(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Der opstod en tvist mellem en fagentreprenør (E) og en bygherre (BH). Tvisten omfattede to centrale spørgsmål, heriblandt om E’s forsinkelse berettigede BH til at kræve dagbod, og om håndhævelsen af dagbodskravet blev udført korrekt.

Sagens faktum

I denne sag havde E og BH indgået en aftale, hvorefter E skulle udføre el-arbejdet til et nyt produktionsanlæg. Ifølge den aftalte tidsplan skulle el-installationsarbejdet være fuldført senest i december 2017. Arbejdet blev imidlertid først afsluttet i marts 2018, hvilket medførte en forsinkelse på 54 arbejdsdage i forhold til den planlagte tidsramme.

Et vidne i sagen forklarede, at forsinkelsen skyldtes, at E’s arbejde blev udført langsommere, men der var uenighed om den præcise årsag til tidsplanens overskridelse.

BH hævdede, at E bar en del af ansvaret og krævede derfor en dagbod på i alt 270.000 kr. (5.000 kr. pr. arbejdsdag)

BH gav varsel om dagboden i begyndelsen af december 2017 og sendte en enslydende e-mail til flere entreprenører, herunder E. I e-mailen blev det angivet, at overskridelse af afslutningsterminer ville medføre sanktioner i form af dagbod, og at BH derfor ville “varsle dagbod i tilfælde af overskridelse af disse afslutningsterminer”.

E afviste kravet via e-mail dagen efter. I slutningen af december 2017 sendte BH endnu en generel varslingsmail til entreprenørerne på projektet, som også blev afvist af E. E afviste dagboden, da de sidste el-arbejder først kunne afsluttes efter overførslen af maskinudstyret, som blev udskudt til februar 2018.

E hævdede derfor, at de ikke var ansvarlige for forsinkelsen, og at kravet om dagbod var uretmæssigt.

Voldgiftsretten blev anmodet om at træffe afgørelse mellem parterne.

 

Voldgiftsretten

Efter en omhyggelig gennemgang af bevismaterialet konkluderede voldgiftsretten, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at E bar ansvaret for den påståede forsinkelse i det omfang, der blev hævdet.

Dernæst vurderede voldgiftsretten, at BH’s e-mail ikke var tilstrækkelig konkret eller klar til at opfylde de krav, der stilles til et dagbodskrav. Retten tog følgende omstændigheder i betragtning:

 • Varslingen om dagboden blev foretaget før den angivne færdiggørelsesfrist i december 2017, som BH hævdede var gældende for E.
 • Varslingen var generel og blev sendt ud enslydende til alle entreprenører.
 • Der forelå ikke yderligere dokumentation i det foreliggende materiale, der understøttede, at parterne var enige om, at der løbende skulle pålægges dagbøder i perioden frem til færdigmeldingen.

Som resultat heraf blev E frifundet for dagbodskravet både på grund af manglende ansvar for forsinkelsen og utilstrækkelig varsling af dagboden.

 

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Kendelsen understreger vigtigheden af at give en klar og præcis varsling af et dagbodskrav. Det er ikke usædvanligt at støde på fejl fra bygherrens side, når de forsøger at håndhæve et dagbodskrav.

Generelt kan følgende fire krav til et dagbodskrav opstilles:

 1. Varslingen skal sendes så hurtigt som muligt.
 2. Den skal være utvetydig.
 3. Den skal formuleres klart nok til, at entreprenøren kan forstå og reagere på størrelsen af kravet.
 4. Den skal fastholdes på en måde, der efterlader entreprenøren uden tvivl om, at det ikke bare er en trussel.

Varslinger, der sendes ud til flere entreprenører med enslydende formulering, betragtes som for generelle og upræcise. Derfor vil de blive betvivlet og afvist af voldgiftsretten, som det blev påpeget i kendelsen.

Af denne grund anbefales det, at den part, der ønsker at pålægge en dagbod som sanktion for forsinkelser, sikrer sig, at varslingen er klart formuleret og specifikt rettet mod den pågældende modtager.

 

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet. Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB2023.213 / Sag nr. C-15176

 


TBB2023.213 / Sag nr. C-15176

Fagentreprenør E mod Bygherre BH 

1.   Indledning

Mellem klageren, fagentreprenør E ApS, og indklagede, bygherre BH, er der opstået en tvist i forbindelse med udførelsen af elarbejder til et nyt produktionsanlæg i en erhvervsejendom beliggende i ….

 

2.   Påstande og hovedforhandling

E’s påstande: BH tilpligtes at betale 788.667,50 kr., der forrentes med procesrente af 526.411,47 kr. fra den 21. december 2017 og med procesrente af 262.256,03 kr. fra den 1. april 2018.

BH tilpligtes at anerkende, at sikkerhedsstillelsen er nedskrevet til 2 % af entreprisesummen eller 5.428,64 kr.

Over for BH’s selvstændige påstand har E nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end påstået og efter voldgiftsrettens skøn.

BH’s påstande: Frifindelse for påstand 1, subsidiært mod betaling af et mindre beløb end det påstævnte, samt frifindelse for påstand 2.

Selvstændig påstand over for E: E skal betale 1.239.526 kr. med tillæg af procesrente fra den 26. november 2021.

Hovedforhandling har fundet sted den 11. og 12. maj samt den 18. august 2022 på Hotel X.

V1, V2, V3, V4, V5 og V6 har afgivet forklaring under hovedforhandlingen.

I forbindelse med, at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

 

3.   Sagens omstændigheder

BH forestod som bygherre opførelsen af et nyt produktionsanlæg på virksomhedens ejendom. Den 18. april 2017 indgik parterne entreprisekontrakt, hvorefter E som fagentreprenør skulle udføre elentreprisen for en samlet entreprisesum på 2.971.432 kr. ekskl. moms. Som en del af aftalen var AB 92 aftalt mellem parterne.

E’s krav vedrører en række ubetalte fakturaer opgjort til i alt 866.292,50 kr. inkl. moms. Herfra er fratrukket 77.625 kr. inkl. moms for anerkendte mangler, hvorefter restkravet på 788.667,50 kr. udgør påstandsbeløbet. Beløbet på 77.625 kr. beror på E’s skønsmæssige ansættelse af værdien af anerkendte mangler.

BH har opgjort sin selvstændige påstand således:

 1. Krav på bod på 270. 000 kr. for forsinkelse
 2. Mangler ved det af E leverede arbejde for i alt 729.213,57 kr.
 3. Mangler vedrørende yderligere forskruninger 660,45 kr.
 4. Aftalt – men ikke givet – fradrag i entreprisesummen på 238,75 kr. inkl. moms
 5. Krav på betaling for afholdte udgifter moms til rådgiver R på 50.706,27 kr.

Sammenlagt i alt 2.105.819,04 kr.

Med fradrag af E’s ubetalte fakturaer på 866.292,50, fremkommer herefter påstandsbeløbet på 1.239.526 kr.

Under pkt. 2 i BH’ s opgørelse indgår følgende mangelskrav/krav ekskl. moms:

Tavler: 287.508,67 kr.

Forskruninger: 8.694,55 kr.

Sluk alt-tænding: 36.100,00  kr.

Kabler: 1.085.000,00  kr.

Diverse: 200.217,85  kr.

Dokumentation: 111.662,50  kr.

 

4.   Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat

Dagbodskravet 

Bodskravet er opgjort for perioden 29. december 2017 til 16. marts 2018, i alt 54 arbejdsdage à 5.000 kr. svarende til 270.000 kr. Efter entreprisekontraktens punkt 8 udgør dagboden mindst 5.000 kr. pr. arbejdsdag.

Det fremgår af referatet for byggemødet den 29. november 2017, at ny tidsplan dateret den 24. november 2017 var udarbejdet af BH og blev fremsendt sammen med byggemødereferatet. Det var i tidsplanen forudsat, at elinstallationsarbejdet skulle være færdigt senest den 28. december 2017. E har bestridt, at der foreligger ansvarspådragende forsinkelse, og at tidsplanen, som er ensidigt fastsat af BH, kan danne grundlag for nogen sanktionsbærende termin for betaling af dagbod.

Det er efter bevisførelsen ikke nærmere klart, hvad der var årsagen til, at der fra indklagedes side blev udarbejdet en ny tidsplan, herunder i hvilket omfang behovet herfor beroede på E’ s forhold eller andre forhold. Det bemærkes, at der herunder efter det oplyste ikke i udførelsesfasen af BH er foretaget nærmere registreringer af forsinkelser og spilddage på pladsen og årsagen/årsagerne hertil. V4 har bl.a. forklaret, at det er hans opfattelse, at forsinkelsen skyldes, at E’s arbejde i starten gik for langsomt.

Varsling af dagbod skete ved BH’s mail af 7. december 2017, der enslydende blev fremsendt til en lang række modtagere, herunder til E. Det fremgår af mailen, at den er sendt til«de udførende på projektet i …«. Der blev heri henvist til, at tidsplanen af 24. november 2017 var gældende, og det blev over for modtagerne anført, at slutterminerne var sanktionsudløsende, og at man derfor på bygherrens vegne ville »varsle dagbod i tilfælde af overskridelse af disse slutterminer«.

E besvarende henvendelsen ved mail af 8. december 2017, hvori der blev taget forbehold på en række punkter, herunder for forhold, som E ikke havde indflydelse på. Til mailen var vedhæftet en række fotos af forholdene.

Ved mail af 21. december 2017, hvor elarbejdet ifølge tidsplanen af 24. november 2017 således endnu ikke skulle være færdigt, fremsendte BH en generel varslingsskrivelse til entreprenørerne på projektet. I mailen blev der krævet dagbod fra den 21. december 2017 for »de entreprenører«, der ikke havde »færdiggjort deres arbejder til den aftalte dato«.

Af tidsplan revideret den 21. december 2017 fremgår bl.a., at overflytning af maskinudstyr var fra udskudt fra uge 1 til uge 5 i 2018.

Ved mail af 27. december 2017 afviste E, at der forelå ansvarspådragende forsinkelse, og E henviste på ny til forhold, som havde betydning for færdiggørelsen af arbejdet, og som E ikke havde indflydelse på eller var ansvarlig for. Også til denne mail var vedhæftet filer som dokumentation.

Der foreligger ikke for voldgiftsretten oplysninger om, hvorvidt E’s mails af 8. og 27. december 2017 blev besvaret af BH.

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at de sidste elarbejder først kunne afsluttes efter overflytningen af maskinudstyr.

I referatet for byggemødet den 10. januar 2018 er der under tidsplaner henvist til ny tidsplan af 21. december 2017. Under »Kommende arbejder« er bl.a. anført, at R ved mail af 5. januar 2018 har fremsendt tegning med ekstraarbejder og oplysninger om koordinering, og vedrørende hal 3 er det bl.a.. anført, at væg ved tavlerum er under montage, og at ny port i vestgavl er monteret lørdag i uge 1. Under »Økonomi« er i forhold til E’s arbejde bl.a. anført, at der er ekstra strømforsyning til køleanlæg og drænpumpe, og at ekstraarbejder er beskrevet i mail af 5. januar 2018. Der er ikke under økonomi eller i referatet i øvrigt omtale af forsinkelse og dagbod.

I referatet for byggemødet den 17. januar 2017 er under »Arbejdets stade/tidsplan« bl.a. anført, at det prioriteres, at alle indvendige arbejder gøres færdige til mandag i uge 4, og under kommende arbejder er bl.a. anført, at E afsætter mere mandskab/flere arbejdstimer for at blive færdig til mandag i uge 4. Der er ikke i referatet omtale af forsinkelse og dagbod.

Ved mailen af 28. februar 2018 færdigmeldte E arbejdet.

Voldgiftsretten finder under de foreliggende omstændigheder og efter bevisførelsen i øvrigt, at der ikke er grundlag for at fastslå, at E har været i ansvarspådragende forsinkelse i det påståede omfang, og der er endvidere ikke konkret og med den klarhed, der må kræves, gjort dagbodskrav gældende. De varslinger, der foreligger, er sket forud for den 28. december 2017, som ifølge BH var færdiggørelsesfristen for E, og varslingerne er generelle varslinger fremsendt enslydende til alle entreprenører. Der er endvidere ikke i det forelagte materiale vedrørende forløbet frem til færdigmeldingen noget, der nærmere underbygger, at det hos parterne var opfattelsen, at der løbende påløb dagbøder.

E frifindes herefter for dagbodskravet.

Forskruninger

Efter udbudsbetingelserne, bl.a. basisbeskrivelsen for elarbejdet og bygningsdelsbeskrivelsen, har der i produktionsområderne været krav om forskruninger i rustfrit stål. Der er derfor tale om en mangel, når E har anvendt forskruninger i messing. Herefter, og da E efter bevisførelsen har fortabt sin afhjælpningsret, har BH krav på at få godtgjort et beløb svarende til udbedringsomkostningerne. Det fremgår af skønsmandens besvarelse af spørgsmål G, at der under den supplerende skønsforretning er optalt 21 stk. forskruninger i produktionen, som skal udskiftes. Efter skønsmandens besvarelse af spørgsmål G fastsættes beløbet herefter til 8.694,55 kr. svarende til det af BH krævede beløb for 21 stk. forskruninger.

Efter bevisførelsen er det ikke godtgjort af BH, at der i områder, hvor der har været materialekrav om rustfrit stål, er yderligere forskruninger, der kan kræves udskiftet. E frifindes derfor for kravet vedrørende yderligere forskruninger på 23.660 kr.

Sluk alt-tændingen

På tegningsmaterialet er systemet vist som kontaktorer styret af trykkontakt på samme styring, hvilket må anses som en fejl. Ligeledes blev det under forklaringerne oplyst, at tavlerne var blevet udført med flere kiprelæer på samme tryk, hvilket ligeledes var en fejl, og det lægges til grund, at der efterfølgende blev rettet op herpå, og at det blev aftalt, at systemet korrekt skulle udføres med kun et kiprelæ styret via tryk, og at kiprelæet styrer kontaktorerne. Under de omstændigheder og efter skønsmandens forklaring under afhjemlingen, hvorefter der ikke er noget galt med selve systemets funktion, er det herefter samlet set ikke godtgjort, at der foreligger en mangel, som E kan gøres ansvarlig for. E frifindes derfor for det rejste krav på 36.100 kr.

Kabler

BH’ s krav er baseret på, at de faktisk anvendte kabler ikke opfylder udbudskravene med hensyn til en tilstrækkelig kemikaliebestandighed. Kravet er opgjort på baggrund af skønsmandens besvarelse af spørgsmål H vedrørende udbedringsomkostninger, hvori skønsmanden har angivet et estimat over samlede kabellængder (ca. 11 km kabel), og hvor en udskiftningspris – ifølge listepriser – er opgjort til samlet 965.000 kr. ekskl. moms, hvortil der kommer montørtimer på 120.000 kr. ekskl. moms, i alt 1.085.000 kr. ekskl. moms.

Det fremgår af bygningsdelsbeskrivelsen afsnit 4, at alle kabler skal være velegnede og testede til formålet, og i produktionsområder skal de kunne modstå de rengøringsmetoder og rengøringsmidler, som anvendes i området det pågældende sted…« i pH-området 1,5-12 samt vandtemperaturer op til 60°C (25 bar) i alle de nævnte pH-områder«.

Kravene til kemikaliebestandighed angår efter beskrivelsen kun kabler i produktionsområder. Det er ikke nærmere anført, hvilken konkret påvirkning kablerne må forventes udsat for, idet kravet er helt bredt formuleret ved at angive en pH-værdi i hele området fra 1,5 og op til 12.

Efter indholdet af udbudsmaterialet og bevisførelsen i øvrigt finder voldgiftsretten, at kravet i bygningsdelsbeskrivelsen om kemikaliebestandighed under alle omstændigheder alene kan anses for at omfatte de kabler, der er i selve produktionsområderne. Det fremgår ikke med den klarhed, der må kræves til udbudsmateriale, at kravet om kemikaliebestandighed også gælder kabler over loft mv., som således ikke er i produktionsområder.

Spørgsmålet om udskiftning af kabler som følge af eventuelle mangler er herefter begrænset til at angå den samlede længde kabler i produktionsområder, som efterbevisførelsen, herunder E’ s beregninger i processkrift af 1. marts 2022, udgør ca. 520 meter kabel, og som efter bygningsspecifikationerne og tegningsmaterialet er afsluttet i dåser over loft.

Der er ikke tilvejebragt nærmere oplysninger om konkrete kabeltyper på markedet med en produktbeskrivelse, som garanterer eller i øvrigt angiver at opfylde et kemikaliebestandighedskrav så bredt som hele pH-området fra 1,5 til 12, og det er efter bevisførelsen tvivlsomt, om sådanne kabler overhovedet findes.

I elpræferencelisten, som er en del af udbudsbetingelserne, er det forudsat, at der kan anvendes kabler fra bl.a. Selskabet A. Af skønsmandens besvarelse af spørgsmål H fremgår bl.a., at kabelproducenten A har oplyst, at man tvivler på, at nogen kabelproducenter vil garantere dette 100%, og at beskrivelsen dertil er »alt for åben«

Voldgiftsretten finder på denne baggrund sammenholdt med skønsmandens besvarelse af spørgsmål H og skønsmandens forklaring for voldgiftsretten, hvorefter kablerne i produktionsområderne må anses for egnede, at det samlet set ikke er godtgjort, at der vedrørende kablerne i produktionsområderne foreligger en mangel.

E frifindes derfor i det hele for kravet på 1.085.000 kr.

Aftalt fradrag i entreprisesummen

Efter bevisførelsen er det ikke godtgjort af BH, at der er aftalt et fradrag i entreprisesummen. Kravet om, at der skal ske fradrag på 32.238,75 kr. inkl. moms, tages derfor ikke til følge.

Godtgørelse for afholdte udgifter til R

Fakturaerne fra R til BH angår ifølge fakturateksten perioderne henholdsvis januar 2019, marts 2019 samt april/maj 2019. På fakturaerne er angivet »Opfølgning på El-entreprenør«. Ydelserne er ikke nærmere specificeret.

En række af de forhold, som efter det for voldgiftsretten oplyste har givet anledning til R’s arbejde, er E frifundet for, og det er ikke tilstrækkeligt godtgjort af BH, at der er grundlag for helt eller delvist at pålægge E at godtgøre de afholdte udgifter.

E frifindes derfor for kravet.

Tavler (samlet krav på 287.508,67 kr.) Spørgsmål 1 (95.120 kr.)

Efter bevisførelsen kan det alene lægges til grund, at den aftale, der blev indgået mellem parterne om et fradrag i entreprisesummen på 75.000 kr., angik selve tavlestellet og fabrikat. Det er ikke godtgjort af E, at aftalen eller efterfølgende aftaler mellem parterne også omfattede fugning og kantbeskyttelse. Efter skønsmandens besvarelse af spørgsmål 1 og bevisførelsen i øvrigt, og da der foreligger behørig reklamation, og da muligheden for afhjælpning må anses for fortabt, tages kravet på 95.120 kr. herefter til følge.

Spørgsmål 3 (14.900 kr.)

Efter bevisførelsen, herunder skønsmandens besvarelse af spørgsmål 3, og da der ikke er grundlag for at afskære kravet som følge af manglende reklamation eller i øvrigt, tages kravet til følge.

Spørgsmål 4 (3.800 kr.)

Selve manglen er ikke bestridt, og kravet tages efter bevisførelsen, herunder besvarelsen af spørgsmål 4, til følge med de af skønsmanden anslåede udbedringsomkostninger på 3.800 kr.

Spørgsmål 5 (8.950 kr.) 

Det fremgår af den efterfølgende revision af mangelslisten, at forholdet skulle være udbedret, og det lægges efter bevisførelsen til grund, at der efter afleveringen af udført elarbejder af andre end E. Herefter og efter bevisførelsen i øvrigt finder voldgiftsretten det ikke tilstrækkelig godtgjort, at der foreligger en mangel, der kan begrunde et krav. E frifindes derfor.

Spørgsmål 8 (6.100 kr.)

Efter bevisførelsen, herunder skønsmandens besvarelse af spørgsmål 8, og da der ikke er grundlag for at afskære kravet som følge af manglende reklamation eller i øvrigt, tages kravet til følge.

Spørgsmål 9 og 10 (19.200 kr. og 1.800 kr.)

Efter skønsmandens besvarelse af spørgsmål 9 og 10 og efter bevisførelsen i øvrigt, og da der ikke er grundlag for at fastsætte udbedringsomkostingerne lavere end vurderet af skønsmanden, tages kravene til følge.

Spørgsmål 11 (67.320 kr.)

Efter skønsmandens besvarelse af spørgsmål B, og da det ikke efter bevisførelsen af E er godtgjort, at forholdet er godkendt af BH, og da der heller ikke i øvrigt er grundlag for at afskære kravet, tages kravet til følge.

Spørgsmål 14 (10.000 kr.)

Det er ikke bestridt, at forholdet berettiger til et krav, og der er efter bevisførelsen ikke grundlag for at fastsætte kravet lavere end det af skønsmanden anslåede udbedringsomkostningsbeløb på 10.000 kr. Kravet tages derfor til følge.

Spørgsmål 16 (11.303,67 kr.) 

Vedrørende korrespondancen om navnlig tavlerne fremgår det af mail af 17. oktober 2017 fra V4 til E, at åbne/lukkehåndtag skulle udskiftes til en »anden og holdbar type«. Der er ikke i mailen foreskrevet nogen særlige krav til materialevalg.

Det lægges efter skønsmandens besvarelse af spørgsmål 16 og D til grund, at åbne/lukkehåndtag er udført håndværksmæssigt korrekt i en standardudgave i plastmateriale.

Voldgiftsretten finder under de omstændigheder og efter bevisførelsen i øvrigt ikke fornødent grundlag for at fastslå, at der foreligger en mangel som følge af, at åbne/lukkehåndtag ikke er metalliske. Kravet tages derfor ikke til følge.

Spørgsmål 17 og 18 (15.300 kr. og 900 kr.) 

Det er ikke bestridt, at forholdene berettiger til krav, og der er efter bevisførelsen ikke grundlag for at fastsætte kravene lavere end de af skønsmanden vurderede udbedringsomkostninger på 15.300 kr. og 900 kr. Kravene tages derfor til følge.

Spørgsmål 20 (6.100 kr.)

Det er ikke bestridt, at forholdet berettiger til et krav, og der er ikke grundlag for at fastsætte kravet lavere end

6.100 kr. som anslået af skønsmanden ved besvarelsen af spørgsmål 20. Kravet tages derfor til følge.

Spørgsmål 22 (8.000 kr.)

Efter skønsmandens besvarelse af spørgsmål 22, og da det ikke er godtgjort af E, at arbejdet er udført i overensstemmelse med parternes efterfølgende aftaler, og da der ikke i øvrigt er grundlag for at afskære kravet, tages kravet til følge.

Spørgsmål 28, 30, 31, 36 og 36B (3.740 kr., 4.500 kr., 3.000 kr., 5.175 kr. og 2.300 kr.)

Det er ikke bestridt, at forholdene berettiger til krav, og der er efter bevisførelsen ikke grundlag for at fastsætte udbedringsomkostningerne lavere end anslået af skønsmanden. Kravene tages herefter til følge.

Samlet vedrørende »Tavler«

Efter det ovenfor anførte tages kravene vedrørende tavler herefter til følge med i alt 267.255 kr.

Diverse (samlet krav på 200.217,85 kr.) Spørgsmål 44 (12.750 kr.)

Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at der i et vist omfang er sket udbedringer, uden at det mere konkret er beskrevet, og voldgiftsretten finder samlet set, at det er usikkert, om og i hvilket omfang der foreligger mangler, som E er ansvarlig for. Kravet tages derfor ikke til følge.

Spørgsmål 45 og 47 (2.500 kr. og 10.500 kr.) 

Det er ikke bestridt, at der foreligger forhold, der berettiger til krav, og kravene tages efter bevisførelsen og skønsmandens vurdering af udbedringsomkostningerne til følge med de krævede beløb på 2.500 kr. og 10.500 kr.

Spørgsmål 48 (24.500 kr.)

Voldgiftsretten finder, at der efter udbudsmaterialet har været krav om fastgjorte klemrækker. På denne baggrund og efter skønsmandens besvarelse af spørgsmål 48 samt spørgsmål I og J, hvorefter der tillige generelt mangler trækaflastninger i dåser, tages kravet til følge med det af skønsmanden anslåede samlede udbedringsomkostningsbeløb på 24.500 kr. Det bemærkes, at der ikke er grundlag for at afskære kravet som følge af manglende reklamation, og E er endvidere afskåret fra at afhjælpe forholdet.

Spørgsmål 51 (17.000 kr.) 

E har ikke godtgjort, at der med V2 eller andre hos BH efterfølgende er indgået aftaler af betydning for mangelsbedømmelsen. Herefter og efter skønsmandens besvarelse af spørgsmål 51, og da det endvidere efter bevisførelsen må lægges til grund, at omkostningerne til udbedring vurderet af skønsmanden vedrører forhold, som kan henføres til E’s arbejde, tages kravet til følge. Det, der i øvrigt er anført af E, kan ikke føre til nogen anden vurdering.

Spørgsmål 52, 55, 56, 57 og 58 (7.000 kr., 1.500 kr., 2.500 kr., 2.500 kr. og 1.500 kr.) 

Det er ikke bestridt, at der foreligger forhold, der berettiger til krav, og kravene tages efter bevisførelsen og skønsmandens vurdering af udbedringsomkostningerne til følge med de krævede beløb på 2.500 kr. og 10.500 kr.

Spørgsmål 59 (20.500 kr.)

Efter bevisførelsen finder voldgiftsretten, at det efter indholdet af udbudsmaterialet, som det er beskrevet for voldgiftsretten, er betænkeligt at lægge til grund, at der i føringsveje til stærkstrøm, som E har stået for, tillige har været et krav efter udbudsmaterialet om at etablere skillespor til fremtidige ledningsføringer, f.eks. kabler til maskininstallationer. Herefter, og da det endvidere ikke efter bevisførelsen kan lægges til grund, at der på tidspunkterne for E’s arbejde med føringsveje til stærkstrøm har været udlagt andre kabler, finder voldgiftsretten samlet set, at kravet ikke er dokumenteret. Kravet tages derfor ikke til følge.

Spørgsmål 62, 63, 65. 66, 70, 71 og 73 (7.405,35 kr., 15.000 kr., 12.600 kr., 5.400 kr., 3.200 kr., 15.000 kr. og 1.500 kr.)

Det er ikke bestridt, at der foreligger forhold, der berettiger til krav, og kravene tages efter bevisførelsen, herunder skønsmandens vurdering af udbedringsomkostningerne, til følge med de krævede beløb.

Spørgsmål 76 (7.850 kr.)

Efter skønsmandens besvarelse af spørgsmål 76, og da E ikke har godtgjort eller sandsynliggjort, at krav er afskåret som følge af efterfølgende aftale eller aftaler med V2, tages kravet til følge.

Spørgsmål 77 og 78 (7.100 kr. og 3.562,50 kr.)

Efter bevisførelsen, herunder skønsmandens besvarelse af spørgsmål 77 og 78, tages kravene til følge. Det bemærkes, at E ikke har godtgjort, at der skulle foreligge en aftale eller aftaler, hvorefter BH skulle have afskåret sig fra at kunne rette noget krav, eller at forholdene skulle være afklaret eller udbedret.

Spørgsmål 80A, 80C, 80D og 80F (6.100 kr., 2.300 kr., 2.100 kr. og 2.350 kr.)

Det er ikke bestridt, at der foreligger forhold, der berettiger til krav, og kravene tages efter bevisførelsen til følge med de krævede beløb.

Spørgsmål 80E og 80G (1.500 kr. og 4.500 kr.)

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at forholdene ikke er registreret i forbindelse med afleveringsforretningen. Der er først sent reklameret, og det er efter bevisførelsen usikkert, om forholdene kan henføres til E’ s arbejde. Kravene tages derfor ikke til følge.

Samlet vedrørende »Diverse«

Efter det ovenfor anførte tages kravene vedrørende diverse herefter til følge med i alt 160.967,85 kr.

Dokumentation (samlet krav på 111.662,50 kr.) Spørgsmål 81 (15.000 kr.)

Efter skønsmandens besvarelse af spørgsmål 81 og N, og da der er tale om materiale, som uden videre har skullet foreligge, tages kravet til følge. Det, der er anført af E, herunder om opfordringer til BH, som ikke skulle være besvaret, kan ikke føre til nogen anden vurdering.

Spørgsmål 82, 83, 84, 85 og 87 (1.350 kr., 13.500 kr., 10.500 kr., 10.000 kr. og 900 kr.) 

Det er ikke bestridt, at der foreligger forhold, der berettiger til krav, og kravene tages efter bevisførelsen, herunder skønsmandens vurdering af udbedringsomkostningerne, til følge med de krævede beløb.

Spørgsmål 89 og 94 (3.700 kr. og 7.125 kr.)

Efter oplysningerne om den dokumentation, der kan tilgås på Dropbox, og som er beskrevet og forevist voldgiftsretten, og efter bevisførelsen i øvrigt, er det ikke godtgjort, at der mangler materiale og dokumentation. Kravene tages derfor ikke til følge.

Spørgsmål 96, 98, 100 og 101 (3.600 kr., 1.500 kr., 3.500 kr. og 1.800 kr.)

Det er anerkendt, at der foreligger krav, og der er efter skønsmandens besvarelse og bevisførelsen i øvrigt ikke grundlag for at fastsætte kravene lavere. Kravene tages derfor til følge.

Spørgsmål 102 (12.000 kr.)

Efter bevisførelsen er det voldgiftsrettens vurdering, at det ikke har været realistisk at kræve, at der skulle opnås CE-mærkning på det pågældende eksisterende anlæg. Der er derfor ikke i henseende hertil grundlag for at rejse noget krav mod E, idet E dog findes at burde tilbagebetale kontraktbeløbet på 1.212 kr., idet ydelsen som anført ikke kan leveres. I øvrigt frifindes E for kravet.

Spørgsmål 105, 106, 107, 108, 109, 110 og 118 (1.800 kr., 1.800 kr., 1.800 kr., 3.562,50 kr., 6.750 kr., 1.350 kr. og 10.125 kr.)

Det er ikke bestridt, at der foreligger forhold, der berettiger til krav, og kravene tages efter skønsmandens besvarelser og bevisførelsen i øvrigt til følge med de krævede beløb.

Samlet vedrørende »Dokumentation«

Efter det ovenfor anførte tages kravene vedrørende dokumentation herefter til følge med i alt 90.050 kr.

Sammenfattende/konklusion

E’s hovedkrav udgør: 866.292,50 kr.

Herfra skal fragå følgende:

 • mangler  forskruninger: 694,55 kr.
 • mangler »Tavler«: 267.255,00  kr.
 • mangler »Diverse«: 160.967,85  kr.
 • mangler  »Dokumentation«: 90.050,00  kr.

BH skal herefter til E betale 339.325 kr.

E’s påstand om nedskrivning af sikkerhedsstillelsen tages til følge. E frifindes for den af BH nedlagte selvstændige påstand.

Sagsomkostninger

Skønsomkostningerne på samlet 236.756,10 kr. inkl. moms og afgift til Voldgiftsnævnet er foreløbigt betalt med 168.570,70 kr., heraf gebyr på 5.000 kr., af BH og med 68.185,40 kr., heraf gebyr på 2.000 kr., af E.

Omkostningerne i forbindelse med afhjemlingen af skønsmanden under hovedforhandlingen er foreløbigt betalt af E med 8.761 kr. inkl. moms.

Efter sagens udfald og sagens værdi og omfang skal BH i delvise sagsomkostninger til E betale 80.000 kr. til udgifter til advokatbistand. Der er taget hensyn til, at E beløbsmæssigt har vundet den væsentligste del af sagen, men der er på den anden side også taget hensyn til, at BH har fået medhold i, at der har været en række mangler. Der er taget højde for, at E er momsregistreret.

Det samlede skønsomkostninger på 245.517,10 kr. inkl. moms (heraf gebyr på 7.000 kr.) skal efter sagens udfald og forløb betales af parterne med halvdelen hver. Begge parter har fradrag for momsen. Halvdelen af skønsomkostningerne ekskl. moms udgør 98.906,84 kr., hvoraf BH har betalt 135.856,56 kr. ekskl. moms, og E har betalt 61.957,12 kr. ekskl. moms. E skal herefter betale 36.949,72 kr. til BH til dækning af skønsomkostninger.

Samlet skal BH herefter i sagsomkostninger til E betale 80.000 kr. med fradrag af 36.949,72 kr., i alt 43.050,28 kr.

Efter sagens udfald skal de omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af BH med 2/3 og af E med 1/3 efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.

 

Thi bestemmes

Indklagede, BH, skal til klageren, E, betale 339.325 kr. med procesrente fra den 21. december 2017.

BH tilpligtes at anerkende, at sikkerhedsstillelsen er nedskrevet til 2 % af entreprisesummen eller 5.428,64 kr. E frifindes for den af BH nedlagte selvstændige påstand. I sagsomkostninger skal BH til E betale 43.050,28 kr.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af BH med 2/3 og af E med 1/3 efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.