(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2022.36.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo august 2021, og vedrører en tvist mellem en bygherre og en hovedentreprenør om mangler samt muligheden for at videreføre krav mod underentreprenør.

En bygherre (BH) indgik i 2016 en aftale med en hovedentreprenør (HE) om opførelse af en hal på BH’s ejendom. I den forbindelse blev AB 92 vedtaget mellem parterne. HE havde antaget en underentreprenør til at sørge for levering og montering af betonelementer. Herudover havde HE også antaget en underentreprenør til at udføre visse tømrer- og montagearbejder.

I forbindelse med afleveringen af byggeriet opstod der uenighed mellem BH og HE, hvilket resulterede i, at BH valgte af tilbageholde ca. 300.000 kr. Dette førte til, at HE indledte en voldgiftssag mod BH.

HE nedlagde påstand om betaling af ca. 215.000 kr. svarende til beløbet, som BH valgte at tilbageholde efter en nedsættelse på baggrund af udarbejdede skønserklæring. BH nedlagde påstand om betaling af 212.000 kr. Dette krav baserede sig på en række påberåbte mangler.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten behandlede de påberåbte mangler enkeltvist.

Voldgiftsretten fandt ikke, at der var mangler ved det påberåbte nedløbsrør eller tagrygningen, som kunne begrunde et krav fra BH’s side. Omvendt fandt voldgiftsretten dog, at der var en række mangler ved betonelementerne, der ville begrunde et krav til BH.

Samlet set fik BH medhold i et mangelskrav på 100.000 kr. HE skulle derfor betale BH 100.000 kr.

Voldgiftsretten gik herefter i gang med at vurdere, hvorvidt HE kunne videreføre et krav mod UE. Voldgiftsretten fandt, at langt størstedelen af det krav, som HE var blevet dømt til at betale baserede sig på projekteringsfejl – et forhold som underentreprenøren ikke var indblandet i. Dette medførte, at HE alene kunne videreføre et krav på 8.500 kr. mod UE.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Kendelsen illustrerer ganske fint, at en hovedentreprenør i visse tilfælde vil kunne videreføre et krav til en underentreprenør. Det er derfor vigtigt, at entreprisens parter er opmærksom på deres respektive ydelsers grænseflader.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2021.1314 / Sag nr. C-14688

#ugensdom #entrepriseret #mangler

 

-0O0-

 

Hovedentreprenør HE ApS (advokat Claus Winther Jensen) mod Bygherre BH (advokat Birgitte Nygaard Christensen) og Underentreprenør UE (advokat Jens H. Bech)

1. Indledning

Mellem hovedentreprenør HE ApS og bygherre BH er der opstået en tvist om restbetalinger for og mangler ved entreprisearbejde udført på BH’s’ virksomhedsadresse beliggende i ….

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« landsdommer Thomas Jønler som eneste voldgiftsdommer.

2. Påstande og hovedforhandling

Klageren, HE, har nedlagt påstand om, at indklagede, BH, skal tilpligtes til klageren at betale 214.250 kr. med tillæg af procesrente af 166.000 kr. fra 1. oktober 2016 til 22. november 2016, af 452.500 kr. fra 23. november 2016 til 16. maj 2017, af 202.500 kr. fra 17. maj 2017 til 6. december 2017, af 328.500 kr. fra 7. december 2017 til 19. marts 2018 og af 214.250 kr. fra 20. marts 2018 og til betaling sker.

BH har nedlagt påstand om frifindelse.

HE har over for adciterede, underentreprenør UE A/S, nedlagt følgende påstand:

UE tilpligtes at friholde HE for ethvert krav, som HE måtte blive tilpligtet at betale, herunder som modregning over for BH, under denne voldgiftssag vedrørende fejl og mangler ved de ydelser, som UE har leveret og udført.

UE har heroverfor påstået frifindelse.

UE har endvidere nedlagt følgende selvstændige påstand:

HE tilpligtes at betale UE 82.108,05 kr. med tillæg af procesrente fra den 20. juli 2017 til betaling sker.

HE har heroverfor påstået frifindelse.

Hovedforhandling har fundet sted den 25. juni 2021 på ….

HE-V1, BH-V1, UE-V1, … og … har afgivet forklaring under hovedforhandlingen. Endvidere har skønsmanden, bygningskonstruktør Hans Elming, været afhjemlet under hovedforhandlingen.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Kort sagsfremstilling

HE (herefter HE) og BH (herefter BH) indgik i 2016 en aftale om, at HE skulle opføre en landsbrugshal – kaldet kold hal i ordrebekræftelsen – på BH’s landbrugsejendom. Den samlede entreprisesum udgjorde 3.130.000 kr. ekskl. moms. Det fremgår af ordrebekræftelsen, at AB 92 var vedtaget mellem parterne.

HE antog i underentreprise en betonelementvirksomhed til for HE at levere og montere betonelementer til byggeriet. HE antog endvidere UE til at udføre visse tømrer- og montagearbejder ved byggeriet.

Der blev ikke afholdt afleveringsforretning, og det er mellem parterne omtvistet, hvornår byggeriet blev afleveret. I mail af 7. juli 2017 bemærkede HE’s advokat til BH-V1 fra BH, at hallen var »taget i brug og dermed afleveret«.

BH afviste, at hallen var afleveret og gjorde gældende, at der var væsentlige mangler ved hallen. BH tilbageholdt indtil marts 2018 412.500 kr. inkl. moms, som udgjorde restentreprisesummen, og BH indhentede hos … ApS et prisoverslag for »færdiggørelse af kartoffelhal«. På baggrund af ApS’ overslag over samlede skønnede udbedringsudgifter på 298.250 kr. inkl. moms, betalte BH den 19. marts 2018 114.250 kr. af restentreprisesummen på 412.500 kr., hvorefter der manglede at blive betalt 298.250 kr. af fakturakravet, som BH fortsat undlod at betale under henvisning til mangler ved byggeriet.

HE anlagde herefter denne voldgiftssag i april 2018 med påstand om betaling af beløbet på 298.250 kr. med nærmere angivne renter.

HE adciterede betonelementvirksomheden og UE med påstand om friholdelse. Sagen mellem HE og betonelementvirksomheden er senere blev forligt under sagens forberedelse.

UE’ selvstændige påstand på 82.108,05 kr. udgør selskabets restbeløb for fakturakrav for arbejder udført ved byggeriet. Kravet blev faktureret den 31. maj 2017, og HE foretog delbetaling den 29. september 2017, hvorefter der resterede beløbet på 82.108,05 kr., der størrelsesmæssigt ikke har været omtvistet under sagen. HE har undladt at betale beløbet under henvisning til flere af de mangler, som sagen mellem HE og BH har drejet sig om.

Under voldgiftssagen er bygningskonstruktør Hans Elming udmeldt som skønsmand. Der er afgivet skønserklæring af 6. februar 2019 og tillægserklæringer af 12. maj 2019, 10. november 2019 og 8. juli 2020. Skønsomkostningerne på samlet 101.528,40 kr. inkl. moms og afgift til Voldgiftsnævnet er foreløbigt betalt af HE med 22.288,07 kr., af BH med 72.370,33 kr. og af betonelementvirksomheden med 6.870 kr. Endvidere har BH afholdt 2.257,50 kr. for udgift til leje af en lift, som skønsmanden havde anmodet om skulle stilles til rådighed i forbindelse med skønsforretningen den 4. november 2019. Endelig har HE afholdt 8.385 kr. til honorar mv. til skønsmanden i forbindelse med afhjemlingen.

I processkrift 1 af 22. oktober 2020 nedsatte HE påstanden over for BH med 84.000 kr. til 214.500 kr. med nærmere angivne renter, idet HE på baggrund af skønsmandens besvarelser anerkendte, at der var mangler vedrørende »montering af stålplader« med 61.000 kr. inkl. moms og vedrørende »gavlventilatorer og fugebånd/snefangsrør og fugebånd/fugleklodser i tagrygning« med 23.000 kr. inkl. moms.

Hovedforhandlingen har herefter angået de omtvistede krav vedrørende mangler vedrørende byggeriet, som er behandlet nedenfor i voldgiftsrettens bemærkninger. BH har i påstandsdokumentet opgjort disse modkrav til samlet 212.000 kr., der angår følgende forhold:

1. Manglende nedløbsrør 2.000 kr.
2. Mangler ved tagrygning 12.000 kr.
3. Mangler ved søjle ved sydøst port 23.000 kr.
4. Mangler ved hjørne mod nordvest 145.000 kr.
5. Mangler ved betonelementer 25.000 kr.
6. Mangler ved sydøst port 5.000 kr.
I alt 212.000 kr.

Alle tre parterne er momsregistrerede, og parterne har været enige om, at de omtvistede krav mv. skal opgøres inklusive moms.

4. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat

Ad 1 – nedløbsrør (2.000 kr.)

Efter bevisførelsen, herunder indholdet af ordrebekræftelsens punkt om »Tagrender«, lægges det til grund, at parterne aftalte, at der skulle etableres syv nedløbsrør pr. side.

Det er ubestridt, at der – som også anført af skønsmanden – alene er monteret seks nedløbsrør pr. side. Skønsmanden har opgjort udgiften til etablering af to yderligere nedløbsrør til 18.000 kr. inklusive gravearbejde og kobling til eksisterende regnvejrssystem. I besvarelsen af spørgsmål SS IE har skønsmanden skønnet, at udgiften fordeler sig med 10.000 kr. til gravearbejde, 6.000 kr. til kloakarbejder og 2.000 kr. til udgift til nedløbsrør.

BH har alene krævet beløbet på 2.000 kr. under henvisning til, at HE ikke er ansvarlig for grave- og kloakarbejder, som BH selv har stået for.

HE-V1 har forklaret, at han aftalte med BH-V1 i forbindelse med byggeriet, at der alene skulle etableres seks nedløbsrør pr. side, da det – på grund af portens placering midt på siden af bygningen – ville være det visuelt pæneste, hvilket BH-V1 lagde meget vægt på. BH-V1 har forklaret, at han generelt lagde vægt på, at bygningen fremtrådte visuelt pænt, uanset det alene var en landbrugshal, men at han ikke mindes, at der havde været en samtale om at begrænse antallet af nedløbsrør til seks. HE-V1’s forklaring er støttet af, at de nødvendige grave- og kloakarbejder, som BH som anført selv stod for, også alene blev udført for seks nedløb.

På den anførte baggrund finder voldgiftsretten, at det er godtgjort, at parterne aftalte, at der alene skulle etableres seks nedløbsrør pr. side.

Det er ikke gjort gældende, at ændringen fra syv til seks nedløbsrør har en funktionsmæssig betydning, herunder at det bl.a. skulle forringe mulighederne for korrekt afledning af vand fra taget.

Herefter og under hensyn til vilkårene i parternes aftale samt den meget begrænsede værdi, som reduktionen i nedløbsrør har indebåret, tager voldgiftsretten ikke BH’s krav på 2.000 kr. vedrørende tagnedløb til følge.

Ad 2 – tagrygning (12.000 kr.)

BH’s krav vedrører montage af fugebånd i tagkonstruktionen. Skønsmanden har i besvarelsen af spørgsmål SS 2 opgjort udgiften hertil til 12.000 kr.

I besvarelse af spørgsmål 2, hvor skønsmanden blev anmodet om at oplyse, om visse arbejder var udført fagligt korrekt og i overensstemmelse med fagmæssige normer, forskrifter og producentanvisninger mv., har skønsmanden oplyst, at der mangler at blive monteret fugebånd.

I spørgsmål SS IB er skønsmanden anmodet om at oplyse efter en genbesigtige ejendommen, om der kan konstateres udluftning i kip, herunder om det var et krav, jf. leverandørens anvisning, at der ventileres i kip, hvorefter manglende montering af fugebånd i tagrygning ikke kan anses for en mangel. I besvarelsen af spørgsmålet har skønsmanden oplyst, at der kunne konstateres udluftning i kip, og at den manglende montering af fugebånd således ikke kan anses for en mangel. Skønsmanden har under afhjemlingen under hovedforhandlingen fastholdt sit svar i SS IB, og han har tilføjet, at der i forhold til ventilation ikke er krav om, at der etableres fugebånd.

Voldgiftsretten finder, at det efter bevisførelsen ikke er tilstrækkelig godtgjort, at der er sådanne utætheder eller problemer med vandindtrængen fra taget, der kan kræves udbedret.

Herefter og under hensyn til skønsmandens besvarelse og den øvrige bevisførelse er det ikke godtgjort, at det er en mangel ved byggeriet, at der ikke er monteret fugebånd.

BH’s krav på 12.000 kr. vedrørende tagrygningen tages derfor ikke til følge.

Ad 3-5 – kravene vedrørende betonelementerne (23.000 kr., 145.000 kr. og 25.000 kr.)

Efter bevisførelsen, herunder skønsmandens besvarelse af bl.a. spørgsmål SS 9, lægger voldgiftsretten til grund, at betonelementerne er skæve på indvendig side i et omfang, der ligger ud over de tilladte tolerancer og i øvrigt det, som BH bør acceptere. Voldgiftsretten finder, at forholdet derfor må anses for en mangel, som HE er ansvarlig for.

Under hensyn til skønsmandens besvarelse af spørgsmål SS 9 og skønsmandens forklaring lægger voldgiftsretten endvidere til grund, at forholdet kan udbedres for et beløb på 25.000 kr. inkl. moms. Skønsmanden har bl.a. forklaret, at det er hans vurdering, at samtlige skævheder vil kunne oprettes for dette beløb.

Det er ikke godtgjort, at BH har krav på yderligere 23.000 kr. vedrørende samling og afskalninger på betonelementet ved sydøst port og gavl, som skønsmanden har beskrevet i besvarelsen af spørgsmål SS 3.1. Der er herved lagt vægt på, at det ikke er godtgjort efter skønsmandens forklaring, at forholdene ikke vil kunne afhjælpes for beløbet på 25.000 kr., som skal anvendes til udbedring af skævhederne behandlet ovenfor.

Det fremgår af fotoet gengivet i bilagssamlingens side 154, at der er en skævhed ved hjørnet mod nordvest, og der ses lysindfald i bygningsdelen. Skønsmanden har i besvarelsen af spørgsmål 3 konstateret en vis skævhed i dette hjørne, og han har i besvarelsen af spørgsmål SS 4 skønnet de samlede omkostninger til opretning til 145.000 kr. Efter bevisførelsen, herunder skønsmandens forklaring, er det ubetænkeligt at lægge til grund, at udbedringen af skævhederne, som er behandlet af skønsmanden i besvarelsen af spørgsmål SS 9, ikke vil være tilstrækkelig til at udbedre det skæve forhold i hjørnet mod nordvest. Skønsmandens forklaring i retten efterlader imidlertid tvivl om, hvorvidt alle arbejder – som beskrevet i svaret på spørgsmål SS 4 – er nødvendige. Skønsmanden har bl.a. forklaret, at der er behov for at oprette den skæve vinkel, og at det formentlig vil kunne klares gennem trækonstruktionen, således at ikke hele udgiften vurderet i hans skriftlige besvarelse er nødvendig for en udbedring.

Voldgiftsretten finder, at BH har krav på, at hjørnet nordvest oprettes, så konstruktionen lukkes. Efter en samlet vurdering fastsætter voldgiftsretten under hensyn til den beskrevne usikkerhed om omfanget af den påkrævede udbedring skønsmæssigt udbedringsomkostningen til 70.000 kr.

HE skal derfor betale BH i alt 95.000 kr. vedrørende disse forhold.

Ad 5 – Mangler ved sydøst port (5.000 kr.)

Skønsmanden har oplyst ved besvarelsen af spørgsmål SS 8, at han efter en genbesigtigelse har konstateret et lysindfald ved samling mellem port og den indvendige beklædning. Dette lysindfald ses også på fotoet, der gengivet i bilagssamlingen side 147, og voldgiftsretten finder efter bevisførelsen, at forholdet må anses for en mangel.

Efter skønsmandens besvarelse i spørgsmål SS 8 lægger voldgiftsretten til grund, at forholdet kan afhjælpes for 5.000 kr. inkl. moms. Herefter, og idet det efter skønsmandens forklaring under hovedforhandlingen endvidere må lægges til grund, at beløbet ikke er en del af udbedringsbeløbet på 25.000 kr. i svaret på spørgsmål SS 9, finder voldgiftsretten, at HE skal betale 5.000 kr. vedrørende dette forhold.

Sammenfatning ad forholdet mellem HE og BH

Det følger af det anførte ovenfor, at BH har krav på, at HE betaler 95.000 kr. vedrørende betonelementerne og 5.000 kr. vedrørende forholdet ved den sydøstlige port eller i alt 100.000 kr., mens BH’s øvrige krav vedrørende mangler ikke tages til følge.

HE’s krav på 214.250 kr. er størrelsesmæssigt ubestridt, og efter fradrag af 100.000 kr. skal BH herefter betale 114.250 kr.

HE’s rentepåstand tager udgangspunkt i forfaldstiden for de udstedte og størrelsesmæssigt anerkendte fakturaer med fradrag af dels BH’s løbende delvise indbetalinger og dels af 84.000 kr. vedrørende de mangler, som blev anerkendt efter sagens anlæg og under forberedelsen.

Renteopgørelsen er ikke størrelsesmæssigt bestridt, men BH har gjort gældende, at der tidligst bør betales renter fra tidspunktet, hvor klageskrift blev indgivet.

Voldgiftsretten tager HE’s rentepåstand til følge som nedenfor bestemt, idet bemærkes, at den ældste faktura (4184) er reduceret med de yderligere 100.000 kr., som BH har fået medhold i ved voldgiftsrettens afgørelse. Voldgiftsretten finder, at de tilbagehold, som BH løbende har foretaget i de fakturerede beløb, ikke har stået i et rimeligt forhold til mangler, som blev påberåbt. Det, som BH i øvrigt har anført, herunder om drøftelserne mellem parterne vedrørende BH’s krav om udbedring af mangler kan ikke føre til, at der er grundlag for, at fakturakravene først kan kræves forrentet fra et tidspunkt efter forfaldsdagen, herunder fra sagens anlæg som anført af BH.

Forholdet mellem HE og UE

UE blev antaget af HE til at udføre byggeriets montagearbejde, dog ikke montage af betonelementer og stålspær. Der blev ikke indgået en skriftlig aftale mellem parterne, og UE’s arbejde blev udført som regningsarbejde.

Efter sagens bilag og forklaringerne, der er afgivet af HE-V1 og UE-V1, lægges det til grund, at det var HE, som projekterede byggeriet og således stod for at tegninger og beregninger.

UE har et ubestridt resttilgodehavende for udførte montagearbejder på 82.108,05 kr., som HE har undladt at betale under henvisning til, at der ifølge selskabet foreligger mangler ved UE’s arbejder.

UE har gjort gældende, at et eventuelt krav er bortfaldet som følge af manglende reklamation, og selskabet har bestridt, at der foreligger mangler ved arbejderne.

Det fremgår, at HE alene foretog delvis betaling med 100.000 kr. af UE’s slutfaktura på 182.108,05 kr. fra maj 2017, og HE-V1 har forklaret, at baggrunden var, at HE ville afvente udfaldet af tvisten med BH. Efter det foreliggende rykkede UE først for betalingen ved brev af 23. april 2018 gennem sin advokat, og HE’s advokat anførte i en svarmail af 1. maj 2018, at restbeløbet blev tilbageholdt, da HE var blevet mødt med en reklamation fra BH vedrørende den monterede beklædning. På den anførte baggrund og efter den øvrige bevisførelse, herunder parternes forklaringer, er det ikke godtgjort, at HE’s eventuelle krav er fortabt på grund af manglende reklamation.

Ved hovedforhandlingen har adcitationssagen – ud over spørgsmålet om reklamation – drejet sig om, hvorvidt der er grundlag for, at UE skal friholde HE for forhold vedrørende stålpladerne, som skønsmanden har beskrevet og opgjort i besvarelsen af spørgsmål 1.1. Skønsmanden har i sin besvarelse bl.a. vurderet, at der ikke er monteret fugleklodser, og at der ikke skønnes at være anvendt en korrekt vandnæseprofil. Skønsmanden har endvidere anført med henvisning til Byg-Erfa blad 27 fra 16. december 2016, at der burde udføres snefangsrør mellem vandnæseprofil og bagvedliggende konstruktion. Skønsmanden har opgjort de samlede omkostninger til udbedring til 61.000 kr. inkl. moms.

HE anerkendte disse forhold som mangler i forhold til BH under sagens forberedelse.

Adcitationssagen har endvidere drejet sig om beløbet på 5.000 kr. vedrørende skønsmandens besvarelse af spørgsmål SS 8. Beløbet er behandlet ovenfor i forholdet mellem HE og BH, hvor voldgiftsretten har lagt til grund, at HE er forpligtet til at betale beløbet.

I besvarelsen af spørgsmål SS IF, der angår skønsmandens besvarelse af spørgsmål 1 og 1.1, har skønsmandens vurderet, at den omtalte vandnæseprofil er projekteret forkert, da »højden på den uden påliggende profil er for lille i højden. Dette forhold vurderes at være en projekteringsfejl«.

Skønsmanden har endvidere vurderet, at den »projekterede vandnæseprofil er vist med en opkant indvendig, og denne er ikke udført montagemæssigt. Fordeling anslås at være 50/50.«

Efter bevisførelsen, herunder skønsmandens besvarelse, er det godtgjort, at vandnæseprofilen ikke er monteret korrekt, hvilket UE er ansvarlig for, mens det øvrige, som skønsmanden har beskrevet, herunder om fugleklodser og snefang, må henføres til forhold, som HE skulle have været opmærksom på ved projekteringen.

Af de 61.000 kr., som skønsmanden har anslået afhjælpningsomkostningerne til, er der medtaget 2.000 kr. til at fjerne eksisterende vandnæseprofil og 25.000 kr. til at udføre og montere ny vandnæseprofil med korrekt højde indvendigt og udvendigt og fugleklodser samt snefangsrør. Skønsmanden har forklaret, at beløbet på 25.000 kr. fordeler sig med 60 % til udgifter vedrørende vandnæseprofilen og 20 % til udgifter hver til fugleklodser og snefangsrør.

Efter det anførte og under hensyn til skønsmandens besvarelse om fordelingen af de enkelte udgifter til at afhjælpe forholdet finder voldgiftsretten, at UE skal betale halvdelen af udgiften til at fjerne eksisterende vandnæseprofil med 1.000 kr. og halvdelen af den skønnede del af udgiften til at udføre en ny vandnæseprofil med 7.500 kr. eller i alt 8.500 kr. af det samlede beløb på 61.000 kr. Der er af de førnævnte grunde om mangelfuld projektering ikke grundlag for at tage den øvrige del at kravet på 61.000 kr. til følge.

Med hensyn til beløbet på 5.000 kr. vedrørende skønsmandens svar i spørgsmål SS 8 angår det udbedring af et lysindfald, som skønsmanden har konstateret mellem port og den indvendige beklædning. Voldgiftsretten finder, at det efter bevisførelsen er uklart, hvad der er baggrunden for lysindfaldet, herunder om det skyldes en mangelfuld montage eller en fejl i projekteringen. Det er derfor ikke godtgjort, at HE kan kræve UE et beløb vedrørende dette forhold.

Efter det anførte skal HE derfor betale UE’s fakturakrav med fradrag af 8.500 kr., hvilket svarer til 73.608,05 kr. med procesrente fra den 20. juli 2017.

Sagsomkostninger

HE nedlagde i klageskriftet påstand om betaling 298.250 kr., og selskabet nedsatte i processkrift 1 af 22. oktober 2020 påstanden med 84.000 kr., som dækkede nogle mangler, der blev anerkendt af HE efter skønsmandens besvarelse. I forhold til det beløb og de hovedspørgsmål, som har været behandlet under hovedforhandlingen, har HE og BH fået nogenlunde lige meget medhold. På denne baggrund og under hensyn til skønsmandens besvarelser og sagens omfang finder voldgiftsretten efter en samlet vurdering, at HE og BH hver skal bære egne udgifter til advokat, hvorimod udgifterne til syn og skøn, herunder til afhjemlingen af skønsmanden ved hovedforhandlingen, som disse parter har afholdt, skal deles lige mellem dem. Parterne har samlet afholdt 105.300,90 kr. til syn og skøn inkl. honorar til skønsmanden for afhjemlingen og udgiften til liftleje i forbindelse med en af skønsforretningerne. Halvdelen heraf udgør 52.650,45 kr. HE har foreløbig betalt 30.673,07 kr., og BH har foreløbig betalt 74.627,83 kr. HE skal derfor betale BH 21.977,38 kr.

Efter sagens udfald skal HE betale sagsomkostninger med 30.000 kr. til UE. Ved fastsættelsen af sagsomkostningsbeløbet er der taget hensyn til sagsgenstandens størrelse og sagens omfang, men det har i nedadgående retning spillet en rolle, at de krav, som HE videreførte over for UE, angik en mindre del af de krav, som var blevet rejst af BH.

Thi bestemmes

BH skal til HE betale 114.250 kr. med tillæg af procesrente af 66.000 kr. fra 1. oktober 2016 til 22. november 2016, af 352.500 kr. fra 23. november 2016 til 16. maj 2017, af 102.500 kr. fra 17. maj 2017 til 6. december 2017, af 228.500 kr. fra 7. december 2017 til 19. marts 2018 og af 114.250 kr. fra 20. marts 2018 og til betaling sker.

HE skal betale BH 21.977,38 kr. vedrørende udgifter til syn og skøn, og ingen af disse parterne skal i øvrigt betale sagsomkostninger til modparten.

HE skal til UE betale 73.608,05 kr. med procesrente fra den 20. juli 2017.

HE skal betale 30.000 kr. i sagsomkostninger til UE.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, skal betales af HE og BH hver med halvdelen efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.

Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter dens modtagelse.