(+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk

Denne kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo maj 2018 og vedrører mangler samt berettigelsen af en arbejdsstandsning.

Ultimo januar 2013 indgik bygherre (BH) hovedentrepriseaftale med hovedentreprenør (HE), om udførelse af ombygnings- og tilbygningsarbejder af og på en fast ejendom. Det blev mellem parterne aftalt, at AB 92 var gældende for entreprisen.

Afleveringsforretningen af entreprisen fandt sted ultimo juni 2013. Protokollen blev imildertid kun underskrevet af rådgiveren for BH, arkitekt (A), da direktør (D) for BH havde forladt afleveringsforretningen uden at skrive under. For HE underskrev den tidligere direktør i HE (C).

I protokollen fremgik der mangler i arbejdet, som der efterfølgende blev fastsat en frist for afhjælpning af. Fristen blev fastsat til medio juli 2013.

HE standsede medio juni 2013 arbejdet, da BH ikke havde betalt en forfalden faktura. I forlængelse af HE’s arbejdsstandsning, oplyste HE’s advokat dette i en mail til BH. Ultimo juni 2013 oplyste BH’s advokat imidlertid, at den arbejdsstandsningen var uberettiget og opfordrede derfor HE til at genoptage arbejdet.

Primo juli 2013 anførte BH’s advokater, at der efter BH’s opfattelse ikke var fundet en endelig aflevering sted, da de pågældende mangler på byggeriet havde hindret ibrugtagen af ejendommen. HE fastholdt imidlertid, at en endelig aflevering af byggeriet havde fundet sted.

BH’s advokat hævede entrepriseaftalen ved mail medio august 2013.

Der blev efterfølgende afholdt stadeforretning samt senere syn og skøn.

Voldgiftsretten

Retten indledte sine bemærkninger med at anføre, at selvom D for BH, havde forladt afleveringsforretningen, ændre dette ikke på forholdet om hvorvidt der var sket aflevering eller ej. Retten konkluderede således, at afleveringen til BH fandt sted ultimo juni 2013, efter gennemførelsen af afleveringsforretningen. Derudover konstaterede voldgiftsretten, at der ikke forelå tilstrækkelig dokumentation til at påvise en godtgørelse for BH’s afvisning om overtagelse af arbejdet i henhold til  AB 92 § 28, stk. 2.

For så vidt angik arbejdsstandsningen anførte voldgiftsretten, at denne var uberettiget. Da HE således ikke havde genoptaget arbejdet på BH’s opfordring, var BH’s ophævelse af entreprisen berettiget. Som følge af den berettigede ophævelse kunne BH kræve udbedringsomkostninger for de foreståede mangler.

Hvad kan vi lære af denne kendelse?

På baggrund af ovenstående kendelse kan det udledes, at det er uberettiget som entreprenør at standse igangværende arbejder som følge af misligholdelse af en enkelt forfalden faktura. Hovedentreprenøren burde i nærværende kendelse have efterkommet bygherrens opfordring til fortsættelse af arbejdet, da netop den manglende efterkommelse af opfordringen førte til bygherrens berettigede ophævelse af entreprisen.

Vil du vide mere?

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi går i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet.

Se mere på https://nexusadvokater.dk/kurser/

/Entrepriseadvokat Simon Heising

Som gengivet i TBB 2018.806 / Sag C-13714

 

-oOo-

 

Kendelsen i fuld længde

Hovedentreprenør HE (advokat Lars Høj Andersson) mod Bygherre BH (advokat Morten Knoth Knudsen)

Indledning

Advokat Lars Høj Andersson har ved klageskrift modtaget den 20. maj 2015 anmodet Voldgiftsnævnet om at nedsætte en voldgiftsret til afgørelse af en tvist mellem ovennævnte parter om tilgodehavende i forbindelse med ombygning af indklagedes domicil i ….

Voldgiftsnævnet har i anledning heraf vedtaget at nedsætte en voldgiftsret i henhold til »Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed« bestående af rådgivende ingeniør Jens-Eduard Schønfeldt, sektionsdirektør Mogens Nielsen og landsdommer Lars Christensen, med sidstnævnte som formand.

Forud for voldgiftssagen er under Voldgiftsnævnets j.nr. A-8469 udmeldt civilingeniør Per Johansen som skønsmand. Der er afgivet staderapport af 19. oktober 2013 og skønserklæring af 30. december 2014. Under voldgiftssagen er yderligere afgivet supplerende erklæringer af 29. juni 2016 og 24. marts 2017. Skønsomkostningerne på samlet 185.734,69 kr. inkl. moms og afgift til Voldgiftsnævnet er foreløbigt betalt af indklagede. Udgifterne på 7.200 kr. + moms til afhjemling af skønsmanden under hovedforhandlingen er foreløbigt betalt af indklagede.

Påstande og hovedforhandling

Klager, hovedentreprenør HE ApS under konkurs, har nedlagt påstand om, at indklagede, bygherre BH A/S, til HE ApS under konkurs skal betale 1.498.012,50 kr. inkl. moms med procesrente af 194.658,75 kr. fra den 7. maj 2013, af 82.375 kr. fra den 14. juni 2013, af 82.375 kr. fra den 28. juni 2013, af 11.950 kr. fra den 5. juli 2013, af 38.159,07 kr. fra den 11. juli 2013, af 122.231,25 kr. fra den 12. juli 2013, af 19.837,50 kr. fra den 19. juli 2013, af 347.740,84 kr. fra den 26. juli 2013 og af 598.685,10 kr. fra den 20. maj 2015.

BH A/S har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

BH A/S (herefter »BH«) har til kompensation nedlagt påstand om, at HE ApS under konkurs til BH skal betale 1.127.898,75 kr. med tillæg af procesrenter fra sagens indlevering til Voldgiftsnævnet.

HE ApS under konkurs (herefter »HE«) har påstået frifindelse for dette krav.

Hovedforhandling har fundet sted den 16. og 17. maj 2018 i ….

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling og uden fuldstændig gengivelse af forklaringerne og proceduren og alene med gengivelse af parternes påstande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

Kort sagsfremstilling

Ved hovedentrepriseaftale af 31. januar 2013 påtog HE sig at udføre nogle nærmere angivne ombygnings- og tilbygningsarbejder på ejendommen … for BH, der skulle anvende ejendommen som nyt domicil. Der er i parternes aftalegrundlag henvist til AB 92.

Denne sag angår en opgørelse af parternes økonomiske mellemværende i forbindelse med den pågældende entreprise.

  HE BH
Entreprisesum, ekskl. moms 6.250.000,00 6.250.000,00
– Reduktion el-arbejde, ekskl. moms 70.000,00 66.500,00
– BH’s krav for forbrug af el og varme, ekskl. moms 0,00 55.900,18
Aftalesedler, jf. opgørelse nedenfor 348.435,25 196.850,00
Opgørelse 1-7 fra HE, ekskl. moms 193.560,00 0,00
HE’s krav for forøgede kapacitetsomk. 161.250,00 0,00
HE’s krav for manglende fortjeneste 271.950,00 0,00
Samlet ekskl. moms 7.155.195,25 6.324.449,82
Moms 1.788.798,81 1.581.112,46
Samlet inkl. moms 8.943.994,06 7.905.562,28
– betalt af BH i alt 7.338.678,75 7.338.681,03
– mangler – jf. opgørelse nedenfor 107.300,00 1.694.780,00
Samlet mellemværende 1.498.015,31 -1.127.898,76

Der blev den 28. juni 2013 afholdt afleveringsforretning på ejendommen. Afleveringsprotokollen herfra er underskrevet af HE og af arkitekt A, … Arkitekter, der var antaget af BH som bygherrerådgiver på projektet. Protokollen er ikke underskrevet af BH. I afleveringsprotokollen blev konstaterede mangler i henhold til vedhæftede mangelslister opgjort til i alt 385.500 kr. ekskl. moms, og der blev fastsat en frist til 19. juli 2013 for afhjælpning af manglerne.

Ved mail af 2. juli 2013 meddelte BH’s advokat, at BH ikke betragtede byggeriet som afleveret, idet der var væsentlige mangler, der forhindrede BH i at kunne bruge ejendommen. Til mailen var vedhæftet en nærmere beskrivelse af manglerne.

