(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

I løbet af vinteren 2022 blev voldgiftsretten bedt om at vurdere, om den ringe kvalitet af det udførte arbejde var tilstrækkelig grund til at opsige kontrakten. Voldgiftsretten tog i denne sammenhæng stilling til spørgsmålet om, hvorvidt billeder og videoer af arbejdet udgjorde tilstrækkelig dokumentation ved kvalitetsproblemer.

Sagens forløb

I efteråret 2020 indgik en underentreprenør (UE) og en totalentreprenør (TE) en entrepriseaftale, hvor UE forpligtede sig til at færdiggøre malerarbejdet, efter den oprindelige totalentreprenør gik konkurs. Desværre opstod der betydelige udfordringer og konflikter i løbet af byggeriet, hvilket resulterede i, at TE besluttede at afbryde entreprisen og ophæve kontrakten mellem parterne.

TE fremhævede sin ret til at afslutte samarbejdet med UE på grund af det udførte arbejdes lave kvalitet. For at støtte dette argument havde TE taget billeder og videoer af UE’s malerarbejde med sin mobiltelefon. Disse optagelser blev foretaget, mens byggeriet stadig var undervejs og ikke var klar til overdragelse. I løbet af sagen bemærkede TE også, at UE var registreret i CVR-registret som en virksomhed, der beskæftiger sig med rengøring og købmandshandel, og ikke som et malerfirma.

UE afviste, at det udførte arbejde var af så dårlig kvalitet, at det gav TE ret til at afbryde kontrakten.

Spørgsmålet om, hvorvidt TE’s beslutning om at ophæve kontrakten var gyldig, blev derfor lagt i hænderne på voldgiftsretten for afgørelse.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten henviste først til § 40 i AB 92, som omhandler entreprenørens ret til at opsige kontrakten på grund af manglende kvalitet i det udførte arbejde. Ifølge bestemmelsens punkt 3 har bygherren ret til at opsige kontrakten, hvis entreprenørens udførte arbejde er af en så lav kvalitet, at det er rimeligt at antage, at arbejdet ikke kan færdiggøres uden betydelige fejl.

TE havde således ret til at afbryde samarbejdet, hvis han kunne bevise overfor voldgiftsretten, at UE ikke ville være i stand til at fuldføre arbejdet tilfredsstillende.

Voldgiftsretten fandt imidlertid ikke, at TE havde formået at bevise dette. Retten lagde vægt på følgende faktorer i deres vurdering:

  • Der var forskellige forklaringer om kvaliteten af det udførte malerarbejde, og dette gjorde det vanskeligt for retten at konkludere, om UE ikke kunne afslutte arbejdet uden væsentlige fejl.
  • Der var betalt betydelige beløb – næsten på niveau med entreprenørsummen – til malerarbejde udført af en anden entreprenør, men detaljerne og berettigelsen af disse betalinger var uklare.
  • TE havde fremlagt en række billeder og videooptagelser taget med en mobiltelefon som bevis for alvorlige mangler i det udførte arbejde. Disse optagelser havde lav teknisk kvalitet og viste kun delvist håndværksmæssigt inkorrekte udførelser. Dette var også tilfældet med fotos i Capture.
  • Kvaliteten af arbejdet blev forsøgt dokumenteret, før arbejdet var helt færdigt og klar til overdragelse, hvilket gjorde det usikkert at drage endelige konklusioner om arbejdets kvalitet ved en overdragelse.

Konklusionen var derfor, at TE’s ophævelse af kontrakten ikke var berettiget.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

  1. Beslutning om kontraktophævelse på grund af mangelfuld arbejdskvalitet: Denne afgørelse fremhæver, at en bygherre eller totalentreprenør har ret til at opsige en entreprenørkontrakt, hvis den udførte arbejdskvalitet fra entreprenørens side er så lav, at det er rimeligt at antage, at arbejdet ikke kan færdiggøres uden betydelige fejl. Dette princip er direkte fastlagt i § 40, stk. 1, nr. 3 i AB 92 (svarende til § 59, stk. 1, nr. 3 i AB 18).
  2. Bevisbyrden ved kontraktophævelse på grund af kvalitet: Ikke desto mindre viser praksis, at bygherren og totalentreprenøren pålægges meget strenge beviskrav, hvis de ønsker at afslutte samarbejdet inden afslutningen af arbejdet. Som illustreret i afgørelsen, præsenterede TE billeder og videoer taget med en mobiltelefon som bevis for fejl i arbejdet. Retten påpegede dog, at disse optagelser ikke var tilstrækkelige, da den antagne lave kvalitet af det udførte arbejde skal være åbenlys. Tidligere afgørelser (fx KFE 1987.157) understreger, at der skal være markante og uoprettelige mangler, og at arbejdet nærmest skal have været ubrugeligt for klageren. Adgangen til at ophæve kontrakter i henhold til § 40 bør derfor udøves med omhu og efter nøje overvejelse.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet. Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB2023.385 / Sag nr. C-14498

Læs kendelsen i fuld længde her

TBB2023.385 / Sag nr. C-14498

UE2Successor A mod Hovedentreprenør HE

Voldgiftsnævnets kendelse

1.  Indledning

Mellem A [herefter UE2-Successor] og hovedentreprenør HE A/S [herefter HE] er der opstået en tvist om afregning af kontrakt- og ekstraarbejder vedrørende jord- og kloakarbejder m.v. vedrørende en entreprise benævnt »…« i ….

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af bygningsingeniør …, ingeniør … og landsdommer … med sidstnævnte som formand.

2.  Påstande og hovedforhandling

Indklagede tilpligtes at betale til Klager kr. 5.256.044,03 inkl. moms med tillæg af procesrente af kr. 91.976,25 fra den 26. oktober 2014, (bilag 5 side 536 i bilagssamlingen), af kr. 78.750,00 fra den 26. oktober 2014 (bilag 6 side 537 i bilagssamlingen), for så vidt angår aftaleseddel 87 af kr. 39.375,00 fra den 26. november 2014 (bilag

11.2 side 615 i bilagssamlingen), af kr. 1.207.107,50 fra den 26. december 2014 (bilag 12 side 696 i bilagssamlingen), af 695.047,50 fra den 26. december 2014 (bilag 13 side 697 i bilagssamlingen), for så vidt angår aftaleseddel 90 af kr. 135.000,00 fra den 26. december 2014 (bilag 14 side 698 i bilagssamlingen), af kr.

328.565 fra den 26. januar 2015 (bilag 16 side 724 i bilagssamlingen), for så vidt angår aftaleseddel 99 af kr. 151.979,63 fra den 26. januar 2015 (bilag 17 side 725 i bilagssamlingen), af kr. 431.275 fra den 26. februar 2015 (bilag 18 side 789 i bilagssamlingen), for så vidt angår aftaleseddel 27 af kr. 68.084,38 fra den 26. februar 2015 (bilag 19 side 790 i bilagssamlingen), for så vidt angår aftaleseddel 30 af kr. 41.485,00 fra den 26. februar 2015 (bilag 19 side 790 i bilagssamlingen), for så vidt angår aftaleseddel 66 af kr. 61.711,13 fra den 26. februar 2015 (bilag 19 side 790 i bilagssamlingen), for så vidt angår aftaleseddel 85 af kr. 113.376,31 (bilag 20 side 620 i bilagssamlingen) fra den 26. februar 2015, for så vidt angår aftaleseddel 104 af kr. 48.750,00 fra den 26. februar 2015 (bilag 21 side 791 i bilagssamlingen), af 132.407,50 fra den 26. februar 2015 (bilag 22 side 792 i bilagssamlingen), for så vidt angår aftaleseddel 108 af kr. 64.800,00 fra den 26. februar 2015 (bilag 23 side 793 i bilagssamlingen), for så vidt angår aftaleseddel 109 kr. 71.718,75 fra den 26. februar 2015 (bilag 24 side 795 i bilagssamlingen), for så vidt angår aftaleseddel 111 af kr. 394.653,75 fra den 26. februar 2015 (bilag 25 side 796 i bilagssamlingen), for så vidt angår aftaleseddel 112 af kr. 66.125,00 fra den 26. februar 2015 (bilag 26 side 798 i bilagssamlingen), for så vidt angår aftaleseddel 113 af kr. 47.687,50 fra den 26. februar 2015 (bilag 26 side 798 i bilagssamlingen), for så vidt angår aftaleseddel 117 af kr. 39.177,50 fra den 26. februar 2015 (bilag 26 side 798 i bilagssamlingen), for så vidt angår aftaleseddel 118 af kr. 48.336,48 fra den 26. februar 2015 (bilag 26 side 798 i bilagssamlingen), for så vidt angår aftaleseddel 120 af kr. 152.950,00 fra den 26. februar 2015 (bilag 26 side 798 i bilagssamlingen), for så vidt angår aftaleseddel 122 af kr. 100.263,75 fra den 26. februar 2015 (bilag 26 side 798 i bilagssamlingen), for så vidt angår aftaleseddel 123 af kr. 105.625,00 fra den 26. februar 2015 (bilag 26 side 798 i bilagssamlingen), for så vidt angår aftaleseddel 124 af kr. 12.965,70 fra den 26. februar 2015 (bilag 26 side 798 i bilagssamlingen), af slutopgørelse med kr. 526.850,40 fra den 13. april 2015 (bilag 27 side 871-881 i bilagssamlingen), subsidiært fra sagens anlæg.

Indklagede har nedlagt endelig påstand om frifindelse.

Hovedforhandling har fundet sted den 24. august 2022 til og med den 26. august 2022 i Hotel Postgårdens lokaler, Oldenborggade 4, 7000 Fredericia.

Der blev afgivet forklaring af UE2-Successor-V1, HE-V1 og HE-V2.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, blev det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3.  Sagsfremstilling

HE var hovedentreprenør på entreprisen »…«, der omfattede renovering, modernisering og ombygning af en række bestående boligblokke samt etablering af udendørsarealer omkring disse blokke. Under HE’s hovedentreprise lå bl.a. jord-, kloak-, beplantnings- og belægningsarbejderne samt diverse betonarbejder.

HE indgik i april 2013 underentreprisekontrakt med UE1underentreprenør UE1 om jord- og kloakentreprisen. Imidlertid opstod der mellem HE og UE1 uenighed, og UE1 forlod pladsen i 2014. HE og UE1’s mellemværende er senere afgjort under en voldgiftssag.

HE og underentreprenør UE2 havde i november 2013 indgået underentrepriseaftale om beplantnings- og belægningsentreprisen. I forbindelse med at UE1 forlod pladsen, indgik HE og UE2 aftale om, at UE2 skulle færdiggøre UE1’s entreprisearbejder som ekstraarbejder, som skulle afregnes a conto efter aftalt prisliste/tilbudsliste. Der er imidlertid ikke enighed mellem parterne om, hvilken prisliste, der er gældende.

UE2-Successor var antaget som konsulent for UE2 og var i en del af anlægsperioden UE2’s leder på pladsen.

Der opstod under arbejdernes udførelse uenighed mellem HE og UE2 om berettigelsen af de fakturaer, som UE2 fremsendte for arbejdet, og der blev afholdt møder mellem parterne i denne anledning. Den 27. november 2014 fremsendte HE en stadeopgørelse til UE2, og der skete herefter en kreditering fra UE2’s side af dele af de fakturerede beløb. I december 2014 afviste HE at honorere flere fakturaer fra UE2, og efter et møde den 18. december 2014 fremsendte HE en mail, hvoraf fremgik, at der mellem parterne var enighed om, at HE skulle betale et beløb på 793.666,33 kr., mod at UE2 sendte en kreditnota på 1.000.000 kr. HE sendte den 24. februar 2015 et byggeregnskab til UE2 samt tilbagemelding vedrørende en række aftalesedler.

I perioden fra den 17. februar 2015 til 19. marts 2015 fremsendtes en lang række aftalesedler og fakturaer fra UE2 til HE, herunder en række af de aftalesedler og fakturaer, som denne sag vedrører.

Den 25. februar 2015 indgav UE2 selv konkursbegæring til skifteretten, hvorefter der den 27. februar 2015 blev afsagt konkursdekret, og advokat Torben Krath blev udpeget som kurator. Der har efter det oplyste ikke været drøftelser om, hvorvidt boet skulle indtræde i entrepriseaftalen.

Der blev den 28. februar 2015 udarbejdet en stadeopgørelse af HE, der blev fremsendt til kurator den 5. marts 2015 tillige med et byggeregnskab. Der er mellem parterne uenighed om, hvorvidt kurator var behørigt indkaldt til stadeopgørelsen, men det fremgår af en mail af 9. marts 2015 fra kurator til HE, at kurator under henvisning til et møde den 6. marts 2015 bekræftede, at UE2-Successor på vegne af boet og … fra HE i fællesskab foretog opmåling af en række angivne arbejder. Den 12. marts 2015 meddelte HE kurator, at UE2-Successor nu selv gik og kontrolmålte. HE anmodede om at modtage den endelige opmåling senest den 17. marts 2015, da HE ellers ikke ville kunne fremsætte sine krav over for bygherren rettidigt. Kurator ses ikke i det fremlagte materiale at have besvaret denne henvendelse.

HE lod en række arbejder færdiggøre ved tredjemand. HE påtalte endvidere en række mangler ved det af UE2 udførte arbejde. Kurator henviste i flere mails HE til at iværksætte syn og skøn.

Boet overdrog ved aftale af 2. oktober 2017 en række tilgodehavender, herunder et tilgodehavende mod HE opgjort til 6.273.343,50 kr. til UE2-Successor. Det fremgår af overdragelsesaftalen, at kravet var bestridt, og at HE hævdede at have et modkrav, der oversteg tilgodehavendet.

4.  Forklaringer

Der er afgivet forklaringer af UE2-Successor-V1, HE-V1 og HE-V2.

