(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD.2022.51.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo maj 2022 og omhandler en tvist mellem en bygherre og en rådgiver vedrørende rådgivers tilsynsansvar.

Bygherre (BH) indgik en aftale med rådgiver (R), hvorefter R skulle føre tilsyn med opførelse af en villabolig.

Herefter indgik R en aftale med en murer, som skulle udføre murværket på boligen. Dette blev godkendt af BH.

Efter afleveringsforretning havde fundet sted, påpegede BH en række mangler ved villaen vedrørende murværket. BH fandt, at placeringen af murhullerne var forkerte, samt at der var farveforskelle på fugerne i ydermuren.

Der blev efterfølgende tilkaldt en skønsmand, som påpegede, at opretningen af murhullerne, alene var et spørgsmål om æstetik, som ingen funktionelle konsekvenser havde. Herudover fandt han, at de forskellige fugefarver nok ville nærme sig hinanden, men de vil ikke blive ens. Skønsmanden bemærkede i denne forbindelse, at dette ikke var et afleveringshindrende forhold, men at han ville have krævet udbedring med det samme.

BH nedlagde påstand om, at R skulle betale ca. 380.000 kr. i erstatning for følgende mangler. R nedlagde påstand om frifindelse.

 

Voldgiftsretten

1) Forskelligt farvede fuger

For så vidt angår de forskelligt farvede fuger, bemærkede voldgiftsretten, at dette blev påtalt under afleveringsforretning. BH havde i denne forbindelse haft anledning til at forfølge et krav mod den murer, som udførte murværket, hvilket han ikke gjorde.

Voldgiftsretten henviste i denne forbindelse til pkt. 6.2.6.1 i AB 89, hvorefter rådgivers tilsynsansvaret er sekundært i forhold til entreprenørens mangelsansvar, samt at bestemmelsen kun finder anvendelse, såfremt der var noget at bebrejde R. Dette betyder, at selvom det kunne konstateres, at der var noget at bebrejde R, kunne BH ikke rette et krav mod R vedrørende dette forhold, eftersom kravet skulle have været rettet direkte overfor mureren.

2) Murhullerne

Vedrørende murhullerne fandt voldgiftsretten ikke, at R havde tilsidesat sin tilsynsforpligtelse ved ikke at påtale forholdene omkring murhullerne.

BH fik således ikke medhold i nogle af de rejste krav, og R blev derfor frifundet.

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

  • Kendelsen illustrerer, at rådgiveren er sekundær ansvarlig i forhold til en primær ansvarlig entreprenør for tilsynsfejl, jf. AB 89, pkt. 6.2.6.1.
  • Dette betyder, at hvis bygherre ikke rejser krav mod sin entreprenør, mister han muligheden for at rejse krav mod sin rådgiver. I pågældende sag skulle bygherre have rejst et krav overfor mureren, inden han rejste et krav mod rådgiver.

 

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB2022.832 / Sag nr. C-15597

 

-0O0-

 

Rådgiver R mod Bygherre BH 

1.    Indledning

Mellem rådgiver R ApS, i det følgende »R«, på den ene side og bygherre BH, i det følgende »BH«, på den anden side er der opstået en tvist vedrørende en rådgiveraftale om villabyggeri beliggende i ….

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af landsdommer Mogens Heinsen som eneste voldgiftsdommer.

 

2.    Påstande og hovedforhandling

Klageren, R, har nedlagt endelig påstand om, at de indklagede, BH, in solidum skal betale klager 52.625,00 kr. mod udlevering af dokumentation for trykprøvning, energimærkning og energiberegning. Beløbet 52.625,00 kr. forrentes fra den 5. december 2019 til betaling sker med Nationalbankens udlånsrente + 8%.

Over for de indklagedes selvstændige betalingspåstand nedlægges påstand om frifindelse.

De indklagede, BH, har nedlagt påstand om frifindelse.

Over for klageren har de indklagede nedlagt endelig selvstændig påstand om, at klageren skal betale 386.809,19 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente af 277.709,19 kr. regnet fra den 5. november 2020 og af 109.100 kr. fra den 19. januar 2020.

Hovedforhandling har fundet sted den 3. maj 2022 kl. 9:30 i Hotel Scandic Aalborgs lokaler, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø.

R-V1, BH-V1 og skønsmanden Carsten Dyreborg har afgivet forklaring under hovedforhandlingen.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande, de afgivne forklaringer og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

 

3.    Forklaringer

R-V1 har forklaret, at han er ejer R og direktør i selskabet. Han er uddannet tømrer og bygningskonstruktør. Han er beskikket byggesagkyndig og energikonsulent. Han har siden 2006 beskæftiget sig med byggetilsyn, energimærkning og udarbejdelse af blowerdoor-tests.

Han havde lavet energimærker for Arkitektfirmaet A, og nu spurgte A, om han kunne hjælpe med tilsyn på denne ejendom, nok i december 2018. Det blev startet op i januar 2019. Han har ikke nogen skriftlig aftale med A. Han vidste at soklen var støbt, men at der ikke var bygget på huset i nogen tid. Det, han skulle, var at hjælpe med at føre tilsyn i udførelsesfasen. Han havde ikke set aftalen mellem A og de indklagede. Han fik at vide af BH-V1, hvad budgettet var, og BH-V1 sendte kopi af aftalen med A på et tidspunkt. Da han skrev mailen af 10. januar 2019, tillægsekstrakten side 22, havde han ikke set aftalen. Han så ikke et budget nedbrudt på de enkelte poster. BH-V1 ville gerne have, at han udfyldte budgettet, ekstrakten side 91. På det tidspunkt, nok i slutningen af februar 2019, havde han set aftalen med A, men BH-V1 vidste, at budgettet var over 2,5 mio. kr. Der var aftaler med næsten alle entreprenører, bortset fra murer, der ikke ville udføre arbejdet til den pris, som han ellers havde afgivet tilbud på. Han aftalte med BH-V1, at han skulle tale med nogle murere og prøve at få en pris. Det blev så …, som var den billigste. Der lå et tilbud fra ham, som BH-V1 accepterede.

Det var 33.000 kr. dyrere end den oprindelige murers tilbud. Soklen var blevet dyrere, da der var blevet kørt mere sand i. Der manglede også sokkel til skur og carport. BH-V1 talte ikke om, at det var afgørende, at de ramte 2,4 mio. kr. Han sagde derimod, at prisen stak helt af, og derfor ville han gerne have et budget. Huset er i grundplan 174 m2. Han fik tegningerne fra A.

D, der drev selskabet B ApS, blev fremskaffet af A og BH-V1 i forening. Han har ikke haft noget med aftalen med D at gøre, kun hørt prisen. Han så ikke noget skrift ligt tilbud.

Han har ført tilsyn med byggeriet. I februar 2019 havde han alene tilsyn efter sin aftale med A. Han har været på pladsen 24 gange, hvilket er usædvanlig meget.

Der er tilkøbt ekstra el-ydelser, men han ved f.eks. ikke, hvad køkkenet løb op i. Der kom en merpris på 15.000 kr. på vinduer, som BH-V1 accepterede, ligesom BH-V1 også accepterede ekstra pris for gummifuger fra tømrer, ca. 5.000 kr.

Foreholdt tilsynsrapport af 8. april 2019 med foto, ekstrakten side 58, har han forklaret, at der var rør, der lå dobbelt. Selvom rørene skulle ligge i loftkonstruktionen, var det ikke til at få den udførende til at ændre det. Rørene blev derefter lagt i et lag, og så blev der anvendt noget mere effektiv isolering, med en isoleringsværdi på lambda 32 i stedet for 37. Murerne oplyste, at det var rettet, så de kunne arbejde videre. I

energirammeberegningen har han lagt bagmuren ind med bagmurens lambdaværdi, rørenes værdi, isoleringen og murstenene, hvilket giver den samlede U-værdi på 0,26 for dette areal. Bygningsreglementets krav er 0,3.

Energirammen er også overholdt.

Foreholdt tilsynsrapporter om skæve vægge, ekstrakten side 65 ff., har han forklaret, at han talte med de rumænske montører, men der skete ikke noget i forhold til at få dem rettet op, og så skrev han til D. Montørerne gik med nogle forkerte tegninger.

Han talte ikke med BH-V1 om det, før BH-V1 fortalte, at D også skulle male huset indvendigt, og så ville D’s folk rette skævhederne op i spartlingen. BH-V1 vidste således godt, at væggene var skæve. Han og BH-V1 har ikke talt om at standse byggeriet på grund af de skæve vægge. Det var nok efter, at der var kommet spær på huset, at han fik at vide, at D også skulle lave malerarbejdet. Spærene hviler på væggene.

Han og BH-V1 korresponderede om betalingen til D, men han talte ikke med D om det.

Notatet til D, ekstrakten side 102, er lavet af ham, inden D skulle spartle og male væggene. Det er skrevet før juli 2019, hvor D begyndte at male. Han sendte notatet til D på en mail. D skrev, at skævhederne blev rettet, når de spartlede. Han ved ikke, hvad den regning, han har sagt, ikke skulle betales, omfatter, men væggene var ikke rettet op. Han hørte ikke mere om det, herunder om der skete betaling. Først da BH-V1 satte køkken op, skrev han, at der var en skæv væg. Han skrev tilbage til BH-V1, at der ikke skulle betales til D, men han hørte ikke mere om det.

Der var farveforskelle på fugerne i ydermuren, hvilket kunne ses, da de havde muret en gavl op. Det blev aftalt, at de måtte se på det, når de havde muret færdigt. Mørtelværket sagde, at de skulle afvente årsgennemgangen for at se, om det ikke havde udlignet sig. Det blev drøftet ved afleveringen, og det blev aftalen, at de skulle vente at se. BH-V1 var med til at aftale det. Ham bekendt er der ikke sket noget, og der er ikke afholdt 1 årsgennemgang.

Foreholdt skønsmandens svar på spørgsmål 6, ekstrakten side 130, har han forklaret, at problemstillingen om murhullerne først er kommet op under denne sag. Han har ikke hørt om det før ved skønsforretningen. Han har således ikke hørt om det under udførelsen.

Baggrunden for den direkte aftale mellem R og BH var, at han var bange for, at han ikke ville få sine penge fra A. BH-V1 havde tidligere spurgt, om han ville overtage jobbet med at føre tilsyn. Derfor blev den direkte aftale indgået. Han har ikke selv skrevet under og returneret aftalen til BH-V1. Han mente, at når han havde underskriften fra BH-V1, var det nok. Han tror, at overskrifterne er forsvundet i en elektronisk oversendelse. Foreholdt mailen af 10. juli 2019, ekstrakten side 39, og den ændrede aftale, ekstrakten side 41, har han forklaret, at han fik den mail og kontrakten. De ekstra punkter er ikke ført ind i den gældende kontrakt, men han husker ikke forløbet nærmere. Han mener, at den udgave, som A har underskrevet, er den gældende. Der var ikke andre diskussioner, end at A ikke skulle kunne rette et krav mod BH-V1, heller ikke om, hvad huset måtte ende med at koste. I juli 2019 var murerne næsten færdige, og lofterne var sat op. Der manglede at blive opsat køkken mv., og det skulle BH-V1 selv stå for.

Det var ikke på tale, at nogen skulle bøde for, at huset ikke var færdigt. Der var ikke nogen aftaler med håndværkerne om dagbod, men han skrev om dagbod i byggemødereferatet for at presse dem til at få huset færdigt. I afleveringsforretningen deltog kun han og BH-V1 og måske elektrikeren. De øvrige håndværkere var indkaldt, men de kom ikke. De gik hele huset gennem, og de steder, hvor BH-V1 var utilfreds, blev noteret i mangelrapporterne. De skæve vægge blev ikke påtalt. BH-V1 omtalte det ikke, heller ikke placeringen af murhuller. Forholdet til D blev kun omtalt i forhold til malerarbejdet, som BH-V1 selv ville udbedre. De forhold, der blev skrevet om vedrørende VVS og tømrer, er udbedret, bl.a. zink på sålbænk under vinduer.

Energimærket viser, at huset overholder bygningsreglementets krav.

Han havde, da han startede tilsynsopgaven, ikke indsigt i de aftalte priser eller budgettet. Tidsplanen skred, fordi håndværkerne ikke kom til tiden. Det har han sendt BH-V1 en eller to mails om.

De kunne ikke få John til at ændre rørføringen, så det blev aftalt, hvordan det skulle laves. Han talte ikke med BH-V1 herom.

Når man påbegynder maling af vægge, godkender man væggenes tilstand. Han har ikke gjort mere ved det.

BH-V1 har forklaret, at han er leder på et botilbud for udviklingshæmmede. Det var A, der tegnede huset. A gik i gang med at tegne huset i september 2017. Der skulle fyldes en masse sand på grunden, og det førte til nabohøring. Huset startede med en størrelse på 163 m2 og med ensidig taghældning, men det ville naboerne ikke acceptere. Huset blev derfor tegnet om, så det fik fladt tag, og det gik også fra 163 m2 til 167 m2. Der var ikke på det tidspunkt indhentet tilbud fra håndværkere. De endelige tegninger forelå nok i 2018, måske første halvår. Gennem hele projektet var den økonomiske ramme 2,4 mio. kr. Han fik et nyt budget af A, der var på 2.544.555 kr., hvilket var sådan, det måtte være med det hus. Han havde ikke andet valg end at acceptere det. Foreholdt sin mail af 25. februar 2019, ekstrakten side 90, har han forklaret, at det helst ikke måtte stige mere, så derfor havde han brug for at få at vide, om tallene ville holde. Der kom ikke et udfyldt budget retur. De ville gerne have haft huset ned i 2,4 mio. kr. Det var før udførelsen startede. De gik i banken med budgettet, som blev godkendt, selvom banken ikke var glad for det. A’s arbejde var noget sjusk, bortset fra det med at få byggeriet godkendt. Tegningerne blev ikke tilrettet, og de oplevede meget lange svartider.

R-V1 kom ind i billedet i januar 2019. De havde brug for, at udgifterne ikke skred yderligere, og at der kom en god styring på det. A var i starten af 2019 stadig lidt med inde over, men det gik mere og mere over til, at det var R-V1, han kommunikerede med. Han følte, at han skulle prikke til R-V1 i relation til mangler. Han forventede, at det var A og R-V1, der handlede på det, hvilket han skrev, men han fik ikke noget svar. Han gjorde R-V1 opmærksom på, at han arbejdede ud fra det forkerte budget. Han husker ikke, om han sendte aftalen med A til R-V1. Han blev opmærksom på, at R-V1 arbejdede ud fra et forkert budget. Det var budgettet på et hus med ensidig taghældning, men han har ikke set de enkelte dele af det.

R-V1 tog initiativ til en ny aftale, da han var nervøs for sit honorar. Han og hans kone havde ikke advokat på. I udtrykket »koordinering« ligger, at R skulle stå for koordinering med håndværkere, sikre levering til tiden, og sikre at budgetterne blev overholdt, dvs. at projektet blev ført sikkert i land tidsmæssigt og økonomisk.

R-V1 reviderede ikke budgettet på noget tidspunkt, og de talte ikke om budget, da de indgik den nye aftale. Oprindeligt hed tidsplanen uge 4 i 2019. Han blev ved med at rykke R-V1 for, at huset skulle blive færdigt. Han kan huske, at R-V1 en gang udskød tidsplanen. Det var efter reklamation fra ham. De betalte 6.000 kr. plus vand og varme for lejligheden, de boede i. De fik at vide, at huset ville være færdigt i uge 34, men da stod huset ikke færdigt.

Han opfattede ikke det, der skete den 15. september 2019, som en afleveringsforretning. R-V1 spurgte, om der var noget med huset. R-V1 foranledigede ikke en gennemgang. Han fik ikke kopi af alle tilsynsnotater, herunder dem med de skæve vægge. På et tidspunkt var der en gennemgang med mureren og også en med tømreren. Han husker ikke, om det var den 15. september 2019. På det tidspunkt var huset ikke helt færdigt. Den sidste håndværker forlod nok huset i oktober 2019. Der har ikke været en forgennemgang som beskrevet i pkt. 4.1., kun i forbindelse med de enkelte håndværkeres færdiggørelse.

Der er ikke afholdt 1 årsgennemgang. Han har ikke modtaget energimærkning mv., så han har ikke kunne færdigmelde byggeriet. Han har ikke selv stået for at reklamere over for håndværkere, men han har skrevet til nogle håndværkere.

Han reklamerede over for R-V1 over murhul i facade, da han satte køkken op. Der skete ikke noget, og så satte han køkkenet op.

Der lå oprindeligt kun en aftale med A. Han har tilbageholdt penge til D fra B ApS, ca. 38.750 kr., svarende til halvdelen af malerarbejdet. B ApS er gået konkurs, og det er VVS’eren også ham bekendt. Mureren, …, var ikke dyrere end den oprindelige murer. Det, han godkendte, var at prisen kunne stemme overens med budgettet. Han sendte regninger til R-V1 til godkendelse for at sikre, at arbejdet var i orden inden betaling.

Da de indgik aftalen med A, var der ikke lavet nogen tegninger.

Foreholdt mails af 28. august 2019, ekstrakten side 103, har han forklaret, at han havde fat i D samtidigt med, at han talte med R-V1 om de skæve vægge, nok ret hurtigt efter, at væggene var sat. Da arbejdet i august ikke var i orden, skrev han til R-V1, men ikke yderligere. D var i sin tid valgt af A. Han husker ikke, om han senere skrev til D. Inden syns- og skønsforretningen kontaktede han alle håndværkerne. Han fik ikke svar fra nogen af dem.

Der var en del forvirring om kontrakterne. Han kan ikke sige, hvorfor han har skrevet under på to udgaver. Underskrifterne på ekstrakten side 98 og tillægsekstrakten side 44 er begge hans underskrifter. Han forventede, at R-V1 tog over på A’s forpligtelser.

Han har ikke haft fat i mureren, og fugerne er ikke udbedret.

Foreholdt budgetskema, ekstrakten side 91 har han forklaret, at opgaven for R-V1 var at få prisen ned på de 2,4 mio. Han har ikke godkendt budgettet på 2.544.555 kr. over for A.

Skønsmanden, Carsten Dyreborg, har vedstået sin erklæring og i relation til svaret på spørgsmål 9 forklaret, at han ud fra billedet har vurderet, at rørene ligger i flere lag uden på hinanden, og det kan give et isoleringsmæssigt problem. Han kan ikke sige, om der konkret er problemer. Der er ikke byggetekniske krav til, hvordan rørene ligger. Der er meget mere isoleringsevne at give af i tagkonstruktionen. Rørene skulle i spærene ligge spredt og det vil også betyde, at hullerne i isoleringen ville blive spredt.

Udbedring af forholdet behandlet i spørgsmål 6 vil kræve nedtagning og genopsætning af køkken. En så høj grad af præcision, som her er i spil, kræver, at man er på pladsen og styrer byggeriet. Det er ikke gennemprojekteret. Det vil kræve en detailtegning. Selve opretningen murhullerne udgør måske en fjerdedel eller en tredjedel af den angivne pris. Det er alene et spørgsmål om æstetik, ikke noget funktionelt.

De skæve vægge kunne godt være rettet op i spartlingen, bortset fra det, der er vinkelskævt. Det er arbejdet med vinkelskævhederne, der er langt den største del af udbedringen.

De forskellige fugefarver ville nok nærme sig hinanden, men de vil ikke blive ens. Han ville have krævet udbedring med det samme, men det er ikke et afleveringshindrende forhold.

 

4.    Procedure

Parterne har procederet sagen i overensstemmelse med de indleverede påstandsdokumenter. De indklagede har dog reduceret den selvstændige påstand til 386.809,19 kr. under hovedforhandlingen.

 

5.    Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat

De indklagede indgik på et ikke fastlagt tidspunkt en aftale om teknisk rådgivning og bistand med

Arkitektfirmaet A. I henhold til aftalen omfattede denne teknisk rådgivning og bistand vedrørende opførelse af et enfamilieshus beliggende …. Ifølge aftalen skulle arkitektfirmaet levere programfase, forslagsfase, projekteringsfase (myndighedstegninger), udbudsfase og udførelsesfase i henhold til ABR89. Det fremgik, at det økonomiske grundlag var et samlet beløb på 2.400.000 kr. for nøglefærdigt hus inklusive grundkøb og tilslutninger. Det fremgik videre, at der var tale om et hus på 160 m2 med ensidig taghældning samt carport og skur.

Det kan efter den forklaring, som BH-V1 har afgivet, lægges til grund, at byggeprocessen blev forsinket som følge af, at projektet på grund af terrænregulering skulle i nabohøring, og at dette førte til ændring af projektet, således at huset blev med fladt tag, og at størrelsen blev 167 m2. Det kan tillige lægges til grund, at opførelsen af huset blev påbegyndt i 2018. Det kan videre lægges til grund, at arbejdet med projektering af huset og indgåelse af aftaler med håndværkere blev udført af A forud for, at R blev involveret i sagen, dog med den bemærkning, at R-V1 var involveret i at finde en anden murer end den murer, som A oprindeligt havde fået tilbud fra.

Der foreligger i sagen flere udgaver af kontrakten mellem denne sags parter, men det kan lægges til grund, at BH var bekendt med de overskrifter, som af grunde, som ikke er nærmere belyst, ikke fremgår af den udgave, som er underskrevet af såvel BH som A. Heraf kan udledes, at BH var bekendt med, at opgaven var beskrevet i aftalens punkt 2, at omfanget af ydelserne var beskrevet i punkt 4 om rådgiverens ydelser, og at de i punkt 5 beskrevne ydelser ikke var omfattet af parternes aftale. Voldgiftsretten finder endvidere under hensyn til dateringen, at den udgave, som er underskrevet af såvel BH som A, er den endelige og mellem parterne vedtagne udgave.

Voldgiftsretten finder på baggrund af indholdet af parternes aftale, at R’s opgave i det væsentlige har bestået i tilsyn med byggeriet, således som også forklaret af R-V1. BH har ikke løftet bevisbyrden for, at opgaven tillige bestod i at sikre, at byggeriets samlede omkostninger ikke oversteg 2.400.000 kr. En sådan forpligtelse for rådgiveren ville kræve en klar bestemmelse herom i parternes aftale, og en sådan bestemmelse findes ikke i

det fremlagte. Der er efter indholdet af parternes aftale sammenholdt med indholdet af den aftale, som BH indgik med Arkitektfirmaet A, og den fremlagte korrespondance sammenholdt med de afgivne forklaringer, intet grundlag for at fastslå, at R er indtrådt i den aftale, som BH indgik med Arkitektfirmaet A, eller at R på anden måde er indtrådt i Arkitektfirmaet A’s forpligtelser. R’s forpligtelser er derfor alene reguleret i den mellem parterne i denne sag indgåede aftale.

BH’s krav om, at R skal erstatte den del af byggeudgifterne, der overstiger 2.400.000 kr., tages derfor ikke til følge.

Det kan ikke af den mellem parterne indgåede aftale, af sagens dokumenter i øvrigt eller af de afgivne forklaringer udledes, at R var forpligtet til at sikre, at byggeriet blev færdigt på et bestemt tidspunkt. Det kan heller ikke efter bevisførelsen lægges til grund, at færdiggørelsen blev forsinket af grunde, som kan lægges R til last. BH’s krav om erstatning af betalt husleje tages derfor ikke til følge.

Det lægges efter skønsmandens svar på spørgsmål 1 til grund, at en række af de indvendige vægge i huset er skæve og ude af lod. Dette er da også allerede under udførelsesfasen påtalt af R, således som det fremgår af de fremlagte tilsynsnotater. Det lægges videre til grund, at R har anbefalet, at BH tilbageholdt penge over for B ApS, der har opsat væggene, som følge af dette forhold, samt at BH i hvert fald har tilbageholdt et beløb på 38.750 kr. inklusive moms. Det lægges endelig til grund, at BH-V1, der var bekendt med forholdet, har opsat bryggerselementer uden at sikre sig, at forholdet var udbedret i spartelarbejdet, der blev udført af samme firma, som opsatte de indvendige vægge. Dette har medvirket til at forøge de udbedringsomkostninger, som skønsmanden har opgjort.

På denne baggrund kan BH ikke rette noget krav mod R vedrørende de skæve indvendige vægge.

Det lægges efter skønsmandens svar på spørgsmål 4 til grund, at husets murværk visse steder fremstår med forskelligt farvede fuger. Dette ses at være påtalt i forbindelse med afleveringsforretningen, jf. notatet »Mangelgennemgang – Nummer: 5«. BH har på denne baggrund haft anledning til at forfølge et krav mod den murer, der har udført murværket, men dette er efter det oplyste ikke sket. Allerede da tilsynsansvaret – i det omfang der måtte være noget at bebrejde R – er sekundært i forhold til entreprenørens mangelansvar, jf. ABR89 pkt. 6.2.6.1, kan BH ikke rette noget krav mod R vedrørende dette forhold.

Efter skønsmandens besvarelse af spørgsmål 6 sammenholdt med skønsmandens forklaring under hovedforhandlingen, finder voldgiftsretten ikke, at R har tilsidesat sin tilsynsforpligtelse ved ikke at påtale forholdene omkring murhullerne. På denne baggrund tages BH’s krav på dette punkt ikke til følge.

Det er efter skønsmandens svar på spørgsmål 9 sammenholdt med skønsmandens forklaring under hovedforhandlingen og indholdet af den fremlagte energiberegning ikke godtgjort, at placeringen af ventilationsrørene i ydermuren er udtryk for en retligt relevant mangel. Allerede på denne baggrund kan BH ikke få medhold i deres krav på dette punkt.

De modkrav, som BH har rejst, tages således ikke til følge.

Det er ubestridt, at det er aftalt, at R skulle udarbejde trykprøvning, energimærkning og energiberegning, og at dette var en ydelse, der skulle betales med 12.000 kr. inklusive moms ud over det aftalte honorar på 81.250 kr. På denne baggrund, og da det ikke er godtgjort, at nogen del af R’s arbejde har været uden værdi for BH, tages R’ s påstand til følge.

Efter sagens forløb og udfald sammenholdt med de nedlagte påstande forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt.

 

Thi bestemmes

De indklagede, BH, skal in solidum til klager, R, betale 52.625 kr. med tillæg af procesrente fra den 5. december 2019 mod udlevering af dokumentation for trykprøvning, energimærkning og energiberegning.

I sagsomkostninger skal de indklagede in solidum til klageren betale 50.000 kr.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af de indklagede in solidum efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.