(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2022.17.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio december 2021 og omhandler en underentreprenør, der ikke var informeret om projektafklaringer mellem en totalentreprenør og en rådgiver og derfor blev frifundet for ansvar for mangler og fik tilkendt betaling for ekstraarbejder.  

I januar 2020 indgik en underentreprenør (UE) og en totalentreprenør (TE) en aftale om underentreprise angående montage af stål i et byggeri, som TE udførte som totalentreprenør.

TE påstod, at UE’s oprindelige montering af stål havde været mangelfuld og at UE derfor ikke kunne kræve betaling for den del af UE’s fakturaer, som angik en senere af bygherrens tilsyn krævet udbedring. UE bestred ovenstående og krævede betaling for ekstraarbejder.

Voldgiftsretten
Indledningsvist bemærkede voldgiftsretten, at TE havde bevisbyrden for, at UE’s ydelse var behæftet med mangler, og at TE ikke ved syn og skøn el.lign. havde søgt at understøtte dette.

Herefter fandt voldgiftsretten, at UE ikke havde været kopieret på en relevant mailkorrespondance mellem bygherrens og TE’s rådgiver om krav til frikitionsfri samlinger. Som følge heraf, kunne TE ikke anføre, at UE burde have været blevet opmærksom på, at der gjaldt krav om friktionssamlinger eller at UE, før stålmonteringen fandt sted, burde have gjort TE opmærksom på problemet, jf. AB 92 § 15, stk. 1.

Voldgiftsretten fandt således, at der ikke forelå holdepunkter for, at UE havde handlet ansvarspådragende. UE havde derfor krav på betaling for udbedring som ekstraarbejder.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?
Kendelsen illustrerer meget godt, at når bygherren forlanger ændringer i arbejdets art og omfang, skal bygherren fremsætte sådanne krav skriftligt, og til alle de relevante parter. Dette er vigtigt for at få klart og tydeligt aftalt, hvad ændringerne betyder tidsmæssigt og prismæssigt. Såfremt disse krav ikke fremsættes skriftligt, kan bygherren således ikke påstå, at der foreligger mangler eller fremsætte andre krav som relaterer sig til den pågældende ændring, idet entreprenøren ikke har mulighed for at gøre sig bekendt med sådanne krav når de ikke fremsendes. Anbefalingen er derfor – fremsend materiale, ændringer og forespørgsler til alle de relevante parter, hvilket eksempelvis er dem som står for udførelsen af arbejdet og husk at gøre det skriftligt, klart og tydeligt.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2022.333 / Sag nr. C-15750

#ugensdom #entrepriseret #mail

 

-0O0-

 

Underentreprenør UE ApS (adv. Christina Aagaard) mod Totalentreprenør TE ApS (adv. Nikolaj Henriksen)
Voldgiftsnævnet
1. Indledning
Advokat Christina Aagaard har på vegne underentreprenør UE ApS ved klageskrift modtaget den 24. februar 2021 anmodet Voldgiftsnævnet om at nedsætte en voldgiftsret til afgørelse af en tvist mellem ovennævnte parter om manglende betaling for af UE’s udførte arbejder med montering og svejsning af stål i underentreprise for TE ApS på en ejendom beliggende ….

Parterne har erklæret sig enige om alene at ønske én voldgiftsdommer udpeget. Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af landsdommer Katja Høegh, som eneste voldgiftsdommer.

2. Påstande og hovedforhandling
Klageren, UE, har nedlagt påstand om, at indklagede, TE, tilpligtes til klageren, UE, at betale 366.992,38 kr. med tillæg af procesrente af 9.6444,75 kr. fra den 20. august 2020, af 315.764,38 kr. fra den 20. oktober 2020, af 31.583,75 kr. fra den 20. november 2020, af 10.000 kr. fra den 20. januar 2021 samt rykkergebyr på 100 kr.

Indklagede, TE, har nedlagt påstand om frifindelse.

Hovedforhandling har fundet sted den 30. november 2021 i Voldgiftsnævnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 København V.

… og TE-V1 har afgivet partsforklaring under hovedforhandlingen og [project manager] TE-V2 og … har afgivet vidneforklaring.

