(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

I en nylig voldgiftssag blev spørgsmålet om forældelsesfristens begyndelse afgørende. Trods bygherrens reklamation hele seks år efter afleveringen lykkedes det at vinde sagen. Hvordan kan det lade sig gøre, når beboerne tidligt gjorde opmærksom på vandindtrængningsproblemerne?

Sagen viser, hvilken betydning løbende udbedringsarbejder og manglens kompleksitet kan have for denne vurdering. Lad os dykke ned i detaljerne for at forstå, hvad denne sag kan lære os om forældelsesfrister og ansvar i byggesager.


Sagens forløb

Sagens forløb startede i 2010, hvor bygherren (BH) indgik en omfattende aftale med totalrådgiveren (TR). Året efter indgik BH en hovedentrepriseaftale med hovedentreprenøren (HE). Aftalerne drejede sig om en større facade- og vinduesudskiftning på et boligbyggeri.

Efter afleveringen i oktober 2012 begyndte problemerne at dukke op, da flere beboere klagede over vandindtrængning fra vinduer og døre. BH reagerede hurtigt og informerede TR og HE om situationen. De to parter gik straks i gang med udbedringsarbejder, mens BH forsøgte at identificere årsagerne til vandproblemerne.

Ved 1-årseftersynet blev der opdaget byggetekniske fejl i form af manglende tætning mod nye vinduer. Disse fejl blev også forsøgt udbedret af TR og HE, men klagerne fortsatte med at strømme ind fra beboerne.

Ved ejendommens 5-årseftersyn afslørede rapporten fortsat vandindtrængning under regnvejr og vind i 4 af lejlighederne, og BH besluttede sig for at iværksætte en fugtundersøgelse i august 2017. Undersøgelsen afslørede, at forholdene var mere kritiske end først antaget, idet den fandt både indvendige og udvendige utætheder i facaden på grund af utætte samlinger, manglende dampspærre og isolering i facaden.

BH delte rapporten med TR og HE i forbindelse med 5-årseftersynet.

I april 2018 anmodede BH om syn og skøn, hvor udbedringsomkostningerne blev opgjort til 7.300.000 kr. Dette førte til en voldgiftssag, hvor BH krævede erstatning fra både HE og TR.

TR og HE modsatte sig og hævdede, at BH var klar over problemet allerede efter afleveringen i 2012, og derfor var kravet forældet.

BH argumenterede for, at forældelsesfristen først begyndte at løbe fra august 2017, da den faktiske årsag til vandindtrængningen først blev opdaget her.

Voldgiftsretten

I voldgiftssagen blev det undersøgt, om BH’s krav var forældet i henhold til den almindelige forældelsesfrist på 3 år. For at fastslå, hvornår denne frist begyndte at løbe, måtte voldgiftsretten afgøre, hvornår BH blev bekendt med de omstændigheder, der gav anledning til kravet. Derfor foretog retten en grundig analyse af sagens forløb for at fastslå dette tidspunkt.

Voldgiftsretten lagde vægt på, at TR og HE løbende udførte udbedringsarbejde i forhold til beboernes klager over vandindtrængning i lejlighederne. Dette skabte en vedvarende forventning hos bygherren om, at problemet var ved at blive løst.

Derefter analyserede voldgiftsretten nøje rapporten fra 1-årssynet og konkluderede, at de identificerede forhold ikke indikerede generelle mangler i projektet eller dets udførelse på dette tidspunkt. Derfor fastslog voldgiftsretten, at BH ikke havde grund til at mistænke mere omfattende og generelle mangler på dette tidspunkt.

Voldgiftsretten fandt imidlertid, at det først var rapporten fra 2017, der gav BH kendskab til de konkrete problemer med vandindtrængning. Derfor fastslog retten, at den årsagsbaserede forældelsesfrist først begyndte at løbe i 2017.

BH indgav sin anmodning om syn og skøn i april 2018, og klageskriftet blev indgivet til Voldgiftsnævnet mindre end et år efter afslutningen af skønsforretningen. På baggrund af disse betragtninger fandt voldgiftsretten, at den 3-årige forældelsesfrist var overholdt, og BH’s krav var derfor ikke forældet.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Forældelsesfristens begyndelse: Et af de centrale spørgsmål i denne afgørelse er, hvornår forældelsesfristen begynder at løbe. Forældelsesfristen udskydes, hvor parten ikke ved eller bør vide, at han har et krav.

