(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo september 2022

Tvist mellem en hovedentreprenør og en underentreprenør

Emne: Erstatningsansvar for indirekte tab

 

Sagens faktum

Hovedentreprenør (HE) og underentreprenør (UE) indgik en underentreprisekontrakt, hvorefter UE skulle udføre ventilationsentreprisen i forbindelse med etablering og renovering af i alt 11 lejligheder.

Ifølge udbudsmaterialets fagbeskrivelse skulle UE levere og installere et Genvex-ventilationssystem i hver af 2 nye taglejligheder. UE monterede i denne forbindelse en kondensvandspumpe på Genvex-anlægget men tilsluttede ikke slangen til et afløb, da dette endnu ikke var etableret.

Den manglende tilslutning medførte, at kondensvandet løb ud i skunken og forårsagede en vandskade i taglejligheden, som blev opdaget ved 1-årsgennemgangen. Skaden havde opfugtet både vægge, gulve og isolering, og HE måtte derfor fjerne en del af gulvet, nedtage gipsvæggen og foretage skimmelsanalyser. Desuden skulle HE betale 50% af beboerens husleje til bygherren i tre måneder, hvor beboeren boede i byggerod som følge af afhjælpningen.

Som følge heraf krævede HE erstatning fra UE for afhjælpningsomkostninger og betalt huslejekompensation til bygherren.

UE bestred kravet, da tabet ikke var dokumenteret, samt fordi der var tale om et indirekte tab, som UE ikke hæftede for. Han henviste i denne forbindelse til AB 92 § 35, stk. 2.

AB 92 § 35, stk. 2: ”entreprenøren hæfter ikke for (…) indirekte tab”.

 

Voldgiftsretten

Ved at se på parternes mailkorrespondance fastslog voldgiftsretten, at HE havde haft en række omkostninger i forbindelse med udbedring af fejl og mangler overfor bygherren, herunder nedrivning, skimmelsanalyse, skadeservice, VVS og malerarbejde. Voldgiftsretten gav HE medhold i, at disse omkostninger skyldtes en mangel ved det udførte arbejde, som direkte var årsag til vandskaden. HE var derfor berettiget til erstatning fra UE for disse udgifter.

Hvad angår HE’s udgifter til huslejekompensation i udbedringsperioden, gav voldgiftsretten ikke HE medhold. Voldgiftsretten bemærkede, at udgifter til huslejekompensation til bygherren måtte anses for at være et indirekte tab, som var omfattet af ansvarsfraskrivelsen i AB 92 § 35, stk. 2. HE kunne derfor ikke kræve denne udgift fra bygherren erstattet af UE.

Muligheden for at fravige denne ansvarsbeskrivelse blev bemærket af voldgiftsretten. Ansvarsfraskrivelsen i AB 92 § 35, stk. 2, kan fraviges, hvis entreprenøren har afgivet en egentlig produktionsgaranti. Voldgiftsretten fandt dog ikke bevis for, at UE havde givet garanti eller tilskrivning for udførelse af arbejderne.

UE blev således frikendt for at skulle betale udgifter for huslejekompensation.

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Kendelsen viser, at entreprenøren ikke er ansvarlig for dækning af et isoleret huslejetab på grund af mangler i byggeriet.

Anderledes forholder det sig, hvis der er behov for genhusning på grund af mangelafhjælpning. Her vil bygherre (her hovedentreprenøren) kunne kræve udgiften hos entreprenøren (her underentreprenøren). Der er altså en afgørende forskel på, om der er tale om huslejekompensation, som betragtes som et indirekte tab, eller om der er tale om genhusningsomkostninger på grund af mangler, der anses som et direkte tab.

Det kan også overvejes, om en bygherre med en ledig lejlighed ville have ret til at kræve genhusning på grund af mangler, hvis det kan påvises, at lejligheden kunne udlejes uden manglerne.

 

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB2023.210 / Sag nr. C-15993

 

 

___________________________________________________________________________________________________

TBB2023.210 / Sag nr. C-15993

Hovedentreprenør HE mod Underentreprenør UE

 

Indledning

Mellem klageren, hovedentreprenør HE A/S (herefter: HE) og indklagede, underentreprenør UE A/S (herefter: UE), er der opstået en tvist om mangler vedrørende installering af et Genvex-anlæg, som UE som underentreprenør for HE foretog i taglejligheden …, i forbindelse med at HE som hovedentreprenør etablerede og renoverede lejligheder i ejendommen …, for bygherren BH A/S.

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« med landsdommer Ulla Staal som eneste voldgiftsdommer.

 

1.   Påstande og hovedforhandling

HE har nedlagt endelig påstand om, at UE til HE skal betale 197.823,04 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 15. december 2021.

UE har påstået frifindelse.

HE har opgjort sin påstand således:

Egne arbejdstimer inkl. avance ekskl. moms

Byggeleder (48 timer à 585 kr.) 28.080,00  kr.

Svendetimer  (102 timer à 420 kr.) 42.840,00  kr.

Lærlingetimer (27,5 timer à 280 kr.) 7.700,00 kr.

Servicebil (88,25 timer à 36,25 kr.) 4.853,75 kr.

Udlæg inkl. varierende administrationstillæg

A A/S 18.343,00 kr.
B A/S, skimmelanalyse 25.876,14 kr.
C, skadeservice 11.009,70 kr.
D ApS 16.783,00 kr.
E A/S 9.245,63 kr.
BH – huslejekompensation oktober-december 2020 33.091,82 kr. 33.091,82 kr.
I alt 197.823,04 kr.

Hovedforhandling har fundet sted den 2. september 2022 i Voldgiftsnævnets lokaler, København.

HE-V1, UE-V1 og HE-V2 og har afgivet forklaring under hovedforhandlingen, førstnævnte via Microsoft Teams.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

 

2.   Overordnet sagsfremstilling

Den 14. september 2018 indgik BH som bygherre og HE som hovedentreprenør en hovedentreprisekontrakt, hvorefter HE skulle etablere 9 nye lejligheder og renovere 2 eksisterende lejligheder i ejendommen …, for en entreprisesum af 14.665.825 kr. inkl. moms.

Af udbudsmaterialets fagbeskrivelser fremgik om ventilationsentreprisen bl.a., at der i hver af to nye taglejligheder »… skal leveres og installeres et »Genvex«-ventilationssystem … Hver ny »Genvex unit« skal have sit helt eget indtag og helt eget afkast – ført op over det nye tag. Når ventilationsentreprisen er færdigudført skal ventilationsentreprenøren indregulere […] anlægget og aflevere en indreguleringsrapport til bygherren pr. lejlighed … Genvex-unitterne placeres i forrum som »en skabsløsning«

Den 5. februar 2019 indgik HE og UE en underentreprisekontrakt, hvorefter UE som underentreprenør for HE for en entreprisesum på 562.500 kr. inkl. moms påtog sig ventilationsentreprisen i forbindelse med ovennævnte hovedentreprisekontrakt. UE udarbejdede en kvalitetshåndbog, der angav UE’s proces- og slutkontroller, herunder at UE i forbindelse med slutkontrol skulle udlevere dokumentation i form af indreguleringsrapporter og »as built«-tegninger. Sådan dokumentation blev ikke udarbejdet, og skemaer til proces- og slutkontroller, som UE udfyldte, indeholdt ingen bemærkninger om de udførte ventilationsarbejder.

Hovedentreprisen blev i juli 2019 afleveret til bygherren. I forbindelse med 1-årsgennemgangen i juli 2020 konstateredes vandskade i taglejligheden … og en undersøgelse af årsagen hertil viste, at slangen fra en kondensvandspumpe, som var påmonteret ovennævnte Genvex-anlæg, ikke var tilsluttet et afløb, og at kondensvand følgelig havde opfugtet bl.a. vægge, gulve og isolering.

I en mail af 11. august 2020 anførte byggeleder hos HE, HE-V2, til projektleder hos UE, UE-V1, bl.a.:

»For god ordens skyld skal jeg have dig til at bekræfte følgende.

 • Skaden er forårsaget af at afløbsslangen til Genvex-anlægget ikke har være tilsluttet afløb. Derved har overskydende vand fra anlægget løbet ud i

Dette gør at vi skal have:

 • Fjernet vaskemaskinen og Genvex-anlægget
 • Fjernet 1,5 m2 gulv
 • Nedtaget gipsvægge omkring anlægget
 • Skimmelsaneret
 • Leveret og monteret nyt gulv og gipsvægge
 • Genmonteret vaskemaskinen og Genvex-anlægget
 • Malerbehandling af alle berørte flader

Jeg mangler fakturaoplysning fra dig, så jeg kan oprette dig som debitor i vores system.« I en mail af 12. august 2020 til HE-V2 svarede UE-V1 bl.a.:

»Ja det vil med stor sandsynlighed være fordi slangen fra kondensvandspumpen ikke har været tilsluttet. Hvis andet viser sig tager vi den derfra.

Jeg synes faktisk vi skal tage et tjek i den anden taglejlighed for at se om det er det samme.

Da som jeg sagde at vi indtraf aftale med VVS-manden om at han tilsluttede ved vaskemaskinen når han lavede dette

Det var ikke lavet da vi monterede anlæg og kondenspumpen!« I en mail af 26. august 2020 fra HE-V2 til UE-V1 hedder det bl.a.:

»Jeg sørger for tekniske undersøgelser efter skimmel når der er nedtaget skadet materiale. Forventer det bliver omkring 10.000 kr. ex moms.«

I en mail af 28. september 2020 anførte HE-V2 til UE-V1 bl.a.:

»Det haster med opfølgende svar på alle mails jeg har sendt. Du skal bekræfte at du er indforstået med at vi nu er pålagt

 • genhusning af beboer
 • Betaler 50 % af beboerens husleje så længe han bor i byggerodet
 • Skimmelprøvetagning samt skimmelsanering

Lige nu ser det ikke positivt ud derinde og vi afventer seneste resultater fra skimmelprøverne.« I en mail af 2. oktober 2020 til HE-V2 svarede UE-V1 bl.a.:

»Jeg gik ind med mit åbne ansigt og sagde ok da du skønnede sagen til kun at koste ca. 16.000,-

Og fordi vi måske nok skulle have taget ind i vores KS om den afløbsslange som vi havde lagt frem til VVS- manden var blevet tilsluttet. Da vi monterede kondens afløb med pumpe var der ikke etableret afløb endnu og der blev aftalt at VVS nok skulle sætte slangen i afløbet ved vaskemaskinen

Aftalen med VVS blev gjort med nærvær af Byggeleder HE-V1

Hvis man læser udbudsbeskrivelsen er der slet ikke tænkt på afløb fra anlæggene. Dermed er det en projektfejl

Kondenspumpen er noget vi tilkøbte fordi anlægget var planlagt som skabsmodel hvor der derved ikke var mulighed for at lave et afløb med fald herfra

Med pumpen kunne man så pumpe det op i afløb i nærheden. Aftalen med VVS blev gjort med nærvær af Byggeleder HE-V1. Normalt ligger afløb herfor hos VVS

Derfor kan jeg ikke bare blankt gå ind i dette mere […] da jeg ikke ser det som kun vores fejl men VVS-fejl og projektfejl«

 

3.   Parternes hovedsynspunkter

HE’s hovedsynspunkter

HE har til støtte for sin påstand anført navnlig, at UE som professionel kontraktpart har handlet ansvarspådragende ved at igangsætte Genvex-anlægget uden forinden at tilslutte anlægget til afløb eller

kontrollere, om dette var sket. Det er ikke godtgjort, at der er projekteringsfejl i udbudsmaterialet, men selv hvis dette måtte være tilfældet, var UE forpligtet til at forelægge spørgsmål om manglende tilslutning af anlægget til afløb for HE, jf. AB 92 § 15, stk. 2 og 3. Hvis det ikke var muligt at besigtige anlæggets tilslutning til afløb på tidspunktet for anlæggets igangsætning, burde UE ikke have igangsat dette. UE har endvidere handlet ansvarspådragende ved i kvalitetssikringsmaterialet, herunder skemaerne vedrørende proces- og slutkontroller, at undlade at oplyse om den manglende tilslutning af anlægget til afløb.

HE har endvidere anført, at UE ud fra et produktions- og garantiansvarssynspunkt hæfter for både direkte og indirekte tab, som er en følge af den manglende tilslutning af Genvex-anlæget til afløb, idet UE i proceskontrollen har afgivet oplysninger, der må betragtes som garanti for anlæggets montage og tilslutning til afløb. Der er tale om en ikke synlig mangel, som først blev konstateret ved åbning af inddækningen af Genvex- anlægget i forbindelse med 1-årsgennemgangen. Der blev herefter straks reklameret over for UE, og HE har derfor ikke fortabt mangelindsigelsen på grund af for sen reklamation, jf. AB 92 § 32, stk. 2.

UE’s hovedsynspunkter

UE har til støtte for sin påstand anført navnlig, at der ikke er mangler ved de af UE udførte arbejder. Det var ikke en del af UE’s ventilationsentreprise at tilslutte Genvex-anlægget til afløb, da det ikke af udbudsmaterialets tegninger og/eller af arbejdsbeskrivelser vedrørende ventilationsentreprisen fremgik, at UE skulle foretage tilslutning af Genvex-anlægget til afløb, jf. AB 92 § 3, stk. 4. Uklarheder i udbudsmaterialet, herunder vedrørende grænsefladerne mellem VVS-entreprisen og ventilationsentreprisen, bærer HE ansvaret for, jf. AB 92 § 2, stk. 2. UE har iagttaget sin oplysningspligt efter AB 92 § 15, da UE gjorde HE opmærksom på uklarheden i udbudsmaterialet og i HE’s byggeleders overværelse indgik aftale med VVS-entreprenøren om, at denne skulle etablere afløb og tilslutte Genvex-anlægget hertil. Gipskassen omkring Genvex-anlægget blev opsat af HE, som navnlig i denne forbindelse havde mulighed for at sikre sig, at VVS-entreprenøren som aftalt havde etableret afløb og tilsluttet Genvex-anlægget hertil. HE burde allerede på dette tidspunkt have reklameret over for UE, hvorved vandskaden kunne være undgået. HE har derfor fortabt en eventuel mangelindsigelse på grund af for sen reklamation, jf. AB 92 § 32, stk. 2.

UE har herudover anført, at HE’s erstatningskrav er udokumenteret og uberettiget. HE kræver betaling for egne arbejdstimer, men der foreligger ingen dokumentation for, at de angivne timer rent faktisk er anvendt på udbedring af den konkrete vandskade. HE kræver endvidere betaling for afholdte udgifter til tredjemand, men de foreliggende fakturaer og kontoudskrifter dokumenterer ikke, at udgifterne vedrører udbedring af den pågældende vandskade. Hertil kommer, at HE uberettiget har tillagt tredjemands fakturaer administrationstillæg, som i sig selv størrelsesmæssigt er urimelige. HE kræver endvidere erstatning for angivelig betalt huslejekompensation til bygherren, men dels er der ikke dokumentation for, at den angivne betaling til bygherren vedrører huslejekompensation, dels er et sådant tab indirekte, hvorfor UE ikke hæfter herfor, jf. AB 92 § 35, stk. 2.

 

4.   Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat

Af udbudsmaterialets fagbeskrivelser fremgik om ventilationsentreprisen bl.a., at der i den omhandlede taglejlighed skulle leveres og installeres et Genvex-ventilationsanlæg som en »skabsløsning« med eget indtag og afkast ført op over tag.

Som underentreprenør på ventilationsentreprisen monterede UE en kondensvandspumpe på Genvex-anlægget, men tilsluttede ikke slangen herfra til et afløb, idet et sådant ikke fandtes, da UE færdiggjorde installationen. Da UE et par måneder senere igangsatte anlægget, havde HE i mellemtiden foretaget inddækning af anlægget ved montering af gipsplader. De af UE udfyldte skemaer om proces- og slutkontroller indeholdt ingen bemærkninger om de udførte ventilationsarbejder og således heller ikke om den manglende tilslutning af slangen fra kondensvandspumpen til afløb.

Voldgiftsretten finder, at det i forbindelse med installering af et Genvex-anlæg med påmonteret kondensvandspumpe påhvilede UE at tilslutte slangen fra kondensvandspumpen til afløb. UE var derfor forpligtet til at underrette HE om det manglende afløb for tilslutning af denne slange, jf. AB 92 § 15.

Efter bevisførelsen finder voldgiftsretten det ikke godtgjort, at UE mundtligt underrettede HE om det manglende afløb. Herefter, og ved senere at igangsætte Genvex-anlægget uden at sikre sig, at slangen fra kondensvandspumpen i mellemtiden var blevet tilsluttet et afløb, finder voldgiftsretten, at UE er ansvarlig for den heraf følgende vandskade. Det bemærkes herved, at HE med rette har kunnet henholde sig til de af UE udleverede skemaer vedrørende kvalitetssikring, som ikke indeholdt oplysning om den manglende tilslutning af slangen fra kondensvandspumpen til afløb.

Vandskaden blev konstateret ved 1-årsgennemgangen, og da en undersøgelse af årsagen hertil viste sig at være den manglende tilslutning af slangen fra kondensvandspumpen til afløb, blev UE straks orienteret herom. Efter bevisførelsen finder voldgiftsretten det ikke godtgjort, at HE på et tidligere tidspunkt burde være blevet opmærksom på den mangelfulde installering af Genvex-anlægget, og HE har derfor ikke fortabt retten til at påberåbe sig manglen, jf. AB 92 § 32, stk. 2.

Erstatning

Efter bevisførelsen, herunder parternes mailudveksling i august-oktober 2020 og de foreliggende fakturaer og kontoudskrifter, finder voldgiftsretten det godtgjort, at HE har haft afhjælpningsomkostninger både til tredjemænd til nedrivning, skimmelanalyse, skadeservice, VVS og maler og til egne arbejder, ligesom HE har haft udgift til bygherren vedrørende huslejekompensation i udbedringsperioden.

HE har herefter krav på erstatning for afhjælpningsomkostningerne til nedrivning, skimmelanalyse, skadeservice, VVS og maler som anført nedenfor, idet bemærkes, at det er de faktiske afholdte afhjælpningsomkostninger, som kan kræves erstattet, ekskl. moms, da HE kan fratrække momsen i sit momsregnskab, og ekskl. administrationstillæg. HE er endvidere berettiget til erstatning for udgifter til egne arbejder med et skønsmæssigt fastsat beløb.

HE’s udgift til bygherren vedrørende huslejekompensation i udbedringsperioden må imidlertid anses for at være et indirekte tab, der er omfattet af ansvarsfraskrivelsen i AB 92 § 35, stk. 2. HE kan derfor ikke kræve denne udgift erstattet, idet UE ikke ses at have givet garanti eller tilsikring vedrørende arbejdernes udførelse.

HE’s erstatningskrav kan herefter opgøres således:

A) A/S  14.110,00 kr.

B) A/S, skimmelanalyse 21.563,45  kr.

C) Skadeservice 7.896,57 kr.

D) ApS  8.522,30  kr.

E) A/S  7.112,02 kr.

Egne arbejder 30.000,00  kr.

I alt 89.204,34  kr. med procesrente fra sagens anlæg den 15. december 2021.

Sagsomkostninger

Efter sagens værdi, forløb og udfald skal UE til HE betale 25.000 kr. til udgift til advokatbistand ekskl. moms.

Efter sagens forløb og udfald skal de omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af UE efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.

 

Thi bestemmes

UE A/S skal til HE A/S betale 89.204,34 kr. med procesrente fra den 15. december 2021 I sagsomkostninger skal UE A/S skal til HE A/S betale 25.000 kr.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af UE A/S efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.