(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

UGD 2022.10.1

Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio september 2021 og vedrører en entreprenør der havde krav på betaling for udførte ekstraarbejder, bl.a. vejrligsbestemte vinterforanstaltninger.

I august 2018 antog en totalentreprenør (TE) en underentreprenør (UE) til at foretage tagdækning i forbindelse med en renovering af en skole. Entreprisesummen udgjorde ca. 2,2 mio. kr. og AB 92 var aftalt mellem parterne.

Af byggesagsbeskrivelsen fremgik det at årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger skulle være indeholdt i totalentreprenørens entreprisesum.

Der opstod tvist om betaling for ekstraarbejder, som bl.a. udgjorde vinterforanstaltninger, hvorfor UE indledte voldgiftssag. UE’s krav lød på betaling af ca. 500.000 kr.

Voldgiftsretten
Med oplysninger fra DMI fandt voldgiftsretten det godtgjort, at der var vejrligsforhold, der kunne begrunde, at der skulle foretages optørring, opsugning og rydning, hvis tagarbejdet skulle udføres. Foranstaltninger mod nedbør, tørring af taget ved lave temperaturer og fjernelse af sne, is og vand måtte derfor være vejrligsbestemte vinterforanstaltninger.

Voldgiftsretten lagde herefter til grund, at UE havde krav på betaling af ekstraarbejder, fordi UE havde udbedret skader på tagbelægningen hidført af en anden entreprenør. UE havde således udført nødvendige vejrligsbestemte vinterforanstaltninger som UE kunne kræve betaling for.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?
Ved ekstrakrav i forbindelse med vejrligsbestemte vinterforanstaltninger er det altid vigtigt, at man kan dokumentere, at disse foranstaltninger har været nødvendige. Man bør derfor tage billeder af de pågældende forhold, så man kan bevise, at der har været is, sne mv. som har medført behov for optørring, opsugning og oprydning for at kunne forsætte arbejdet. Derudover bør man også underrette bygherre, entreprenør mv. om forholdene.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere under kurser.

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2022.153 / Sag nr. C-15117

#ugensdom #entrepriseret #ekstraarbejder

 

-0O0-

 

Underentreprenør UE (advokat Allan Stohn) mod Totalentreprenør TE (advokat Ole Bernt Hasling)
Voldgiftsnævnet
1. Indledning
Advokat Allan Stohn har ved klageskrift modtaget den 27. maj 2019 anmodet Voldgiftsnævnet om at nedsætte en voldgiftsret til afgørelse af en tvist mellem underentreprenør UE A/S og totalentreprenør TE A/S om manglende betaling for udført entreprisearbejde i form af tagdækning på … skolen i ….

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af landsdommer Henrik Gunst Andersen som eneste voldgiftsdommer.

2. Påstande og hovedforhandling
Sagen er hovedforhandlet den 23. august 2021 i Voldgiftsnævnets lokaler på adressen Vesterbrogade 2 B, 3. sal., 1620 København V.

UE A/S (herefter UE) har nedlagt endelig påstand om, at TE A/S tilpligtes at betale 492.041,89 kr. til UE med tillæg af procesrente af 36.110,63 kr. fra den 15. januar 2019 til den 14. februar 2019, af 195.157,51 kr. fra den 15. februar
2019 til den 17. marts 2019, af 311.076,26 kr. fra den 18. marts 2019 til den 14. april 2019, af 663.354,39 kr. fra den
15. april 2019 til den 12. juni 2019 og af 492.041,89 kr. fra den 13. juni 2019 til betaling sker, samt 5.580 kr.

TE A/S (herefter TE) har påstået frifindelse.

Der blev afgivet partsforklaring af UE-P (UE) og TE-P (TE) samt vidneforklaring af UE-V (UE) og TE-V (TE).

Parterne har erklæret sig indforstået med, at voldgiftsrettens kendelse udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

3. Sagsfremstilling
TE udførte renoveringen af … skolen i totalentreprise. I bygherrens byggesagsbeskrivelsen er det angivet, at årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger skal være indeholdt i totalentreprenørens entreprisesum, jf. bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts.

UE har for TE udført entreprisearbejde i form af tagdækning på to skolebygninger med en aftalt pris på 2.206.436 kr. ekskl. moms. Entreprisekontrakten, der er indgået den 17. august 2018, indeholder bestemmelse om, at AB 92 er gældende.

Af entreprisekontrakten fremgår følgende:

»Følgende kontrakttidsplan er gældende for entreprisens udførelse:

Udførelses tidsplan dateret rev. 12.2. 2018 fra … arkitekter.

I det omfang, der udarbejdes arbejds- og/eller detailtidsplaner sker udførelsen i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende arbejds- og/detailtidsplan.

TE kan parallelforskyde entreprenørens udførelsesperiode til 1 måned før, og op til 2 måneder efter den angivne periode i kontrakttidsplanen uden at entreprenøren modtager betaling herfor.«

I udbudsmaterialet fra 12. februar 2018 er det angivet, at arbejderne på skolens hovedbygning skulle igangsættes i uge 21 i 2018 og på … bygningen i uge 26 i 2018. Tagarbejderne var fastlagt til udførelse i 8 uger med den 20. august 2018 som starttidspunkt.

Entreprisekontrakten indeholder bestemmelse om dagbod ved forsinkelse, samt bestemmelse om at vinterforanstaltninger ikke er indeholdt i entreprenørens ydelse. TE har ikke fremsat krav om dagbod over for UE.

UE’s arbejder kunne først udføres efter, at der var sket nedtagning af ventilationsanlæg monteret på tagfladerne.

TE meddelte den 12. september 2018, at den type tagpap, som UE ville anvende, var godkendt. Endvidere ville TE få nedriver til at igangsætte sit arbejde.

Der indgår i sagen et stort antal fotos, der viser stadet for nedtagning af ventilationsanlæg og for UE’s arbejder. Der er fotos optaget i perioden 28. september 2018 til 19. februar 2019. Et foto, der er optaget den 5. oktober 2018, viser, at nedrivning af ventilationsanlægget ikke var påbegyndt på hovedbygningen og et foto fra den 9. oktober 2018 viser, at nedrivningsarbejdet var påbegyndt.

Der er af TE udarbejdet flere tidsplaner med særskilte angivelser for udførelsen af UE’s arbejder på henholdsvis hovedbygningen og … bygningen.

I tidsplanen dateret 18. oktober 2018 er det angivet, at nedrivning af ventilationsanlægget på hovedbygningen skulle udføres i tiden fra den 1. oktober til den 9. oktober 2018. UE’s arbejde på hovedbygningen skulle udføres i perioden fra den 1. oktober til den 30. november 2018 og på … bygningen i perioden fra den 3. december til den 21. december 2018.

I tidsplanen dateret 28. november 2018 er der afsat yderligere 15 dage til UE’s arbejder på hovedbygningen i forhold til tidsplanen fra den 18. oktober 2018 med færdiggørelse den 21. december 2018, men med uændret angivelse af

den 1. oktober 2018 som starttidspunkt. Det samme var angivet i tidsplanen fra den 12. december 2018.

UE ifølge tidsplanen fra den 28. november 2018 færdiggøre … bygningen den 22. januar 2019, hvilket i tidsplanen fra den 12. december 2018 var ændret til den 4. januar 2019.

Det fremgår af en mail af 12. december 2018 fra UE, at der var indgået en aftale om, at overpap på hovedbygningen skulle udskydes til udførelse efter nytår, og at TE ikke ville rejse krav om dagbod. Der skulle fokuseres på at isolere og påsvejse underpap på … bygningen, således at den kunne være færdig inden jul, såfremt vejret tillod dette.

I tidsplanen dateret 6. februar 2019 er perioden for nedrivning uændret, men UE’s arbejdsperiode er angivet til 95 dage med færdiggørelse den 8. februar 2019 for hovedbygningen og 22. februar 2019 for … bygningen.

4. Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
UE’s krav på betaling af 492.041,89 kr. er sammensat af et beløb på 31.250 kr. inkl. moms, som TE har tilbageholdt, og af et krav på betaling af 5.763,75 kr. inkl. moms for ekstraarbejde ifølge aftaleseddel 1 samt af krav for samlet 455.028,10 kr. ifølge aftalesedler, der angiver, at der er udført optøning/optørring med gasbrænder, opsugning af vand og snerydning i perioden 1. november 2018 til 19. februar 2019 på grund af vejrforholdene. Beløbet 5.580 kr. udgør kompensationsbeløb efter renteloven for sent betalte fakturaer.

Om tilbageholdt beløb

TE har under hovedforhandlingen anerkendt at være UE det tilbageholdte beløb på 31.250 kr. inkl. moms skyldig.

Om aftaleseddel 1

Kravet i henhold til aftaleseddel 1 er angivet til at omhandle »Inddækning af huller på …«.

UE-P har forklaret, at der var opstået skader på tagbelægningen i forbindelse med anden entreprenørs montering af rytterlys fra det værktøj, der var anvendt. Kravet omhandler udbedring af skaderne på taget. Der er et foto, der viser, at arbejdet er udført den 1. november 2018.

Voldgiftsretten finder, at der er udført et ekstraarbejde, der kan kræves betalt.

Om aftalesedler for vinterforanstaltninger

Voldgiftsretten bemærker, at det, som UE har benævnt som vinterforanstaltninger, efter beskrivelsen af arbejderne – foranstaltninger mod nedbør, tørring af taget ved lave temperaturer og fjernelse af sne, is og vand – efter gængs terminologi må anses for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger.

Det følger heraf, at UE skal godtgøre, at de udførte arbejder, som der kræves ekstrabetaling for, skal være begrundet i vejrliget på de dage, hvor arbejdet er udført.

TE har til brug for sagen indhentet oplysninger fra DMI om vejrforholdene ved den i forhold til byggepladsen nærmest beliggende målelokalitet i tiden fra den 1. november 2018 til 1. februar 2019.

UE har registreret vejrligsbestemte ekstraarbejder på ugentligt udarbejdede opgørelser, der angiver arbejdets art og timeforbrug. Aftalesedlerne omhandler ugerne 44-51 i 2018 og for ugerne 1-8 i 2019. Opgørelserne er løbende fremsendt til TE, der ikke skriftligt reklamerede over for UE.

Voldgiftsretten finder, at det med oplysningerne fra DMI er godtgjort, at der var vejrligsforhold, der kunne begrunde, at der skulle foretages optørring, opsugning og rydning, som det er benævnt i aftalesedlerne, hvis tagarbejdet skulle kunne udføres.

Det fremgår af fotos, der er optaget i den relevante periode, at der var behov for optørring, opsugning og rydning af sne og is, og at arbejderne også blev udført. UE-P og UE-V har forklaret i overensstemmelse med det, der ses af fotos.

UE opfordrede i en mail af 29. januar 2019 TE til at underrette bygherren om forbruget af vinterforanstaltninger som følge af is og sne i uge 4, hvilket TE ikke tilbageviste som en irrelevant oplysning. TE har først bestridt, at arbejderne er udført, da dette blev gjort gældende i påstandsdokumentet af 18. september 2020.

Voldgiftsretten finder det på den baggrund bevist, at der er udført nødvendige vejrligsbestemte vinterforanstaltninger i det omfang, som UE kræver betaling for.

Spørgsmålet er herefter, om de vejrligsbestemte vinterforanstaltninger helt eller delvis er udført, fordi UE var forsinket med udførelse af tagarbejderne som følge af egne forhold, således at de udførte vinterforanstaltninger ikke kan kræves betalt af TE.

Efter UE-P’s og HE-P’s forklaringer lægges det til grund, at nedrivningsarbejdet ikke blev påbegyndt den 1. oktober 2018, således som det var angivet i tidsplanerne, men at det skete den 9. oktober 2018.

Efter de afgivne forklaringer og fotos lægger voldgiftsretten til grund, at det ikke var muligt at påbegynde arbejdet med isolering og pålægning af tagpap straks efter, at nedrivningsarbejdet var igangsat, da der ikke var tilstrækkelig plads på taget til at udføre dette arbejde. Der blev udført nedrivning i en weekend ifølge HE-P’s forklaring, hvilket indebar, at der tidligst var tilstrækkelig plads på taget til at udføre tagarbejder den 15. oktober 2018. Tagarbejdet var dermed forsinket i 2 uger i forhold til tidsplanen fra 18. oktober 2018 på grund af omstændigheder, som ikke skyldes UE’s forhold.

Der indgår i sagen ingen byggemødereferater, og parterne har kun udvekslet få mails af betydning for sagen. De forklaringer, som er afgivet for voldgiftsretten, giver ikke et sikkert grundlag for at fastslå, hvad der blev drøftet mellem parterne om fremdriften i UE’s arbejder.

Det bemærkes dog, at HE-P’s har forklaret, at TE i forbindelse med udarbejdelsen af tidsplaner gav de dage, som UE ville have, samt at UE-P har forklaret om forsinkelser, som TE var ansvarlige for.

I en mail af 16. januar 2019 anmodede TE om, at der blev mandet op, og det blev samtidig anført, at man erkendte, at vejrliget var en del af forklaringen på den manglende færdiggørelse.

I en mail af 6. februar 2019 fra TE til UE som svar på UE’s oplysning om et estimeret færdiggørelsestidspunkt, er der ikke bemærkninger om forsinkelse, men en bemærkning om, at »Jeres forventede afslutning af arbejder er nu indarbejdet i tidsplanen«.

UE anmodede således ikke om fristforlængelse på anden måde, end at UE fremsatte ønsker til tidsplanerne, og de ønsker blev imødekommet. TE varslede på intet tidspunkt krav om betaling af dagbod med henblik på at få UE til at aflevere til en fastsat dato.

Voldgiftsretten finder under de anførte omstændigheder, at TE gav UE grund til at antage, at der var enighed mellem parterne om, at UE havde ret til tidsfristforlængelse på grund af uforudsete forhold, og det var baggrunden for, at TE ikke anmodede UE om nærmere begrundelser for anmodningerne om tidsfristforlængelser.

Voldgiftsretten lægger derfor til grund, at der ikke forelå ansvarspådragende forsinkelse fra UE’s side. UE’s krav om betaling for vinterforanstaltninger tages derfor til følge.
Konklusion og sagsomkostninger

UE’s påstand tages herefter til følge, idet der ikke er fremsat indsigelser mod rentepåstanden og kompensationsbeløbet efter rentelovens § 9 a, stk. 3.

Efter de under sagen nedlagte påstande samt sagens forløb og udfald – herunder at TE indbetalte 171.213,50 kr. den
12. juni 2019, og at en berammet hovedforhandling blev aflyst med få dages varsel på grund af forhold, der må henregnes til TE’s forhold – forholdes der med sagens omkostninger som nedenfor bestemt.

Efter sagens forløb og udfald forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt.

Thi bestemmes
TE A/S skal til UE A/S betale 492.041,89 kr. med tillæg af procesrente af 36.110,63 kr. fra den 15. januar 2019 til den
14. februar 2019, af 195.157,51 kr. fra den 15. februar 2019 til den 17. marts 2019, af 311.076,26 kr. fra den 18. marts 2019 til den 14. april 2019, af 663.354,39 kr. fra den 15. april 2019 til den 12. juni 2019 og af 492.041,89 kr. fra den 13. juni 2019 til betaling sker, samt 5.580 kr.

I sagsomkostninger skal TE A/S til UE A/S betale 60.000 kr.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af TE efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet.

Kendelsen opfyldes inden 14 dage efter dens modtagelse.