(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten d. 20. december 2019, og vedrører en stor bygherres mulighed for at få erstatning som følge af projekteringsmangler og forsinkelse i et aftaleforhold, hvor der er aftalt en beløbsmæssig ansvarsbegrænsning.  

En region indgik som bygherre (BH) den 18. marts 2010 en aftale med to totalrådgivere (TR) om ydelse af teknisk bistand og rådgivning i forbindelse med en ombygning og udvidelse af et allerede eksisterende hospital.

Den samlede byggesum, inkl. uforudsete udgifter, var opgjort til kr. 280,4 mio., mens totalrådgivningshonoraret var kr. 25 mio.

BH var ikke tilfreds med TR’s tidsstyring, som ifølge BH var årsagen til forsinkelsen af entreprisen. Endvidere mente BH, at TR var skyld i projekteringsmangler, som BH ønskede erstattet af TR. BH mente altså ikke, at TR havde ydet den tilstrækkelige rådgivning og projektering, som der i det givne tilfælde kunne forventes.

BH nedlagde derfor påstand om, at TR skulle betale ca. kr. 35,6 mio. i erstatning, hvortil TR påstod frifindelse. TR nedlagde selvstændig påstand om, at BH skulle betale ca. kr. 10,5 mio. for ubetalte honorarer.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten skulle tage stilling til, hvorvidt TR kunne siges at være erstatningsansvarlig for projekteringsmanglerne og forsinkelsen. Hertil skulle voldgiftsretten tilmed tage stilling til, hvilken betydning TR’s ansvarsbegrænsning i rådgiveraftalen med BH havde.

Voldgiftsretten skulle desuden tage stilling til, hvorvidt TR var i stand til at godtgøre sit krav på omkring kr. 10,5 mio. for ubetalte honorarer.

I relation til de påståede projekteringsmangler fandt voldgiftsretten ikke, at BH var i stand til at godtgøre, at der reelt forelå projekteringsmangler. Denne konklusion nåede voldgiftsretten frem til på baggrund af entreprisens betydelige størrelse og kompleksitet. BH måtte altså ifølge voldgiftsretten acceptere visse projekteringsvanskeligheder.

Voldgiftsretten frifandt derfor TR i forbindelse med påstanden om erstatning som følge af projekteringsmangler.

Med hensyn til BH’s påstand om erstatning som følge af forsinkelse, fandt voldgiftsretten, at udformningen af udbudstidsplanen var særdeles utilstrækkelig, henset til entreprisens størrelse og den stramme udførelsesperiode. Voldgiftsretten mente derfor, at der ved udformningen af udbudstidsplanen ikke var taget tilstrækkelig hensyn til de mange forskellige fagentrepriser, der var en del af den samlede entreprise. Tidsstyringen fra TR mente voldgiftsretten ikke levede op til den professionelle standard, der bør kunne forventes.

Voldgiftsretten fandt derfor, at BH var i stand til at godtgøre, at forsinkelsen skyldtes TR’s forhold. Størrelsen af erstatningen afhang dog af voldgiftsrettens forståelse af den aftalte ansvarsbegrænsning. Som en del af rådgivningsaftalen forelå nemlig en ansvarsbegrænsning, hvoraf TR’s ansvar var beløbsbegrænset til projektansvarsforsikringens dækningssum. Dækningssummen var ved tvistens opståen på kr. 8,25 mio. Der var dog ret til genopfyldning af dækningssummen op til kr. 10 mio. én gang. Voldgiftsretten lagde dog til grund, at TR ikke endnu havde haft pligt til at genopfylde dækningssummen, hvorfor TR alene kunne gøres ansvarlig for kr. 8,25 mio.

Voldgiftsretten gav derfor BH medhold i sin påstand om erstatning som følge af forsinkelsen. Størrelsen af erstatningen måtte dog fastsættes til kr. 8,25 mio. som følge af TR’s ansvarsbegrænsning.

I relation til de af TR påståede krav for ubetalte honorarer, fandt voldgiftsretten, at TR var i stand til at godtgøre et krav på omkring kr. 9,5 mio. Denne konklusion nåede voldgiftsretten frem til ved at granske de enkelte krav på honorar hver for sig, og i adskillige tilfælde var der tale om aftalte ekstraudgifter for BH, som TR af den grund havde et berettiget krav på.

Voldgiftsretten fandt også, at der ved et uheld var overført penge fra BH til TR. Dette beløb ønskede BH naturligvis tilbagebetalt, hvilket voldgiftsretten mente var berettiget. Voldgiftsretten konstaterede, at et sådant tilbagebetalingskrav ikke forudsatte, at den anden part var velvidende om, at beløbet ikke var berettiget modtaget. Der stilles dog en generelt krav om, at der skal reklameres inden rimelig tid efter, at vedkommende opdager kravet. Kravet om reklamation inden rimelig tid mente voldgiftsretten, at BH levede op til. Det må dog siges, at det er en konkret vurdering, hvad reklamation inden rimelig tid må siges at være.

Overordnet set gav voldgiftsretten altså BH medhold i kravet på erstatning som følge af forsinkelse og kravet om tilbagebetaling. Samtidig gav voldgiftsretten dog TR medhold i adskillige af kravene om betaling af yderligere honorarer.

Samlet set endte voldgiftssagen med, at BH havde krav på ca. kr. 14,5 mio. fra TR efter fradrag af TR’s berettigede krav.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Denne kendelse illustrerer meget tydeligt virkningen af en aftalt ansvarsbegrænsning. En sådan aftalt ansvarsbegrænsning kan have den virkning, at en part ikke kan få medhold i sit krav på erstatning af det samlede tab. Erstatningsansvaret vil nemlig være begrænset til det aftalte beløb.

Kendelsen vidner desuden om, at en bygherre må acceptere visse vanskeligheder i projekteringen af et meget stort projekt. Ikke alle små projekteringsvanskeligheder kan derfor begrunde et erstatningsansvar hos rådgiveren.

Herudover slog voldgiftsretten også fast, at der er relativt gode muligheder for at kræve tilbagebetaling i tilfælde af fejloverførsler til modparten, så længe der reklameres inden rimelig tid herefter.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2020.198  / Sag nr. C-14023

#ugensdom #entrepriseret #ansvarsbegrænsning

 

-oOo-

 

Kendelsen i fuld længde
Region … (advokat Tina Braad) mod Totalrådgiver TR1 og Totalrådgiver TR2 (advokat Hans Lykke Hansen og Klaus Kastrup- Larsen for begge)

Indledning
Advokat Tina Braad har ved klageskrift modtaget den 10. maj 2016 anmodet Voldgiftsnævnet om at nedsætte en voldgiftsret til afgørelse af en tvist mellem på den ene side Region … og på den anden side totalrådgiver TR1 og TR2 (under ét Totalrådgiveren) om krav vedrørende projektering og udførelse af fase 1 af Sygehus

… beliggende i ….

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf vedtaget at nedsætte en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af civilingeniør Ole Schiøth, direktør Jesper Henkel og fhv. højesteretsdommer Niels Grubbe, med sidstnævnte som formand.

Region …

Totalrådgiveren:

1)

2)

Hovedforhandling har fundet sted den 3., 4., 7. 8. og 9. oktober 2019 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.

Der er afgivet partsforklaring af C (Region …), D (TR2) og F (TR2), vidneforklaring af G (Region …), J (Region …), K (tidl. E2), M (Produktionsdirektør E1) og N (Region …), partsforklaring af O (TR2) samt vidneforklaring af P (UR2), Q (UR1), S (UR1), V (UR1) og W (UR1).

Skønsmændene, arkitekt m.a.a Kim Christiansen, afdelingschef Niels Bank og ingeniør Hans O. Larsen, er blevet afhjemlet.

Der har under sagens forberedelse været afholdt telefonmøde den 1. december 2016, den 22. februar 2017, den 7. juni 2017, den 28. maj 2018 og den 11. januar 2019 med voldgiftsrettens formand. Under voldgiftssagen er arkitekt m.a.a Kim Christiansen, ingeniør Hans O. Larsen og afdelingschef Niels Bank udmeldt som skønsmænd. Der er afgivet skønserklæring af 30. april 2018 samt tillægserklæringer af 14. december 2018 og 10. maj 2019.

Skønsomkostningerne på samlet 1.342.867,88 kr. inkl. moms og afgift til Voldgiftsnævnet er foreløbigt betalt af Region … med 1.048.004,70 kr. inkl. moms, af TR1 med 233.728,75 kr. inkl. moms og af TR2 med 61.134,43 kr. inkl. moms. For afhjemling af skønsmændene under hovedforhandlingen har Region … foreløbig betalt yderligere 84.555,16 kr. inkl. moms, således at de samlede omkostninger til syn og skøn udgør 1.427.423,04 kr. inkl. moms, hvoraf Region … foreløbigt har betalt 1.132.559,86 kr. inkl. moms. Parterne har under sagens forberedelse fremlagt følgende processkrifter: […]

Påstande og hovedforhandling
Under hovedforhandlingen har parterne nedlagt følgende endelige påstande:

TR1 og TR2 skal in solidum til Region … betale 35.659.938 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente af 17.409.938 kr. fra den 26. februar 2015 og af 18.250.000,00 kr. fra den 9. maj 2016, subsidiært af 35.659.938 kr. fra den 9. maj 2016.

Frifindelse for Totalrådgiverens selvstændige påstand 1.

Frifindelse for tiden for Totalrådgiverens selvstændige påstand 2.

Frifindelse for Region …s påstand, subsidiær frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Samt som selvstændige påstande

Region … skal til TR1 og TR2 betale i alt 10.494.258 kr., subsidiært et mindre beløb, alt med tillæg af procesrente fra 24. oktober 2016.

Region … skal frigive den af TR1 og TR2 stillede garanti fra …, garanti nr. 520757/6061486/1.

I forbindelse med at sagen blev optaget til kendelse, har parterne erklæret sig indforstået med, at voldgiftsrettens kendelse udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande samt voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

 Specifikation af de principale betalingspåstande

Post Emne Regionen Totalrådgiveren
  Ubestridt mellemværende    
  Oprindeligt honorar,

Opstart og tillagt

-61.320.815,00 61.320.815,00
  Indeksering -1.746.007,50 1.746.007,50
  Renter -24.463,00 24.463,00
Post Emne Regionen Totalrådgiveren
  Honorar af ekstraudgifter -4.584.729,87 4.584.729,87
  Ubestridt honorarkrav i alt -67.676.015,37 67.676.015,37
  Ubestridte betalinger 85.085.953,00 -85.085.953,00
  Bestridte mellemværende i alt 17.409.937,63 -17.409.937,63
  Erstatning/afslag    
1 Projektmangler 7.646.145,19 0,00
2 Forsinkelse 16.567.869,96 0,00
  Tab i alt 24.214.015,15 0,00
3 Ansvarsbegrænsning 20.000.000,00 10.000.000,00
  Forligsmæssigt betalt -1.750.000,00 -1.750.000,00
  Ansvarsbegrænsning i alt 18.250.000,00 8.250.000,00
  Erstatning/afslag i alt 18.250.000,00 0,00
  Yderligere honorar mv.    
4 AS 75 + 76, rest 0,00 4.536.712,81
5 AS 115 0,00 17.865.042,50
6 AS 70 0,00 324.375,00
7 AS 88 0,00 65.250,00
8 AS 89 0,00 63.000,00
9 AS 93 0,00 84.375,00
10 AS 96 0,00 316.968,75
11 AS 103 0,00  

116.953,75

12 AS 104 0,00  

19.218,75

13 AS 110 0,00 22.500,00
14 AS 113 0,00 42.562,50
15 AS 125 0,00  

622.305,00

16 AS 129 0,00 133.500,00
  Yderligere honorar i alt 0,00 24.212.764,06
17 Indeksering 0,00 1.757.076,25
18 Garantiomkostninger 0,00 188.500,00
19 Renter af ubestridte krav 0,00 313.946,00
20 Renter af bestridte krav 0,00 1.431.910,00
  Yderligere honorar mv. i alt 0,00 27.904.196,31
  Principale betalingspåstande i alt 35.659.937,63 10.494.258,68

De ovennævnte poster 4-16 vedrørende aftalesedler mv. er helt eller delvis betalt. De krævede honorarer er ikke indeholdt i det ovennævnte ubestridte honorarkrav, men betalingerne indgår i de ubestridte betalinger og dermed i den opgørelse af parternes mellemværende til 17.409.937,63 kr., som er udgangspunkt for begge parters principale betalingspåstand. Regionen kræver tilbagebetaling af de betalte beløb, og tilbagebetalingskravet er som anført indeholdt i Regionens betalingspåstand. I relation til en række aftalesedler, AS 59, 86, 95, 100, 102,   105,109, 118, 126, 127 og 128, har Totalrådgiveren faktureret i alt 958.218,75 kr. inkl. moms. Under hovedforhandlingen har Totalrådgiveren anerkendt, at disse faktureringer ikke er berettigede, og de indgår derfor ikke i det ovennævnte ubestridte honorarkrav. Region … har imidlertid i januar og februar 2015 helt eller delvis betalt også disse fakturaer og har i sin endelige påstand specificeret opgjort disse betalinger til 832.031,25 kr. inkl. moms, der indgår i de ovennævnte ubestridte betalinger og dermed i den  opgørelse af parternes mellemværende til 17.409.937,63 kr., som er udgangspunkt for begge parters principale betalingspåstand.

Region … kræver tilbagebetaling af de betalte beløb, og tilbagebetalingskravet er som anført indeholdt i Regionens betalingspåstand.

Totalrådgiveren har gjort gældende, at Region … ikke er berettiget til tilbagebetaling, selv om de underliggende faktureringer ikke er berettigede. Totalrådgiveren har imidlertid ikke indregnet denne afvisning af tilbagebetalingskravet på 832.031,25 kr. i opgørelsen af deres principale betalingspåstand. Herefter må Totalrådgiverens påstand forstås således, at hvis voldgiftsretten følger Totalrådgiverens krav om at afvise Region …s tilbagebetalingskrav på 832.031,25 kr. inkl. moms, skal Totalrådgiveren ved opgørelsen af det samlede mellemværende godskrives dette beløb, dog således at deres tilgodehavende ikke kan overstige den nedlagte påstand på 10.494.258 kr.

Sagsfremstilling
Byggeriet

Sagen angår fase 1 af en ud- og ombygning af eksisterende Sygehus ….

Ifølge byggesagsbeskrivelsen af 10. oktober 2010 omfattede byggesagen etablering af

 • Fælles akutmodtagelse (FAM), sektion P
 • Kardiologisk afdeling, sektion L
 • OP-stuer, sektion L
 • Familiehus, køkken og restaurant, sektion D og M
 • Sterilcentral, sektion L
 • Varemodtagelse, sektion Q
 • Kølegård, sektion R

Det eksisterende bygningsareal var på 24.538 m2, og byggesagen omfattede 24.100 m2 nybygning og 2.170 m2 ombygning.

Entrepriserne blev udbudt i fag- og storentrepriser over fire udbud. Udbudspakke 3 omfattede 6 entrepriser:

 • Råhus og lukning,
 • Komplettering,
 • VVS og ventilation,
 • El-installationer,
 • Brandlukning og
 • CTS.

Bygherre var Region … med N som projektchef og G som projektleder.

Totalrådgiver var TR1 og TR2 med D (fra TR2) som kontaktperson. Der var tilknyttet fire underrådgivere, UR1, UR2, UR3 og UR4, der alle forestod ingeniørarbejder. UR1 udførte byggeledelse.

Rådgiveraftalen

Totalrådgivningskontrakten af 18. marts 2010 angiver i punkt 4.3, at rådgiverydelsen omfatter bl.a. alle de ydelser, der er anført i FRI og Danske ARK’s Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, april 2006, med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af et bilag til kontrakten. Bilaget indeholder en oversigt over hvilke punkter i ydelsesbeskrivelsen, der er omfattet af aftalen. Det gælder bl.a.

1.2 Byggeprogram

2.1 Projekteringsledelse

Rådgivning i forbindelse med projektering

Rådgivning i forbindelse med udførelsen, herunder byggeledelse og fagtilsyn

6 Rådgivning i forbindelse med inventar og udstyr

8.1 Vurdering af byggegrunde

8.7 Risikoanalyse

8.8 Økonomiske analyser

8.21 Bygherreleverancer

8.35 Detaljerede tidsplaner

8.38 Skærpet kvalitetssikring

8.44 Tvister

Det fremgår af punkt 4.3, at projekteringen forudsattes udført i en detaljeringsgrad, som svarer til hovedprojekt og i overensstemmelse med Bips’ beskrivelsesvejledninger og øvrige vejledninger.

Arbejdet skulle ifølge punkt 6 udføres i overensstemmelse med en hovedtidsplan for totalrådgivning, der var vedhæftet som bilag. Ifølge hovedtidsplanen skulle byggeprogram, forslag og projektering være afsluttet den 31. december 2010, udbud skulle udføres i tiden fra 7. december 2010 til 6. juli 2011 og udførelse og indflytning i tiden fra 7. juli 2011 til 31. december 2012, således at udførelsen var afsluttet 28. september 2012, inventar den 30. november 2012 og indflytning den 31. december 2012. Til udførelsen var der således afsat 322 dage i tiden fra 7. juli 2011 til september 2012 (knapt 15 måneder).

Ifølge punkt 7 var der for fase 1 afsat et samlet rådighedsbeløb på 354,701 mio. kr. inkl. inventar ved indeks 123,4. Den økonomiske ramme var bindende for rådgiveren og retningsgivende for den bygningsmæssige kvalitet. Hvis bygningsdelsoverslag i forbindelse med projektering eller ved prisindhentning/licitation overskred den økonomiske ramme med mere end 5 %, skulle rådgiveren vederlagsfrit udføre omprojektering.

Ifølge punkt 8 var der aftalt et fast honorar på 25 mio. kr. uden moms, opdelt således:

Byggeprogram 1.200.000 kr.
Dispositions- og projektforslag, inkl. bygningsdelsoverslag  

7.625.000 kr.

For- og hovedprojekt og licitation 6.700.000 kr.

 

Projektopfølgning 2.500.000 kr.

 

D&V-vejledning (i henhold til Region …s standard) 250.000 kr.

 

Byggeledelse, sikkerhedskoordinering, fagtilsyn og aflevering 6.100.000 kr.
1-års eftersyn (skal udgøre 2,5 % af totalhonoraret)

 

625.000 kr.

 

 

I alt 25.000.000 kr.

 

For ydelser leveret efter en fastprisperiode til 19.  november 2010 skulle  honorarer og timesatser indeksreguleres efter byggeomkostningsindekset for boliger generelt som anført i fastpriscirkulæret.

Aftalen kunne udvides med tillægsydelser skriftligt aftalt mellem parterne.

Ifølge punkt 10 skal totalrådgiveren stille sikkerhed på 2,5 mio. kr. Stk. 3 bestemmer:

»Nedskrivning af garantien til 5 % af honorarsummen sker efter kontraktindgåelse med entreprenører og den resterende del af garantien frigives ved godkendt aflevering af byggeriet.«

Ifølge § 11 om ansvar er rådgiverens beløbsmæssige ansvar begrænset til de under aftalens punkt 12 anførte dækningssummer. Punkt 12 om forsikring bestemmer bl.a.:

»Skadesdækning: … Tingskade: kr. 10.000.000 – Selvrisiko: kr. 100.000,

Forsikringen skal kunne genopfyldes en gang i projektperioden eller den efterfølgende ansvarsperiode.

Forinden endelig tegning af projektforsikring forelægges bygherren forsikringstilbuddet til gennemsyn og godkendelse« Totalrådgiverens forsikringspolice af 22. januar 2010 for projektansvarsforsikring med … Versicherung … var bilag til totalrådgivningskontrakten. Det hedder heri om dækningssum:

»DKK 10.000.000 – ved tingskade og/eller tab og i alt for perioden med 1 gang genopfyldning.« Forsikringen trådte i kraft den 11. maj 2010 og udløb den 31. december 2012.

Totalrådgiveren stillede sikkerhed ved garanti nr. 520757/6061486/1 af 18. maj 2010 fra …. Garantien henviser til totalrådgivningskontrakten og bestemmer i øvrigt: »Krav i medfør af garantien skal fremsattes over for … inden udløb af afhjælpningsperioden og en eventuel yderligere frist for afhjælpning af mangler.« Den indeholder intet om nedskrivning i perioden. Garantien blev sendt af Arkitekterne til Region … ved brev af 28. maj 2010 uden bemærkninger.

Forløbet indtil påbegyndelse af byggeriet

I et notat af 3. maj 2010 opgjorde Totalrådgiveren byggesummen inklusive uforudsete udgifter til 280.397.561 kr. på grundlag af den økonomiske ramme på 354,7 mio. kr. med fradrag af bl.a. bygherreleverancer på 36,9 mio. kr. og totalrådgiverhonorar på 25 mio. kr. Totalrådgivningshonoraret på 25 mio. kr. udgjorde således afrundet 8,9 % af byggesummen inklusive uforudsete udgifter 280,4 mio. kr.

I juni 2010 blev der indgået 12 tillægsaftaler til totalrådgivningsaftalen. Dette skyldtes, at det var besluttet at overføre en række opgaver fra fase 2 til fase 1 (fremrykket fase 2). Dette gjaldt ny sterilcentral, hvor honoraret blev aftalt til 8,9 % af en honorarbærende sum på 34,4 mio. kr., indpasning af psykiatrien i FAM, hvor honoraret blev aftalt til 8,9 % af en honorarbærende sum på knapt 8,8 mio. kr., samt Energi 2015 (opfyldelse af nye energikrav, jf. BR2015), hvor honoraret blev aftalt til 8,9 % af en honorarbærende sum på knapt 24,1 mio. kr. De 9 øvrige tillægsaftaler angik bl.a. udredning vedr. forsyningscentral/logistik (som følge af beslutning om sterilcentralen), frembringelse af nyt dimensioneringsgrundlag, udarbejdelse af pleje-, bespisnings-, kontor- og linnedkoncepter, udarbejdelse af plancher til intern orientering i Regionen, ekstra brugermøder, midlertidig web- løsning, flytning og udvidelse af helikopterlandingsplads og helhedsplan. Da disse opgaver i det væsentlige ikke resulterede i øget byggesum blev det aftalt, at de skulle honoreres efter medgået tid efter forskellige timesatser for forskellige medarbejdere.

Den 17. juni 2010 sendte Totalrådgiveren et notat af samme dato om vurdering af bygherrens rammetidsplan til Region …. I notatet hedder det bl.a.:

»Vurdering af tid for udførelsen

I bygherrens rammetidsplanen af 25. september 2009 fremgår det, at der er en udførelsestid på15 måneder excl. inventar. Den afsatte tid er meget kort set i forhold til de afsatte håndværkerudgifter i anlægsbudgettet samt de kendte kvadratmetre. Vi har udarbejdet en overslagsberegning ud fra ovenstående;

Håndværkerudgifter jf. byggeprogram, incl. sterilcentral og psyk. i FAM udgør kr. 383 mio. excl. moms. Ved 15 måneder giver det en omsætning pa 25,6 mio. pr. måned. … Hertil skal der medtages, der skal arbejdes på et sygehus i drift og at der højst sandsynligt at der skal indarbejdes rokadeplaner med indbyrdes afhængigheder, hvilket ligeledes skal kunne indeholdes i udførelsestidsplanen.

Erfaring viser, at der kan omsættes for kr. 13-18 mio. om måneden alt efter kompleksiteten, opdeling af bygningsafsnit med videre.

… Vi vil anbefale at udførelsestiden derfor forlænges til et sted i mellem 22 og 30 måneder.

Ovenstående vurdering er baseret på byggeprogrammet og dets anlægsbudget, herunder de afsatte håndværkerudgifter incl. UF og risikotillæg som også kan udmønte sig i entreprisearbejder. Vi vil derfor gøre det klart, at det er et vurderingsgrundlag med stor risiko for afvigelser. Det er meget afgørende for vurderingen af udførelsestiden at der udarbejdes rokadeplaner med indbyrdes afhængigheder for at fastlægge byggerytmen, da disse har stor indflydelse på hvor hurtigt der kan bygges. …

Konklusion
Det er totalrådgiverens vurdering, at forholdet skal granskes nærmere i disp.- og projektforslagsfasen, hvor der vil fremkomme mere specifikke etageplaner, afklaring om konstruktioner og byggesystemer samt en brugerbehandlet afklaring på rokader og deres afhængigheder, hvilket er af stor betydning for en vurdering og fastlæggelse af en mere detaljeret udførelsestidsplan. I den forbindelse er det vigtigt at bygherren tager stilling til nødvendige rokader på sygehuset og fra eksterne institutioner. Vi vil på baggrund af det nuværende grundlag, et byggeprogram, anbefale bygherren, at der tages initiativ til at revurderer tidsplanen. Totalrådgiveren deltager gerne positivt og konstruktivt i dette arbejde og foreslår, at der tages initiativ til en nærmere vurdering så snart dette er muligt.«

Den 22. juni 2010 sendte Totalrådgiveren et notat af samme dato med oplæg til forlængelse af tidsplanen til Region …. I notatet beskrives, at fremrykkelsen af fase 2-opgaver giver en forøget byggesum (øget volume) på 18 %, hvilket i sig selv begrunder en tilsvarende forlængelse af udførelsesfasen med 58 dage ud over de tidligere afsatte 322 dage. Herefter anføres bl.a.:

»Øvrige argumenter for forlængelse af tidsplanen.

– …

OP og sterilcentral er komplicerede behandlingsområder der specielt i udførelsesfasen kræver mere tid i forbindelse med fremføring af installationer, implementering af inventar, herunder medicoteknisk inventar, afprøvning og indkøring af inventar og logistik.

… tilgået viden omkring det eksisterende sygehus funktioner, hvis drift skal opretholdes i udførelsesfasen giver dette bl.a. følgende skærpede og udvidede fokusområder:

 • Der skal opføres nyt byggeri op af afdelinger i drift (rokader, sikkerhed, opretholdelse af logistik og nænsom udførelse)
 • Der skal bygges hen over eksisterende hovedindgang (rokader, sikkerhed og opretholdelse af logistik)
 • Der skal bygges ovenpå eksisterende afdelinger i drift (rokader, sikkerhed, nænsom udførelse og opretholdelse af logistik)

Erfaringsmæssigt giver ovennævnte områder anledning til en længere udførelses periode. Udførelsesperioden forlænges da omfanget af ovennævnte fokusområder vil danne grundlag for de krav og parametre, der bliver pålagt den enkelte entreprenør  i   udbudsmaterialet. Eksempel på krav og parametre, der har tidsmæssige konsekvenser kunne være følgende:

Fleksibilitet (start/stop af støjende aktiviteter)

Nænsom udførelse (støjende arbejde i bestemte perioder)

Sikkerhed (faste og skærpede procedure ved bestemte aktiviteter)

Højt informationsniveau

Godkendelsesprocedurer

Arbejdsplanlægning i forhold til bygherrens rokader

Etc.

… [Totalrådgiveren] har med udgangspunkt i de beskrevne fokusområder lavet en foreløbig vurdering hvordan omfanget af en forlængelse af tidsplanen kunne se ud:

– …

Implementering af OP og sterilcentral – 60 dage

Nænsom udførelse, fleksibilitet, rokader etc. – 90 dage Oplæg til forlænget tidsplan – fase 1/fremrykket fase 2

Udførelsesfasen 322 + (58+60+90) = 530 dage

Projektøkonomiske forhold

Honorar for forlænget tidsplan ved en forøgelse af projektvolumen på 18 %, er indeholdt i den tidligere drøftet honorarberegningsmodel.

De under punktet »øvrige argumenter for forlængelse af tidsplanen« vurderes ikke at vare indeholdt i de 18 %.

Vedr. brugerinddragelsen opfatter [Totalrådgiveren] denne forlængelse som bygherrens erkendelse af at brugerinddragelsen har nået et omfang, der ikke var muligt for hverken bygherren eller [Totalrådgiveren] at forudse i udbuds- og tilbudsfasen og bør betragtes som bygherrens investering i en forankring af brugerprocessen i projektet.

Mht. til udførelsestidsplanen anser [Totalrådgiveren] denne forlængelse som et udtryk for en meget komprimeret udførelsestidsplan, der ikke på udbudstidspunktet i detaljer, kunne have taget højde for de krav og parametre som er beskrevet i [nærværende] notat. En forlængelse af udførelsestidsplanen har den konsekvens for [Totalrådgiveren], at byggeledelse og fagtilsyn skal forlænges og dette var ikke udgangspunktet, da honorartilbuddet blev kalkuleret i tilbudsfasen.«

I tiden fra projektforslag i august 2010 til aflevering i august 2014 sendte Totalrådgiveren Region … et antal staderapporter, i alt 19. Ud over oplysning om sagens stade indeholdt de orientering om en række faste punkter; tidsmæssige forhold, økonomi, kvalitetssikring, myndigheder, risiko, planlagte aktiviteter og emner til beslutning i styregruppen.

I den første staderapport af 31. august 2010 omtales, at der er oprettet et risikoregister, der følger retningslinjerne i Regionens styringsmanual og projektafdelingens udkast til risikohåndbog. Herudover førte Totalrådgiveren en logbog for korrektioner i hovedtidsplanen. Den blev oprettet den 15. marts 2010 og sendt løbende til Regionen, når der var ændringer, normalt månedligt, i tiden frem til november 2011. Derefter blev den igen sendt to gange i 2013.

I et logbogsnotat af 2. december 2010 omtales fremrykning af udbud og efterfølgende igangsætning af byggepladsarbejder, byggegrube, omlægning af ledninger mv., hvilket vil give fire måneder mere i tidsplanen.

Ifølge staderapport nr. 6 af 2. august 2011 var den anlægsøkonomiske ramme nu 536.5 mio. kr. ved indeks 121,7. Ifølge hovedtidsplanen, revideret den 22. august 2011, skulle den resterende fase 1 (efter de fremrykkede arbejder med byggeplads, byggegrube og ledninger) udføres over en byggeperiode på 412 dage fra 6. februar 2012 til 3. september 2013, der også omfattede inventar og indflytning.

Frem til september 2011 blev der indgået yderligere tillægsaftaler med Totalrådgiveren, til og med tillægsaftale 44. Der var nu 11 tillægsaftaler med yderligere fast honorar på godt 13,7 mio. kr. For de øvrige var aftalt honorar efter medgået tid.

Udbudspakke 3 blev udbudt den 10. oktober 2011.

En af de indbudte entreprenører, [Indbudt-E], meddelte i et brev af 28. oktober 2011, om råhus- og kompletteringsentrepriserne, at udførelsestiden ifølge udbudstidsplanen var alt for kort, og at terminer burde rykkes med op til 6 måneder.

Totalrådgiveren udarbejdede et notat af 1. november 2011 (fejldateret som 1. oktober) med kommentarer til [Indbudt-E]’s brev. Om tidsplanen hedder det:

»Vi har allerede fra sagens opstart, og flere gange senere i forløbet påpeget de tidsmæssige vilkår som en udfordring, men efter aftale med bygherren udarbejdet en udførelsestidsplan som vi mener, kan overholdes, om end den er stram.«

Om tidsplanen bemærkede [Indbudt-E] videre, at »delfag og disses delaktiviteter ikke fremgår af tidsplanen«.

Hertil svarede Totalrådgiveren, at de havde »udarbejdet en udbudstidsplan, med visse friheder inden for en aktivitet for en storentreprise, hvilket normalt ved planlægning med en storentreprise. Der er i byggesagsbeskrivelsen pkt. 4.2 gjort gældende at entreprenøren skal udarbejde en aktivitetsliste og medvirke ved udarbejdelsen af en arbejdstidsplan.«

Om projektet bemærkede [Indbudt-E], at råhusentreprisen ikke var et bygbart hovedprojekt til prisindhentning, hvilket betød, at der både i tilbudsfasen og udførelsesfasen skulle bruges store ressourcer til projektafklaringer.

Hertil svarede Totalrådgiveren, at projektmaterialet er bygbart, og at ingen af [Indbudt-E]’s spørgsmål vedrørte bygbarhed, ligesom der ikke blev efterlyst supplerende detaljer.

[Indbudt-E] meddelte den 7. november 2011, at de afstod fra at byde.

Også en anden bydende, E1, kritiserede i en mail af 21. november 2019 udbudstidsplanen som urimelig stram.

Totalrådgiveren og Regionens projektafdeling anbefalede i enighed at forlænge byggeperioden med 6 måneder, men efter drøftelse med Sygehusets og Regionens direktører blev forlængelsen reduceret til 4 måneder.

Ved rettelsesblad nr. 7 af 22. november 2011 meddelte Totalrådgiveren de bydende, at licitationen blev udsat til den 2. januar 2012, og at udførelsestidsplanen blev forlænget med ca. 4 måneder til aflevering den 28. februar 2014. Ved rettelsesblad nr. 9 af 30. november 2011 udsendte Totalrådgiveren den reviderede udbudstidsplan (Rev A) af samme dato til de bydende. Der blev samtidig udsendt et ændret skema over indregnede vejrligsdage, hvorefter vejrligsperioden var reduceret med 22 dage, for jord og kloak fra 40 til 18 dage, for udvendige arbejder fra 30 til 8, for indvendige arbejder fra 15 til 0 og for tagarbejder fra 54 til 32.

Den reviderede udbudstidsplan var et stavdiagram, der var opdelt i sektioner, i hovedsagen 7 sektioner, nemlig.

 • Kølegård, sektion R
 • Familiehus, køkken og restaurant, sektion D og M
 • OP-stuer og sterilcentral, sektion L
 • Kardiologisk afdeling, sektion L
 • Fælles akutmodtagelse (FAM), skadestue, ombygning, sektion P
 • Fælles akutmodtagelse (FAM), udredning, sektion N
 • Varemodtagelse, sektion Q

For hver sektion var der angivet start- og slutdatoer for de enkelte hovedopgaver.

De var for råhusentreprisen ved hver sektion – bortset fra kølegård og FAM, ombygning – opdelt i tre linjer/stave, elementmontage, facadelukning og taglukning, der delvis overlappede hinanden uden nærmere beskrivelse af overlappet. Der var for hver af disse fem sektioner angivet én sanktionsbærende mellemfrist; nemlig lukket råhus, ved slutdatoen for taglukning – bortset fra varemodtagelsen, hvor mellemfristen lå tidligere.

For to entrepriser – el samt VVS og ventilation – var opgaven ved nogle sektioner vist ved én linje/stav, ved andre ved to linjer/stave; nemlig én for plan 0 og én for det øvrige arbejde. I alle sektioner overlappede disse entrepriser råhusentreprisen, uden nærmere beskrivelse af overlappet, herunder hvor i råhuset disse entreprenører skulle starte op og have adgang.

For de øvrige tre entrepriser – komplettering, CTS og brandlukning var opgaven kun vist ved én linje. I enkelte sektioner overlappede nogle af disse entrepriser råhusentreprisen, uden nærmere beskrivelse af overlappet. I de øvrige sektioner var der ikke sådant overlap.

Resterende opgaver, såsom montering af inventar, finish, håndværkerrengøring, mangelgennemgang og -udbedring samt aflevering, var for hver sektion vist ved særskilte linjer/stave i det væsentlige uden overlap.

Udbudstidsplanen havde en seneste afleveringsdato for de udførende den 14. januar 2014 vedrørende FAM-udredning (sektion 28. N) og seneste ibrugtagning den 28. februar 2013 af familiehuset (sektion D og M) efter installation af bygherreleverancer.

I et notat af 22. december 2011 gjorde Totalrådgiveren rede for de økonomiske konsekvenser af den forlængede udførelsestid i byggeperioden. For så vidt angår hovedopgaven med byggeledelse, sikkerhedskoordinering og fagtilsyn anføres det på grundlag af det oprindelige kontraktbeløb på 6,1 mio. kr. for 15 måneders udførelse, at udvidelsen med 4 måneder koster godt 1,6 mio. kr. Hertil kommer projektopfølgning og tillægsarbejder, samt ventetid (opgjort til 371 t.kr.) og arbejdet med ændring af tidsplanen (60 t.kr.).

Den 2. januar 2012 blev der afholdt licitation på udbud af de seks entrepriser, og den 8. februar 2012 afgav Totalrådgiveren indstilling om licitationsresultatet. I indstillingen blev der ud over tilbudssummen anført beløb vedrørende forudsigelige udgifter vedrørende arbejder og ydelser, der var prissat på grundlag af foreløbige mængder, og andre forudsigelige udgifter, der ikke skulle indeholdes i tilbudssummen. Der blev desuden afsat beløb vedrørende uforudseelige udgifter. Under et for disse entrepriser og andre entrepriser i byggeriet blev der afsat knapt 23 mio. kr. til forudsigelige udgifter og godt 24 mio. kr. til uforudsigelige.

I overensstemmelse med indstillingen blev de store entrepriser tildelt følgende:

 • Råhus og lukning: E1
 • Komplettering: E2
 • VVS og ventilation: Kirkebjerg A/S
 • El-installationer: YIT A/S

I et notat af 29. marts 2012 opgjorde Totalrådgiveren tillægshonorar ved budgettilvækst efter licitation. Det aftalte honorar var baseret på en budgetteret håndværkerudgift på 370,2 mio. kr. ved indeks 121,7. Efter licitation blev der tilført midler, hvorefter håndværkerudgiften ved indeks 124,9 udgjorde 385,1 mio. kr. Tillægshonoraret udgjorde herefter den aftalte sats på 8,9 % heraf eller godt 1,3 mio. kr. Det anføres endvidere i notatet, at beregning af tillæg ved projektændringer løbende er aftalt med baggrund i håndværkerudgift og aftalt procentafregning, men at der i enkelte tilfælde er aftalt afregning efter medgået tid, specielt i tilfælde, hvor det ikke umiddelbart er muligt at beregne en håndværkerudgift. Dette notat og en beregning af rådgiverhonorar, dateret 17. april 2012 og udført af G, Regionen, blev drøftet på et møde den 19. april 2012 mellem Totalrådgiveren og Regionen. Ifølge et referat af 24. april 2012 blev det besluttet bl.a., at Totalrådgiveren skulle have honorar af budgettilvæksten efter licitation som anført i notatet samt honorar på 8,9 % af afsatte beløb til forventede og estimerede arbejder, afregnet i takt med at der efter gennemførte forhandlinger skete tilvækst i håndværkerudgifterne. Begge parter skulle vurdere, hvordan tilvækst af håndværkerudgifter og projektændringer fremadrettet skulle honoreres, med 8,9 % eller i nogle tilfælde højere eller lavere efter vurdering af opgavens omfang. Totalrådgiveren skulle vise tre eksempler i et notat.

Notatet med bl.a. de tre nævnte eksempler blev udarbejdet den maj 2012. Første eksempel var opførelse af et helt nyt bygningsafsnit efter bygherrens ønske. Det skulle afregnes med 8,9 %. Det andet eksempel var en forundersøgelse om etablering af et nyt teknisk anlæg var driftsmæssigt fornuftigt. Det skulle afregnes efter medgået tid. Det tredje var tilfælde, hvor bygherren ønsker en forandring af et projekteret, udbudt og prissat bygningsafsnit. Her skulle afregning aftales ud fra den enkelte opgave, enten efter procentsats eller medgået tid. Parterne er enige om, at det kan lægges til grund, at Regionen var enig i indholdet af dette notat.

Forløbet fra byggestart til aflevering

Efter at arbejdet var gået i gang fremsendte E1 sin arbejdstidsplan af 14. juni 2012 for råhusentreprisen. Kirkebjerg sendte sin arbejdstidsplan for VVS og ventilation den 31. august 2012. YIT sendte arbejdstidsplaner for el den 10. september 2012. E2 sendte arbejdstidsplan for komplettering den 9. oktober 2012. Reviderede arbejdstidsplaner blev fremsendt bl.a. 1. og 22. november fra YIT, og 5. november 2012 fra E2.

Den 4. december 2012 sendte V, UR1 A/S, byggeledelsens tidsplan for sektion P, fælles akutmodtagelse (FAM). Det var det første oplæg til koordineret tidsplan fra byggeledelsen. Kirkebjerg A/S gjorde indsigelse samme dag, navnlig med henvisning til, at de havde mange arbejder, der var afhængige af færdiggørelse af andre entrepriser, der i tidsplanen lå efter deres entreprise. Tidsplanen blev ikke vedtaget.

Den 7. januar 2013 sendte V, UR1 A/S, byggeledelsens hovedtidsplan dateret 2. januar 2013 for hele fase 1. Kirkebjerg A/S gjorde indsigelse den 11. januar 2013 med henvisning navnlig til, at planlagt opstart var umulig fordi tidligere entrepriser, især råhusentreprisen, ikke var afsluttet.

I et referat for bygherremøde 9 den 16. januar 2013 anføres bl.a., at gældende tidsplan er udbudstidsplan dateret 2. januar 2013, samt at indarbejdelse af entreprenørernes arbejdstidsplaner pågår, og at revideret tidsplan udsendes uge 4. Om projektøkonomi anføres, at Totalrådgiveren inden næste møde sender opgørelse på honorar af anlægsarbejder finansieret via kontoen for uforudsete og forudsete udgifter. På det pågældende tidspunkt var AS 75 og 76 oprettet, henholdsvis den 24. april 2012 for honorar af afsatte beløb og estimerede arbejder (forudsete udgifter) og 15. januar 2013 for honorar af forbrug ved UF (også kaldet UFO uforudsete omkostninger).

I byggeledelsens staderapport nr. 1 af 25. januar 2013, renummereret nr. 8 af 28. januar 2013 anføres om tidsmæssige forhold, at gældende tidsplan er dateret den 22. januar 2013, og at der pågår fastlæggelse af arbejdstidsplaner med de udførende. For de enkelte sektioner gøres der rede for godkendte tidsforskydninger opdelt på forskydninger grundet vejrlig og projektrelaterede forskydninger. Om økonomi anføres forbruget af budgetreserver (forudsete udgifter) og budgettet for uforudsigelige udgifter både procentuelt og i absolutte tal. Disse opgørelser blev opdateret i senere stadeopgørelser.

I en mailkorrespondance 8.-19. februar 2013 mellem N, Regionen, og S, UR1 A/S, kritiserede N tidsstyringen og anførte, at tidsstyringen var ikke eksisterende trods forsøg på at få udarbejdet tidsplaner. Han udtrykte endvidere bekymring over omfanget af arbejdssedler med entreprenørerne og skrev herom bl.a.:

»At vi pt. har over 130 aftalesedler alene for entreprise 1.3 kan kun tages som udtryk for at der dels har været overraskelser i projektet, men at der også har været en række forhold i projektmaterialet, som har krævet yderligere aftaleindgåelse.

Det er klart at der i et projekt af denne størrelse vil være et omfang af uforudsete forhold, hvilket også afspejles i de afsatte midler til disse aktiviteter.

Derudover vil der naturligt være en række projektafklaringer, hvor der skal indgås aftalesedler. Omfanget er dog i nærværende sag bekymrende …«

Den 5. april 2013 skrev X, UR1, til entreprenørerne bl.a.: »Vi har arbejdet på vores tidsplan i ca. 9 uger nu. Opgaverne, deres rækkefølge, estimater og afhængigheder, har I selv bestemt. Trods det er planen ikke blevet godkendt af jer endnu. På den baggrund forelægger W (fra UR1) tidsplanen for bygherre, med de forsinkelser som den viser.« Mailen blev sendt i kopi til Regionen, og N skrev den 6. april 2013 til X, at den godkendte udbudstidsplan og de godkendte forskydelser var den godkendte ramme for projektet, og at Regionen forventede, at Totalrådgiveren fremlagde en tidsplan inden for rammerne. X svarede den 8. april 2013, at alle entreprenørerne havde haft chancen for at planlægge arbejdet efter deres hoveder, og at det desværre ikke havde ført til en tidsplan, som holdt sig inden for udbudstidsplanens ramme. Efter hans overbevisning ville de aldrig få entreprenørerne til at godkende en tidsplan.

Efter anmodning fra Regionen på et møde den 2. maj 2013 samt afholdelse af et styregruppemøde den 7. maj 2013 udarbejdede Totalrådgiveren et notat af 16. maj 2013 om tidsplan. Det oplyses, at gældende udbudstidsplan, revision B, har en seneste afleveringsdato for de udførende den 27. december 2013 med ibrugtagning den 28. februar 2013 efter installation af bygherreleverancer. Der var godkendt 25 dages forsinkelse grundet projektrelaterede emner og 42,5 vejrligsdage, så seneste afleveringsdato var den 17. juni 2014 med ibrugtagning 11. juli 2014. Ifølge det seneste oplæg til arbejdstidsplan (6. maj 2013) var seneste afleveringsdato den 4. august 2014 med ibrugtagning 13. oktober 2014. Notatet viser tre scenarier; 1) fastholde udbudstidsplan, der ville give forceringskrav på ca. 56 mio. kr. 2) udføre efter arbejdstidsplanen, der ville give dagbodskrav på ca. 73 mio. kr. 3) en mellemløsning under hensyn til Regionens ønske om at tage FAM, udredningen, i brug den 18. august 2013, der ville give dagbodskrav på ca. 64 mio. kr. og forceringskrav på ca. 7 mio. kr. Det omtales, at der er uhensigtsmæssigheder i udbudstidsplanen. I konklusionen understreges, at entreprenørerne ikke vil forcere uden økonomisk kompensation, og at det vil være svært at placere ansvar for forsinkelserne internt mellem dem. Det anbefales at acceptere den koordinerede tidsplan frem for at gennemtvinge udbudstidsplanen. Det omtales, at der efter beslutning på styregruppemødet er udarbejdet en arbejdstidsplan af 15. maj 2013, der holder sig inden for udbudstidsplanen. Bygherren opfordres til at bidrage med juridisk bistand.

På et møde med entreprenørerne den 6. juni 2013 om udbudstidsplanen, revision B, påberåbte entreprenørerne sig yderligere tidsforskydning, idet opstartstidspunkterne ikke kan overholdes. På et møde den 18. juni 2013 mellem entreprenørerne, byggeledelsen og Regionens projektafdeling drøftedes arbejdsplan revision C af 17. juni 2013 og udbudstidsplan revision C af samme dato. Entreprenørerne kunne ikke godkende de reviderede planer og forbeholdt sig økonomiske krav.

Arbejdsplan og udbudstidsplan, begge revision C af 21. juni 2013 blev udsendt efter mødet.

På et byggemøde den 31. juli 2013 var byggeledelsen suppleret med Q (fra UR1) som byggeleder. Der havde været afholdt et aktivitetsmøde den 30. juli 2013 og udarbejdet en aktivitetsliste af samme dato. Det blev meddelt, at alle forhold vedrørende aktiviteter, rækkefølger og tid skal behandles på disse møder, og at der på disse møder udarbejdes aktivitetslister, som har samme status som byggemøder, idet indsigelser skal fremføres på det ugentlige byggemøde dagen efter.

I en staderapport af 14. august 2013 nævnes, at den daglige styring baserer sig på arbejdsplan revision A, og at der vil blive gennemført forhandlinger med entreprenørerne om at ajourføre den, med henblik på at planens angivelse af starttidspunkter for de enkelte aktiviteter bringes i overensstemmelse med de faktiske. Byggeledelsen forventer tvister herom. Byggeledelsen anbefaler bygherren, at der tages hånd om at få afklaret kontraktuelle forhold og forhandles med de udførende om en realistisk arbejdstidsplan, der tilgodeser indbyrdes afhængigheder, nødvendig forlængelse på minimum 6 måneder og betaling for forlænget byggetid.

Den 9. september 2013 sendte Totalrådgiveren en redegørelse for rådgivningen i forbindelse med projektets tidsmæssige rammer. Redegørelsen blev senere udbygget og opdateret flere gange. Den endelige udgave er dateret 10. december 2013. Med redegørelsen fulgte som bilag oversigt over tidsforskydning i forhold til udbudstidsplan, specifikation af godkendte spilddage og vurdering af 30. november 2011, forlængelse af udbudstidsplan.

I brev af 21. november 2013 tilkendegav Regionens advokat Tina Braad, at totalrådgivningen, herunder byggeledelsen, ikke har levet op til det aftalte og gængs standard i forhold til bl.a. koordinering af entreprenørernes arbejde og manglende godkendt arbejdstidsplan, registrering af tidsfristforlængelser, samt varsling og forfølgning af forsinkelser.

I brev af 28. november 2013 tog Tina Braad forbehold for at kræve honoraret nedsat samt erstatning, herunder manglende dagbodsindtægt, betaling af godtgørelse til entreprenørerne samt ekstraomkostninger til ekstraarbejder.

I perioden fra december 2013 til februar 2014 blev der indgået aftaler mellem Regionen og entreprenørerne om forskydning af afleveringstidspunkt og kompensation for forlænget byggetid baseret på byggeriets aktuelle stade den 14. januar 2014. Summen af kompensationsbeløbene er inklusive moms 24.067.011 kr. Aftalerne omfattede ikke betaling af eventuel dagbod for ansvarspådragende forsinkelse og indebar afkald på dagbod for tiden indtil basistidspunktet den 14. januar 2014.

Referat af sidste byggemøde den 16. juli 2014 inden aflevering den 4. august 2014 angiver, at de seks entreprenører da havde arbejdspladsen bemandet med 125 timelønnede.

Aflevering skete den 4. august 2014. Ved afleveringen var der for alle entrepriser tilsammen udskudte arbejder til en værdi af ca. 3,3 mio. kr. og mangler til en værdi af ca. 11 mio. kr. uden moms.

Projektmangler

I dagene 25.-27. september 2013 blev der afholdt tre økonomimøder mellem repræsentanter for Regionen og Totalrådgiveren vedrørende gennemgang af årsagskoder samt aftalesedler. I referatet hedder det bl.a.:

»Mødets formål.

F (fra TR2) samt G (fra Regionen) orienterer alle mødedeltagere om, at mødets formål er gennemgang samt afklaring af årsag for indgået aftalesedler i de enkelte entrepriser.

G (fra Regionen) fremlægger, at fordi BH anser en aftaleseddel for P1 er dette ikke ensbetydende med en projekteringsfejl, men blot et udtryk for hvorvidt der er tale om en honorarbærende aftaleseddel (P2-G-D-T) eller en aftaleseddel, hvor der ikke beregnes rådgiverhonorar af beløbet påført den enkelte aftaleseddel. På foranledning af denne gennemgang vil BH vurdere de gennemgået aftalesedler. [Totalrådgiveren] pointerer, at ifald BH ønsker at rejse et evt. økonomisk krav overfor rådgiverne, kan dette kun ske pr. aftaleseddel og opfordrer bygherren til hurtigt at klarlægge dette.«

Der blev herefter under møderne foretaget en gennemgang af P1- relaterede aftalesedler iht. en opgørelse af 30. juli 2013 fra Regionen.

Som opfølgning sendte Totalrådgiveren den 22. oktober en liste over de drøftede aftalesedler med angivelse af årsagskoder. I listen defineres koderne således:

»P1 = Projekt mangel P2 = Projekt ændring T = Tilkøb

G = Grænseflade D = Diverse«

Listerne blev senere opdateret fsva. yderligere aftalesedler og rettelser af koderne.

I referatet fra et senere økonomimøde den 18. november 2013 mellem repræsentanter for Regionen og Totalrådgiveren vedrørende gennemgang af årsagskoder samt aftalesedler gentages afsnittet om mødets formål.

I referatet fra senere økonomimøder den 14. maj og 2. juni 2014 mellem repræsentanter for Regionen og Totalrådgiveren vedrørende gennemgang af årsagskoder samt aftalesedler gentages afsnittet om mødets formål, og der tilføjes:

»Bygherren opfordres endnu engang om, at afdække dette hurtigst muligt. Alle aftalesedler afspejler nødvendige arbejder, ændringer afledt af bygherrens indflytningskrav og detaljeret informationer samt reelle tilkøb.«

Parterne har under sagens forberedelse udarbejdet lister og oversigter over årsagskoder som grundlag for deres anbringender under sagen om betydningen af årsagskoderne.

Totalrådgiverens honorarkrav

I et referat af et bygherremøde den 16. januar 2013 omtales at der er stort pres på forbruget af uforudsigelige udgifter bl.a. pga. ændrede funderingsforhold ved eksisterende bygninger, udskiftning af jord, vand i undergrunden, overgravning af ledninger samt incitamentsaftale med E1.

I et referat af et statusmøde den 16. august 2013 om projektøkonomi vedr. Totalrådgiverens tillægsarbejder nævnes bl.a.

»Nr. 75 – Honorarpotentiale vedr. afsatte beløb og estimerede arbejder.

Denne aftale afregnes i takt med at der indgås entrepriseaftaler om afsatte arbejder og der afregnes honorar af dette arbejde som sker ved regnskab over entrepriseaftaler og afledt honorar.

Nr. 76 – Honorarpotentiale beregnet af forbrug ved UF

Denne aftale afregnes i takt med at der indgås entrepriseaftaler der omhandler uforudseelige arbejder, projektændringer eller projekttilvækst og der afregnes honorar af dette arbejde som sker ved regnskab over entrepriseaftaler og afledt honorar.«

I en mail af 14. august 2014 skriver N, Regionen, til Totalrådgiveren om tillægsaftaler: »Der er jo netop anvendt forskellige principper i forbindelse med udarbejdelse af aftalesedlerne, hvorfor der ikke pt. foreligger et entydigt grundlag for udarbejdelse af aftalesedler.

Der er såvel beregning af honorar på grundlag af [Totalrådgiveren]’s kalkulerede håndværkerudgifter og beregning af beregnet på grund af endelig håndværkerudgifter.

Der er således en sammenblanding af forskellige beregningsprincipper i det nuværende aftalegrundlag. Projektafdelingen iværksætter imidlertid nu en beregning på grundlag af kalkulerede håndværkerudgifter fra Totalrådgiveren, Vi vil fremsende denne beregning til Totalrådgiver og anmode  jer om at fakturere restbeløbet samt iværksætte aftaleseddel til underskrivning, således at vi kan få afsluttet dette udestående punkt.«

I en mail af 13. oktober 2014 skriver G, Regionen til Totalrådgiveren med kopi til N bl.a., at Totalrådgiver pr. 9. oktober har sendt nedenstående fakturaer, som ikke umiddelbart kan betales. De med rød skrift kommenterede fakturaer afvises. Derefter følger en liste over fakturaer, hvor der for nogle; nemlig fakturaerne vedr. aftalesedlerne 75, 76 og 115, med rød skrift er anført »Afvises. Jf. mail »SV: […] – Fase 1 – Tillægsaftaler med Totalrådgiver« fra N (fra Regionen) af 14-08-2014.«

Den 17. december 2014 udstedte Totalrådgiveren en kreditnota til Regionen på 23.450.339 kr. med følgende tekst: »Af momsmæssige årsager fremsendes hermed kreditnota til udligning af fakturaer jvf. vedhæftede bilag. Vores krav af disse fakturaer fastholdes fortsat. Ifølge bilag«.

Den 13. januar 2015 betalte Regionen 13 af Totalrådgiverens udestående fakturaer på i alt 285.827 kr. med tillæg af moms ved bankoverførsler. Regionen skrev ikke til Totalrådgiveren herom, men Totalrådgiveren fik sædvanlig meddelelse fra banken om hver enkelt betaling med angivelse af fakturanummer.

Den 29. januar 2015 sendte Totalrådgiveren G, Regionen en opdateret honoraropgørelse af 26. januar 2015 med specifikation af de fakturaer, der fortsat var udestående pr. 23.01.2015, og de 13, der var betalt.

Den 26. februar 2015 betalte Regionen yderligere 3 af Totalrådgiverens udestående fakturaer på i alt 13.023.261 kr. med tillæg af moms ved bankoverførsler. Regionen skrev ikke til Totalrådgiveren herom, men Totalrådgiveren fik sædvanlig meddelelse fra banken om hver enkelt betaling med angivelse af fakturanummer.

Ved mail af 17. marts 2015 (kl. 12:55) besvarede byggeleder J, Regionen Totalrådgiverens opgørelse af 26. januar 2015. Regionen vedlagde et skema af 11. marts 2015, der både viste Totalrådgiverens honorarkrav og Regionens beregning af totalhonoraret. Denne oversigt angav tillige betalinger og viste de 13 betalinger i januar 2015, men ikke de tre betalinger i februar 2015. I kolonnen for Regionens beregning stod en del af de i januar betalte fakturaer som accepteret. Andre var samlet i en gruppe, benævnt »Ikke accepteret af bygherren«. Mailen indeholdt tillige en opgørelse af modkrav vedrørende erstatning/honorarnedslag for projekteringsfejl og uhensigtsmæssig styring.

Samme dag udarbejdede Totalrådgiveren en opdateret honoraropgørelse med specifikation af de fakturaer, der fortsat var udestående, og af de 13 + 3 fakturaer, der var betalt i januar og februar. Brevet angav ligesom den tidligere opgørelse, at det var udestående »pr. 23.01.2015«, men totalbeløbet var ændret og betalingerne i februar specificeret. O (fra TR2) sendte opgørelsen til advokat Hans Lykke Hansen med mail samme dag kl. 14:47, hvor han skrev bl.a.:

»I formiddags havde … og jeg et møde med … og … fra TR1. På dette møde færdiggjorde vi opgørelsen [af] de fakturaer/krav som Regionen mangler at betale… Jeg vedlægger denne opgørelse… Som vi talte om i sidste uge, vil vi meget gerne bede dig om at fremsende opgørelsen/kravet til Regionen med anmodning om at de får betalt hurtigst muligt…

For en times tid siden fik vi fra Regionen (byggeleder J) en mail hvor der er formuleret et krav mod os… Nu har [I] haft meget lidt tid til at studere materialet, men jeg får den djævelske tanke at Regionen (J) i opgørelsen af deres krav måske slet ikke er klar over at de har betalt os 19,6 mio. + moms!! Regionen foreslår selv et møde afholdt efter påske, og her vil vi naturligvis meget gerne have at du repræsenterer os.«

Advokat Lykke Hansen sendte den 27. marts 2015 opgørelsen videre til advokat Braad, der den 30. april 2015 meddelte, at den ikke havde været vedlagt med brevet, hvorefter advokat Lykke Hansen sendte den til advokat Braad den 3. juni 2015.

Mødet mellem parterne kom først i stand den 17. september 2015. Inden mødet sendte C, Regionen, den 11. september 2015 en opdateret opgørelse af totalrådgiverhonoraret i samme format som Regionens tidligere opgørelse af 17. marts 2015. Betalingerne i februar 2015 var heller ikke vist på denne liste, og de betalte fakturaer var markeret som afvist. Den 15. september 2015 sendte Totalrådgiveren en opdateret honoraropgørelse i samme format som Totalrådgiverens tidligere opgørelse af 17. marts 2015. De stedfundne betalinger var fortsat angivet på denne liste. På mødet blev disse opgørelser ikke gennemgået, idet det blev aftalt, at de skulle gennemgås på et senere møde den 21.-22. oktober 2015.

På mødet den 21. oktober 2015 kom divergenserne om betalingerne på bordet og mødet resulterede ikke i enighed.

Den 25. november 2015 forlangte Regionen, at Totalrådgiveren skulle indbetale den pålydende værdi af kreditnotaen fra december 2014 med tillæg af renter. Samme dag forlangte advokat Lykke Hansen, at Regionen indbetalte Totalrådgiverens tilgodehavende efter opgørelsen af 15. september 2015 med renter, og han afviste Regionens krav om betaling af kreditnotaens pålydende værdi.

Den fremlagte dokumentation om Totalrådgiverens enkelte bestridte honorarkrav og forklaringer herom er samlet i afsnit 6.

Forklaringer
C (Region …) har forklaret bl.a., at han er uddannet som bygningsingeniør. Han kom til Regionen 1. april 2015 og blev efter afleveringen af fase 1 projektchef for fase 2. Totalrådgiverens honoraropgørelse af 17. marts 2015 har han først set under voldgiftssagen. Under mødet den 21. oktober 2015 fik Regionens repræsentanter at vide, at en del af de aftalesedler, de ville gennemgå, allerede var betalt. Fakturaerne var blevet udlignet med en kreditnota. Projektafdelingen bogførte fakturaer og kreditnota og stod for projektregnskabet, men ikke for betalingen. Betalingerne blev varetaget af Regionens økonomiafdeling og fremgik ikke af projektregnskabet. Fakturaerne var blevet afvist og var dermed gået ud af fakturapuljen. Da kreditnotaen kom i december 2014, blev den godkendt af G (fra Regionen) på projektsagen. Den 6. januar 2015 blev projektafdelingen kontaktet af en controller fra Regionens økonomiafdeling, der oplyste, at økonomiafdelingens regnskab udviste et tilgodehavende svarende til kreditnotaen. De skulle derfor bringe bogføringen i orden ved først at afvise kreditnotaen og derefter bogføre både fakturaerne og kreditnotaen igen. Betalingerne sker automatisk på grundlag af de bogførte fakturaer og må være sket, fordi der kørte en automatisk betalingsrutine på det tidspunkt, hvor de var i færd med at bogføre; nemlig efter at fakturaerne var bogført, men inden kreditnotaen var bogført. Han kan ikke forklare, hvorfor fejlen kunne ske både i januar og i februar 2015.

D (TR2) har forklaret bl.a., at han er uddannet som bygningskonstruktør og var projektleder på sagen. Han var med fra den indledende konkurrence. Grundlaget for tilbuddet var en priskonkurrence baseret på oplysninger om bygningsarealer, funktionskrav og logistikkoncept. Der var ikke noget byggeprogram og ikke nogen arkitektkonkurrence. Rådighedsbeløbet var 376 mio. kr., heraf 280 mio. kr. til entrepriserne. Deres første opgave var bistand ved udarbejdelsen af et byggeprogram. De blev klar over, at det var nødvendigt at flytte sterilcentralen fra fase 2 til fase 1. Det medførte en forøgelse på 18 % af udgifterne til entrepriserne. På grundlag af det øgede budget samt særlige forhold såsom brugerinddragelse, implementering af sterilcentral og krav til fleksibilitet og rokader under udførelsen anbefalede de i juni 2010 at forlænge tidsplanen for udførelsen fra 322 dage til 530 dage. Regionens projektafdeling var enig i denne anbefaling, men på grund af et politisk pres fik de et nej til forlængelsen. Projektafdelingen foreslog, at de opererede med en risikotid, der ikke var vist i den tidsplan, entreprenørerne fik. Det blev endvidere besluttet at udføre arbejder med kapel, byggegrube og ledninger forlods, således at disse entrepriser blev udbudt særskilt og forud for de øvrige byggearbejder. Uanset dette var de bekymrede for den meget korte byggeperiode på kun 15 måneder, der først blev udbudt. Entreprenørerne spurgte også ind til dette under udbuddet, og de anbefalede en forlængelse med 6 måneder til 21 måneder, men Regionen gik kun med til en forlængelse med 4 måneder til 19 måneder. Arbejdet gik i gang i maj 2012. Han var på pladsen et par gange om ugen. De stødte på overraskelser under jordarbejdet. F (fra TR2) overtog projektledelsen i januar-februar 2013.

I henseende til oplysningerne i notatet af 17. juni 2010 om mulig omsætning pr. måned forklarede D (fra TR2), at tallene byggede på erfaringer fra andre hospitalsbyggerier. De vanskelige forhold under udførelsen, der var flaget i notatet, viste sig også på pladsen under udførelsen. De mange aftalesedler med Totalrådgiveren, i alt 99 efter tid, var forårsaget af byggeriets kompleksitet og bygherrens ønsker om ændringer. Den stramme tidsramme og det kritiske omsætningsvolumen pr. md. blev løbende drøftet med Regionen.

F (TR2) har forklaret bl.a., at han er bygningskonstruktør. Han har tidligere i 15 år arbejdet i entreprenørvirksomheder som projektleder på totalentrepriser og hovedentrepriser. Under byggeriet af hospitalet overgik projektledelsen fra D (fra TR2) til ham. På bygherremødet den 16. januar 2013 blev Totalrådgiveren bedt om at opgøre og orientere om forbruget af uforudsigelige omkostninger (UFO), der udløste et merhonorar på 8,9 %. Det skete herefter i staderapporten af den 25. januar 2013 og løbende i følgende rapporter under hele byggeriet. På mødet den 2. maj 2013 drøftede man forsinkelserne i forhold til den juridisk gældende tidsplan. Forsinkelserne skyldtes blandt andet vejrlig og jordbund. Det blev besluttet at lave en parallelforskudt styrende tidsplan. På mødet den 7. maj 2013 viste en opgørelse af UFO et kritisk forbrug på 87 % af budgettet. Der var ingen diskussion om berettigelsen af det afledte honorarkrav. Der var et stort antal aftalesedler med entreprenørerne, ca. 2.000. Mange skyldtes tilkøb og andre ændringer begrundet i f.eks. patient-flow, og det blev besluttet, at disse skulle renses ud af kontoen for UFO. Totalrådgiveren foreslog med henblik på det at forsyne aftalesedlerne med årsagskoder, P1 for UFO, P2 for ændringer, T for tilkøb og G for grænseflader. Det viste sig umuligt at sammenflette de fire entreprenørers arbejdstidsplaner til en samlet detailtidsplan inden for rammerne af udbudstidsplanen. Regionen forlangte, at de fastholdt udbudstidsplanen. Totalrådgiveren anbefalede, at man fik en juridisk vurdering af, hvilket krav man kunne stille til entreprenørerne i relation til arbejdstidsplaner og samlet detailtidsplan. På et møde den 16. august 2013 med Regionen gennemgik parterne udestående tillægsarbejder på grundlag af en opgørelse fra Totalrådgiveren. I denne forbindelse var der enighed om, at aftaleseddel (AS) 70 ville blive honoreret. Der var heller ikke diskussion om, at AS 75 og 76 skulle betales. Regionen gav på møderne den 25.-27. september 2013 udtryk for, at der ikke skulle betales honorar af aftalesedler med årsagskode P1. Det kom som en bombe. Totalrådgiveren sagde, at de ikke var enig i det. Også disse ekstraarbejder krævede rådgivning i form af projektering, tilsyn osv. I enkelte tilfælde kunne aftalesedlerne have sammenhæng med projekteringsfejl; der er senere oplistet 10 tilfælde, hvoraf 1 blev rejst under byggeriet og de 9 øvrige efter afleveringen. Hvis Regionen mente, at der var tale om projekteringsfejl, kunne det give anledning til erstatningskrav. I så fald ville Totalrådgiveren have besked med det samme. Og et erstatningskrav ville ikke betyde samtidigt bortfald af honorar. AS 115 angår forlænget byggetid. Kravet er en fortsættelse af AS 60. De var enige om forlængelse af byggetiden til og med august 2014. Regionens reaktion var, at de ville gå det igennem og svare senere. Svaret kom først efter byggesagens afslutning som en afvisning. Ved afleveringen den 4. august 2014 var byggeriet ikke afleveringsmodent. Det meddelte de Regionen fire dage før afleveringen. Ibrugtagning var imidlertid et kardinalpunkt for hospitalet. Men der var mange mangler i form af funktionsmangler og manglende afprøvning af teknik. Manglerne hindrede ikke indflytning, men hindrede drift. Byggeriet var ikke driftsklart. Det blev aftalt mellem Regionen, byggeledelsen og entreprenørerne, at en del af det mangelfulde arbejde skulle betragtes som udskudte arbejder. Totalrådgiveren havde fuld bemanding til den 15. september 2014 og AS 115 blev derfor fremført til dette tidspunkt. Rent faktisk blev de først færdige den 1. november 2014.

De risici for arbejdets fremdrift, som var en følge af hospitalsdriften, og som de havde påpeget i oplægget af 22. juni 2010, blev faktisk realiseret. Det var daglige foreteelser. Når der var alarm, fordi en ambulance var på vej, skulle de forlade byggeriet, herunder f.eks. stoppe kranerne. Det var ikke muligt at få godkendt en koordineret detailtidsplan inden for rammerne af udbudstidsplanen uden ekstrabetaling til entreprenørerne. De søgte det løst ved at lave koordinerede detailtidsplaner for de enkelte sektioner. E1 havde kun én milepæl; lukket råhus. Der blev senere udarbejdet en fælles plan mod ekstrabetaling og uden dagbod.

I forbindelse med staderapporten af 14. august 2013 fortalte de Regionen, at de indvendige arbejder ikke var mulige inden for rammerne af udbudstidsplanen og derfor krævede yderligere to måneders forlænget byggetid, der var blevet betragtet som risikotid. Risikotiden for råhusentreprisen var stort set 0 for alle sektioner. I redegørelsen af 10. december 2013 for tidsforskydninger står der ikke noget om afledte forsinkelser. Der blev fremsat krav om dagbod i 1. og 2. kvartal af 2013, men Regionen opgav det i juni 2013. Afgrænsningen mellem årsagskoderne P2, ændring, og T, tilkøb, er uklar. T kom med som selvstændig kategori efter ønske fra Regionen.

G (Region …) har forklaret bl.a., at han er uddannet som maskiningeniør. På hospitalsbyggeriet var han ansvarlig for tekniske installationer og for aftalesedler. Han deltog i møderne 25.-27. september 2013 om årsagskoder. Koden P1 var udtryk for projektmangler, enten fejl i projektet eller noget der manglede i projektet. Det var forhold, hvor Totalrådgiveren skulle omprojektere vederlagsfrit. Det var formålet med kodningen at udskille de ændringsarbejder, hvor Totalrådgiveren ikke skulle have honorar. Det var Totalrådgiveren enig i. Det er muligt, at de begyndte på det allerede efter N’s (fra Regionen) brev af 8. februar 2013. Han husker det ikke sikkert. I begyndelsen stod årsagskoderne ikke på selve aftalesedlen, men blev anført på excel-ark. Senere kom de på aftalesedlerne. Det var i begge tilfælde Totalrådgiveren, der først anførte den kode, de fandt rigtig. På mødet den 14. maj 2014 gennemgik de aftalesedler og var enige om koderne i en række tilfælde. Senere blev der udfærdiget yderligere lister. Hvis det var uvist, hvilket arbejde der var udført, satte han P1 på aftalesedlen. På nogle lister er der forskellige farvemarkeringer, der bl.a. viser de aftalesedler, hvor der var enighed om årsagskoden. På den opdaterede liste af 2. juni 2014 er anført. »Det er aftalt at evt. overskridelser på Budgetreserverne (Afsatte beløb) vil få karakter af P1.« Det var Totalrådgiveren enig i. Hvis der var ydet ekstra rådgivning om et forhold, der ikke resulterede i ekstraudgifter til entreprenørerne, skulle Totalrådgiveren honoreres efter tid. Det gælder f.eks. overvejelserne om at tilføje et ekstra elevatorstop, der senere blev opgivet. Det var ham, der anviste regninger til betaling. Han husker ikke hvad Regionen gjorde i anledning af Totalrådgiverens opfordring til at indhente en juridisk vurdering af uenighederne med entreprenørerne om tidsplan.

J (Region …) har forklaret bl.a., at han er uddannet som civilingeniør, bygningslinjen. Han har erfaring som rådgiver og entreprenør og er ny bygherrerådgiver. På dette projekt var han chefrådgiver fra september 2013. Q (fra UR1) skulle styre tiden, men byggeledelsen skulle også styre økonomien. I Regionen varetog G den økonomiske del, N skulle styre godkendelse af aftalesedler. De blev lagt ned pga. mængden af aftalesedler. Han tog en rundgang hos entreprenørerne. Problemerne var tidsplanen og godkendelse af aftalesedler. Entreprenørerne burde have mere mandskab på, men det var der ikke på markedet. Som led i vurderingen af eventuelt dagsbodskrav mod entreprenørerne bad han om en redegørelse for tiden. Sammen med Q (fra UR1) udarbejdede han en tidsplan for arbejdet med henblik på aflevering den 4. august 2014. De fik en ramme på 22 mio. kr. fra styregruppen. Totalrådgiveren deltog ikke i øvrigt i forhandlingerne, for de skændtes med entreprenørerne. Ved afleveringen var der mange mangler, ca. 3.000. Opgørelsen af 11. marts 2015 over totalrådgiverhonoraret var udarbejdet af O (fra TR2) baseret på Totalrådgiverens opgørelse af 26. januar 2015. Formålet var at afklare, hvad der skulle afsættes til Totalrådgiveren. Opgørelsen af 11. september 2015 er også udarbejdet af O (fra TR2).

Byggeledelsen havde ikke prokura til at underskrive aftalesedler. De skulle sendes til G og N (fra Regionen). Det gav en prop i arbejdet. På opgørelsen af 11. september 2015 anføres, at forsinkelse svarende til 89 dage ud af 139 dage skal betales af Totalrådgiveren. Der er ikke taget hensyn til tilkøb, blød bund og projektafklaring. Han ved ikke, om det var forekommet.

K (tidl. E2) har forklaret bl.a., at han er bygningskonstruktør. Han var projektchef på entreprisen vedrørende komplettering. De kom i gang efter sommerferien i 2013. De var forsinket pga. forsinkelse med råhuset. Der var ikke nogen tidsplan ud over udbudstidsplanen; der var ikke nogen samlet plan for forskellige entreprenører. De arbejdede på skadestuen og fik ikke klar besked om, hvornår de kunne komme i gang med nybyggeriet. Byggeledelsen gav installatøren besked om at køre los, men det gav problemer for kompletteringen. Byggeledelsen var ikke effektiv, før Q (fra UR1) kom ind i sagen. Før da tror han, at byggeledelsen koncentrerede sig om råhuset og glemte resten.

De havde tilstrækkelig bemanding, men tidsforskydningerne gav problemer. Der var også problemer med tæt tag. Der kom tillægsarbejder af forskellige årsager, i foyerområdet på grund af ændringer. De kom ikke i gang til tiden, bl.a. fordi råhuset ikke var færdigt. Det drejede sig om flere måneder.

(E1) har forklaret bl.a., at han er uddannet som bygningsingeniør og har været 23 år i E1. Han er produktionsdirektør for Afdeling Syd og havde ansvaret for råhuset. De gik i gang i maj-juni 2012. Der var mangler ved projektet og han tvivler på, om det var bygbart. Der var mange projektrelaterede tidsforskydelser. De var uenige om omfanget af årsag og varighed af tidsforlængelser. Byggeledelsen var ikke til at forhandle med; der var mangler ved projektet og manglende afklaring. I forbindelse med tæt lukning af råhuset var der problemer. Om prisen på ekstraarbejder svarede han, at man ikke bør sætte penge til; ved tilbudsafgivning er man i en presset situation. Det er også mere omkostningstungt at prissætte ekstraarbejder.

(Region …) har forklaret bl.a., at han er uddannet som bygningsingeniør. Han har været i [rådgiverfirma X] i 22 år, men kom i 2010 til Regionen, hvor han skulle bygge projektafdelingen op. Han var ansat der til udgangen af 2014, og søgte derefter tilbage til X. Risikotidsplan blev iværksat for at sikre, at det hele var færdigt til at modtage patienter. Han havde en god dialog med D (fra TR2) om kvaliteten. Forlængelsen af byggeperioden blev besluttet under udbuddet pga. reaktionerne fra [Indbudt-E] og E1, og fordi Regionen var bange for at mangle tilbud. Efter at arbejderne var gået i gang, var dialogen med E1 præget af E1’s forsøg på at få ekstraarbejder og tidsfristforlængelser. I mailen af 8. februar 2013 var han bekymret for tid og økonomi; han syntes, at Totalrådgiveren fokuserede på projektafklaring i stedet for på tid og økonomi. Det var først i marts 2013, at de fik besked om forsinkelsen på 6 måneder. Det var dårlig rådgivning. De ansatte J for at få en dialog med entreprenørerne.

Om risikotid forklarede han, at det er et element i risikostyringen som led i kvalitetsfondsprojekter. Det er en kommunikation til politikerne, men ikke deres forventninger. Efter hans opfattelse var den oprindelige byggeledelse, … og W (fra UR1), ikke i stand til at skabe fælles tidsplaner. Q (fra UR1) kom senere til og skabte et tog, der kørte. Aftalen blev på E1’s præmisser. Der var meget, der ikke var afklaret, og derfor var der pres på Regionens projektorganisation. Han husker ikke, at der var problemer med at få mandskab til forcering. Der var overraskelser i jorden; navnlig om vinteren. Der var behov for omlægning af ledninger og problemer med grænseflader til eksisterende bebyggelse.

Med hensyn til D’s (fra TR2) beregninger af maksimum for omsætning pr. måned svarede N (fra Regionen), at han vurderede forholdene anderledes. Den kritiske vej var den store nybygning. Han havde dialog med Regionens byggesagsafdeling, men husker ikke at han havde dialog med politikerne. Risikotiden blev ikke meddelt entreprenørerne. I september 2013 stod de uden rammer for styringen af arbejdet. De havde kun udbudstidsplanen. Senere fik de en hovedtidsplan at styre efter. I relation til hans mail af 14. august 2014 til … (fra TR1) forklarede han, at ekstrahonorar skulle beregnes som 8,9 % af kalkulerede håndværkerudgifter og efter brugt tid, hvis der ikke var nogen kalkulerede håndværkerudgifter. O (TR2) har forklaret bl.a., at han er uddannet som revisor, cand. merc. aud. Han har tidligere været ansat hos … og er nu økonomidirektør hos TR2. Han blev ikke overrasket, da de modtog betalinger i januar 2015. Han fik heller ikke nogen respons på den opdaterede opgørelse af udestående honorarer af 29. januar 2015, som viste betalingerne. Han var heller ikke overrasket, da de fik yderligere betalinger i februar 2015. Aftalen om genopfyldning af maksimal dækningssum på ansvarsforsikringen var kun aktuel, hvis den oprindelige dækning var brugt på tidligere skader. Men de havde kun én tidligere skade vedrørende gulvvarme, og den var på ca. 200 t.kr. Nærværende sag er kun én samlet skade. Så de bad ikke forsikringsselskabet om genopfyldningen.

Han var bekendt med kreditnotaen fra december. Der havde været kommunikation med Regionen om tilgodehavendet indtil efteråret 2014. Han ventede en afklaring, og de havde ikke taget deres tilgodehavende til inkasso. Under et møde i marts 2015 med advokat Hans Lykke Hansen aftalte de, at de skulle lave en opdateret opgørelse over udestående krav, og at Lykke Hansen skulle sende den til Regionen, da kommunikationen nu skulle gå over til ham. I deres opgørelse af honorarer af 17. marts 2015 anføres, at der er udestående krav »pr. 23.01.2015.« Det skyldes formentlig, at datoen ved en fejl ikke er blevet rettet i forbindelse med opdateringen af den tidligere opgørelse.

P (UR2) har forklaret bl.a., at han har været hos UR2 i 10-15 år indtil 2017. Tidligere var han hos … i ca. 22 år. Hans opgave var at udføre projektopfølgning, ikke tilsyn, men han var på pladsen, vistnok fra april-maj 2013. Der var problemer med kloak, så de måtte ændre pælefunderingen. Det gav stop på byggepladsen. Der skete ramningsskader på ledninger. Da han kom, var der meget, der skulle samles op. Samarbejdet med E1 var dårligt. Der var mange spørgsmål fra entreprenørerne, især E1 spurgte meget. Undertiden kunne svaret ses af projektet. I andre tilfælde var der behov for afklaring, flere end normalt. Det gjaldt løsninger med ventilation og stålkonstruktion ved sambygning med eksisterende bebyggelse. De eksisterende tegninger var ikke korrekte.

Q (UR1) har forklaret bl.a., at han er uddannet som arkitekt fra Aarhus i 1979. Han har været hos bl.a. … (i 20 år), … i Sankt Petersborg (2009-11) samt arbejdet i Berlin, Liverpool og Reykjavik. Han har været hos UR1 fra 2013, hvor han var byggeleder i … fra 1. juli 2013 til afleveringen 4. august 2014. Han arbejdede sammen med V og W og var ledende byggeleder. Der var vægge og tag på nybyggeriet, men der var utætheder ved overgange til eksisterende bebyggelse og ingen membran på øverste etage. Der lå vand på etagerne. Det var E1’s opgave. Kompletteringen kunne ikke gå i gang. Der var igangværende ombygning af skadestue i drift. Ved ambulancekørsel fik de radiobesked og skulle så indstille arbejdet. Gældende tidsplan var udbudstidsplan, revision A, tiltrådt af entreprenørerne. Der forelå desuden arbejdsplan udgave A, B og C. Hovedproblemet var varighed af de enkelte opgaver og den til rådighed værende plads. Arbejdsplan B var godkendt af Regionen, men ikke af entreprenørerne. Han så det arbejde, der var udført af V og W, der var assistenter for … og X. Der var udført et godt stykke arbejde med tidsplanen. Men der var ikke tid nok. Det var nødvendigt at gribe til et andet tankesæt for at få problemerne løst. Han tog underhåndskontakt med entreprenørerne enkeltvis. Problemet var, at der ikke var tid nok. Der skulle omsættes meget pr. måned, kompleksiteten var meget høj, der skulle gennemføres nybyggeri med sammenbygning med eksisterende bebyggelse og sygehuset var i drift under byggeriet. Problemet var ikke manglende afklaring. Problemet var tiden. Han havde et godt samarbejde med J (fra Regionen) om drøftelserne med entreprenørerne; han pleasede entreprenørerne med de værktøjer, han havde, mens MBP teasede dem med sin viden. Efter den gennemførte analyse kunne entreprenørerne nu se sig selv færdiggøre arbejdet til den 4. august 2014. Løsningen kom på plads i marts 2014 med nulstilling af økonomi og tid. Løsningen fik tilslutning fra både entreprenørerne og Regionen. Byggeledelsen havde ikke prokura, så de holdt ugemøder om ugens aftalesedler. Den tidligere tidsregistrering efter november 2013 havde været utilstrækkelig og var ikke længere operationel. Den blev et for stort tema på møderne og fjernede fokus fra det vigtige, fremdriften. Der var ca. 4 måneders godkendte forskydninger til maj 2014. Der var projektændringer undervejs, der kostede tid. Der var flere årsager til merarbejde, både overraskelser og merarbejde. Der var stormskader i oktober og november 2013, hvor der var alvorlige tagskader. Der var problem med uafklaret udstyr i forbindelse med fødekar. Der var ændrede apparater i kardiologien, som medførte ændrede installationsarbejder. Der var forhold i forbindelse med sterilafdelingen, med akutvejen og med vagtværelser, der først udgik og senere kom ind igen. Byggeriet blev gennemført på rimelig tid, kompleksiteten taget i betragtning.

Han var med ved udarbejdelse af notaterne om de tidsmæssige rammer i september-december 2013, idet han beskrev situationen, og S udfærdigede notatet. Efter de første tidsplaner for de enkelte sektioner ville aflevering ligge i oktober 2014, men efter deres bearbejdning blev tiden kortet ned, så aflevering kunne ske den 4. august 2014. Det var også et resultat af Regionens ønsker af hensyn til indflytning af hospitalet i ….

S (UR1) har forklaret bl.a., at han er bygningsingeniør og har speciale i koordinering. Han har i de sidste fem år været bestyrelsesformand og administrerende direktør i UR1 A/S. E1 gik i gang i begyndelsen af juni 2012, og de øvrige entreprenører indsendte arbejdstidsplaner i tiden indtil september 2012. Det første udkast til koordineret arbejdstidsplan forelå 10 dage derefter, i oktober 2012. Der var diskussion om stadet på byggepladsen før opstart af delarbejder. E1 startede langsomt op og interesserede sig kun for tilrettelæggelsen af egne arbejder og tog ikke hensyn til de andre entreprenører. De var i dialog med entreprenørerne herom i oktober-december 2012, og frem til januar var der 3-4 runder med nye oplæg til koordineret arbejdstidsplan, men det lykkedes ikke at få godkendt en koordineret arbejdstidsplan. V og W var erfarne folk, men i februar og juni 2013 blev der sat yderligere to erfarne byggeledere på sagen, … og X. Den koordinerede arbejdstidsplan A indebar aflevering i perioden ultimo august-medio september 2014, men den holdt sig ikke inden for rammerne af udbudstidsplanen og blev ikke vedtaget. I sommeren 2013 blev bygherrerådgivningen suppleret med J (fra Regionen) og byggeledelsen med Q (fra UR1). Q begyndte helt forfra. I relation til N’s (fra Regionen) kritik i februar 2013 af byggestyringen bemærkede han, at de forsøgte at få E1 til at bygge der, hvor byggeledelsen ønskede det, men forgæves. De kunne ikke blot trække en arbejdstidsplan ned over hovedet på entreprenørerne. De anmodede Regionen om juridisk bistand for at sikre grundlaget for dagbodskrav og havde en dialog med Tina Braad, men Regionen valgte i sidste ende en anden vej. Risikotidsplanen måtte ikke sættes i spil, og de måtte ikke oplyse entreprenørerne om den.

Man kunne ikke – heller ikke med sektionsvis arbejdstidsplaner – nå i mål inden for udbudstidsplanens rammer. Problemerne kunne ikke løses blot ved registrering af fristforlængelser, man kunne ikke sanktionere tidsfristerne over for E1.

V (UR1) har forklaret bl.a., at han er uddannet som rørsmed og VVS-installatør og har erfaring som projektleder. Han blev ansat hos UR1 i november 2010. Det var hans første ansættelse som rådgiver. Han var assisterende byggeleder fra start til slut med hovedvægt på installationer. Han gik desuden til hånde ved konstruktionsarbejderne. Fra juni til efteråret 2012 var kun E1 på pladsen. Det tog lang tid at få de enkelte entreprenørers arbejdstidsplaner ind. E1 kørte efter sin egen tidsplan og flyttede ofte folk rundt til andre pladser. De forsøgte at udarbejde en koordineret arbejdstidsplan med udgangspunkt i E1’s arbejdstidsplan, idet de forsøgte at indpasse de andre entreprenører, men det ville de andre entreprenører ikke være med til. Så forsøgte de at presse E1, men det ville E1 ikke. De forelagde mange forslag til koordineret arbejdstidsplan og forsøgte at diktere én, men det lykkedes ikke. De havde mange møder med entreprenørerne, både enkeltvis og fælles. Regionen vidste, at de havde svært ved at få E1 til at makke ret. I januar 2013 udsendte de hovedtidsplan A, men entreprenørerne havde indsigelser. I foråret 2013 blev de suppleret med … og X, men de kom stadig ikke i mål. De havde problemer med at få underskrevet aftalesedler, for de havde ikke prokura, og der var situationer, hvor entreprenørerne truede med at stoppe arbejdet, fordi de ikke fik godkendt aftalesedlerne. De stødte på blød bund og måtte etablere bredere fundamenter. Der var problem med lokalisering af kloakker af hensyn til jordankre. Råhuset var utæt. Rørføringen til sterilcentralen blev ændret. Der kom ny standard for røgventilation i elevator, og det krævede ændringsarbejder. Der var også ændringer ved vagtværelserne.

W (UR1) har forklaret bl.a., at han er uddannet murer og har erfaring som projektleder. Han blev ansat hos UR1 A/S i 2011 som byggeleder. Han var på denne sag fra juni 2012 til byggeslut. E1 havde kun én termin, lukket råhus. Byggeledelsen ville gerne koncentrere arbejdet på én sektion, men det lykkedes ikke. Entreprenørerne havde stort fokus på registrering af vejrligsdage, fordi de fik betaling for dem. Arbejdet med koordineret arbejdstidsplan var stort. De havde alenvis af kladder, men det var om igen hele tiden. Regionen blev holdt orienteret; de havde dialog med N (fra Regionen) og G. De blev suppleret med … og X, men de nåede heller ikke i mål. I sommeren 2013 kom … og J (fra Regionen) til. Det lykkedes for dem, for de fik tilladelse til at rykke afleveringen til den 4. august 2014, og de fik den nødvendige økonomi. Der kom tidsfristforlængelser som følge af overraskelser og ændringer. De havde i begyndelsen ingen prokura, men fik det senere med maksimum på 15 t.kr. Det gav jævnligt forsinkelser. De stødte på blød bund adskillige steder og måtte udvide fundamenterne. De faktiske forhold på de eksisterende bebyggelser var ikke som vist på tegningerne. De stødte på vand i undergrunden. Der skete overgravning af ledninger. Der var uenighed om omfanget af jordankre.

Honorarkrav – dokumentation og forklaringer
AS 75 og 76

Aftaleseddel 75 angår honorarpotentiale vedr. afsatte beløb og estimerede arbejder. Den beror på et udkast til tillægsaftale 75 af 24. april 2012 revideret den 16. september 2014, hvor opgaven er beskrevet således:

»I projektet er der afsat beløb til forventede og estimerede arbejder ved licitation Kr. 17.012.981 excl. moms. Såfremt totalrådgiver skal indarbejde disse skal der afregnes med en fastlagt honorarprocent i forhold til opgavens omfang, en forlods estimering er anvendt med den »alm. 8,9 %« i honorar.

Pr. 16.9.2014, er der nedenstående udarbejdet et beregningsgrundlag på baggrund af vedlagte udtræk af byggeregnskab dateret 15.9.2014 på konti benævnt Budget Reserve, som er afsatte beløb fra licitationstidspunktet.

Der er taget udgangspunkt i de entrepriseaftaler der er gennemfart og anført under »tillæg« i byggeregnskabet. Heraf er der regnet 8,9% i tillægshonorar til totalrådgiveren for rådgiverydelser i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftalen.

Nærværende aftale vil blive ajourført, når det endelige byggeregnskab er opgjort på konti for Budget Reserve under tillæg.« Aftaleseddel 76 angår honorarpotentiale beregnet af forbrug ved UF. Den beror på et udkast til tillægsaftale 76 af 15. januar 2012 revideret den 16. september 2014, hvor opgaven er beskrevet således:

»På baggrund af gennemførte aftaler under kontoen for UFO under de enkelte entrepriser er der i det følgende og ved bilag til denne aftale lavet en beregning af honorar af de gennemførte aftaler.

Ud fra vedlagte udtræk af byggeregnskabet dateret den 15.9.2014, er der i bilaget lavet en summation af indgåede aftaler, benævnt

»tillæg« i regnskabet. Heraf er der regnet 8,9 % i tillægshonorar til totalrådgiveren for rådgiverydelser i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftalen.

Nærværende aftale vil blive ajourført, når det endelige byggeregnskab er opgjort på konti for UFO under tillæg.«

Det samlede endelige krav på de to aftalesedler er delvis betalt. Det resterende samlede krav udgør 4.536.712,81 kr. inklusive moms. Der er ikke strid om den talmæssige opgørelse

6.2. AS 115

Aftalesedlen angår forlænget byggetid, jf. notat af 3. april 2014. Den beror på et udkast til tillægsaftale 115 af 16. september 2014, hvor opgaven er beskrevet således:

»I udbudsperioden ønskede bygherren at afvente en yderligere udvidelse af tidsplanen og vurdere på de udførendes krav om forlænget byggetid. Dette har nu udmøntet sig i, at byggetiden er forlænget til aflevering primo august 2014, med en risikotid vurderet til ultimo oktober 2014. Forholdet er nærmere redegjort ved totalrådgiverens notat af den 3.4.2014. Notatets bilag 01 er efterfølgende revideret den 16.9.2014, da udførelsen blev yderligere forlænget.«

Kravet er opgjort som honorar efter anvendt tid, i alt 17.865.042,50 kr. inklusive moms.

Det fremgår af notatet af 3. april 2014, at beregningen vedrører forlængelsen af byggeperioden med 17 måneder, opgjort til og med august 2014.

Beregningen er baseret på det aftalte honorar for byggeledelse, sikkerhedskoordinering, fagtilsyn, projektopfølgning og aflevering samt 12 tillægsaftaler, i alt 13.644.597. Dette honorar er omregnet fra 15 til 17 måneder som 17/15 * 13.644.597 kr. = 17 * 909.640 kr. = 15.463.880 kr.

Fra dette beløb er fradraget 1.626.666 kr. ifølge allerede indgået tillægsaftale nr. 60 vedrørende udvidelsen under udbuddet af byggeperioden med 4 måneder, hvor honoraret var beregnet på det aftalte honorar for byggeledelse, sikkerhedskoordinering, fagtilsyn og aflevering, i alt 6.100.000 kr./15 måneder = 406.666 kr./md. * 4 = 1.626.666 kr.

Resultatet 13.837.214 kr. eksklusive moms er ved en senere revision af notatet den 16. september 2014 efter samme principper beregnet for perioden 1.-15. september 2014 ved tillæg af 454.820 kr., hvilket svarer til ½ måned à 909.640 kr. til 14.292.034 eksklusive moms, svarende til det rejste krav.

6.3 AS 70

Aftalesedlen angår en projektændring som følge af installationskrav fra Medicoteknik tilgået efter udbuddet. Den beror på et udkast til tillægsaftale 70 af 13. december 2012 revideret den 3. november 2014. Kravet er opgjort som honorar efter anvendt tid, i alt 324.375 kr. inklusive moms.

F (TR2) har supplerende forklaret bl.a., at Medicoteknik er en afdeling i Regionen, der rådgiver om medicinsk udstyr. I projektet var angivet mængde af el, vand, varme og luft til udstyret samt placering af installationer. Efterfølgende anbefalede Medicoteknik andet udstyr, og det medførte en projektrevision med flytning af installationsforbindelser.

6.4 AS 88

Aftalesedlen angår skærpet tilsyn, tilkaldevagtordning. Den beror på et udkast til tillægsaftale 88 af 10. juni 2013 revideret den 28. april 2014. Kravet er opgjort som honorar efter anvendt tid, i alt 65.250 kr. inklusive moms.

F (TR2) har supplerende forklaret bl.a., at ordningen blev etableret efter regnskade og omfattede tilsyn med dårlig lukning, herunder at tilsynet skulle stå til rådighed om aftenen i tilfælde af yderligere regnskade.

6.5 AS 89

Aftalesedlen angår udfærdigelse af materiale vedr. CT-skanner afklaring. Den beror på et udkast til tillægsaftale 89 af 10. juni 2013 revideret den 28. april 2014. Kravet er opgjort som honorar efter anvendt tid, i alt 63.000 kr. inklusive moms. F (TR2) har supplerende forklaret bl.a., at E1 fjernede støbefejl på søjler i et scannerrum. Da arbejdet var forsinket skete det, efter at scanneren var leveret og anbragt i rummet, og arbejdet blev udført uden udsug, selv om scanneren ikke tåler støv. Arbejdet omfattede navnlig indsamling af materiale til brug for Regionens sag mod E1.

6.6 AS 93

Aftalesedlen angår ekstra timeforbrug af byggeledelse i forbindelse med bygherrekontroller. Den beror på et udkast til tillægsaftale 93 af 9. august 2013 revideret den 28. april 2014, hvor opgaven er beskrevet således:

»Timeforbrug ved byggeledelsen og projekteringsledelsen i forbindelse med opfølgning på bygherrens kontroller og deltagelse i mødeaktiviteter ved kvartalsrapporter samt yderligere afrapporteringer udover staderapport og deltagelse i interviews mv. Der er i denne forbindelse udarbejdet supplerende organisationsdiagram samt øvrigt supplerende materiale.«

Kravet er opgjort som honorar efter anvendt tid, i alt 84.375 kr. inklusive moms.

F (TR2) har supplerende forklaret bl.a., at fordi der var tale om et kvalitetsfondsprojekt, var der krav om ekstra kvartalsvis rapportering om økonomi, erfaringstal mv. med henblik på granskning. Disse krav kunne ikke ses af udbuddet.

6.7 AS 96

Aftalesedlen angår grænseflade storkøkken og opfølgning på ændring af projekt. Den beror på et udkast til tillægsaftale 96 af 15. august 2013 revideret den 28. april 2014, hvor opgaven er beskrevet således:

»Møder og projektændringer vedr. storkøkken. Levering af udstyr til storkøkken og afholdelse af licitation afholdt efter 3. udbud … Køkkenudstyr var udbudt med tildelingskriterie mest økonomisk fordelagtige tilbud. I den endelige udvælgelse deltog bydende i den afsluttende tildeling, hvorfor der for leverancen, leveret af Brønnum, er tilgået især de tekniske fag ændringer i form af installationsmæssige forudsætninger. Desuden har projektet været påvirket af de faktuelle leveret maskiner, kølerum etc. ift. udsparringer i gulvopbygningen, geometri for emhætter samt den overordnede indretning. Disse forhold er i et mødeforløb indarbejdet i projektmaterialet udfra den valgte leverandørs specifikke oplysninger omkring maskiner mv.«

Kravet er opgjort som honorar efter anvendt tid, i alt 316.968,75 kr. inklusive moms.

F (TR2) har supplerende forklaret bl.a., at ændringerne skyldes ændringer i madkoncept, herunder spisevogne og anretning i køkkenet, der medførte andet mønster i udstyr og placering af udstyr.

6.8. AS 103

Aftalesedlen angår grænseflade sterilcentral og opfølgning på ændring af projekt. Den beror på et udkast til tillægsaftale 103 af 20. oktober 2013 revideret den 3. november 2014, hvor opgaven er beskrevet således:

»Møder og projekt vedr. leverandør-specifikke installationsforudsætninger for Sterilt-udstyr. Udfærdigelse og udgivelse af tegningsmateriale samt indhentning af priser fra entreprenører m.m. Udstyrsleverancen for Sterilcentralen er … tilgået projektet efter afholdt licitation … Der er ved indgåelse af kontrakt med leverandøren Getinge, afholdt møderække ift. de specifikke installationer, maskinplaceringer, indretning etc, som har afledt projekttilpasninger samt ændringer. Herunder specifikke krav til forsyninger, gulvudsparringer etc. Disse er indarbejdet i projektmaterialet.«

Kravet er opgjort som honorar efter anvendt tid, i alt 116.953,75 kr. inklusive moms.

F (TR2) har supplerende forklaret bl.a., at ændringerne skyldes brugerønsker vedrørende sterilprocesserne, der medførte andet mønster i udstyr og placering af udstyr.

6.9. AS 104

Aftalesedlen angår en rådgivning, herunder prisoverslag, vedrørende muligheden for etablering af yderligere elevatorstop i L-99-Dybe kælder. Den beror på et udkast til tillægsaftale 104 af 20. oktober 2013 revideret den 3. november 2014. Kravet er opgjort som honorar efter anvendt tid, i alt 19.218,75 kr. inklusive moms. F (TR2) har supplerende forklaret bl.a., at overvejelserne skyldtes, at kælderen var ca. 1,5 m højere end et teknikrum, hvor der skete påfyldning af væsker, der derefter skulle transporteres til andre steder i hospitalet.

6.10. AS 110

Aftalesedlen angår apparatur- og inventarliste. Den beror på et udkast til tillægsaftale 110 af 28. april 2014 revideret den 3. november 2014, hvor opgaven er beskrevet således:

»Gennemgang af apparatur- og inventarliste ift. bygherre leverancer sammen med projektafdelingen for afdækning af typer, koordineringer samt indbygninger. Ved gennemgangen er vi blevet bedt om, at etablere specifik mængdeudtræk samt supplerende tegningsmateriale for patientkøkkener samt skyllerum.«

Kravet er opgjort som honorar efter anvendt tid, i alt 22.500 kr. inklusive moms.

F (TR2) har supplerende forklaret bl.a., at opgaven angik udstyr, der skulle leveres af VVS-firma. Arbejdet skyldtes, at man i sidste runde skiftede leverandør.

6.11. AS 113

Aftalesedlen angår tidlig ibrugtagning af sektion D01 – Psykiatrien. Den beror på et udkast til tillægsaftale 113 af 28. april 2014 revideret den 3. november 2014, hvor opgaven er beskrevet således:

»Deltagelse i koordineringsmøder med Psykiatriens PA/BL og Somatikkens PA/BL for håndtering af grænseflade og afdækning af mulighed for adgange samt bandmæssige afklaringer. Herunder udarbejdelse af oplæg for midlertidig adgang samt permanent udvendig adgang for indflytning samt tidlig ibrugtagning af D01- Psykiatriens andel.«

Kravet er opgjort som honorar efter anvendt tid, i alt 42.562,50 kr. inklusive moms.

F (TR2) har supplerende forklaret bl.a., at de ikke oprindeligt var bekendt med, at der var behov for tidlig ibrugtagning af psykiatrien. Det krævede bl.a. særskilt ibrugtagningstilladelse samt afskærmning af adgang.

6.12. AS 125

Aftalesedlen angår forlænget byggetid fra 15. september til 1. november 2014. Den beror på et udkast til tillægsaftale 125 af 3. november 2014, hvor opgaven er beskrevet således:

»Timeforbruget udgør en fortsat væsentlig opfølgning af manglende afhjælpning af fejl og mangler, koordineringer med teknisk service i forhold til endnu ikke afleveret fuldt D&V- materiale samt varetagelse af byggeledelse i forbindelse med bygherrens successive ibrugtagninger af byggeriet. Herunder ligeledes fortsatte udskudte arbejder, som ikke er færdiggjort iht. aftale ved afleveringsforretningen. Registreringen af merforbruget af timer er opgjort for perioden fra d. 15/9 2014 frem til og med d. 1/11-2014.«

Kravet er opgjort som honorar efter anvendt tid, i alt 622.305 kr. inklusive moms.

F (TR2) har supplerende forklaret bl.a., at tidsforbruget alene er for den udvidede ydelse; nemlig 40 % af den registrerede tid i perioden, mens resten er anset for sædvanligt arbejde med mangelopfølgning og udskudte arbejder. Registreringen blev iværksat af J.

6.13. AS 129

Aftalesedlen angår kontrolmåling af roterende vekslere i forbindelse med indkøring. Den beror på et udkast til tillægsaftale 129 af 3. november 2014, hvor opgaven er beskrevet således:

»Som ekstra sikkerhed for at partikeloverførelse/forurening mellem udsugning/indblæsning på anlæg med roterende vekslere, lå under grænseværdier, gennemførtes d. 4. september 2014 en række test i samarbejde med Teknologisk Institut. Indledende arbejde og korrespondance, bl.a. med CEI/Statens Serum Institut foregik hen over sommeren 2014. Tilbud på selve testen fremsendt til G d. 01.09.2014. Testresultat fremgår af rapport/mail fremsendt d. 12.09.2014.«

Kravet er opgjort som honorar efter anvendt tid, i alt 133.500 kr. inklusive moms.

F (TR2) har supplerende forklaret bl.a., at opgaven angik ventilation under sterilisation og operationsstue, hvor der er øget krav til ren luft. Anlægget var forsynet med roterende vekslere. Det er ikke en sædvanlig måling ved indkøring, og opgaven blev kun iværksat pga. bekymringer i Regionen.

Syn og skøn
Arkitekt m.a.a Kim Christiansen, ingeniør Hans O. Larsen og afdelingschef Niels Bank har i en skønserklæring af 30. april 2018 besvaret følgende spørgsmål således:

»Spørgsmål 2.1:

Efter gennemgang af voldgiftssagens bilag samt byggemødereferaterne med bilag 1 (USB-stik), bedes skønsmændene vurdere og oplyse, om Totalrådgivers samlede styring af byggeriets tidsmæssige forløb er i overensstemmelse med god rådgivningskik, herunder om Totalrådgiver i tilstrækkeligt omfang har fulgt op på og registeret arbejdets stade i byggemødereferaterne samt tilpasset og revideret kontrakt- og arbejdstidsplanen som følge af forsinkelser.

Svar:

Totalrådgivers samlede styring af byggeriets tidsmæssige forløb er efter skønsmændenes vurdering ikke udført i overensstemmelse med god rådgivningskik.

Skønsmændenes gennemgang af ovennævnte materiale giver anledning til følgende bemærkninger:

Der er i alt afholdt 100 byggemøder (BM) hvoraf der, for skønsmændene foreligger cirka 97 referater, der dækker en periode på 25 måneder fra den 06.06.2012 til 16.07.2014.

I perioden fra 06.06.2012 til byggemøde 28 af den 11.12.2012 registreres vejrligsdage og tidsforskydninger i byggemødereferaterne. Herefter indføres et Bilag 1 vedrørende Vejrligsdage og Tidsforskydning, der starter med BM29 af den 19.12.2012 og slutter i BM53 af den 24.07.2013.

Ovennævnte dækker perioden fra 06.06.2012 til 24.07.2013, i alt cirka 13½ måned.

For så vidt angår byggemøderne 54-100 i perioden 31.07.2013 til 16.07.2014, en periode på cirka 1 år, opgøres byggeriets stade og de tidsmæssige konsekvenser ifølge referaterne i særskilte bilag, som ikke er stillet til skønsmændenes disposition.

Det er skønsmændenes overordnede vurdering ud fra byggemødereferaterne, at byggeledelsen i perioden fra 31.07.2013 til 16.07.2014 ikke har registeret arbejdets stade og tidsforskydningerne i overensstemmelse med god rådgiverskik ifølge det grundlag, der er til rådighed for skønsmændene.

Det er endvidere skønsmændenes vurdering ud fra det foreliggende grundlag, at byggeledelsen i den samlede byggeperiode ikke i tilstrækkeligt omfang har fået tidsforskydningerne registreret i forhold til kontrakt- og arbejdstidsplanen og ikke har holdt kontrakttidsplanen løbende revideret under arbejde[t]s udførelse med den information.

Denne manglende ajourføring og implementering af tidsforskydningerne i tidsplanerne vurderes ikke at være i overensstemmelse med god rådgiverskik.

Spørgsmål 2.2:

I forlængelse af spørgsmål 2.1 bedes skønsmændene specifikt vurdere og oplyse, om Totalrådgiver i overensstemmelse med god rådgivningsskik og i tilstrækkeligt omfang har:

Spørgsmål 2.2(a):

foretaget løbende registrering af entreprisernes stade i forhold til kontrakt- og arbejdstidsplanen, herunder ved registrering af tidsfristforlængende omstændigheder, jf. særligt pkt. 4.1.1, 4.1.2 og 4.2.3 i PLR’s samt PAR og F.R.I’s ydelsesbeskrivelse med ændringer og tilføjelser

… Svar:

Der er efter skønsmændenes vurdering ikke i tilstrækkeligt omfang foretaget en løbende registrering af entreprisernes stade i forhold til kontrakt- og arbejdstidsplanen af totalrådgiveren.

Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 2.1, er der, efter skønsmændenes vurdering, ikke foretaget en løbende og konsekvent registrering af entreprisernes stade i hele byggeperioden, ligesom der ikke er foretaget en implementering af konsekvenserne, hvilket efter skønsmændenes vurdering ikke er i overensstemmelse med god rådgivningsskik.

For så vidt angår de registreringer der er foretaget i perioden 06.06.2012 til 24.07.2013, den første del af byggeperioden, er disse registreringer efter skønsmændenes vurdering løbende blevet sammenholdt med kontrakt- og arbejdstidsplanen, hvilket skønsmændene finder i overensstemmelse med god rådgivningsskik. Spørgsmål 2.2(b):

foretaget løbende registrering af entreprenørernes forsinkelse samt årsagen hertil, herunder med angivelse af, hvilken konkret entreprenør, der vurderes at være ansvarlig for den indtrådte forsinkelse, jf. særligt pkt. 4.1 og 4.2 i PLR’s samt PAR og F.R.I’s ydelsesbeskrivelse med ændringer og tilføjelser …

Svar:

Skønsmændene vurderer, at registreringen har været foretaget systematisk i perioden juni 2012 til ultimo juli 2013, men dette ses ikke at være sket i perioden primo august 2013 til byggeriets afslutning primo august 2014.

Det er skønsmændenes vurdering, at der i perioden juni 2012 til ultimo juli 2013, i overensstemmelse med god rådgivningsskik, er foretaget løbende registrering med angivelse af årsager og hvilken entreprenør, det omhandler, men der er ikke i de fremlagte bilag en særskilt kolonne som angiver de respektive entreprenører som årsag til forsinkelser.

Opgørelserne i bilag 1 til byggemødereferaterne indeholder løbende opgørelse for hver af entrepriserne E.1.3-E.1.6 i perioden, fra BM1, juni 2012 til BM53 ultimo juli 2013.

Der foreligger ikke bilag, der redegør for tidsforskydningernes konsekvenser i perioden fra primo august 2013 til byggeriets afslutning primo august 2014, hvilket skønsmændene vurderer ikke at være i overensstemmelse med god rådgivningsskik.

Spørgsmål 2.2(c):

udført tilstrækkelig og nødvendig tilretning af tidsplaner som følge af den indtrådte forsinkelse og/eller ændret aktivitetsrækkefølge, jf. særligt pkt. 4.1.1, 4.1.2 og 4.2.3 i PLR’s samt PAR og F.R.I’s ydelsesbeskrivelse med ændringer og tilføjelser (bilag 3, side 25 f.).

Svar:

Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 2.1, er det skønsmændenes vurdering at byggeledelsen ikke i tilstrækkeligt omfang har udarbejdet reviderede tidsplaner, hvilket skønsmændene ikke finder i overensstemmelse med god rådgivningsskik.

Af ydelsesbeskrivelsens punkt 4.1.2, Tid, fremgår det, at:

»Byggelederen udarbejder og ajourfører tidsplaner i samarbejde med fagtilsynet og de udførende på grundlag af udbudstidsplanen.« Der ses ikke umiddelbart blandt de fremlagte bilag at forekommer ajourførte tidsplaner, hvorfor skønsmændene vurderer, at der i strid med god rådgiverskik, ikke er udarbejdet ajourførte tidsplaner.

Spørgsmål 2.2(d):

udarbejdet og revideret tidsplaner for byggeriet samt fulgt op på de faktuelle konsekvenser af tidsforløbet, jf. særligt pkt. 4.1.2 og

4.2.3 i PLR’s samt PAR og F.R.I’s ydelsesbeskrivelse med ændringer og tilføjelser…

Svar:

For så vidt angår den del af spørgsmålet, der vedrører udarbejdelsen og revision af tidsplaner henvises venligst til besvarelsen af spørgsmål 2.2(c).

For så vidt angår den del af spørgsmålet, der vedrører faktuelle konsekvenser, kan skønsmændene ikke umiddelbart på baggrund af det udleverede materiale adskille begreberne »faktuelle konsekvenser« og »forsinkelser« fra hinanden, hvorfor der venligst henvises til besvarelsen af spørgsmål 2.2(c).

Spørgsmål 2.2(e):

aflagt rapport til Region … om det tidsmæssige forløb, herunder om de løbende og aktuelle forsinkelser på tidspunktet for de respektive byggemøder, jf. pkt. 4.1.1, 4.1.2 og 4.2.3 i PLR’s samt PAR og F.R.I’s ydelsesbeskrivelse med ændringer og tilføjelser Svar:

Skønsmændene forudsætter, at spørgsmålet er afgrænset til at omfatte byggeperioden fra maj 2012 til august 2014.

Ud fra det foreliggende er det skønsmændenes vurdering at der ikke er aflagt rapport til Region … om det tidsmæssige forløb, herunder om de løbende og aktuelle forsinkelser på tidspunktet for de respektive byggemøder, jf. pkt. 4.1.1, 4.1.2 og 4.2.3 i PLR’s samt PAR og F.R.I’s ydelsesbeskrivelse med ændringer og tilføjelser (bilag 3, side 25 f.).

Skønsmændene skal hertil bemærke:

Skønsmændene finder, at formen på staderapport 11, bilag BG, kan tages som udtryk for den form staderapporter må forventes at have.

Af staderapport 11 (bilag BG) fremgår det i indledningen, at:

»Nærværende stadesrapport er en orientering fra byggeledelsen til projektafdelingen vedr. stadet på byggepladsen. Ud over de ugentlige orienteringer er det aftalt, at denne rapportering sker hver måned.«

Det fremgår, at bilag BG er staderapport nr. 11 fra byggeledelsen, men for så vidt at denne er den eneste, der er forelagt skønsmændene, vurderes det, at der ikke er aflagt rapport til Region

… om de løbende og aktuelle forsinkelser. Spørgsmål 2.2(f):

varetaget Region …s interesser, herunder givet Region … behørigt grundlag og mulighed for at reagere på forsinkelserne over for de ansvarlige entreprenører, jf. pkt. 4.1 i PLR’s samt PAR og F.R.I’s ydelsesbeskrivelse med ændringer og tilføjelser

Svar:

Det forudsættes at Region …s interesser er defineret som værende opfyldelse af punkt 4.1 i ydelsesbeskrivelsen.

Under henvisning til skønsmændenes besvarelse af spørgsmålene

og 2.2(a)-(e), vurderer skønsmændene, at totalrådgiver overordnet set ikke i hele byggeperioden har varetaget Region …s interesser, for så vidt angår frembringelse [af] et behørigt grundlag og mulighed for at reagere på forsinkelser over for de ansvarlige entreprenører.

I forhold til ydelsesbeskrivelsens punkt 4.1, vurderer skønsmændene, at totalrådgiveren i strid med god rådgivningsskik ikke i hele byggeperioden har varetaget den del af ydelsesbeskrivelsens punkt 4.1 der lyder: »Byggelederen styrer byggeriets samlede tids…mæssige … forløb tillige med dokumentationen heraf«.

I forhold til ydelsesbeskrivelsens punkt 4.1.2, vurderer skønsmændene, at totalrådgiveren i strid med god rådgivningsskik ikke i hele byggeperioden har varetaget den del af ydelsesbeskrivelsens punkt 4.1.2 der lyder: »Byggelederen udfærdiger rapporter til orientering af klienten om byggeriets tidsmæssige… forløb…«, ligesom skønsmændene ikke finder det i overensstemmelse med god rådgivningsskik, at den del af ydelsen, der beskrives som: »… og foranlediger, at klientens godkendelse af dispositioner under byggeriets forløb indhentes.« ikke ses udført.«

Skønsmændene har i en tillægserklæring af 14. december 2018 besvaret følgende spørgsmål således:

»Indklagedes supplerende spørgsmål:

Det fremgår af den af 30. april 2018 afgivende skønserklæring, at skønsmændene ikke har haft lejlighed til at gennemgå, indklagedes duplik tillige med bilagene BLBU, samt indklagedes tillægsduplik med bilagene BV1-BV100, BX, BY og BZl-BZ19. Det bemærkes dog at bilag BV1-BV100 udgøres af byggemødereferaterne, som er gennemgået af skønsmændene.

Som bilag BZ1-BZ19 er fremlagt staderapporterne fra byggeledelsen. Staderapport af juni 2013 (ved en fejl benævnt nr. 11), og staderapporterne 12, 13,14 og 16 er ved en fejltagelse ikke fremlagt i forbindelse med indklagede tillæg til duplik af 12. juni 2017. Som bilag BZ20-BZ24 vedlægges de nævnte staderapporter. Yderligere fremlægges som bilag BØ1-BØ15 bygherremødereferaterne fra perioden den 26. januar 2012 til den 9. september 2013. især bygherremødereferaterne fra 9-15 har relation til nedennævnte tillægsspørgsmål. Det bemærkes, at indklagede p.t. ikke har kunnet lokalisere rapport nr. 5. (bilag BØ5). Bilaget vil derfor først blive fremlagt senere.

Byggeledelsen besluttede i juli 2013, at der ud over afholdelse af byggemøder forud for hvert byggemøde skulle afholdes et såkaldt aktivitetsmøde. Der henvises til byggemøde nr. 52 afholdt den 17. juli 2013, pkt. 050200. Efterfølgende er der således i forbindelse med hvert enkelt byggemøde forud afholdt et aktivitetsmøde, hvori deltog de entreprenører, der på det relevante tidspunkt havde arbejde på pladsen. Samtlige disse aktivitetsmøder er refereret, og referaterne er benævnt »Uge- & Periodeplanlægning«. Som eksempel på et sådant referat fremlægges som bilag BÅ1 referatet af 28. januar 2016 (17 sider).

Der henvises yderligere til, at indklagede som bilag BZ i forbindelse med tillæg til duplik fremlagde som eksempel på en spilddagsspecifikation, spilddagsspecifikationen af 28. november 2013.

Spørgsmål F:

På ovennævnte baggrund bedes skønsmændene gennemgå

 • indklagedes duplik med tilhørende bilag BL-BU
 • indklagedes tillæg til duplik med tilhørende bilag BV1-8219
 • staderapporterne (bilag B220-8225)
 • bygherre mødereferater (bilag BØ1-BØ1 5) og
 • det fremlagte eksempel på referat af et aktivitetsmøde (bilag BA1)

På baggrund af denne gennemgang anmodes skønsmændene om at oplyse, om gennemgangen giver anledning til at ændre og/eller supplere skønsmændenes besvarelse af spørgsmålene 2.1, 2.2(a), 2.2(b), 2.2(c), 2.2(e) og 2.2(f).

Svar spørgsmål F vedrørende besvarelsen af spørgsmål 2.1: Gennemgangen af de i indledningen nævnte bilag giver anledning til ændring af besvarelsen. Ud fra det nu foreliggende er det Skønsmændene generelle vurdering, at Totalrådgivers samlede styring af byggeriets tidsmæssige forløb er udført i overensstemmelse med god rådgivningskik, ud fra de givne omstændigheder.

Skønsmændenes gennemgang af ovennævnte materiale giver i øvrigt anledning til følgende bemærkninger:

Der er i alt afholdt 100 byggemøder (BM) hvoraf der, for skønsmændene foreligger cirka 97 referater, der dækker en periode på 25 måneder fra den 06.06.2012 til 16.07.2014.

I perioden fra 06.06.2012 til byggemøde 28 af den 11.12.2012 registreres vejrligsdage og tidsforskydninger i byggemødereferaterne. Herefter indføres et Bilag 1 vedrørende Vejrligsdage og Tidsforskydning, der starter med BM29 af den 19.12.2012 og slutter i BM53 af den 24.07.2013.

Ovennævnte dækker perioden fra 06.06.2012 til 24.07.2013, i alt cirka 13 måneder.

For så vidt angår byggemøderne 54-100 i perioden 31.07.2013 til 16.07.2014, en periode på cirka 1 år, opgøres byggeriets stade og de tidsmæssige konsekvenser på særskilte aktivitetsmøder med de entreprenører, som havde arbejder på pladsen i perioden. Møderne afholdtes forud for hvert byggemøde. Møderne er refereret og benævnt »Uge- og Periodeplanlægning« som der i ovennævnte periode er henvist til i Byggemødereferaterne. Spilddage opgøres fortsat på byggemøderne og er vedlagt, jf. Byggemødereferaterne som et bilag.

Det er skønsmændenes vurdering ud fra byggemødereferaterne, at byggeledelsen i perioden fra 31.07.2013 til 16.07.2014 har registeret arbejdets stade- og tidsforskydningerne samt spilddage i overensstemmelse med god rådgiverskik, ifølge det grundlag, der nu er til rådighed for skønsmændene.

Det er endvidere skønsmændenes vurdering, ud fra det foreliggende grundlag, at byggeledelsen ikke i perioden været i stand til at udarbejde en fælles godkendt arbejdstidsplan, hvilket ikke er i overensstemmelse med god rådgiverskik, men har som alternativ udarbejdet delarbejdstidsplaner for de forskellige sektioner sygehuset er opdelt i.

Svar spørgsmål F vedrørende besvarelsen af spørgsmål 2.2(a): Gennemgangen af de i indledningen nævnte bilag giver anledning til ændring af besvarelsen.

Der er efter skønsmændenes vurdering, ud fra det nu foreliggende, at totalrådgiveren har foretaget en løbende registrering af entreprisernes stade i forhold til kontrakt- og arbejdstidsplanen. Svar spørgsmål F vedrørende besvarelsen af spørgsmål 2.2(b): Gennemgangen af de i indledningen nævnte bilag giver anledning til ændring af besvarelsen.

Det er skønsmændenes vurdering, ud fra det nu foreliggende, at der i perioden juni 2012 til byggeriets afslutning primo august 2014, at totalrådgiveren har foretaget en løbende registrering af forsinkelser, men det ses ikke af skønsmændene, i de fremlagte en bilag, at de indeholder en systematisk registrering af entreprenørens forsinkelser, herunder hvilken entreprenør som vurderes at være ansvarlig for den indtrådte forsinkelse.

Svar spørgsmål F vedrørende besvarelsen af spørgsmål 2.2(c): Gennemgangen af de i indledningen nævnte bilag giver anledning til ændring af besvarelsen.

Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 2.1, er det skønsmændenes vurdering at byggeledelsen ikke har udarbejdet en fælles godkendt arbejdstidsplan, men har som alternativ udarbejdet delarbejdstidsplaner for de forskellige sektioner sygehuset er opdelt i.

Svar spørgsmål F vedrørende besvarelsen af spørgsmål 2.2(e): Gennemgangen af de i indledningen nævnte bilag giver anledning til ændring af besvarelsen.

Ud fra det nu foreliggende er det skønsmændenes vurdering, at der er aflagt rapport til Region … om det tidsmæssige forløb, herunder om de løbende og aktuelle forsinkelser på tidspunktet for de respektive byggemøder, jf. pkt. 4.1.1, 4.1.2 og 4.2.3 i PLR’s samt PAR og F.R.I’s ydelsesbeskrivelse med ændringer og tilføjelser

Skønsmændenes gennemgang af ovennævnte materiale giver i øvrigt anledning til følgende bemærkninger:

Afrapporteringen er sket, som det nu fremgår for skønsmændene, i form af stadesrapporter og afholdelse af Bygherremøder.

Med de er nu forelagte stadesrapporter og byggemødereferater, er det skønsmændenes vurdering, at Region … har været orienteret om det tidsmæssige forløb, herunder om de løbende og aktuelle forsinkelser, samt byggeledelsens problemer med at få entreprenørerne til at samarbejde om at få udarbejdet ajourførte tidsplaner og de muligheder for sanktioner, i form af dagbod, som bygherren havde overfor det manglende samarbejde fra entreprenørens side.

Svar spørgsmål F vedrørende besvarelsen af spørgsmål 2.2(f).: Gennemgangen af de i indledningen nævnte bilag giver anledning til ændring af besvarelsen.

Under henvisning til skønsmændenes besvarelse af spørgsmål F, underspørgsmålene 2.1 og 2.2(a)-(e), i nærværende erklæring vurderer skønsmændene, at totalrådgiver overordnet set, i hele byggeperioden, har varetaget Region …s interesser, for så vidt angår frembringelse et behørigt grundlag og Region …s mulighed for at reagere [p]å forsinkelser over for de ansvarlige entreprenører. Skønsmændene har i en tillægserklæring af 10. maj 2019 besvaret følgende spørgsmål således:

»Spørgsmål 7:

Spørgsmål 8 – Byggeledelse og registrering af forsinkelser i perioden fra den 31. juli 2013 til den 16. juli 2014: Staderapporter, jf. bilag BZ:

Totalrådgiver har for perioden mellem den 31. juli 2013 (BM54) og den 20. august 2014 fremlagt 9 staderapporter fra byggeledelsen. Rapporterne udgør i kronologisk rækkefølge følgende:

1. Staderapport nr. 11 af den 14. august 2013, revideret den 26. august 2013, jf. bilag BZ14
2. Staderapport nr. 12 af den 26. september 2013, jf. bilag BZ21
3. Staderapport nr. 13 af den 7. november 2013, jf. bilag BZ22
4. Staderapport nr. 14 af den 13. januar 2014, jf. bilag BZ23
5. Staderapport nr. 15 af den 7. marts 2014, jf. bilag BZ15
6. Staderapport nr. 16 af den 15. april 2014, jf. bilag BZ24
7. Staderapport nr. 17 af den 14. maj 2014, jf. bilag BZ16
8. Staderapport nr. 18 af den 15. juni 2015, jf. bilag BZ18
9. Staderapport nr. 19 af den 20. august 2014, jf. bilag BZ17

Spørgsmål 7.7:

I forlængelse af delspørgsmål 7.3 til 7.6 bedes skønsmændene vurdere og oplyse, om Totalrådgiver ved staderapport nr. 13 den

november 2013 frem til staderapport nr. 18 den 15. juni 2014 har afrapporteret om tidsforskydninger og forsinkelser i overensstemmelse med pkt. 4.1, 4.1.2 og 4.2.3 i PLR’s samt PAR og F.R.I’s ydelsesbeskrivelse med ændringer og tilføjelser (bilag 3, side 25 f.).

Svar:

Nej, totalrådgiveren har efter skønsmændenes vurdering ikke ved staderapport 13 den 7. november 2013 frem til staderapport nr. 18 den 15. juni 2014 afrapporteret i overensstemmelse med angivelserne i bilag 3, side 25 f.

Det vurderes, at byggeledelsen ikke har styret byggeriets samlede forløb med dokumentation heraf [4.1], herunder at byggeledelsen har foranlediget klientens godkendelse af de fremlagte rapporter og dispositioner [4.1], samt at de tidsmæssige konsekvenser af ændringerne under byggeriets udførelses er blevet aftalt med de involverede parter [4.1.2].

Det fremgår ikke umiddelbart om fagtilsynet har bistået byggeledelsen med udarbejdelse og ajourføring af tidsplanen herunder udarbejdelse af staderapporter jf. punkt 4.2.3.

Spørgsmål 7.8:

På baggrund af ovenstående spørgsmål 7.1 til 7.7 bedes skønsmændene oplyse, om gennemgangen og besvarelsen giver anledning til at ændre og/eller supplere skønsmændenes besvarelse af delspørgsmål 2.2(e) og/eller delspørgsmål 2.2(f), vedrørende henholdsvis perioden fra den 31. juli 2013 (BM54) til den 16. juli 2014 (BM100) og perioden fra den 7. november 2013 (Staderapport nr. 13, jf. bilag BZ22) til den 16. juli 2014 (BM100).

Svar:

Besvarelsen af spørgsmål 7.1 til 7.6 giver skønsmændene anledning til at ændre besvarelsen af delspørgsmål 2.2(e) og delspørgsmål 2.2(f), vedrørende henholdsvis perioden fra den 31. juli 2013 (BM54) til den 16. juli 2014 (BM100) og perioden fra den 7. november 2013 (Staderapport nr. 13, jf. bilag BZ22) til den 16. juli 2014 (BM100).

Delspørgsmål 2.2(e):

Svar spørgsmål f vedrørende besvarelsen af spørgsmål 2.2(e), ændres til:

Det er Skønsmændenes vurdering, at Totalrådgiver, i perioden fra den 31. juli 2013 (BM54) og (staderapport nr. 11, jf. BZ14) til den 7. november 2013 (BM68) med staderapport nr. 12, jf. bilag BZ21, har aflagt rapport til Region … om det tidsmæssige forløb, herunder om de løbende og aktuelle forsinkelser.

I den efterfølgende periode, 7. november 2013 indtil den 16. juli 2014, indeholder staderapporter (13-18) og Byggemøde referater (BM69-BM100) ikke detaljerede oplysninger om det det tidsmæssige forløb, og kun i generelle vendinger omtales de løbende og aktuelle forsinkelser, herunder byggeledelsens udfordringer med at få entreprenørerne til at samarbejde om at få udarbejdet ajourførte del tidsplaner.

Delspørgsmål 2.2(f):

Svar spørgsmål F vedrørende besvarelsen af spørgsmål 2.2(f). ændres til:

Under henvisning til skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 7.1 til 7.6 i nærværende erklæring, vurderer skønsmændene, at totalrådgiver ikke i perioden 7. november 2013 med (Staderapport nr. 13, jf. bilag BZ22) til 16 juli 2014, med staderapporter 14-18 og Byggemøde referater BM69-BM100, ikke har varetaget Region

…s interesser, for så vidt angår frembringelse et grundlag som opfylder kravene i ydelsesbeskrivelsen som nævnt i spørgsmål 7.7 og dermed ikke givet Region …s mulighed for at reagere rettidigt på forsinkelser over for de ansvarlige entreprenører.

Spørgsmål 7.17:

Skønsmændene bedes vurdere og oplyse, om det er i overensstemmelse med god rådgivningsskik og/eller pkt. 4.1 og

4.2 i PLR’s samt PAR og F.R.I’s ydelsesbeskrivelse med ændringer og tilføjelser (bilag 3), at byggeriets stade i mødereferaterne registreres i forhold til sektionsopdelte »Byggetidsplaner« og ikke i forhold til udbudstidsplanen, som blandt andet indeholder sanktionsbehæftede terminer for de respektive entreprenører.

Svar:

Der er efter skønsmændenes vurdering ikke i overensstemmelse med god rådgivningsskik, at byggeriets stade i mødereferaterne registreres i forhold til sektionsopdelte »Byggetidsplaner« og ikke i forhold til udbudstidsplanen eller den i øvrigt gældende tidsplan for byggeriet.

I forhold til om det er i overensstemmelse med PLR’s samt PAR og F.R.I’s ydelsesbeskrivelse med ændringer og tilføjelser (bilag 3) svares benægtende i forhold til pkt. 4.1 herunder, at Byggelederen styrer byggeriets samlede tids- og kvalitetsmæssige samt økonomiske forløb tillige med dokumentationen heraf. Byggelederen sikrer desuden koordineringen af fælles byggepladsmæssige aktiviteter. Med hensyn til punkt 4.2 Fagtilsyn fremgår det ikke af bilagene, hvorledes ydelserne er fordelt mellem byggeledelse og fagtilsyn.

Spørgsmål 7.23:

Såfremt delspørgsmål 7.22 besvares helt eller delvist benægtende, bedes skønsmændene vurdere og oplyse, om dette er i overensstemmelse med god rådgivningsskik og/eller pkt. 4.1 og 4.2 i PLR’s samt PAR og F.R.I’s ydelsesbeskrivelse med ændringer og tilføjelser (bilag 3), herunder om Totalrådgiver ved sin registrering og rapportering gennem hele perioden fra den 31. juli 2013 til den 16. juli 2014 har givet Region … behørigt grundlag og mulighed for at reagere på forsinkelserne over for ansvarlige entreprenører.

Svar:

Det er skønsmændenes vurdering, at Totalrådgiver, i den nævnte periode, ikke har handlet i overensstemmelse med god rådgivningsskik og med sin registrering og rapportering ikke har givet Region … behørigt grundlag og mulighed for at reagere på forsinkelserne over for de ansvarlige entreprenører.

I forhold til om det er i overensstemmelse med PLR’s samt PAR og F.R.I’s ydelsesbeskrivelse med ændringer og tilføjelser (bilag

3) svares benægtende i forhold til pkt. 4.1 herunder at Byggelederen styrer byggeriets samlede tids- og kvalitetsmæssige, samt økonomiske, forløb tillige med dokumentationen heraf. Byggelederen sikrer desuden koordineringen af fælles byggepladsmæssige aktiviteter.

Med hensyn til punkt 4.2 Tilsyn fremgår det ikke af bilagene, hvorledes ydelserne er fordelt mellem byggeledelse og fagtilsyn.

Spørgsmål 8.7:

Skønsmændene bedes præcisere, om det er i overensstemmelse med god rådgivningsskik, og/eller pkt. 4.1.1 4.1.2 og 4.2.3 i PLR’s samt PAR og F.R.I’s ydelsesbeskrivelse med ændringer og tilføjelser (bilag 3, side 25f.), ikke at udarbejde en fælles godkendt arbejdstidsplan, men i stedet at erstatte en fælles arbejdstidsplan med de konkret udarbejdede »delarbejdstidsplaner« for de forskellige sektioner, som sygehuset er inddelt i.

Skønsmændene bedes som led i deres svar redegøre for, om der ved den valgte, alternative fremgangsmåde er sikret en koordineret aktivitetsrækkefølge som i tilstrækkelig grad tager højde for indbyrdes afhængigheder på tværs af entrepriser og på tværs af de sektioner, som sygehuset er opdelt i.

Svar:

Det er skønsmændenes vurdering, at det ikke er i overensstemmelse med god rådgivningsskik at undlade at udarbejde en fælles godkendt arbejdstidsplan men i stedet at erstatte en fælles arbejdstidsplan med de konkret udarbejdede »delarbejdstidsplaner« for de forskellige sektioner, som sygehuset er inddelt i med mindre, det er aftalt således.

I forhold til om det er i overensstemmelse med PLR’s samt PAR og F.R.I’s ydelsesbeskrivelse med ændringer og tilføjelser (bilag 3) svares benægtende i forhold til pkt. 4.1 herunder, at

»Byggelederen styrer byggeriets samlede tids- og kvalitetsmæssige, samt økonomiske forløb tillige med dokumentationen heraf. Byggelederen sikrer desuden koordineringen af fælles byggepladsmæssige aktiviteter«.

Skønsmændene kan ikke på det foreliggende grundlag med sikkerhed udtale sig om, hvorvidt den valgte alternative fremgangsmåde har sikret en koordineret aktivitetsrækkefølge som i tilstrækkelig grad tager højde for indbyrdes afhængigheder på tværs af entrepriser og på tværs af sektioner, som sygehuset er opdelt i.«

Skønsmændene er blevet afhjemlet under den mundtlige forhandling.

Procedure
Region …

Erstatning/afslag

Projektmangler

Totalrådgiveren har i udbudsmaterialet glemt at medtage en række nødvendige ydelser, som Region … efter indgåelse af entreprisekontrakterne har måttet tilkøbe. Disse tilkøb har medført meromkostninger, og tabet herved udgør 7.646.145 kr. Dette tab skal Totalrådgiveren erstatte. Subsidiært skal Totalrådgiverens honorar nedsættes med et afslag på ikke under 2,5 mio. kr.

Ifølge totalrådgivningsaftalen skulle projekteringen udføres i en detaljeringsgrad, som svarer til hovedprojekt, og der skulle udføres kvalitetssikring og projektgranskning.

Entreprenørernes aftalesedler, i alt 1937, er blevet forsynet med årsagskoder, hvoraf P1, der betegner projekteringsfejl eller projekteringsmangler, omfatter 972 aftalesedler. Klassificeringen har været drøftet mellem parterne senest på et årsagskodemøde den 2. juni 2014. På grundlag af en oversigt over P1-aftalesedler (P1- regnskabet) kan det udledes, at der reelt kun er uenighed om 59 af de 972. Ved dette regnskab har Regionen godtgjort omfanget af projektmangler, som skyldes totalrådgiveren. Subsidiært gøres det gældende, at P1-projektregnskabet har sandsynliggjort, at omfanget af projektmangler kan henføres til Totalrådgiver i et sådant omfang, at Regionen har løftet bevisbyrden for, at årsagerne til forglemmelserne kan henføres til Totalrådgiverens forhold. Regionen tiltræder, at det under byggeperiodens projektopfølgning i en vis grad vil være nødvendigt at gennemføre præciseringer samt projekttilretninger og -tilpasninger, der ikke er udtryk for, at totalrådgiver har handlet ansvarspådragende, når de blot ikke overstiger, hvad der er sædvanligt for et byggeri som det aktuelle. I den foreliggende sag har totalrådgiveren imidlertid handlet ansvarspådragende. Det skyldes, at en beregning af mængden af aftalesedler vedrørende ekstraarbejder og forlænget byggepladsdrift minus bygherretilkøb (uforudsete udgifter) sat i forhold til entreprisesummen inklusive afsatte beløb til forudseelige udgifter (UFO-procenten) viser en UFO-procent der overstiger det sædvanlige.

Regionens tab udgør 7.646.145 kr. inklusive moms, hvilket er beregnet som 15 % af de samlede udgifter til ekstraarbejder eksklusive forlænget byggepladsdrift minus bygherretilkøb, 40.779.441 kr. eksklusive moms. Regionen har begrundet denne tabsopgørelse med, at en entrepriseydelse udført som ekstraarbejde er mindst 15 % dyrere end samme ydelse udført som kontraktarbejde, fordi ekstraarbejdet i modsætning til kontraktarbejdet ikke har været konkurrenceudsat.

Såfremt erstatningskravet ikke tages til følge, herunder fordi tabet ikke anses for bevist, gør Regionen gældende, at Totalrådgiveren har leveret en mangelfuld ydelse af værdiforringende karakter og derfor må tåle et afslag i honoraret for for- og hovedprojekt samt deltagelse i entrepriseudbud, der senere er udvidet betydeligt med projekteringshonorar for tillægsaftaler.

Forsinkelse

Regionen gør gældende, at byggeriet blev væsentligt forsinket som følge af forlængelse af byggeperioden, og at den indtrådte forsinkelse kan henføres til Totalrådgivers ansvarspådragende fejl i form af følgende:

En ukoordineret udførelsestidsplan (udbudstidsplan), hvor der ikke er taget højde for de indbyrdes sammenhænge mellem de enkelte arbejder og fagentrepriser.

Et usædvanligt stort omfang af projektmangler. Projektmangler har medført forstyrrelser af byggerytmen og forlængelse af byggeperioden.

Totalrådgivers mangelfulde byggeledelse. Totalrådgivere har ikke foretaget en systematisk registrering af entreprenørernes forsinkelser med stillingtagen til, hvilken entreprenør, der er ansvarlig for indtrådt forsinkelse. Totalrådgiver har heller ikke foretaget en systematisk registrering af afvist og godkendt tidsfristforlængelse samt årsager til forsinkelse i forhold til udbudstidsplanen. Endelig har Totalrådgiver undladt at udarbejde og ajourføre en fælles forpligtende arbejdstidsplan.

Bevisbyrden bør omlægges eller i hvert fald lempes, idet Regionen netop som følge af Totalrådgivers misligholdelse ikke i fuld udstrækning kan dokumentere årsagssammenhængen. Det gælder både forsinkelsesårsagerne, årsagssammenhængen og Regionens tab.

Den aftalte aflevering skulle ske den 14. januar 2014, men aflevering skete først den 4. august 2014, hvilket med fradrag af helligdage er 138 dage, hvoraf Totalrådgiveren ikke kan redegøre for 95.

Regionen har måttet betale entreprenørerne kompensation for den forlængede byggeperiode med i alt 24.067.011 kr. inklusive moms. Det kan ikke afvises, at kompensationsbeløbene indebærer, at entreprenører, der var i ansvarspådragende forsinkelse, blev honoreret. Men dette skyldes, at Totalrådgiverens misligholdelse forårsagede, at det ikke var muligt at godtgøre enkelte entreprenørers muligt ansvarspådragende forsinkelse.

Tabet opgøres herefter til 95/138 * 24.067.011 kr. eller 16.567.870 kr. inklusive moms.

Regionen har reklameret rettidigt, herunder i hvert fald ved brevet af 28. november 2013 fra advokat Tina Braad.

Ansvarsbegrænsning

Regionen anerkender, at Totalrådgiverens erstatningsansvar er begrænset ved klausulen i rådgiveraftalens punkt 11 om beløbsbegrænsning til de aftalte forsikringssummer i punkt 12. De anerkender endvidere, at der er udbetalt erstatning for et andet forhold på 1.750.000 kr., der således fragår i dækningssummen. Den relevante dækningssum angår tingskade og er angivet i rådgiveraftalens punkt 12 som 10 mio. kr., men på vilkår, at

»Forsikringen skal kunne genopfyldes en gang i projektperioden eller den efterfølgende ansvarsperiode«. Det er Totalrådgiveren, der kan sørge for genopfyldning, og det kunne og burde de have gjort. Regionen har ultimo 2017 opfordret Totalrådgiver til at genopfylde forsikringen.

I forhold til Regionen skal Totalrådgiveren ansvarsmæssigt stilles på samme måde, som hvis de havde sørget for genopfyldning af dækningssummen. Der havde i så fald resteret en dækningssum på 18,25 mio. kr., og Totalrådgiverens ansvar er derfor kun begrænset til dette beløb.

Tilbagebetaling

Regionen gør gældende, at de har krav på tilbagebetaling af de betalinger af visse tillægshonorarer, der skete i januar og februar 2015, medmindre voldgiftsretten fastslår, at Totalrådgiveren havde krav på de pågældende tillægshonorarer.

Regionen gør herunder gældende, at betalingerne skete ved en fejl, og betalingerne kan ikke sidestilles med en anerkendelse af kravene.

Ved modtagelsen vidste eller burde Totalrådgiveren vide, at betalingerne skyldtes en fejl, og de var således i ond tro. Allerede derfor har Regionen krav på tilbagebetaling.

Subsidiært gør Regionen gældende, at god tro hos modtageren blot er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse for at afskære tilbagesøgning.

Totalrådgiver burde efter en almindelig loyalitetsforpligtelse straks have underrettet Regionen om, at de havde betalt en del af de udestående fakturaer.

Der er ikke i øvrigt nogen momenter, der kan begrunde, at tilbagesøgning afskæres. Regionen har reageret inden rimelig tid, efter at de blev bekendt med fejlen. Indrettelsesbetragtninger taler heller ikke imod, og det ville efter en samlet vurdering være urimeligt at afskære tilbagesøgning ved en fejlagtig betaling i et så stort og komplekst mellemværende som det foreliggende.

Yderligere honorar mv.

Ad AS 75 og 76: Regionen anerkender, at Totalrådgiveren skal have tillægshonorar af ekstra håndværkerudgifter i overensstemmelse med aftalen på mødet den 19. april 2012 og i overensstemmelse med notaterne af 29. marts, 17. april og 29. maj 2012, og at Totalrådgiveren efter aftalen som udgangspunkt skal have honorering på 8,9 % af alle ekstra håndværkerudgifter, hvad enten udgifterne har været forudsete eller uforudseelige. Regionen gør imidlertid gældende, at kravet skal opgøres efter de endelige håndværkerudgifter ifølge byggeregnskabet, og ikke de kalkulerede, samt at udgifter til projekteringsfejl og projekteringsmangler, forlig om forlænget byggetid og forceringsomkostninger skal trækkes fra. Dette medfører, at der ikke er noget krav om restbetaling.

Ad AS 115: Regionen gør gældende, at der i perioden efter afleveringen den 4. august 2014 er tale om ydelser, der efter aftalen er dækket af det faste honorar. Den øvrige del af de 17 måneders forlængelse bestrides tillige, navnlig under henvisning til, at AS 60 er endelig for de første fire måneder, at en del er dækket af tillægsaftalerne 1 og 4 om sterilcentral, at en del er dækket af tillægsaftale 44 om fremskudt udbud, og at en del skyldes forsinkelse, som Totalrådgiveren er ansvarlig for og derfor ikke kan kræve tillægshonorar for. Såfremt voldgiftsretten finder, at Totalrådgiveren er berettiget til tillægsbetaling for arbejde i hele eller en del af perioden, gøres det endvidere gældende, at honorering skal opgøres på grundlag af det mertidsforbrug, Totalrådgiveren kan dokumentere at have haft. Et sådant merforbrug er imidlertid ikke godtgjort og er for visse poster, f.eks. projektopfølgning usandsynligt.

Ad AS 70: Regionen anerkender, at ydelsen er honorarbærende, men gør gældende, at honoraret skal beregnes af håndværkerudgiften og således er dækket af AS 75 og 76.

Ad AS 88: Regionen gør gældende, at ydelsen ikke er bestilt og i øvrigt er omfattet af de kontraktuelle ydelser, idet ordningen falder inden for udvidet tilsyn.

Ad AS 89: Regionen gør gældende, at ydelsen er omfattet af de kontraktuelle ydelser, idet bistanden falder inden for rammerne af ydelsesbeskrivelsens punkt 8.44 om bistand ved tvister.

Ad AS 93: Regionen gør gældende, at ydelsen er omfattet af de kontraktuelle ydelser, idet bistanden falder inden for rammerne af den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse og den almindelige ydelsesbeskrivelses punkt 2.1 og 4.1.

Ad AS 96: Regionen gør gældende, at ydelsen er omfattet af de kontraktuelle ydelser, idet bistanden falder inden for rammerne af den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse og den almindelige ydelsesbeskrivelses punkt 2.1 og 3.5.

Ad AS 103: Regionen gør gældende, at ydelsen er omfattet af de kontraktuelle ydelser, idet bistanden falder inden for rammerne af den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse og den almindelige ydelsesbeskrivelses punkt 2.1, 3.4, 3.5, 4.2, 6.1, 8.2 samt 8.28-30. Ad AS 104: Regionen gør gældende, at ydelsen er omfattet af de kontraktuelle ydelser, idet bistanden falder inden for rammerne af den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse og den almindelige ydelsesbeskrivelses punkt 3.5.

Ad AS 110: Regionen gør gældende, at ydelsen er omfattet af de kontraktuelle ydelser, idet bistanden falder inden for rammerne af den projektspecifikke ydelsesbeskrivelses punkt 2.1 og 6.1 samt den almindelige ydelsesbeskrivelses punkt 6.1.

Ad AS 113: Regionen gør gældende, at ydelsen er omfattet af de kontraktuelle ydelser, idet bistanden falder inden for rammerne af den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse og den almindelige ydelsesbeskrivelses punkt 2, 4.1 og 8.2.

Ad AS 125: Regionen gør gældende, at der er tale om ydelser, der efter aftalen er dækket af det faste honorar, jf. AS 115

Ad AS 129: Regionen gør gældende, at kravet om en supplerende test blev stillet af Statens Serum Institut på baggrund af den af Totalrådgiveren foreslåede løsning, der var ny. Ydelsen er derfor omfattet af de kontraktuelle ydelser.

Ad Indeksering: Regionen er enig i Totalrådgiverens opgørelse af og redegørelse for kravet om indeksering.

Ad Garanti og garantiomkostninger: Regionen er enig i, at sikkerhedsstillelsen på 2,5 mio. kr. efter rådgiveraftalens punkt 10 skulle nedskrives til 5 % af honorarsummen, dvs. 1,25 mio. kr. efter kontraktindgåelse med entreprenører, dvs. den 30. april 2012, og frigives helt ved godkendt aflevering af byggeriet, dvs. den 4. august 2014. …’s garanti bestemmer imidlertid, at krav skal anmeldes inden udløb af afhjælpningsperioden, der må forstås som fem år efter aflevering af byggeriet, dvs. indtil 4. august 2019, jf. ABR 89 punkt 6.2.3.1, og garantien indeholder ingen bestemmelser om nedskrivning inden dette tidspunkt. Garantien er bindende for både Totalrådgiver og [garanten], og det er således uden betydning, at Totalrådgiver har stillet en mere omfattende garanti, end de var forpligtet til. Regionen har derfor været berettiget til at nægte nedskrivning og frigivelse før 4. august 2019, og Totalrådgiveren har derfor ikke krav på dækning af garantiomkostninger. Regionens krav under nærværende sag er alle fremsat inden garantiperiodens udløb, og garantien er derfor heller ikke blevet nedskrevet på denne dag. Den skal derfor først frigives, når Totalrådgiveren har opfyldt sine forpligtelser efter voldgiftsrettens kendelse. Opgørelsen af kravet på dækning af garantiomkostninger er beløbsmæssigt ikke bestridt.

Ad Renter af ubestridte krav: Regionen er enig i Totalrådgiverens opgørelse af og redegørelse for kravet om renter af ubestridte krav.

Ad Renter af bestridte krav: Regionen er enig i Totalrådgiverens opgørelse af og redegørelse for kravet om renter af bestridte krav.

Renter

Regionen kræver sædvanlig procesrente af erstatningskravet på 18.250.000 kr. fra sagens anlæg den 9. maj 2016, hvilket ikke bestrides af Totalrådgiveren.

Af den øvrige del af det påståede krav, 17.409.938 kr. kræver regionen rente fra den sidste af betalingerne i februar 2015, dvs. fra den 26. februar 2015, subsidiært fra sagens anlæg.

Totalrådgiveren

Erstatning/afslag

Projektmangler

Totalrådgiveren har gjort gældende, at det ikke er bevist, at der er fejl eller mangler ved projekteringen, der kan begrunde erstatningsansvar for Totalrådgiveren eller afslag i honoraret. Det er almindeligt anerkendt, at det ikke er udtryk for en fagmæssig fejl, at det under byggeperioden i et vist omfang er nødvendigt at foretage projektrettelser, projektafklaringer og projektopfølgninger, der kan begrunde krav fra entreprenøren på merbetaling.

Dette er navnlig relevant for et byggeri som det foreliggende, der som sygehusbyggeri i sig selv er kompliceret, og som ud over nybyggeri har omfattet ombygning og tilbygning, hvortil kommer, at sygehuset har været i drift under byggeriet.

Der er ikke ført bevis for, at der er nogen del af den aftalte ydelse, der ikke er leveret, eller at opfyldelsen er behæftet med konkrete fagmæssige fejl eller mangler. Der er ikke indgået aftale om, at aftalesedler med årsagskode P1 betegner projekteringsfejl, der må tilregnes Totalrådgiveren som ansvarspådragende eller mangelfuld ydelse. På årsagskodemøderne har Totalrådgiveren understreget, at hvis Regionen ønsker at rejse et økonomisk krav om erstatning eller afslag over for Totalrådgiveren, kan dette ske ud fra de enkelte aftalesedler.

Der er derfor hverken grundlag for erstatning eller afslag.

Det er i øvrigt ikke bevist, at Regionen har lidt noget tab som følge af mulige ansvarspådragende forhold. Beviset for et tab som grundlag for et erstatningskrav kan ikke føres som sket. Det er ikke bevist, at prisen for alle ekstraarbejder er 15 % højere end den ville have været, hvis prisen havde været konkurrence udsat.

Forsinkelse

Totalrådgiveren bestrider at have handlet ansvarspådragende med forsinkelse til følge.

Der er ikke grundlag for at kritisere udbudstidsplanen. Totalrådgiveren havde tilrådet Regionen at forlænge byggeperioden, fordi tidsplanen var urimelig stram i forhold til det byggeri, der skulle gennemføres. Den meget stramme tidsplan medførte byggetekniske uhensigtsmæssigheder i form af komplicerede udførelsesmæssige afhængigheder. Denne svaghed ved udbudstidsplanen kan derfor ikke bebrejdes rådgiveren.

Det er ikke godtgjort, at der var projektmangler, og heller ikke at mulige projektmangler forstyrrede byggerytmen og forlængede byggeperioden.

Totalrådgivers mangelfulde byggeledelse. Totalrådgiver foretog i den relevante periode tilstrækkelig registrering både af entreprenørernes forsinkelser og af godkendte tidsfristforlængelser i forhold til udbudstidsplanen. Totalrådgiver gjorde en meget betydelig indsats for at udarbejde en fælles forpligtende arbejdstidsplan, men det var ikke muligt, idet entreprenørerne nægtede at godkende den, og Regionen ikke ville godkende en arbejdstidsplan, der gik ud over udbudstidsplanens rammer.

Regionen har bevisbyrden for, at der foreligger ansvarspådragende forhold, og for at de har forårsaget et tab. Der er ikke grundlag for at omlægge eller lempe bevisbyrden, hverken for forsinkelsesårsagerne, årsagssammenhængen eller Regionens påståede tab.

Forskydningen af afleveringen – fra 14. januar til 4. august 2014 udgjorde 134 dage, ikke 138.

De godkendte tidsforskydninger udgjorde iflg. Bilag 1 til notatet af 10. december 2013 85,5 dag for sektion D&M, 93,5 for sektion N og 82,5 for sektion L. Der var en række årsager hertil:

 • Ændrede funderingsforhold i og omkring bygninger.
 • Udskiftning af ikke bæredygtig jord.
 • Vand i undergrunden.
 • Overgravning af ledninger, kabler og flytning af eksisterende kabler.Klagers incitamentsaftale med E1 (jordankre, opspænding, tid).
 • Uforudsete forhold omkring konstruktioner og bygningsdele i forbindelse med sammenbygning mellem nyt og eksisterende byggeri.
 • Ændrede forudsætninger for projektgrundlaget.

Den samlede forsinkelse for råhuset, sektion D&M var 120 dage, hvoraf 86,5 var godkendte, 61,5 for vejrlig, 24 for projektrelaterede forhold. Udtrykket projektrelaterede forhold er en neutral betegnelse og konkret var det ikke noget, der skyldtes Totalrådgiveren. Tilbage var 34 dage, som der ikke kan redegøres sikkert for.

Regionens betaling af kompensation til entreprenørerne for den forlængede byggeperiode var samlet set en økonomisk fordelagtig løsning og er ikke udtryk for tab.

Der er intet, der understøtter, at Regionen ikke kunne have fået dækket tabet delvis ved at opkræve dagbod fra entreprenørerne. Der er således ikke godtgjort noget tab – og slet ikke et tab i den størrelsesorden, som Regionen hævder.

I øvrigt er kravet fortabt pga. for sen reklamation.

Ansvarsbegrænsning

Totalrådgiveren gør gældende, at genopfyldning af forsikringens dækningssum forudsætter en aftale mellem parter eller i det mindste en anmodning fra Regionen. Hertil kommer, at genopfyldning ikke vil have betydning for krav, der allerede er rejst mod Totalrådgiveren, når totalrådgiveren tegner genopfyldningen, eller som de har kendskab til på dette tidspunkt. Det er nemlig ikke muligt at tegne forsikring til dækning af tab, der allerede er konstateret. Det gælder også genopfyldning.

Tilbagebetaling

Totalrådgiveren bestrider, at Regionen kan kræve tilbagebetaling af de stedfundne betalinger i januar og februar 2015. Det gælder såvel betalinger af krav, som Totalrådgiveren senere har anerkendt var uberettigede, som krav, som voldgiftsretten måtte afvise.

Totalrådgiveren bestrider, at betalingerne skete ved en fejl, og betalingerne må sidestilles med en anerkendelse af kravene.

Totalrådgiveren var ved modtagelsen i god tro, idet de hverken vidste eller burde vide, at betalingerne skyldtes en fejl.

Totalrådgiver underrettede Regionen om de modtagne betalinger og var ikke som følge af almindelig loyalitet forpligtet til at gøre mere, end de gjorde.

Regionen har ikke reageret inden rimelig tid, efter at de blev bekendt med eller burde være blevet bekendt med fejlen.

Totalrådgiveren har indrettet sig på de modtagne betalinger, og det ville være urimeligt, hvis de skal betale tilbage.

Yderligere honorar mv.

Ad AS 75 og 76: Totalrådgiveren har gjort gældende, at der på mødet den 19. april 2012 og i overensstemmelse med notaterne af 29. marts, 17. april og 29. maj 2012 blev indgået aftale om tillægshonorar af fremtidig tilvækst i håndværkerudgifterne, uanset om der var tale om forudsete eller uforudseelige udgifter. Aftalesedlerne blev i overensstemmelse hermed oprettet allerede tidligt i 2013 henholdsvis i januar og april, og aftalerne blev bekræftet på statusmødet den 16. august 2013 om projektøkonomi. Efter aftalerne skulle Totalrådgiveren som udgangspunkt have honorering på 8,9 % af alle ekstra håndværkerudgifter, beregnet af alle aftalesedler med entreprenørerne.

Totalrådgiveren har tiltrådt, at der ikke skal beregnes tillægshonorar af håndværkerudgifter, der beror på et forhold, som Totalrådgiveren forligsmæssigt har anerkendt at være ansvarlig for, og dette er der allerede taget højde for ved opgørelsen af kravet. Men Totalrådgiveren bestrider, at alle håndværkerudgifter, der er kodet med P1 skal behandles på denne måde. Disse udgifter omfatter nemlig også udgifter, som beror på et forhold, som Totalrådgiveren ikke er ansvarlig for, såsom projektafklaringer og -tilretninger, herunder f.eks. i tilfælde, hvor det viser sig, at tegningsmaterialet vedrørende eksisterende forhold ikke var retvisende.

Ad AS 115: Totalrådgiveren har gjort gældende, at kravet, der vedrører forlænget byggeperiode både før aflevering og efter aflevering indtil 15. september 2014 i sin helhed er berettiget. For perioden før aflevering bestrides det, at der er indtrådt forsinkelse, som Totalrådgiveren er ansvarlig for. For så vidt angår perioden efter, henviser Totalrådgiveren til, at byggeriet ikke var afleveringsmodent, og at den fremskudte aflevering alene blev valgt, fordi Regionen ønskede grundlag for fremskudt indflytning. Ad AS 70: Totalrådgiveren gør gældende, at ydelsen efter aftalen om honorering af tillægsydelser skal afregnes efter medgået tid, da det forhold, den vedrører, ikke har udløst ekstra håndværkerudgifter af betydning.

Ad AS 88: Totalrådgiveren gør gældende, at ydelsen ikke er omfattet af de kontraktuelle ydelser, idet ordningen falder uden for tilsyn og udvidet tilsyn.

Ad AS 89: Totalrådgiveren bestrider, at ydelsen er omfattet af de kontraktuelle ydelser, idet bistanden falder uden for rammerne af ydelsesbeskrivelsens punkt 8.44 om bistand ved tvister.

Ad AS 93: Totalrådgiveren bestrider, at ydelsen er omfattet af de kontraktuelle ydelser, idet bistanden falder uden for rammerne af den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse og den almindelige ydelsesbeskrivelse, herunder punkt 2.1 og 4.1.

Ad AS 96: Totalrådgiveren bestrider, at ydelsen er omfattet af de kontraktuelle ydelser, idet bistanden falder uden for rammerne af den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse og den almindelige ydelsesbeskrivelse, herunder punkt 2.1 og 3.5.

Ad AS 103: Totalrådgiveren bestrider, at ydelsen er omfattet af de kontraktuelle ydelser, idet bistanden falder uden for rammerne af den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse og den almindelige ydelsesbeskrivelse, herunder punkt 2.1, 3.4, 3.5, 4.2, 6.1, 8.2 samt 8.28-30.

Ad AS 104: Totalrådgiveren bestrider, at ydelsen er omfattet af de kontraktuelle ydelser, idet bistanden falder uden for rammerne af den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse og den almindelige ydelsesbeskrivelse, herunder punkt 3.5.

Ad AS 110: Totalrådgiveren bestrider, at ydelsen er omfattet af de kontraktuelle ydelser, idet bistanden falder uden for rammerne af den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse, herunder punkt 2.1 og 6.1, samt den almindelige ydelsesbeskrivelse, herunder punkt 6.1. Ad AS 113: Totalrådgiveren bestrider, at ydelsen er omfattet af  de kontraktuelle ydelser, idet bistanden falder uden for rammerne af den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse og den almindelige ydelsesbeskrivelse, herunder punkt 2, 4.1 og 8.2.

Ad AS 125: Totalrådgiveren bestrider, at der er tale om ydelser, der efter aftalen er dækket af det faste honorar. Byggeriet var ikke afleveringsmodent, og at den fremskudte aflevering alene blev valgt, fordi Regionen ønskede grundlag for fremskudt indflytning, jf. AS 115.

Ad AS 129: Totalrådgiveren gør gældende, at kravet om en supplerende test blev stillet af Regionen og ikke var et myndighedskrav. Ydelsen er derfor ikke omfattet af de kontraktuelle ydelser, idet bistanden falder uden for rammerne af den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse og den almindelige ydelsesbeskrivelse.

Ad Indeksering: Totalrådgiveren har krav på indeksering af de omstridte tillægshonorarer, AS 70-129, bortset fra AS 75, 76, 103 og 104, og det omstridte krav om indeksering, der indgår i Totalrådgiverens påstand er opgjort under forudsætning af, at voldgiftsretten tager samtlige krav på tillægshonorarer til følge. Indekseringen af de enkelte tillægshonorarer er specificeret på et støttebilag. Hvis der frifindes helt eller delvis for et tillægshonorar, skal indekseringskravet nedsættes forholdsmæssigt.

Ad Garanti og garantiomkostninger:

Efter rådgiveraftalens punkt 10 skulle den stillede sikkerhed nedskrives til 5 % af honorarsummen efter kontraktindgåelse med entreprenører og frigives helt ved godkendt aflevering af byggeriet. [Garantens] garanti henviste til rådgiveraftalen. Den bestemmer, at krav skal anmeldes inden udløb af afhjælpningsperioden og indeholder ikke nogen bestemmelser om nedskrivning. Uanset policeteksten har Regionen i forhold til Totalrådgiveren kun ret til sikkerhedsstillelse i overensstemmelse med den indgåede rådgiveraftale. Regionen var derfor ikke berettiget til som sket at modsætte sig nedskrivning og frigivelse i overensstemmelse med rådgiveraftalen. Regionen er derfor forpligtet til at erstatte de ekstra garantiomkostninger, som Regionens nægtelse af nedskrivning og frigivelse har påført Totalrådgiveren. Kravet er opgjort til 188.500 [kr.] for løbende kvartalsvis betaling i perioden fra 4. kvartal 2014 til og med 3. kvartal 2019. Opgørelsen af dette krav er beløbsmæssigt ikke bestridt. Regionen er derfor forpligtet til at frigive garantien nu.

Ad Renter af ubestridte krav: Der er enighed om denne post

Ad Renter af bestridte krav: Totalrådgiveren har krav på forrentning af nogle af de omstridte tillægshonorarer, nemlig AS 70, 88, 89, 93, 96, 110 og 115 samt af det afledte indekseringskrav, og det bestridte krav om forrentning, der indgår i Totalrådgiverens påstand er opgjort under forudsætning af, at voldgiftsretten tager samtlige krav vedrørende disse poster til følge. Forrentningen af de enkelte poster er specificeret på et støttebilag. Hvis der frifindes helt eller delvis for en af disse poster, skal forrentningskravet nedsættes forholdsmæssigt.

Renter

Totalrådgiveren anerkender, at Regionen er berettiget til procesrente af hele det krævede beløb fra sagens anlæg den 9. maj 2016, men bestrider Regionens principale påstand om forrentning fra den 26. februar 2015 af den del af kravet, der ikke vedrører erstatningskravet, og således i det hele skyldes tilbagesøgningskravet.

Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
Erstatning/afslag

Projektmangler

Voldgiftsretten lægger efter bevisførelsen, herunder navnlig F’s (fra TR2) forklaring, til grund, at ordningen med at forsyne entreprenørernes aftalesedler med en årsagskode blev foreslået af Totalrådgiveren. Det skete, efter at en opgørelse primo maj 2013 af kontoen for uforudseelige omkostninger (UFO) havde vist et forbrug på 87 % af budgettet. Forslaget blev stillet, for at man fra kontoen for UFO skulle få udskilt de aftalesedler, der vedrørte Regionens ønsker om tilkøb eller ændringer i projektet.

Koderne var beskrevet ved stikord, såsom projektmangel, projektændring, tilkøb, grænseflade og diverse, men der blev ikke udformet nogen definition af kriterierne for de enkelte koder, endsige indgået aftale om en definition.

Retsvirkningen i forhold til Totalrådgiveren var heller ikke klarlagt. Men det må lægges til grund, at uanset at koden P1 blev benævnt projektmangel, skulle den ikke forstås som udtryk for, at der var tale om et forhold, der var ansvarspådragende for Totalrådgiveren eller gav grundlag for nedsættelse af honoraret. Parterne mødtes gentagne gange for at gennemgå de foreliggende aftalesedler med henblik på at afklare eventuelle uenigheder om de påførte koder. Allerede ved de første møder 25.-27. september 2013 i forbindelse med tilrettelæggelse af ordningen kort efter dens opstart blev det således understreget af Regionen, at koden P1 ikke er ensbetydende med projekteringsfejl, og Totalrådgiveren pointerede, at hvis Regionen ønsker at rejse et evt. økonomisk krav over for rådgiverne, kan det kun ske pr. aftaleseddel. Økonomisk krav må her forstås som krav om erstatning eller honorarnedslag. Disse udsagn blev anført i referatet og ordret gentaget i alle referaterne fra senere møder. G’s og F’s (fra TR2) forklaringer om kodningen er i det væsentlige i overensstemmelse hermed.

Efter bevisførelsen, herunder navnlig N’s (fra Regionen) mailkorrespondance i februar 2013 med Totalrådgiveren, lægger voldgiftsretten endvidere til grund, at Regionen var opmærksom på, at der i et projekt som det aktuelle ville være aftalesedler begrundet i uforudsete forhold og projektafklaringer. Dette forhold er således i god harmoni med Regionens forståelse af, at koden P1 ikke betød, at der forelå en projekteringsfejl, der udløste erstatningsansvar eller honorarnedsættelse.

Der er ikke under sagen ført bevis for nærmere bestemte konkrete projektforhold, som kunne være ansvarspådragende for Totalrådgiveren eller kunne føre til at fastslå, at Totalrådgiveren ikke havde leveret den aftalte projekteringsydelse fuldt ud eller havde leveret et projekt, der for så vidt angår det konkrete projektforhold var så mangelfuldt, at der er grundlag for nedsættelse af honoraret. En sådan bevisførelse har end ikke været forsøgt.

Voldgiftsretten er enig med Totalrådgiveren i, at det ikke er udtryk for en fagmæssig fejl, at det under en byggeperiode i et vist omfang er nødvendigt at foretage projektrettelser, projektafklaringer og projektopfølgninger, der kan begrunde krav fra entreprenøren på merbetaling. Omfanget vil afhænge af byggeriets størrelse og karakter. Efter bevisførelsen, herunder de samstemmende forklaringer, finder voldgiftsretten det godtgjort, at det foreliggende byggeri var af endog betydelig størrelse og kompleksitet, idet der var tale om sygehusbyggeri med både ombygning og nybyggeri, herunder ved tilbygning til eksisterende bebyggelse, og med sygehuset i fuld drift under hele byggeriet.

På denne baggrund er antallet af aftalesedler, herunder aftalesedler kodet som P1, i den foreliggende sag ikke af et sådant omfang, at dette i sig selv må anses som bevis for, at projekteringen var ansvarspådragende eller så mangelfuld, at der var grundlag for nedsættelse af honoraret. Der er ikke fuldstændig enighed mellem parterne om omfanget af aftalesedler, der med rette er kodet som P1, men selv hvis man måtte lægge Regionens påstande om omfanget til grund, er dette ikke nok til at statuere ansvar eller honorarnedslag.

Allerede fordi det således ikke er godtgjort, at Totalrådgiveren i forbindelse med projekteringen har udvist ansvarspådragende forhold, er der ikke grundlag for at pålægge erstatningsansvar herfor, og voldgiftsretten har dermed ikke anledning til at tage stilling til spørgsmålet om tab.

Det er heller godtgjort, at Totalrådgiveren ikke har leveret hele den aftalte projekteringsydelse eller har leveret et mangelfuldt projekt.

Voldgiftsretten frifinder herefter Totalrådgiveren for Regionens krav om erstatning subsidiært honorarnedslag for projektmangler.

Forsinkelse

Totalrådgiveren påpegede både forud for udbuddet og under udbuddet, at tidsplanen var for stram i forhold til omfanget og karakteren af det byggeri, der skulle gennemføres. For at imødekomme dette blev der iværksat flere tiltag, dels ved at gennemføre flere udbudsrunder, således at visse arbejder blev udbudt og gennemført forud for det egentlige byggeri (udbudspakke 3), dels ved under udbuddet af udbudspakke 3 at forlænge byggeperioden med fire måneder. Totalrådgiveren havde anbefalet seks måneder, så Regionen fulgte kun rådet delvis. Uanset dette fortsatte Totalrådgiveren imidlertid arbejdet uden forbehold overfor Regionen om, at den forlangte tidsplan var umulig at gennemføre. Over for de bydende havde Totalrådgiveren da også

inden forlængelsen af udførelsesperioden med fire måneder – givet udtryk for, at deres vurdering var, at de tidsmæssige vilkår var en udfordring, men at de havde udarbejdet en udførelsestidsplan, som kunne overholdes, om end den var stram.

Totalrådgiveren var således særdeles opmærksom på, at udførelsestiden var meget stram i forhold til byggeopgavens omfang og kompleksitet. Hertil kom, at arbejdet blev udbudt i en storentreprise (lukket råhus) og 5 fagentrepriser, som efter udbudstidsplanen skulle udføres i perioder, hvor fagentreprenørerne i vidt omfang overlappede hinanden og til dels også råhusentreprenøren. Udbudstidsplanen var opdelt i overordnede sektioner, men der var ingen underopdeling af de enkelte entrepriser på etager/bygningsafsnit og aktiviteter. Udbudstidsplanen indeholdt således ikke nogen plan for de indbyrdes sammenhænge mellem de enkelte entreprenører og disses enkelte aktiviteter. Dette blev i øvrigt kritiseret under udbuddet af udbudspakke 3 og inden forlængelsen og dermed inden udarbejdelsen af den endelige udbudstidsplan. Det blev nemlig kritiseret af en af de deltagende entreprenører, der anførte, at delfag og disses delaktiviteter ikke fremgik af tidsplanen. Totalrådgiveren svarede, at udbudstidsplanen gav visse friheder inden for en aktivitet for en storentreprise, hvilket var normalt ved planlægning med en storentreprise.

Voldgiftsretten finder, at denne udformning af udbudstidsplanen var usædvanlig og helt utilstrækkelig for et byggeri udbudt i stor- og fagentreprise med et omfang og en karakter og så stram udførelsesperiode som det foreliggende, og at dette også var tilfældet, selv om råhuset var udbudt i en storentreprise. Voldgiftsretten finder, at denne udformning af udbudstidsplanen trods advarsler i sig selv var ansvarspådragende for Totalentreprenøren. Voldgiftsretten bemærker, at skønsmændene ikke har taget stilling hertil, da de ikke har været spurgt om udformningen af udbudstidsplanen.

Arbejdet med at udarbejde en koordineret arbejdstidsplan kom i gang meget sent efter byggeriets påbegyndelse i juni 2012; første udkast til planen forelå først i begyndelsen af oktober 2012, fire måneder senere. I perioden frem til juli 2013 fortsatte byggeledelsen bestræbelserne på at få godkendt en koordineret arbejdstidsplan, men uden resultat. Voldgiftsretten finder, at dette var en følge af den utilstrækkelige udbudstidsplan, idet den manglende plan for de indbyrdes sammenhænge mellem de enkelte entreprenører og disses enkelte aktiviteter i realiteten gav dem en frihed til hver for sig at tilrettelægge deres arbejde alene i egen interesse og uden hensyntagen til de andre, og dermed en frihed til at betinge godkendelse af en mere detaljeret og koordineret tidsplan af en økonomisk kompensation. Byggeledelsens eneste råd til Regionen var reelt i denne periode, at de skulle opgive at få gennemført byggeriet inden for rammerne af udbudstidsplanen.

Effektive tiltag blev først iværksat, efter at Q (fra UR1) i juli 2013 var tiltrådt som leder for byggeledergruppen. Det resulterede først i en ændret styring gennem korte aktivitetsplaner og dernæst i en aftale med hver af entreprenørerne i begyndelsen af 2014 om en koordineret arbejdsplan og udskudt aflevering, samt om nulstilling af tid og økonomi, alt mod en kompensation for forlænget byggeperiode.

Voldgiftsretten finder, at det tillige var ansvarspådragende for Totalrådgiveren at lade det meget komplekse byggeri fortsætte uden koordineret arbejdstidsplan i et år fra igangsætningen og ni måneder fra første udkast til en sådan tidsplan, inden man i juli- august 2013 iværksatte effektive tiltag for at genoprette en styring. Dette så meget mere som, at Regionen med rette klart gjorde indsigelse mod den manglende styring allerede i februar 2013. Spørgsmålet er til dels berørt i skønsmændenes besvarelse i tillægserklæringen af 14. december 2018, spørgsmål F, indledningen, og tillægserklæringen af 10. maj 2019, spørgsmål 8.7.

Voldgiftsretten finder ikke grundlag for at statuere, at Totalrådgiveren var erstatningsansvarlig for forsinkelse på grund af projektmangler, se herved afsnit 9.1.1, ovenfor.

Regionen kritiserede undervejs den manglende styring i det omfang, man var gjort bekendt med den, og afgav en specificeret reklamation ved brevet af 28. november 2013 fra advokat Tina Braad. Voldgiftsretten finder herefter ikke grundlag for at lade Regionens erstatningskrav bortfalde pga. manglende reklamation. Spørgsmålet er herefter, om Totalrådgiverens ansvarspådragende forhold har forårsaget et tab for Regionen. Voldgiftsretten vil behandle dette spørgsmål under forbehold af rettens stillingtagen til spørgsmålet om ansvarsbegrænsning, se herved afsnit 9.1.3 nedenfor, hvorved bemærkes, at ansvaret er begrænset til 8,25 mio. kr. ifølge Totalrådgiveren og 18,25 mio. kr. ifølge Regionen.

Regionen har opgjort sit tab med udgangspunkt i de beløb, der ubestridt er betalt til entreprenørerne efter aftalerne om kompensation for forlænget byggeperiode, i alt godt 24 mio. kr. inklusive moms.

Ved disse aftaler skete der samtidig en nulstilling pr. 14. januar 2014 af tid og økonomi, hvilket bl.a. indebar, at Regionen opgav eventuelle krav mod entreprenørerne på dagbod for forsinkelse. Spørgsmålet er, om Regionen som følge heraf har forsømt at begrænse sit tab med den virkning, at erstatningskravet skal nedsættes. Totalrådgiveren har bevisbyrden for, at der bestod sådanne krav. Totalrådgiveren har ikke under sagen godtgjort, at Regionen havde krav på dagbod, ligesom Totalrådgiveren heller ikke under det forudgående byggeri gennem registreringer og rådgivning havde påvist grundlaget for sådanne krav, hvilket i øvrigt i sig selv var både en følge af og et led i den mangelfulde styring. Voldgiftsretten finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at Regionens erstatningskrav skal nedsættes under henvisning til, at Regionen ved at frafalde eventuelle dagbodskrav har forsømt at begrænse sit tab. Det bemærkes herved, at aftalerne med entreprenørerne blev indgået efter initiativ, rådgivning og aktiv medvirken fra Totalrådgiveren uden forbehold om, at dette ville blive anset som en forsømmelse af at begrænse det tab, som Regionen allerede havde varslet erstatningskrav for.

Betalingerne til entreprenørerne skete som kompensation for hver deres forlængede byggeperiode. Regionen har erkendt, at forlængelsen af hver entreprenørs byggeperiode delvis er forårsaget af forhold, som Totalrådgiveren ikke er ansvarlig for, herunder godkendte tidsforskydninger som følge af vejrlig eller visse projektrelaterede forhold. Regionen har således anerkendt, at Totalrådgiveren kun er ansvarlig for 95/138, ca. 69 %, af de betalte kompensationer på 24.067.011 kr. eller 16.567.870 kr. inklusive moms. Regionen har dermed anerkendt, at 43 dage af de 138 dage, byggeperioden er forlænget med, skyldes forhold, som Totalrådgiveren ikke er ansvarlig for. Men Regionen finder, at Totalrådgiveren ikke har kunnet forklare en større del af forsinkelsen med forhold, som de er uden ansvar for.

Totalrådgiveren har gjort gældende, dels at perioden højst er 134 dage, dels at Totalrådgiveren er uden ansvar for en væsentlig større del af denne periode, idet forlængelsen for denne større del beror på forhold, som Totalrådgiveren er uden ansvar for.

Totalrådgiveren havde som byggeleder til opgave bl.a. at registrere alle forhold, der kunne berettige til fristforlængelse og dermed forlængelse af byggeperioden for hver enkelt entreprenør, samt registrere årsagerne dertil. Dette gælder også fristforlængelser, der var forårsaget af en anden entreprenørs forhold, hvor byggeledelsen tillige havde til opgave at sikre registrering og dokumentation for forhold, der kunne begrunde ansvar for den forsinkende entreprenør. Regionen har gjort gældende, at Totalrådgiveren ikke har udført denne opgave. Totalrådgiveren har ikke godtgjort, at opgaven er udført, hvilket Totalrådgiveren må være nærmest til at godtgøre, da det er Totalrådgiveren, der er i besiddelse af det eventuelt foreliggende bevismateriale. Se herved tillige skønsmændenes svar i tillægserklæringen af 14. december 2018, spørgsmål F, ad 2.2(b). Voldgiftsretten finder, at Regionen har sandsynliggjort det opgjorte tab.

Under disse omstændigheder finder voldgiftsretten, at man må lempe den bevisbyrde for årsagsforbindelse og tabsopgørelse, der som udgangspunkt påhviler Regionen som skadelidt. Lempelsen angår alene de tabsbegrænsende omstændigheder vedrørende fristforlængelser, som Totalrådgiveren havde til opgave at registrere og dokumentere, og som Totalrådgiveren derfor burde have relevant bevismateriale om.

Voldgiftsretten finder, at Totalrådgiveren ikke har ført et fuldstændigt bevis for rigtigheden af de tabsbegrænsende omstændigheder, som de påberåber sig. Og selv om Totalrådgiveren har sandsynliggjort, at forklaringer om forsinkelser, som ikke beror på den mangelfulde byggeledelse, kan begrunde en nedsættelse af erstatningskravet, så har de ikke sandsynliggjort endsige bevist, at nedsættelsen bringer erstatningskravet under ca. 34 % af de betalte kompensationer dvs. under de 8,25 mio. kr., som Totalrådgiverens ansvar efter deres opfattelse er begrænset til.

Voldgiftsretten finder herefter, at erstatningskravet forud for en eventuel ansvarsbegrænsning må fastsættes til et større beløb end 8,25 mio. kr. Voldgiftsretten har herefter ikke anledning til at foretage en endelig opgørelse af, hvor meget erstatningskravet overstiger en eventuel ansvarsbegrænsning, førend der er taget stilling til, om ansvaret er begrænset som anført.

Totalrådgiverens ansvarspådragende forhold ved udformningen af udbudstidsplanen og ved at lade byggeriet forløbe i et år uden en godkendt koordineret arbejdstidsplan forårsagede en forlænget byggeperiode. Den forlængede byggeperiode medførte længere tids bemanding m.v., der begrundede krav fra entreprenørerne og dermed tab for Regionen. Voldgiftsretten bemærker, at den forlængede byggeperiode tillige medførte længere tids bemanding m.v. til fagtilsyn og byggeledelse, der begrundede krav fra Totalrådgiveren og dermed tab for Regionen. Dette yderligere tab vil imidlertid ligesom overskydende tab pga. entreprenørkrav blive afskåret af ansvarsbegrænsningen, såfremt den fastsættes til 8,25 mio. kr.

Ansvarsbegrænsning

Voldgiftsretten finder, at formålet med ansvarsbegrænsningen i rådgiveraftalens punkt 11 er at sikre, at Totalrådgiveren har forsikringsdækket sit ansvar eller har mulighed for at forsikringsdække det.

Totalrådgiveren har tegnet en projektansvarsforsikring i overensstemmelse med rådgiveraftalens punkt 12, herunder med en dækningssum på 10 mio. kr. for tingskade med ret til at genopfylde dækningssummen én gang.

Genopfyldning må forstås således, at i tilfælde, hvor den aftalte dækningssum er anvendt eller næsten anvendt til dækning af skader, kan der mellem forsikringstageren og forsikringsselskabet aftales (tegnes) en udvidelse af dækningen, således at den oprindelige dækningssum retableres. Når det som her angives, at »forsikringen skal kunne genopfyldes« må det forstås således, at forsikringstageren over for forsikringsselskabet er berettiget til at tegne genopfyldning.

Rådgiveraftalens punkt 12 må forstås således, at det er rådgiveren, der skal tegne projektansvarsforsikringen, jf. at forsikringstilbuddet skal forelægges bygherren til godkendelse. Derfor må det også være rådgiveren som forsikringstager, der skal tegne genopfyldelsen af dækningssummen. Bestemmelsen må i øvrigt antages at indeholde en pligt for rådgiveren til at tegne forsikringen og genopfylde dækningen, for derved at give bygherren sikkerhed for, at der er dækning for ansvar. Pligten kan næppe antages at være betinget af en anmodning fra bygherren, og bygherren kan ikke blot ved en anmodning om genopfyldning udløse en pligt til genopfyldning, der ikke allerede bestod forinden.

Når rådgiverens ansvar er begrænset af projektansvarsforsikringens dækningssum, må dækningssummen være uden betydning for begrænsningen, hvis forsikringstageren har forsømt sin pligt til at tegne forsikringen. Det samme må antages at gælde, hvis forsikringstageren har forsømt sin pligt til at genopfylde. Dette indebærer, at rådgiveren – hvis dette er forsømt – i henseende til ansvar over for bygherren skal stilles, som om forsikringen var tegnet og genopfyldt.

Ordet genopfylde må som nævnt betyde, at aftale om udvidelse af dækningen først indgås, når den oprindelige dækningssum er anvendt eller næsten anvendt til dækning af skader. Hvis tegning af genopfyldelsen skulle ske tidligere, herunder før forsikringen havde dækket nogen skade, og dermed allerede fra forsikringsperiodens begyndelse, var der ikke nogen mening i at aftale en dækningssum på 10 mio. kr. med ret til genopfyldning i stedet for at aftale en dækningssum på 20 mio. kr. fra først af.

Forsikringstagerens pligt til at tegne en genopfyldning af den oprindelige dækningssum må endvidere forudsætte, at genopfyldning er mulig. Dette indebærer, at ansvarets beløbsmæssige maksimum ikke øges med en genopfyldning, der ikke kunne være tegnet med virkning for den pågældende skade. På det tidspunkt hvor den her omhandlede ansvarsskade skete, var der af dækningssummen kun anvendt en meget lille del – under 20 % – på skader, og pligten til genopfyldning var derfor ikke indtrådt allerede på det tidspunkt. Og efter at skaden var sket, var det efter almindelige forsikringsretlige principper ikke muligt for rådgiveren at tegne genopfyldning med virkning for den skete skade.

Voldgiftsretten finder herefter, at ansvarsbegrænsningen må bero på den allerede tegnede dækningssum på 10 mio. kr. med det ubestridte fradrag af allerede udbetalt skade på 1,75 mio. kr., således at Totalrådgiverens ansvar i medfør af rådgiveraftalens punkt 11 er begrænset til 8,25 mio. kr.

Voldgiftsretten tager herefter Regionens krav om erstatning for forsinkelse til følge med 8,25 mio. kr.

Tilbagebetaling

Voldgiftsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at Regionens betalinger i januar og februar 2015 af visse tillægshonorarer skete ved en fejl, og voldgiftsretten finder, at betalingerne ikke kan sidestilles med en anerkendelse af kravene.

Voldgiftsretten lægger endvidere til grund, at Totalrådgiveren ved modtagelsen ikke vidste, at betalingerne skyldtes en fejl, og voldgiftsretten finder, at de dengang heller ikke burde have indset det. De pågældende fakturaer var afvist af N (fra Regionen) ved en mail af 14. august 2014, hvor han henviste til, at der var anvendt forskellige principper for beregning af tillægshonorarer efter en andel af byggeudgifter, idet der i nogle tilfælde var anvendt kalkulerede udgifter, i andre tilfælde endelige udgifter. Regionen ville derfor nu iværksætte en beregning på grundlag af kalkulerede udgifter. Under senere korrespondance om kravene blev de igen markeret som afvist, men alene med henvisning til N’s (fra Regionen) mail af 14. august 2014. Totalrådgiveren havde intet grundlag for at vide, at projektafdelingen ikke var bekendt med stedfundne betalinger fra økonomiafdelingen, og måtte formode, at Regionen efter nærmere overvejelser havde opgivet sine indsigelser mod de pågældende betalinger.

Totalrådgiveren sendte efter betalingerne i januar 2015 en opdateret opgørelse af 26. januar 2015 til G (fra Regionen) med markering af de stedfundne betalinger uden at modtage nogen kommentarer og måtte derved anses for bestyrket i deres gode tro, da de herefter i februar 2015 modtog yderligere betalinger.

Først ved modtagelsen af Regionens mail den 17. marts 2015 fik O (fra TR2) mistanke om, at der kunne være sket en fejl, idet Regionen i sin opgørelse ikke nævnede betalingerne fra februar. På den anden side angav Regionens opgørelse af 11. marts 2015 betalingerne i januar 2015 uden kommentarer.

Totalrådgiveren havde igen loyalt den 17. marts 2015 udarbejdet en opdateret opgørelse af de udestående krav med markering nu tillige af betalingerne i februar, og de bad deres advokat sende den til Regionens advokat. Voldgiftsretten finder, at fejldateringen i opgørelsen er uden betydning for bedømmelsen. På grund af mulige fejl i forbindelse med advokatens ekspeditioner kan det ikke afvises, at Regionen først fik kendskab til Totalrådgiverens opgørelse primo juni. Det er imidlertid uden betydning for bedømmelsen, for under alle omstændigheder reagerede Regionen heller ikke på denne opgørelse, ligesom de ikke reagerede på en tilsvarende opdateret opgørelse, som Totalrådgiveren sendte den 15. september 2015 som oplæg til et møde om mellemværendet.

Først efter drøftelserne på mødet den 21. oktober 2015 og ved brevet af 25. november 2015 reagerede Regionen og gjorde dermed Totalrådgiveren bekendt med, at betalingerne var sket ved en fejl, hvorved Totalrådgiveren kom i ond tro herom.

Voldgiftsretten tiltræder Regionens betragtning om, at tilbagebetaling ikke behøver at være afskåret, blot fordi modtageren er i god tro.

Voldgiftsretten finder, at Totalrådgiver har handlet loyalt i dette forløb ved ikke blot i én, men i adskillige opgørelser at have oplyst om de modtagne beløb. Voldgiftsretten finder endvidere, at Totalrådgiver ikke havde nogen grund til at formode, at Regionens administration af byggesager og betalinger led af så alvorlige brister, at fejl af denne karakter og størrelsesorden kunne ske og forblive uopdaget i ni måneder.

Imidlertid reagerede Regionen inden rimelig tid, efter at de blev bekendt med fejlen, og voldgiftsretten finder, at det i et så stort og komplekst mellemværende som det foreliggende ville være urimeligt at afskære tilbagesøgning af en fejlagtig betaling af krav, der var afvist, og som ubestridt var uberettigede, eller som ved en retlig afgørelse findes uberettigede.

Voldgiftsretten tager herefter Regionens krav om tilbagebetaling af beløb, der er betalt på anerkendt uberettigede fakturaer, til følge, og det samme gælder betalinger af fakturaer, som efter voldgiftsrettens afgørelse måtte blive fastslået som uberettigede. Det bemærkes herved, at tilbagebetalingerne allerede er indeholdt i den opgørelse af mellemværendet, som parterne er enige om. Der henvises herved til bemærkningerne i afsnit 3 om specifikation af påstandene.

Yderligere honorar mv.

AS 75 og 76, tvist om honorar af forbrug af UFO

Det er ubestridt, at der på mødet den 19. april 2012 og i overensstemmelse med notaterne af 29. marts, 17. april og 29. maj 2012 blev indgået aftale om tillægshonorar af fremtidig tilvækst i håndværkerudgifterne, uanset om der var tale om forudsete eller uforudseelige udgifter. Aftalesedlerne blev i overensstemmelse hermed oprettet allerede tidligt i 2013 henholdsvis i januar og april, og aftalerne blev bekræftet på statusmødet den 16. august 2013 om projektøkonomi. Efter aftalerne skulle Totalentreprenørerne som udgangspunkt   have   honorering   på   8,9   %   af   alle   ekstra håndværkerudgifter, beregnet af alle aftalesedler med entreprenørerne.

Voldgiftsretten finder imidlertid, at aftalen må forstås med den begrænsning, at der ikke skal beregnes honorar af ekstra håndværkerudgifter, der skyldes mangelfuld projektering, som Totalrådgiveren er ansvarlig for. Totalrådgiveren har da også i sin endelige opgørelse undladt at kræve tillægshonorar i et tilfælde, hvor den ekstra håndværkerudgift beror på at forhold, som Totalrådgiveren forligsmæssigt har anerkendt ansvaret for.

Tilsvarende betragtninger er også baggrunden for G’s (fra Regionen) udsagn på årsagskodemøderne om, at der ikke beregnes tillægshonorar af ekstraudgifter kodet med P1, men der er ikke enighed mellem parterne om kodningerne, og heller ikke om kode P1’s betydning for tillægshonoraret.

Der har ikke været nogen bevisførelse om karakteren af de enkelte aftalesedler med entreprenørerne og om den nærmere årsag til de pågældende ekstrakrav, bortset fra fremdragelse af nogle enkelte eksempler.

Det er Totalrådgiveren, der har bevisbyrden for tillægshonorarkravet. Totalrådgiveren har sandsynliggjort, at der består et tillægshonorarkrav, men ikke ført et fuldstændigt bevis, hvilket har baggrund i, at en sådan bevisførelse ville være endog særdeles omfattende. Omvendt har Regionen også sandsynliggjort, at der i beregningsgrundlaget indgår ekstra håndværkerudgifter, som er forårsaget af forhold, som Totalrådgiveren bærer ansvaret for.

På denne baggrund nedsætter voldgiftsretten skønsmæssigt kravet til 2,3 mio. kr.

AS 115, byggetid forlænget til 4/8 2014 samt yderligere til 16/9 2014

For så vidt angår byggetidsforlængelsen efter aflevering og til 16. september 2014 bemærker voldgiftsretten, at Totalrådgiveren uden forbehold har tiltrådt afleveringen ved underskrift på afleveringsprotokollen og derfor ikke nu kan forlange sig stillet, som om der ikke var sket aflevering den 4. august 2014. Voldgiftsretten finder efter bevisførelsen herunder forklaringerne, at de faktisk leverede ydelser i denne periode er dækket af det faste honorar. Det fakturerede beløb for denne del udgør f.t. 4. august til 15. september 2014 (43 dage) à 909.640 kr. = 1.303.817 kr., hvilket med tillæg af moms udgør 1.629.772 kr., der med denne begrundelse skal fragå i kravet.

For så vidt angår perioden indtil afleveringen finder voldgiftsretten, at tillægshonoraret for 4 måneder af perioden er endeligt aftalt ved AS 60, der er endeligt indgået og betalt.

Voldgiftsretten finder, at tillægsaftalerne 1, 4 og 44 dækker byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning i den forudsatte byggeperiode, men ikke tager stilling til eventuelt merarbejde i en forlænget udførelsesperiode.

Voldgiftsretten finder, at Totalrådgiveren er berettiget til tillægshonorar for byggeledelse, fagtilsyn og andet i den resterende del af den forlængede byggeperiode, dvs. 11 måneder og 17 dage. Det bemærkes, at Totalrådgiveren inden for rammerne af ansvarsbegrænsningen har betalt erstatning for Regionens tab ved forlænget byggetid som følge af forhold, Totalrådgiveren bar ansvaret for, og derfor ikke tillige med henvisning til erstatningsansvar skal bære bortfald af honorar for leverede ydelser i den forlængede byggeperiode.

Kravet  for  denne  periode  udgør  909.640  kr.  pr.  måned eller 10.521.503 kr. Voldgiftsretten finder det sandsynliggjort, at der i denne periode har været et merarbejde til byggeledelse, sikkerhedskoordinering, fagtilsyn og andet, men det er ikke godtgjort, at merarbejdet fuldt ud berettiger til et krav på den beregnede  størrelse.  Det  bemærkes  herved,  at Totalrådgiveren tidligere ved AS 60 har accepteret, at merarbejdet blev beregnet til et langt lavere beløb pr. md. Efter en samlet vurdering fastsætter voldgiftsretten herefter skønsmæssigt kravet til 6 mio. kr.

AS 70, installationskrav fra Medicoteknik

Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten til grund, at den leverede ydelse ikke har medført ekstra håndværkerudgifter af betydning og derfor skal afregnes efter medgået tid. Voldgiftsretten tager herefter Totalrådgiverens påstand til følge fsva. denne post.

AS 88, tilkaldevagt

Efter bevisførelse lægger voldgiftsretten til grund, at ydelsen er bestilt. Voldgiftsretten finder, at ordningen ikke er omfattet af de kontraktuelle ydelser, da den ikke er dækket af udvidet tilsyn. Voldgiftsretten tager herefter Totalrådgiverens påstand til følge fsva. denne post.

AS 89, materiale om beskadigelse af CT-skanner Voldgiftsretten finder, at ydelsen er omfattet af de kontraktuelle ydelser, idet bistanden falder inden for rammerne af ydelsesbeskrivelsens punkt 8.44 om bistand ved tvister. Voldgiftsretten frifinder herefter Regionen for Totalrådgiverens påstand fsva. denne post.

AS 93, ekstra bygherrekontroller, kvalitetsfondsprojekt Voldgiftsretten finder, at bistanden ikke er omfattet af de kontraktuelle ydelser, da den ikke er dækket af noget punkt i hverken den almindelige eller den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse. Voldgiftsretten tager herefter Totalrådgiverens påstand til følge fsva. denne post.

AS 96, udstyr til storkøkken

Voldgiftsretten finder, at bistanden ikke er omfattet af de kontraktuelle ydelser, da den ikke er dækket af noget punkt i hverken den almindelige eller den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse. Voldgiftsretten tager herefter Totalrådgiverens påstand til følge fsva. denne post.

AS 103, installationer i sterilcentral

Voldgiftsretten finder, at bistanden ikke er omfattet af de kontraktuelle ydelser, da den ikke er dækket af noget punkt i hverken den almindelige eller den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse. Voldgiftsretten tager herefter Totalrådgiverens påstand til følge fsva. denne post.

AS 104, ekstra elevatorstop

Voldgiftsretten finder, at bistanden ikke er omfattet af de kontraktuelle ydelser, da den ikke er dækket af noget punkt i hverken den almindelige eller den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse. Voldgiftsretten tager herefter Totalrådgiverens påstand til følge fsva. denne post.

AS 110, bygherrens apparatur- og inventarlister Voldgiftsretten finder, at bistanden ikke er omfattet af de kontraktuelle ydelser, da den ikke er dækket af noget punkt i hverken den almindelige eller den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse. Voldgiftsretten tager herefter Totalrådgiverens påstand til følge fsva. denne post.

AS 113, tidlig ibrugtagning af psykiatrien

Voldgiftsretten finder, at bistanden ikke er omfattet af de kontraktuelle ydelser, da den ikke er dækket af noget punkt i hverken den almindelige eller den projektspecifikke ydelsesbeskrivelse. Voldgiftsretten tager herefter Totalrådgiverens påstand til følge fsva. denne post.

AS 125, byggetid forlænget fra 15/9 til 1/11 2014 Voldgiftsretten finder efter bevisførelsen herunder forklaringerne, at de faktisk leverede ydelser i denne periode er dækket af det faste honorar, jf. det anførte om afleveringen ad AS 115. Voldgiftsretten frifinder herefter Regionen for Totalrådgiverens påstand fsva. denne post.

AS 129, kontrolmåling af roterende vekslere

Parterne er ikke enige om, hvem der krævede de omhandlede tests. Efter bevisførelsen, herunder F’s (fra TR2) uimodsagte forklaring, lægger voldgiftsretten til grund, at det var G (fra Regionen), der stillede kravet over for Totalrådgiveren. Mod Totalrådgivers indsigelse kan det ikke efter bevisførelsen anses for godtgjort, at kravet reelt hidrørte fra Statens Serum Institut. Herefter kan ydelsen ikke anses for at være omfattet af de kontraktuelle ydelser, og voldgiftsretten tager Totalrådgiverens påstand til følge fsva. denne post.

Indeksering

I det opgjorte krav indgår indeksering af AS 115, 89 og 125. Da Regionen er frifundet helt eller delvis for disse tillægshonorarer, skal de afledte indekseringskrav ligeledes udgå eller nedsættes forholdsmæssigt således:

AS Nedsat fra – til Indeksering Nedsættes med
115 17.865.043 – 6.000.000 1.282.550 851.804
089 63.000 – 0 4.216 4.216
125 622.305 – 0 51.619 51.519
I alt uden moms     907.639
I alt med moms     1.134.549
Påstået indekseringskrav     1.757.076
Nedsættes til     622.527

Voldgiftsretten tager herefter Totalrådgiverens krav vedr. denne post til følge med dette beløb.

Garanti og garantiomkostninger

Efter rådgiveraftalens punkt 10 skulle den stillede sikkerhed på 2,5 mio. kr. nedskrives til 5 % af honorarsummen, dvs. 1,25 mio. kr., efter kontraktindgåelse med entreprenørerne, dvs. den 30. april 2012, og frigives helt ved godkendt aflevering af byggeriet, dvs. den 4. august 2014.

Garantien blev stillet af [garanten] den 18. maj 2010. Garantien henviser til rådgiveraftalen. Men garantien bestemmer, at krav skal anmeldes inden udløb af afhjælpningsperioden, der må forstås som fem år efter aflevering af byggeriet, dvs. indtil 4. august 2019, jf. ABR 89 punkt 6.2.3.1, og garantien indeholder ikke nogen bestemmelser om nedskrivning.

Totalrådgiveren sendte den originale garanti til Regionen den 28. maj 2010 uden ledsagende bemærkninger, og Regionen modtog den uden kommentarer. Der foreligger ingen oplysninger om, at nogen af parterne dengang var opmærksom på forskellen mellem garantiens vilkår og rådgiveraftalens bestemmelser derom. Voldgiftsretten lægger herefter til grund, at garantiens afvigelser fra rådgiveraftalens bestemmelser skyldtes en fejl ved etablering af garantien, og at ingen af parterne var opmærksom på fejlen.

Voldgiftsretten finder på denne baggrund, at det forhold, at Totalrådgiveren fremsendte en garanti, der som følge af en fejl havde et andet indhold end det, der var aftalt med Regionen, ikke kan anses som en stiltiende aftale mellem disse parter om ændring af de aftalte vilkår for sikkerhedsstillelsen. Uanset teksten i den stillede garanti havde Regionen i forhold til Totalrådgiveren således fortsat kun ret til sikkerhedsstillelse i overensstemmelse med den indgåede rådgiveraftale. Hvis Totalrådgiveren dengang var blevet opmærksom på fejlen, ville de i forhold til Regionen have været berettiget til at kræve garantiens vilkår bragt i overensstemmelse med rådgiveraftalens eller til at erstatte den fejlagtige garanti med en korrekt.

Regionen var derfor ikke berettiget til som sket at modsætte sig nedskrivning og frigivelse i overensstemmelse med rådgiveraftalen. Regionen er derfor forpligtet til at erstatte de ekstra garantiomkostninger, på 188.500 kr., som Regionens nægtelse af nedskrivning og frigivelse har påført Totalrådgiveren. Betragtninger om tredjemandsløfte kan ikke føre til et andet resultat.

Voldgiftsretten tager herefter Totalrådgiverens krav vedr. denne post til følge.

Der er ikke forelagt voldgiftsretten konkrete oplysninger om, hvorvidt, hvornår og på hvilken måde Regionen måtte have anmeldt et krav til dækning under garantien inden udløbet af garantiperioden ifølge garantiens tekst, ligesom der ikke foreligger oplysninger om garantens eller Totalrådgiverens reaktion på en sådan anmeldelse. Voldgiftsretten finder herefter, at Regionen i forhold til Totalrådgiveren er forpligtet til at medvirke til at frigive garantien nu, og tager herefter Totalrådgiverens påstand 2 herom til følge. Voldgiftsretten har ikke hermed taget stilling til retsforholdet mellem Regionen og garanten, herunder Regionens mulige rettigheder over for garanten på grund af et muligt allerede anmeldt krav.

Renter af ubestridte krav

Kravet er ikke bestridt.

Renter af bestridte krav

I det opgjorte krav indgår forrentning af AS 115 og 89 samt indekseringskravet. Da Regionen er frifundet helt eller delvis for disse poster, skal de afledte forrentningskrav ligeledes udgå eller nedsættes forholdsmæssigt således:

AS Nedsat fra – til Indeksering Nedsættes med
115 17.865.043 – 6.000.000 1.282.550 851.804
089 63.000 – 0 4.216 4.216
125 622.305 – 0 51.619 51.519
I alt uden moms     907.639
I alt med moms     1.134.549
Påstået indekseringskrav     1.757.076
Nedsættes til     622.527

Voldgiftsretten tager herefter totalrådgiverens krav vedr. denne post til følge med dette beløb

Som følge af det, der er anført under punkt 9.1-9.3 opgøres det samlede resultat således:

Sammenfatning af hovedposten

Post Emne Regionen til gode
  Ubestridt mellemværende i alt 17.499.937,63
1-3 Erstatning for forsinkelse 8.250.000,00
  Yderligere honorar mv.  
4 AS 75 + 76, rest forbrug af UFO -2.300.000,0
5 AS 115, byggetid forlænget til 16/9 2014 -6.000.000,00
6 AS 70, installationskrav fra Medicoteknik -324.375,0
7 AS 88, tilkaldevagt -65.250,0
8 AS 89, skade på CT-skanner 0,0
9 AS 93, bygherrekontroller -84.375,0
10 AS 96, udstyr til storkøkken -316.968,75
11 AS 103, installationer til sterilcentral -116.953,75
12 AS 104, ekstra elevatorstop -19.218,75
13 AS 110, apparatur- og inventarlister -22.500,00
14 AS 113, ibrugtagning af psykiatrien -42.562,50
15 AS 125, byggetid forlænget til 1/11 2014 0,00
16 AS 129, kontrol af roterende vekslere -133.500,00
  Yderligere honorar i alt -9.425.703,75
17 Indeksering -622.527,00
18 Garantiomkostninger -188.500,00
19 Renter af ubestridte krav -313.946,00
20 Renter af bestridte krav. -544.369,00
  Yderligere honorar mv. i alt -11.095.045,75
  Regionen til gode i alt 14.564.891,88

Renter
Voldgiftsretten finder ikke grundlag for at tilkende Regionen renter fra den 26. februar 2015, dvs. forud for sagsanlægget den 9. maj 2016, af den del af kravet, der ikke beror på erstatning, men på tilbagesøgning. Totalrådgiveren gav ikke nogen anledning til den fejlagtige betaling og var helt uden skyld i, at det tog Regionen så lang tid at blive klar over fejltagelsen. Begge dele skyldtes således alene Regionens egne interne forhold.

Herefter tager voldgiftsretten Regionens subsidiære påstand om procesrente af hele kravet fra sagens anlæg den 9. maj 2016 til følge.

Omkostninger
Efter sagens forløb og udfald skal ingen af parterne betale sagsomkostninger til nogen anden part. De stedfundne betalinger for syn og skøn, herunder både for erklæringer og afhjemling, bliver således endelige.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, skal bæres ligeligt af de to modparter.