Voldgiftsretten konkluderede, at bygherren først blev opmærksom på de generelle mangler, som kravet byggede på, i forbindelse med det femårige eftersyn. Dette understreger betydningen af, hvad der kan forventes af en bygherre, især når der mangler klare oplysninger om problemet med vandindtrængen.

Afgørelsen fremhæver også, at den løbende udførelse af udbedringsarbejder fra den anden part kan udskyde begyndelsen af forældelsesfristen. Dette skaber en forventning hos bygherren om, at problemet bliver løst, og kan derfor have indflydelse på, hvornår forældelsesfristen begynder at løbe.

Kendelsen illustrerer samlet set, at både udbedring af mangler og kompleksiteten af visse problemer kan påvirke voldgiftsrettens vurdering af, hvornår forældelsesfristen skal anses for at begynde.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet. Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB2023.956 / Sag nr. C-15488

Læs kendelsen i fuld længde her

TBB2023.956 / Sag nr. C-15488

Voldgiftsnævnets kendelse

Indledning

Mellem klageren, bygherre BH (…), og indklagede 1, hovedentreprenør HE A/S (herefter: HE), og indklagede 2, totalrådgiver A/S (herefter: TR), er der opstået tvist om fejl og mangler vedrørende renoveringen af facaden på et boligbyggeri beliggende i …. BH var bygherre, HE var hovedentreprenør, og TR var bygherrens totalrådgiver.

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2010)« bestående af akademiingeniør …, rådgivende ingeniør …og landsdommer … med sidstnævnte som formand.

1.  Påstande og hovedforhandling

BH har nedlagt påstand om, at HE og TR in solidum, subsidiært pro rata, til BH skal betale 11.400.000 kr. med procesrente fra den 2. juni 2020.

HE har nedlagt påstand om frifindelse.

TR har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse for tiden for påstanden om erstatning for lydglas.

BH har opgjort sit krav inkl. moms således:

Håndværkerudgifter                                                                                                                   9.500.000 kr.

Uforudsete udgifter, afsat 10 %                                                                                                    950.000 kr.

Byggetekniske omkostninger, afsat 10 %                                                                                       950.000 kr.

I alt inkl. moms                                                                                                                      11.400.000 kr.

Hovedforhandling har fundet sted den 27. og 28. april 2023 i Voldgiftsnævnets lokaler i København.

Under hovedforhandlingen har V1, V2, V3, V4 og skønsmanden, arkitekt m.a.a. Gitte Hoff afgivet forklaring.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

2.  Overordnet sagsfremstilling

Den 8. januar 2010 indgik BH en rådgivningsaftale med TR om teknisk rådgivning og bistand vedrørende gennemførelse af facade- og vinduesudskiftning samt montering af altaner på ejendommen beliggende …. Af aftalen fremgik, at der til opgaven ikke var tilknyttet andre tekniske rådgivere, dog skulle statiske ingeniørberegninger i forbindelse med etablering af altanerne udføres af altanleverandøren. Om rådgiverens ydelser var anført bl.a., at de omfattede byggeprogram og forprojekt, projektering med udarbejdelse af detailprojekt, udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder tegningsmateriale, udbud af projektet, fastlæggelse af kontrolplan for kvalitetssikring og tilsyn med arbejdernes udførelse, herunder tilsyn med kvalitetssikring.

Aftalegrundlaget var ABR 89 med visse ændringer, og rådgiverens ansvar var begrænset til 10 mio. kr. pr. år.

I januar 2011 forelå det af TR udarbejdede udbudsmateriale. Af udbudsmaterialet fremgik bl.a., at alle tegninger var principtegninger. For så vidt angik beklædning af facader var anført, at hovedentreprenøren sammen med leverandøren af afslutningsprofiler skulle deltage i projektgennemgangsmøder og medvirke til udfærdigelsen af alle løsninger. Om udskiftning af vinduer var anført, at vindueselementerne skulle udføres i henhold til facadetegninger, vindueselementoversigt samt vejledende principdetaljer, og at det var hovedentreprenørens opgave at foretage detailmåling. Det var endvidere hovedentreprenørens ansvar at udføre detailprojektering vedrørende anbringelse og fastgørelse af beslag i henhold til de foreskrevne karm- og rammeprofiler. Om isolering af vinduesbrystninger var angivet anvendelse af bl.a. dampspærre. I udbudsmaterialet var om tilbudslisten anført, at den skulle indeholde særpris for tillæg for levering af vindueselementer med lydruder, men tilbudsspecifikationens rubrikker for særpriser indeholdt ikke rubrik for tillægspris for vindueselementer med lydruder. I et rettelsesblad til udbudsmaterialet fra februar 2011 var om udskiftning af vinduer præciserende anført, at vindues- og dørdetaljer alene var vist som principtegninger, og at det påhvilede vinduesleverandøren at udarbejde endelige detailløsninger i forhold til projekttegningerne. AB 92 med visse ændringer indgik i aftalegrundlaget.

Ved skrivelse af 16. marts 2011 accepterede TR på vegne af BH HE’s tilbud på udførelse af hovedentreprisen for en samlet entreprisesum på 9.026.250 kr. inkl. moms.

Afleveringsforretning fandt sted den 2. oktober 2012.

I første halvår 2013 indløb fra flere beboere i ejendommen klager over vandindtrængen ved vinduer og/eller døre, og klagerne blev videregivet til TR og HE, som foretog udbedringsarbejder. I forsøg på at finde årsagerne til vandindtrængen foretog BH i august 2013 et destruktivt indgreb og konstaterede i den forbindelse, at der manglede dampspærre.

Af rapport af 1. oktober 2013 fra Byggeskadefonden vedrørende 1-årseftersyn af renoveringen fremgik om ydervæg og facadepartier bl.a., at der i fire lejligheder ud af fire eftersete blev konstateret byggeteknisk svigt i form af manglende afslutning af dampspærre mod nyt vinduesparti, som skulle udbedres, og at der i to lejligheder ud af fire eftersete blev konstateret byggeteknisk svigt i form af vandindtrængen bag facadebeklædning ved nye vinduespartier, og at årsagen hertil skulle findes og udbedres.

BH og TR korresponderede i november 2013 om Byggeskadefondens nævnte rapport, ligesom TR og HE korresponderede om afhjælpning af konstateret ny vandindtrængning i en lejlighed.

I januar 2014 foranledigede BH, at [Selskab A] foretog undersøgelser af en lejlighed med henblik på at afdække eventuelle indeklimaproblemer og i givet fald identificere årsagerne hertil. Af [Selskab A’s] rapport af 20. februar 2014 fremgik, at der blev konstateret skimmelvækst omkring vinduer og lysninger, og at årsagen hertil formentlig var en kombination af kuldebro og for lidt udluftning, og at der for så vidt angik lysninger muligt var lidt vandindtrængen gennem en mindre sprække mellem aluminiumsplader, som burde tætnes, men i øvrigt var der intet, som tydede på, at der var tale om udefrakommende fugt. TR og HE modtog rapporten, og HE tilkendegav at ville foretage udbedringsarbejde.

Den 22. september 2014 blev der afholdt 1-årsgennemgang med repræsentanter fra BH, TR og HE, og TR’s referat af gennemgangen vedhæftet en mangelliste blev ultimo januar 2015 fremsendt til BH.

I oktober 2015 rykkede BH TR for udbedring af manglerne, og i en mail i december 2015 redegjorde TR via opdatering af mangellisten for status herpå, idet TR samtidig tilkendegav, at der senest januar 2016 burde være styr på årsagen til henvendelserne om mangler.

Primo marts 2016 konstateredes markant vandindtrængning mellem vindueskarm og vinduesramme i en lejlighed, hvis beboere ikke tidligere havde reklameret over vandindtrængen. Medio marts 2016 foretog TR og HE en »vandprøvning« med henblik på at konstatere eventuel vandindtrængning i lejlighederne, men prøven viste ingen tegn herpå.

Af rapport af 16. marts 2017 fra Byggeskadefonden vedrørende 5-årseftersyn af renoveringen fremgik om ydervæg og facadepartier bl.a., at der kun var udført delvis afhjælpning af byggetekniske svigt ved dampspærre. Det fremgik endvidere, og at der i fire boliger fortsat var vandindtrængen, når regn og vind stod i en bestemt retning, og at rådgiver og entreprenør havde gjort adskillige tiltag for at finde årsagerne til utæthederne. BH havde dog ikke i de seneste 6-8 måneder modtaget meldinger om vandindtrængen i de pågældende lejligheder, men siden var tilkommet en yderligere lejlighed, hvor der var sket vandindtrængen i. Rapporten blev videresendt til TR og HE med anmodning om forslag til udbedring.

På BH’s foranledning foretog [Selskab B] medio august 2017 en fugtundersøgelse af ejendommens facade, og i selskabets rapport fra august 2017 konkluderes bl.a., at der var både udvendige og indvendige utætheder i facaden. Det anførtes, at de primære årsager til de udvendige utætheder var utætte samlinger i alu-listerne monteret i etagedækkenes sammenbygning med overliggende facadebånd og facadens sammenbygning med taget, og at årsagerne til de indvendige utætheder var manglende dampspærre og isolering i facadens sammenbygning med taget og manglende dampspærre bag lysninger omkring vinduer og døre. Om afledning af vand konkluderes bl.a., at facaden var udført som uventileret og uden mulighed for afledning af vand bag facadepladen, og at der var opstået massiv vækst af skimmelsvamp i facaden. BH videresendte rapporten til TR og HE til brug for 5-årsgennemgangen.

Den 27. september 2017 blev der afholdt 5-årsgennemgang. Af TR’s referat heraf fremgik bl.a., at BH reklamerede over de kritiske forhold, som var anført i [Selskab B’s] rapport, og at HE og TR tilkendegav at ville sørge for, at udbedring blev foretaget, når omfang og løsning af problemerne med utætheder var fundet.

Den 19. april 2018 indgav BH anmodning til Voldgiftsnævnet om udmeldelse af syn og skøn. Arkitekt m.a.a. Gitte Hoff blev udmeldt som skønsmand og afgav erklæring den 14. juni 2019. Under voldgiftssagen er tillige civilingeniør Erik Brandt udmeldt som skønsmand, og skønsmændene har den 10. marts 2022 og den 20. oktober 2022 afgivet tillægserklæringer.

Skønsmændene har opgjort følgende udbedringsomkostninger, idet de har vurderet, at vindues- og dørpartier kan genanvendes:

Byggeplads og platform                                                                                                               300.000 kr.

De- og genmontering af facadepartier                                                                                          3.520.000 kr.

De- og genmontering af altaner                                                                                                     264.000 kr.

Nye lodrette og vandrette brystninger                                                                                           1.320.000 kr.

Lydglas                                                                                                                                     216.000 kr.

De- og genmontering af radiatorer                                                                                                 264.000 kr.

Udbedring af gavle                                                                                                                       74.000 kr.

Udbedring af tagkant                                                                                                                  312.000 kr.

Følgearbejder                                                                                                                             380.000 kr.

Uforudseelige udgifter                                                                                                                 400.000 kr.

Rådgivning                                                                                                                                250.000 kr.

I alt inkl. moms                                                                                                                        7.300.000 kr.

hvoraf materialer og arbejdsløn udgør henholdsvis 668.000 kr. og 5.982.000 kr.

3.  Parternes hovedsynspunkter

BH’s hovedsynspunkter

BH har over for HE anført navnlig, at det fremgår af skønserklæringerne, at HE ikke har leveret og udført facadeplader som projekteret. Den håndværksmæssige udførelse af facadens glaslister er meget svag, ligesom facaden i øvrigt ikke er udført med den fornødne tæthed, bl.a. er der ikke sikret tætning i overgang mellem gavl og facade. HE’s udførelse af brystninger og finish på vinduesplader og lysninger er samlet set af svingende og svag håndværksmæssig kvalitet, og monterede skruer er korroderede. Endvidere er dampspærre særdeles mangelfuld og lever ikke op til gældende udførelsesanvisninger.

BH har over for TR anført navnlig, at TR efter rådgivningsaftalen var totalrådgiver og herunder skulle udarbejde detailprojekt. TR kunne derfor ikke overlade til HE at udføre projekteringsarbejde, og TR er derfor ansvarlig for den samlede projektering. Af skønserklæringerne fremgår bl.a., at tagkanten ikke er projekteret korrekt, og at TR’s projektering ikke lever op til bygningsreglementets krav til sikring af tæt klimaskærm. Detailtegning ved terræn viser en kuldebro og fugtspærre, som ikke er løst. Der mangler detailløsning af overgang mellem gavlbeklædning og facade, og facadekryds mellem lodret og vandret facadebånd indgår hverken på facade- eller detailtegninger, ligesom der heller ikke foreligger detailtegninger for fastgørelseslister. TR har ikke projekteret lydruder og dermed ikke sikret, at bygningsreglementets krav til maksimalt støjniveau er opfyldt for alle boliger.

Af skønserklæringerne fremgår endvidere, at manglerne ligger i såvel det projekterede som det udførte arbejde, og TR og HE må derfor begge anses for ansvarlige for BH’s samlede erstatningskrav. Om erstatningskravets opgørelse har BH anført navnlig, at vindues- og dørpartier efter selskabets opfattelse ikke kan genanvendes, men hvis de genanvendes, må der i hvert fald kalkuleres med en markant nedsat levetid grundet den opfugtning, som disse bygningselementer har været udsat for. Ifølge skønserklæringerne indebærer de foreslåede udbedringer af manglerne ikke forbedringer.

Det bestrides, at erstatningskravet er fortabt ved for sen reklamation eller passivitet. Klager fra beboere over vandindtrængen blev løbende videreformidlet til TR og HE, og rapporterne fra henholdsvis Byggeskadefondens 5-årseftersyn og [Selskab B’s] fugtundersøgelse af bygningens facade blev videresendt til TR og HE, umiddelbart efter at BH havde modtaget rapporterne. BH har dermed foretaget rettidig reklamation og ikke udvist passivitet.

Det bestrides endvidere, at erstatningskravet er forældet. TR og HE foretog løbende udbedringsarbejder vedrørende beboeres klager over vandindtrængen i lejlighederne, og de ved 1-årsgennemgangen konstaterede forhold gav ikke anledning til mistanke om generelle svigt i projektet eller dets udførelse. BH havde således ikke forud for Byggeskadefondens 5-årseftersyn i marts 2017 anledning til mistanke om mere omfattende og generelle mangler ved det af TR udarbejdede projekt eller ved HE’s udførelse heraf. Det var først med [Selskab B’s] rapport fra august 2017, at der fremkom sådanne konkrete oplysninger om problemerne, at forældelseslovens 3-årige forældelsesfrist begyndte at løbe. Ved BH’s indgivelse af anmodning om syn og skøn i april 2018 blev forældelsesfristen afbrudt.

HE’s hovedsynspunkter 

HE har anført navnlig, at den omstændighed, at det i skønserklæringerne er anført, at den håndværksmæssige udførelse er svag, ikke er ensbetydende med, at arbejderne ikke er håndværksmæssigt korrekt udført, eller at HE har handlet ansvarspådragende. Om dampspærre er i skønserklæringerne specifikt anført, at den er udført som projekteret, og at den ikke har haft indflydelse på vandindtrængen. HE var ikke ansvarlig for projekteringen, og i det omfang, HE skulle foretage detailprojektering, blev den forelagt TR til godkendelse, inden arbejdet blev udført. Ifølge skønserklæringerne er der i projekteringen sådanne fejl, at der skal projekteres og udføres en ny komplet egnet og dermed tæt facadeløsning. Selv hvis HE måtte have begået udførelsesfejl, vil udbedring heraf således ikke kunne afhjælpe problemet med vandindtrængen. Projekteringen har derfor været mangelfuld i et sådant omfang, at HE ikke er ansvarlig for BH’s krav.

I det omfang HE måtte gøres ansvarlig for BH’s tab, skal tabet opgøres med udgangspunkt i skønserklæringernes angivelse heraf, men med fradrag for forbedringer, da afleveringsforretningen fandt sted for mere end 10 år siden.

HE har herudover anført, at BH’s eventuelle krav er forældet. BH har siden afleveringsforretningen i oktober 2012 været bekendt med problemer med vandindtrængen og har af samme grund haft anledning til at lade yderligere undersøgelser foretage med henblik på at finde årsagen hertil. Forældelsesfristen skal derfor regnes fra oktober 2012, og da BH først indgav anmodning om syn og skøn i april 2018, er BH’s mulige krav forældet.

TR’s hovedsynspunkter

TR har anført navnlig, at det er almindeligt, at vinduesentrepriser udbydes på funktionskrav og udføres som systemleverancer med forudsætning om, at nødvendig detailprojektering foretages af entreprenøren og dennes leverandør, hvilket også har været kendeligt for BH. TR har således ikke handlet ansvarspådragende ved i udbudsmaterialet at udbyde entreprisen på funktionskrav og på baggrund af principtegninger overlade til hovedentreprenøren sammen med dennes leverandør at foretage detailprojektering. Det er heller ikke ansvarspådragende, at TR ikke projekterede med lydglas, da vindueselementerne grundet udsugningsanlæg skulle have åbne vinduesventiler, hvormed lydglas ville blive overflødige og alene fordyre projektet.

BH’s erstatningsopgørelse bestrides. Selskabets erstatningskrav overstiger entreprisekontraktens pris for vinduesudskiftning og byggepladsomkostninger med mere end 100 procent, og ved en omgørelse af arbejderne vil der tillige ske forbedring i form af udskiftning af gammelt til nyt. I relation til lydglas har BH ikke påvist et tab. TR hæfter alene pro rata, jf. ABR 89 pkt. 6.2.5, og TR’s ansvar er i rådgivningsaftalen begrænset til 10 mio. kr.

TR har endvidere anført, at BH’s eventuelle krav er bortfaldet ved ikke rettidig reklamation, passivitet og forældelse. BH har ikke reklameret over for TR, så snart BH blev opmærksom på TR’s mulige ansvar, jf. ABR 89, pkt. 6.2.3.2. Problemerne i forhold til vandindtrængen var relateret til samme problemer om vandindtrængen, som var kendt allerede forud for afleveringsforretningen i oktober 2012, og som parterne derefter vedvarende korresponderede om. At årsagsforholdene var uafklarede, hindrede ikke, at forældelsen begyndte at løbe, og der blev ikke ført forhandlinger mellem BH og TR, som gav BH føje til at antage, at det ikke var nødvendigt at iværksætte forældelsesafbrydende skridt, jf. forældelseslovens § 21, stk. 5. Da BH først indgav anmodning om syn og skøn i april 2018, er selskabets eventuelle krav herefter forældet.

4.  Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat

Rådgivningsaftalen

Ifølge rådgivningsaftalen mellem BH og TR skulle TR yde teknisk rådgivning og bistand vedrørende gennemførelse af facade- og vinduesudskiftning samt montering af altaner på en af BH’s ejendomme. Af

aftalen fremgik bl.a., at der – bortset fra statiske beregninger i forbindelse med etablering af altaner – ikke var

tilknyttet andre tekniske rådgivere til opgaven. Det fremgik endvidere, at rådgiverens ydelser omfattede

byggeprogram og forprojekt, projektering med udarbejdelse af detailprojekt, udarbejdelse af udbudsmateriale,

herunder tegningsmateriale, udbud af projektet, fastlæggelse af kontrolplan for kvalitetssikring og tilsyn med

arbejdernes udførelse, herunder tilsyn med kvalitetssikring. Rådgivningsaftalen var således ubestridt en totalrådgivningsaftale.

I det udbudsmateriale, som TR udarbejdede, anførtes bl.a., at alle tegninger var principtegninger. Om facadebeklædning var anført, at hovedentreprenøren sammen med leverandøren af afslutningsprofiler skulle medvirke til udfærdigelsen af alle løsninger. Om vindueselementerne var anført, at disse skulle udføres i henhold til facadetegninger, vindueselementoversigt samt vejledende principdetaljer, idet vindues- og dørdetaljer alene var vist som principtegninger, da det påhvilede vinduesleverandøren at udarbejde endelige detailløsninger i forhold til projekttegningerne.

Voldgiftsretten finder, at den omstændighed, at TR i udbudsmaterialet overlod udarbejdelse af detailtegninger og -løsninger til hovedentreprenøren og dennes leverandører ikke fritog TR for sine forpligtelser efter totalrådgivningsaftalen til at sikre udarbejdelse af et mangelfrit detailprojekt og efterfølgende at føre tilsyn med arbejdernes udførelse, herunder tilsyn med kvalitetssikring. Voldgiftsretten finder derfor, at TR er ansvarlig over for BH for den samlede projektering.

Projekteringen m.m. 

Af skønserklæringerne fremgår bl.a., at projekteringen ikke lever op til bygningsreglementets krav til sikring af tæt klimaskærm. Detailtegning ved terræn viser en kuldebro og fugtspærre, som ikke er løst. Der mangler detailløsning af overgang mellem gavlbeklædning og facade, facadekryds mellem lodret og vandret facadebånd indgår hverken på facade- eller detailtegninger, ligesom der heller ikke foreligger detailtegninger for fastgørelseslister, og det samlede arbejde bør omgøres (spørgsmål IIG). Skønsmændene har konstateret vandindtrængen og vandophobning i konstruktionen og vurderer, at vandindtrængen sker fra beklædningen med alu-plader, hvorfra vand ved utætheder langs fastgørelseslister ledes ind i konstruktionen. Årsagen til problemerne vurderes at være en kombination af, at fastgørelseslisterne ikke kan sikre vandtætte samlinger, at vand, som er trængt ind i konstruktionen, ikke ledes ud igen, og at der ikke er sikret tætte samlinger mellem vinduespartier (spørgsmål IIN). En »mockup« til afprøvning af ca. otte projekterede sammenbygningsdetaljer kunne have kvalificeret projektet med de erfaringer, facaden skulle renoveres efter (spørgsmål IIM). Tagkanten er endvidere ikke projekteret korrekt (spørgsmål 1), og der er heller ikke projekteret lydruder og dermed ikke sikret, at bygningsreglementets krav til maksimalt støjniveau er opfyldt for alle boliger (spørgsmål 12).

På denne baggrund finder voldgiftsretten det godtgjort, at projekteringen led af alvorlige fejl og mangler.

Arbejdernes udførelse

Af skønserklæringerne fremgår, at facadeplader ikke er leveret og udført som projekteret, at glaslisterne i brystningspartierne ikke er tætte, og at der for så vidt angår glaslisterne i kvadratet mellem lodrette og vandrette facadeplader er tale om en meget svag håndværksmæssig udførelse (spørgsmål 2). Udførelsen af brystningerne og finish på vinduesplader og lysninger er af svingende og svag håndværksmæssig kvalitet, og den udførte dampspærre er særdeles mangelfuld og lever ikke op til gældende udførelsesanvisninger. De udførte indvendige arbejder og finish fremstår generelt af svag håndværksmæssig kvalitet, bl.a. er beklædningspladen fastgjort meget forskelligt, og radiatorer er mangelfuld fastgjort og enkelte helt løse (spørgsmål 3 og 4). I en lejlighed kunne der konstateres vandindtrængen mellem gavl og facade, og forholdet vidner om manglende sikring af tætning i overgang mellem de to bygningsdele (spørgsmål 5 og IH). De skruer, der blev registreret, var alle præget af korrosion (spørgsmål 8).

På denne baggrund finder voldgiftsretten det godtgjort, at arbejderne generelt var mangelfuldt udført.

For sen reklamation, passivitet og forældelse

Efter afleveringsforretningen i oktober 2012 blev klager fra beboere over vandindtrængen løbende videreformidlet til TR og HE, og rapporten fra Byggeskadefondens 5-årseftersyn og rapporten fra [Selskab B] om fugtundersøgelse af bygningens facade blev videresendt til TR og HE, umiddelbart efter at BH havde modtaget rapporterne. Voldgiftsretten finder herefter ikke, at BH har fortabt et erstatningskrav ved for sen reklamation eller passivitet.

TR og HE foretog løbende udbedringsarbejder i forhold til beboeres klager over vandindtrængen i lejlighederne, og voldgiftsretten finder ikke, at de ved 1-årsgennemgangen konstaterede forhold gav anledning til mistanke om generelle svigt i projektet eller dets udførelse. Voldgiftsretten finder, at BH ikke forud for Byggeskadefondens 5-årseftersyn i marts 2017 havde anledning til mistanke om mere omfattende og generelle mangler, og at det først var med [Selskab B’s] rapport fra august 2017, at der fremkom sådanne konkrete oplysninger om problemerne, at den 3-årige forældelsesfrist efter forældelseslovens § 3, stk. 1 og 2, begyndte at løbe. Da BH’s i april 2018 indgav anmodning om syn og skøn og inden 1 år efter skønsforretningens afslutning indgav klageskrift til Voldgiftsnævnet, finder Voldgiftsretten, at BH’s krav ikke er forældet, jf. forældelseslovens § 21, stk. 4, jf. § 16, stk. 3.

BH’s krav

Ansvarsfordeling mellem TR og HE

I skønserklæringerne er anført, at svaghederne ved facaderenoveringen både ligger i det projekterede og det udførte arbejde (spørgsmål IIM). Skønsmanden har i voldgiftsretten nærmere forklaret, at selv med den bedste håndværksmæssige udførelse ville den projekterede facaderenovering have resulteret i vandindtrængning, men nok på et senere tidspunkt.

På denne baggrund finder voldgiftsretten, at hovedårsagen til vandindtrængen er projekteringsmæssige forhold, og at udførelsesmanglerne ved den udvendige facaderenovering i den forbindelse er af underordnet betydning. Ved den indvendige facaderenovering, herunder navnlig dampspærre, må hovedårsagen til manglerne anses at være udførelsesmangler.

Voldgiftsretten finder herefter, at TR alene er erstatningsansvarlig for udbedring af manglerne ved den udvendige facaderenovering, og at HE alene er erstatningsansvarlig for manglerne ved den indvendige facaderenovering, idet arbejdet med udførelse af brystninger i vinduespartierne henføres til den indvendige facaderenovering.

Lydglas

Efter skønserklæringen lægger voldgiftsretten til grund, at ca. seks boliger nærmest … burde have været forsynet med lydruder for at opfylde bygningsreglementets krav til maksimalt støjniveau.

Parterne er enige om, at der hverken er projekteret med eller leveret lydglas, og uden anden bevisførelse må voldgiftsretten lægge til grund, at lydglas heller ikke indgik i entreprisesummen. Da BH således ikke har betalt for lydglas, og da BH på det foreliggende grundlag ikke nærmere har godtgjort et tab i relation til manglende lydglas, godkender voldgiftsretten ikke kravet.

Øvrige erstatningsposter

Efter skønserklæringerne og skønsmandens forklaring i voldgiftsretten lægger voldgiftsretten til grund, at vindues- og dørpartier kan genanvendes. Voldgiftsretten finder, at vindues- og dørpartiernes levetid er bestemmende for facadens levetid, og at hele facaden, herunder nye lodrette og vandrette facadebånd, således skal udskiftes, når vindues- og dørpartier til sin tid skal udskiftes. I erstatningsopgørelsen skal der derfor ikke foretages fradrag for forbedringer vedrørende udgift til nye lodrette og vandrette facadebånd.

Skønsmændene har i erklæringsbilag 02, »Oversigtstegning med begreber«, på en facadetegning anvist placeringen af lodrette og vandrette facadebånd og angivet benævnelsen brystning til alene at vedrøre brystninger i vinduespartierne. Voldgiftsretten må derfor lægge til grund, og at den af skønsmændene angivne udbedringsomkostning »Nye lodrette og vandrette brystninger 1.320.000 kr.« rettelig vedrører nye lodrette og vandrette facadebånd samt brystninger i vinduespartierne. Herefter, og da arealet af lodrette og vandrette facadebånd stort set svarer til arealet af brystninger i vinduespartierne, godkender voldgiftsretten – med udgangspunkt i skønserklæringerne – BH’s krav om erstatning som følger:

Kravet mod HE 

De- og genmontering af radiatorer                                                                                                 264.000 kr.

Brystninger i vinduespartierne (½ af 1.320.000 kr.)                                                                          660.000 kr.

Skønsmæssig andel i følgearbejder, uforudseelige omkostninger og rådgivning                                     250.000 kr.

I alt                                                                                                                                       1.174.000 kr.

med procesrente fra den 2. juni 2020.

Kravet mod TR

Byggeplads og platform 300.000 kr.
De- og genmontering af facadepartier 3.520.000 kr.
De- og genmontering af altaner 264.000 kr.
Nye lodrette og vandrette facadebånd (½ af 1.320.000 kr.) 660.000 kr.
Udbedring af gavle 74.000 kr.
Udbedring af tagkant 312.000 kr.
Skønsmæssig andel i følgearbejder, uforudseelige omkostninger og rådgivning 780.000 kr.
I alt 5.910.000 kr.

med procesrente fra den 2. juni 2020.

Sagsomkostninger 

Efter sagens udfald finder voldgiftsretten, at BH’s udgifter til syn og skøn på i alt 67.625 kr. skal dækkes af HE med 25.000 kr. og af TR med 42.625 kr., og at HE og TR endeligt skal bære egne udgifter til syn og skøn.

Efter en samlet vurdering af sagens resultat sammenholdt med de nedlagte påstande og anbringender finder voldgiftsretten om sagsomkostninger, at i forholdet mellem BH og HE skal hver part bære egne udgifter til advokatbistand, mens TR til BH skal betale 250.000 kr. til dækning af BH’s udgift til advokatbistand inkl. moms.

Efter voldgiftssagens udfald skal øvrige udgifter til Voldgiftsnævnet betales af HE og TR med henholdsvis ⅕ og ⅘ efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.

Thi bestemmes

HE skal til BH betale 1.174.000 kr. med procesrente fra den 2. juni 2020. TR skal til BH betale 5.910.000 kr. med procesrente fra den 2. juni 2020. I sagsomkostninger skal HE til BH betale 25.000 kr.

I sagsomkostninger skal TR til BH betale 292.625 kr.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af HE og TR med henholdsvis ⅕ og ⅘ efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.