(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Tilbage i kendelse 79642 fra 2011 var praksis på området sådan som det fremgår af kendelsen: Det bemærkes, at det forhold, at forsikringsselskabet følger et reparationsarbejde ved en konsulent, ikke i sig selv bevirker, at selskabet er indtrådt som ansvarlig for gennemførelsen af reparationsarbejdet, jf. responsum nr. 2441 fra Assurandør-Societetet, nu Forsikring og Pension.

I flere kendelser har ankenævnet udtalt, at selskabet ikke skulle forestå udbedring eller rekvirere håndværkere, men blot opgøre erstatningen til kunden, uanset kunden havde forlangt, at selskabet bestilte håndværker til at udbedre.

Hvornår kan forsikringsselskabet så risikere, at skulle erstatte en kunde for fejl og mangler ved det arbejde, som en entreprenør har udført i forbindelse med en skadeudbedring ?

Det udtaler ankenævnet sig om i blandt andet kendelse 91398, hvor selskabet havde involveret sig i en grad, der fik ankenævnet til at pålægge forsikringsselskabet at erstatte yderligere i den forbindelse.

Kundens advokat havde blandt andet gjort gældende, at:

”At Tryg Forsikring A/S anerkender at hæfte solidarisk for betaling for udbedringsarbejder i forbindelse med mangler og skader ved det af [håndværker] udførte arbejde i tilknytning til forsikringsskaden på ejendommen.

Alternativt at Tryg Forsikring A/S anerkender at have et erstatningsansvar overfor klager svarende til det udbetalte beløb til [håndværker], der er sket uden klagers godkendelse, såfremt klager må lide et tab på grund af mangler ved det udførte udbedringsarbejde”.

Ankenævnet har fx i kendelse 91398 pålagt et forsikringsselskab at være ansvarlig for håndværkerens fejl og mangler ved det udførte arbejde.

Forklaringen på ankenævnets holdning kan du se her:

Nævnet bemærker, at et forsikringsselskabs forpligtigelse i forbindelse med en dækningsberettigende bygningsskade består i at opgøre en forsikringserstatning og udbetale i takt med, at udbedring er sket, og at selskabet som udgangspunkt ikke har noget ansvar for udførelsen af reparationen. Selskabets rolle i skadeudbedringen kan imidlertid efter omstændighederne medføre, at selskabet har pådraget sig et ansvar for udførelsen af reparationsarbejdet.

Efter en gennemgang af sagen finder nævnet efter en samlet konkret vurdering, at selskabet har anvist håndværkeren til de forsikringsdækkede arbejder, og at selskabet hæfter som rekvirent af håndværkeren for eventuelle mangler ved udbedringen.

Nævnet har blandt andet lagt vægt på, at selskabet har lavet udbudsmaterialet og har vurderet og accepteret indkomne tilbud. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at selskabet har bedt de vindende håndværkere kontakte klagerne, og at selskabet på intet tidspunkt har gjort håndværkerne eller klagerne opmærksomme på, at udbudsrunden var til brug for fastsættelse af forsikringserstatningen, og at klagerne var frit stillet med hensyn til at vælge andre håndværkere og betale en eventuelt fordyrelse af arbejdet ved et sådant valg.

Nævnet har også lagt vægt på, at klagernes rolle alene har været at bringe håndværkeren i forslag til tilbudsgivningen, og at klagerne ikke har haft indflydelse på udarbejdelse af udbudsmaterialet, accept af tilbuddene eller a conto betalingerne til håndværkeren undervejs.

Graden af forsikringsselskabets involvering er derfor af afgørende betydning for, hvordan ankenævnet ser på sagen.

Hvis man som forsikringsselskab skal uden om dette dilemma, så skal man altså gøre sig umage med som noget af det første, at oplyse såvel over for kunde som håndværkere, at:

  • Kunden selv skal anvise/vælge håndværkeren, der skal udbedre, og dermed skal kunden stå som rekvirent af håndværkeren og stå for valg af tilbud
  • Fakturaer skal udstedes af håndværkeren i kundens navn og sendes til kunden, som godkender fakturaerne og sender dem til forsikringsselskabet for betaling eller refusion, hvis kunden kan udlægge/har udlagt beløbet
  • Og sidst, men ikke mindst, så bør forsikringsselskabet orientere såvel kunde som håndværkere om, at selskabet ikke skal forestå udbedring eller rekvirere håndværkere, men blot opgøre erstatningen til kunden, ligesom der sker et fradrag for eventuel afskrivning og selvrisiko.

Her er linket til kendelsen.

http://ankeforsikring.dk/adm-ankenaevnet/Sider/viewdoc.aspx?CN=91398

Har du udfordringer i forsikringsskadesager, så kan vi hjælpe dig, hvad enten du er kunde, forsikringsselskab eller entreprenør.