleren, er genbrugt. [Virksomhed A] har forestået byggetilladelsen og materialerne til brug for byggetilladelsen, på nær vaskehal mv., som … har lavet.
HE2 overtog byggetilladelsen og lavede til dels en anden bygning. Alt blev ændret inde i bygningen. Prisen for den endelig bygning blev dobbelt så høj, omkring 14 mio. kr. Der blev til dels anvendt andre materialer, og bygningen blev udvidet. Der var således en meromkostning ved at opføre bygningen med betonelementer.
Den resterende del af belægningen er lagt af HE2’s entreprenør. BH-V2 var på sagen, da der kom kamera på, og der blevet fjernet sand. Det var fortrinsvis gult bundfyldsand, der blev fjernet, og således ikke strandsand.
BH-V2 har bl.a. forklaret, at hun er autoriseret kloakmester. Hun er skønsmand og faglig dommer ved Voldgiftsnævnet og skønsmand ved domstolene. Hun blev kontaktet sidst i efteråret 2020 af BH. Anlægget er ikke udført af en autoriseret kloakmester. Man får nok ikke nogen til at skrive for dette arbejde, og det kan derfor ikke godkendes. Hun kan ikke godkende arbejdet, da det ikke er udført korrekt. Hun har ikke råd til at skrive for andres arbejder.
Da hun kontaktede HE-V1, fik hun at vide, at der ikke var noget tegningsmateriale. Hun kunne ikke finde en færdigmelding på arbejdet, og derfor bad hun om tegningerne. Der var alene et rids på, hvordan man påtænkte, at det skulle udføres.
Hvis det skal laves, så kommunen kan godkende det, er det en »ommer«. Hele kloakanlægget skal op, der skal ansøges om nyt, og der skal lægges et nyt anlæg ned. Det kan repareres, men hvis der er fejl, kan kloakmesteren hænge på det. Der var en række voldsomme fejl, da hun undersøgte anlægget, og det levede ikke op til kommunens krav. Der var sand i anlægget, hvilket kan forekomme, men ikke i de mængder. Der blev kørt 3 ton sand og 8 kubikmeter slam væk. Det var gult sand, og det kunne tyde på, at der manglede en gummiring. Der er en indsnævring i rørene, og sådan var det også, da hun besigtigede dem. Hun tror ikke, at det er ændret af BH-V1. Belægningen er sporkørt, og det var den også, da hun var på stedet. Årsagen er at finde under belægningen. Hun har foretaget kameraundersøgelser af anlægget. Hun gennemså hele kloakken, som var lavet sammen med pladsen.
Hvis det opdages, at man som kloakmester skriver for en anden, vil man miste sin autorisation. Den kloakmester, der har udført noget, har pligt til at udlevere tegninger og indlevere en færdigmelding på det, der er gjort. Da hun var på stedet, var hele belægningen udført.
Skønsmand Børge Madsen har bl.a. forklaret, at det offentlige har lavet en skelbrønd i hjørnet ved bassinet. Dér skal man regulere afløbsmængden fra hele grunden. Vandbremsen er en form for cyklon, så man få en præcis mængde vand. Der skulle være vandbremse (vandregulator), men det er der ikke. Om bassinets kapacitet har han forklaret, at der kun er et tilløbsrør og ikke afløb. Olieudskilleren er konstrueret til at tåle tilbageløb. Han har beregnet kapaciteten i bassinet isoleret betragtet.
Det sand, der er fundet i kloakanlægget, stammer fra vejbelægningen. Det kan blive skyllet ned i kloakken ved regn. Med hensyn til spørgsmålet om sporkørt belægning har han henholdt sig til sin besvarelse. Der er riller – spor i belægningen. For ham ser det ikke ud til, at der fortsat opstår sætninger. Der mangler komprimering. Det udføres ved færdigkomprimering oven på stenene, og hvis dette var sket, ville belægningen have været klar. Noget tyder på, at komprimering ville have løst det. Når stenene er lagt, kan det vibreres på plads. Det er normal kutyme, at man vibrerer i samme moment.
Der er ikke tegn på, at de lagte rør, som går fra 315 mm til en mindre størrelse, er ændret, efter at HE-V1 har lagt pladsen. Der er ingen indikationer på opgravning.

5. Procedure

Parterne har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med deres påstandsdokumenter.

6. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat

6.1 Kravet om mistet dækningsbidrag for etape 1
Aftalegrundlaget
Det lægges efter bevisførelsen til grund, at parterne ved ordrebekræftelsen af 23. juni 2019 indgik aftale om, at [Virksomhed A] skulle udføre hele etape 1 inklusive rate 7 og 8.
Dette understøttes af advokat V’s brev af 11. oktober 2019, hvoraf bl.a. fremgår, at der forelå en aftale om, at [Virksomhed A] skulle udføre etape 1 vedrørende byggeriet.
Spørgsmålet om ophævelse
Det er i AB 92 § 40 fastsat, at bygherren efter skriftligt påkrav til entreprenøren kan hæve entrepriseaftalen i visse tilfælde af væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side, eller hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler.
Efter de fælles regler herom skal ophævelse ske skriftligt, jf. § 44, stk. 1. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver aftalen, sørge for, at der skriftligt indkaldes til en registreringsforretning (stadeforretning), der skal afholdes hurtigst muligt, dog tidligst 1 arbejdsdag efter indkaldelsesskrivelsens fremkomst, jf. § 44, stk. 2. Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges et dokument (registreringsprotokol), der beskriver omfang og kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet underskrives af parterne, medmindre registreringen foretages af en syns- og skønsmand udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 44, stk. 3.
Efter bevisførelsen lægges det til grund, at BH hverken fremsendte skriftligt påkrav, reklamation eller skriftlig hæveerklæring til [Virksomhed A], før arbejdet med at færdiggøre etape 1 omkring maj/juni 2020 blev overladt til en anden entreprenør.
Det er voldgiftsrettens opfattelse, at BH – ved at overlade arbejdet til en anden entreprenør på trods aftalen med [Virksomhed A] om etape 1 – de facto har ophævet kontrakten.
Voldgiftsretten lægger endvidere til grund, at BH ikke sørgede for, at der samtidig med ophævelsen skriftligt blev indkaldt til en registreringsforretning (stadeforretning), således at der kunne sikres bevis for status, herunder hvilke arbejder der var udført og for eventuelle mangler.
BH ses først under denne voldgiftssag ved svarskriftet af 1. marts 2021 at have påberåbt sig mangler over for [Virksomhed A]. Der er således først reklameret mere end et halvt år efter, at selskabet overlod det til en anden entreprenør at færdiggøre etape 1.
Voldgiftsretten finder på den anførte baggrund og efter en samlet vurdering af bevisførelsen, at der foreligger bevismæssig usikkerhed om kvaliteten og omfanget af det udførte, og at dette må komme BH til skade.
Dette gælder således også spørgsmålet om mangler i forbindelse med sporkørt belægning og (muligheden for) tilslutning til offentlig brønd.
Det er først under hovedforhandlingen ved HE-V1’s forklaring oplyst, hvilken autoriseret kloakmester, der har udført dele af etape 1 for [Virksomhed A]’s underentreprenør. Under de foreliggende omstændigheder, herunder at BH – som også anført nedenfor – dels ikke var berettiget til at hæve kontrakten, dels ikke sørgede for at indkalde til en stadeforretning, kan det dog ikke henføres til [Virksomhed A]’s forhold, at der ikke er fremlagt dokumentation fra den pågældende kloakmester for det delvis udførte arbejde.
Selvom der er forhold i sagen, der peger i retning af, at i hvert fald reduktionen af rørdimensionen på strækningen fra olieudskilleren til brønden ikke er ændret, siden [Virksomhed A] og dennes underentreprenør forlod pladsen, er der efter voldgiftsrettens opfattelse en ikke ubetydelig usikkerhed, som BH efter omstændighederne i sagen er nærmest til at bære risikoen for. Hertil kommer, at BH har reklameret for sent over for [Virksomhed A], jf. herved også 10-dagesreklamationsfristen i [Virksomhed A]’s salgs- og leveringsbetingelser pkt. G. [Virksomhed A]’s underentreprenør var i mellemtiden blevet taget under konkursbehandling.
Voldgiftsretten finder herefter sammenfattende, at BH ikke har løftet bevisbyrden for, at der var grundlag for at ophæve kontrakten med [Virksomhed A] vedrørende etape 1.
På den anførte baggrund, herunder den nævnte bevismæssige usikkerhed og det forhold, at der er reklameret for sent, har BH heller ikke i øvrigt påvist grundlag for at gøre de påberåbte forhold vedrørende etape 1 gældende til kompensation for [Virksomhed A]’s krav.
Herefter tages denne del af [Virksomhed A]’s påstand, der er opgjort til 140.001,97 kr., til følge.
6.2 Kravet vedrørende projektering og byggetilladelse
Aftalegrundlaget mv. og krav på betaling for projektering og byggetilladelse
Parterne har ikke indgået skriftlig aftale om projektets etape 2, og der foreligger således heller ikke en ordrebekræftelse for denne del af projektet.
Det må imidlertid efter bevisførelsen, herunder korrespondancen mellem [Virksomhed A] og henholdsvis kommunen og BH, lægges til grund, at [Virksomhed A] udførte en række arbejder vedrørende projektering og indhentelse af byggetilladelse, som var en forudsætning for og anvendelige ved projektets etape 2, og som derfor også blev udført i BH’s interesse og efter bevisførelsen også med selskabets accept.
[Virksomhed A] udarbejdede således myndighedsprojekt, der førte frem til, at kommunen i februar 2019 meddelte byggetilladelse til projektet, herunder med overkørselstilladelse. Det lægges endvidere til grund, at [Virksomhed A] også efter dette tidspunkt og efter ønske fra BH fortsat udviklede på projektet og etape 2. Arbejdet blev samlet set udført over en længere periode fra slutningen af 2017 og indtil oktober 2019, hvor BH valgte at kontrahere til anden side.
Det lægges til grund, at [Virksomhed A] den 11. oktober 2019, hvor BH afbrød samarbejdet, allerede var fremkommet med et oplæg og udkast til tilbud på etape 2, jf. [Virksomhed A]’s e-mail af 9. september 2019 med bilag.
Voldgiftsretten finder, at det er sandsynliggjort, at der mellem parterne var en fælles forståelse og forventning om, at [Virksomhed A] også skulle stå for at udføre etape 2, således at der også ville blive udarbejdet et skriftligt aftalegrundlag for denne del af projektet, når omfanget heraf var nærmere fastlagt.
Voldgiftsretten finder, at det må have stået BH klart, at [Virksomhed A] – i forventning om at opnå etape 2 og ved at udarbejde byggeansøgninger og udføre en række projekteringsarbejder over længere tid – dels foretog en betydelig økonomisk investering i projektet i form af anvendte timer, dels udførte værdiskabende arbejde i BH’s interesse.
I e-mail af 14. oktober 2019 til BH gjorde [Virksomhed A] som svar på advokat V’s brev af 11. oktober 2019 udtrykkeligt opmærksom på sine omkostninger til byggeansøgning og projektering af byggeriet. Det blev herved anført, at denne del af [Virksomhed A]’s arbejde ikke var en del af etape 1 eller aftalen. Efter bevisførelsen lægges det til grund, at BH ikke reagerede herpå over for [Virksomhed A], men valgte at kontrahere til anden side og først langt senere afviste [Virksomhed A]’s krav.
Det er på den anførte baggrund voldgiftsrettens vurdering, at BH ikke har påvist forhold, som medfører, at [Virksomhed A] ikke har krav på betaling for det udførte arbejde vedrørende projektering og byggetilladelse.
Det ændrer ikke herved, at der ikke blev indgået aftale i form af en ordrebekræftelse, således som det skete for etape 1.
[Virksomhed A]’s krav
De fremlagte time-/sagsudskrifter for perioden 1. oktober 2017-1. maj 2020 angår den samlede byggesag hos [Virksomhed A] og dermed både etape 1 og 2. Der er således ikke sket en klar opdeling af tidsforbruget. Hertil kommer, at der er sket særskilt betaling og givet medhold i et erstatningskrav med hensyn til arbejder vedrørende etape 1.
Voldgiftsretten finder på denne baggrund og efter det oplyste om omfanget og karakteren af de forskellige dele af det samlede projekt, at honorarkravet passende kan fastsættes skønsmæssigt til 200.000 kr. med tillæg af moms, svarende til 250.000 kr. inkl. moms, idet BH ikke har løftet bevisbyrden for, at der er grundlag for et mindre beløb.
Voldgiftsretten tager herefter [Virksomhed A]’s påstand til følge med 140.001,97 kr. og 250.000 kr., i alt 390.001,97 kr. med procesrente fra sagens anlæg.
Efter sagens udfald, omfang og forløb pålægger voldgiftsretten BH at betale sagsomkostninger til [Virksomhed A] med 55.000 kr. som et passende beløb til udgifter til advokatbistand og med 31.207,51 kr. til dækning af udgifter til syn og skøn, i alt 86.207,51 kr.
De øvrige udgifter til syn og skøn er foreløbigt afholdt af BH og skal som følge af voldgiftsrettens afgørelse om sagsomkostninger også endeligt afholdes af dette.
Under hensyn til sagens udfald og forløb skal BH betale de omkostninger, der har været forbundet med Voldgiftsnævnets behandling af sagen, herunder honoraret til voldgiftsretten.

Thi bestemmes

Indklagede, BH, skal til HE betale 390.001,97 kr. med procesrente fra den 25. januar 2021.
I sagsomkostninger skal BH til HE betale 86.207,51 kr.
De omkostninger, der har været forbundet med Voldgiftsnævnets behandling af sagen, herunder honoraret til voldgiftsretten, betales af BH efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.

.