5.  Procedure

Parterne har procederet sagen i overensstemmelse med de indleverede påstandsdokumenter.

6.  Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat

Det må lægges til grund, at der ikke mellem HE og kurator, advokat Torben Krath, var drøftelser om, hvorvidt boet ville indtræde i entrepriseaftalen, ligesom det må lægges til grund, at der ikke skete en formel ophævelse af aftalen fra hverken HE eller boets side, men at der blot var en fælles forståelse om, at boet ikke skulle stå for arbejdernes færdiggørelse, og at parternes mellemværende skulle opgøres ud fra dette. Voldgiftsretten finder derfor ikke, at det i højere grad påhvilede HE fremfor boet at iværksætte indkaldelse til en stadeforretning i medfør af AB 93 § 44, stk. 2.

Der er ikke under sagen afgivet forklaring af kurator, advokat Torben Krath. Voldgiftsretten lægger på denne baggrund efter den forklaring, HE-V1 har afgivet, og den foreliggende korrespondance til grund, at det blev aftalt, at UE2-Successor sammen med … fra HE skulle foretage en kontrolopmåling på baggrund af den stadeopgørelse, som HE havde udarbejdet den 28. februar 2015. Kurator fremkom aldrig med indsigelser mod opgørelsen af 28. februar 2015, og den opgørelse som UE2-Successor fremsendte den 20. marts 2015 ses ikke at være tiltrådt af kurator. Det bemærkes videre, at HE’s opgørelse af 28. februar 2015 byggede på tidligere opgørelser udarbejdet af HE, herunder den 27. november 2014 som UE2 ikke ses at have gjort indsigelse mod.

Voldgiftsretten finder derfor, at der for så vidt angår de tvistepunkter, hvor opgørelse af stadet på tidspunktet for konkursens indtræden er af betydning, må tages udgangspunkt i den opgørelse, som HE udarbejdede den

  1. februar 2015. Det påhviler således UE2-Successor, som den der rejser kravet, at godtgøre, at opgørelsen ikke er udtryk for de faktisk udførte arbejder.

Kontraktarbejder: 

Bortkørt jord samlet tvist 43.992 kr. 

Parternes tvist vedrørende bortkørt jord kan samlet opgøres som differencen mellem det beløb på 1.039.064 kr., som UE2-Successor kræver, og summen de to beløb på 445.120 kr. og 549.952 kr., som HE anerkender, dvs. til 43.992 kr.

Det fremgår af parternes aftale, at jordflytning i området skulle anmeldes på jord-web.dk, inden flytningen blev foretaget. Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at der ikke er sket anmeldelse til jordweb af mængder svarende til, hvad UE2-Successor kræver betaling for. Der blev i forløbet indgået aftale mellem parterne om ugentlig aflevering af køre-/vejesedler, men det lægges efter bevisførelsen, herunder parternes korrespondance og de afgivne forklaringer, til grund, at denne aftale ikke blev fulgt af UE2 på trods af, at HE rykkede for køre-/vejesedlerne.

På denne baggrund findes UE2-Successor, der har fordelt jordmængderne skønsmæssigt 50/50 på de to forskellige entrepriser, ikke at have løftet bevisbyrden for, at der kan kræves et højere beløb for flytning af jord, end hvad HE har anerkendt.

UE2-Successors krav på dette punkt tages derfor ikke til følge.

Råjordsregulering tvist 66.402 kr.

Der er ikke i sagen fremlagt byggemødereferater, korrespondance eller acontofakturaer, der berører spørgsmålet om råjordsregulering, der er beskrevet i tilbudslisten pkt. A1X.4.1.2. Der er til støtte for kravet alene fremlagt fotos, der ikke findes at godtgøre, at der har fundet råjordsregulering sted. Heroverfor står, at rådgiver R i mail af 26. august 2019 har bekræftet, at pkt. A1X.4.1.2. var udgået af entreprisen.

På denne baggrund har UE2-Successor ikke løftet bevisbyrden for sit krav, som ikke tages til følge.

Bundsikringssand – tvist 65.940 kr. 

Begge parter har udarbejdet en teoretisk beregning af mængden af leveret og indbygget bundsand. Som anført ovenfor finder voldgiftsretten, at den af HE udarbejdede stadeopgørelse, der på dette punkt er bekræftet af R i mail af 26. august 2019, må lægges til grund, medmindre der foreligger konkret anledning til at fravige dette. UE2-Successor har ikke ført bevis for, at HE’s opgørelse er urigtig, hvorfor UE2-Successor’s krav ikke tages til følge.

Stabilgrus tvist 24.058 kr. 

På samme måde som vedrørende bundsikringssand finder voldgiftsretten ikke, at UE2-Successor har ført det fornødne bevis for, at den teoretiske opgørelse, som HE har foretaget, er ukorrekt. UE2-Successors krav tages derfor ikke til følge.

Muldudlægning tvist 415.701 kr. 

UE2-Successor har krævet et beløb på 415.701 kr. for »Jordbehandling/muldudlægning« under henvisning til tilbudslistens nummer B2X. (80).001, som har en enhedspris på 51 kr. pr. m2. Kravet vedrører ifølge UE2- Successor bearbejdning af den muld, som er udlagt i en tykkelse på 200 mm.

Der er mellem parterne enighed om, at den muld, der er blevet bearbejdet, ikke er muld, der stammer fra pladsen, idet det viste sig, at der kun var et ganske tyndt lag muld på arealet inden arbejdernes påbegyndelse. Denne muld blev skrabet af og kørt bort. UE2-Successor har til støtte for kravet gjort gældende, at den muld, der blev leveret, ikke var harpet, hvorfor det skulle bearbejdes inden udlægning som beskrevet i bygningsdelsbeskrivelsen pkt. 4.10 (bilagssamlingens side 361).

Levering og udlægning af ny muld er omfattet af tilbudslistens punkt B »Afsluttende arbejder: Levering, udlægning og planering af muld i 200 mm tykkelse« med en enhedspris på 62 kr. pr. m2. HE har anerkendt et krav vedrørende denne post på 448.012 kr., og den forskel, der var mellem parternes opgørelser vedrørende posten, er forligt.

Voldgiftsretten finder, at arbejderne omfattet af tilbudslistens nummer B2X. (80).001 naturligt må læses som bearbejdning og udlægning af den muld, der stammede fra arealerne, og som skulle genudlægges. Det har formodningen mod sig, at den muld, der ikke stammer fra pladsen, men er leveret udefra, skulle være omfattet at begge poster på tilbudslisten. Det bemærkes herved, at der i begge poster indgår udlægning, hvilket taler afgørende mod UE2-Successors fortolkning af posterne.

Det bemærkes videre, at der ikke i det fremlagte skriftlige materiale er indikation af, at der er foregået arbejde med bearbejdning af den muld, der blev leveret til pladsen. De fremlagte fotos tyder da heller ikke på, at dette skulle være tilfældet, og det kan ikke alene ved den forklaring, som UE2-Successor har afgivet, lægges til grund, at mulden er blevet bearbejdet efter levering.

UE2-Successors krav på dette punkt tages derfor ikke til følge.

Støbning af reposer tvist 130.900 kr.

Der er enighed mellem parterne om, at støbning af i alt 21 reposer til en enhedspris på 7.000 kr., dvs. samlet

147.000 kr., var omfattet af UE2’s entreprise. Der er imidlertid ikke enighed om, i hvilket omfang UE2 faktiskudførte disse, idet HE gør gældende, at UE2 alene har udført arbejde for et beløb på 16.100 kr.

Der er ikke i sagen fremlagt acontoafregninger, byggemødereferater eller andet, der viser, at reposerne er udført og afregnet af UE2 i løbet af den periode, hvor arbejderne blev udført.

UE2-Successor har forklaret, at UE2 støbte reposerne i henholdsvis december 2013 og sommeren 2014. Dog var terrazzoarbejdet ifølge UE2-Successors forklaring ikke UE2’s stærke side, hvorfor dette ikke blev udført af UE2. HE-V2 har heroverfor forklaret, at kun en lille del af arbejdet blev udført af UE2, og at HE i stadeopgørelsen har opgjort denne del af arbejdet som sket.

UE2-Successor har således forklaret, at UE2 ikke udførte det fulde arbejde, men har på trods heraf ikke foretaget noget fradrag ved sin opgørelse af posten. Efter en samlet vurdering findes der efter bevisførelsen ikke grundlag for at tilsidesætte den opgørelse af posten, som er indeholdt i HE’s stadeopgørelse, jf. de generelle bemærkninger ovenfor.

UE2-Successors krav på dette punkt tages derfor ikke til følge.

Levering og indbygning af fyldsand – tvist 205.281 kr.

Tvisten vedrørende levering og indbygning af fyldsand kan opgøres som differencen mellem det beløb, UE2- Successor kræver vedrørende tilbudslistens punkt A1X.4.1.4., nemlig 784.628 kr. og summen af det beløb på 391.907 kr., som HE anerkender under denne post samt 254.930 kr., som HE anerkender som yderligere sandmængde, men med fradrag af 66.950 kr., som følge HE er betalt til UE1. Den samlede tvist vedrørende levering og indbygning af fyldsand kan således opgøres til 205.281 kr.

UE2-Successor har opgjort sit krav om betaling for levering og indbygning af fyldsand på baggrund af sin samlede opgørelse af tilkørte mængder sand ud fra køresedler, idet der ifølge UE2-Successor ikke er sondret mellem bundsikringssand og fyldsand, men UE2-Successor har efter sin forklaring opgjort mængden af fyldsand som forskellen mellem den samlede tilkørte mængde sand på 9.474 m3 og mængden af bundsikringsand på 3.441 m3. Posten er herved opgjort til 6.033 m3.

Det ses ikke i det skriftlige materiale, at HE og UE2 skulle have aftalt, at levering og indbygning af fyldsand skulle afregnes på baggrund af køresedler, ligesom det efter de afgivne forklaringer heller ikke kan lægges til grund, at dette skulle være tilfældet. UE2-Successor har ikke fremlagt nivellementer eller andet, der dokumenterer et forbrug af fyldsand svarende til det krævede. Voldgiftsretten finder derfor, at posten må opgøres ud fra teoretiske mængder, og der er ikke ført bevis for, at den af HE udarbejdede opgørelse ikke skulle være korrekt. Det bemærkes herved, at HE har anerkendt en yderligere mængde sand for 254.930 kr. med fradrag af 66.950 kr., som skulle vedrøre sand leveret af UE1. Det bemærkes hertil, at det ikke er godtgjort, at der er leveret en sådan mængde sand af UE1, og det er HE, der har haft anledning til og mulighed for at skaffe sig det fornødne bevis herfor.

UE2-Successors krav på dette punkt tages herefter alene til følge med 66.950 kr.

Sløjfning af gamle ledninger – tvist 38.100 kr. 

UE2-Successor har rejst et krav efter tilbudslistens punkt A1X.4.1.5 – sløjfning af gamle ledninger – på 69.600 kr. svarende til 464 meter a 150 kr. HE har i sin stadeopgørelse alene medtaget 210 meter, svarende til 31.500 kr.

UE2 har ikke løbende fremsendt opgørelser, der viser en mængde svarende til den krævede. UE2-Successor har forklaret, at han har opgjort kravet ud fra en gennemgang af kloakplanerne og set, hvor der er sløjfet ledninger.

Det er således ikke baseret på, hvad der foreligger optegninger om faktisk udførelse.

På denne baggrund har UE2-Successor ikke løftet bevisbyrden for, at den af HE udarbejdede opgørelse skulle være forkert. Det rejste krav tages derfor ikke til følge.

Udskiftning af eksisterende ledninger fra tagnedløb – tvist 31.750 kr. 

UE2-Successor har rejst et endeligt krav på 36.950 kr. eksklusive moms vedrørende udskiftning af eksisterende ledninger fra tagnedløb, tilbudslistens punkt A2X.2.1.1. HE har i sin stadeopgørelse alene medtaget et beløb på 5.200 kr. på denne post.

UE2 har ikke løbende fremsendt opgørelser, der viser en mængde svarende til den krævede. UE2-Successor har forklaret, at han har opgjort kravet ud fra en gennemgang af tegningerne. Det er således ikke baseret på, hvad der foreligger optegninger om faktisk udførelse. HE-V2 har heroverfor forklaret, at UE2 alene har lavet regnvandsledningen ved blok 10.

På denne baggrund har UE2-Successor ikke løftet bevisbyrden for, at den af HE udarbejdede opgørelse skulle være forkert. Det rejste krav tages derfor ikke til følge.

Nedløbsbrønd i kælderhals tvist 22.750 kr. 

HE-V2 har forklaret, at nedløbsbrønden er sat sammen med den indvendige kloak, et arbejde, der ikke er udført af UE2, men derimod af andre entreprenører. UE2-Successor har forklaret, at arbejdet er udført af UE2, men UE2 har ikke løbende fremsendt opgørelser, der viser en mængde svarende til den krævede. Det lægges efter UE2- Successors forklaring til grund, at han har opgjort kravet ud fra en gennemgang af tegningerne. Det er således ikke baseret på optegninger om faktisk udførelse.

På denne baggrund har UE2-Successor ikke godtgjort, at UE2 har udført det pågældende arbejde, og det rejste krav tages ikke til følge.

UE2-Successor har herefter alene et krav vedrørende kontraktarbejder ud over det af HE anerkendte på 66.950 kr.

De samlede kontraktarbejder kan herefter opgøres til det af HE opgjorte beløb på 10.662.356 kr. med tillæg af de forligte kontraktarbejder på 94.420 kr. og med tillæg af beløbet på 66.950 kr.

Ekstraarbejder

De rejste krav angående ekstraarbejder vedrører alle krav, hvor der ikke foreligger underskrevne aftalesedler. Det lægges efter de forklaringer, der er afgivet, til grund, at der vedrørende en række andre ekstraarbejder, der ikke er omtvistet under denne sag, blev underskrevet aftalesedler.

Ud af de 21 krav vedrørende ekstraarbejder, omhandler de 12 krav arbejder, der er beskrevet i aftalesedler dateret den 25. februar 2015 eller senere, dvs. på et tidspunkt, hvor det enten stod UE2-Successor, der har udfærdiget aftalesedlerne, klart, at UE2 var på vej mod konkurs, eller hvor konkursen allerede var indtrådt. Aftalesedlerne er således ikke udarbejdet inden de angivne arbejders udførelse, og der er således reelt ikke tale om aftalesedler, men derimod en ensidig kravsfremsættelse. En række af kravene blev endvidere faktureret den 25. februar 2015, uagtet at aftalesedlerne først blev udstedt og fremsendt op mod en måned senere.

Aftalesedlerne med numrene 108 og følgende er således fremsendt den 25. februar 2015 eller senere og vedrører arbejder, der angiveligt er udført forud for udstedelsen.

Det fremgår af parternes aftale, at »Ingen ekstraarbejder må påbegyndes, førend skriftlig aftale med hovedentreprenøren foreligger«, samt »Ekstraarbejder omfattes af entrepriseaftalens bestemmelser. Udførelse af ekstraarbejder må herefter kun iværksættes efter skriftligt accepttillæg, aftaleseddel eller rekvisition fra bygherren.«

Om afregning af ekstraarbejder hedder det endvidere i aftalegrundlaget:

»Aftalesedler (dagrapporter) med angivelse af materiel, materialer og mandskab vedrørende regningsarbejder skal løbende afleveres til bygherren til godkendelse og påtegning senest 3 arbejdsdage efter hver arbejdsdag det pågældende arbejde. 

Entreprenøren skal fremsende specificeret regning over udført regningsarbejde med tilhørende bilag til dokumentation for afholdte udgifter.«

Det bemærkes, at kravet om skriftlighed uanset kontraktens bestemmelser efter praksis ikke kan anses for en gyldighedsbetingelse, men det følger tillige af praksis, at det i mangel af skriftlig aftale om arbejdets udførelse påhviler entreprenøren at godtgøre, at arbejdet lå uden for kontrakten, at der er indgået en mundtlig aftale om arbejdets udførelse, eller at arbejdet var nødvendigt for det samlede arbejdes udførelse. Kravet til dettes bevis forstærkes i en situation som den foreliggende, hvor kravene først er fremsat på et tidspunkt, hvor det stod klart, at UE2 ikke var i stand til at færdiggøre de aftalte arbejde og enten var på vej mod eller allerede var gået konkurs. Et sådant bevis kan som det klare udgangspunkt ikke føres alene ved en partsforklaring fra den part, der rejser kravet.

Det bemærkes, at der ikke i sagen er fremlagt dagsrapporter med angivelse af materiel, materialer og mandskab vedrørende de påståede ekstraarbejder. Kravene er i vid udstrækning alene baseret på UE2- Successors forklaring for voldgiftsretten.

Kravet ifølge aftaleseddel 27 vedrører pumpning af grundvand i udgravning for elevatorgrube og fjernelse af nedbør. Kravet blev oprindeligt fremsat ved aftaleseddel den 10. januar 2014, og arbejdet er angiveligt udført i november og december 2013. Det fremgår af referat af et møde mellem parterne den 6. januar 2015 (bilagssamlingen side 701-705), at det blev aftalt, at HE ville kontakte R og forsøge, om man kunne få R til at hæve det beløb på 14.190 kr. ekskl. moms, som var accepteret. Herefter er det anført »Uanset om HE kan det eller ej accepteres dette af UE2 Anlæg til endelig afregning«. Dette kan kun forstås således, at såfremt det ikke lykkedes HE at få R til at acceptere et højere beløb, accepterede UE2 det nævnte beløb til fuld og endelig afgørelse. UE2-Successor har derfor ikke krav på yderligere beløb vedrørende aftaleseddel 27.

Kravet ifølge aftaleseddel 30 vedrører etablering af svanehals for udluftningsbrønd ved blok 14. Aftalesedlen (bilagssamlingen side 425) er dateret den 20. januar 2014, men UE2-Successor har for voldgiftsretten forklaret, at der må være tale om en fejldatering, således at den rettelig er udstedt den 20. januar 2015. Der ses ikke at være korrespondance herom mellem parterne før i februar 2015, og kravet er faktureret den 25. februar 2015.

Det er efter dateringen af aftalesedlen sammenholdt med UE2-Successors forklaring uklart, hvornår arbejdet er udført, og mod HE-V2’s forklaring om, at den midlertidige foranstaltning alene var nødvendig, fordi UE2 var bagud med arbejdet, har UE2-Successor ikke løftet sin bevisbyrde for, at der er tale om et ekstraarbejde, som kan kræves honoreret. Kravet tages derfor ikke til følge.

Aftaleseddel 66, der er dateret den 21. juli 2014, vedrører efter sin tekst etablering af PVC afløbsledning fra bunden af udvendig kældertrappe på nordsiden af blok 14 til brønd R14.1. Det fremgår af HE’s mail af 30. juni 2014 og UE2-Successors referat af mødet den 26. juni 2014, som blev fremsendt ved UE2’s mail af 29. juni 2014, at HE var af den opfattelse, at der var tale om kontraktarbejde. Voldgiftsretten finder ikke, at det alene ved UE2-Successors forklaring er godtgjort, at arbejdet, som ikke er faktureret før den 25. februar 2015, er et ekstraarbejde. Kravet tages derfor ikke til følge.

Aftaleseddel 85, der er dateret den 21. november 2014, vedrører kørsel af jord til Frisesdahl ved Askov, Vejen. Kravet blev i første omgang faktureret den 25. november 2014, men krediteret uden præjudice af UE2 den 3. december 2014. Det af UE2-Successor rejste krav udgør nu 90.805,05 kr.

Det fremgår af HE’s mail af 25. juni 2014, at man accepterede, at der skulle betales en merpris for den længere kørsel af jorden med brokker. Det fremgår tillige af de afgivne forklaringer, at der er enighed om, at der var jord, der på grund af forekomst af brokker skulle køre til …, men der er uenighed om mængderne. HE reklamerede straks efter modtagelsen af aftaleseddel nr. 85 og faktura nr. 1874 af 25. november 2014 Dette førte da også til udstedelsen af kreditnota nr. 1883 af 3. december 2014. HE, der fremsendte udkast til »negativ« aftaleseddel, som er indarbejdet i parternes opgørelse af entrepriseregnskabet, redegjorde detaljeret for sine indsigelser mod aftalesedlen på et møde mellem parterne den 6. januar 2015. Først da det stod UE2-Successor klart, at UE2 ikke kunne færdiggøre entreprisen, blev kravet fremsat på ny. På denne baggrund finder voldgiftsretten ikke, at UE2-Successor har løftet bevisbyrden for sit krav, der således ikke tages til følge.

Efter indholdet af beskrivelsen for jordentreprisen pkt. 4.1 findes det ikke godtgjort, at det arbejde, som er indeholdt i aftaleseddel 87, er et ekstraarbejde. Kravet på 31.500 kr. tages derfor ikke til følge.

Der er enighed mellem parterne om, UE2-Successor har et krav vedrørende kantfyldning. UE2-Successors krav ifølge aftaleseddel 90, dateret den 21. december 2014 og faktureret den 25. december 2014, udgør 108.000 kr. ekskl. moms, mens HE anerkender et krav på 22.750 kr. ekskl. moms. Tvisten vedrører således et beløb på

85.430 kr. Det må efter ordlyden af de mails, parterne udvekslede den 5. december 2014, lægges til grund, at der mellem parterne var enighed om, at arbejdet skulle afregnes efter antal anvendte tons asfalt. På denne baggrund, og da HE ikke har godtgjort, at det krævede beløb er ubilligt, tages kravet til følge i overensstemmelse med UE2-Successors opgørelse, således at UE2-Successor ud over det af HE anerkendte har et krav på 85.430 kr. 

Aftaleseddel 99 dateret den 25. januar 2015 vedrører levering og sætning af kantsten i område 11. Tvisten omfatter 34.462,70 kr. eksklusive moms, idet HE har anerkendt 87.121 kr. ud af UE2-Successors krav på

121.583 kr. Det er ikke godtgjort, at der skulle være sammenfald mellem de kantsten, der er omfattet af aftaleseddel 99, og de der er omfattet af aftaleseddel 107, hvorom kravet er forligt. På denne baggrund, og da det ikke er godtgjort, at UE2 havde accepteret en pris på 316 kr. pr. løbende meter, tages UE2-Successors fulde krav til følge således at UE2-Successor ud over det af HE anerkendte har et krav på 34.462,70 kr. 

Aftaleseddel 104 vedrører et krav på 39.000 kr. ekskl. moms vedrørende ændret afgrænsning af område for molokker. Det er ikke alene ved den af UE2-Successor afgivne forklaring godtgjort, at arbejdet, der angiveligt skulle have fundet sted i foråret 2014, skulle være forårsaget af manglende koordinering fra HE’s side. Kravet tages derfor ikke til følge.

Aftaleseddel 108 vedrører ligesom aftaleseddel 99 og 107 kantfyldning. Da kravet må antages at være udført kort tid forud for konkursen, er der ikke udvist passivitet fra UE2’s side. Herefter og af de grunde, som er anført vedrørende aftaleseddel 99, tages kravet på 51.840 kr. til følge.

Da det ikke alene ved UE2-Successors forklaring er godtgjort, at der har været et sådan ekstraordinært antal tegningsændringer, der har medført arbejde for UE2 ud over det forventelige, tages kravet i henhold til aftaleseddel 109 på 57.375 kr. ikke til følge.

Der er ikke på baggrund af den fremlagte korrespondance eller de fremlagte mødereferater grundlag for at antage, at der forelå forhold, der berettigede UE2 til tidsfristforlængelse. UE2 ses da heller ikke at have anmodet om dette, og der er på denne baggrund ikke grundlag for alene efter UE2-Successors forklaring at tage UE2-Successors krav i henhold til aftaleseddel 111 om godtgørelse på 315.713 kr. for forlænget byggeperiode til følge.

Kravet ifølge aftaleseddel 112 på 52.900 kr. vedrører luftafkastbrønde fra tørretumbler. Aftalesedlen er udstedt den 19. marts 2015, dvs. ca. tre uger efter konkursen. HE har bestridt, at arbejdet, der ikke ses at være bestilt eller godkendt, overhovedet er udført. Voldgiftsretten finder det ikke alene ved UE2-Successors forklaring godtgjort, at det omtalte arbejde er udført, og kravet tages derfor ikke til følge.

Aftaleseddel 113 vedrører et krav på 38.150 kr. ekskl. moms for baldakinafvanding. Aftalesedlen er fremsendt den 19. marts 2015, og HE har bestridt, at UE2 har udført arbejde ud over det, som er medtaget i opmålingen på jord- og kloakentreprisen, da arbejdet ved blok 11 og 12 blev lavet som almindelige kloakledninger til nærmeste brønd. Arbejdet var ikke varslet som ekstraarbejde, og UE2-Successor har ikke alene ved sin forklaring godtgjort, at der er tale om et ekstraarbejde, som kan kræves honoreret. Kravet tages derfor ikke til følge.

Aftaleseddel 117, der er fremsendt den 19. marts 2015, vedrører arbejde med afhugning af betonkant, der angiveligt skulle være udført i april-juni 2014. Arbejdet ses ikke at være aftalt eller i øvrigt varslet på forhånd, og der er ikke fremlagt skriftligt materiale, der dokumenterer kravet. Kravets berettigelse er herefter ikke godtgjort alene ved den af UE2-Successor afgivne forklaring og tages derfor ikke til følge.

Aftaleseddel 118, der er dateret den 25. februar 2015 og faktureret samme dag, omhandler mer-/mindreforbrug af asfalt. Kravet synes at være baseret på fakturaer fra … for arbejde udført i juni 2014. Kravet ses ikke at være varslet tidligere, og voldgiftsretten finder ikke, at kravet er tilstrækkeligt dokumenteret ved det fremlagte materiale og den af UE2-Successor afgivne forklaring. Kravet tages derfor ikke til følge.

Der er efter det fremlagte skriftlige materiale ikke grundlag for at fastslå, at det har været nødvendigt at foretage flere anstillinger, end UE2 kunne forvente, af grunde, som kan lægges HE til last. Kravet i henhold til aftaleseddel 120, der er dateret den 19. marts 2015, tages derfor ikke til følge.

Aftaleseddel 122, der er dateret den 19. marts 2015 og faktureret den 25. februar 2015, omfatter en samling forskellige poster »…alle de småting vi har udført i forløbet som det er praktisk at samle på et regneark…«. Det bemærkes herved, at de enkelte krav må undergives de betingelser, der gælder for at anerkende ekstraabejde. Det lægges samlet til grund, at de enkelte krav ikke er præsenteret for HE forud for konkursens indtræden, og det er ikke alene ved UE2-Successors forklaring godtgjort, at der er tale om arbejder, som dels har været ud over kontraktarbejderne, dels er aftalt udført eller har været nødvendige for de samlede arbejders færdiggørelse.

Kravet i henhold til aftaleseddel 122 tages herefter ikke til følge.

Kravet omfattet af aftaleseddel 123, der er dateret den 19. marts 2015 og faktureret den 25. februar 2015, vedrører ekstraarbejde med dræn og ral omkring brønde. HE har bestridt, at det pågældende arbejde er udført, og det må påhvile UE2-Successor at godtgøre, at dette på trods heraf er tilfældet. Der er ikke fremlagt sædvanligt kvalitetssikringsmateriale eller andet skriftligt materiale, der kunne dokumentere arbejdets udførelse, og UE2-Successor har ikke løftet bevisbyrden alene ved sin partsforklaring. Kravet tages derfor ikke til følge.

Aftaleseddel 124, der er dateret den 19. marts 2015 og faktureret den 25. februar 2015, vedrører betaling af

10.372 kr. (nedsat fra 77.165,56 kr.) kr. for 982 m2 ekstra betonfliser. Det bemærkes herved, at arbejdet allerede var udført og faktureret under posten B1X.(40).008 Flisebelægning. Arbejdet var ifølge opgørelsen pr. 1. november 2014 udført og betalt på dette tidspunkt. Der er derfor ikke grundlag for 5 måneder senere at fremsætte er forhøjet krav vedrørende samme ydelse. Kravet tages derfor ikke til følge.

HE har bestridt, at det arbejde og de leverancer, som er omfattet af aftaleseddel 128, der er dateret den 19. marts 2015 og efter det oplyste ikke faktureret, er udført. Det må påhvile UE2-Successor at bevise, at UE2 har leveret de pågældende brønddæksler og foretaget den hævdede tilpasning. Der er ikke fremlagt dokumenter i sagen, der indeholder sådan dokumentation, og beviset er ikke ført alene ved UE2-Successors forklaring.

Kravet tages derfor ikke til følge.

Aftaleseddel 130, der er dateret den 19. marts 2015 og efter det oplyste ikke faktureret, vedrører tillæg til kloakarbejderne. UE2-Successor har mod HE’s bestridelse af, at der skulle være tale om arbejder, der går ud over kontraktarbejderne, ikke ført det fornødne bevis for sit krav, der derfor ikke tages til følge.

De af UE2-Successor rejste krav vedrørende ekstraarbejder tages herefter ud over det af HE anerkendte beløb på 1.816.557 kr. til følge med det forligte beløb på 133.860,87 kr. og herudover i alt (vedrørende aftalesedlerne 90, 99 og 108) 171.732,70 kr.

HE’s tillæg/fradrag 

I det beløb på 1.816.557 kr., som HE har anerkendt som ekstraarbejder, er der indregnet en række fradrag, hvorom der ikke for alle posters vedkommende er enighed mellem parterne. Den beløbsmæssigt væsentligste post, hvorom der ikke er enighed, er et beløb på 201.716 kr., som HE har fratrukket i relation til tvisten om aftaleseddel 85. Som anført under redegørelsen for denne post, har voldgiftsretten fundet, at UE2 ikke har ret til yderligere betaling vedrørende bortkørsel af jord. På denne baggrund findes HE’s modregning af beløbet på 201.716 kr. at være berettiget.

Det må påhvile HE at godtgøre, at der var UE2, der beskadigede et SBB-kabel. Et sådant bevis findes ikke at være ført, hvorfor fradragene på 1.551 kr. og 15.480 kr. ikke godkendes.

Efter indholdet af den korrespondance, der er fremlagt vedrørende selvrisikoen på forsikringsskaden på blok 10, er der ikke grundlag for at fastslå, at HE har haft en større udgift til selvrisiko end det beløb på 3.000 kr., som UE2-Successor har anerkendt. Det yderligere krav tages derfor ikke til følge.

HE sendte den 10. juli 2014 oversigter over den tid, HE’s pladsfolk havde brugt på at udføre arbejde for diverse underentreprenører. Denne mail blev bl.a. sendt til UE2, der ikke ses at have fremsat indsigelser. På denne baggrund godkendes fradraget på 6.005 kr. vedrørende post 58 i opgørelsen over tillæg og fradrag.

Da beløbene på 1.551 kr., 15.480 kr. og 25.182 kr. (28.182 kr. – 3.000 kr.) var fratrukket i HE’s opgørelse af ekstraarbejder, bliver den samlede post et tillæg til UE2-Successors krav på 42.213 kr. 

Færdiggørelse: 

Det er ubestridt, at der var en række arbejder, som ikke var udført eller ikke færdiggjort af UE2, da selskabet gik konkurs. HE har derfor ubestridt været berettiget til selv at udføre disse arbejder eller lade dem udføre af tredjemand. Det er også ubestridt, at HE kan kræve en berettiget merpris godtgjort af UE2, og at en sådan merpris således kan fratrækkes i det tilgodehavende, som UE2-Successor rejser under denne sag. UE2-

Successor har således anerkendt dele af de modkrav, som HE har rejst vedrørende færdiggørelse, men har bestridt visse af disse fuldstændig og for andre kravs vedkommende bestridt disse størrelsesmæssigt.

HE har generelt krævet et styringstillæg på 15 % for de arbejder, der har været forbundet med færdiggørelsen efter UE2’s konkurs. HE har til støtte herfor gjort gældende, at der er tale om et sædvanligt tillæg til afdækning af en hovedentreprenørs risiko i relation til underentreprenører samt omkostninger til administration mv.

Det bemærkes herved, at det må antages, at HE allerede i den pris, som bygherren har betalt, har indregnet et sædvanligt dækningsbidrag til dækning af HE’s risiko i relation til underentreprenører, herunder UE2, samt administration. Voldgiftsretten finder ikke, at der er godtgjort sådanne omstændigheder, at der nu er grundlag for ud over dette dækningsbidrag at kræve yderligere 15 %, og denne del af kravene tages derfor ikke til følge.

HE har rejst et krav på 575.718,03 kr. eksklusive moms vedrørende udlægning af asfaltslidlag. Beløbet er opgjort som forskellen mellem den pris, UE2 kunne have krævet for arbejdet i henhold til prislisten, og det beløb på 1.077.952,25 kr., som HE efterfølgende måtte betale til … med tillæg af 15 % styringstillæg. Som anført ovenfor finder voldgiftsretten ikke grundlag for at tillægge et styringstillæg. Det fremgår også, at beløbet indeholder diverse tillægsydelser på grund af merforbrug/opretning, da underlaget ikke var udlagt i rigtig højde. Voldgiftsretten finder ikke, at det mod UE2-Successors bestridelse er godtgjort, at det af UE2 udførte arbejde var mangelfuldt på en måde, der kunne berettige til sådanne tillæg. HE har således ikke ført noget bevis for sådanne mangler, herunder i form af syn og skøn.

Det fremgår af de fremlagte fakturaer, at HE har fået udført 9.111 m2 slidlag granit med lysit a 80 kr. pr. m2 og 1.863 m2 slidlag med granit af 92 kr. pr. m2. Der var med UE2 aftalt en fælles pris på 60,50 kr. pr. m2. På denne baggrund, og da der ikke er grundlag for at anse den pris, som HE har betalt … for arbejderne for ubillig, kan kravet opgøres til 236.349 kr. HE er herefter berettiget til at modregne dette krav.

HE har fremsat et modkrav på 90.774 kr. vedrørende udførelse af asfalttoppe på Multipladsen. Kravet udgøres af forskellen mellem … faktura af 30. juni 2015 stor 271.765 eksklusive moms for det udførte arbejde med tillæg af et syringstillæg på 15 % og det beløb på 221.755,93 kr., som arbejdet er opført til i prislisten. Da der som anført ovenfor ikke er grundlag for at kræve et styringstillæg, og da det ikke af UE2-Successor er godtgjort, at der er udført arbejde ud over det, som er anført i prislisten som den aftalte pris mellem HE og UE2, kan HE modregne 50.009,07 kr. på dette punkt.

HE har rejst et modregningskrav på 79.466 kr. vedrørende gummibelægning på legeplads og Multiplads. Kravet er opgjort ud fra det af … fakturerede beløb på 142.650 kr. med tillæg af 15 % styringstillæg og med fradrag af det beløb på 84.582,30 kr., som UE2 kunne kræve baseret på den aftalte m2 pris på 427 kr. og et af HE i stadeopgørelsen opmålt areal på 198,09 m2. Da voldgiftsretten af de ovenfor anførte grunde lægger HE’s stadeopgørelse til grund, og da der ikke er grundlag for at anerkende et styringstillæg, kan modkravet opgøres til 58.067,70 kr.

Modkravet, som HE har rejst vedrørende dekoration på Multipladsen, er opgjort til 86.266 kr., hvoraf 116.575 kr. udgør det beløb, som HE har betalt til …, med tillæg af styringstillæg og med fradrag af det beløb på. 47.795 kr., som UE2 kunne have krævet for arbejdet baseret på HE’s optælling af antallet af dekorationer i stadeopgørelsen. Da voldgiftsretten af de ovenfor anførte grunde lægger HE’s stadeopgørelse til grund, og da der ikke er grundlag for at anerkende et styringstillæg, kan modkravet opgøres til 68.780 kr., hvorfra dog skal trækkes 1.500 kr. vedrørende gule trekanter, der af HE er anerkendt som ekstraarbejde. Modkravet medtages derfor i opgørelsen med 67.280 kr.

Af de samme grunde kan kravet vedrørende opstribning af P-båse opgøres som den af HE afholdte udgift på 30.460 kr. med fradrag af det beløb, UE2 kunne have krævet for arbejdet, på 11.400 kr., dvs. 19.060 kr.

Da HE har fået arbejdet med vedligehold indtil etårsgennemgangen udført for et mindre beløb, end det, der var aftalt med UE2, og da der ikke er grundlag for at kræve et styringstillæg, har HE ikke noget krav vedrørende denne post.

HE har afholdt en samlet udgift på 162.586 kr. til … samt egen udgift på 7.297 kr. til indkøb og montering af 20 betonplinte. Det fremgår af aftalen med UE2, at UE2 skulle levere og montere betonplintene til en pris a 8.000 kr. pr. stk., dvs. en samlet pris på 160.000 kr. På denne baggrund, og da der ikke er grundlag for at kræve styringstillæg, og da UE2-Successor ikke har godtgjort, at prisen er ubillig, tages modkravet til følge med 9.883 kr.

HE’s samlede modkrav vedrørende færdiggørelse, inklusive den forligte del på 40.798 kr., kan herefter opgøres til 481.446,77 kr.

Mangler:

HE har opgjort et samlet modkrav på 1.267.397,23 kr. vedrørende mangler ved det af UE2 udførte arbejde. UE2- Successor har heraf, inklusive de krav på i alt 53.694, som er forligt under voldgiftssagen, anerkendt mangler for 119.649,65 kr.

Det fremgår af den korrespondance, som HE havde med kurator, advokat Torben Krath, at HE gjorde en række mangler gældende, herunder vedrørende udskiftning af bund og bærelag på Multipladsen og ved blok 18.

Kurator henviste bl.a. i mails af 20. marts 2015 HE til at dokumentere kravet på sædvanlig vis ved syn og skøn, og det kan ikke efter korrespondancen lægges til grund, at dette blev frafaldet fra kurators side. På denne baggrund er det i mangel af syn og skøn vedrørende de påberåbte mangler ikke ved de fremlagte bilag og de afgivne forklaringer godtgjort, at UE2’s arbejde var behæftet med mangler ud over det anerkendte omfang. HE’s krav vedrørende udgifter til udbedring af de påberåbte mangler kan derfor ikke tages til følge ud over det anerkendt beløb på 119.649,65 kr.

Samlet opgørelse:

UE2-Successors samlede krav kan herefter opgøres som følger, idet det bemærkes, at opgørelsen, herunder i relation til moms, er lavet på baggrund af den opgørelsesmetode, som parterne har valgt i deres respektive opgørelser:

Kontraktarbejder ifølge HE                                                                                                                                    10.662.356,00  kr.

Forligte kontraktarbejder                                                                                                                                                 94.420,00  kr.

Yderligere kontraktarbejder                                                                                                                                            66.950,00  kr.

Ekstraarbejder ifølge HE                                                                                                                                           1.816.557,00  kr.

Forligte ekstraarbejder                                                                                                                                                   133.860,87  kr.

Yderligere ekstraarbejder                                                                                                                                              171.732,70  kr.

Fradrag/tillæg diverse                                                                                                                                                     42.213,00  kr.

Fradrag  færdiggørelsesarbejder                                                                                                                                  – 440.648,77 kr.

Fradrag  forligte  færdiggørelsesarbejder                                                                                                                      – 40.798,00 kr.

Fradrag  anerkendte og  forligte mangler                                                                                                                  – 119.649,65 kr.

I alt                                                                                                                                                                            12.386.993,15 kr.

Betalt af HE                                                                                                                                                              10.934.475,00 kr.

UE2 Successor samlede krav eksklusive moms kr.                                                                                                  1.452.518,15

Tillæg af moms                                                                                                                                                              363.129,53  kr.

I alt                                                                                                                                                                              1.815.647,68 kr.

HE skal således betale 1.815.647,68 kr. til UE2-Successor.

Der findes ikke at være grundlag for at kræve beløbet forrentet forud for sagens anlæg. Det bemærkes herved, at det ikke kan anses for godtgjort, at UE2 løbende samtidig med fakturering fremsendte tilstrækkelig dokumentation til, at HE havde mulighed for at bedømme kravene, eller at dette skete i den periode, der forløb frem til, at fordringen blev overdraget til UE2-Successor umiddelbart forud for voldgiftssagens anlæg.

Efter sagens forløb og udfald forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt. Det bemærkes herved, at der ved omkostningsafgørelsen er lagt vægt på, at UE2-Successor alene har fået medhold i ca. en tredjedel af det rejste krav, samt at sagen to gange har måttet omberammes ganske kort forud for de berammede tidspunkter for hovedforhandling af grunde, som omkostningsmæssigt må komme UE2-Successor til last.

Thi bestemmes

Indklagede, HE, skal til klageren, UE2-Successor, betale 1.815.647,68 kr. med procesrente fra den 17. oktober 2017.

I sagsomkostninger skal klageren til indklagede betale 150.000 kr.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales klageren med ¾ og af indklagede med ¼ efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.

Dog skal klageren betale omberammelsesafgift for to hovedforhandlinger, der blev aflyst på grund af klagerens forhold. [Note i]