(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Entreprenøren har ikke kun en pligt til at udføre ændringer i bygherrens projekt, men de har også ret til det, forudsat at arbejdet har en naturlig sammenhæng med deres entreprise. Der er dog en enkel undtagelse fra denne hovedregel, hvor bygherren kan påvise ”særlige forhold”, der berettiger ham til at lade andre udføre arbejdet. For eksempel hvis de har haft dårlige erfaringer med entreprenøren eller det økonomiske krav er urimeligt.

I en nylig voldgiftssag hævdede bygherren, at han kunne overlade ændringsarbejdet til en anden entreprenør, da deres tilbud var markant billigere.


Sagens forløb

Samarbejdet mellem entreprenøren og bygherren begyndte i oktober 2019, da de indgik en aftale om et byggeprojekt vedrørende en trappe. Aftalen omfattede arbejde på trin, gelænder og delvis udskiftning af vanger, og de fulgte AB 92 standarderne.

Under arbejdet opdagede de, at flere vanger var i dårlig stand og skulle udskiftes.

Bygherren bad entreprenøren om et prisoverslag for at udskifte de resterende vanger. Efter at have fået et overslag på 182.000 kr. ekskl. moms, søgte bygherren tilbud fra et tømrerfirma, som kun lød på 80.000 kr. ekskl. moms. Bygherren standsede herefter entreprenørens arbejde med at udskifte vangerne og overlod resten af arbejdet til tømmerfirmaet.

Entreprenøren mente, at han havde ret til erstatning for tabt fortjeneste, da bygherren fratog ham muligheden for at udføre arbejdet. Parterne var enige om, at arbejdet udgjorde ændringsarbejde, men bygherren mente, at entreprenøren mistede sin ret til at udføre arbejdet på grund af den urimelige pris.

Da parterne ikke kunne blive enige, blev voldgiftsretten indkaldt til at afgøre, om bygherren havde handlet forkert ved at fratage entreprenøren retten til at udføre arbejdet.

Voldgiftsretten

Først slog voldgiftsretten fast, at entreprenøren normalt har retten til at udføre ændringsarbejdet, medmindre der er særlige grunde til at fravige dette, som beskrevet i AB 92 § 14.

Voldgiftsretten skulle derefter vurdere, om den markante prisforskel udgjorde sådanne “særlige grunde”. Efter at have hørt begge parters forklaringer konkluderede voldgiftsretten, at den eneste grund til, at bygherren valgte en anden entreprenør, var overslagsprisen.

Voldgiftsretten fandt, at dette ikke var tilstrækkeligt til at fratage entreprenøren retten til at udføre arbejdet. De påpegede, at det var bygherren, der havde kontrol over arbejdets kvalitet, art og omfang, og at bygherren ikke havde specificeret, hvordan arbejdet skulle udføres, før de valgte en anden entreprenør. Derfor havde bygherren ikke givet entreprenøren en “fair chance”.

Entreprenøren havde derfor krav på erstatning for mistet dækningsbidrag, da han blev frataget den resterende del af arbejdet i strid med hans udførelsesret.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Entreprenørens udførelsesret: Denne afgørelse understreger, at en højere overslagspris alene ikke betragtes som “særlige forhold”. Hvis bygherren fjerner opgaven fra entreprenøren kun på grund af en højere overslagspris, uden yderligere forklaring, har entreprenøren ret til erstatning for den tabte arbejdsfortjeneste. Resultatet viser således, at undtagelsen i AB 92 § 14 fortolkes strengt af voldgiftsretten.

Derfor bør bygherren være opmærksom på entreprenørens udførelsesret. Hvis bygherren mener, at entreprenøren stiller urimelige krav, er det vigtigt at kommunikere tydeligt om forventningerne, inden opgaven overgives videre. Som vist i denne kendelse, lagde voldgiftsretten særligt vægt på, at bygherren ikke havde givet entreprenøren en ”fair chance”.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet. Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB2024.442 / Sag nr. C-16274

Læs kendelsen i fuld længde her

TBB2024.442 / Sag nr. C-16274

Entreprenør E A/S mod Bygherre BH

Voldgiftsrettens kendelse afsagt den 5. december 2023, C-16274

1.  Indledning

Mellem entreprenør E A/S og bygherre BH er der opstået en tvist om afregning af en entreprise vedrørende trappen fra A til B beliggende i …, hvor E har udført arbejde vedrørende trin, gelænder og delvis udskiftning af vanger som kontraktarbejde og ekstraarbejde.

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (2010)« bestående af landsdommer …som eneste voldgiftsdommer.

2.  Påstande og hovedforhandling

Klageren, E, har ved hovedforhandlingens indledning nedlagt påstand om, at indklagede, BH, skal betale 94.273,75 kr. til E med tillæg af procesrente af 44.273,75 kr. fra 18. december 2019, subsidiært fra 27. december 2019, og af 50.000 kr. fra klageskriftets indlevering.

BH har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse imod betaling af et mindre beløb end påstået.

Hovedforhandling har fundet sted den 27. november 2023 på Hotel Scandic Aalborg Øst, Hadsundsvej 200, Aalborg.

V2, BH-V1 og V3 har afgivet forklaring under hovedforhandlingen.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, blev det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3.  Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat

Indledning

Parterne har indgået entrepriseaftale af 10. oktober 2019. Det fremgår af aftalen bl.a., at entreprisen vedrører trappe fra A til B, at arbejdet udføres i henhold til tilbud af 7. oktober 2019, at arbejdet opstartes hurtigst muligt, at »Færdiggørelsesfristen« fastsættes til den 31. december 2019, og at AB 92 er vedtaget.

Af E’s tilbud af 7. oktober 2019 fremgår bl.a., at alle trin, gelændere og reposer skiftes, at der anvendes tysk lærk 125 x 48 mm »nærmest skibskvalitet«, at eksisterende vanger i træsorten »Asobe« skønnes at kunne holde i 10-15 år mere, at skulle der mod forventning være vanger, der skal udskiftes, er dette eksklusive tilbudsprisen, og at dele af vangerne er dækket af sand og diverse vækster og ikke synlige, mens trinnene er monterede.

E’s kontraktarbejde er udført og afleveret uden mangler den 23. november 2020.

Det blev under udførelsen af kontraktsarbejdet konstateret, at et større antal vanger var nedbrudt og derfor skulle udskiftes. E havde udskiftet en del af vangerne forud for, at BH standsede arbejdet og anmodede om et overslag vedrørende udskiftning af de resterende vanger. Efter BH havde modtaget overslaget på 182.000,00 kr. ekskl. moms, indhentede BH et kontroltilbud hos tømrerfirma … og indgik efterfølgende fastprisaftale med [tømrerfirma] i overensstemmelse med tilbuddet, der var på 80.000,00 kr. ekskl. moms.

 

Sagen angår, om BH er forpligtet til at betale det beløb, som E har faktureret som ekstraarbejde vedrørende udskiftning af vanger mv. forud for, at BH standsede arbejdet, og om E har krav på erstatning for tabt dækningsbidrag vedrørende den del af arbejdet, som efterfølgende blev udført i fast pris af [tømrerfirma]. Det er ubestridt, at det omtvistede ekstraarbejde har karakter af ændringsarbejde omfattet af AB 92 § 14, stk. 1.

E har opgjort påstanden således:

Første del af udskiftningen af vangerne:

Faktura 46252                                                                                                                                                                      95.419,00 kr.

Indbetalt vedr. faktura 46540                                                                                                                                            -60.000,00 kr.

Rest ekskl. moms                                                                                                                                                               35.419,00 kr.

Rest inkl. moms                                                                                                                                                                  44.273,75 kr.

Anden del af udskiftning af vangerne:

Tabt dækningsbidrag                                                                                                                                                          50.000,00 kr.

I alt                                                                                                                                                                                        94.273,75 kr.

Det forud for standsningen udførte ekstraarbejde

Det lægges efter bevisførelsen, herunder de afgivne forklaringer, til grund, at E bortset fra den begrænsning, der følger af indholdet af E’s tilbud, havde valgfrihed med hensyn til udførelsesmåde og valg af materialer. Det lægges endvidere til grund, at de udskiftede vanger var så nedbrudte, at det for projektets gennemførelse var nødvendigt at udskifte dem, og at BH’s repræsentant, projektleder BH-V1, i hvert fald i et vist omfang var bekendt med og godkendte, at E foretog udskiftning af vanger.

På denne baggrund og efter en samlet vurdering af oplysningerne i sagen finder voldgiftsretten, at BH er forpligtet til at betale for ekstraarbejdet med udskiftning af vanger mv., jf. faktura 46252, som regningsarbejde, jf. AB 92 § 14, stk. 4.

Spørgsmålet er herefter, om BH har godtgjort, at det beløb på 95.419,00 kr. ekskl. moms, hvoraf BH har betalt 60.000 kr., som E har forlangt for det udførte arbejde, er urimeligt. BH har navnlig henvist til, at antallet af arbejdstimer er betydeligt større, end hvad der efter indholdet af BH’s kontroltilbud fra [tømrerfirma] vedrørende den resterende del af arbejdet kan anses for rimeligt, og at det anvendte azobetræ er overdemissioneret og dermed unødvendigt kostbart i forhold til opgaven.

E har som tidligere anført i vidt omfang haft materiale og metodefrihed i forbindelse med udførelsen af kontraktarbejdet, og BH har ikke i forbindelse med arbejdets udførelse givet anvisninger eller reklameret over E’s metode- og materialevalg. Der har ikke været foretaget syn og skøn eller på anden vis indhentet uvildigt bevis for urimeligheden af den forlangte pris for ekstraarbejdet, og voldgiftsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at BH’s kontroltilbud ikke er direkte sammenligneligt med E’s overslag for så vidt angår udførelsesmåde og materialevalg.

På den anførte baggrund har BH ikke godtgjort, at den forlangte pris er urimelig.

E skal derfor have medhold i kravet om betaling af 35.419,00 kr. ekskl. moms eller 44.273,75 kr. inkl. moms.

E’s udførelsesret, jf. AB 92 § 14, stk. 1.

Det er som tidligere anført ubestridt, at ekstraarbejdet med udskiftning af vanger har karakter af ændringsarbejde omfattet af AB 92 § 14.

BH tildelte, efter E havde fået besked om at standse arbejdet med at udskifte vanger, den resterende del af arbejdet til en anden entreprenør. Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at baggrunden herfor alene var hensynet til pris, og at BH, der rådede over ekstraarbejdernes (ændringsarbejdernes) kvalitet, art og omfang, ikke forud herfor havde stillet krav til E om, hvorledes arbejdet ønskedes udført.

På den anførte baggrund finder voldgiftsretten, at BH ikke alene ved henvisning til E’s væsentligt dyrere overslagspris i forhold til tilbuddet fra [tømrerfirma] har bevist, at der foreligger særlige forhold, der kan begrunde, at E har mistet sin ret til at udføre ændringsarbejdet, jf. AB 92 § 14, stk. 1.

E har herefter krav på erstatning for mistet dækningsbidrag ved at være frataget den resterende del af arbejdet. E har efter de foreliggende oplysninger ikke bevist, at det mistede dækningsbidrag udgør 50.000 kr. Tabet af dækningsbidrag kan efter en samlet vurdering skønsmæssigt fastsættes til 20.000 kr. uden tillæg af moms.

Konklusion

Som følge af det anførte skal E have medhold i påstanden med 44.273,75 kr. inkl. moms + 20.000 kr. uden tillæg af moms eller i alt 64.273,75 kr. med rente som angivet nedenfor.

Efter sagens forløb og udfald skal BH betale sagsomkostninger til E med 20.000 kr. til udgifter til advokat. Beløbet er uden tillæg af moms, fordi E er momsregistreret.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, skal betales af BH med ¾ og af E med ¼ efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.

Thi bestemmes

Indklagede, BH, skal til klageren, E, betale 64.273,75 kr. med procesrente af 44.273,75 kr. fra den 27. december 2019 og af 20.000,00 kr. fra den 23. november 2022.

I sagsomkostninger skal BH til E betale 20.000 kr.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, skal betales af BH med ¾ og af E med ¼ efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.