(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Denne kendelse er afsagt ultimo juni 2018 og vedrører ekstraarbejder og uberettiget ophævelse af en entreprise.

Hovedentreprenør (HE) afgav på baggrund af et hovedprojekt udarbejdet af en arkitekt (A) tilbud til en privat bygherre (HE) medio februar 2017. Tilbuddet angik renovering af BH’s kælder.

Hovedentrepriseaftalen blev indgået ultimo marts 2017 og for denne var AB 92 vedtaget med ændringer, herunder blandt andet med følgende tilføjelse til AB 92 § 14, stk. 4: ”Entreprenøren skal dokumentere opgørelser over eventuelle ekstraarbejder og dekorter gennem fremlæggelse af priskuranter, originale ugelister og arbejdssedler, akkordopgørelser samt fakturaer og lignende. Til ydelser fra underentreprenøren kan hovedentreprenøren som udgangspunkt beregne sit dækningsbidrag, der alt efter kompleksitet, større og risiko er maksimalt 5-10 %”.

Uden fagkyndig bistand valgte BH selv at være byggeleder. Under byggeriet opstod en række uforudsete omstændigheder. Det var som følge heraf nødvendigt at træffe hurtige beslutninger, eftersom manglende afklaring ville standse arbejdet. Parterne blev herefter uenige om ekstraarbejder, hvorefter HE medio maj 2017 standsede arbejdet på BH’s anmodning. Det lykkedes ikke parterne at finde en forligsmæssig løsning, hvorfor der blev udarbejdet staderapport ultimo juni 2017.

Voldgiftsretten

Indledningsvist lagde voldgiftsretten til grund, at der ikke forelå en situation som omtalt i AB 92 § 15, stk. 5 om uforudsete forhold, der medfører offentlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdets videreførelse eller gør denne urimelig byrdefuld for bygherren. Voldgiftsretten fandt derfor, at BH havde ophævet entreprisen uden gyldig grund. Til støtte herfor bemærkede voldgiftsretten, at beløbet for ekstraarbejderne ikke kunne begrunde en ophævelse. På denne baggrund fandt voldgiftsretten, at BH var  forpligtet til at erstatte HE’s mistede fortjeneste og ligeledes friholde HE for det tab, som UE kunne kræve betalt af HE. Herudover kunne HE’s avance på to udvalgte arbejder ikke nedsættes efter aftalelovens § 36, som påstået af BH. Samtidig afviste voldgiftsretten at nedsætte udgiften til byggepladsen som urimelig høj. Endeligt godtog voldgiftsretten de fleste af HE’s krav på betaling for ekstraarbejder, mens et par af dem blev nedsat.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

Det kan af afgørelsen udledes, at man som bygherre skal være påpasselig med at hæve en entreprise uden tilstrækkeligt grundlag. I nærværende situation var bygherren privat og havde formentlig ikke indgående kendskab til byggebranchen, hvorfor det må antages at bygherren med fordel kunne have rådført sig inden han hævede entreprisen. Samtidig er kendelsen et eksempel på en berettiget arbejdsstandsning.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere på https://nexusadvokater.dk/kurser/

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2018.834 / Sag nr. C-14497

 

-oOo-

 

Kendelsen i fuld længde

Hovedentreprenør E (advokat Marc Walther Hansen) mod Bygherre BH (advokat Philip Lönborg)

Indledning

Der er mellem klageren, hovedentreprenør HE A/S, herefter HE, og indklagede, BH, opstået tvist om betaling for kontraktarbejde, ekstraarbejder og erstatning for ophævelse af hovedentreprisen angående renovering af kælderen i BH’s ejendom i ….

I den anledning er der nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« med projekt- og byggeleder Ole Løbner Rosengreen, tømrermester Michael Simonsen og landsdommer Henrik Gunst Andersen, med sidstnævnte som formand.

Påstande og hovedforhandling

HE har nedlagt følgende påstande:

  1. BH tilpligtes til HE at betale 581.605,70 kr. med tillæg af moms af 122.120 kr. med tillæg af procesrente fra de enkelte fakturadatoer og aftalesedler samt renter for den øvrige del fra indgivelse af klageskrift den 16. oktober 2017.
  2. BH tilpligtes at etablere en sikkerhedsstillelse i overensstemmelse med AB 92 § 7 på 904.500 kr., alternativt 804.500 kr., svarende til 3 måneders gennemsnitsbetalinger.
  3. BH tilpligtes at anerkende, at hun ikke har været berettiget til at nedskrive den stillede sikkerhed med 310.399,25 kr.

BH har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagen er hovedforhandlet den 28. maj 2018 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.

Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af C (HE), BH, … (firma X A/S), og ….

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

Sagens omstændigheder

På baggrund af et hovedprojekt udarbejdet af arkitekt … afgav HE den 15. februar 2017 tilbud til BH på renovering af kælderen i ejendommen …. Parterne indgik den 24. marts 2017 en hovedentrepriseaftale med bestemmelse om, at bl.a. tilbuddet af 15. februar 2017, fællesbetingelser affattet af arkitekt …, entreprisebeskrivelser samt tegninger ifølge en tegningsliste af 5. december 2016 var en del af aftalegrundlaget. HE og BH skulle stille sikkerheder gennem bank eller lignende. Entreprisesummen var 1.299.200 kr., hvoraf tømrerentreprisen udgjorde 179.500 kr. (begge beløb ekskl. moms). Af fællesbetingelserne fremgår, at AB 92 er gældende med de ændringer, der følger af fællesbetingelserne, herunder følgende tilføjelse til § 14, stk. 4:

»Entreprenøren skal dokumentere opgørelser over eventuelle ekstraarbejder og dekorter gennem fremlæggelse af priskuranter, originale ugelister og arbejdssedler, akkordopgørelser samt fakturaer og lignende. Til ydelser fra underentreprenøren kan hovedentreprenøren som udgangspunkt beregne sit dækningsbidrag, der alt efter kompleksitet, størrelse og risiko er maksimalt 5-10 %.«

Der opstod under byggeriet uenighed mellem parterne om udførelsen af en række ekstraarbejder, og den 10. maj 2017 bekræftede HE i fortsættelse af et møde samme dag, at BH havde anmodet HE om øjeblikkeligt at standse arbejde. BH anmodede senere samme dag om, at arbejdet skulle genoptages. Der blev ikke udført arbejder den 11. maj 2017. HE anmodede i en e-mail af 15. maj 2017 om BH’s stillingtagen til flere forhold, som HE mente skulle afklares, før arbejdet kunne komme videre. Der blev ikke udført arbejder den 16. og 17. maj 2017 med henvisning til manglende afklaring. Det blev efter nedbrydningen af det eksisterende kældergulv konstateret, at der var opstigende grundvand, som måtte pumpes væk, for at der kunne etableres nyt kældergulv. BH’s advokat sendte den 29. maj 2017 en e-mail til HE om sagen, som HE besvarede samme dag. Bestræbelser på at finde en forligsmæssig løsning var forgæves, og den 16. juni 2017 meddelte BH gennem sin advokat til HE, at arbejdet skulle standses, idet der samtidig ville blive anmodet om stadeforretning.

Der er udarbejdet staderapport af 25. juni 2017 og en revideret opgørelse af 24. juli 2017 af …. på baggrund af en besigtigelse den 23. juni 2017.

HE’s påstand 1 fremkommer således:

Oprindeligt krav Betalt af bygherre Resterende krav
1. Udestående kontraktarbejder 436.245,00 kr. 415.300,00 kr. 20.945,00 kr.
2. Udestående ekstraarbejder 165.084,50 kr. 63.909,50 kr. 101.175,00 kr.
3. Erstatning for ophævelse 522.738,70 kr. 63.253,00 kr. 459.485,70 kr.
Total 1.124.068,20 kr. 542.462,50 kr. 581.605,70 kr.

Kravene under punkterne 1 og 2 er med tillæg af moms.

Voldgiftsrettens begrundelse og resultat

  1. Om kravet angående kontraktarbejder

Kravet omhandler udgiften til byggeplads, der i tilbudslisten for murerentreprisen under pkt. 12.9 er anført til at udgøre 70.000 kr. I stadeopgørelsen er det vurderet, at 75 % af udgiften var afholdt. BH har anført, at HE’s krav skal nedsættes med 20.000 kr. som følge af et væsentligt misforhold mellem det krævede beløb og de faktiske udgifter til byggeplads, hvilket er søgt dokumenteret ved prisoplysninger for leje af skurvogn hos en udlejer, der annoncerer på internettet.

Voldgiftsretten finder, at der ikke er grundlag for at nedsætte prisen for byggeplads, da denne er aftalt mellem parterne og ikke er urimelig høj, når også henses til, at udgiften dækker andre ydelser end opstilling af skurvogn. BH skal derfor betale 20.945 kr. (ekskl. moms).

  1. Om kravene angående ekstraarbejder

Aftaleseddel 1

BH har underskrevet aftalesedlen, der hovedsageligt omhandler miljøsanering. Arbejdet er udført af … nedrivning, der har afkrævet HE 35.500 kr. (ekskl. moms) for arbejdet.

I overensstemmelse med bestemmelsen i fællesbetingelserne om fakturering for arbejder udført af underentreprenører kan HE beregne sig et tillæg til underentreprenørens pris på maksimalt 10 %, hvilket indebærer, at HE’s krav skal nedsættes med 11.950 kr. (ekskl. moms) som påstået af BH.

Aftaleseddel 2

Voldgiftsretten lægger til grund, at parterne er enige om, at der skal regnes 1.285 kr. (ekskl. moms) BH til gode.

Aftaleseddel 3

Aftalesedlen omhandler PCB-sanering af flydespartel, der ifølge en e-mail af 25. april 2017 fra HE til BH var et arbejde, som … nedrivning ville udføre for 7.320 kr. (ekskl. moms) med tillæg af 10 % i administrationsgebyr.

Voldgiftsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at arbejdet er udført, hvorfor HE er berettiget til betaling herfor med den pris, som fremgik af tilbuddet med tillæg af administrationsgebyr, hvilket BH har accepteret ved sin underskrift på aftalesedlen.

BH har derfor ikke krav på tilbagebetaling af 8.052 kr. (ekskl. moms).

Aftaleseddel 7

Aftalesedlen omhandler afhugning samt afrensning af fundament i kælderen. Af udbudsmaterialet fremgår i relation til murerentreprisen (punkt 12.4), at »Der ophugges gulv som vist på nedrivningsplan, der hugges tæt til eksisterende mur, så denne kan pudses glat med ekst. puds på kældervæggene«.

Det fremgår af en e-mail af 25. januar 2017, at arkitekt … fremsendte udbudsmaterialet for hovedprojektet til HE, og der til e-mailen var vedhæftet en pdf-fil med alle tegninger. Af tegningslisten fremgik bl.a., at der var en original tegning med plan af kælderen. Af denne tegning ses det, at fundamentet for ydervæggene har en større bredde end ydervæggene. Det kunne således efter tegningerne forventes, at der som følge af kravene i udbudsmaterielet skulle afhugges på fundamentet for ydervæggene.

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at fastslå, om HE har modtaget den originale tegning, men da den fremgik af tegningsoversigten, burde HE have bemærket det, hvis tegningen ikke var medtaget i pdf-filen. Endvidere lægger voldgiftsretten til grund, at det var forventeligt ud fra husets alder og konstruktion, at der ville være dele af betonfundamentet, som skulle afhugges.

Det er forklaret af C (fra HE), at aftalesedlen foruden afhugning af fundamentet under ydervægge tillige omfatter fjernelse af en murstenssokkel under indervægge med opbygning af nyt fundament. Murstenssoklen var opbygget med sten, der lå på tværs af muren, hvilket ikke var foreneligt med kravene i udbudsmaterielet om glatte vægge til nyt gulvniveau.

Voldgiftsretten lægger til grund, at den konstaterede fundering af indervæggene berettiger HE til betaling for ekstraarbejder. Arbejdet fastsættes skønsmæssigt til en pris på 20.000 kr. (ekskl. moms).

BH har underskrevet aftalesedlen af 17. maj 2017, idet HE ikke ville fortsætte arbejdet, før den var underskrevet.

Voldgiftsretten finder, at BH under de anførte omstændigheder ikke er forpligtet til at betale for et ekstraarbejde, der var indeholdt i entreprisekontrakten, hvilket HE burde have været klar over.

HE’s krav i relation til denne aftaleseddel nedsættes derfor fra 57.500 kr. til 20.000 kr. (ekskl. moms).

Aftaleseddel 8

Aftalesedlen omhandler fradrag i entreprisesummen som følge af, at det blev aftalt, at loftshøjden blev reduceret fra 230 cm til 220 cm. Fradraget blev af HE opgjort til 7.992 kr. BH er af den opfattelse, at besparelsen er væsentligt større.

Voldgiftsretten finder efter oplysningerne om arbejdet med udgravning af kælderen ikke grundlag for en anden opgørelse af besparelsen end den, der er foretaget af HE i aftalesedlen.

Aftaleseddel 9

Aftalesedlen omhandler omkostninger foranlediget af BH’s standsning af arbejdet torsdag den 11. maj 2017 samt HE’s standsning af arbejdet »grundet manglende afklaringer« den 16. og 17. maj 2017. I opgørelsen af kravet indgår for samtlige dage udgifter til leje af maskiner og omkostninger til byggeplads. Der er for den 16. maj beregnet udgift til svendetimer med 7.500 kr.

Det fremgår af en e-mail af 10. maj 2017 fra HE til BH, at det bekræftes, at hun samme dag kl. 14.00 havde anmodet om, at arbejdet øjeblikkeligt blev standset, og at det skulle oplyses senest den følgende dag kl. 14.00, hvis arbejdet skulle fortsætte mandag den 14. maj 2017. Parterne er enige om, at BH senere den 10. maj 2017, som hun modtog e-mailen, kontaktede C (fra HE) med anmodning om genoptagelse af arbejdet.

C (fra HE) har forklaret, at han ikke kunne komme i kontakt med murerfirmaet, da BH kontaktede ham på et tidspunkt, hvor murernes arbejdsdag var ophørt. Murerne kunne ikke komme den følgende dag, da murerfirmaet havde disponeret dagen til andre opgaver.

På grundlag af de e-mails, som blev udvekslet mellem parterne den 15. og 16. maj 2017, lægger voldgiftsretten til grund, at det beroede på BH’s stillingtagen til flere uforudsete forhold, at murerfirmaet ikke kunne komme videre med arbejdet, da udgravningsarbejdet var færdigt.

Voldgiftsretten finder derfor, at BH er forpligtiget til at betale kravet på 21.855 kr. (ekskl. moms) ifølge denne aftaleseddel.

Aftaleseddel 13

Aftalesedlen omhandler et fradrag i entreprisesummen på 3.750 kr. for en faskine, som BH senere ville etablere.

Voldgiftsretten finder ikke grundlag for at fastsætte fradraget til et større beløb, da det ikke er muligt på grundlag af oplysningerne i fakturaen fra … ApS til … ApS at vurdere, om der er tale om det samme arbejde, og dermed om det kunne være udført for en væsentlig lavere pris end den, der er anvendt af HE.

Aftalesedlens fradrag i entreprisesummen lægges derfor til grund.

Aftalesedlerne 14 og 15

Aftalesedlerne omhandler udgifter til en midlertidig grundvandssænkning i ugerne 19-21 for samlet 4.700 kr. og for ugerne 22-24 for samlet 6.500 kr. (begge ekskl. moms). Der indgår i kravet arbejdstimer og leje af dykpumpe.

BH har anført, at kravet kan anerkendes med 5.000 kr. (ekskl. moms).

Voldgiftsretten finder, at det ikke er dokumenteret af BH, at kravet er ubilligt, hvorfor kravene tages til følge.

Aftaleseddel 16

Aftalesedlen omhandler sanering af indvendige vægge, som skulle nedrives, samt hvor der skulle etableres lyskasser.

Da det fremgår af byggemødereferatet fra mødet den 19. april 2017, at der ikke kommer ekstra priser fra entreprenøren for den sanering, der skal foretages, hvor mureren skal lave ekstra huller i væggene, og der skal indfræses i væggene, tages kravet ikke til følge. Det lægges således til grund, at det er det samme arbejde, som omtales i byggemødereferatet og i aftalesedlen.

BH skal derfor ikke betale 8.970 kr. (ekskl. moms).

Aftaleseddel 18

Aftalesedlen omhandler etablering af midlertidige vandinstallationer efter bygherreønske, da det ikke er beskrevet i projektet, at der skal udføres midlertidige vvs-installationer.

Det fremgår i beskrivelsen af vvs-entreprisen (punkt 5.1), at installationer afbrydes, men således at den øvrige del af huset til enhver tid har vand i køkken, bad og toiletter.

Voldgiftsretten lægger til grund efter beskrivelsen, at arbejderne er omfattet af entreprisen, hvorfor BH ikke skal betale 2.935 kr. (ekskl. moms) for en midlertidig vandinstallation.

  1. Krav om kompensation/godtgørelse for afbestilling af entreprisen

Samarbejdet mellem parterne blev bragt til ophør af BH den 16. juli 2017 ved en e-mail fra advokat Philip H. Lönborg til HE’s advokat.

Underentreprenørerne har fremsat krav mod HE som følge af, at de ikke har kunnet færdiggøre arbejdet, som de var antaget til at udføre. Nedbrydningsentreprisen var den eneste, der var færdiggjort den 16. juli 2017.

Voldgiftsretten finder, at den omstændighed, at der opstod vanskeligheder ved arbejdets udførelse på grund af opstigende grundvand, ikke kan sidestilles med sådanne uforudsete forhold, som omfattes af AB 92 § 15, stk. 5, at BH kan afbestille entreprisen med den følge, at der ikke er pligt til at betale erstatning for entreprenørens mistede fortjeneste. Der er herved lagt vægt på, at der ikke var foretaget forundersøgelser af jordbundsforholdene, samt at udgifterne til afhjælpning var relativt beskedne.

Den omstændighed, at der opstod behov for udførelse af ekstraarbejder for 165.084,50 kr. ifølge HE’s opgørelse, og som BH har betalt med 63.909,50 kr., kan ikke begrunde, at BH var berettiget til at ophæve aftalen uden at betale erstatning for entreprenørernes tab. Heller ikke synspunkter støttet på force majeure kan begrunde, at HE befinder sig i en situation over for underentreprenørerne, som gør det berettiget at afvise krav fra disse. Bestemmelsen i HE’s kontrakter med underentreprenørerne om, at der ikke kan kræves erstatning for tabt dækningsbidrag, hvis entreprisen ikke gennemføres som følge af bygherrens konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v., kan ikke anvendes, da der ikke foreligger en situation som omhandlet i bestemmelsen.

BH har derfor ophævet kontrakten uden gyldig grund, hvorfor hun er forpligtet til at erstatte HE’s mistede fortjeneste samt det tab, som underentreprenørerne kan kræve betalt af HE.

Kravet, som omhandler HE’s egen mistede fortjeneste, udgør 377.168,20 kr,. og kravet fra underentreprenørerne rejst over for HE udgør 145.570,50 kr.

Der er af vvs-firmaet fremsat krav om betaling af 12.000 kr. for indkøbte materialer og 22.279 kr. for mistet dækningsbidrag.

Den del af kravet, som omhandler indkøbte materialer, tages ikke til følge, da det ikke er bevist, at der var indkøbt materialer til denne entreprise for det påståede beløb, og, såfremt dette var tilfældet, at materialerne ikke kunne anvendes til andre opgaver.

Voldgiftsretten finder, at der i mangel af nærmere oplysninger om kravets opgørelse skønsmæssigt kan anerkendes 20.000 kr. for tabt dækningsbidrag.

Der er af murerfirmaet fremsat krav for leverede materialer på pladsen, rømning af pladsen samt mistet dækningsbidrag med 61.155 kr.

Kravet tages til følge med 9.994 kr. for leverede materialer og 6.000 kr. for rømning af pladsen som opgjort af murerfirmaet.

Den del af kravet, som omhandler tabt dækningsbidrag, fastsættes skønsmæssigt i mangel af nærmere dokumentation til 40.000 kr.

Der er af malerfirmaet fremsat krav om erstatning for tab af dækningsbidrag af den aftalte entreprisesum på 85.026 kr. svarende til 17.005 kr.

Voldgiftsretten finder, således som sagen er oplyst, ikke grundlag for at nedsætte kravet.

Der er af elinstallatøren fremsat krav om erstatning for tab af dækningsbidrag af den resterende entreprisesum på 44.550 kr. svarende til 11.137,50 kr.

Voldgiftsretten finder, at kravet i mangel af nærmere dokumentation, skønsmæssigt bør fastsættes til 9.000 kr.

Det samlede erstatningskrav, som HE har videreført fra underentreprenører, tages dermed til følge med 101.999 kr.

HE har opgjort kravet for egen mistet fortjeneste ved entreprisen således:

Af det samlede krav på erstatning for mistet fortjeneste på 377.168,20 kr. udgør 304.918,20 kr. forskellen mellem de priser, som indgår i kontrakten med BH, og priserne, som HE opnåede hos underentreprenørerne. Dert fremgår af HE’s opgørelse, at der for tømrerarbejdet ville være en fortjeneste på 72.250 kr. i forhold til en underentreprenørs pris. Der er ikke i sagen oplysninger om, at arbejdet er udført af en underentreprenør ud over, at det er anført i et hjælpebilag udarbejdet af HE’s advokat.

BH har gjort gældende, at HE’s krav for mistet dækningsbidrag skal nedsættes på grund af sparede udgifter til gennemførelse af entreprisen, afhjælpning af eventuelle mangler og muligheden for at anvende frigjorte ressourcer til andre opgaver. HE’s krav skal endvidere nedsættes på grund af egen skyld, idet HE har optrådt illoyalt og konfliktsøgende ved at fremkomme med opskruede priser og gentagne trusler om standsning af arbejdet.

Voldgiftsretten finder efter bevisførelsen, at der ikke er grundlag for at nedsætte HE’s krav med henvisning til egen skyld. Efter en samlet bedømmelse af oplysningerne om forløbet af byggeprocessen og navnlig det, som fremgår af den omfattende e-mailkorrespondance mellem parterne, er det således voldgiftsrettens opfattelse, at der under byggeriet opstod en række uforudsete omstændigheder, som det var nødvendigt hurtigt at træffe beslutning om, da en manglende afklaring ville standse arbejdet. Den omstændighed, at BH valgte selv at være byggeleder uden fagkyndig bistand til at træffe beslutninger i de anførte situationer, kan ikke komme HE til skade.

BH har i relation til de enkelte poster i HE’s krav om erstatning for mistet dækningsbidrag anført, at fortjenesten på malerarbejdet er urimelig høj, idet forskellen mellem HE’s pris over for BH og den pris, som HE opnåede hos malerfirmaet, giver en avance på 140 %. Det tilsvarende gør sig gældende for arbejdet i vaskerummet, hvor avancen på murerarbejdet er 1.198 %. Kravene bør nedsættes i medfør af aftalelovens § 36.

Voldgiftsretten lægger til grund, at der er tale om to udvalgte poster i den samlede entreprise, og at BH valgte at indgå kontrakt med HE på baggrund af flere indhentede tilbud, hvor HE var den billigste bydende. Avancen på malerarbejdet ville have været 58,42 % og for murerarbejdet vedrørende vaskerummet 92,30 %. BH, der i forbindelse med kontraktindgåelsen var bistået af en fagkyndig, kan allerede som følge heraf ikke opnå en prisreduktion, idet det ikke er i strid med redelig handlemåde at gøre den aftalte pris gældende.

Voldgiftsretten finder, at kravet for mistet fortjeneste på 304.918,20 kr. skal nedsættes på grund af sparede udgifter til gennemførelse af entreprisen og afhjælpning af eventuelle mangler efter byggeriets færdiggørelse til 250.000 kr.

I HE’s entreprisekontrakt med BH indgår efter tillægs- og fradragspriser tømrerarbejdet med 179.500 kr. Ifølge stadeopgørelsen var der udført arbejder for 47.875 kr., således at de ikke-udførte arbejder har en pris på 131.125 kr.

Voldgiftsretten finder, at erstatningen for mistet fortjeneste på det resterende tømrerarbejde ikke er nærmere dokumenteret, og at det derfor skønsmæssigt kan fastsættes til 25.000 kr.

  1. Om påstand 2 og 3

Da HE ikke har en aktuel interesse i en sikkerhedsstillelse for BH’s opfyldelse af hendes betalingsforpligtelser, afvises påstand 2.

Anerkendelsespåstanden er reelt et anbringende til støtte for påstanden om betaling, hvorfor påstand 3 afvises.

  1. Konklusion og sagsomkostninger

BH skal for kontraktarbejder betale 20.945 kr. med tillæg af moms svarende til 26.181,25 kr. samt procesrente af 25.000 kr. fra den 14. juli 2017 og af 1.181,25 kr. fra den 25. juli 2017.

Endvidere skal BH betale ekstraarbejder med 34.535,40 kr. med tillæg af moms svarende til 43.169,25 kr. samt procesrente af 35.044,25 kr. fra den 7. juli 2017 samt af 8.125 kr. fra den 14. juli 2017.

Kravet på erstatning for mistet fortjeneste/dækningsbidrag er samlet 376.999 kr. med fradrag af et betalt beløb på 63.253 kr., svarende til 313.746 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 16. oktober 2017.

Påstand 2 og 3 afvises.

Efter sagens udfald skal BH til HE til dækning af udgiften til advokatbistand betale 40.000 kr. (ekskl. moms).

De omkostninger, der er forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, skal betales af BH som nedenfor bestemt.