(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2021.36.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo april 2021, og vedrører en entreprenør der var ansvarlig for udførelsesmangler og en rådgiver der subsidiært var ansvarlig for utilstrækkeligt tilsyn, men ikke for projekteringsfejl.

I 2014 indgik et menighedsråd som bygherre en aftale med en tegnestue samt et murerfirma vedrørende kalkning af et murerværk. Tegnestuen skulle bistå med rådgivning herom.

Efterfølgende opstod tvist om mangler, da der både forelå uønskede farvenuancer samt afskalninger i kalken.

Voldgiftsretten
Retten fandt, at kalkningen af kirkens murværk ikke fremstod hvid og ensartet på en måde som menighedsrådet berettiget kunne forvente i henhold til parternes aftale. Retten fandt hertil, at Murerfirmaet ikke havde foretaget afrensning inden kalkning efter Tegnestuens anvisninger. Murerfirmaet havde derfor handlet ansvarspådragende, og skulle herefter betale udbedringsomkostninger til menighedsrådet.

Dernæst var spørgsmålet om Tegnestuen havde foretaget projekteringsfejl. Voldgiftsretten lagde til grund, at det ikke var bevist at Tegnestuen ved at anbefale partiel kalkning med sandkalk havde handlet i strid med god projekteringsskik. Retten fandt dog samtidig, at tegnestuen burde have opdaget, at der ikke blev foretaget afrensning som ellers var forudsat af Murerfirmaets beskrivelse af udførelsen.

Retten fandt derfor, at Tegnestuen også havde handlet ansvarspådragende ved ikke at udføre tilstrækkeligt tilsyn, men dog kun hæftede subsidiært i forhold til Murerfirmaet

Hvad kan vi lære af denne kendelse?
I denne sag holdes Tegnestuen ansvarlig, da Tegnestuen netop har et rådgiveransvar som indebærer at de skal føre et tilstrækkeligt tilsyn, samt oplyse om de forskellige problematikker der kan opstå ved valg af bestemte fremgangsmåder ved udførelsen af et stykke arbejde. Tegnestuen holdes dog kun subsidiært ansvarlig, da Murerfirmaet, som den særligt professionelle part indenfor murerværk, bør vide, at der skal ske afrensning forinden kalkning.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2021.788 / Sag nr. C-15107

#ugensdom #entrepriseret #udførelsesmangler

 

-0O0-

 

… Sogns Menighedsråd … (advokat Henrik Benjaminsen) mod Murerfirma … (uden advokat) og Tegnestuen ved arkitekt A (advokat Jeppe Brandorff Stefansen)
Voldgiftsnævnet

1. Indledning
Mellem klageren, … Sogns Menighedsråd (herefter Menighedsrådet), og de indklagede, Murerfirmaet … (herefter Murerfirmaet), og Tegnestuen ved arkitekt m.a.a. … (herefter Tegnestuen) er der opstået en tvist om påstående mangler ved udført kalkearbejde i forbindelse med renovering af en kirke beliggende i ….
I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af bygningskonstruktør Søren Thomsen, murermester Ebbe Bernth og landsdommer Henrik Twilhøj, med sidstnævnte som formand.

2. Påstande og hovedforhandling
Klageren, Menighedsrådet, har nedlagt følgende endelige påstande:
1) Indklagede 1, Murerfirmaet, og indklagede 2, Tegnestuen, tilpligtes pro rata i et forhold, der fastsættes af voldgiftsretten, at betale til Menighedsrådet 300.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.
2) Tegnestuen tilpligtes at betale til Menighedsrådet 300.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.
Murerfirmaet har nedlagt påstand om frifindelse.
Tegnestuen har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse for tiden.
Hovedforhandling har fundet sted den 4. november 2020 i ….
[I alt 5 personer] har afgivet forklaring under hovedforhandlingen.
Skønsmanden, bygningskonstruktør Klaus Kaack Andersen, blev afhjemlet.
I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
Indledning
Sagen angår, om der er mangler ved den indvendige afrensning og kalkning af murværket i … Kirke, som Murerfirmaet har udført som fagentreprise for menighedsrådet, og om Tegnestuen som rådgiver for Menighedsrådet har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med projektering og eller tilsyn. Der er i aftalen mellem Menighedsrådet og Tegnestuen om teknisk rådgivning aftalt ABR 89. I forbindelse med parternes tvist er der foretaget syn og skøn forud for og under voldgiftssagen.

Mangler ved fagentreprisen
Tegnestuen har udarbejdet en beskrivelse, der er en del af aftalegrundlaget mellem Menighedsrådet og Murerfirmaet. Beskrivelsen omhandler bl.a. anvisninger for afrensning, sandkalkning og kalkning. Det er efter bevisførelsen ubestridt, at Tegnestuen efter aftaleindgåelsen har udleveret en besigtigelsesrapport vedrørende indvendig kalkning af … Kirke til Murerfirmaet udarbejdet af Nationalmuseet. Rapporten indeholder en mere omfattende beskrivelse af navnlig afrensning forud for kalkning af murværket end i det oprindelige aftalegrundlag, og det blev derfor aftalt, at Murerfirmaet skulle have ekstrabetaling for dette arbejde.

Skønsmanden har efter besigtigelse og nærmere undersøgelse af det udførte kalkarbejde besvaret parternes spørgsmål. Det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 1, at skønsmanden skønner, at Murerfirmaet ikke har udført arbejdet i overensstemmelse med Tegnestuens beskrivelse. Det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 4 bl.a., at skønsmanden har foretaget destruktive undersøgelser og har konstateret, at afrensningen ikke – som anført i Tegnestuens beskrivelse – er udført til ren og fast bund. Af besvarelsen af spørgsmål 5 og 6 fremgår bl.a., at hvælvkapperne er meget uens kalket med tydelige aftegninger af urenheder og kalkkoststrøg, og at der ikke er udført afrensning til ren og fast bund, inden den efterfølgende kalkning er påbegyndt. Endelig fremgår det af besvarelsen på spørgsmål 9 og 10 bl.a., at den udførte kalkning fremtræder med grålige områder, gråt skær og med andre farveafvigelser fra sædvanligt hvidtekalk, og at årsagen skønnes at skyldes den manglende afrensning af overfladen til ren og fast bund, samt at kalkningen tilsyneladende er udført med for tynd hvidtekalk.
På denne baggrund og efter den øvrige bevisførelse, herunder skønsmandens forklaring i forbindelse med afhjemling af skønserklæringerne, finder voldgiftsretten, at det er bevist, at den indvendige kalkning af kirkens murværk ikke fremstår hvid og ensartet på en måde, som Menighedsrådet i henhold til parternes aftale berettiget kunne forvente, og at dette skyldes, at Murerfirmaet ikke har foretaget afrensning inden kalkning i overensstemmelse med Tegnestuens og Nationalmuseets anvisninger. Arbejdet er derfor mangelfuldt, og Murerfirmaet skal betale udbedringsomkostninger til Menighedsrådet.

Tegnestuens ansvar
Menighedsrådet har efter bevisførelsen frafaldet en anbringende om, at Tegnestuen ikke har udleveret Nationalmuseets rapport til Murerfirmaet, og at Tegnestuens beskrivelse i udbudsgrundlaget af fremgangsmåden ved afrensning forud for kalkning ikke er i overensstemmelse med god projekteringsskik.
Spørgsmålet er herefter, om Tegnestuen har begået ansvarspådragende fejl under fagentreprisens udførelse ved at have rådgivet Menighedsrådet til at lade Murerfirmaet foretage afhjælpning med sandkalk som ekstraarbejde og ved ikke at have konstateret Murerfirmaets mangelfulde afrensning inden kalkning.
Under Murerfirmaets udførelse af kalkning blev det dels konstateret, at kalken hæftede dårligt på visse områder i hvælvingerne, dels af kalken ikke fremstod ensartet hvid. Tegnestuen kontaktede som følge heraf på ny Nationalmuseet for rådgivning, og det må lægges til grund, at Nationalmuseets kirkekonsulent kunne tilslutte sig, at problemerne blev forsøgt afhjulpet ved, at der på de omhandlede flader blev kalket med sandkalk. Skønsmanden har forklaret, at sandkalkning ikke kan medvirket til at give et hvidt resultat, men at sandkalkning kan føre til bedre hæftning. På denne baggrund og efter en samlet vurdering af bevisførelsen finder voldgiftsretten, at det ikke er bevist, at Tegnestuen har handlet i strid med god projekteringsskik ved i den foreliggende situation at anbefale partiel kalkning med sandkalk.

Det fremgår af skønsmandens forklaring og hans besvarelse af spørgsmål 11, at det er i strid med sædvanlige fagmæssige normer for totalrådgivning og især byggetilsyn, at Tegnestuen ikke under Murerfirmaets udførelse har opdaget, at der ikke er foretaget afrensning i overensstemmelse med beskrivelsen. Det må efter bevisførelsen, herunder de afgivne forklaringer, lægges til grund, at den indvendige afrensning forud for kalkningen har stået på i adskillige uger, og at det derfor har været muligt for Tegnestuen at besigtige de afrensede hvælvinger i udtørret stand. Tegnestuen burde derfor have konstateret, at afrensningen ikke var foretaget i overensstemmelse med anvisningerne. Herefter finder voldgiftsretten, at Tegnestuen har handlet ansvarspådragende over for Menighedsrådet ved ikke at udføre et tilstrækkeligt tilsyn.

Voldgiftsretten finder, at der, allerede fordi Murerfirmaet ikke er konstateret insolvent eller med sikkerhed må antages at være det, ikke er grundlag for at pålægge Tegnestuen at hæfte fuldt ud for udbedringsomkostningerne. Menighedsrådet kan derfor ikke få medhold i påstand 2.

Erstatningen
Erstatningen og fordelingen heraf mellem parterne må fastsættes inden for rammerne af de nedlagte påstande.
Skønsmanden har ved besvarelsen af spørgsmål 8 vurderet, at udbedringsomkostningerne udgør 250.000 kr. inkl. moms eller 500.000 kr. inkl. moms afhængig af metodevalg. Under afhjemlingen har skønsmanden præciseret og uddybet de foreslåede metoder, og der er mellem parterne enighed om, at udbedringsmetoden skønnet til 250.000 kr. inkl. moms svarer til den udførelsesmåde, der er aftalt mellem Murerfirmaet og Menighedsrådet. Menighedsrådet har herefter beløbsmæssigt nedsat sine påstande til 300.000 kr. og gjort gældende, at der skal tages hensyn til prisudviklingen, siden skønnet blev udøvet.
Voldgiftsretten finder, at der ved fastsættelsen af de udbedringsomkostninger, der kan kræves erstattet, skal tages hensyn til, at kalkningen af kirken blev udført i 2014, og at levetiden for det udførte arbejde efter skønsmandens vurdering rundt regnet er 30 år alt efter de lokale forhold (princippet om nyt for gammelt). Murerfirmaet skal herefter skønsmæssigt betale 200.000 kr. med tillæg af rente i erstatning for udbedringsomkostninger til Menighedsrådet. Der er ikke grundlag for at lade murerfirmaet bære risikoen for, at Menighedsrådet ikke har foretaget udbedring på et tidligere tidspunkt.

Tegnestuens erstatningspligt, der udspringer af mangelfuldt tilsyn, er subsidiær i forhold til Murerfirmaets erstatningspligt, der udspringer af udførelsesmangler. Størrelsen af det beløb, som Tegnestuen skal hæfte for, må fastsættes skønsmæssigt efter en samlet vurdering af graden af skyld. Voldgiftsretten finder herefter, at Tegnestuen subsidiært skal betale 100.000 kr. til Menighedsrådet.

Efter sagens forløb og udfald skal Murerfirmaet og Tegnestuen hver især betale sagsomkostninger til Menighedsrådet med 60.000 kr. inkl. moms, hvoraf 14.613 kr. eller i alt 29.226 kr. er til dækning af Menighedsrådets omkostninger til afhjemling og syn og skøn, bortset fra Menighedsrådets omkostninger til supplerende skønserklæring 2, der ikke har haft betydning for sagens afgørelse. Murerfirmaet og Tegnestuen skal endvidere hver især betale halvdelen af de omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen.