(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Det er afgørende, at hovedentreprenøren arrangerer en stadeforretning, inden en ny entreprenør får lov til at påtage sig det resterende arbejde på byggepladsen. Stadeforretningen er nødvendig for at dokumentere arbejdets omfang og kvalitet ved ophævelsestidspunktet.

Ikke desto mindre valgte voldgiftsretten i en nyere sag at fravige dette grundprincip. Baseret på de særlige omstændigheder i sagen kunne hovedentreprenøren undgå at betale underentreprenøren, selvom der ikke blev afholdt en stadeforretning.


Sagens forløb

En planlagt nedrivningsopgave ved en togstation i 2021 skulle være en glidningsfri proces, men endte i uenighed og afbrydelser. En underentreprenør (UE) og en hovedentreprenør (HE) havde indgået en aftale om nedrivningsarbejde med et særligt formål: At udføre arbejdet forceret, hvilket betød, at arbejdet skulle udføres i skift døgnet rundt. Dette var helt essentielt for at minimere forstyrrelser af togtrafikken.

Men allerede fra starten gik det skævt. UE skulle have startet arbejdet den 21. marts 2021, men missede datoen. Selvom de senere gik i gang, forlod de pludselig byggepladsen, inden arbejdet var færdigt.

HE hyrede derfor straks en anden underentreprenør til at afslutte arbejdet, hvilket resulterede i en regning på ca. 100.000 kr. Der blev ikke forinden afholdt stadeforretning for at vurdere omfanget af UE’s udførte arbejde.

UE hævdede, at arbejdet på det tidspunkt stort set var færdigt, og at de havde aftalt med den nye underentreprenør at færdiggøre den resterende del af nedrivningsarbejdet. De hævdede derfor, at HE skyldte dem ca. 100.000 kr. for det udførte arbejde.

HE hævdede derimod, at UE forlod pladsen uden forudgående aftale, og at der stadig manglede en betydelig del af arbejdet, som skulle udføres af den nye underentreprenør.

Da parterne ikke kunne blive enige om, hvor langt arbejdet var nået, og hvor meget der stadig manglede, blev voldgiftsretten indkaldt til at afgøre sagen.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten fastslog indledningsvis, at da der ikke forelå en stadeopgørelse, var der ingen klare beviser for, hvor langt UE var nået i arbejdet. Derfor måtte voldgiftsretten undersøge parternes forklaringer samt byggereferaterne for at komme frem til en afgørelse.

Det viste sig at være en udfordrende opgave, da UE hævdede, at arbejdet var næsten fuldført, mens HE argumenterede for, at der stadig manglede en betydelig del af arbejdet. Desuden havde HE betalt den nye underentreprenør 100.000 kr., hvilket var halvdelen af den oprindelige aftalesum.

Selv byggereferaterne var ikke tilstrækkelige til at klarlægge situationen, da de kun bekræftede UE’s påstande og ikke kunne bekræftes af HE.

I lyset af dette udtalte voldgiftsretten, at da:

” (…) UE forlod arbejdspladsen uden varsel under et forceret arbejde, kunne HE ikke bebrejdes for ikke at have gennemført en formel kontrol af arbejdet før UE’s afgang.”

Derfor fandt voldgiftsretten, ” (…) at det i denne situation måtte være UE, der bærer risikoen for bevistvivl.”

Da UE ikke kunne løfte bevisbyrden på grund af modstridende forklaringer, frifandt retten HE for kravet. HE skulle derfor ikke betale UE de sidste 100.000 kr., selvom der var tvivl om, hvor langt arbejdet var nået.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Husk altid at afholde stadeforretning: Det er udgangspunktet, at bygherren eller hovedentreprenøren, samtidig med ophævelsen af kontrakten, skal sikre, at der indkaldes skriftligt til en stadeforretning (se AB 18 § 63, stk. 2). Formålet er at beskrive omfanget og kvaliteten af det udførte arbejde, som entreprenøren skal honoreres for. Praksis viser, at manglende gennemførelse af en stadeforretning vil komme hovedentreprenøren bevismæssigt til skade i forbindelse med hæveopgøret. (se f.eks. TBB2009.219 VBA og TBB 2004.282 VBA).

Dette udgangspunkt kan kun fraviges i ekstremt sjældne situationer, som illustreret i denne afgørelse. Som det fremgår af sagens forløb, var der tale om et banearbejde, hvor der var særlige og presserende årsager til, at arbejdet skulle udføres i det pågældende tidsrum. Det var ligeledes en afgørende forudsætning ved aftaleindgåelsen, at arbejdet skulle udføres forceret. Derfor kunne retten ikke bebrejde hovedentreprenøren for at finde en ny entreprenør uden først at afholde en stadeforretning.

Det skal bemærkes, at det sjældent vil være muligt at undgå en stadeforretning som i dette tilfælde, da resultatet afhænger af de helt særlige omstændigheder.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet. Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB2023.945 / Sag nr. C-16232

Læs kendelsen i fuld længde her

TBB2023.945 / Sag nr. C-16232

Voldgiftsnævnets kendelse

1. Indledning Mellem klager, UE-Successor, og indklagede, HE, er der opstået en tvist om betaling i forbindelse med et entreprisearbejde på ….

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »VBA-voldgiftsregler 2010« med landsdommer … som eneste voldgiftsdommer.

2. Påstande og hovedforhandling

Klager, UE-Successor, har nedlagt påstand om, at indklagede, HE, skal betale klager, UE-Successor, 107.837,50 kr. med tillæg af procesrente fra 23. maj 2021 til betaling sker.

Indklagede, HE, har nedlagt endelig påstand om frifindelse.

Hovedforhandling har fundet sted den 21. april 2023 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.UE-V1 (tidligere direktør i UE), HE-V1 (bestyrelsesformand, HE), HE-V2 (tidligere formand i HE), UE-V2 (tidligere byggeleder i UE) og UE2 (direktør i UE2) har afgivet forklaring under hovedforhandlingen.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor. I kendelsen er medtaget sagsfremstilling.

3. Sagsfremstilling Indledningsvis bemærkes, at UE under konkurs har overdraget sit eventuelle krav mod HE til klager, UE- Successor. Det er ubestridt, at UE-Successor har succederet i kravet.

Til brug for en hovedentreprise vedrørende etablering af et nyt trappe- og elevatorhus på … indgik HE som hovedentreprenør og UE som underentreprenør efter udbud en entrepriseaftale gående på nedrivning af et trappehus mv.

Hvilke arbejder omfattede nedrivningsentreprisen? Af arbejdsbeskrivelsen af 19. december 2020 fremgår følgende blandt andet: »Alment … Når der i nærværende arbejdsbeskrivelse er specifikt beskrevet at arbejder skal udføres forceret, betyder dette at entreprenøren skal udføre de respektive arbejder i flerholdsskift således at der arbejdes i alle døgnets 24 timer i de respektive perioder. Alle omkostninger forbundet med at der skal mandes op, samt udgifter til diverse tillæg forbundet med overtid, forskudt arbejdstid, natarbejde mv. skal være inkluderet. Ved nedrivningsarbejder skal der rettes særlig fokus mod håndtering af støv, støj og vibrationsgener, og alt arbejde skal planlægges med udgangspunkt i byggesagsbeskrivelsen, BSB. … Bygningsdele der skal nedrives er markeret på projekttegningerne. … TBL post 1.01 Trappehus Arbejdet omfatter det eksisterende trappehus, og inkluderer:

  • Levering og opsætning af fuldstændig tæt afspærring indvendigt i perronbro ud for trappenedgang og elevator til perron mellem sport 1 og 2
  • Udførelse af miljøsanering i trappehus og på det øvre trappeløb for perronbro i henhold til BSB samt miljøkortlægningsrapport, jf. bilag 0-01.
  • Udførelse af indledende nedrivningsarbejder indvendigt i trappehus samt det øvre trappeløb for perronbro inkl. bortskaffelse af nedbrudte materialer, udført før sporspærrin
  • Indledende demontering og bortskaffelse af aptering, installationer, ledninger mv. der ikke skal genbruges, udført før sporspærring. Herunder også skilte for S-tog, diverse butikker mv. på facaden
  • Nedrivning af eksisterende trappehus inkl. fuldstændig fjernelse af fundament samt bortskaffelse af materialer, udført forceret i sporspærring. I væggen mod spor øst for det eksisterende brovederlag skal der desuden nedbrydes en lille del af det eksisterende fundament for væggen. Det er udelukkende den øverste østligste del af fundamentet der skal nedbrydes. Omfang fremgår af projekteringerne. … TBL post 1.01 Trappehus Nedrivning af trappehus skal udføres med stor forsigtighed omkring brovederlaget samt overgangen til perronbro, da disse under ingen omstændigheder må beskadiges under nedrivningen. Derved skal nedtagning af mursten m.m. i de tilstødende områder udføres med stor forsigtighed. Under trappen er der fundet ledningsinstallationer og dåser. Disse skal fjernes fuldstændig inden den øvrige nedrivning går i gang. I kælderen under trappehuset er der fundet en betonplade, som er del af fundamentet. Tykkelse af fundamentbetonplade er ikke kendt, men det skønnes at denne er minimum 1 m tyk. Denne fundamentbetonplade skal fjernes fuldstændig.

Inden sporspærring Inden sporspærringen skal der nedrives alt indvendigt i trappehuset. Det arbejde inkluderer nedtagning af rækværker, flise/klinkebelægninger på vægge, gulv samt trapper og repos (herunder også det øvre trappeløb der ligger delvist over spor), nedre trapper inkl. reps (trappe der ligger orienteret øst-vest), trækonstruktion under nedre trapper inkl. repos, ledninger, installationer, døre, lofter, vinduer, tagrender, tagbeklædning m.m. Enkelte installationer skal demonteres og genbruges. Forud for nedrivningsarbejdernes igangsætning skal disse installationer mærkes og beskyttes. Yderligere skal enkelte forsyningskabler trækkes tilbage til område over perronbroen. Omfang af disse arbejder fremgår af ARB15 El-arbejder. Under sporspærring De bærende konstruktioner nedrives under sporspærring og materialet køres væk i umiddelbar forlængelse af nedrivningsarbejderne. Dette inkl. som minimum vægge, tagkonstruktion, mur ud mod banen, fundaments plade, evt. øvrige fundamenter mv.

TBL post 1.02 Halvtag inden sporspærring Inden sporspærringen skal nedrivning af halvtag påbegyndes. Dette arbejde inkluderer nedtagning/nedrivning af underbeklædning på tag, tagbeklædning, tagrender, afløbsrør (inkl. opgravning i jord og afpropning, ledninger, installationer m.m. … Under sporspærring De bærende konstruktioner nedrives under sporspærring, inkl. vinduer i den murede væg ud mod sporet. Herunder søjler og tagkonstruktion for halvtaget inkl. fundamenter. På bagsiden af den murede væg mod spor er der registreret en jernbaneskinne, der løber under jorden langs væggen. Skinnen er placeret ca. 1,0 m under terræn. Denne skal også fjernes og bortskaffes. Fundamentet for væggen mod spor 1 skal bibeholdes og skal derved ikke fjernes. … TBL Post 1.01.05 091.02.04 Nedrivning af eksisterende trappehus og halvtag inkl. fuldstændig fjernelse af fundament samt bortskaffelse af materialer, udført forceret i sporspærring. Den faste sum skal indeholde samtlige udgifter til fuldstændig nedrivning og bortskaffelse af eksisterende bygværker/bygninger inkl. alle interimsforanstaltninger, herunder beskyttelse af spor der er nødvendige for gennemførelsen af arbejdet.

Den faste sum skal desuden indeholde nedtagning og bortskaffelse af tagafvanding, herunder nedløbsrør inkl. afgifter i forbindelse med bortskaffelse af særligt farligt affald. Den faste sum skal ligeledes indeholde fuldstændig opgravning og fjernelse af eksisterende fundamenter. TBL Post 01.02.05 Fuldstændig fjernelse af jernbaneskinne der løber parallelt under jorden med støttevæg samt lokal nedbrydning af fundaments top på østsiden af brovederlag

Den faste sum skal omfatte samtlige udgifter vedr. fjernelse og bortskaffelse af jernbaneskinne placeret på bagside af støttevæg. Den faste sum skal desuden indeholde alle udgifter forbundet med lokalt nedbrydning af toppen af det fortandede fundament på østsiden af brovederlaget til niveau som vist på projekttegningerne.« Af underentrepriseaftalen af 11. marts 2021 mellem HE og UE fremgår bl.a., at den samlede tilbudssum var 201.406,25 kr. inkl. moms, svarende til 161.125 kr. ekskl. moms. UE’s specifikation af tilbuddet fremgik af den vedhæftede skematiske tilbudsliste:

Om aftalens klausul om forceret arbejde Det var en kendt forudsætning ved indgåelsen af nedrivningsentreprisen, at arbejdet skulle udføres forceret, så forstyrrelsen af togtrafikken kunne begrænses mest muligt. Således fremgik følgende bl.a. om tidsstyringen i udbudsmaterialet for hovedentreprisen: »Følgende arbejder skal afsluttes i perioden 17.04.2021-25.04.2021:

  • Nedrivning og bortskaffelse af eksisterende trappehus og halvtag.
  •  Påstøbning på eksisterende fundament for brovederlag
  • Opsætning af tæt skærm mod banen på hver side af brovederlaget.
  • Udførelse af københavnervæg, ekskl. »hammeren«.«

Og følgende bl.a. vedrørende sporspærringen: »Hovedentreprenøren kan påregne at have uhindret adgang til sporareal i spor 1 i en uge i perioden fra 17.04.2021 frem til og med den 24.04.2021…«

Det forgæves fremmøde den 21. marts 2021

Der er enighed om, at UE skulle have arbejdet med nedrivningen den 21. marts 2021, men at dette ikke skete. Af UE’s aftaleseddel af 25. marts 2021 fremgår herom følgende bl.a.:

Arbejdet indeholder følgende punkter

Forgæves anstilling søndag den 21. marts 2021, jf. mail fra den 23.03.2021

6 timer med byggeleder, maskinfører, 3 håndmænd samt vognmand 28.310,00

Byggeleder – 6 timer á kr. 1.000,-

Maskinfører – 6 timer á kr. 825,-

3 Håndmænd – i alt 18 timer á kr. 770,- Blokvogn – (vores egen) sats kr. 3.500,- 0,00

I alt ex. moms                                                                                                                                                                    kr. 28.310,00

Moms                                                                                                                                                                                    kr. 7.077,50

I alt inkl. moms                                                                                                                                                                 kr. 35.387,50

Om det af UE udførte arbejde

Der er mellem parterne uenighed om, hvor stor en del af den aftalte nedrivningsentreprise, UE nåede at udføre, og hvor meget der blev udført af underentreprenør UE2 A/S.

Der er for voldgiftsretten fremlagt byggemødereferat nr. 1 af 21. april 2021. Af referatets punkt 10 fremgår følgende:

»10.00 Arbejdets stade  
Byggeplads 35 %
Tømrer 1 %
Nedriver 95 %
Maler 0 %
Smed 35 %
Beton/kloak/belægninger 7 %«

Endvidere fremgår følgende af pkt. 10 og pkt. 16 i byggemødereferat nr. 3 af 5. maj 2021:

»10.00 Arbejdets stade 35 %
Byggeplads 1 %
Tømrer 95 %

 

Nedriver 0 %
Maler 35 %
Smed 15 %
Beton 0 %
Kloak 0 %
Belægninger

 

El

2 %

 

16.00 Økonomi

UE2 fremsender opgørelse af ekstra jern i fundamenter.

UE2 fremsender opgørelse af fjernelse af murværk til Københavnervæg…«

Det fremgår af referaterne, at UE ikke var repræsenteret på de to møder.

Der er for voldgiftsretten endvidere fremlagt en mail af 20. april 2021 fra UE til HE, hvoraf fremgår følgende:

»Hej HE-V1.

Hermed en status

(… og rådgiver ville ganske fornuftigt ha væg lavet inden nedrivning) Vi kom i gang i går ved 17 tiden og kørte til kl. ca. 23

Tømrer kom i gang ved 8 tiden i dag igen og væg er klar her om lidt ca. kl. 1130-12 Så køre vi på igen

Men kommer ikke i mål mht. læsning af brokker i dag vi tager så meget som vi kan nå at køre inden de lukker hos modtager Så der bliver lidt læsning/oprydning i morgen

Med venlig hilsen UE-V1«

Endelig har UE fremlagt en række vejesedler fra perioden 30. marts til 28. april 2021 som dokumentation for indleveret byggeaffald hos affaldsdeponeringen … og hos miljøvirksomheden …

UE’s konkurs

På baggrund af en egenbegæring blev UE taget under konkursbehandling med dekretdag den 11. maj 2021. Ved aftale underskrevet 30. juni 2022 overdrog UE under konkurs samtlige konkursboets udestående fordringer, herunder fordringerne mod HE til UE-Successor.

Udstedte fakturaer

UE-Successor har for voldgiftsretten fremlagt to fakturaer udstedt af UE til HE. Faktura nr. 1388 dateret 23. april 2021 har følgende indhold (forsimplet gengivet):

Tekst Pris  
Levering og opsætning af afspærring kr. 6.500,00. Udgår   0,00
Miljøsanering kr. 40.925,00. Udført med 100 %   40.925,00
Indledende nedrivningsarbejder kr. 32.700,00. Udført med 100 %   32.700,00
Indledende demontering og bortskaffelse af installationer  mv.  kr.  4.000,00.  Udført  med 100 %   4.000,00
Nedrivning af trappehus m.v. kr. 25.000,00. Udført med 80 %   20.000,00
Miljøsanering kr. 8.000,00. Udført med 100 %   8.000,00
Indledende nedrivningsarbejder kr. 15.000,00. Udført med 100 %   15.000,00
Indledende demontering  og  bortskaffelse af installationer mv. kr. 4.000,00. Udført med   4.000,00
100 %    
Nedrivning af halvtag mv. kr. 15.000,00. Udført med 100 %   15.000,00
Fjernelse af jernbaneskinne m.v. kr. 10.000,00. Udført med 100 %   10.000,00
Faktureret a conto den 25. marts 2021   -96.615,00
Subtotal   53.010,00
25,00 % moms   13.252,50
Total DKK   66.262,50

Faktura nr. 1389 ligeledes dateret 23. april 2021 har følgende indhold (forsimplet gengivet):

Tekst Pris  
Aftaleseddel fra den 25.03.2021   33.260,00
Subtotal   33.260,00
25,00 % moms   8.315,00
Total DKK   41.575,00

Der er enighed mellem parterne om, at HE som et acontobeløb har betalt 96.615 kr. til UE.

Om HE’s entrepriseaftale med UE2 A/S

Ligeledes med henblik på gennemførelsen af hovedentreprisen indgik HE en underentreprise vedrørende jordarbejder, funderingsarbejder, betonarbejder og befæstigelser og beplantninger med entreprenørfirmaet UE2 A/S.

Der er enighed om, at UE2 A/S udførte noget af det arbejde, som UE skulle have gjort. Der er imidlertid uenighed om omfanget heraf.

Der er for voldgiftsretten fremlagt to aftalesedler udstedt af UE2 A/S til HE. Aftaleseddel nr. 3 dateret 30. april 2021 har følgende indhold (forsimplet gengivet):

Beskrivelse af arbejdet: Frigrave og nedtage murværk på perronvæg

 

Art/betegnelse

 

 

 

Antal

 

 

 

Samlet pris (kr.)

Mandetimer 66 timer 29.568,00
Gravemaskine 22 tons 2 dage 4.500,00
Gravemaskine 9 tons 3 dage 5.400,00
Oliehammer 2 dage 2.200,00
Betonbrokker 2 cont. 5.800,00
Total ekskl. moms   47.468,00
Total inkl. moms   59.335,00

Aftaleseddel nr. 3 dateret 30. april 2021 har følgende indhold (forsimplet gengivet):

Beskrivelse af arbejdet: Ophugge gamle betonfundamenter  
under jorden. Læsning og bortkørsel til deponi incl. tipafgifter.
Art/betegnelse Antal Samlet pris (kr.)
Maskintransport  af gravemaskiner 1 stk. 4.700,00
Gravemaskine 18 tons 1 dag 2.350,00
Gravemaskine 8 tons 3 dage 4.800,00
Oliehammer til 8 tons gravemaskine 3 dage 3.300,00
Mandetimer 28 timer 12.544,00
Kran/grabbil 4 aksel 11 timer 8.250,00
Betonaffald afgift 46 tons 5.750,00
Total ekskl. moms   41.694,00

4.  Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat

Faktura 1388

Det er ubestridt, at UE forlod arbejdspladsen ved …, inden arbejdet var helt færdigt, og at UE2 A/S som et ekstraarbejde i forhold til sin egen underentreprise påtog sig at stå for nedrivningen af det, som UE ikke udførte.

Parterne er derimod uenige om, hvor meget af den aftalte nedrivning der var udført, da UE forlod pladsen.

UE-Successor har således gjort gældende, at arbejdet på dette tidspunkt var stort set færdigt, og at UE i øvrigt havde aftalt med UE2 A/S, at dette selskab skulle udføre den resterende, begrænsede del af nedrivningsarbejdet. HE har heroverfor gjort gældende, at UE forlod pladsen uden aftale, og at der udestod et større nedrivningsarbejde, som måtte foretages af UE2 A/S.

Det er usikkert, på hvilket tidspunkt i processen UE afbrød sit arbejde. UE har imidlertid ikke ført bevis for, at afslutningen på arbejdet skyldtes, at der var indgået en aftale om, at UE2 A/S skulle udføre den resterende del af arbejdet i stedet for UE. Tværtimod har direktør UE2 over for voldgiftsretten forklaret, at han aldrig mødte UE- V1, og at UE slet ikke var til stede, da UE2 A/S tiltrådte pladsen. Da det er UE, der har bevisbyrden for, at der var indgået aftale om, en anden skulle udføre en del af den entreprise, som UE var kontraktuelt forpligtet til at udføre, lægger voldgiftsretten herefter til grund, at UE forlod pladsen uden aftale, og uden at det i forvejen var aftalt, at andre skulle tage over.

Der er enighed om, at der ikke blev foretaget en stadeforretning, da UE forlod pladsen, og der er derfor ikke bevis for, hvor langt UE var nået. Det er anført i byggereferaterne fra 21. april og 5. maj 2021, at nedrivningsarbejdet var 95 % færdigt, hvilket støtter UE’s anbringende om, at arbejdet var næsten færdigt.

Heroverfor står imidlertid forklaringerne fra HE-V1, HE-V2 og UE2, som alle har forklaret, at der manglede en betydelig del af nedrivningsarbejdet, herunder en større del af fundamentet samt »københavnervæggen«, og at fjernelsen heraf var et besværligt arbejde. UE2 har endvidere forklaret, at de måtte leje ekstra maskiner for at fjerne fundamentet, og at det først var, da UE2 stødte på gamle fundamenter, at det fulde omfang af det manglende nedrivningsarbejde kom frem i lyset. Hertil kommer, at UE2 A/S fakturerede HE samlet ca. 100.000 kr. for bl.a. at »frigrave og nedtage murværk på perronvæg« og at »ophugge gamle betonfundamenter under jorden«.

På denne baggrund, og da det ikke kan udelukkes, at angivelsen i byggereferaterne af, at nedrivningsarbejdet var 95 % færdigt, udelukkende byggede på oplysninger fra UE, som ikke umiddelbart kunne verificeres af HE, inden UE2 A/S påbegyndte sit arbejde, finder voldgiftsretten, at UE ikke har godtgjort, i hvilket omfang der er udført arbejde, som ikke er honoreret. Det bemærkes i den forbindelse, at det i denne situation, hvor det lægges til grund, at UE under et forceret nedrivningsarbejde uvarslet forlod arbejdspladsen, ikke kan lægges HE til last, at der ikke blev udført stadeforretning.

Herefter, og da det i denne situation må være UE, der bærer risikoen for bevistvivl, frifindes HE for den del af kravet, som angår faktura 1388.

Faktura 1387

Voldgiftsretten finder, at det er bevist, at UE mødte op til nedrivning med byggeleder, maskinfører, 3 håndmænd og en vognmand den 21. marts 2021, men på grund manglende sporspærring, hvilket HE i det indbyrdes forhold med UE må bære risikoen for, ikke kunne igangsætte arbejdet. UE’s anbringende herom er støttet af forklaringen fra UE-V2, som detaljeret har forklaret om det forgæves fremmøde, og til dels af HE-V2, der dog ikke huskede episoden i detaljer. Hertil kommer, at det først var under HE-V1’s forklaring for voldgiftsretten, at det blev bestridt, at UE mødte forgæves op den pågældende dag.

Der er for voldgiftsretten fremlagt en uunderskrevet aftaleseddel dateret den 25. marts 2021, hvormed UE beregner sig 28.310,00 kr. ekskl. moms for det forgæves fremmøde. Det er ikke oplyst, om denne aftaleseddel er sendt til HE, men kravet er faktureret den 23. april 2021, idet beløbet her dog er anført til 33.260,00 kr. ekskl. moms. Det er endvidere ikke oplyst, hvordan HE inden UE’s konkurs forholdt sig til kravet, idet bemærkes, atmailkorrespondancen mellem parterne fra 6.-7. maj 2021 ikke entydigt kan henføres til det pågældende forgæves fremmøde.

Da det herefter må anses for bevist, at UE var tilsagt til at stille på arbejdspladsen på det pågældende tidspunkt og forgæves mødte op til nedrivning, og da UE’s krav i den henseende ikke er ubilligt, skal UE have medhold heri, idet voldgiftsretten dog, som sagen er oplyst, ikke finder grundlag for, at UE kan kræve et højere beløb end de 28.310,00 kr. ekskl. moms (35.387,50 inkl. moms), der fremgår af aftalesedlen af 25. marts 2021.

Kravet er fremsat ved faktura af 23. april 2021. På denne baggrund tillægges som påstået procesrente fra den 23. maj 2021.

Herefter skal HE til UE betale 28.310,00 kr. ekskl. moms svarende til 35.387,50 kr. inkl. moms med tillæg af procesrente fra 23. maj 2021 til betaling sker.

Efter sagens forløb og udfald skal ingen af parterne betale sagsomkostninger til den anden part. Voldgiftsretten har herved lagt vægt på, at UE har fået delvis medhold i sit krav, og derfor delvis har haft grund til at føre processen, men også at den del af kravet, som HE er frifundet for, har udgjort en stor del af sagsforberedelsen og bevisførelsen for voldgiftsretten.

Tilsvarende skal parterne deles om de omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen.

Thi bestemmes

Indklagede, HE, skal til klageren, UE-Successor, betale 35.387,50 kr. inkl. moms med tillæg af procesrente fra 23. maj 2021 til betaling sker.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af ligeligt af klager og indklagede efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.