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden gengivelse af forklaringerne og proceduren og i øvrigt alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Sagsfremstilling
Parterne indgik den 27. januar 2020 en aftale om UE’s udførelse af en underentreprise angående montage af estimeret sammenlagt 92.000 kg stål i et byggeri på …gade … som TE udførte som totalentreprenør for … Group A/S (»bygherren«). Af kontrakten fremgår blandt andet, at der er vedtaget AB92, og at »vægten udregnes efter produktionstegninger fra X-trapper«. Ifølge kontrakten indgik blandt andet »tegningsmateriale fremsendt i mail fra … 17.01.2020«. I dette materiale indgik ubestridt en tegning udført af bygherrens rådgiver, R A/S, Rådgivende Ingeniørfirma (»R«), dateret den 9. juni 2019, revideret den 1. november 2019, hvori der står »M30 Friktionsbolte 4 i top og bund«. Der indgik ligeledes ubestridt en tegning dateret den 8. oktober 2019 udfærdiget af … Design A/S (i tegningen også benævnt X Trapper), der efter det oplyste udførte den nærmere projektering af stål for TE.

Det i denne sag fremlagte eksemplar af den sidstnævnte tegning angives at være revideret den 13. februar 2020 og er påført forskellige håndskrevne noter og påtegningen »NN 14/2-2020«. Parterne er enige om, at »NN« er NN fra R.

I en mailkorrespondance den 13.-14. februar 2019 mellem DD fra … Design A/S og NN fra R samt project manager TE-V2 fra TE med kopi til en række personer, herunder andre medarbejdere TE, men ikke til UE, anførte DD i en mail af 13. februar 2019 til NN og TE-V2:

»…

Så er der uploadet 3 stk. oversigtstegninger for hovedrammer til [projektet].

@NN: Venligst bemærk spørgsmålene omkring friktionssamlingerne i rammerne.«

I samme mailtråd skrev DD i en mail af 14. februar 2020 til NN og TE-V2 blandt andet:

»Ad 9) Vi har ikke angivet overfladebehandling på stålet, men dette kan evt. påføres oversigtstegningen som en note, som kan fremsendes til producent (maler)

Ad 10) Der bør specificeres en forspændingskraft eller et forspændingsmoment for alle bolte i friktionssamlingerne, og dette kan ligeledes påføres oversigtstegningen som en note. Dette af hensyn til montagen, som skal dokumentere at de foreskrevne forspændinger er udført iht. specifikationen (CC3-krav).«

NN svarede samme dag blandt andet:

»9. Det er i orden

10. M30 skal forspændes en forspændingkraft F p c = 314 kN, og M20 skal forspændes en forspændingskraft F p c
= 124 kN.«

Det fremgår af et notat af 10. juli 2020 om tilsyn samme dato udfærdiget af bygherrens tilsyn, BH-R, som er sendt til både TE og UE, at BH-R under tilsynet stillede krav om, at proceduren vedrørende friktionsbolte skulle gå om, eller alternativt skulle »… (R) ved beregning godtgøre, at der ikke skal anvendes friktionssamlinger.«

TE-V2 fra TE gengav i en mail af 10. juli 2020 til R med kopi til UE BH-R’s krav og anførte, at »jeg ved ikke hvor fejlene ligger men kan dette løses ved at det ikke er en friktions samling?«.

Spørgsmålet om, hvorvidt beskrivelsen af, at der skulle anvendes friktionsbolte, som antaget af BH-R betød, at der skulle anvendes friktionssamlinger, blev i fortsættelse heraf drøftet i en videre korrespondance mellem TE og R med kopi til UE, som blev afsluttet med en henvisning fra R i mail af 13. juli 2020 til mailkorrespondancen den
13.-14. februar 2021 og angivelse af, at »Det står i øvrigt også på tegningerne« og »— bruger også ordene i
»friktionssamlinger i rammerne«, så jeg kan ikke se, at der er nogen tvivl«.

I et notat af 15. juli 2020 udfærdiget af BH-R om tilsyn den 14. juli 2020, der er sendt til både TE og UE, blev kravet om, at proceduren skulle gå om gentaget. I notatet er det videre anført, at »Smeden [UE] oplyste, at overfladerne ikke var specielt behandlet til friktion, og at der ikke er foretaget forspænding af bolte til 314 kN – 70 % af brudspændingen«, samt at UE alternativt foreslog »at svejse flanger og laskeplader sammen med kantsømme, hvilket R må tage stilling til, afklare og evt. beregne.«.

I en yderligere korrespondance mellem R, UE og TE primo august 2020 drøftede man en udbedringsmetode, hvorefter man skulle svejse på det monterede stål fremfor at udskifte stålet. Parterne er enige om, at denne udførelsesmetode, som indebar, at gips mv. i en række færdigmonterede lejligheder skulle fjernes for at fritlægge stålet, og lejlighederne reetableres efter svejsningen, blev anvendt, og at UE i den forbindelse udførte svejsearbejdet, jf. nærmere nedenfor om UE’s ordrebekræftelser og fakturaer herom.

BH-R har i en mailkorrespondance den 4.-7. september 2020 på spørgsmål fra TE-V2 fra TE den 4. september 2020 om »ansvar på denne friktionssamlings problematik« og fra OO, … A/S, den 7. september 2020 om hvorvidt
»projektet var korrekt og fyldestgørende for at smeden kunne udføre friktionssamlingerne« vedrørende TE-V2’s spørgsmål blandt andet svaret:

»Det er som antydet ovenfor meget »besværligt« og dermed dyrt – i den virkelige verden – at udføre friktionssamlinger … men hvis det er specificeret af rådgiveren, skal det naturligvis udføres«

og vedrørende OO’s spørgsmål svaret:

»Om der skal være friktionssamlinger kan jeg ikke tage stilling til – det er statik og deformationer, som jeg ikke har kendskab til.

Der burde have stået et sted i projektmaterialet, på tegning, generel stålnote eller i en arbejdsbeskrivelse, hvilken friktionskoefficient at der er regnet med og samlingerne skal udføres til – og eller skal man spørge, når man ser det angivet på en tegning, at der skal være friktionssamlinger.«

UE modtog ikke kopi af denne korrespondance.

UE sendte den 21. august, 1. september, 12. september (2 stk.), 25. september og 9. oktober 2020 ordrebekræftelser vedrørende UE’s arbejde med den aftalte svejsning af stålrammerne. Ordrebekræftelserne indeholder alle følgende sætning:

»Indsigelse: Inden 3 hverdage fra ordre dato«.

UE modtog efter det oplyste ikke nogen indsigelser mod ordrebekræftelserne og heller ikke mod de hertil hørende efterfølgende udstedte fakturaer eller mod de fakturaer for kontraktarbejder, som UE udstedte fra juli 2020 til primo december 2020.

UE’s faktura vedrørende den første ordrebekræftelse af 21. august 2020 er betalt af TE den 21. september 2020, mens de øvrige ikke er betalt og indgår som en del af de fakturakrav, som UE’s påstand angår.

UE har i perioden fra den 29. oktober 2020 til den 27. november 2020 sendt en række rykkere for betaling af ikke betalte fakturaer til TE. TE’s direktør og indehaver, TE-V1, har i en mail af 29. oktober 2020 med svar på den første af disse rykkere begrundet den manglende betaling med, at selskabets bogholder havde været syg, og anført, at han selv ville betale regningen dagen efter. TE-V1 anførte i svarmails af 11. og 26. november 2020 på yderligere rykkere, at bygherren havde tilbageholdt en del af stadebetalingen, og at TE derfor var nødt til at lade UE’s betaling vente. I et svar den 1. december 2020 på en yderligere rykker foreslog TE-V1, at »vi lægger kr. 10.000 oven i jeres faktura som
»proces« rente, mod at vi får lov til at vente med betale hele beløbet d. 20.12.2020?? Vi får en rigtig god stade betaling næste gang, og er derfor indstillet på at give jer lidt ekstra for ventetiden«. UE accepterede dette forslag ved mail af 2. december 2020, men modtog fortsat ikke betaling.

R angav i en mail af 11. december 2020 til TE at have vedhæftet dokumentation for, at »ekstra arbejdet opstået i forbindelse med stålrammer kan henføres til jeres egen smed. Der producers ikke iht. vores tegninger og bemærkninger.« TE-V1 videresendte denne mail til UE ved mail af 7. januar 2021, idet han beklagede »vores passivitet«, som han begrundede med, at »det har været nødvendigt at få undersøgt en del ting« og refererede til arbejdet med »momentstivsamlinger« og at »… R mener at det er jer som har begået montagefejl«. Han anførte videre:

»Vi er af den oplevelse af, at det er en projekteringsfejl som vi vil køre en sag på, men jeg er nødsaget til at have jeres redegørelse på, at I ikke har begået en fejl.

Hvis I kan dokumentere, at I ikke har udført nogen fejl, så skal I selvfølgelig have jeres penge. Se nedenstående mail og vedhæftede bilag«.

Efter herefter at have modtaget påkrav af 25. januar 2021 fra UE’s advokat vedrørende de udestående fakturabetalinger, afviste TE ved mail af 31. januar 2021 kravet med henvisning til, at UE havde udført montagefejl, som TE havde måttet bekoste.

UE’s påstand angår fakturaer vedrørende såvel kontraktarbejder som den ekstra svejsning af stål og er med tillæg af et rykkergebyr, opgjort som følger:

Hovedstol, jf. fakturanr. 4264 kr. 0,50
Hovedstol, jf. fakturanr. 4309 kr. 9.643,75
Hovedstol, jf. fakturanr. 4340 kr. 69.791,88
Hovedstol, jf. fakturanr. 4342 kr. 31.112,50
Hovedstol, jf. fakturanr. 4343 kr. 35.796,25

Hovedstol, jf. fakturanr. 4344 kr. 27.500,00
Hovedstol, jf. fakturanr. 4345 kr. 34.591,25
Hovedstol, jf. fakturanr. 4346 kr. 66.437,50
Hovedstol, jf. fakturanr. 4349 kr. 22.440,00
Hovedstol, jf. fakturanr. 4352 kr. 17.250,00
Hovedstol, jf. fakturanr. 4360 kr. 10.845,00
Hovedstol, jf. fakturanr. 4376 kr. 31.583,75
Hovedstol, jf. fakturanr. 4434 kr. 10.000,00
Rykkergebyr kr. 100,00
I alt kr. 367.092,38

Rentepåstanden er fra fakturaernes forfaldsdato. TE har erklæret sig enig i, at der, hvis UE’s arbejde ikke anses for mangelfuldt, udestår betaling af de pågældende fakturaer, og der er ikke fra TE’s side indsigelser til opgørelsen af påstanden, til rentepåstanden og til rykkergebyret.

Til dokumentation for selskabets modkrav vedrørende mangeludbedring har TE fremlagt to aftalesedler, der begge angiver at være oprettet den 29. oktober 2010. I den første er det anført, at den angår bygherrens betaling for ekstraarbejder vedrørende »Momentstive samlinger på ståkonstruktion, tillægsarbejder til stålprojekt i B106«.
Denne aftaleseddel lyder på i alt 265.362,50 kr. ekskl. moms, hvoraf 186.000 kr. angives at vedrøre svejsearbejder udført af UE. Den anden aftaleseddel angives at være et tillæg til den første og vedrøre »butik, 1. sal, og 3., 4. og 5. sal«, og lyder på 950.000 kr. ekskl. moms. De to aftalesedler er ikke underskrevet af bygherren, men er på et ikke i aftalesedlerne specificeret tidspunkt underskrevet af projektleder … fra TE. TE har endvidere fremlagt en faktura fra TE stilet til bygherren af 17. juni 2021 som angives at angå den sidste af de to aftalesedler, og som lyder på
950.000 kr. TE har oplyst, at der verserer en voldgiftssag mellem TE og bygherren, som blandt andet omfatter ekstrakravene i henhold til aftalesedlerne og fakturaen, som ikke er betalt af bygherren.

4. Voldgiftsrettens bemærkninger og resultat
Tvisten mellem parterne angår i første række om UE ved den oprindelige montering af stål har leveret en mangelfuld ydelse, og derfor ikke kan kræve betaling for den del af UE’s fakturaer, som angår den af bygherrens tilsyn, jf. BH- R’s tilsynsnotater af 10. og 14. juli 2020, krævede udbedring, der blev udført ved den af UE udførte svejsning af stålet. Hvis det lægges til grund, at UE har leveret en mangelfuld ydelse, er spørgsmålet endvidere, om TE har et erstatningskrav vedrørende af TE afholdte yderligere udbedringsomkostninger til fritlægning af stål og reetablering af lejligheder, som kan modregnes i det krav på udførte kontraktarbejder, som den resterende del af UE’s ikke betalte fakturaer angår.

TE har bevisbyrden for, at UE’s oprindelige arbejde var mangelfuldt og for at have lidt et tab, som kan bringes i modregning, og som overstiger UE’s krav vedrørende kontraktarbejderne.

Det er i sagen oplyst, at TE over for bygherren har rejst krav om betaling af de af bygherren krævede udbedringsarbejder vedrørende friktionssamlinger af stål. Efter indholdet af TE’s to aftalesedler oprettet de 29. oktober 2020 herom og TE’s faktura til bygherren af 17. juni 2021 vedrørende arbejdet i den ene aftaleseddel samt de afgivne forklaringer, lægger voldgiftsretten til grund, at TE’s krav mod bygherren i al væsentlighed angår de samme svejsearbejder, som TE i denne sag gør gældende, at UE ikke har krav på at få betalt, og de samme udgifter til fritlægning og reetablering, som begrunder TE’s modkrav mod UE i denne sag.

TE har gjort gældende, at UE som følge af teksten om friktionsbolte på udbudstegningen fra R af 9. juni 2019 burde have være blevet opmærksom på, at der gjaldt et krav om friktionssamlinger svarende til det, som bygherrens

rådgiver, BH-R, stillede krav om ved notaterne om tilsyn den 10. og 14. juli 2020, og at UE, før stålmonteringen fandt sted i tiden før den 10. juli 2020, burde have gjort TE opmærksom herpå, jf. AB 92 § 15, stk. 1, hvorved de efterfølgende udbedringsarbejder ville have været undgået.

TE har ikke ved syn og skøn el.lign. søgt at understøtte dette synspunkt.

UE var ifølge underentrepriseaftalen antaget til at udføre montering af stål, mens den nærmere projektering og specifikation af krav til stål ifølge det, som er forklaret, og korrespondancen blev udført af … Design A/S for TE. Efter det oplyste har UE ikke modtaget den mailkorrespondance fra den 13.-14. februar 2019 mellem R og …Design A/S og TE, hvori der fra R’s side skete en præcisering af krav til forspænding. Det kan heller ikke lægges til grund, at UE har modtaget opdateringen den 13. februar 2020 af … Design A/S’ tegning af 8. oktober 2019 med NN’s noter af
14. februar 2020. Efter forklaringerne og det i øvrigt oplyste er der heller ikke grundlag for at antage, at UE før den
10. juli 2020 af TE eller andre på anden måde er blevet gjort opmærksom på, at bygherren stillede krav om friktionsfri samlinger.

Det findes på den nævnte baggrund ikke godtgjort, at UE har handlet ansvarspådragende i forhold til TE ved at udføre montage som sket i tiden før den 10. juli 2020.

Der er herefter ikke behov for at tage stilling til, om TE ved sin ageren i efteråret 2020, herunder særligt de afgivne svar på UE’s rykkere for betaling i oktober-december 2020, har accepteret UE’s krav på betaling i henhold til de udestående fakturaer eller ved passivitet har mistet adgangen til at gøre indsigelse mod disse.

På den nævnte baggrund tager voldgiftsretten UE’s opgørelsesmæssigt ubestridte påstand til følge.

Efter sagens udfald, omfang og forløb samt henset til sagsgenstanden skal TE betale sagsomkostninger til UE til dækning af udgift til advokat ekskl. moms som nedenfor bestemt. TE skal endvidere betale de omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet