(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio 2019, og vedrører en bygherre som af voldgiftsretten ikke fandtes at være berettiget til dagbøder på grund af entreprenørens forsinkelse. Voldgiftsretten lagde afgørende vægt på, at bygherren ikke havde foretaget korrekt varsling af dagbøderne, og derfor kunne de ikke gøres gældende overfor entreprenøren.

En bygherre (BH) indgik en entreprisekontrakt angående et jord-, kloak- og belægningsarbejde med en entreprenør (E) d. 11. oktober 2016. Arbejdet skulle ifølge kontrakten foregå i løbet af 14 uger med start i uge 39, 2016. Arbejdet skulle ifølge kontrakten afsluttes d. 31. december 2016.

I entreprisekontrakten vedtog parterne AB 92, og BH tilføjede hertil i § 25, at E skulle betale en bod, hvis de fastlagte tidsfrister i kontrakten blev overskredet. Denne bod skulle gælde for hver påbegyndte arbejdsdag. Til samme bestemmelse tilføjede BH endvidere, at tilsynet skulle stå for at foretage opgørelse over forsinkelser, og at registreringen af forsinkelser skulle fremgå af byggemødereferater.

E begyndte arbejdet som planlagt i uge 39, 2016, men blev kort tid efter opstart nødsaget til at stoppe arbejdet midlertidigt. Dette midlertidige arbejdsstop var en følge af forhold, der ikke skyldtes E. Af mødereferaterne fremgik, at forsinkelserne skyldtes problemer med et myndighedsprojekt angående stisystemer i området, anlægning af en jernpladevej, vandpumpning, og derudover uforudsete og ukendte jordbundsforhold og drænledninger.

E kunne først begynde arbejdet igen i uge 46, 2016. E fremsendte herefter d. 10. november 2016 en revideret tidsplan til BH, hvori det blev angivet, at aflevering først kunne ske d. 1. april. 2017. BH ville ikke godkende denne tidsplan, og tidsplanen blev derefter diskuteret på flere byggemøder.

D. 25. april 2017 blev endnu et byggemøde afholdt. Af mødereferatet fremgik, at BH på dette tidspunkt ikke længere mente, at tidsfristen var overholdt, og at der på den baggrund blev varslet dagbøder på projektet. Derudover kunne det af byggemødereferatet udledes, at der blev planlagt afholdelse af et møde mellem E og BH angående overskridelse af tidsplanen. Dette møde fandt dog aldrig sted.

D. 4. oktober 2017 afleverede E arbejdet og krævede den resterende sum for arbejdet på næsten 400.000 kr. BH krævede derimod betaling af dagbøder for 98 dage på i alt knap 1,1 mio. kr.

Der indledtes herefter en voldgiftssag, hvor E påstod, at BH skulle betale de knap 400.000 kr., hvortil BH påstod frifindelse.

Derudover påstod BH, at E skulle betale ca. 690.000 kr., som udgjorde dagbøder på 1,1 mio., fratrukket skylden til E for den resterende sum for arbejdet.

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten lagde stor vægt på, at for at BH kunne gøre et krav om dagbøder gældende overfor E, skulle kravene til varsling af dagbøder være opfyldt. Voldgiftsretten fandt ikke at byggemødereferatet fra d. 25. april 2017 opfyldte kravene til varsling for dagbøder.

Som begrundelse angav voldgiftsretten, at i et varsel for dagbøder, skal det tydeligt fremgå fra hvilket tidspunkt dagboden beregnes. Eftersom det ud af mødereferatet ikke fremgik fra hvornår dagboden skulle beregnes, havde varslingen ikke formået, at få E til at færdiggøre arbejdet hurtigere. På den baggrund frifandt voldgiftsretten E for BH’s påstand om dagbøder.

Angående E’s påstand om betaling for udførelsen af den sidste del af arbejdet og betalingen herfor, fandt voldgiftsretten, at BH skulle betale E det skyldige beløb.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

I et forhold, mellem en bygherre og en entreprenør, har bygherren ikke sikret sin ret til dagbøder ved blot at tilføje i entreprisekontrakten, at der kan forekomme dagbøder, såfremt entreprenøren bliver forsinket i sit arbejde.

Bygherren skal, for at sikre sin ret til dagbøder, desuden reagere når forsinkelsen indtræder, og i den forbindelse med det samme fastsætte et bestemt tidspunkt, som tilkendegiver, hvornår dagboden beregnes fra. Det er derfor af afgørende betydning, om bygherren foretager denne varsling korrekt, for at kunne påberåbe sig dagbøder overfor entreprenøren.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2020.72 / Sag. Nr. C-14860

#ugensdom #entrepriseret #dagbøder

 

-oOo-

 

Kendelsen i fuld længde

Entreprenør E (advokat Christian Schlüter) mod Bygherre BH (advokat Lene Dinesen)

1. Indledning

Der er mellem klageren, entreprenør E (herefter E) og indklagede, bygherre BH (herefter BH) opstået tvist om dagbodskrav i forbindelse med udførelse af byggemodningsprojekt i … i form af jord-, kloak- og belægningsarbejder.

I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« med landsdommer Henrik Gunst Andersen som eneste voldgiftsdommer.

2. Påstande og hovedforhandling

E har nedlagt påstand om, at BH tilpligtes til E at betale principalt 397.101,25 kr., subsidiært 367.980,79 kr. og tertiært 193.258,03 kr. (alle beløb inkl. moms), alle med tillæg af procesrente fra den 21. december 2017, subsidiært fra sagens anlæg.

BH har nedlagt påstand om frifindelse og har til selvstændig afgørelse nedlagt påstand om, at E tilpligtes til BH at betale 690.061,75 kr. med tillæg af procesrente fra den 21. december 2017, subsidiært fra sagens anlæg.

E har påstået frifindelse i forhold til den selvstændige påstand nedlagt af BH.

E’s principale påstand fremkommer som summen af slutafregning ved to fakturaer fremsendt den 30. november 2017 med forfaldsdag den 21. december 2017.

BH’s påstand til selvstændig afgørelse udgør et dagbodskrav på 1.087.163 kr. med fradrag af skylden ifølge slutafregningen på 397.101,25 kr. (inkl. moms).

Hovedforhandling har fundet sted den 19. august 2019 i ….

Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af … (E), … (BH), … (E), C (rådgiver R) og … (forsyningsselskab F).

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Sagsfremstilling

Det er aftalt i entreprisekontrakten af 11. oktober 2016, at AB 92 med nærmere angivne tillæg og fravigelser er gældende, herunder AB 92 § 47 om at tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

Følgende bestemmelse er tilføjet til AB 92 § 25:

»Såfremt entreprenøren overskrider de fastlagte tidsfrister for entreprisen, jf. tidsplanen betaler entreprenøren en bod for hver påbegyndt arbejdsdag fristerne overskrides.

….

Opgørelsen af de konstaterede forsinkelser foretages af tilsynet, og registrering vil fremgå af byggemødereferaterne.«

Det er i entreprisekontrakten aftalt, at E’s arbejde skulle forløbe over 14 uger med påbegyndelse i uge 39 i 2016 og afsluttes den 31. december 2016. Arbejdet blev påbegyndt som planlagt, men som følge af forhold, der ikke kan tilregnes E, blev arbejdet standset umiddelbart efter igangsætning. E igangsatte arbejdet igen i uge 46 i 2016.

E fremsendte den 10. november 2016 en tidsplan, hvor afleveringstidspunktet var angivet til at være den 1. april 2017.

Af byggemødereferat fra den 16. november 2016 fremgår, at tidsplanen fra den 10. november 2016 ikke blev accepteret af BH. Endvidere var det anført, at »Ledningsejere kontaktes for udførelsestidspunktet og der udarbejdes en ny tidsplan sammen med entreprenøren.«

Der blev på byggemødet den 11. januar 2017 rykket for en ny tidsplan.

BH er enig i, at E har krav på tidsfristforlængelse som følge af den forsinkede igangsætning af arbejdet, således at arbejdet skulle være færdigt den 19. februar 2017 med tillæg af 9 vejrligsdage, som er omtalt i byggemødereferaterne.

Af byggemødereferatet fra den 8. februar 2017 fremgår, at »Ledningsejere kontaktes for udførelsestidspunktet og der udarbejdes en ny tidsplan sammen med entreprenøren. Der rykkes kraftig for denne tidsplan«.

E fremsendte den 10. februar 2017 en revideret tidsplan, hvor de væsentligste arbejder ville være færdige den 26. maj 2017. Af byggemødereferatet fra den 22. februar 2017 fremgår, at tidsplanen af 10. februar 2017 var modtaget, men at den endnu ikke var godkendt af ledningsejerne.

Af byggemødereferatet fra den 9. marts 2017 fremgår, at bygherren ønskede en tidsplan, der viser årsagen til forskydningen i tidsplanen.

Der blev den 10. april 2017 afholdt »Opstartsmøde med ledningsejere«, hvoraf fremgår, at opgravning til fjernvarme ville blive påbegyndt den 24. april med forventet anlægstid ca. 6 uger. Anlægstiden for el og fiber var forventet til at vare 3 uger med start den 2. maj 2017.

Det fremgår af byggemødereferaterne, at der under udførelsen af anlægsarbejdet opstod problemer med bl.a. »myndighedsprojekt« vedrørende udformning af stier i området, godkendelse af varmeplan, uforudsete jordbundsforhold, ukendte drænledninger i området, anlæg af jernpladeveje og vandpumpning.

I byggemødereferatet fra den 25. april 2017 er der tilført følgende i fortsættelse af teksten fra den 22. februar 2016 om tidsplan:

»Den kontraktlige tidsplan er langt overskredet og der er endnu ikke meddelt ønske om aflevering fra entreprenørens side. Derfor varsles der dagbøder på projektet. Det blev besluttet at afholde et møde med bygherre og E vedr. overskridelse af tidsplan da entreprenøren på intet tidspunkt har fremsat ønske om tidsfristforlængelse i forbindelse med ekstraarbejde eller vejrlig.«

Der blev ikke afholdt et møde med E og BH om forsinkelse af arbejdet, således som det var besluttet på byggemødet den 25. april 2017.

C fra R oplyste i en mail af 24. maj 2017 til BH, at der manglede skiltning, opstribning, græssåning og indmåling af kloakanlægget.

Der blev den 31. maj 2017 afholdt en teknisk gennemgang af projektet.

C (fra R) sendte den 18. september 2017 en mail til E, hvor det blev oplyst, at der var beregnet dagbod for 98 arbejdsdage, samt at BH stadig afventede en afleveringsdato.

Afleveringsforretning blev afholdt den 4. oktober 2017, hvor der ikke blev fundet væsentlige mangler.

4. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat

Voldgiftsretten finder, at det, der er anført i byggemødereferatet af 25. april 2017 om dagbodskrav, ikke opfylder kravet til en varsling af et sådant krav, da der ikke blev tilkendegivet et tidspunkt for, fra hvornår dagbod beregnedes. Varslingen har dermed ikke været egnet til at tilskynde E til at fremskynde færdiggørelsen af arbejdet.

BH er allerede som følge heraf ikke berettiget til at beregne sig dagbøder.

E’s principale betalingspåstand tages derfor til følge som nedenfor bestemt.

Efter sagens forløb og udfald, herunder at den oprindeligt berammede hovedforhandling blev aflyst dagen forinden som følge af E’s forhold, skal BH betale 70.000 kr. til E til dækning af udgiften til advokatbistand (ekskl. moms).

Efter sagens forløb og udfald forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt.