(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2022.30.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo september 2020, og vedrører en tvist mellem en bygherre og en totalentreprenør om bl.a. forsinkelse, mangler, betaling for udført ekstraarbejde og nedskrivning af garanti.

En bygherre (BH) og en totalentreprenør (TE) indgik i 2016 en aftale om opførelse af en isoleret genoptræningshal. Der opstod senere i forløbet uenighed om, hvorvidt TE kunne siges at være forsinket, hvorvidt der var konstateret flere mangler og hvorvidt TE’s garanti skulle nedskrives til 2%.

TE nedlagde påstand om, at BH skulle betale ca. 1.500.000 kr. til TE samt anerkende, at TE’s garanti skulle nedskrives til 2%. Heroverfor nedlagde BH selvstændig påstand om betaling af ca. 1.500.000 kr.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten fastslog indledningsvist, at der var tale om en aftale om totalentreprise. Dette nåede voldgiftsretten frem til på baggrund af de adskillige henvisninger til ABT 93, der fremgik af parternes aftale.

Voldgiftsretten fastslog herefter, at TE var berettiget til betaling for flytning af en indkørsel, da der var tale om et arbejde, der var nødvendiggjort af BH’s ændringer.

For så vidt angår den omtvistede forsinkelse fandt voldgiftsretten ikke, at der forelå forsinkelse, da BH flyttede ind i nybyggeriet samme dag, som TE’s arbejde var færdiggjort.

BH fik delvist medhold i sine krav som følge af mangler. BH fik dog ikke medhold i visse krav, da aftalegrundlaget indeholdt begrænsede beskrivelser for så vidt angik specifikke ydelser. Manglende opfyldelse af bygherres ønsker kunne derfor ikke komme TE til last. Bygherre fik ligeledes ikke medhold i sine krav vedrørende gulvbelægningen, da der var tale om en bygherreleverance og det på baggrund af forklaringerne måtte lægges til grund, at TE ikke var orienteret om bygherres valg af gulvbelægning. TE var derfor ikke bekendt med, at valget af fastgørelsesmetode kunne få betydning.

Som følge af de konstateret mangler fandt voldgiftsretten, at TE’s garanti ikke skulle nedskrives.

TE endte med at få delvist medhold i sine krav på ca. 630.000 kr.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Kendelsen illustrerer ganske fint, at der er mulighed for at opnå betaling for nødvendige ekstraarbejder samt hvilken rolle bygherreleverancer og begrænsede beskrivelser i aftalegrundlaget har for konstateringen af mangler.

Herudover viser kendelsen samtidig også sammenhængen mellem konstateringen af mangler og manglende mulighed for at nedskrive entreprenørgarantien.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB2022.438 / Sag nr. C-15370

#ugensdom #entrepriseret #fradrag

 

-0O0-

 

Totalentreprenør TE (advokat Ronny Herman Wisholm) mod Bygherre BH (advokat Ole Bernt Hasling)
Voldgiftsnævnet

1. Indledning
Mellem klageren, totalentreprenør TE, herefter TE, og indklagede, bygherre BH, herefter BH, er der opstået en tvist om krav om betaling for kontrakts- og ekstraarbejder udført i forbindelse med opførelse af en isoleret genoptræningshal beliggende i ….

I den anledning har Voldgiftsnævnet nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af arkitekt Gitte Kilsgaard Hoff, direktør, akademiingeniør Niels Anker Jørgensen og landsdommer Tuk Bagger, med sidstnævnte som formand.

2. Påstande og hovedforhandling
Klageren, TE, har nedlagt påstand om, at indklagede, BH, tilpligtes til TE at betale 1.544.823,25 kr. med tillæg af procesrenter fra 3. juli 2017, og at BH tilpligtes at anerkende, at den af TE over for BH stillede entreprenørgaranti –

garanti nr. … af 8. juni 2016 – nedskrives til 2 %.

Over for BH’s selvstændige påstand har TE nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et af voldgiftsretten fastsat mindre beløb end det af BH påståede.

BH har nedlagt påstand om frifindelse og selvstændig påstand om, at TE tilpligtes til BH at betale kr. 1.427.345,00 med sædvanlig procesrente fra 3. juni 2019.

Hovedforhandling har fundet sted den 9. september 2020 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden sagsfremstilling og uden gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Kort sagsfremstilling
Parterne indgik den 10. april 2016 en aftale om opførelse af en »isoleret genoptræningshal beliggende ….« Af aftalen, der fremtræder som en ordrebekræftelse udfærdiget af TE, fremgår blandt andet følgende:

»Etageadskillelse:

Let etageadskillelse af 45×295 mm. cc. 300 mm. Incl. gulvspunplade, 13 mm. lydgips, isolering 22×95 mm. forskalling, 13 mm. gipsplade. Ubeskyttet stål brandbeklædes. Der udføres nedhængt loft af Rockfon Tropic A24 600x600x15mm. incl. synligt montagesystem.

Trappe/gelænder:

Trappe til indskudt dæk, bredde 100 cm. Reposlængde 100 cm. …

Ventilationsarbejde:

VEO1 – div. behandlingsrum, motion, bad/omklædning mv. max. ydelse I/U=4000 m3/h. VAV …
VEO2 – Hal, max. ydelse I/U=7500 m3/h – CAV. – ca. Luftskifte 1 gang pr. time. …

Øvrigt:

Tegninger og spærberegninger til myndighedsbehandling. TE er evt. også behjælpelig med afsætning af grunden. Alle dimensioner, antal samt opfyldelse af samtlige lov krav mm (ABT93) er TE’s ansvar.

Der indrettes 2×75 m2 rum på indskudt etage, komplet med vægge, døre, belysning, ventilation og malerarbejde mm. Arbejdet udføres umiddelbart efter ibrugtagningstilladelsen. Iht. tegning skitse 2 fra … af 13.03.2016.

Betaling iht. ABT93:

Iht. ABT93 fremsendes a’conto én gang pr. måned for leverede materialer og udført arbejde.

Sikkerhedsstillelse:

TE stiller en garanti på 10 % af entreprisesummen ved aflevering og herefter følges ABT93 regler.

Nedenstående dokumenter er herefter gældende i nævnte prioritetsorden:

1. Denne ordrebekræftelse.

2. Tegninger iht. tegningsliste af 16.03.2016

3. ABT 93.«

Parterne er enige om, at denne ordrebekræftelse, der er underskrevet af begge parter, udgør kontraktsgrundlaget.

Skønsmand Jens Otto Christiansen har besvaret spørgsmål 1.1 og A i en skønserklæring af 16. marts 2018 således:

»1: Ventilation:

Spørgsmål 1.1.

I stueetage, rum 2, er luftskiftet sat til 4 x luftskifte/time. I henhold til indhentede beregninger, bilag R, skal det være 8.

Skønsmanden anmodes om at vurdere, hvad luftskiftet pr. time bør være i et motionsrum som det pågældende.

Såfremt luftskiftet bør være en anden værdi end 4 pr. time, spørges, hvilke tiltag, der skal tages for at etablere korrekt ventilation/luftskifte i rum 2. Skønsmanden bedes vurdere de dermed forbundne omkostninger.

Såfremt beslutningen om at ændre til andet luftskifte end 4 x luftskifte/time var truffet inden udførelse af ventilationsanlægget, spørges, hvilken merpris der datidigt ville have været forbundet med en ændring af anlægget fra 4 x luftskifte/time til det luftskifte skønsmanden ovenfor er kommet frem til?

Svar:

Der er foretaget en gennemgang af de indhentede oplysninger i bilag R. Med udgangspunkt i de forudsætninger, der ligger til grund for vurderingerne kan skønsmanden tilslutte sig, at luftskiftet bør være ca. 8 h … [i minus første]. (940 m3/h). Erfaringstal angiver en volumenstrøm på 5-6 l/s.m2. (850-1015 m3/h)

På baggrund af besigtigelsen og det fremlagte materiale vurderes det, at ventilationsrummet er tilstrækkeligt stort til at rumme en udbygning.

Der vurderes 2 muligheder:

1. Eksisterende »lille« ventilationsanlæg udskiftes og erstattes med større der også kan betjene rum 2 i stueetagen og rum 1 på 1. sal.

2. Der etableres nyt ventilationsanlæg, der betjener rum 2 i stueetagen og rum 1 på 1. sal.

I begge tilfælde vurderes det, at luftindtag og luftafkast skal forøges.

Hvilken af de to muligheder der er mest fordelagtig, såvel i forbindelse med anlæg som drift, må bero på en nærmere opmåling og beregning af ventilationsentreprenør.

Det vurderes, at omkostninger forbundet hermed vil udgøre i størrelsesorden kr. 400.000,- ekskl. moms.

Såfremt beslutningen var truffet forinden udførelsen vurderes det, at omkostningerne ville have været kr. 250.000,- ekskl. moms.

Spørgsmål A. tillæg til indklagedes spørgsmål 1.1

Skønsmanden anmodes om at oplyse, hvad luftskiftet pr. time bør være i den i sagen omhandlede ejendoms stueetage, såfremt det lægges til grund, at stueetagen er opdelt, således at halvdelen af arealet skal anvendes til fysioterapi/lægeafdeling og den anden halvdel til gen-optræningshal.

Svar:

Ud fra bilag D vurderes det, at stueetagens samlede areal er, modul 1-15 (62 m.) x modul AB (30 m.) i alt 1.860 m2.

Fysioterapi/lægeafdeling med tilhørende birum 930 m2 lofthøjde = 2,5 m.

Da den endelige fordeling/indretning af rummene, herunder belastning fra apparatur, redskaber m.v. ikke er kendt vil en vurdering af et luftskifte være behæftet med stor usikkerhed. Overordnet vurderes luftskiftet til 4-6 h … [i minus første].

Genoptræningshal 930 m2 lofthøjde – 7,5 m.

Den endelige udnyttelse er ikke kendt, men det vurderes, at luftskiftet i en genoptræningshal vil være 1-1,3 h [i minus første].«

4. Forklaringer
A (fra TE), C (fra BH), D (fra BH), … og … har afgivet forklaring under hovedforhandlingen, og skønsmændene Kim Olsson og Jens Otto Christiansen er blevet afhjemlet.

5. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
Parterne har samstemmende forklaret, at de forud for indgåelsen af entrepriseaftalen havde en række møder, hvor de »talte sig ind på hinanden«. Entrepriseaftalen, der er udfærdiget af TE, henviser adskillige steder til ABT 93, og det fremgår af aftalen og af de afgivne forklaringer, at TE havde ansvaret for projekteringen og i et vist omfang for indhentelse af myndighedsgodkendelser. Voldgiftsretten lægger derfor til grund, at den indgåede aftale er en aftale om totalentreprise.

Vedrørende TE’s krav:

Der er enighed mellem parterne om, at TE har krav på betaling af fakturaerne nr. 5646 og 5784. Faktura 5785 er delvist anerkendt af BH. BH’s indsigelser og opfordringer til dokumentation er ikke nærmere imødegået af TE, hvorfor kravet tages til følge med det anerkendte beløb. Da der er udstedt fakturaer, har TE tillige krav på betaling af moms, således at TE’s krav vedrørende fakturaerne tages til følge med 1.391.437,50 kr.

Flytning af indkørslen mod vest var nødvendiggjort af BH’s ændringer i belægningsarbejdet og iværksat af BH. A fra TE har forklaret, at han fik besked af BH’s projektleder, D, om at fakturere arbejdet til naboen N, men at N har afvist at betale. TE’s krav på betaling af 61.000 kr. inkl. moms tages herefter til følge.

Vedrørende BH’s krav:

Ad forsinkelse

Parterne er enige om, at TE mod betaling opnåede forlængelse af tidsfristen til 18. november 2016. A fra TE, har forklaret, at TE’s arbejde var færdiggjort den 19. november 2016, og C fra BH, har forklaret, at han flyttede ud af sine hidtidige lokaler og ind i nybyggeriet den 19. november 2016 og afholdt reception i lokalerne den 9. december 2016. Der er herefter ikke grundlag for at tage BH’s krav vedrørende forsinkelse i 20 dage til følge.

Ad ventilation

A fra TE har forklaret, at han om anvendelsen i stueetagen forstod, at der skulle være fysioterapi og læge, og at der på det indskudte plan skulle være et kontorlokale. Bygherren, C, har forklaret, at han ønskede at sundhedshus, hvor der var plads til både træning, genoptræning og fysioterapi. Om anvendelsen af lokalerne generelt er i parternes aftale anført, at lokalerne skulle indrettes til »isoleret genoptræningshal«. Skønsmanden har i sin besvarelse af spørgsmål A i skønserklæring af 16. marts 2018 og under afhjemlingen oplyst, at den udførte ventilation i stueetagen ville være tilstrækkelig, hvis det lægges til grund, at stueetagen var opdelt, således at halvdelen af arealet skulle anvendes til fysioterapi/lægeafdeling og den anden halvdel til genoptræningshal.

Voldgiftsretten finder, at A (fra TE), der ikke blev oplyst om den faktiske anvendelse af rummene, hverken i stueetagen eller på det indskudte plan før ved syns- og skønsforretningen, ud fra den begrænsede beskrivelse i aftalegrundlaget som forklaret kunne gå ud fra en anvendelse såvel i stueetagen som på det indskudte dæk, hvorefter den udførte ventilation i stueetagen var tilstrækkelig. Herefter ville tilsvarende ventilation på det indskudte plan ligeledes være tilstrækkelig. Da ventilation imidlertid ikke er udført på det indskudte plan, er BH berettiget til et fradrag i entreprisesummen, der skønsmæssigt fastsættes til 150.000 kr.

Ad brandforhold

Arbejderne vedrørende brandsikring såvel på andet end dæk som i dæk var nødvendigt arbejde, som TE ikke har udført. Kravet vedrørende »Brand (andet end dæk)« tages til følge med de krævede 150.000 kr., mens kravet vedrørende »Brandforhold dæk inkl. trin-/luftlyd« alene tages til følge med et beløb, der i forhold til arealet fastsættes skønsmæssigt til 300.000 kr.

Ad etagedæk

Med den oven for beskrevne med rette forudsatte anvendelse af det indskudte dæk er der ikke grundlag for at tage kravet vedrørende egensvingninger på 425.000 kr. til følge.

Ad mangler

For så vidt angår BH’s to krav vedrørende »Buler i gulv« og »Bulker i gulv« bemærkes, at gulvbelægningen var bygherreleverance, og at det efter forklaringerne må lægges til grund, at TE ikke var orienteret om bygherres valg af

gulvbelægning og derfor ikke var bekendt med, at valget af fastgørelsesmetode i form af søm frem for f.eks. skruer
– som foreslået af skønsmanden under afhjemlingen – kunne få betydning. Disse krav tages derfor ikke til følge.

For så vidt angår BH’s krav på »Styring 10 %« bemærkes, at styring må anses for omfattet af skønsmandens prissætning. Denne del af kravet vedrørende mangler tages derfor heller ikke til følge.

For så vidt angår de øvrige mangelskrav anses den del, der er omtalt i den supplerende skønserklæring af 4. november 2019 for godtgjort. Da de krav, der ikke er godtgjort ved skønserklæringer, alene er medtaget i BH’s opgørelse i det anerkendte omfang, tages kravet vedrørende de øvrige mangler til følge.

Vedrørende garantien:

Da der, jf. skønserklæringen og som anført oven for fortsat er mangler ved byggeriet, tages TE’s påstand vedrørende nedskrivning af garantien ikke til følge.

Vedrørende sagsomkostninger:

Efter sagens forløb og udfald forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt.

Thi bestemmes
Indklagede, BH, skal til klageren, TE, betale 631.487,50 kr. inkl. moms med procesrente fra den 3. juli 2018. TE’ påstand vedrørende nedskrivning af garanti nr. … af 8. juni 2016 til 2 % tages ikke til følge.
I sagsomkostninger skal BH til TE betale delvise sagsomkostninger med 100.000 kr.

Den samlede udgift til syn og skøn skal endeligt bæres af TE med 1/3 og BH med 2/3.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales med 1/3 af TE og med 2/3 af BH efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.