(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2021.45.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo maj 2021, og vedrører en entreprenør der blev frifundet for mangler i form af opfugtning, da han have udført arbejdet efter aftale med bygherrens totalrådgiver. Indsigelsespligten var desuden ikke tilsidesat.

En skole som bygherre (BH) fik i 2015-16 foretaget renovering af nogle af skolens bygninger, herunder etablering af nyt tag på to bygninger og et ventilationssystem.

BH var bistået af totalrådgiver (TR).

Et tømrerfirma blev antaget som entreprenør (E) til at udføre tømreentreprisen.

E opsatte som led i renoveringsarbejderne stillads og totaloverdækning over to bygninger, og det eksisterende tag blev fjernet. Den 29. november 2015 hærgede stormen Gorm, hvorefter dele af stilladset væltede, og dele af overdækningen blæste ned, hvorved der kom vand ind.

Herefter blev problemerne afhjulpet og renoveringsarbejderne fortsatte.

Tømrerentreprisen blev afleveret den 14. april 2016.

Senere viste sig alvorlige opfugtningsproblemer.

BH krævede, at E betalte af ca. 1.000.000 kr. som følge heraf.

Parterne var enige om, at der ikke var foretaget undersøgelser for skimmelsvamp i loftkonstruktionerne, før arbejdet fortsatte efter stormskaderne i november 2015, herunder før etableringen af dampspærre og opsætningen af lofter.

Voldgiftsretten
Voldgiftsretten fandt, at årsagen til skimmelsvampproblemerne var opfugtningen efter vandskaderne. Dette måtte skyldes, at stormskaderne ikke blev håndteret efter teknisk fælleseje.

Retten lagde herefter til grund, at de involverede var klar over, at der var kommet vand ind i bygningen i forbindelse med stormen.

Herefter fandt retten, at BH, der var bistået af en professionel rådgiver, var nærmest til at sikre fugtforholdende før byggeriets videreførelse. Under henvisning til bl.a. den tid, der var anvendt til udtørring, fandt retten, at E ikke havde haft en selvstændig forpligtelse til at foretage undersøgelser før arbejdets udførelse.

E blev således frifundet for BH’s påstand.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?
I denne sag frifindes E alene af den årsag, at BH var bistået af en rådgiver. En rådgiver er en professionel part, hvorfor BH i denne sag var den stærke part. En rådgiver kan ikke blot ’læne sig tilbage’ og lade E foretage fejl, når E henvender sig til rådgiveren for at rådføre sig.

Et rådgiveransvar er et professionsansvar, hvilket vil sige, at bedømmelsen foretages ud fra, hvad man i almindelighed kan forlange af en god, professionel teknisk rådgivning inden for det pågældende område. E må naturligvis gå ud fra, at de modtagne oplysninger er korrekte. Det må dog bemærkes, at såfremt oplysningerne åbenlyst var forkerte eller mangelfulde, så skal E som udgangspunkt reagere herpå.

Vil du læse mere om rådgiveransvar kan du med fordel læse artiklen: ”Rådgivers ansvar i forhold til ABR 18”, som er udgivet af Simon Heising her eller Simon Heisings klumme ”ABR 18 og rådgiveraftalen” her og som også kan findes på Molios hjemmeside under ”Nyheder”.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2021.1065 / Sag nr. C-15494

#ugensdom #entrepriseret #indsigelsespligt

 

-0O0-

 

Bygherre BH (advokat Christian Lomborg Jessen) mod Entreprenør E (advokat Marie Louise Fahrner)
Voldgiftsnævnet
1. Indledning
I 2015-16 fik bygherre BH foretaget renovering og ombygning af nogle af skolens bygninger på …gade i …, herunder etablering af nyt tag på bygning C og D og et nyt ventilationssystem. Entreprenør E A/S [tømrerfirma, herefter E] blev antaget til at udføre tømrerentreprisen. Som led i renoveringsarbejderne opsatte tømreren stillads og totaloverdækning over bygning C og D, og det eksisterende tag blev fjernet. Den 29. november 2015 bevirkede stormen Gorm, at dele af stilladset væltede, og at dele af overdækningen blæste ned, hvorved der kom en del vand ind. Der blev iværksat forskellige tiltag for at afhjælpe problemerne, og renoveringsarbejderne fortsatte derefter. Tømrerentreprisen blev afleveret den 14. april 2016.

Efter klager over dårligt indeklima i et af skolens undervisningslokaler blev der i eftersommeren 2018 foretaget fugt- og skimmelundersøgelser af loftskonstruktionerne i bygning D og enkelte rum i bygning C. I erklæringer af 6. og 17. september 2018 konkluderede [en miljørådgiver, MR], at lofterne i en række lokaler i bygning D var angrebet af skimmelsvamp, og at der var tale om omfattende fugt og skimmel, som var behandlingskrævende. MR vurderede, at skadesårsagen var, at opfugtning af loftet under stormskaderne i 2015 ikke var blevet håndteret korrekt. Den 17. juni 2019 indleverede skolen en begæring om syn og skøn til Voldgiftsnævnet og reklamerede samtidig over for E.

Denne sag drejer sig om, hvorvidt E har pådraget sig et erstatningsansvar over for skolen som følge af de konstaterede skimmelsvampeforekomster i loftskonstruktionerne i bygning D navnlig ved ikke at foretage fugtmålinger forud for etableringen af dampspærre og opsætningen af nye lofter i skolens aula og to trapperum. I bekræftende fald drejer sagen sig desuden om, hvorvidt et eventuelt ansvar er bortfaldet som følge af forældelse, for sen reklamation eller retsfortabende passivitet.
Ved klageskrift af 9. juni 2020 har advokat Christian Lomborg Jessen anmodet Voldgiftsnævnet om at nedsætte en voldgiftsret til at afgøre tvisten mellem skolen og E om ansvaret for de konstaterede skimmelsvampeforekomster.

I den anledning har Voldgiftsnævnet nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af arkitekt Klaus Christensen, ingeniør Kim Peters og fhv. landsdommer Lisbeth Parbo med sidstnævnte som formand.

2. Påstande og hovedforhandling
Klageren, BH, har under hovedforhandlingen nedlagt påstand om, at indklagede, E, skal betale 916.000 kr. ekskl. moms med procesrente fra den 9. juni 2020, subsidiært et mindre beløb efter voldgiftsrettens skøn.
E har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.
Hovedforhandling har fundet sted den 15. og 16. april 2021 på ….
Skolens rektor …, tømrermester …, skolens pedel …, skolens tidligere økonomi- og administrationschef … og rådgiver TR (fra firma TR A/S) har afgivet forklaring under hovedforhandlingen. Endvidere er skønsmand, indeklimakonsulent Claus Ellegaard blevet afhjemlet.

I forbindelse med at sagen blev optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden gengivelse af forklaringerne og proceduren, men i det væsentlige alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens begrundelse og resultat.

3. Sagsfremstilling
I forbindelse med BH’s ønsker om at renovere og ombygge nogle af skolens bygninger indgik skolen en totalrådgiveraftale med firma TR A/S, der i september 2015 forestod udbuddet af den samlede byggesag. Byggesagen omfattede bl.a. nyt tag på bygning C og D, et nyt ventilationssystem i bygning C og en del af bygning D samt udskiftning af vinduer i dele af bygning A og B. Arbejdet blev udbudt i fagentreprise, og TR fra TR A/S var i byggesagsbeskrivelsen angivet som projekteringsleder, byggeleder og arbejdsmiljøkoordinator. Han fungerede desuden som fagtilsyn. Som et supplement til AB 92 § 8 i byggesagsbeskrivelsen fremgik det, at skolen var selvforsikret, og af § 15, stk. 2, fremgik det, at entreprenøren ved påbegyndelse af delarbejder havde pligt til straks at påtale synlige mangler og fejl ved tidligere udført arbejde, som kunne få indflydelse på hans arbejde.

Ved entreprisekontrakt af 1. oktober 2015 indgik skolen aftale med E om udførelse af tømrerentreprisen for et samlet beløb på ca. 2,4 mio. kr. + moms. Entreprisen omfattede bl.a. nedtagelse af det eksisterende tag over bygning C og D, etablering af nyt tagpaptag og isolering i tagrum. Til tømrerentreprisen hørte også etablering af stillads og totaloverdækning af tag over bygning C og D. I arbejdsbeskrivelsen for Træ generelt blev der gjort opmærksom på asbest som en særlig risiko.

I referatet af et byggemøde den 26. november 2015 blev det noteret, at »Det er konstateret, at der ikke er monteret dampspærre i bygning C og D«, og at tømreren ville fremsende pris på udførelse fra oversiden. På det tidspunkt var stilladset og totaloverdækningen opsat, det eksisterende tag var nedtaget, og en asbestsanering var i gang. Den 29. november 2015 blev det stormvejr, og stormen bevirkede, at dele af stilladset væltede, og at dele af overdækningen blæste ned, hvorved der kom en del vand ind. I dagene derefter foretog tømreren afdækning af den åbne tagkonstruktion med presenninger, og der blev gennem tømreren lejet affugtere, som blev opstillet i aulaen. Ved mail af 30. november 2015 gav TR besked til tømreren om, at stormskaden på stilladset/overdækningen var en forsikringssag, som skulle anmeldes til tømrerens forsikring, og at der var pligt til tabsbegrænsning, »hvilket jeg er oplyst om dd at I arbejder på, herunder hurtigst muligt at få retableret overdækning således vandskader i bygninger minimeres og vi kan arbejde videre på taget«. Ved brev af 1. december 2015 anmodede skolen Statens Selvforsikring om at få dækket selvforsikringsudgifter, der oversteg skolens selvrisiko i 2015, som var på ca. 650.000 kr. Tømreren svarede den 2. december 2015 på mailen af 30. november og anmodede bl.a. skolen om at anmelde skaderne på stillads og tagdækning til skolens forsikring. Tømreren gjorde samtidig opmærksom på, at »Vi har iværksat de fornødne tiltag for at imødegå yderligere skade.«

Af referatet af byggemødet den 3. december 2015 fremgår under 7.3 Tidsplan, at »Arbejder i tagrum er forsinket pga. asbestrengøring og nu yderligere af stormskade«. Tømreren ville meddele, hvornår genopbygning af stilladset forventedes afsluttet, og taget over bygning D ville indtil da være overdækket med presenninger. Under 7.6 Kommende aktiviteter er vedrørende TØMRER anført, at »Rengøring af loftrum afsluttet – kontrol mandag … Arbejder tagrum opstartes når der klarmeldes.« Samme besked om opstart efter klarmelding er anført vedrørende ventilationsentreprisen. Af 7.10 Projekt fremgår bl.a., at tømreren havde fremsendt en pris for montering af dampspærre, som blev accepteret. Tilbuddet var på 78.843 kr. + moms og omfattede »Etablering af dampspærre, udført mellem spærfødder i tagrum, dampspærre klipses og tapes fast på sider af spærfod, som tidligere aftalt kan det ikke forventes denne vil kunne overholde en evt. blowertest«. Om stormskaden og dens følger er det i byggemødereferatet anført: »Der er kommet en del vand ind i bygningen under stormen. [Skolens pedel] er i gang med afdækning/udtørring med hjælp fra [Tømreren]. [Tømreren] fremsender fotodok. Af stormskade, samt laver økonomisk opgørelse.«
I referatet af byggemødet den 10. december 2015 er det under 8.6 Kommende aktiviteter for tømreren anført: »Tidspunkt for kontrol af tagrum oplyses af … (fra E) snarligt. Efterskrift: Er aftalt til torsdag d. 17. dec. kl. 8.00.

Arbejder tagrum opstartes når der klarmeldes, (dampspærre, nederste lag isolering samt gangbro.« I samme byggemøde blev det aftalt, at tømreren skulle sende to alternative priser på loft i aula og to trapperum i bygning D på henholdsvis troldtekt og sort akustikfilt med askelister. Af referatet fremgår endvidere, at der var uenighed om, hvem der skulle dække skaden på stilladset. Genopbygningen af stilladset var afsluttet den 17. december 2015, og tømreren fik senere udgiften hertil erstattet under skolens forsikringsordning.

Aftalesedlen fra TR A/S om montering af dampspærre, der havde med samme tekst som tilbuddet, blev underskrevet den 8. december 2015. På byggemødet den 7. januar 2016 blev det anført, at dampspærre + 1. lag isolering var afsluttet 100 % i bygning C og 10 % i bygning D, hvor det forventedes afsluttet omkring den følgende mandag. Det er i referatet under 10.10 Projekt angivet, at tagarbejdet havde »absolut 1. prioritet grundet stilladset«. I løbet af januar 2016 udfærdigede TR A/S en række aftalesedler om bl.a. rydning af tagrum for våd isolering m.m. efter stormskade, levering/afhentning af 5 affugtere med leje for perioden 29. november-31. december 2015 og ophængning/nedtagning af overdækning i aula, levering/afhentning af 5 affugterne med leje for perioden frem til den 14. januar 2016 og udførelse af diverse arbejder pga. stormskaden den 29. november 2015. Tømreren underskrev aftalesedlerne, som skolen betalte. I forbindelse med aftalesedlen om leje af affugtere til den 14. januar 2016 var der en mailkorrespondance mellem TR og tømreren, hvor tømreren blev bedt om at hente affugterne, og hvor tømreren gav udtryk for, at der ikke var nogen, der indtil da havde afmeldt dem.
I referatet af byggemødet den 4. februar 2016 er det under 12.10 angivet, at »Grundet opfugtning af spærkonstruktioner m.m. efter stormskade skal der indbygges ekstra ventilation af tagrum. … (fra E) foreslog en tagrygningsudluftning.«, og den 11. februar 2016 blev der underskrevet en aftaleseddel vedrørende rygningsudluftning i bygning C og D.

Tømreren havde den 21. og 28. januar 2016 sendt to tilbud på opsætning af troldtektlofter i aula og trappegange. Den 1. marts 2016 gav [skolens pedel] besked til TR om, at opsætningen af troldtektlofter måtte sættes i gang, og den 2. marts 2016 blev der underskrevet en aftaleseddel om »Udskiftning af lofter i fællessal samt 2 stk. trapperum efter vandskade (stormskade)«.
Den 14. april 2016 var der afleveringsforretning vedrørende tømrerentreprisen. Der blev ikke konstateret fejl eller mangler vedrørende arbejdet med tag/tagrum eller lofter.

Skolen havde i 2008 – før ibrugtagningen af det nye ventilationssystem i 2016 – fået et påbud fra Arbejdstilsynet i forbindelse med indeklimaproblemer/manglende luftudskiftning i skolens lokaler. Da skolen omkring/efter årsskiftet 2017-18 begyndte at få henvendelser fra brugerne af undervisningslokale D26 om problemer med hovedpine mv. ved ophold i lokalet, regnede skolen i første omgang med, at der kunne være tale om problemer med indregulering af ventilationssystemet. Klagerne fortsatte imidlertid, og problemet blev derfor drøftet i skolens arbejdsmiljøudvalg, som til sidst besluttede at indhente en undersøgelse fra [en miljørådgiver] (MR). I sin undersøgelse af 6. september 2018 fastslog MR, at de undersøgte lofter i D26 og … Minde aktuelt var tørre, men skimmelangrebne med skimmeltyper, der kan påvirke indeklimaet negativt. Forholdene blev vurderet til at være i den mest alvorlige kategori »Omfattende fugt og skimmel« med stor risiko for eksponering. Forholdene var behandlingskrævende, og lokalerne burde ikke anvendes til undervisning, før skaderne var udbedret. MR vurderende, at skadesårsagen efter alt at dømme var, at opfugtning af loftet under stormskaderne i 2015 ikke var håndteret korrekt/i strid med teknisk fælleseje. I en yderligere undersøgelse af 17. september 2018 fastslog MR, at også lofterne i lokalerne D21, D22, D27, atriummet og de to trapperum i bygning D aktuelt var tørre, men angrebet af skimmelsvampe i samme omfang som de først undersøgte rum. MR angav samme skadesårsag. Skolens bestyrelse besluttede herefter at henvende sig til advokat, og efter et advokatskifte indleverede skolens advokat den 17. juni 2019 begæring om syn og skøn til Voldgiftsnævnet og reklamerede samtidig over for E.

Indeklimakonsulent Claus Ellegaard har i sin skønserklæring af 9. januar 2020 bl.a. anført, at der i forbindelse med skønsforretningen kunne observeres synlig vækst af skimmelsvamp på undersiden af spær og forskallingsbrædder og på oversiden af demonterede gipsloftplader. Skønsmanden kunne således konstatere vækst af skimmelsvamp i loft/tagkonstruktion i de samme lokaler, som var omfattet af MR’s undersøgelser. Lokalernes brugbarhed var nedsat, og brugen af lokalerne burde ophøre, til skimmelsvampevæksten var fjernet. Skønsmanden vurderede, at væksten af skimmelsvamp skyldtes opfugtning i forbindelse med stormskader i 2015, og at skaden ikke var håndteret i overensstemmelse med teknisk fælleseje, da det ikke fremgik, at der var foretaget kontrol af fugtniveauer i forbindelse med udbedring af stormskaden, herunder affugtning, ligesom der ikke var oplysninger om, at der var foretaget undersøgelser for muligt angreb af skimmelsvamp inden etablering af dampspærre og montering af loftsplader. Ifølge skønsmanden ville en udbedring koste 1.145.000 kr. inkl. moms og omfattede demontering og bortskaffelse af loftsbeklædning, dampspærre, isolering og underlagsbrædder, afrensning af spærfødder for vækst af skimmelsvamp og retablering af lofter med nye materialer. Skønsmanden har i en supplerende erklæring af 6. april 2021 specificeret udbedringsudgifterne, ligesom han bl.a. har vurderet størrelsen af loftskonstruktionernes forlængede levetid.

4. Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
I overensstemmelse med skønsmandens oplysninger lægger voldgiftsretten til grund, at der er konstateret skimmelforekomster i loftskonstruktionerne på den »varme« side af dampspærren i bygning D, og at forekomsterne skyldes, at opfugtningen i forbindelse med stormskader i 2015 ikke blev håndteret i overensstemmelse med teknisk fælleseje. Skønsmanden har i den forbindelse peget på, at der efter hans oplysninger ikke blev foretaget kontrol af fugtniveauer i forbindelse med udbedring af stormskaderne, herunder affugtning, og at der ikke blev undersøgt for muligt angreb af skimmelsvamp før etablering af dampspærre og montering af lofter.

Det er ubestridt, at der ikke blev foretaget fugtmålinger eller undersøgelser for angreb af skimmelsvamp i loftskonstruktionerne, før arbejdet fortsatte efter stormskaderne i november 2015, herunder før etableringen af dampspærre og opsætningen af lofter.

Efter bevisførelsen, herunder de fremlagte fotos og de afgivne forklaringer, lægger voldgiftsretten til grund, at dele af overdækningen over bygning C og D blæste ned som følge af stormen den 29. november 2015, og at der trængte en del vand ind i bygningerne under det følgende regnvejr, indtil der blev etableret en ny overdækning – i første omgang med presenninger.
Skolen var under byggeriet bistået af en totalrådgiver og må identificeres med sin rådgiver ved vurderingen af, om tømreren i forhold til skolen har pådraget sig et ansvar som følge af manglende fugtmålinger forud for etableringen af dampspærren og opsætningen af troldtektlofterne i trappegange og aula.

Skolen anmeldte selv stormskaderne til Statens Selvforsikring. Der var ikke kontakt til en taksator, og skolen engagerende ikke i forbindelse med skaderne et firma med speciale i skadeservice eller fugtsanering. Skolens pedel har forklaret, at han morgenen efter stormen forsøgte at få fat i … Erhverv, men det var umuligt. Han kontaktede i stedet tømreren for at få fat i nogle affugtere og få etableret en midlertidig plastoverdækning over aulaen for at undgå, at aulaens nye trægulv blev ødelagt. Han og tømreren satte desuden affugterne op, og affugterne stod i første omgang i aulaen og derefter på aulaens balkon for at udtørre loftsrummet.

Det fremgår af referatet af byggemødet den 3. december 2015, at pedellen var i gang med afdækning/udtørring med hjælp fra tømreren. Herefter og efter tømrermester …’s (fra E) forklaring er det ikke bevist, at tømreren havde påtaget sig en forpligtelse til at stå for udbedring af fugtskaderne i de vandskadede bygninger. Mailkorrespondancen af 30. november og 2. december 2915 mellem TR fra TR A/S og tømreren kan ikke føre til et andet resultat.

Som anført i referatet af byggemødet af 10. december 2015 skulle tømreren opstarte arbejder i tagrum (inkl. bl.a. dampspærre, der skulle monteres oppefra), når der forelå en klarmelding, som vedrørte asbestsaneringen. Det fremgår hverken af referatet eller aftalesedlen om etablering af dampspærre, at der i den forbindelse blev stillet krav om, at tømreren skulle udføre fugtmålinger i de eksisterende konstruktioner før opstarten. Efter bevisførelsen var alle involverede klar over, at der var kommet en del vand ind i bygningen i forbindelse med stormen, og voldgiftsretten finder, at bygherren, der var bistået af en professionel rådgiver, i den foreliggende situation var nærmest til at sikre, at fugtforholdene var i orden før byggeriets videreførelse. Voldgiftsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at mindst 90 % af dampspærren i bygning D blev lagt ud efter den 7. januar 2016, og dermed efter at affugterne havde været i gang siden den 29. november 2015, og kort tid før de blev returneret. Troldtektlofterne blev opsat i marts 2016 og dermed mere end 3 måneder efter stormskaderne. Herefter og efter bevisførelsen i øvrigt finder voldgiftsretten, at tømreren ikke har haft en selvstændig forpligtelse til at foretage fugtmålinger før arbejdets udførelse. Bestemmelsen i AB 92 § 15, stk. 2, som formuleret i byggesagsbeskrivelsen kan ikke føre til et andet resultat.

Allerede som følge af det anførte frifinder voldgiftsretten E.

Efter sagens udfald skal BH betale sagsomkostninger til E som nedenfor bestemt.
Der har været afholdt udgifter på i alt 56.587,04 kr. ekskl. moms til syn og skøn inkl. afhjemlingen, fordelt med 34.844,99 kr. til BH og 21.742,05 kr. til E. I sagsomkostningsbeløbet indgår et beløb til dækning af tømrerforretningens udgifter til syn og skøn, udgifterne til vidneførsel på 4.102,72 kr. ekskl. moms og 80.000 kr. ekskl. moms til dækning af udgifter til advokatbistand. Ved fastsættelsen af beløbet til advokatbistand har voldgiftsretten taget udgangspunkt i sagsgenstandens størrelse og sagens omfang og forløb, herunder at der har været afholdt syn og skøn.
Efter sagens udfald skal BH betale udgifterne til voldgiftsrettens behandling af sagen.

Thi bestemmes
E frifindes.

I sagsomkostninger skal BH betale 115.000 kr. til E.
Udgifterne til voldgiftsrettens behandling af sagen skal betales af BH efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.
Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter dens modtagelse.