(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2022.19.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio december 2021 og omhandler en totalentreprenør der ikke havde godtgjort, at der forelå forsinkelse eller mangler fra entreprenørens side.

En totalentreprenør (TE) indgik i april 2020 en entrepriseaftale med en underentreprenør (UE) vedrørende et byggeri af 262 ungdomsboliger. AB 18 var vedtaget.

Byggeriet skulle afleveres i august 2020, men aflevering skete først i oktober.

Da UE påbegyndte arbejdet slut 2019 opstod problemer, hvorfor TE og UE indgik aftale om UE’s forcering af arbejderne.

Der opstod imidlertid tvist om omfanget af forceringen, i hvilket omfang UE var berettiget til kompensation for gener i forbindelse med byggeforløbet, og hvorvidt TE kunne kræve erstatning fra UE for forsinkelse.

Derudover var der tvist om krav om erstatning for mangler.

Der blev ikke udmeldt syn og skøn.

TE gjorde imidlertid mangelsindsigelser gældende.

Voldgiftsretten
Eftersom TE ikke havde gennemført syn og skøn, fandtes det ikke bevist, at der var mangler. Derudover var der ikke reklameret over de påståede mangler, hvilket blev tillagt bevismæssig betydning. Blot en fremvisning af foto samt fakturaer fra andre entreprenører kunne i lyset af manglende uvildig bedømmelse ikke alene bevise, at der var mangler.

TE fik ikke medhold i et erstatningskrav på ca. 1.7 mio. kr. svarende til en andel af det dagbodsbeløb som TE havde betalt til bygherren, idet det ikke var bevist, at der fra UE’s side var forsinkelse. Årsagen til dette var, at forsinkelsen skyldtes forhold, der ikke vedrørte UE, da arbejdet allerede inden UE påbegyndte arbejdet var forsinket og at TE ikke havde påberåbt, at UE var forsinket.

TE fik dog medhold i et tilbagebetalingskrav på 250.000 kr., der var erlagt af TE til dækning af UE’s krav om godtgørelse for problemer under opstart, men under forbehold om tilbagesøgning. Der havde ikke været sådanne problemer, at UE kunne kræve beløbet.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?
Kendelsen illustrerer, at såfremt man ønsker erstatning for mangler, skal man reklamere over de pågældende mangler og kunne bevise at der foreligger mangler, f.eks. ved syn og skøn. Det samme gælder for forsinkelse. Man skal således reklamere og bevise, at forsinkelsen skyldes modpartens forhold, før at man kan kræve den aftalte dagbod eller kræve erstatning for forsinkelse efter de almindelige erstatningsbetingelser, hvilket forudsætter et beviseligt tab. Reklamationsfristen er i erhvervsforhold straks og mens forbrugeren skal reklamere uden ugrundet ophold.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2022.342 / Sag nr. C-15748

#ugensdom #entrepriseret #forsinkelse

 

-0O0-

 

Underentreprenør UE (adv. Christian Parbo) mod Totalentrepenør TE (adv. Thomas Høj Pedersen)
Voldgiftsnævnet
1. Indledning
Mellem underentreprenør UE A/S … og totalentreprenør TE … er der opstået en tvist om afregning af tømrerentreprise vedrørende opførelsen af 262 ungdomsboliger beliggende i ….

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgift 2018” med landsdommer Mogens Heinsen som eneste voldgiftsdommer.

2. Påstande og hovedforhandling
Klageren (UE) har nedlagt påstand om, at indklagede (TE) tilpligtes at betale 3.547.380,50 kr. med tillæg af procesrente af 100.380,00 kr. fra den 30. september 2020 til den 30. oktober 2020, af 2.028.020,50 kr. fra den 30. oktober 2020 til den 30. november 2020, af 3.152.771,75 kr. fra den 30. november 2020 til sagens anlæg, og af 3.547.380,50 kr. fra sagens anlæg.

TE har nedlagt påstand om frifindelse.

Over for UE har TE nedlagt en endelig selvstændig påstand om, at UE til TE, skal betale kr. 2.496.047,59 kr. med tillæg af renter i henhold til renteloven fra den 26. december 2020.

UE har nedlagt påstand om frifindelse over for TE’s selvstændige påstand.

Hovedforhandling har fundet sted den 9. og 10. december 2021 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.

UE-V1, TE-V1, UE-V2, UE-V3 og TE-V2 har afgivet forklaring under hovedforhandlingen.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande, de afgivne forklaringer og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Sagsfremstilling
TE og UE underskrev i april 2020 en entrepriseaftale vedrørende UE’s udførelse af tømrerentreprisen på et byggeri af 262 ungdomsboliger i …. TE var totalentreprenør på byggeriet. Selvom entrepriseaftalen først blev underskrevet i april 2020, var der allerede i november 2019 afholdt opstartsmøde, og UE påbegyndte sit arbejde ultimo 2019.
Byggeriet skulle afleveres til bygherren den 14. august 2020, men aflevering skete først i oktober 2020.

Der er mellem parterne enighed om, at byggeriets start var præget af problemer, og der blev indgået aftale mellem TE og UE om forcering af arbejderne, men der er under sagen ikke enighed om omfanget heraf, og der er uenighed om, i hvilket omfang UE er berettiget til kompensation for gener i forbindelse med byggeforløbet, ligesom der er uenighed om, hvorvidt TE kan kræve erstatning fra UE for forsinkelse. Endelig er der mellem parterne uenighed om en række krav på betaling for ekstraarbejde og krav om erstatning for mangler.

4. Forklaringer
UE-V1 har forklaret, at han siden 2003 har været indehaver af og direktør i UE. UE havde forud for aftalen om entreprisen på …vej udført to andre entrepriser for TE.

Foreholdt tilbudslisten, bilagssamlingen side 14, har han forklaret, at tilbudslisten var udarbejdet af TE, og den fremlagte udgave er med UE’s tilbud indskrevet. De havde fået noget grundlæggende projektmateriale, nok 12-15 sider, benævnt »Fremtidige forhold«, som er en art skitseoplæg, der nok var kommet fra bygherren, BH. Der var en proces på 2-4 måneder, hvor de drøftede tilbud. Projektet var ikke særlig godt lavet. UE’s kalkulationschef havde kontakt til TE’s kalkulationschef, …, for at få hjælp til at være lidt mere konkret. I starten havde de gulve med i entreprisen, men de blev senere pillet ud. Der var store bygherreleverancer fra TE’s side, bl.a. vinduer og døre.

UE afgav tilbud, og han og kalkulationschefen var til projektgennemgangsmøder. De mødte NN (fra TE), OO (fra TE) og TE-D (fra TE), der var direktør i TE dengang. OO (fra TE) skulle vist være projektchef på byggeriet. De blev enige om, at UE skulle stille med 12-14 mand i perioden.

Det første, UE skulle lave, var at montere vinduer. TE skulle pille de gamle vinduer ud og levere de nye til de enkelte etager. Det viste sig, at nogle vinduer var højrevendt, andre venstrevendt, uden at der var angivelse af, hvilke der hørte til hvor. Projektet var stadig meget sparsomt, og rådgiverne havde svært ved at besvare spørgsmål. Ved udtagningen af de gamle vinduer tog TE for meget af brystningsmuren. Det var så et problem, hvad de skulle montere de nye vinduer på, hvilket førte til spildtid. UE registrerede medarbejdernes timer løbende og holdt det op mod den forventede produktion.

Byggeriet var inddelt i sektioner med to på hver etage, men da de kom halvvejs gennem den første sektion, 3A, viste det sig, at det stål, de havde sat op, godt nok passede med tegningerne, men ikke med gangbredderne. De skulle lave to prøvelejligheder og modtog tegninger til brug herfor. Prøvelejlighederne skulle afdække problemstillingerne og sikre, at der var enighed om det færdige resultat, så det var en reference.

Foreholdt mail af 27. februar 2020, bilagssamlingen side 73, har han forklaret, at han skrev til TE-D om UE’s udgifter til spildtid og deres udgifter til den nødvendige forcering. De var 7 uger bagud. TE-D havde bedt ham prissætte det. TE-D gik og gemte sig lidt og tog ikke telefonen, men han fik fat i ham og indgik et forlig. TE var presset på byggeriets økonomi. Det var derfor svært af få acontofakturaer og aftaler godkendt. Mailen af 27. marts 2020, bilagssamlingen side 105, viser, at de havde svært ved at få skriftlig bekræftelse på aftalen om de 500.000 kr.
Mailen af 11. marts 2020 vedrører det samme. Der var ingen tvivl om, at den træge opstart arbejdede sig videre i projektet. Både UE og de øvrige entreprenører havde svært ved at følge tidsplanen, og i starten var der ikke en tidsplan fra TE. Det var derfor nødvendigt at mande op, og det blev accepteret. De brugte deres sagsstyringssystem og deres formænd til at styre bemandingen.

Foreholdt mail ad 27. marts 2020, bilagssamlingen side 109-111, har han forklaret, at ønsket fra TE-V2’s side gik på opmanding, hvilket UE gerne ville hjælpe med, helt i tråd med den tidligere aftale om opmanding, men det krævede en accept. UE kunne stille med 26 mand, hvis det var ønsket. Bemandingsoversigten, bilagssamlingen side 353 ff., er trukket ud af deres tidsregistreringssystem og sammenholdt med deres skurbog.

UE’s håndværkere er overenskomstansatte og har dermed en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Timer derudover udløser tillæg, afhængig af bl.a. tidspunktet på døgnet. De arbejder typisk 4-dages uge med 10-12 timer mandag- onsdag og så nogle få timer torsdag. Foreholdt mails af 30. april 2020, bilagssamlingen side 206-207, har han forklaret, at det er her, hvor TE-V1 indstiller forceringen, fordi de angiveligt var tilbage på tidsplanen, dvs. forsinkelsen var indhentet. Han vidste, at de havde travlt, men tidsplanen og koordineringen stod TE for.
Koordineringen var imidlertid ikke for god, TE fik ikke det materiale fra deres rådgivere, som de skulle. Koordineringen var faktisk elendig.

Foreholdt mail af 16. juni 2020, bilagssamlingen side 210, har han forklaret, at UE-V3 orienterede om tingenes tilstand, så han selv som direktør kunne agere. De øvrige underentreprenører leverede ikke, så der var klart for UE til at udføre UE’s opgaver.

Prøvelejlighederne skulle helst have været færdige i slutningen af januar, men der var mange udfordringer, bl.a. om inspektionslemme. De skulle bruges som grundlag for udførelsen af alle de andre lejligheder. Han vil tro, at de er godkendt. Der var 3-4 mand fra TE, der førte tilsyn, så det må være sket. I udbudsmaterialet var der en materialebeskrivelse generelt på hele projektet og ikke fagopdelt. Det havde de ellers efterlyst. I materialebeskrivelsen stod der hvide MDF-plader, men i tilbudslisten stod der hvid laminat. Han ved faktisk ikke, hvad de leverede, men der var nogle drøftelser.

De fik ikke svar på mailen af 2. december 2019, bilagssamlingen side 52, om dampspærre, hvor de søgte om en afklaring. Først i oktober 2020 fik de at vide, hvordan det skulle laves. Det var vist BH, der havde taget fat i TE i den henseende. Såvel prøvelejlighederne som alle de andre lejligheder blev i første omgang udført uden dampspærre. De fremlagte tegninger var ikke UE bekendt. Der var en 5-6 personer hos TE, de kunne spørge, men de fik ikke svar på mailen fra december.

Væggene i siddenicherne har han set fotos af. UE’s arbejde er lavet godt nok, ellers ville de have lavet det om. Fotografiet side 511 i bilagssamlingen viser orange vægge i en siddeniche, hvor der er udlagt en stor tømmervinkel. Afstanden til væggen er stort set den samme hele vejen. Skævheden, der ses på fortografiet side 512, er kommet, fordi der for enden er påsat en kantsikring, som derefter er spartlet op. Skævheden er således kommet i malerarbejdet.

Foreholdt mail af 9. november 2020, bilagssamlingen side 351, har han forklaret, at de lidt sent i forløbet fik en kontrakt fra TE-V1, hvor der stod at de skulle lave KS og DV, hvilket de laver i den sidste del af processen. Det, som TE-V1 efterspørger her, BD-Kort, er ikke en del af aftalen, så det har UE ikke leveret. TE har åbenbart lovet BH sådanne BD-Kort.

På et tidspunkt stillede bygherrens tilsyn, …, spørgsmål til, om der var stoppet korrekt omkring entredørene. De pillede nogle gerigter af og måtte indrømme, at det ikke var i orden, og at det skulle laves om. De kaldte 12-15 mand på arbejde en weekend, pillede gerigter af, stoppede efter forskrifterne og monterede gerigter igen. De aftalte malerreparationerne med maleren, som de betalte direkte. Tillægsbilagssamlingen side 57 er malerens faktura for det udførte malerarbejde, som UE har betalt. Maleren løb ind i, at han ikke måtte sende fakturaen for TE, der truede med at afvise alle malerens krav, så de betalte maleren uden at have fået fakturaen, som først er udstedt i oktober 2021. Han ved ikke, om fakturaen omfatter både gerigter og reparation af vægge, men de bad maleren om at udføre begge dele.

Foreholdt bemærkningerne om rørkasser i mailen af 27. marts 2020, bilagssamlingen side 109-111, har han forklaret, at der ikke gik lang tid i processen, før det spørgsmål kom op. De satte stål og lejlighedsskel og nok også nogle siddenicher. Han mener ikke at rørkasserne fremgik af projektmaterialet, og derfor var de ikke prissat. UE opfattede det derfor som ekstraarbejde. Det var det, han ridsede op i mailen af 27. marts 2020. I bilag AP, T-A-N-11- RU-06 er der anvist ventilation, og alle væginddækninger er markeret med skraveret, men der er ikke indtegnet rørkasser, der også normalt ville være indtegnet skraveret.

Foreholdt bilag AP, T-A-N-11-RU-01 har han forklaret, at der ikke er en angivelse af, at der er en gennemskåret væg, der ville være skraveret. Han ser det ikke som en rørkasse, og der er i materialebeskrivelsen beskrevet synlige installationer. Kassen over »søjle” er på badeværelset, hvor der er nedsænkede lofter.

Han mener ikke, at UE kom for sent i gang med byggeriet. De kom den 2. december 2019 som ønsket for at montere vinduer, men TE var bare ikke klar til at modtage dem. De kørte hjem igen og kom den følgende dag, hvor de havde fået en oversigt over vinduerne, men så var der brækket for meget af brystningen ned. UE’s folk var på pladsen, men de var bare meget ineffektive, da de ikke kunne komme i gang med deres arbejde. Der var en stram tidsplan, så det var et problem. Det viste sig så endda, at der var lovet føraflevering en måned før. Det er rigtigt, at de selv skulle være klar til mestergennemgang før den egentlige aflevering. I starten havde de hverken kontrakt eller tidsplan. Det blev bedre hen ad vejen, men der var ingen styring i starten. Der kom løbende nye tidsplaner, men da han fik mailen den 30. april 2020, forstod han det således, at man var tilbage på den oprindelige tidsplan.

De har nok faktureret omkring 6-7 mio. kr. i ekstraarbejder, så i alt er der faktureret ca. 19 mio. kr. Han synes, at UE har været rimelige i deres krav. I 2020 havde de tre rigtig gode sager for lokale kunder, som kørte uden problemer.

Deres medarbejdere får mellem 200 og 250 kr. i timen. Sociale tillæg dertil udgør ca. 46 procent, og dertil kommer kost og logi. Han mener, at UE’s avance på en overarbejdstime er ca. 25 kr.

UE har reduceret entreprisesummen med den del, der vedrører de X-døre, som UE ikke monterede.

HandyTeam har ifølge de fremlagte tidsopgørelser lavet brandinddækning i oktober måned hvilket må være meget sent i processen. TE havde ikke været opmærksom på brandinddækningen, og hvis de havde været inde i projektet, og der havde været lavet en detalje, kunne det have været implementeret i byggefasen. UE fik ikke detaljer på de

ting. Deres entreprise var at sætte lofter op. Han tror ikke, at UE blev bedt om at lave det om. I kælderen blev der ændret i loftkonstruktionen, og en stor del af deres ekstraarbejde ligger der.

Han vil gætte på, at der, selvom der ikke var en tidsplan, da de indgik den mundtlige aftale, kom 20-25 tidsplaner hen ad vejen.

TE-V1 har forklaret, at han er uddannet tømrer og bygningskonstruktør og ansat som administrerende direktør i TE. Han kom ind i sagen i februar 2020, hvor han var regionschef for TE i Region Øst. Han kunne konstatere, at de havde en åben bygning, men arbejder indenfor. Man kunne se, at man var bagud med skillerum. Han var ikke bekendt med årsagen hertil.

UE hentede ifølge logfilerne til Byggeprojekt materiale ned i november og december 2019. Foreholdt bilag AO har han forklaret, at Detalje 31, Rev. A, lå på Byggeprojekt den 20. december 2020, bare med en zinkløsning i stedet for en løsning med en skifersålbænk udenfor. Beskrivelsen af dampspærren var den samme. Det er almindeligt at indbygge dampspærre, og den stiplede linje er sædvanlig markering af dampspærre. Der skal være dampspærren i sådan en konstruktion. Det var først op mod aflevering, at det blev konstateret, at der var et problem. Udbedring skete ved afskæring af gummifuge, afmontering af vinduespladen, pålimning af dampspærrefolie og genmontering af pladen. De har fået en betydelig regning fra maleren for de følgearbejder, der kom ud over UE’s eget arbejde.
Punkt 8 og 9 i oversigten fra maleren, bilagssamlingen side 474, er de krav, som maleren har rejst. Det er for at gøre lysningen pæn igen. I UE’s tilbud er der indeholdt vinduesplader i laminat, men de monterede rå MDF-plader, der er billigere og skal males. Det var den samme plade, der blev sat op igen efter montering af dampspærre, men den skulle jo så males igen.

Foreholdt »Registrering af fejl og mangler ved udført arbejde«, bilagssamlingen side 456, har han forklaret, at det er en registrering af mangler, han har lavet til brug for voldgiftsagen. Bilagssamlingen side 458 vedrører nogle lofter, der er ført for tæt på jernbjælkerne, så man ikke har kunnet lukke siderne rigtigt. Det har været nødvendigt at skære noget af lofterne fra. Nogle steder var forskallingen kørt over brandvægge, hvilket blev påtalt af bygherrens rådgiver, BH-R. Det ses også på side 462, der er fotos at steder, hvor brandsektionerne skulle have været iagttaget. Også her har man måttet skære fri og indlægge brandbats. På billederne bilagssamlingen side 463 kan man se, at forskallingen er pillet ned, og der er oplagt brandbatts. Dette er sket på samtlige etager. Det var noget, de konstaterede sent i fasen. Han har ikke reklameret til UE over forholdet.

Foreholdt fotos af skæve vægge i nicher, bilagssamlingen side 529-534, har han forklaret, at det, der ses, er en helt normal kontrol med en tømmervinkel. Man kan se, at der er op til 12 mm afvigelse fra at være i vinkel over 60 cm. På bilagssamlingen side 526 kan man se, at der er skævhed helt ude fra forkanten. Det er ikke ordentligt arbejde. Det er rigtigt, at der er sat forstærkning på hjørnet og derefter spartlet, men det er ikke det, der har givet problemet.

Foreholdt tegningen af sydfacaden, bilagssamlingen side 471, har han forklaret, at der er byttet om på dørene, for at de skulle åbne den rigtige vej. Det er sket fire steder i alt. Bilagssamlingen side 358-361 er fakturaer, der bl.a. dækker udbedring af disse fire døre. Han har ikke modtaget protest fra UE over fakturaerne. Han har ikke reklameret over for UE vedrørende forholdet. BH holdt penge tilbage i anledning at denne mangel.

Foreholdt bilagssamlingen side 504-505 har han forklaret, at der var lavet en tykkere væg end beskrevet i tegningsgrundlaget, og derved blev der ikke plads til det skab, der skulle sættes ind i nærdepoterne. Foreholdt bilag AP, T-A-N-11-RU-01 har han forklaret, at man kan se, at der er tegnet »vinger« på, men dem måtte de lave efterfølgende med scandiboardplader. UE skulle lave påforingen, men det har de ikke gjort. Han har ikke reklameret over for UE vedrørende dette forhold.

På samme tegning ses det, at der er indtegnet rørkasser og nedhængt loft. UE har lavet det nedhængte loft, men ikke rørkasserne.

UE har faktureret ca. 19 mio. kr. på sagen. Han mener, at der er ekstraarbejder for et meget stort beløb, navnlig i lyset af, at der efter deres opfattelse ikke er udført ret meget ud over kontraktarbejderne. Han mener, at de ca.
700.000 kr., der er accepteret for forcering og ændring af rytme, er et rimeligt vederlag. Han har aldrig sagt til maleren, at han ikke må sende en regning til UE.

Foreholdt bilagssamlingen side 503, har han forklaret, at »skyen” formentlig markerer en revision af møblerne. TE havde tilsyn på pladsen, nok tre mand ud over ham. Det var TE-V2, NN (fra TE) og en tredje. De havde fordelt opgaverne mellem sig. De har nok alle været opmærksomme på vinduesmontagen. Han gik selv en runde, hver gang, han kom. Foreholdt mail af 2. december 2019, bilagssamlingen side 52, sidste afsnit, har han forklaret, at bundpladerne skulle sættes i senere, så det var ikke presserende. Han ved ikke, hvorfor tilsynet ikke har reageret på, at der ikke blev monteret dampspærre. Hvis tilsynet var der, da monteringen af bundstykkerne skete, havde man nok opdaget det, men det er jo ikke sikkert, at tilsynet var lige der på det tidspunkt. Prøvelejlighederne skulle illustrere slutresultatet og hjælpe til at fange fejlene.

Foreholdt sin mail af 9. november 2020, bilagssamlingen side 351, har han forklaret, at han er af den opfattelse, at det fremgår af bekendtgørelsen, hvad der skal indleveres af KS-materiale. Det, at han kun rykker BD-kort, er ikke udtryk for, at det øvrige var afleveret. Der kom noget meget sent efter rykker. De lukkede for UE’s adgang til Byggeprojekt, da der var afleveret.

Foreholdt tilbudslisten, bilagssamlingen side 14-15, er han enig i, at rørkasser ikke er angivet. Der er derimod angivet gipslofter på badeværelser. Dette er ikke den tilbudsliste, han og UE-V1 sad med ved kontraktindgåelsen i april 2020.

UE-V2 har forklaret, at han er projektchef i UE, også på det konkrete projekt. Han er uddannet tømrer og bygningskonstruktør. Han kom på projektet, da der var en mundtlig aftale. Det var det mest mangelfulde materiale, han nogensinde har bygget efter. Der manglede tegninger og en tømrerbeskrivelse, der viste, hvad han skulle lave og hvordan. Der manglede også detaljer.

Prøvelejlighedernes funktion var at danne en reference for de øvrige lejligheder, og de var da også efterfølgende nede at kigge nogle gange. De lavede prøvelejlighederne ud fra tegninger og drøftelser med NN (fra TE), herunder på byggemøder. Spørgsmålet om dampspærre var drøftet med NN (fra TE), og svaret var, at der ikke skulle isættes dampspærre.

Foreholdt bilagssamlingen side 516, foto af siddeniche, har han forklaret, at forholdet ikke har været påtalt på mangelister eller ved 1-årsgennemgang. Det er spartelhjørnet, der giver den skævhed.

Foreholdt mail af 20. august 2020, bilagssamlingen side 300, har han forklaret, at TE skulle levere partier med døre, som ikke passede til den pågældende etage, men – viste det sig – på en af de andre etager. Pludselig var der et andet firma i gang med at montere dørpartierne. UE krævede så kun betaling for de døre, de selv havde monteret.

De sidste fire vinduespartier i sydfacaden passede ikke, men NN (fra TE) bad dem montere dem uanset, at de var fejlbestilte. De havde fået en håndskitse fra OO (fra TE), som var lavet af NN (fra TE), og de monterede i henhold til den. De har monteret alle branddøre i kælder, bortset fra X-døre.

De sendte løbende KS-materiale frem til TE, hvilket også fremgår af byggemødereferater. I slutningen af byggeriet kom TE i tanke om, at de havde lovet BH BD-kort, hvilket UE ikke plejer at levere.

Der var af TE købt forkerte døre til badeværelserne, og de måtte lave tilsætninger af snedkertræ, der selvfølgelig skulle males. De have lavet fejl ved stopningen af entredøre, og de foretog udbedring. De lavede aftale med maleren og gulvmanden om fordelingsnøglen på malerarbejderne, da der også skulle skiftes gulvbelægning og dermed fodlister.

Foreholdt bilagssamlingen side 505, tegning af nærdepoter, har han forklaret, at gipsvæggen er lavet efter tegningen. De 600 mm er fra indvendig væg til hjørnet af vingen, og det vil han bestemt mene, at der var på det udførte.

Tømrerne registrerer deres tid på en app, og han godkender efter at have sammenholdt med skurbogen. De havde lejet et hus til medarbejderne, men til sidst måtte de sende nogle af dem på hotel, da der kom flere.

Foreholdt mail af 16. april 2020, tillægsbilagssamlingen side 43, har han forklaret, at han spurgte til en låseplan fra TE gennem et halvt år, men til sidst måtte han selv skaffe en efter aftale med TE-V2, der ikke spurgte om pris på det.

TE skulle selv levere døre, men da det ikke gik så godt, blev han sat på opgaven. Da han afleverede tre tilbud til TE- V1, valgte TE-V1 selv at indkøbe dem. Det havde han brugt meget krudt på.

Foreholdt tegning vedrørende vinduer, bilagssamlingen side 58, har han forklaret, at han var på pladsen, da prøvelejlighederne blev lavet. Det er ikke ham, der havde lavet aftalen med NN (fra TE) om udførelsen af partiet. Aftalen blev indgået på et byggemøde. Isætning af dampspærre kunne også udføres udefra. Derfor spurgte de til, hvordan det skulle løses. Han kan ikke huske, om han så tegningen, bilagssamlingen side 58, dengang, men han har set den på et tidspunkt. Man kan ikke efter montagen se, om der er dampspærre, men han ville som tilsyn opdage, om der kom dampspærre i 700 vinduer.

UE-V3 har forklaret, at han er byggeleder hos UE. Han er uddannet tømrer og har 14 års erfaring. Han var med fra byggeriets start som byggeleder. De fik at vide, at de skulle starte med at montere vinduer, men efter tre vinduer måtte de give op, da de ikke kunne få en tegning, der viste, hvilken vej de skulle åbne op. Efter 14 dage fik de en tegning, der viste, hvordan vinduerne skulle monteres, og derefter kom de tilbage på pladsen, men det var ikke altid, at TE havde leveret vinduerne de rigtige steder. De 14 dage brugte de på en anden byggeplads i ….

Da de kom til vinduerne, der gik fra gulv til loft, var der ikke tegninger vedrørende disse. De fik at vide, hvordan de skulle monteres, men de sidste tre partier passede ikke. NN (fra TE) sagde, at de bare skulle montere dem. Der var NN (fra TE), en … og løbende nye folk, der førte tilsyn. De var generelt meget omhyggelige med tilsynet.

Foreholdt sin mail af 16. juni 2020, bilagssamlingen side 210, har han forklaret, at UE var ved at gå i stå på grund af andres manglende arbejder. De manglede således arbejdsområder. og derfor skrev han mailen. Gulvmanden havde brændt TE af, idet han efter at have udført en lille del af sit arbejde forlod pladsen.

Prøvelejlighederne var – som alle steder – ment som reference for de øvrige lejligheder.

Han fik efter byggeriets afslutning at vide, at siddenicherne var skæve. Ved 1-årsgennemgangen så han på det, og han kunne konstatere, at det var malerens spartling af forstærkningen i hjørnet, der bevirkede skævheden.

Der var døre, UE ikke havde stoppet godt nok. De udbedrede og genmonterede gerigterne. Malerarbejdet blev udført af den maler, TE havde hyret til malerentreprisen. De aftalte det direkte med maleren og betalte ham direkte.

Foreholdt aftaleseddel 31, bilagssamlingen side 327, har han forklaret, at UE’s håndværkere får overarbejdsbetaling, når de er ude over 37 timer. De har typisk arbejdet 37 timer torsdag kl. 11, og det er registreret på den elektroniske registrering og i skurbogen, hvor han noterer, hvornår folk kommer og går. Bilagssamlingen side 453 er et udtræk af tidsregistreringen.

Foreholdt aftaleseddel 34, bilagssamlingen side 371, og mail af 6. oktober 2020, bilagssamlingen side 345, har han forklaret, at han og TE-V2 drøftede fodlisterne, fordi alle gulve i fællesarealerne skulle omspartles og slibes. Derfor skulle alle fodlister af, og der skulle monteres nye højere fodlister alle steder.

Foreholdt mail af 24. august 2020, bilagssamlingen side 301, har han forklaret, at han og TE-V2 hver uge gennemgik ekstraarbejderne. Han sendte en mail, og så bekræftede TE-V2, så det var lukket af. Foreholdt mail af 3. september 2020, bilagssamlingen side 307, har han forklaret, at de omtalte 80.000 kr. dækker alle mulige småarbejder. Mailen af 22. september 2020, bilagssamlingen side 319-20 er også en mail, der følger op på den ugentlige drøftelse, og der kom en bekræftelse fra TE-V2. Der burde være lavet aftalesedler på det også, men det var TE, der skulle lave den ud fra mailene.

Efter forceringen frem til april mener han ikke, at der var forsinkelse fra deres side. De måtte somme tider ligefrem mande ned, fordi de ikke kunne komme til at lave deres arbejde. Det blev også omtalt på formands- og byggemøder. Der var ofte kaos på pladsen. TE hyrede til sidst andre firmaer ind, men f.eks. gulvmanden var helt utrolig uprofessionel.

Foreholdt tidsopgørelsen bilagssamlingen side 454, har han forklaret, at overtiden er angivet i nederste linje. Nogle af medarbejderne kom fra andre pladser, og så er alle deres timer ud over de 3 timer. De første 3 timer er med tillæg på 50 %, derefter er tillægget 100 %. Timelønnen er ca. 200 kr.

Det var to svende, der lavede prøvelejlighederne, som først efterfølgende blev lavet færdige med gulvbelægning og vinduesplader. Der stod ikke i materialet, at der skulle dampspærre i. Han fik at vide, at der var talt om det, og at der ikke skulle dampspærre i. Det kunne for så vidt godt være god byggeskik at montere dampspærre.

TE-V2 har forklaret, at han er uddannet tømrer og bygningskonstruktør. Han har arbejdet i flere større entreprenørvirksomheder, herunder nogle med egenproduktion. Han er nu selvstændig og sælger sine ydelser til større entreprenørvirksomheder. Han kom på denne sag for TE i uge 5 i 2020. Han blev hyret af TE-D (fra TE). Da han kom på pladsen, kunne han godt se, at der skulle ske noget. Der var alvorlige udfordringer. Noget af det første, der skulle ske, var isætning af vinduer, så de kunne få bygningen lukket. Man var startet oppefra og arbejdet sig ned, hvilket gav god mening. Man havde overstået hulboringen og var gået i gang med installationspakken, så det var vigtigt at få stålvæggene op og gerne gips på i hvert fald på den ene side.

Der var nogle formandsmøder, der var mere uformelle end normale byggemøder. Der blev dog også holdt formelle byggemøder med referater. De var nødt til at få skabt en rytme, inden de kunne lægge en egentlig tidsplan. De sektionerede bygningen op, så hver etage blev delt i to sektioner, hvilket betød, at der blev 8 sektioner i alt. Det var UE-V3, der var formanden fra UE. De havde flere møder hver uge. De måtte starte med at få lagt en plan for lejlighederne, da det var der, der skulle flest folk ind.

Foreholdt mails af 7. og 24. februar 2020, bilagssamlingen side 63-65, har han forklaret, at han tog de fastlagte tidsrammer for de enkelte opgaver med over, men der blev flyttet rundt på opgaverne. I mailen af 18. marts 2020, bilagssamlingen side 87, og mailen af 26. marts 2020, bilagssamlingen side 108, rejste han det problem, at UE, der arbejdede med at få stål op i bygningen, ikke havde så mange folk på pladsen. Han blev hele tiden mødt med, at det var aftalt, at UE skulle stille med 12-14 mand på pladsen, hvilket var usædvanligt og ikke fremgik af kontrakten.
Hvis de skulle komme ind i en ordentlig rytme, ville det kræve væsentligt flere tømrere end 12-14 mand. Den betaling for forcering, der er erlagt og yderligere krævet, står ikke mål med den forcering, der rent faktisk var leveret. UE’s bemanding var i perioder mindre end de 12-14 mand, UE hævdede var aftalt. I februar 2020 var der ikke 16-18 mand, men der kom flere senere. Opsætning af stålvæggene var kritisk vej, da alle andre fag var afhængige af den del. Den tid, der blev tabt der, blev aldrig vundet ind igen. På et tidspunkt kom UE nok så langt frem, at det blev svært for de andre at følge med, hvilket kunne give lidt tomgang for UE, men man var nødt til at løse et skridt ad gangen.

TE fik indgået en aftale med BH om aflevering den 25. september 2020 i stedet for den 14. august, men der opstod så nye problemer med mangler ved UE’s arbejde. Det betød, at selvom man egentlig var ved at være færdige med boligerne, der var rengjorte og klar til føraflevering, betød reparationsarbejderne, at man skulle have folk ind på områder, der egentlig stod og var færdige.

Vinduespladerne var leveret i MDF, selvom tilbuddet gik på laminat. En rå MDF-plade skal males, og en laminatplade holder bedre på overfladen. En konstruktion som den valgte ved vinduespartierne indeholder helt naturligt dampspærre. Arbejdet med vinduesplade og dampspærre laver man ikke i forbindelse med selve isætningen af vinduer. Det, man der skal forholde sig til, er den udvendige sålbænk, der ikke har med dampspærren at gøre. Står man med en tegning, man ikke kan læse, må man stille spørgsmål. Tætning af bygningen er en helt sædvanlig opgave, som enhver tømrer er bekendt med. UE monterede vinduespladerne i forår/sommer, men bygherren blev opmærksom på forholdet i september. Der er to til tre vinduer i hver lejlighed. Lysningerne var pudsede, så de blev beskadiget, da de tog vinduespladerne ud. Kvartstaflisten kom i spil efter en drøftelse mellem ham og UE-V3 som alternativ til at fuge. Bygherren ville imidlertid ikke have den, så den blev pillet af, og der blev fuget i stedet.

Foreholdt mail af 20. august 2020, bilagssamlingen side 300, har han forklaret, at da X-dørene, dvs. glasbranddøre, som TE leverede, skulle monteres af UE, viste det sig, at 2. sals partierne ved en fejl kom op på 3. sal, hvilket førte til, at dørene skulle flyttes rundt på etagerne. Det var i hans optik UE, der opgav at montere dørene, så de måtte finde andre til at montere dem. Han fandt så nogen, der var vant til at montere de tunge glaspartier. Fakturaen fra X Door, bilagssamlingen side 294, relaterer sig til dette. Det forstyrrede selvfølgelig processen. Nogle af partierne gik helt til loftet, andre fordrede et skørt op til loftet. Man kunne have undgået meget bøvl, hvis nogen havde set på følgesedlerne og bemærket, hvor dørene hørte hjemme.

De fik to brandtekniske erklæringer fra bygherrens rådgiver, BH-R, der konstaterede, at der var brandsektioneringer, der ikke var lavet korrekt. De overholdt ikke brandstrategiens krav. Han rekvirerede … og … til at udbedre, hvilket var ret omfattende, da der jo var tale om arbejde i rengjorte lokaler. Det var på alle etagerne, og også i kælderen var sektioneringen lavet forkert. Beklædningen af stålkonstruktionen var ikke UE’s, men de havde bygget deres lofter alt for tæt på stålkonstruktionerne, og der var behov for at skære dele af det væk. Fakturaerne fra … med tidsopgørelser, bilagssamlingen side 381-406, dækker bl.a. dette arbejde. Nogle steder havde UE blot kørt lofterne igennem uden at have taget hensyn til sektioneringen. UE kunne selv have valgt at skære fra ved sektioneringen, men det gjorde de ikke, og problemet blev først konstateret kort før aflevering. Det var medvirkende årsag til, at aflevering først skete efter 25. september 2020. Der var også andre forsinkende forhold, men UE’s forhold var en del af det. Forholdet ville give problemer med at opnå ibrugtagningstilladelse, så de var nødt til at rette ind.

UE erkendte, at der var mangler ved stopningen af entredørene, og gik i gang med udbedringen. Lejlighederne var sådan set ellers færdige, da det blev konstateret, men der var også problemer med gulvene, så fodlisterne skulle skiftes for gulvmandens regning. Der blev derfor lavet en fordeling af malerudgifterne i fællesarealerne ud fra længderne på henholdsvis gerigter og fodlister. Malerens regning, bilagssamlingen side 474, pkt. 6, vedrører udgiften til malerens arbejde med at male væggene i fællesarealerne igen, hvilket viste sig nødvendigt. Han kan ikke sige, om maleren har krævet dobbelt for maling af gerigter, for han mener ikke, at der blev malet karme. Han kan ikke svare på, om gulvmanden har båret en del af malerens regning. Gulvmandens arbejde med at skifte gulvene tog nok 4-5 arbejdsdage pr. etage.

Siddenicherne var skæve, og et spartelhjørne kan ikke betyde så betydelige skævheder, som man så her, op til 10 mm.

Fire vinduespartier blev monteret forkert, og de var nok bestilt forkert, men han er ikke så meget i tvivl om, at UE blev bedt om at sætte dem i, da de ikke kunne aflevere bygningen uden de vinduer. Så måtte man lave det om efterfølgende som mangeludbedring.

Malerens regning, bilagssamlingen side 476, pkt. 20 vedrører arbejde omkring døre, hvor det havde været nødvendigt at lave tilpasningslister, da karmene var for smalle til væggene. Problemet var, at man havde brugt noget groft træ, der skulle slibes og spartles. Uanset hvad for noget træ, der havde været valgt, skulle det nok males.

»Vingerne« ved nærdepoterne er karakteriseret ved, at der var tale om små stykker, men det er meget arbejdskrævende, og det skulle laves omkring 230 steder for at nærdepotskabene kunne passes lige ind. Nu måtte kanterne laves af scandiboardplader, efter skabene var sat ind, og det gav tidsmæssige problemer til sidst.

På tegningen bilag AP, T-A-N-11-RU-01 mener han, man tydeligt kan se rørkasserne, og han bad da også tidligt i forløbet UE udføre dem. UE ville ikke lave det uden at få ekstra betaling. I det hele taget var der rigtig mange ting, der krævede mange diskussioner, og det forsøgte han nogle gange ved at give en stor pose penge. Ellers hang truslen om at stoppe arbejderne der. Det blev sagt flere gange på en måde, så man ikke var i tvivl.

Han har været med til at vurdere, hvor stor en del af forsinkelsen, der kunne lastes UE. De 20 dage er udtryk for hans bedste skøn.

UE blev måske ikke tilbudt mulighed for at udbedre de mangler, der kom til sidst, herunder i forbindelse med brandsektionerne, men de brandtekniske rapporter fra BH-R blev spredt ud til alle på pladsen. Der var ikke tid til at få syn og skøn, da det ville betyde yderligere dagbod. Det lærte de, da de havde syn og skøn i relation til gulvmandens arbejde.

TE havde tilsyn på pladsen, men de opdagede ikke den manglende dampspærre og den mangelfulde stopning af entredørene. Med de valgte materialer var en dampspærre nødvendig. Han mener, at vinduespladerne kom i, lige inden UE gik i gang med snedkerdelen. Han kan ikke tro, at man gik i gang med træarbejdet, inden bygningen var lukket af. Han mener, at det har været i maj eller juni måned. Han håber ikke, at TE’s folk kan have instrueret UE i at lave partierne uden dampspærre. Det var en helt anden situation end de fire vinduespartier, der bare skulle sættes i.

Han opfatter alene prøvelejlighederne som noget, der skal lære en noget om, hvordan tingene ikke kan eller skal laves, dvs. en art fejlsøgning. Han var ikke en del af processen omkring prøvelejligheder, da de stort set var færdige, da han kom til pladsen. Han husker ikke helt, om der var kommet trægulve på. Han har ikke set et resultat af gennemgang af prøvelejlighederne.

Det var UE, der udarbejdede en låseplan efter hans anmodning. Han var derimod ikke bekendt med, at UE havde været i gang med at finde egnede døre. Han kan ikke afvise, at han har fået noget materiale fra UE-V2 om det. Det tror han faktisk, at han har.

Da han kom til pladsen, var der stadig nedbrydning i gang. Det burde nok have været afsluttet på det tidspunkt med en 12 måneders byggeperiode, men der var tale om en meget stor bygning, hvor man nok skulle kunne finde steder at arbejde.

Den rå timeløn for en tømrer i Københavnsområdet var nok 160-170 kr., og 200 kr. er nok heller ikke unormalt. Han har ikke accepteret en timepris på 425 kr. I enkelte tilfælde accepterede de overarbejdstillæg, men det gjorde de ikke med f.eks. fodlister, der jo var en enhedspris på.

Der var udfordringer med såvel bygherren som underentreprenørerne. Han kan ikke forestille sig andet, end at han har måttet rykke såvel installationsfagene, maleren og mureren. Han oplevede dog, at der var villighed til at nå i mål. Alle havde jo vidst, at der var en stram tidsplan, og det havde man jo kunnet sætte prisen efter.

Det var BH’s ønske, at der blev etableret prøvelejligheder til fremvisning.

5. Procedure
Parterne har procederet sagen i overensstemmelse med de afgivne sammenfattende processkrifter. TE har dog reduceret sit modkrav med momsdelen af udgifter til slutrengøring og udbedring af mangler.

6. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
Der er mellem parterne enighed om, at UE’s resttilgodehavende i henhold til entrepriseaftalen udgør 1.927.375 kr. inklusive moms. TE har endvidere anerkendt ekstraarbejder for et beløb på 632.803,75 kr. inklusive moms. TE har

ikke selvstændige indsigelser mod disse dele – i alt 2.560.178,75 kr. – af UE’s krav, men har alene afvist betaling under påberåbelse af modkrav.

UE har ud over de krav på betaling for ekstraarbejder, som TE har anerkendt, yderligere krav vedrørende ekstraarbejder på 987.201,75 kr. Disse krav er bestridt af TE og behandles i det følgende.

TE har overordnet under henvisning til entreprisekontraktens pkt. 8 – hvoraf det fremgår, at ekstraarbejder kun honoreres mod forudgående skriftligt godkendt aftaleseddel underskrevet af underentreprenør og entreprenør, hvilket ifølge bestemmelsen er en gyldighedsbetingelse – gjort gældende, at TE kun er forpligtet til at betale for ekstraarbejder, såfremt der foreligger underskrevne aftalesedler. TE har dog uagtet dette anerkendt betaling for flere ekstraarbejder, for hvilke der ikke foreligger underskrevne aftalesedler. I nogle tilfælde ligger der derimod mailkorrespondance, hvor parterne indgår aftale om de omstridte ekstraarbejder.

Uanset at det af entreprisekontraktens pkt. 8 fremgår, at aftalesedler er en gyldighedsbetingelse, finder voldgiftsretten, at parterne, herunder TE, ved deres ageren har fraveget denne bestemmelse, der således ikke nu kan påberåbes for enkelte ekstraarbejder eller enkelte poster relateret til i øvrigt anerkendte ekstraarbejder.
Bestemmelsen må på denne baggrund alene ses som en bevisregel, der skærper kravene til UE’s bevis for, at der mellem parterne er indgået aftale om udførelse af ekstraarbejde og honoreringen herfor.

TE har endvidere overordnet gjort gældende, at den omstændighed, at der for visse arbejder foreligger mailkorrespondance, hvor arbejder accepteres som ekstraarbejder, og hvor det endvidere enkelte gange anerkendes, at arbejdet udføres som overarbejde, ikke skal tillægges betydning, da sådan accept kun blev afgivet, fordi UE udnyttede det forhold, at entreprisen var underlagt en meget stram tidsplan, og at forsinkelse ville medføre en dagbod, der var så betydelig, at TE var nødsaget til i første omgang at imødekomme UE’s krav af hensyn til byggeriets fremdrift. Voldgiftsretten finder imidlertid ikke, at der i sagens dokumenter eller bevisførelsen i øvrigt er belæg for, at der har foreligget sådanne omstændigheder, at TE ikke er bundet af de afgivne accepter.

UE’s fakturanummer 11630 af 29. september 2020, der knytter sig til aftaleseddel nummer 31 af 21. september 2020, som ikke er underskrevet, vedrører etablering af nicher med dør samt fodlister, gerigter og dørstop. TE har anerkendt, at der er tale om et ekstraarbejde, men har ikke anerkendt at skulle betale for overtidstillæg. Der henvises i aftalesedlen til mail af 16. september 2020 fra TE-V2, hvor denne godkender overtidsbetaling torsdag og fredag for 4-6 mand, primært til træværk i kælder og døre. Det må på baggrund af dette skriftlige materiale sammenholdt med de afgivne forklaringer lægges til grund, at TE har ikke blot har godkendt arbejdet som ekstraarbejde, men også at arbejdet blev udført som overarbejde af UE’s ansatte, hvorfor det regulerede krav om overtidstillæg på 59.712,50 kr. plus moms, i alt 74.640,50 kr. tages til følge. Det bemærkes herved, at det ikke ved bevisførelsen er godtgjort, at kravet eller nogen del heraf kan anses for ubilligt.

UE’s fakturanummer 11658 af 5. oktober 2020, der knytter sig til aftaleseddel nummer 33 af samme dato, der ikke er underskrevet, vedrører bl.a. afmontering og genmontering af vinduesplader, isætning af dampspærre, overnatningsudgifter i forbindelse hermed samt levering og montering af kvartstafliste, i alt 401.250 kr. inklusive moms. Disse dele af fakturaen er ikke godkendt af TE.

Det fremgår af detalje 31, rev. A, dateret 20. december 2019 med revisionsdato den 24. januar 2020, at der skulle indbygges dampspærre under vinduespladen i vinduespartierne. Det er omstridt, hvorvidt denne udgave var tilgængelig for UE på det tidspunkt, hvor vindueskonstruktionen blev udført. Det er ligeledes omstridt, hvornår udførelsen heraf skete. Voldgiftsretten finder imidlertid, at UE på baggrund af det, der kunne ses på sagens bilag 50, som UE har oplyst at have modtaget den 20. december 2019, måtte få det indtryk, at der skulle indbygges dampspærre. Såfremt UE var i tvivl herom på grund af delvist manglende tekst, burde de have undersøgt spørgsmålet nærmere. Den omstændighed, at der ikke i sagen er fremlagt et svar på UE’s forespørgsel af 2. december 2019 – der ligger forud for bilag 50 – kan ikke føre til, at UE kunne gå ud fra, at der ikke var behov for damptætning af konstruktionen. Det må således lægges til grund, at bilag 50 fremkom som opfølgning på UE’s forespørgsel, og det er ikke alene ved de forklaringer, der er afgivet af UE-V2 og UE-V3 godtgjort, at medarbejdere

fra TE skulle have meddelt, at opbygningen skulle ske uden dampspærre. Det er således ikke efter bevisførelsen godtgjort, at TE skulle have instrueret UE om at udføre konstruktionen uden damptætning, ligesom det heller ikke er godtgjort, at TE skulle have accepteret dette. Hverken den omstændighed, at TE har ført tilsyn på pladsen, eller at der ikke fremkom indsigelser i forbindelse med gennemgangen af prøvelejlighederne, kan føre til en anden vurdering. Det findes på denne baggrund at være en mangel ved det udførte arbejde, at der ikke var indbygget dampspærre, og UE kan derfor ikke kræve betaling for udbedring af forholdet. Den del af kravet (i alt 401.250 kr. inklusive moms) vedrørende fakturanummer 11658, der ikke er anerkendt af TE, tages derfor ikke til følge.

UE’s fakturanummer 11678 af 22. oktober 2020, der knytter sig til aftaleseddel nummer 34 af 12. oktober 2020, der ikke er underskrevet, vedrører bl.a. afmontering af fodlister og genmontering af nye 90 mm fodlister, overarbejdstimer og overnatning samt tillæg af fragt for kvartstaflister. Den omstridte del af fakturaen udgør i alt 116.702,50 kr. inklusive moms.

Det fremgår af UE-V3’s mail af 7. oktober 2020 og TE-V2’s svar herpå af 8. oktober 2020, at det var aftalt, at de arbejder, som TE har accepteret at skulle betale for, blev udført i weekenden. Dette må tillige forstås som accept af, at arbejdet foregik mod betaling af overtidstillæg, og kravet herom tages derfor til følge. Udgiften til overnatning må ligeledes anses for en relevant og for TE forventelig udgift, hvorfor også denne del af kravet tages til følge. Det lægges endvidere efter bevisførelsen, herunder de afgivne forklaringer til grund, at det som følge af mangler ved gulvmandens arbejde var nødvendigt at afmontere et antal fodlister og erstatte disse med fodlister med en højde på 90 mm. Der er efter en samlet vurdering ikke grundlag for at forstå fakturaens tekst således, at der kræves betaling for 1.600 m fodlister, men alene 390 m. Denne del af kravet tages derfor tillige til følge. Det må endvidere efter forklaringerne og mailkorrespondancen lægges til grund, at der var tale om presserende ekstraarbejde, hvorfor UE har krav på betaling af tillæg for fragt med fragtbil. Samlet tages kravet i henhold til denne faktura til følge med 253.052,50 kr. inklusive moms, herunder den omstridte del på 116.702,50 kr.

UE’s fakturanummer 11880 af 28. januar 2021, der knytter sig til aftaleseddel nummer 36 af 29. november 2020, der ikke er underskrevet, vedrører bl.a. udarbejdelse af låseplan, arbejde med tilbud på døre samt »Div. godkendte arbejder, som ikke tidligere er blevet faktureret«. Disse krav, der er omstridt under denne sag, udgør i alt 394.608,75 kr. inklusive moms.

TE har afvist at betale dette beløb, bl.a. under henvisning til, at fakturaen først er udstedt den 28. januar 2021 og fremsendt til TE mere end fire måneder efter færdiggørelsen af arbejderne, hvilket er for sent ifølge bestemmelsen i TE’s tilføjelser og fravigelser til AB 18 § 36, stk. 6, og for sen i forhold til TE’s påbud af 26. december 2020, jf. AB 18
§ 36, stk. 7. TE har på denne baggrund gjort gældende, at kravet – uanset dets eventuelle oprindelige berettigelse – er prækluderet.

Bestemmelsen i TE’s tilføjelser og fravigelser til AB 18 § 36, stk. 6, har følgende ordlyd:

»Senest 10 arbejdsdage efter aflevering fremsender Underentreprenøren en slutopgørelse over alle tilgodehavender, ellers fortaber Underentreprenøren eventuelle krav.«

Det fremgår ikke af bestemmelsen, at kravet skal være faktureret, men blot at der skal være fremsendt en opgørelse, og voldgiftsretten finder ikke, at der er grundlag for at indfortolke et krav om, at der skal være sket fakturering, da anden form for opgørelse ville være tilstrækkelig til, at TE kunne indrette sin opgørelse over for bygherren herefter. UE sendte den 30. oktober 2020, dvs. mindre end 10 dage efter arbejdernes afslutning den 22. oktober 2020 en opgørelse. Det fremgår videre af opgørelsen af 30. oktober 2020, at denne var fremsendt i overensstemmelse med telefonisk aftale. De poster, der er omstridt i fakturaen af 28. januar 2021, fremgår alle med identiske beløb i opgørelsen af 30. oktober 2020, og kravene er således rettidigt fremsat og dermed ikke prækluderet. Indholdet af advokat Thomas Høj Pedersens mail af 26. december 2020 kan ikke føre til en anden vurdering.

Efter indholdet af UE’s mails af TE-V2’s mails af 24. august 2020 og 3. september 2020 samt UE-V3’s mail af 22. september 2020 og TE-V2’s svar herpå af 23. september 2020, herunder det antal arbejdstimer og beløb, der er omtalt heri, sammenholdt med de afgivne forklaringer, findes det godtgjort, at UE har udført diverse aftalte ekstraarbejder for et beløb på 255.687 kr. plus moms, svarende til 319.608,75 kr. inklusive moms. Der er ikke efter bevisførelsen grundlag for at anse kravet eller nogen del heraf for ubilligt. Denne del af kravet tages derfor til følge.

Det findes efter indholdet af den fremlagte korrespondance vedrørende låseplan sammenholdt med bl.a. TE-V2’s forklaring bevist, at TE anmodede UE om – som ekstraarbejde – at udarbejde låseplan. På denne baggrund, og da det ikke er godtgjort, at det fremsatte krav er ubilligt, tages kravet på 30.000 kr. plus moms, dvs. 37.500 kr. inklusive moms til følge. Derimod er det ikke godtgjort, at det mellem parterne blev aftalt, at UE’s tilbud på levering af døre skulle særskilt honoreres eller i øvrigt kunne opfattes som et ekstraarbejde, hvorfor denne del af fakturakravet,
37.500 kr. inklusive moms ikke tages til følge.

UE’s berettigede krav på ekstraarbejder, der har været bestridt af TE, kan herefter opgøres til i alt 548.451,75 kr. inklusive moms.

UE’s samlede krav – forud for eventuel modregning af krav fra TE’s side – udgår herefter 3.108.630,50 kr.

TE har rejst en række modkrav, herunder krav om erstatning af en del af den samlede dagbod, som TE har betalt til bygherren, BH, som følge af forsinket aflevering af byggeriet. De øvrige modkrav vedrører tilbagebetaling af beløb betalt til UE relateret til forcering, samt erstatning for udbedring af mangler ved UE’s arbejde.

Kravet vedrørende dagbod betalt til bygherren er af TE skønsmæssigt opgjort til 1.740.000 kr., svarende til 20 dages forsinkelse a 87.000 kr. TE har erkendt, at en del af den samlede forsinkelse, der ud over den betalte dagbod ifølge TE’s oplysninger også har ført til, at TE måtte frafalde en række krav på ekstrabetaling over for bygherren, skyldes forhold, der ikke vedrører UE. Det kan også efter bevisførelsen, herunder de forklaringer, der er afgivet af TE-V1 og TE-V2, lægges til grund, at der, allerede inden UE ifølge aftalen skulle påbegynde sine arbejder, var forsinkelser, og at der var betydelige problemer med byggeriets fremdrift, hvilket heller ikke er bestridt af TE. TE accepterede da også at betale UE for at forcere arbejdet, og det kan lægges til grund, at der i hvert fald også er betalt maleren for forcering.

Efter indholdet af den mail, TE-V1 sendte til UE den 30. april 2020, lægger voldgiftsretten til grund, at TE på det tidspunkt ikke mente, at de arbejder, der blev udført af UE, var forsinkede. TE sendte ikke mindst i sommeren og efteråret 2020 en række mails til alle entreprenører på pladsen, som må læses således, at tidsplanen overordnet ikke blev overholdt, og det blev over for entreprenørerne varslet, at der kunne blive tale om at kræve dækning for den dagbod, som måtte blive krævet af bygherren. Det ses derimod ikke at være gjort særskilt gældende over for UE, at UE var forsinket, og da UE-V2 fra UE den 21. august 2020 i anledning af en af de omtalte mails til alle entreprenører bad om konkret oplysning om, hvorvidt TE mente, at UE var bagud, må svaret fra … fra TE forstås således, at TE på det tidspunkt ikke kunne fastslå, at UE var på vej til at være i forsinkelse. Der er endvidere fremlagt en række mails, hvor UE påpegede, at de ikke kunne komme i gang med deres arbejder som følge af manglende fremdrift på andre entrepriser. Disse mails må efter deres indhold forstås som krav om tidsfristforlængelse, og TE ses ikke at have afvist, at UE var berettiget hertil. Hertil kommer, at TE i den sene del af byggeriet anmodede UE om at udføre ekstraarbejde i et ikke ubetydeligt omfang.

På denne baggrund, og da det i øvrigt ikke er godtgjort, at der var mangler ved UE’s arbejde, som kunne føre til, at bygherren var berettiget til at afvise aflevering, jf. nærmere nedenfor, er det ikke godtgjort, at UE var forsinket med sit arbejde, og kravet om delvis erstatning (1.740.000 kr.) af den erlagte dagbod tages derfor ikke til følge.

Det er ikke ved bevisførelsen, herunder de fremlagte dokumenter eller de afgivne forklaringer, godtgjort, at et beløb på 50.000 kr. vedrørende ekstra udgifter til oprydning og afdækning af gulve kan henføres til UE’s forhold. Dette krav, der efter TE’s endelige påstand ikke er tillagt moms, tages derfor ikke til følge.

TE har krævet tilbagebetaling af et samlet beløb på 724.375 kr. plus moms, i alt 905.468,75 kr. inklusive moms, som ifølge TE vedrører betaling for forcering, men som ifølge UE dels skyldes forcering, dels kompensation for spildtid i byggeriets tidlige fase.

Det fremgår af korrespondancen mellem parterne i perioden fra primo februar 2020 til den 26. marts 2020, sammenholdt med den underskrevne aftaleseddel nr. 7a af 27. marts 2020, at parterne havde aftalt et beløb på
300.000 kr. for opmanding i sektion 3a med 4 mand i månederne februar, marts og april 2020. Dette beløb er da også både anerkendt og betalt af TE. På baggrund af korrespondancen finder voldgiftsretten, at TE tillige accepterede, at det mellem parterne var aftalt, at UE som udgangspunkt stillede med en bemanding på 12-14 mand.

TE har endvidere anerkendt UE’s krav på 430.650 kr. inklusive moms i henhold til fakturanummer 11432 af 30. maj 2020, jf. uunderskrevet aftaleseddel nummer 11 af 6. april 2020, som vedrører tilbagegang til 198 lejligheder og henviser til »TE-V2’s mail af 31-3-2020«.

TE har derimod bestridt det krav på 375.000 kr. inklusive moms, som UE har faktureret i fakturanummer 11338 af
30. april 2020, jf. aftaleseddel nummer 7b af 27. marts 2020, der er underskrevet af parterne, og som ifølge aftalesedlens tekst og den forudgående mailkorrespondance mellem parterne vedrører betaling for omkostninger i sektion 3a. Efter bevisførelsen lægges det til grund, at TE har betalt denne faktura uden forbehold, og det er ikke godtgjort, at TE’s underskrift på aftalesedlen og betaling af beløbet er sket under omstændigheder, der kan begrunde et krav om tilbagebetaling, herunder tvang. Denne del af TE’s tilbagebetalingskrav tages derfor ikke til følge.

Det fremgår af parternes korrespondance, at der i perioder skulle ske yderligere opmanding ud over den opmanding, som er indeholdt i aftaleseddel nummer 7a. Parterne har da også underskrevet aftaleseddel nummer 18 af 26. maj 2020, der vedrører forcering i ugerne 16, 17 og 18, og som ligger bag fakturanummer 11417 af 29. maj 2020 på 202.3423,75 kr. inklusive moms. TE har uden forbehold betalt såvel denne faktura, som fakturanummer 11342 af 7. april 2020 på 78.125 kr. inklusive moms, der vedrører forcering i uge 14 og 15. På denne baggrund, og i øvrigt af de grunde som er anført vedrørende fakturanummer 11338, tages TE’s krav om tilbagebetaling af disse beløb ikke til følge. Det forhold, at TE i flere mails anførte, at der var færre medarbejdere fra UE til stede på pladsen end aftalt, kan ikke føre til en anden vurdering.

TE har endelig krævet tilbagebetaling af beløbet betalt i henhold til fakturanummer 11587 af 31. august 2020, jf. uunderskrevet aftaleseddel nummer 26 af 7. august 2020, herunder den del, der vedrører »Resterende pga. dårlig opstart (TE-D (fra TE))«. Dette beløb udgør 200.000 kr. plus moms, dvs. 250.000 kr. inklusive moms. Beløbet i henhold til fakturanummer 11587 er i modsætning til de øvrige betalinger sket den 1. oktober 2020 under udtrykkeligt forbehold om tilbagesøgning.

Beløbet på 200.000 kr. er omtalt i TE-D’s (fra TE) mail af 26. marts 2020 til UE-V1, hvori TE-D (fra TE) accepterede betaling af 300.000 kr., som blev faktureret af UE ved fakturanummer 11338, jf. bemærkningerne ovenfor. De
200.000 kr. var derimod afhængig af en vurdering ved entreprisens afslutning. Voldgiftsretten finder efter en samlet vurdering, herunder ud fra sagens dokumenter og de afgivne forklaringer, ikke, at det er godtgjort, at UE har lidt et tab ved problemerne ved byggeriets opstart ud over det beløb på 375.000 kr. inklusive moms, som blev faktureret ved fakturanummer 11338, og som TE ikke kan kræve tilbagebetalt, jf. bemærkningerne ovenfor. Voldgiftsretten har bl.a. lagt vægt på UE-V3’s forklaring, hvorefter mandskabet i den periode, hvor der ikke kunne arbejdes med isætning af vinduer, blev anvendt på en anden byggeplads i …. På denne baggrund, og da betaling er sket under udtrykkeligt forbehold om tilbagesøgning, tages TE’s krav om tilbagebetaling af 250.000 kr. af betalingen i henhold til fakturanummer 11587 til følge.

TE har endelig rejst krav om erstatning for en række påberåbte mangler ved UE’s arbejde. TE har under hovedforhandlingen reduceret denne del af kravene med den indeholdte moms.

Fælles for alle disse påberåbte mangler er, at der ikke i sagen er indhentet en uvildig sagkyndig erklæring, herunder i form af syn og skøn. Det bemærkes herved, at den omstændighed, at TE i hvert i den sidste fase af byggeriet var under pres for at aflevere til bygherren, ikke kan føre til en lempet vurdering af beviskravene til manglernes eksistens, omfang og relevante udbedringsomkostninger. Voldgiftsretten finder tillige, at det forhold, at en række af de påberåbte mangler ikke har ført til reklamation over for UE, herunder med krav om udbedring, må tilllæges bevismæssig betydning, idet UE således end ikke har haft mulighed for at adressere forholdet, inden der blev foretaget udbedring ved tredjemand. For en række af kravene er der endvidere ikke fremlagt materiale, der viser, hvilke krav der er stillet fra TE’s side til UE’s arbejde, herunder i form af beskrivelser eller tegninger.

Kravene er i et vist omfang forsøgt dokumenteret ved fremlæggelse af fotomateriale samt fakturaer eller opgørelser fra andre entreprenører, men dette findes i lyset af manglende uvildig bedømmelse ikke tilstrækkeligt til at godtgøre, at der er mangler endsige omfanget heraf, ligesom disse opgørelser og fakturaer ikke findes at udgøre tilstrækkeligt bevis for relevante udbedringsudgifter. De afgivne forklaringer kan ikke føre til en anden vurdering.

Med disse bemærkninger tages TE’s krav vedrørende vægge i siddenicher (440.000 kr.), forkert montering af vinduespartier i facaden (4.814,57 kr. og 44.178,75 kr.), manglende montering af brandøre i kælderen (62.500 kr.) og udførelse af tilsætninger i badeværelser i ikke korrekt materiale (75.000 kr.) samt kravet vedrørende andel af ekstra rengøring (90.000 kr.) ikke til følge. Med de yderligere bemærkninger, at den fremlagte brandplan ikke viser, hvordan UE’s del af arbejdet vedrørende brandsektionering skulle udføres, og at det fremlagte tegningsmateriale ikke med tilstrækkelige sikkerhed viser, hvordan hullerne ved nærdepoterne skulle udføres, tages disse krav på henholdsvis
269.280 kr., 48.960 kr. og 250.000 kr. heller ikke til følge.

Som anført ovenfor finder voldgiftsretten, at det var udtryk for en mangel ved det udførte arbejde, at UE undlod at indbygge dampspærre i vindueskonstruktionen, og UE har derfor ikke krav på betaling for det arbejde, UE har haft med udbedringen heraf. Voldgiftsretten finder imidlertid ikke, at det krav, som TE har rejst vedrørende følgeudgifter i forbindelse med denne udbedring, herunder til maling, er godtgjort. I overensstemmelse med de generelle bemærkninger, der er anført ovenfor, bemærkes det, at der ikke er fremlagt den fornødne dokumentation for de påberåbte følgeskaders eksistens eller omfang. Den fremlagte kortfattede opgørelse fra maleren og de afgivne forklaringer er således ikke tilstrækkelig dokumentation for det rejste krav. På samme måde er det ikke tilstrækkeligt dokumenteret, at der oprindeligt var mangler ved de leverede vinduesplader. Det fremgår således af materialebeskrivelsen, at der skulle leveres MDF-plader, og i mangel af en reklamation fra TE’s side, kan det ikke lægges til grund, at de leverede plader ikke var præmalede. TE’s krav vedrørende disse forhold på 327.050 kr. tages derfor ikke til følge.

Det må efter bevisførelsen, herunder navnlig UE-V2’s mail af 20. august 2020 og UE-V1’s forklaring herom lægges til grund, at UE har reduceret entreprisesummen med den andel, svarende til prisen for montering af 75 procent af X- dørene. Der er på denne baggrund ikke grundlag for, at TE kan kræve udgiften til montering af tredjemand betalt, hvorfor kravene herfor på i alt 211.538,02 kr. (138.578,02 kr., 48.000 kr. og 24.960 kr.) ikke tages til følge.

UE har erkendt, at stopningen ved entredørene var mangelfuld i første omgang, og UE har foretaget udbedring af forholdet. UE har endvidere fremlagt dokumentation for betaling af malerarbejde relateret hertil. På denne baggrund, under henvisning til de generelle bemærkninger ovenfor, og da der ikke er fremlagt anden skriftlig dokumentation for yderligere skader og udgifter i forbindelse hermed end malerens kortfattede opgørelse, er det ikke ved de afgivne forklaringer godtgjort, at fuldstændig maling af væggene i fællesarealerne var nødvendig, eller i hvilket omfang der i øvrigt er afholdt udgifter nødvendiggjort af UE’s oprindelig mangelfulde arbejde eller udbedringen heraf. TE’s krav på 399.230 kr. i denne sammenhæng tages derfor ikke til følge.

Det fremgår ikke af det fremlagte materiale, at UE var forpligtet til som en del af kvalitetssikringsmaterialet at fremsende BD-kort, og en sådan forpligtelse er heller ikke godtgjort ved de afgivne forklaringer. TE’s krav på 40.000 kr. vedrørende dette punkt tages derfor ikke til følge.

TE har krævet tilbagebetaling af den del af fakturanummer 11587 af 30. september 2020, jf. uunderskrevet aftaleseddel nummer 26 af 7. august 2020, der vedrører udførelse af rørkasser, og som udgør 279.300 kr. Som anført ovenfor skete TE’s betaling af denne faktura med udtrykkeligt forbehold om tilbagesøgning.

Voldgiftsretten finder efter en samlet vurdering af sagens materiale, herunder de fremlagte tegninger, der på dette punkt er af meget overordnet og foreløbig karakter, samt angivelserne i materialebeskrivelse og tilbudsliste, ikke, at det er godtgjort, at UE som en del af kontraktarbejderne skulle udføre rørkasser. Den uklarhed, der er herom i projektmaterialet, må efter almindelige entrepriseretlige regler komme TE til skade, og det er ikke godtgjort, at der forelå en situation, hvor UE havde anledning til at søge forholdet nærmere afklaret inden afgivelse af tilbud. TE’s krav på tilbagebetaling af denne del af fakturanummer 11587 tages derfor ikke til følge.

Parternes mellemværende kan herefter opgøres som følger:

Resttilgodehavende entreprisesum: 1.927.375,00 kr.

Anerkendte ekstraarbejder 632.803,75 kr.

Tilgodehavende vedrørende øvrige ekstraarbejder: 548.451,75 kr.

Tilbagebetaling af del af faktura 11587 -250.000,00 kr.

UE’s samlede tilgodehavende: 2.858.630,50 kr.

Beløbet tillægges procesrente af 100.380,00 kr. fra den 30. september 2020 til den 30. oktober 2020, af 2.028.020,50
kr. fra den 30. oktober 2020 til den 30. november 2020, af 2.751.521,75 kr. fra den 30. november 2020 til sagens anlæg, og af 2.858.630,50 kr. fra sagens anlæg.

Efter sagens omfang, forløb og udfald sammenholdt med de nedlagte påstande forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt.

Thi bestemmes

I sagsomkostninger skal indklagede til klageren betale 200.000 kr.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af indklagede efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.