(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Opdateret: 24-10-2019.

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo juni 2019 og vedrører forældelsesfristen for en hovedentreprenørs krav i henhold til slutopgørelsen.

Den 27. september 2012 indgik bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) entreprisekontrakt om opførelse af en nedgravet gymnastiksal for en skole samt ombygning af eksisterende bygninger. AB 92 var vedtaget med visse fravigelser, herunder blandt andet af AB 92 § 22, stk. 1 om BH’s betalingsfrist. BH’s betalingsfrist var herefter 30 arbejdsdage efter modtagelse af elektronisk faktura fra HE.

Byggeriet blev afleveret den 10. marts 2014 ved afleveringsforretning. Der opstod senere tvist om HE’s krav om betaling for ekstraarbejder og forlænget byggetid. Spørgsmålet om forældelse af disse krav blev udskilt til særskilt afgørelse.

HE gjorde under sagen gældende, at ingen del af HE’s krav var forældet, mens BH anførte, at alle HE’s krav var forældede.

I henhold til 12 aftalesedler udarbejdet i perioden den 9. april til den 28. april 2014, gjorde HE gældende, at arbejdet i henhold til disse var udført efter den 22. maj 2014.

For så vidt angik den ene halvdel af aftalesedlerne, var parterne enige om, at arbejdet var udført efter afleveringen. For den anden halvdel var parterne i tvivl om, hvornår arbejderne var udført, mens HE gjorde gældende, at det måtte lægges til grund, at arbejderne i hvert fald var udført efter den 22. maj 2014.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten lagde indledningsvist til grund, at forældelsesfristen efter forældelseslovens § 2, stk. 1 regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren (HE) kunne kræve at få fordringerne opfyldt. Derudover lagde voldgiftsretten til grund, at ekstraarbejder ikke kan kræves betalt, forinden de er udført. Ydermere fastslog voldgiftsretten, at såfremt det er bygherren, der påstår, at kravene er forældede, er det bygherren, der har bevisbyrden for, at de arbejder, der begrunder kravene, er udført så tidligt, som hævdet af bygherren.

Herefter lagde voldgiftsretten til grund, at det fulgte af parternes aftale af den 27. september 2012, at HE i hvert fald kunne kræve betaling for alle kontrakts- og ekstraarbejder, der var udført ved en slutopgørelse fremsendt den 1. maj 2014, jf. AB 92 § 22, stk. 8. Idet BH’s betalingsfrist var aftalt til 30 arbejdsdage efter modtagelse af elektronisk faktura fra HE, ville kravet i henhold til slutopgørelsen herefter forfalde til betaling den 12. juni 2014, jf. AB 92 § 22, stk. 10. Det tidligste tidspunkt, hvor HE således kunne kræve betaling af alle krav var den 12. juni 2014, forudsat at arbejdet var udført inden den 1. maj 2014, jf. AB 92 § 22, stk. 5, jf. stk. 1.

Voldgiftsretten fandt herefter, at der var indtrådt forældelse for alle de krav, som HE havde rejst under sagen, hvor HE ikke havde bestridt, at arbejdet var udført inden den 1. maj 2014.

Spørgsmålet var imidlertid, om arbejdet i henhold til de 12 fremlagte aftalesedler, var udført efter den 1. maj 2014, men inden den 22. maj 2014, idet den 21. maj 2014 var seneste mulige fakturadato for, at forældelse var indtrådt inkl. en betalingsfrist på 30 arbejdsdage.

For så vidt angik 10 af aftalesedlerne, fandt voldgiftsretten ikke, at BH havde godtgjort, at arbejderne var udført inden den 22. maj 2014. Det kunne således ikke lægges til grund, at kravene var forældede.

For så vidt angik de resterende aftalesedler fandt voldgiftsretten, at disse var forældede, idet arbejderne måtte lægges til grund at være udført inden den 22. maj 2014.

Sagen blev således fremmet for så vidt angik 10 af aftalesedlerne.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Det kan af nærværende kendelse udledes, at ekstraarbejder ikke kan kræves betalt, forinden de er udført. Det kan endvidere udledes, at såfremt bygherren påstår, at kravene er forældede, er det bygherren, der har bevisbyrden for, at de ekstraarbejder, som begrunder kravene, er udført så tidligt, som bygherren hævder.

I tvister om forældelse af krav på betaling for ekstraarbejder, afhænger resultatet således som udgangspunkt af, om bygherren i den konkrete sag kan løfte bevisbyrden.

Konflikter vedrørende forældelse af ekstraarbejder kan således forebygges ved, at entreprenøren har styr på sin dokumentation for, hvornår entreprenøren har udført ekstraarbejderne således, at bygherrens bevisforsøg let kan modbevises.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2019.727 / Sag. Nr. C-14407.

#ugensdom #entrepriseret #forældelse

 

-0O0-

 

Kendelsen i fuld længde

Kendelse afsagt den 3. juni 2019 af Voldgiftsretten, Byggeri og Anlæg, i sag nr. C-14407.

1. Indledning
Mellem klageren, hovedentreprenør HE, herefter HE, og indklagede, bygherre BH, herefter BH, er der opstået en tvist om krav om betaling af slutopgørelse for udført nedgravet gymnastiksal samt ombygning af … skole beliggende i …. HE var hovedentreprenør, og BH var bygherre.
I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af områdedirektør Mogens Nielsen, adm. direktør og civilingeniør Jeppe Blak-Lunddahl og højesteretsdommer Michael Rekling, med sidstnævnte som formand.

2. Påstande og hovedforhandling
Ved klageskrift af 3. juli 2017 indgivet til voldgiftsnævnet samme dag har HE bl.a. nedlagt påstand om, at BH skal betale 7.826.183,86 kr. inklusive moms med renter for udførelse af ekstraarbejder og i erstatning/godtgørelse for forlænget byggetid. I et processkrift af 12. oktober 2018 har HE nedsat påstanden til 7.648.409,15 kr. Af det påståede beløb udgør 2.933.183,00 kr. eksklusive moms krav om betaling for ekstraarbejder. Ved svarskrift af 3. november 2017 har BH bl.a. nedlagt påstand om frifindelse.
BH har bl.a. gjort gældende, at hele HE’s krav er forældet, og parterne er enige om, at dette spørgsmål udskilles til særskilt forhandling og afgørelse. Denne kendelse angår således alene det udskilte spørgsmål om forældelse.
Under den udskilte sag har HE nedlagt påstand om, at sagen fremmes i sin helhed, subsidiært i et omfang fastsat af voldgiftsretten.
BH har under den udskilte sag nedlagt principal påstand om frifindelse.
Subsidiært har BH nedlagt påstand om, at HE skal anerkende, at HE’s fordring vedrørende arbejde udført forud for den 22. maj 2014, subsidiært forud for den 1. maj 2014, mere subsidiært forud for afleveringen, er forældet. HE skal som følge heraf anerkende, at samtlige krav omfattet af voldgiftssagen, er forældede, bortset fra krav vedrørende arbejde omfattet af en eller flere af følgende aftalesedler: 201, 218A, 227, 250, 258, 263, 265, 266, 271, 272, 277, 283.
BH har mere subsidiært nedlagt påstand om, at HE skal anerkende, at HE’s fordring vedrørende arbejde afsluttet forud for den 22. maj 2014, subsidiært forud for den 1. maj 2014, mere subsidiært forud for afleveringen, er forældet. HE skal som følge heraf anerkende, at samtlige krav omfattet af voldgiftssagen, er forældede, bortset fra krav vedrørende arbejde omfattet af en eller flere af følgende aftalesedler: 201, 218A, 227, 250, 258, 263, 265, 266, 271, 272, 277, 283.
Der har den 29. april 2019 været afholdt delforhandling om spørgsmålet om forældelse alene med deltagelse af voldgiftsrettens formand i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.
C (tidligere HE) og A (arkitektfirma AF) har afgivet forklaring under delforhandlingen.

3. Sagsfremstilling
Sagsfremstillingen vedrører alene forhold af relevans for det udskilte spørgsmål om forældelse.
Byggeri
Byggesagen omfattede opførelse af en nedgravet gymnastiksal for … skole samt ombygning af nogle eksisterende bygninger beliggende i …gade og på … i …. Skolen var i drift under byggeriets forløb.
Byggeriets organisation
Bygherre var … – nu … (BH).
HE A/S (HE) var hovedentreprenør.
TR A/S (herefter TR) var rådgiver for bygherren med UR A/S som underrådgiver for så vidt angår ingeniørfag.
Aftaler
BH og HE indgik den 27. september 2012 entreprisekontrakt. Entreprisesummen var 61.823.500 kr. inkl. moms. AB 92 var med tilføjelser og fravigelser en del af kontrakten. I kontraktens pkt. 7 anføres:
»7. Betaling:
Betaling sker i henhold til AB 92 § 22, stk. 1, i ratebetalingsplan.
Begæring om udbetalinger skal fremsendes til bygherren som E-fakturering og til rådgiveren digitalt … og projektlederens navn påføres fakturaen. Fakturaer på a conto beløb og aftalesedler skal sendes særskilt.
Følgende procedure er gældende:
Entreprenøren stiler regningen til bygherre og sender den til Læs Ind-bureau samt en kopi af fakturaen som pdf fil til rådgiver.
Rådgiver anviser regningen ved at påføre den dato, stempel og underskrift.
Rådgiver sende den anviste regning til BH.
BH modtager regningen pr. web betaling og betaler, når den anviste regning modtages fra rådgiver.

Såfremt fakturaen er mangelfuld, rykkes betalingsfristen tilsvarende.«
For så vidt angår AB 92 fremgår bl.a. følgende om det aftalte i et bilag til kontrakten:
»AB 92 BH’s tilføjelser og fravigelser
Ændringer i arbejdet
§ 14…
Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Det samme gælder parternes eventuelle krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af ændringen. Forhandlinger herom må ikke medføre forsinkelse af arbejdets udførelse.… Stk. 2: Jf. kontraktens pkt. 5. Det er entreprenørens pligt rettidigt at udfærdige skriftlige aftaler i form af tillæg, såfremt denne mener, at et arbejde falder uden for entreprisen. Krav om ekstraarbejde skal rejses i så god tid, at bygherren har mulighed for at tage stilling til kravet. …
Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3 udføres ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre andet er aftalt. Stk. 4: Såfremt ændringsarbejdet udføres som regningsarbejde, er entreprenøren forpligtet til at dokumentere opgørelse over eventuelle ekstraarbejder og dekorter gennem fremlæggelse af priskuranter, originale ugelister, arbejdssedler, akkordopgørelser samt fakturaer o.l.Arbejdssedler (dagsrapporter) med angivelse af materiel, materialer og mandskab vedrørende regningsarbejder skal løbende afleveres til byggeledelsen til godkendelse og påtegning senest 3 arbejdsdage efter hver arbejdsdag på det pågældende regningsarbejde.…

D. Bygherrens betalingsforpligtelseBetaling
§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren en gang hver måned ret til betaling for udført arbejde m.v. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for.… § 22, stk. 1: Betalingsfristen er 30 arbejdsdage efter modtagelse af elektronisk faktura, jf. kontraktens pkt. 7.…
Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan. Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter til hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret. Stk. 4: Såfremt, der er stillet krav om betalingsplan, skal entreprenøren udarbejde udkast til denne med angivelse af hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele heraf skal udbetales.Betalingsfristen er 30 arbejdsdage efter modtagelse af faktura jf. kontraktens punkt 7.…
Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling kræves efter reglen i stk. 1.…
Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren en endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav – bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om i slutopgørelsen.
Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til bygherren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen – for hovedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. …
Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger.
Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen.…« Stk. 10: Betalingsfristen ændres til 30 arbejdsdage.…
Afslutning af byggeriet og opkrævninger
Byggeriet blev afleveret den 10. marts 2014 i forbindelse med afholdelse af afleveringsforretning. Det fremgår af afleveringsprotokollen, at HE ved en mail dateret 7. marts 2014 havde meddelt færdigmelding i henhold til AB 92 § 28, stk. 1. Det fremgår endvidere af afleveringsprotokollen, at der var konstateret nogle nærmere beskrevne mangler til en vurderet udbedringsværdi på 1.017.000 kr. eksklusive moms. Manglerne skulle afhjælpes inden den 25. marts 2014. Endvidere fremgår det, at der var aktiviteter, der var udskudt og ikke indgik i afleveringen til en vurderet værdi på 1.078.000 kr. For så vidt angår slutopgørelse anføres følgende i afleveringsprotokollen:
»Slutopgørelse:
Slutopgørelse fra entreprenøren skal være bygherren i hænde senest d. 1. maj 2014 jf. … AB 92 fra 2009 § 22, stk. 8.«
Den aftalte dato for fremsendelse af slutopgørelse var således 35 arbejdsdage efter afleveringen.
Der er fremlagt 12 aftalesedler udarbejdet i perioden 9. april til 28. april 2014. HE gør gældende, at arbejdet i henhold til disse er udført efter den 22. maj 2014. Ingen af aftalesedlerne er underskrevet af BH.
Aftaleseddel nr. 201 på 4.500,00 kr. ex. moms er dateret 9. april 2014 og vedrører »Byg 1 Kælder/toiletter levering/montage af dørpumpe«. Begge parter er i tvivl, om det er udført før eller efter afleveringen af byggeriet. HE gør dog som nævnt gældende, at det må lægges til grund, at det er udført efter den 22. maj 2014.
Aftaleseddel nr. 218 a på 20.394,00 kr. ex. moms er dateret 28. april 2014 og vedrører »Dysskilde faktura nr. 54«. Det fremgår af et underbilag, at der er tale om et anlægsarbejde angående 2 stk. trapper ved trappenedgang til kælder byg 7. Parterne er enige om, at arbejdet er udført efter afleveringen. BH gør gældende, at arbejdet er udført i april måned 2014.
Aftaleseddel nr. 227 på 3.781,25 kr. ex. moms er dateret 30. april 2014 og vedrører »Levering af skab til musikanlæg«. Parterne er enige om, at arbejdet er udført efter afleveringen. BH gør gældende, at arbejdet er udført i marts eller april måned 2014.
Aftaleseddel nr. 250 på 24.660,00 kr. ex. moms er dateret 28. maj 2014 og vedrører opsætning af 4 stk. rørkasser m.m. Parterne er enige om, at arbejdet er udført efter afleveringen. BH er usikker på, hvornår arbejdet er udført.
Aftaleseddel nr. 258 på 28.820,00 kr. ex. moms er dateret 20. maj 2014 og vedrører »Byg 1 Maler arbejder i kælder«. BH er usikker på, hvornår arbejdet er udført.
Aftaleseddel nr. 263 på 5.918,00 kr. ex. moms er dateret 26. maj 2014 og vedrører »Nedskæring af pumpebrønd ved …gade, p.g.a. kotefejl«. Parterne er i tvivl om, hvornår arbejdet er udført. HE gør dog som nævnt gældende, at det må lægges til grund, at det er udført efter den 22. maj 2014.
Aftaleseddel nr. 265 på 10.538,00 kr. ex. moms er dateret 26. maj 2014 og vedrører »Kloak byg 7. Opskæring af asfalt/beton for tilslutning mod …gade«. Parterne er enige om, at arbejdet er udført efter afleveringen. BH er usikker på, hvornår arbejdet er udført.
Aftaleseddel nr. 266 på 82.942,20 kr. ex. moms er dateret 26. maj 2014 og vedrører »Flytning af brønde/ledning grundet fjernvarme/stensætning/trækrør«. Parterne er enige om, at arbejdet er udført efter afleveringen. BH er usikker på, hvornår arbejdet er udført.
Aftaleseddel nr. 271 på 16.000,00 kr. ex. moms er dateret 1. juli 2014 og vedrører »ændre rør gennemføring gennem fundament, da vi er stødt på en beton klods i tdc rum«. Parterne er i tvivl om, hvornår arbejdet er udført. HE gør dog som nævnt gældende, at det må lægges til grund, at det er udført efter den 22. maj 2014.
Aftaleseddel nr. 277 på 46.277,00 kr. ex. moms er dateret 28. maj 2014 og vedrører »Byg 7 Opretning af 4 stk. porte«. Parterne er enige om, at arbejdet er udført efter afleveringen. BH er usikker på, hvornår arbejdet er udført.
Aftaleseddel nr. 283 på 10.648,00 kr. ex. moms er dateret 30. maj 2014 og vedrører »Montering af underlag og alu-tilsætninger«. BH gør gældende, at arbejdet er udført inden afleveringen, men er usikker på, hvornår det er sket.
Aftaleseddel nr. 208 på 47.520 kr. ex. moms er dateret 28. april 2014 og vedrører »Byg 7 ændring af beton/armering«. BH har afvist aftalesedlen, idet BH gør gældende, at der er tale om kontraktsarbejde. HE har fastholdt, at der er tale om ekstraarbejde, og at det er udført efter den 22. maj 2014.
Den 9. maj 2014 blev der afholdt et møde mellem C, HE, og A, TR. På mødet blev der ifølge en mail af 12. maj 2014 fra A (fra TR) gennemgået et oplæg til slutopgørelse, mangler og ekstraarbejde. Vedrørende mangler og ekstraarbejde anføres det bl.a. i mailen:
»Mangler

8. C og A gennemgik port bygning 7. der er 2 forhold som gør at port ikke funger. … Det blev aftalt at en port demonteres og rettes op. Der monteres 2-3 mm stålplade (sortmalet) inde i hængsler og findes løsning på flytning af hængsler evt. ekstra afstivning. Der udføres en port, som sikring af det funger. HE’s arbejde opstartes i uge 20 [dvs fra den 12. maj 2014].
Ekstra arbejde
9. A (fra TR) oplyst at, jf. AB 92 § 22 stk. kan accepteres 10 dage for afslutning på aftalesedler, som var den 1. maj 2014. Det blev aftalt at den 30. maj 2014 er sidste frist for fremsendes af aftalesedler. Derefter kan HE ikke fremkomme med yderligere.«
Den 26. maj 2014 sendte C en mail til bl.a. A (fra TR) og projektleder …, BH, hvori det anføres:
»Hej … & A i henhold til møde d. 7. maj 2014, skal det hermed bekræftes følgende:
Krav skal fremsendes senest d. 30. maj 2014.
Sluttegning skal fremsendes d. 14. juni 2014.
Såfremt i har bemærkninger til ovenstående bedes dette oplyst.«
Ved et brev af 30. maj 2014 sendte HE til TR en oversigt over HE’s samlede økonomiske krav med en samlet sum på 15.190.962,55 kr. eksklusive moms. I brevet anføres det bl.a.:
»Det forventes at TR har gennemgået fremsendte aftalesedler, og fremsendt disse til HE for evt. kommentar senest d. 4. juni 2014.«
Den 12. juni 2014 sendte HE til A (fra TR) en mail, hvori det bl.a. anføres:
»Vedhæftet fremsendes slutfaktura vedrørende kontrakt- og ekstraarbejder på … Skole. Fakturaen er sendt til EAN-indscanning.«
Den medsendte faktura nr. 123472 af 12. juni 2014 på 8.843.784,18 kr. eksklusive moms omfattede både kontraktarbejder og ekstraarbejder. I fakturaen er bl.a. anført:
»Betalingsbetingelser: Senest 2014.07.02«.
Der er fremlagt en mail af 18. juni 2014 fra A (fra TR) til C. I emnerubrikken er anført: »TDS – slutopgørelse aftalesedler«, men mailen er i øvrigt uden tekstmæssigt indhold, og det ses ikke klart, om der er fremsendt filer med denne mail. Mailen er en del af en mailstreng, hvor HE til BH den 19. februar 2019 videresendte en pdf-fil angivet som »20140616 TR slutopgørelser aftalesedler gældende.pdf«. Sammenhængen i mailstrengen kan efter voldgiftsrettens opfattelse mest nærliggende forstås på den måde, at TR den 18. juni 2014 til HE fremsendte en fil dateret den 16. juni 2014 med betegnelsen »TR slutopgørelse aftalesedler gældende«. Under forhandlingen i voldgiftsretten den 29. april 2019 ønskede HE at fremlægge et bilag, som HE hævdede var en sådan opgørelse udarbejdet af TR. Efter protest fra BH bestemte voldgiftsretten, at bilaget ikke kunne fremlægges, da det var fremkommet for sent.
Den 24. juni 2014 sendte HE en mail til A (fra TR) og BH. I emnerubrikken er anført: »… Skole – Rettelse til slutopgørelse + ny fakturering«. I mailen anføres følgende:
»Hej A (fra R) og … (fra BH)
Vedhæftet fremsendes revideret slutopgørelse af 23.06.2014 vedrørende …Skole – der havde desværre indsneget sig et par fejl i den første.
Derfor vedhæftes også en kreditnota til kreditering af den tidligere fremsendte faktura 123472 samt 2 nye fakturaer for hhv. kapacitetsudvidelse og ekstraarbejder.
Kreditnota samt fakturaer er sendt til EAN-indscanning.«
Med denne mail fremsendtes bl.a. en faktura nr. 123477 af 23. juni 2014 for ekstraarbejder – benævnt slutfaktura – på 6.965.147,41 kr. eksklusive moms eller 8.706.434,26 kr. inklusive moms. I fakturaen er anført bl.a.:
»Betalingsbetingelser: Senest 2014.07.11«.
I en mail af 17. juli 2014 fra BH til HE anføres det bl.a.:
»Vor udbudsjurist har ferie i uge 32, hvorfor jeg vil forsøge at sætte et møde i stand i uge 33.

Vedr. udbetaling af kr. 4.873.528 – som fremgår af slutopgørelsen, fremsendt d. 25. juni 2014 – vil dette ske når HE har fremsendt en faktura lydende på dette beløb. Herunder når selvsamme faktura er anvist og underskrevet af TR.«
I en mail af 18. juli 2014 svarede direktør …, HE, bl.a. følgende til …, BH:
»Vi kan ikke den 13. august, ellers er de øvrige dage åbne.
Jeg forventer ved min og …’s deltagelse at det bliver en overordnet drøftelse, med en konstruktiv dialog, så en løsning kan findes til gavn for begge parter.
Jeg vil imidlertid også gerne ved samme lejlighed drøfte med … og dig, hvordan vi sammen undgår lignende situation på kommende sag.
Vi vil tage hånd om gen-fakturering af accepterede tillægsarbejder som du anføre, og vil samtidig appellere til din hurtige håndtering af samme.
Vi har tidligere givet ønskede svar på øvrige uafklarede tillægsarbejder, og forventer også her en hurtig tilbage melding fra jeres side.«
I en mail af 30. september 2014 fra HE’s advokat til BH anføres bl.a. følgende:
»Jeg henviser til den mellem Dem og adm. Direktør … førte korrespondance omkring en eventuel forligsmæssig løsning af udestående spørgsmål ovennævnte byggeri vedrørende.
Min klient kan desværre ikke tiltræde det af Dem den 22. september d.d. fremsatte forligsforslag.
Min klient afventer herefter den af Dem meddelte indbetaling, hvorefter jeg vil vende tilbage til sagen.«
Den 27. oktober 2014 betalte BH 4.265.810 kr. inkl. moms til HE vedrørende HE’s slutopgørelse.
I en mail af 29. oktober 2014 fra TR til HE anføres bl.a.:
»Hermed fremsendes endeligt økonomisk opgørelse.
BH afregner sagen overfor HE iht. vedlagt slutopgørelse«
I en mail af 29. oktober 2014 fra HE til BH anføres bl.a.:
»Du bedes venligst meddele hvilket beløb der vil blive betalt og hvornår.
Herefter vil vi vendte tilbage med et mulig oplæg til forlig.«
I en mail af 4. november 2014 fra BH til HE anføres følgende bl.a.:
»Betaling af kr. 3.412.647,82 eks. moms [= ca. 4.265.810 kr. inklusive moms] er iværksat, samt annullering af alle elektroniske fakturaer. Jeg skal ikke kunne sige, hvornår de reelt står på jeres konto.
Jeg kan gøre opmærksom på, at der i dette beløb er indeholdt et fradrag for fejl ved porte på Bygning 7, pålydende kr. 150.000. Det er min opfattelse, at der pågår et samarbejde mellem rådgiver og HE med henblik på at finde en holdbar løsning på dette problem, hvor ansvaret efter vores vurdering er delt.
Såfremt porterne udbedres uden yderligere fakturering fra HE vil de kr. 150.000,- kunne komme til udbetaling.«
I en mail af 13. marts 2015 fra HE til BH anføres bl.a. følgende:
»Det fremgår at fejl og mangler ikke er udført i henhold til afleveringsprotokoller – dette er ikke korrekt.
Der har været gennemgang vedr. fejl og mangler med TR, BH og HE, se vedhæftede fil.
Ligeledes bedes du iagttage at HE økonomi opgørelse i henhold til møde af 08-08-14 ikke er en del af TR’s slutopgørelse og fakturas særskilt i henhold til aftale med BH v/ ….
Tilbagehold for fejl og mangler bedes betale straks, og der vil blive tilskrevet renter for manglende bestalling.«
I en mail af 23. marts 2015 fra BH til HE anføres bl.a. følgende:
»Vedlagte faktura 124354 af 18. marts 2015, er sendt til betaling.
Derudover mener BH ikke at have andre udstående overfor HE, i forhold til afregning af byggesagen.
Med hensyn til udbedring af portene er der ikke yderligere arbejde som HE skal foretage.
Sagen afventer herefter 1 år gennemgang.«
I efteråret 2015 påberåbte BH sig mangler over for HE.
Den 16. februar 2016 anmodede BH Voldgiftsnævnet om at iværksætte et syn og skøn vedrørende byggeriet, det vil sige en A-sag uden for en voldgiftssag.
Den 3. juli 2017 anlagde BH den foreliggende voldgiftssag.
Den 15. august 2017 afgav skønsmanden skønserklæring i skønssagen.

4. Forklaringer
C har forklaret bl.a., at han i dag er ansat som projektchef hos …. På daværende tidspunkt var ansat som projektchef hos HE, og hans opgave var administrativt arbejde med tid og kvalitet. Han ophørte med ansættelsen hos HE i 2016. Han kom ind i sagen vistnok i 2012 eller 2013, da ca. halvdelen af byggeriet var udført, i forbindelse med, at den tidligere projektchef fratrådte stillingen. Der var tale om et renoveringsbyggeri bestående både af renovering og nybygninger. Der var et betydeligt koordineringsarbejde, da skolen var i drift under byggeriet. På renoveringsdelen stødte man på uforudsete problemer, der ikke var forudset i hovedprojektet, og som gav anledning til ændringsarbejder. Oversigter over ekstraarbejder blev løbende drøftet på møder med bygherrens rådgivere. Bygningsfag blev drøftet med TR, og ingeniørfag blev drøftet med UR. TR ville ikke godkende aftaleseddel nr. 208 vedrørende »Byg 7 ændring af beton/armering«, idet de fandt, at der var tale om kontraktsarbejde. Der var ikke mangelsindsigelser fra TR på dette tidspunkt, men diskussionen om aftaleseddel nr. 208 angik spørgsmålet, om der var udført en korrekt mængde af armering. Den 7. marts 2014 meldte HE byggeriet færdigt, men der var udestående restarbejder både for så vidt angår kontraktsarbejde og for så vidt angår ekstraarbejder. Ekstraarbejder blev faktureret a conto. Processen, fra en acontobegæring vedrørende ekstraarbejder blev udstedt, til den var godkendt, kunne godt tage noget tid. Under afleveringsforretningen den 10. marts 2014 kunne man ikke tage stilling til alle udstående ekstraarbejder, fordi flere af arbejderne først skulle udføres efter den 10. marts 2014. Den 30. maj 2014 fremsendte HE en liste over krav pr. denne dato i henhold til en aftale mellem HE og TR baseret på de krav, der var kendt på dette tidspunkt. Fristen for fremsættelse af disse krav blev således overholdt. A (fra TR) var ikke enig i alle de ekstrakrav, der blev fremsendt, og det førte til en drøftelse mellem dem. HE kunne senere fremsende yderligere krav, der ikke var kendt den 30. maj 2014. Det viste sig, at der var en lille fejl i den fremsendte opgørelse, og det førte til, at HE den 24. juni 2014 fremsendte en korrigeret opgørelse med en lille nedskrivning af det oprindeligt fremsatte samlede krav. Fakturaen fremsendt den 24. juni 2014 havde betalingsfrist den 11. juli 2014, hvilket var i overensstemmelse med entreprisekontrakten og aftalt mellem ham og A (fra TR). Efter rykker svarede TR, hvor stor en del af denne de ville godkende til betaling, hvilket var 4.873.528 kr. inkl. moms. Samtidig sendte A (fra TR) en liste til HE over de krav, som hun ikke ville godkende. Det var en opgørelse, som A (fra TR) løbende ajourførte under hele byggeriet, og det var resultatet af denne, som var grundlaget for det samlede beløb, som BH ville betale. Herefter blev der afholdt møder mellem A (fra TR) og HE, hvor man drøftede HE’s resterende ikke-godkendte krav, og der blev ført en del mailkorrespondance herom. Det førte til, at tiden gik, og senere ville man også afvente udfaldet af skønsforretningen for at have et samlet grundlag at forhandle hele mellemværendet på. Til sidst valgte HE at anlægge voldgiftssagen, fordi der ikke kunne opnås enighed mellem parterne. Om de 12 fremlagte aftalesedler har han generelt forklaret, at man efter afleveringen gik i gang med at udføre de udskudte arbejder, som der viste sig problemer med at udføre. Faktureringen blev ikke gennemført, fordi HE løb ind i diskussioner med rådgiver. Særligt om aftaleseddel nr. 201 har han forklaret, at den vedrører kælderen. Det var arbejde, der blev udskudt ved afleveringsforretningen, det vil sige, det er udført efter den 10. marts 2014. Aftaleseddel nr. 218 a vedrører en ændret udførelse af trappetrin, idet det projekterede ikke kunne bygges. Det er udført efter den 10. marts 2014. Aftaleseddel nr. 227 vedrører et skab, der skulle udføres i bygning 7 efter den 10. marts 2014. Han husker ikke nærmere vedrørende aftaleseddel nr. 250. Aftaleseddel nr. 258 vedrører ændringer i sløjdlokalet, som gav anledning til det pågældende malerarbejde. Det blev først faktureret, da det var færdigt. Aftaleseddel nr. 263 vedrører arbejder, der blev udskudt ved afleveringsforretningen. Aftaleseddel nr. 265 vedrører arbejder med tilslutninger til anlægsarbejder. Det blev udskudt ved afleveringsforretningen. Aftaleseddel nr. 266 vedrører arbejde nødvendiggjort af, at man uventet stødte på en betonplade i forbindelse med anlægsarbejdet. Brønde måtte derfor flyttes tættere på kælderen. Det var arbejde, der blev udskudt ved afleveringsforretningen. Aftaleseddel nr. 271 er en del af dette arbejde. Aftaleseddel nr. 277 vedrører en mangel ved porte. Det er ikke et arbejde, der blev udskudt ved afleveringsforretningen. Spørgsmålet blev løst mellem parterne adskilt fra diskussionen om de mangler, som skønsforretningen angik. Aftaleseddel nr. 283 hænger sammen med denne mangel ved portene.

A (fra TR) har forklaret bl.a., at hun er uddannet som bygningskonstruktør og arkitekt. Hun har været ansat i TR i 8-9 år. TR var totalrådgiver på denne byggesag. Der blev holdt ugentlige byggemøder mellem hende og HE, og samarbejdet gik udmærket. I hele byggeperioden blev der lavet ekstraarbejder uden bygherrens underskrift på aftalesedler for at fremme processen. Der var drøftelser mellem hende og HE i perioden 10. marts til 1. maj 2014, men hun husker ikke disse specifikt. Slutopgørelsen fra HE skulle indeholde alle de krav, som HE ønskede betalt. Der var mange løbende krav, og det var meningen, at HE skulle fakturere løbende undervejs. Hvis HE skulle have glemt et krav i den løbende afregning, måtte man se på det i forbindelse med slutopgørelsen. Under mødet den 9. maj 2014 meddelte HE, at de ikke kunne nå at få styr på alle aftalesedler inden 10-dagesfristen i AB 92 § 22, stk. 9. Hun gav derfor HE frist til den 30. maj 2014 til at fremsende de resterende aftalesedler. Der var ikke noget, der hindrede HE i at fremsende aftalesedler bortset fra dem, der vedrørte udskudte arbejder. Der var formentlig nogle beløbsmæssige uenigheder, som var årsag til, at hun og HE på mødet den 9. maj 2014 aftalte, at den sidste frist for fremsendelse af fakturaer var den 14. juni 2014. Efter at HE havde fremsendt slutfaktura den 12. juni 2014, tog hun stilling til HE’s slutopgørelse. Hun udarbejdede sin egen slutopgørelse over, hvad der var godkendt, og hvad der ikke var godkendt. Denne var en del af hendes løbende opgørelse af TR’s stillingtagen til de aftalesedler, som blev fremsendt. Alle de aftalesedler, som HE fremsendte, blev ført ind TR’s liste med bemærkning om, hvorvidt de godkendtes eller ikke godkendtes. TR udarbejdede en månedlig opgørelse til BH over, hvad der kunne godkendes, og hvad der ikke kunne godkendes. Om de 12 fremlagte aftalesedler har hun forklaret, at arbejdet omfattet af aftaleseddel nr. 201 er udført før afleveringen. Der er tale om en enkelt dørpumpe i kælderen. Det er ikke et udskudt arbejde. Aftaleseddel nr. 218 a vedrører trappetrin, og arbejdet er udført efter afleveringen, men hun ved ikke hvornår. Aftalesedlerne 227, 250 og 258 er udført efter afleveringen, men hun ved ikke hvornår. Aftalesedlerne 265, 266 og 271 er arbejde udført på udearealer efter afleveringen. Hun husker ikke, hvornår arbejdet er udført. Aftaleseddel nr. 277 er udført efter afleveringen, men hun ved ikke hvornår. Aftaleseddel nr. 283 er udført inde i bygning 7 før afleveringen. Den 29. oktober 2014 sendte hun BH’s endelige opgørelse til HE. Den afveg fra HE’s endelige opgørelse. BH’s opgørelse var udtryk for, hvilken del af HE’s opgørelse BH ville betale.

5. Procedure
HE har principalt anført bl.a., at ingen af HE’s krav er forældede. I henhold til aftale med TR, som skal identificeres med BH, fik HE udsættelse med at fremsende aftalesedler til den 30. maj 2014, og slutopgørelsen blev i henhold til aftalen fremsendt den 12. juni 2014, hvilket var inden for den aftalte frist. Først den 16. juni 2014 modtog HE bemærkninger fra TR, som bl.a. viste, at der var nogle mindre fejl i HE’s slutopgørelse. HE krediterede herefter den først fremsendte opgørelse og sendte en revideret opgørelse den 23. juni 2014, hvilket TR ikke gjorde indsigelse imod. Kravene skal således anses for endeligt fakturerede den 23. juni 2014, og det er det afgørende tidspunkt for beregning af forældelsesfristen. Forældelsesfristen skal ikke regnes fra den løbende udgang af hver måned, som var den oprindelig aftalte betalingsplan. BH har ikke undervejs gjort indsigelse mod den manglende månedlige afregning af ekstraarbejder. Det er slutopgørelsen fremsendt den 23. juni 2014, der er det afgørende tidspunkt, idet BH har accepteret eller anerkendt, at HE’s afregning af ekstraarbejder skete ved denne opgørelse. Der skal i den forbindelse lægges vægt på, at HE først den 16. juni 2014 modtog TR’s stillingtagen til de krævede ekstraarbejder. Der var således aftalt en fravigelse af AB 92 § 22, stk. 5, sådan, at HE’s krav om betaling for ekstraarbejder skulle opgøres endeligt ved slutopgørelsen af 23. juni 2014. Forfaldsdatoen for opgørelsen af 23. juni 2014 var den 11. juli 2014, og det vil sige, at forældelse indtrådte tre år efter den 11. juli 2017. Da voldgiftssagen er anlagt den 3. juli 2017, er kravene ikke forældede. Subsidiært har HE anført bl.a., at BH’s begæring om syn og skøn den 16. februar 2016 har afbrudt forældelsen af HE’s krav, jf. forældelseslovens § 21, stk. 4, idet voldgiftssagen er anlagt inden afgivelsen af skønserklæringen den 15. august 2017. Der er en direkte sammenhæng mellem det, som skønssagen drejede sig om, og parternes økonomiske mellemværende, som voldgiftssagen drejer sig om. Forholdene omtalt i skønserklæringen udspringer af samme retsforhold, som kravene fremsat i voldgiftssagen. Både skønserklæringens forhold og voldgiftssagens forhold er en del af parternes samlede økonomiske mellemværende. HE har i den forbindelse særligt fremhævet, at aftaleseddel nr. 208 om ændring af beton/armering er direkte behandlet i spørgsmålene 1, 2 og 3 i skønserklæringen. Mere subsidiært har HE anført bl.a., at de krav, der følger af de 12 fremlagte aftalesedler, under alle omstændigheder ikke er forældede, idet disse arbejder ikke er afsluttet forud for den skæringsdag for forældelsen, som BH påberåber sig, den 22. maj 2014.

BH har principalt anført bl.a., at alle HE’s krav er forældede. Efter forældelseslovens § 2, stk. 1, regnes forældelsesfristen fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt. Det afgørende tidspunkt er tidspunktet, hvor HE kunne kræve betaling – hvor HE kunne udstede faktura. Det afgørende tidspunkt er ikke tidspunktet, hvor BH havde pligt til at betale. HE kunne i henhold til den aftalte betalingsplan med udgangen af hver måned fremsende fakturaer for alle kontrakt- og ekstraarbejder, der var udført i den pågældende måned, jf. AB 92 § 22, stk. 1. Efter § 22, stk. 8, skulle HE udstede sin slutopgørelse 35 arbejdsdage efter afleveringen, det vil sige den 1. maj 2014. Efter AB 92 § 22, stk. 10, som ændret ved parternes aftale, ville slutopgørelsen forfalde til betaling efter 30 arbejdsdage, det vil sige den 12. juni 2014, hvilket er mere end 3 år før voldgiftssagens anlæg. 3 år før sagens anlæg er den 3. juli 2014, og med en betalingsfrist på 30 arbejdsdage ville forældelsen være afbrudt for en faktura udstedt den 22. maj 2014, mens fakturaer udstedt den 21. maj 2014 eller tidligere ville være forældet. Den 22. maj 2014 er således den afgørende dato for forældelse, idet alle krav, der relaterer sig til arbejde udført forud for den 22. maj 2014, er forældede. BH har principalt anført, at samtlige krav i sagen vedrører arbejde udført forud for den 22. maj 2014, og at hele HE’s krav dermed er forældet. BH’s begæring om syn og skøn har ikke afbrudt forældelsen, da skønsforretningen ikke angår de forhold, som HE’s krav under voldgiftssagen angår. Subsidiært har BH anført bl.a., at alle HE’s krav bortset fra en eller flere af de 12 fremlagte aftalesedler, som er angivet i BH’s subsidiære og mere subsidiære påstande, er forældede. Det er HE, der har bevisbyrden, hvis HE vil gøre gældende, at i hvert fald disse krav ikke er forældede, fordi de ikke er udført eller afsluttet forud for den 22. maj 2014.

6. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
Efter forældelseslovens § 2, stk. 1, regnes forældelsesfristen fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt. Voldgiftsretten lægger til grund, at det fulgte af parternes aftale af 27. september 2012, at HE i hvert fald kunne kræve betaling for alle kontrakts- og ekstraarbejder, der var udført, ved en slutopgørelse fremsendt den 1. maj 2014, jf. AB 92 § 22, stk. 8. Kravet i henhold til en sådan slutopgørelse ville efter parternes entrepriseaftale forfalde til betaling den 12. juni 2014, jf. AB 92 § 22, stk. 10, som ændret ved parternes aftale. Efter parternes aftale af 27. september 2012 finder voldgiftsretten således, at det tidligste tidspunkt, hvor HE kunne kræve betaling af alle krav i hvert fald var den 12. juni 2014, forudsat at arbejdet var udført inden den 1. maj 2014.
Voldgiftsretten finder, at HE ikke har godtgjort, at parterne har aftalt en ændring af denne del af den oprindelige entrepriseaftale således, at BH fik henstand med forfaldstiden for udestående krav til et senere tidspunkt end den 12. juni 2014. Forløbet i forbindelse med mødet mellem TR og HE den 9. maj 2014 og den efterfølgende korrespondance samt HE’s fremsendelse af en slutopgørelse den 30. maj 2014 og en slutfaktura den 12. juni 2014 godtgør efter voldgiftsrettens opfattelse ikke, at det var aftalt, at HE ikke kunne kræve at få opfyldt fordringen tidligere. Voldgiftsretten finder endvidere, at de forhold, at TR havde indsigelser mod slutopgørelsen, og at der var fejl i opgørelsen fremsendt den 30. maj 2014, hvorefter HE uden indsigelse fra BH fremsendte en korrigeret faktura den 24. juni 2014, ikke fører til en ændring af, at HE med forfaldsdato den 12. juni 2014 kunne have krævet betaling fra BH af de krav i henhold til en korrekt opgørelse, som HE mente at have. Disse forhold fører således ikke til et andet resultat end, at den 12. juni 2014 i hvert fald er udgangspunktet for beregning af forældelsesfristen efter forældelseslovens § 2, stk. 1.
HE har anført, at bestemmelsen i forældelseslovens § 21, stk. 4, om en tillægsfrist på 1 år efter afslutningen af skønsforretningen afholdt uden for voldgiftssagen finder anvendelse. Voldgiftsretten finder, at HE ikke har godtgjort, at skønsforretningen er af betydning for eksistensen og størrelsen af de krav vedrørende ekstraarbejder og forlænget byggetid, som HE søger at indtale under denne sag. § 21, stk. 4, finder derfor ikke anvendelse. Voldgiftsretten finder endvidere ikke grundlag for anvendelse af forældelseslovens § 21, stk. 5.
Som nævnt er det en forudsætning for, at den 12. juni 2014 i hvert fald kan lægges til grund for beregning af forældelsesfristen, at arbejdet er udført inden den 1. maj 2014, idet voldgiftsretten lægger til grund, at HE først kunne kræve betaling for et ekstraarbejde efter, at det var udført, jf. AB 92 § 22, stk. 5, jf. stk. 1.
På denne baggrund finder voldgiftsretten, at der er indtrådt forældelse for alle de krav, som HE har rejst under denne sag, og hvor HE ikke har bestridt, at arbejdet er udført inden den 1. maj 2014.
Der er herefter imidlertid spørgsmål, om arbejdet i henhold til de 12 fremlagte aftalesedler, som er angivet i BH’s subsidiære og mere subsidiære påstande, er udført efter den 1. maj 2014, men inden den 22. maj 2014, idet den 21. maj 2014 er senest mulige fakturadato for, at forældelse er indtrådt inklusive en betalingsfrist på 30 arbejdsdage.
Efter bevisførelsen er der usikkerhed om, hvornår arbejdet omfattet af de 12 aftalesedler er udført.
For så vidt angår aftaleseddel nr. 201 af 9. april 2014 finder voldgiftsretten, at BH uanset A’s (fra TR) forklaring ikke med den fornødne sikkerhed har godtgjort, at arbejdet er udført inden den 22. maj 2014. Det kan herefter ikke lægges til grund, at dette krav på 4.500,00 kr. ex. moms er forældet.
For så vidt angår aftaleseddel nr. 218 a af 28. april 2014 finder voldgiftsretten, at det efter dateringen den 15. april 2014 på en faktura fra HE’s underentreprenør må lægges til grund, at dette arbejde er udført inden den 22. maj 2014. Kravet i henhold til denne aftaleseddel er herefter forældet.
For så vidt angår aftaleseddel nr. 227 af 30. april 2014 finder voldgiftsretten, at BH ikke har godtgjort, at arbejdet er udført inden den 22. maj 2014. Det kan herefter ikke lægges til grund, at dette krav på 3.781,25 kr. ex. moms er forældet.
For så vidt angår aftaleseddel nr. 250 af 28. maj 2014 finder voldgiftsretten, at BH ikke har godtgjort, at arbejdet er udført inden den 22. maj 2014. Det kan herefter ikke lægges til grund, at dette krav på 24.660,00 kr. ex. moms er forældet.
For så vidt angår aftaleseddel nr. 258 af 20. maj 2014 finder voldgiftsretten, at det efter dateringen den 20. maj 2014 på en faktura fra HE’s underentreprenør må lægges til grund, at dette arbejde er udført inden den 22. maj 2014. Kravet i henhold til denne aftaleseddel er herefter forældet.
For så vidt angår aftaleseddel nr. 263 af 26. maj 2014 finder voldgiftsretten, at BH ikke har godtgjort, at arbejdet er udført inden den 22. maj 2014. Det kan herefter ikke lægges til grund, at dette krav på 5.918,00 kr. ex. moms er forældet.
For så vidt angår aftaleseddel nr. 265 af 26. maj 2014 finder voldgiftsretten, at BH ikke har godtgjort, at arbejdet er udført inden den 22. maj 2014. Det kan herefter ikke lægges til grund, at dette krav på 10.538,00 kr. ex. moms er forældet.
For så vidt angår aftaleseddel nr. 266 af 26. maj 2014 finder voldgiftsretten, at BH ikke har godtgjort, at arbejdet er udført inden den 22. maj 2014. Det kan herefter ikke lægges til grund, at dette krav på 83.942,20 kr. ex. moms er forældet.
For så vidt angår aftaleseddel nr. 271 af 1. juli 2014 finder voldgiftsretten, at BH ikke har godtgjort, at arbejdet er udført inden den 22. maj 2014. Det kan herefter ikke lægges til grund, at dette krav på 16.000,00 kr. ex. moms er forældet.
For så vidt angår aftaleseddel nr. 277 af 28. maj 2014 finder voldgiftsretten, at BH ikke har godtgjort, at arbejdet er udført inden den 22. maj 2014. Det kan herefter ikke lægges til grund, at dette krav på 46.277,00 kr. ex. moms er forældet.
For så vidt angår aftaleseddel nr. 283 af 30. maj 2014 finder voldgiftsretten, at BH uanset A’s (fra TR) forklaring ikke med den fornødne sikkerhed har godtgjort, at arbejdet er udført inden den 22. maj 2014. Det kan herefter ikke lægges til grund, at dette krav på 10.648,00 kr. ex. moms er forældet.
For så vidt angår aftaleseddel nr. 208 af 28. april 2014 finder voldgiftsretten, at BH ikke har godtgjort, at arbejdet er udført inden den 22. maj 2014. Det kan herefter ikke lægges til grund, at dette krav på 47.520,00 kr. ex. moms er forældet.

Samlet konklusion
Voldgiftsretten finder, at de krav, som HE har fremsat, er forældede i medfør af forældelseslovens § 2, stk. 1, bortset fra krav vedrørende arbejde omfattet af følgende aftalesedler: Nr. 201 af 9. april 2014, nr. 227 af 30. april 2014, nr. 250 af 28. maj 2014, nr. 263 af 26. maj 2014, nr. 265 af 26. maj 2014, nr. 266 af 26. maj 2014, nr. 271 af 1. juli 2014, nr. 277 af 28. maj 2014, nr. 283 af 30. maj 2014 og nr. 208 af 28. april 2014.
Sagen fremmes for så vidt angår de nævnte uforældede krav.
Sagsomkostninger og omkostninger ved voldgiftsrettens behandling af sagen
Sagsomkostninger fastsættes i forbindelse med voldgiftssagens endelige afslutning.
De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af det udskilte spørgsmål, betales efter voldgiftsrettens afgørelse og opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet i forbindelse med voldgiftssagens endelige afslutning.
Erik Hørlyck: Entreprise, 7. udg. (2014) s. 444 ff.; Torsten Iversen: Entrepriseretten (2016) s. 654 ff.; Bo von Eyben: Forældelse efter forældelsesloven af 2007 (2012) s. 243, jf. s. 232.
Bo von Eyben: Forældelse efter forældelsesloven af 2007 (2012) s. 921 ff.