(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2022.48.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo marts 2022 og omhandler en tvist mellem en bygherre og en rådgiver vedrørende rådgivers ansvarsbegrænsning.

En rådgiver (R) og en bygherre (BH) indgik en aftale, hvorefter R skulle rådgive BH om etablering af et vandforsyningsanlæg og et ledningsnet.

R bestilte 3 pumpestationer hos en leverandør, som skulle indgå i projektet. Efter afleveringsforretning opstod der problemer med driftstop på spildevandsanlægget. Der blev tilkaldt en skønsmand som konstaterede, at der var flere forhold ved pumpebrøndene, som ikke stemte overens med normerne for god projekteringskik. BH var herefter nødt til at udskifte de 3 pumpestationer. Voldgiftsretten vurderede, at R var ansvarlig for dimensioneringen af pumpestationerne.

ABR 89 var aftalt mellem parterne. Af dennes pkt. 6.2.2, fremgår det, at ansvaret ikke kan overstige det udbetalte honorar. I pågældende sag udgjorde honoraret ca. 670.000 kr.

BH anførte, at ansvarsbegrænsningen i ABR 89, pkt. 6.2.2, ikke kan gøres gældende for erstatning vedrørende manglerne ved pumpestationerne, da R ikke kun fungerede som rådgiver, men som sælger af disse.

BH nedlagde derfor påstand om, at R skulle betale i alt ca. 1,5 mio. kr. i erstatning til BH. R nedlagde påstand om frifindelse som følge af ansvarsbegrænsningen.

 

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten lagde i deres vurdering vægt på, at BH havde betalt direkte til R for pumpestationerne, og at R ikke havde ønsket at fremlægge fakturaen fra L på indkøbet. Herudover bemærkede de, at BH ikke var oprettet som kunde hos leverandøren. Disse omstændigheder medførte, at voldgiftsretten lagde til grund, at BH ikke kunne anses som værende køber hos leverandøren af pumpestationerne. R blev derfor betragtet som sælger overfor BH.

Voldgiftsretten konstaterede herefter, at erstatningen vedrørende manglerne ved pumpestationerne ikke kunne rammes af ansvarsbegrænsningen i rådgivningsaftalen, eftersom der var tale om et leverandøransvar og ikke et rådgivningsansvar.

R skulle derfor betale BH erstatning for manglen vedrørende pumpestationerne på i alt 755.000 kr.

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

  • Størstedelen af rådgivere benytter sig af ansvarsbegrænsninger i aftaleforhold. Kendelsen illustrerer, at hvis en rådgiver har flere funktioner, f.eks. både i form af rådgivning og indkøb af materiale og udstyr, gælder ansvarsbegrænsningen kun for den del, som vedrører rådgivningen.
  • Det anbefales derfor, at rådgiveren aftaler særskilt med bygherren at begrænse sit leverandøransvar, hvis rådgiver også har ansvaret for indkøb af materialer og udstyr.

 

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB2022.531 / Sag nr. C-15347

#ugensdom #entrepriseret #ansvarsbegrænsning

 

-0O0-

 

Bygherre BH (adv. Søren Noringriis) mod Bygherrerådgiver R (adv. Jakob Sønder Larsen)

1. Indledning

Mellem bygherre BH [herefter BH] og bygherrerådgiver R [herefter R] er der opstået en tvist om ansvar for R’s bygherrerådgivning i relation til en entreprise om udførelse af spildevandsanlæg, anlæg til bortledning af drænvand, og anlæg til vandforsyning m.m. i haveforeningen beliggende i ….

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af civilingeniør Carsten Bonde, udviklingsdirektør Peter Riber og landsdommer Henrik Gunst Andersen, med sidstnævnte som formand.

 

2. Påstande og hovedforhandling

BH har nedlagt påstand om, at R tilpligtes at betale til BH 1.500.000 kr., subsidiært et mindre beløb, med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 23. januar 2020, til betaling sker.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Hovedforhandling har fundet sted den 7. og 8. februar 2022 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.

Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 og V8. Endvidere er skønsmand, projektleder Gitte Marcussen afhjemlet under hovedforhandlingen.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

 

3. Sagsfremstilling

BH’s grund er opdelt i 87 haver, der har adgang fra et internt stisystem. Endvidere er der på grunden et fælleshus og en parkeringsplads. Haverne benyttes helårligt, og i sommerhalvåret er husene oftest beboede.

Der blev den 12. maj 2011 indgået en aftale mellem BH og R om rådgivning og bistand til etablering af et ledningsnet til bortledning af dræn- og overfladevand, et ledningsnet til bortledning af spildevand og et vandforsyningsanlæg. Aftalen indeholder bestemmelse om, at ABR 89 finder anvendelse. R skulle forstå forundersøgelser, skitseprojekt, samt udarbejde hovedprojekt og udbud. Endvidere var byggeledelse og tilsyn omfattet af aftalen. Ansvaret for R var i henhold til ABR 89 pkt. 6.2.2., dog således at ansvaret ikke kan overstige det udbetalte honorar. Yderligere ydelser kunne aftales som tillæg til aftalen.

På baggrund af en licitation blev entreprenør E1 antaget til at udføre arbejderne. BH antog elentreprenør E2 til at udføre elarbejder.

E1 blev endvidere antaget til at udføre belægningsarbejder og herunder etablering af 7 drænbrønde med sandfang på baggrund af projektmateriale udarbejdet af R.

R bestilte hos leverandør L, der er et pumpefirma, 3 pumpestationer, der skulle indgå i projektet som en bygherreleverance. Bestillingen blev afgivet den 23. oktober 2012 med angivelse af, at bygherre er BH. Det fremgår af bestillingen, at der havde været en forudgående telefonsamtale med … fra L. R har afregnet indkøbet over for BH som et udlæg på 174.880,50 kr. BH er ikke oprettet som kunde hos L, og L’s faktura er ikke fremlagt i sagen trods opfordring fra BH.

Der blev afholdt afleveringsforretning den 11. december 2013.

Der var i tiden efter afleveringen problemer med driftsstop på spildevandsanlægget, der blev forklaret med forekomsten af materialer i spildevandet, som må bortskaffes gennem spildevandsanlægget. Det var også driftsstop forårsaget af fejl på pumper.

BH fik … til at besigtige installationerne, der den 1. juli 2016 efter en besigtigelse anførte en række kritikpunkter til installationen. Det blev afslutningsvis anført, at installationen virkede som dårligt udført, og at rådgivningen havde været mangelfuld.

I en skrivelse af 13. september 2016 reklamerede BH’s advokat over for R i anledning af mangler ved anlægget i relation til såvel projektering som udførelse.

R besvarede reklamationen ved brev af 19. september 2016. R afviste, at der var grundlag for reklamationen og henviste til, at anlægget må have været i drift i tiden fra afleveringen, uden at det havde givet anledning til reklamation.

BH anmodede Voldgiftsnævnet om udmeldelse af syn og skøn i henhold til AB 92 § 45.

Voldgiftsnævnet udmeldte projektleder Gitte Marcussen som skønsmand. Der er afgivet erklæringer den 17. maj 2018 (revideret 7. juni 2018), og erklæring af 25. juni 2019 (revideret den 11. oktober 2019 og den 18. november 2019). Der er efter sagsanlæg endvidere afgivet skønserklæring af 29. januar 2021 og tillægserklæring af 27. maj 2021. R anmodede den 5. august 2019 om møde i henhold til § 12 i VBA skønsregler 2008. Mødet blev afholdt den 28. august 2019 med deltagelse af denne sags parter samt repræsentanter for L og E2.

BH har opgjort sit krav således:

Udskiftning af 3 pumpestationer m.m. 631.250 kr.
Afhjælpning af drænpumpestation m.v. 130.000 kr.
Udarbejdelse af tegningsmateriale 18.750 kr.
Forøgede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 317.500 kr.
Tilbagebetaling af modtaget honorar 350.000 kr.
Afholdte skønsomkostninger 94.283 kr.
Samlet inkl. moms 1.541.783 kr.
Afrundet til 1.500.000 kr.

Kravet angående udskiftning af 3 pumpebrønde fremkommer således:

Etablering af 3 nye pumpebrønde i rette dimension 400.000 kr.
Oprydning i kabler og fastgørelse af kabler 10.500 kr.
Lukning af eltrækrør 4.500 kr.
Udskiftning af niveauvipper til tryktransmitter 45.000 kr.
Eftermontering af et dæksel med sikkerhedsrist 45.000 kr.
Moms 126.250 kr.
Samlet inkl. moms 631.250 kr.

 

4. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat

BH konstaterede kort tids efter afleveringen af kloaksystemet, at der var problemer med tilstoppede pumper, hvilket blev løst ved hyppige tilkald af kloakrensningsfirma. Der var endvidere driftsstop på grund af defekte pumper, hvor årsagen bl.a. var forekomst af sten og grus i spildevandet. R gav råd om, at der ikke måtte komme klude, bleer og vanskeklude i afløbsinstallationen, hvilket BH indskærpede over for brugerne.

BH handlede på baggrund af R’s rådgivning ud fra den antagelse, at det var brugernes forhold, der begrundede driftsproblemerne med spildevandsanlægget, indtil BH blev tilrådet at kontakte … i sommeren 2016. … pegede på, at driftsproblemerne var begrundet i dårlig udførelse og rådgivning.

BH er en forening, hvis medlemmer og administrator ikke har særlige forudsætninger for at vurdere de relativt komplicerede tekniske forhold, der indgår i konstruktionen af et spildevandsanlæg med pumpebrønde.

Voldgiftsretten finder på den baggrund, at BH’s reklamation over for R er afgivet inden rimelig tid efter, at BH blev bekendt med, at der kunne være grund til at rejse et krav over for R.

Ad pumpestationer

Skønsmanden har anført, at der er flere forhold ved pumpebrøndene, der ikke er i overensstemmelse med de normer, som god projekteringsskik tilsiger at man følger ved projektering af spildevandsanlæg. Det gælder dimensionen på trykrørene, som pumperne er tilsluttet på afgangsiden. Rørene har et indvendigt mål på ca. 42 mm og ved kugleventilen er der et lidt mindre gennemløb, hvilket er mindre end det, som anbefales. Den valgte dimensionering har indflydelse på, om der sker tilstopning. Pumpesumpen er underdimensioneret, hvilket giver øget slitage på pumperne på grund af kortvarige driftsperioder og ringere driftssikkerhed ved pumpestop, da brøndene ikke kan rumme tilstrækkeligt med spildevand. Ved et pumpestop må der forventes et tidsrum, inden pumpen er repareret, hvor brønden gerne skulle kunne rumme tilløbet spildevand, uden at det løber ud over brøndkanten. De to mellembrønde er ikke dimensioneret med mere end én pumpe, og har derfor ikke en reservepumpe, hvilket svækker driftssikkerheden. Når der træffes valg, der fraviger god projekteringsskik, bør der være en god begrundelse herfor, og bygherren skal være rådgivet herom, således at bygherren kan afgøre om en forslået løsning er tilfredsstillende i teknisk og økonomisk henseende.

Voldgiftsretten lægger skønsmandens vurderinger til grund, hvorefter pumpebrøndene ikke er dimensioneret i overensstemmelse med normerne på området, og finder det godtgjort, at R har truffet nogle valg, som BH burde have været involveret i.

R har anført, at pumpestationerne er indkøbt som funktionsudbud, hvorfor han ikke har haft indflydelse på dimensionering af dem.

R’s skrivelse til L om køb af pumpestationer er en anmodning til L om at få en tilbudspris på 3 nærmere specificerede pumpebrønde med i alt 4 pumper angivet ved typebetegnelser eller tilsvarende. Der er ingen oplysninger i skrivelsen om, hvor mange parceller, der skulle være tilsluttet til pumpestationerne, ledningernes længde mv. Der er i skrivelsen henvist til, at der havde været en telefonsamtale med en nærmere angivet sælger hos L, og R har forklaret, at samtalen med den pågældende havde omhandlet en række relevante tekniske forhold, som ikke er medtaget i skrivelsen. Det var på baggrund af sælgerens oplysninger, at han angav, hvilke pumper, som skulle anvendes.

Voldgiftsretten finder det ikke godtgjort af R, at det var leverandøren af pumpestationerne, der har dimensioneret disse. Der er under sagen ikke fremkommet oplysninger om, hvad L svarede på R’s skrivelse, og sælgeren har ikke afgivet forklaring om hændelsesforløbet for voldgiftsretten. Hertil kommer, at den omstændighed, at det var aftalt, at BH selv skulle indkøbe pumpestationer, ikke indebar, at BH accepterede, at R overlod ansvaret for projekteringen til pumpefabrikanten.

Voldgiftsretten lægger derfor til grund, at R er ansvarlig for de valgte pumpebrøndes dimensionering mv.

BH’s krav angående pumpestationerne tages derfor til følge bortset fra kravene benævnt som niveauvipper og dæksel med sikkerhedsrist. Der er ikke grundlag for at anse de valg, som R har foretaget i relation til de nævnte komponenter for værende i strid med god projekteringsskik i forhold til de valgte pumpestationer.

Voldgiftsretten har således som sagen er forelagt ikke grundlag for at konstatere, om BH opnår en berigelse ved fastsættelsen af erstatningen for mangler ved anlægget. Skønsmanden har under afhjemlingen oplyst, at der ikke er medregnet udgift til fjernelse af eksisterende installationer, der navnlig vil bestå i opgravning af disse.

Voldgiftsretten tilkender derfor BH 415.000 kr. med tillæg af moms for fejlagtigt dimensionerede pumpestationer.

Ad drænpumpestation m.v.

Voldgiftsretten lægger til grund, at der ikke er sandfang i 3 brønde. Det er på grund af manglende tegningsmateriale med indmåling ikke muligt med sikkerhed at fastslå, hvilke brønde, der er udført i forbindelse med det projekt, som R har designet, hvilket må komme R til skade. Gitte Marcussen har konstateret, at i hvert fald en af brøndene var en ny brønd.

Voldgiftsretten finder, at R i forbindelse med tilsyn med den udførende entreprenørs arbejder, og senest i forbindelse med afleveringsforretningen burde have konstateret, at der var udført mangelfuldt arbejde.

Bestemmelsen om rådgiverens subsidiære ansvar i ABR89 punkt 6.2.6.1 kan ikke komme R til gode, idet R har forringet BH’s mulighed for at forfølge et krav mod den udførende entreprenør, da der ikke er tegningsmateriale med indmålinger som anført nedenfor.

Voldgiftsretten finder, at der er grundlag for at tilkende BH 24.000 kr. med tillæg af moms til udbedring af manglerne ved tre brønde.

Der er ikke omstændigheder, der kan begrunde, at der tillige skal udføres en større sandfangsbrønd til en anslået udgift på 80.000 kr. med tillæg af moms.

Ad manglende tegningsmateriale

Voldgiftsretten lægger til grund, at R ikke har afleveret det tegningsmateriale med indmålinger, som den udførende entreprenør skulle udarbejde, idet R ikke har ført bevis herfor i form af en kvittering fra BH. Da materialet kan have værdi for BH i forbindelse med kommende arbejder tilkendes BH 15.000 kr. med tillæg af moms, hvilket svarer til det beløb skønsmanden har anslået, at det vil koste at udføre arbejdet.

Ad forøgede drifts- og vedligeholdelsesomkostning

Voldgiftsretten finder, at BH har haft merudgifter til afhjælpning af driftsstop, som kan henføres til den fejlagtige dimensionering og konstruktion af pumpestationerne, som berettiger BH til erstatning. Da det ud fra den dokumentation, som BH har fremlagt i form af fakturaer og et kontoudtog ikke er muligt af fastslå, om årsagen til de mange tilkald af kloakservice og reparationer af pumper i alle tilfælde har været begrundet i anlæggets konstruktion, eller om det skyldtes uhensigtsmæssig adfærd fra brugerne, tages kravet kun til følge med et mindre skønsmæssigt fastsat beløb end det påståede. Erstatningen fastsættes til 150.000 kr. med tillæg af moms.

Ad tilbagebetaling af modtaget honorar

BH har anført, at R’s rådgivning har haft en væsentligt lavere værdi for foreningen, end det R har fået i betaling for rådgivningen. BH har betalt 678.410 kr. inkl. moms. Kravet er opgjort som halvdelen af det betalte beløb.

Voldgiftsretten finder, at der ikke er godtgjort af BH, at der er grundlag for, at BH ud over erstatning tillige tilkendes et afslag i honoraret.

Sammenfatning og sagsomkostninger

Der tilkendes som følge af det anførte BH et samlet erstatningsbeløb på 604.000 kr. med tillæg af moms svarende til 755.000 kr.

BH har anført, at ansvarsbegrænsningen i det omfang den gyldigt kan gøres gældende mod en forbruger ikke omfattes af den del af erstatningen, som hidrører fra manglerne ved pumpestationerne, da R både var rådgiver men tillige sælger af disse. BH har betalt 190.000 kr. med tillæg af moms til R for pumpestationer. Endvidere har BH anført, at R har ikke ønsket at fremlægge fakturaen fra L på indkøbet af pumpestationer, hvorfor det ikke kan lægges til grund, at det var BH, som var køber. Det er under bevisførelsen forklaret, at BH ikke var oprettet som kunde for L.

Voldgiftsretten finde af de grunde, som BH har anført om R’s indkøb af pumpestationer, at erstatningen vedrørende de fejldimensionerede pumpestationer ikke rammes af ansvarsbegrænsningen i rådgivningsaftalen. Voldgiftsretten bemærker, at R ikke har oplyst om indhentelse af konkurrerende tilbud.

Voldgiftsretten tager derfor BH’s påstand til følge med 755.000 kr.

Efter sagens forløb og udfald skal R til BH betale 100.000 kr. til dækning af udgift til advokatbistand inkl. moms.

Endvidere skal R betale BH’s udgift til syns- og skønserklæringer, der samlet udgør 94.283 kr. forunden udgiften til afhjemling 5.250 kr.

R skal betale udgiften til voldgiftssagens behandling som nedenfor bestemt.