HE fastholdt, at byggeriet var afleveret til BH, og ved mail af 15. juli 2013 meddelte HE’s advokat, at man havde standset arbejdet på pladsen, idet BH trods påkrav ikke fuldt ud havde betalt en forfalden faktura fra HE.

Ved mail af 30. juli 2013 anførte BH’s advokat, at standsningen var uberettiget, og opfordrede til genoptagelse af arbejdet, idet mailen samtidig var vedhæftet en mangelsliste (bilag M).

Ved mail af 14. august 2013 ophævede BH’s advokat entrepriseaftalen under henvisning til, at HE endnu ikke havde genoptaget arbejdet, og at der herefter var tale om væsentlig misligholdelse fra HE’s side.

Der blev afholdt stadeforretning den 20. august 2013 på ejendommen, og der er efterfølgende afholdt syn og skøn vedrørende en række forhold ved byggeriet.

Denne sag angår en opgørelse af parternes økonomiske mellemværende, herunder vedrørende restentreprisesum, merarbejder/ændringsarbejder og mangler. Sagen angår endvidere, om HE er berettiget til at rejse et krav i henhold til AB 92 § 27.

Parternes opgørelser ved hovedforhandlingens indledning kan sammenstilles på følgende måde:

HE’s tilgodehavende for ekstraarbejder ifølge aftalesedler har parterne hver især opgjort på følgende måde, idet nummereringen henviser til aftalesedlernes numre:

  HE BH
Aftaleseddel nr. 1 5.915,00 5.915,00
Aftaleseddel nr. 2 3.000,00 3.000,00
Aftaleseddel nr. 3 7.466,00 7.466,00
Aftaleseddel nr. 4 115.000,00 115.000,00
Aftaleseddel nr. 6 1.515,00 1.515,00
Aftaleseddel nr. 7 12.000,00 12.000,00
Aftaleseddel nr. 9 19.864,00 19.864,00
Aftaleseddel nr. 11 81.633,00 0,00
Aftaleseddel nr. 13 -2.500,00 -2.500,00
Aftaleseddel nr. 15 9.560,00 0,00
Aftaleseddel nr. 16 7.070,00 7.070,00
Aftaleseddel nr. 17 0,00 -10.000,00
Aftaleseddel nr. 26 4.750,00 4.750,00
Aftaleseddel nr. 27 16.900,00 16.900,00
Aftaleseddel nr. 28 19.865,00 0,00
Aftaleseddel nr. 29 15.870,00 15.870,00
Aftaleseddel nr. 30 30.527,25 0,00
HE’s tilgodehavende i alt 348.435,25 196.850,00
  HE BH
Spm. 1 + 141 6.000,00 26.000,00
Spm. 2 + 142 0,00 16.700,00
Spm. 3 + 143 15.000,00 27.500,00
Spm. 4 4.000,00  
Spm. 7 0,00 25.000,00
Spm. 9 7.000,00 3.000,00
Spm. 10 2.000,00 6.500,00
Spm. 11 1.000,00 6.000,00
Spm. 13 3.000,00 5.200,00
Spm. 15 15.000,00 15.000,00
Spm. 16 400,00 400,00
Spm. 17 300,00 2.000,00
Spm. 20 200,00 750,00
Spm. 22 5.000,00 10.000,00
Spm. 23 0,00 7.000,00
Spm. 25 5.000,00 5.000,00
Spm. 27 1.500,00 1.000,00
Spm. 28 2.400,00 2.400,00
Spm. 30 0,00 12.000,00
Spm. 34 5.000,00 5.000,00
Spm. 35 3.000,00 3.000,00
Spm. 36 900,00 2.500,00
Spm. 37 8.000,00 8.000,00
Spm. 39 0,00 1.200,00
Spm. 40 4.000,00 20.000,00
Spm. 47 0,00 1.000,00
Spm. 49 1.000,00 2.500,00
Spm. 51 1.500,00 2.250,00
Spm. 52 0,00 5.000,00
Spm. 54 0,00 250,00
Spm. 56 0,00 2.000,00
Spm. 57 0,00 3.000,00
Spm. 58 0,00 5.000,00
Spm. 59 0,00 17.000,00
Spm. 65 0,00 1.500,00
Spm. 69 0,00 1.500,00
Spm. 70 0,00 250,00
Spm. 71 5.000,00 5.300,00
Spm. 75 0,00 15.000,00
Spm. 77 0,00 6.500,00
Spm. 81 3.000,00 5.000,00
Spm. 82 0,00 14.200,00
Spm. 85 800,00 3.500,00
Spm. 90 2.500,00 2.500,00
Spm. 91 2.500,00 15.500,00
Spm. 97 800,00 1.000,00
Spm. 98 0,00 2.000,00
Spm. 99 0,00 1.500,00
Spm. 100 500,00 2.700,00
Spm. 101 0,00 2.000,00
Spm. 103 + 104 0,00 5.500,00
Spm. 106 0,00 1.000,00
Spm. 107 0,00 2.500,00
Spm. 126 0,00 18.000,00
Spm. 127 0,00 9.000,00
Spm. 130 0,00 2.000,00
Spm. 131 0,00 3.800,00
Spm. 135 0,00 500,00
Spm. 139 300,00 1.000,00
Spm. 144 0,00 41.000,00
Spm. 152 0,00 13.500,00
Spm. 154 0,00 17.500,00
Spm. 160 0,00 12.880,00
Spm. 161 0,00 68.000,00
Spm. 162 0,00 312.500,00
Spm. 164 0,00 22.000,00
Spm. 166 0,00 365.000,00
Spm. 167 0,00 470.000,00
BH’s tilgodehavende i alt 107.300,00 1.694.780,00

BH’s tilgodehavende for mangler har parterne hver især opgjort på følgende måde, idet nummereringen henviser til spørgsmålene til skønsmanden og skønsmandens besvarelse heraf:

Forklaringer

Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af følgende:

  • C, tidl. direktør i HE.
  • D, direktør i BH.
  • F, … Rådgivende Ingeniører A/S, der var underrådgiver for … Arkitekter A/S.
  • A, bygningskonstruktør, … Arkitekter A/S, der var bygherrerådgiver for BH.
  • G, firma X.

Efter aftale med parterne gengives forklaringerne ikke i denne kendelse.

Procedure

Efter aftale med parterne gengives parternes procedure ikke i denne kendelse

Voldgiftsrettens begrundelse og resultat

Aflevering, standsning og ophævelse:

Der blev afholdt afleveringsforretning den 28. juni 2013, efter at BH’s rådgiver havde indkaldt hertil. Det forhold, at direktør D, BH, valgte at forlade afleveringsforretningen, der herefter måtte færdiggøres uden hans tilstedeværelse, ændrer ikke på, at arbejdet må anses for afleveret til bygherren efter gennemførelse af afleveringsforretningen den 28. juni 2013, idet det efter de afgivne forklaringer og indholdet af afleveringsprotokollen med bilag ikke er dokumenteret, at der blev påvist forhold, der berettigede BH til at afvise at overtage arbejdet, jf. AB 92 § 28, stk. 2.

Det kan lægges til grund, at HE efter afleveringsforretningen fortsatte arbejdet på pladsen med udbedring af mangler mv. HE standsede arbejdet den 15. juli 2013 med henvisning til, at BH trods påkrav ikke havde betalt et forfaldent resttilgodehavende i henhold til HE’s faktura 100445 af 14. juni 2013. BH gør gældende, at standsningen var uberettiget, idet BH var berettiget til at modregne et tilgodehavende for forbrug af el og varme i byggeperioden inden betaling af HE’s faktura 100445.

Det afgørende for, om standsningen var berettiget, er, hvorvidt BH havde et berettiget tilgodehavende på 55.900,18 kr. ekskl. moms for forbrug af el og varme. BH’s krav på 55.900,18 kr. er nærmere specificeret i 2 fakturaer med underbilag (bilagssamlingens side 228-245). Voldgiftsretten anser det for godtgjort, at beløbet svarer til de udgifter, der er afholdt af BH til el og varme i byggeperioden.

Det følger af bilag til parternes hovedentrepriseaftale (bilagssamlingen side 51), at udgifter til el og varme i byggeperioden skulle afholdes af HE. Denne aftale er senere modificeret, jf. aftaleseddel nr. 6, hvorefter el og varme med relation til bygherreleverancer kan faktureres af HE »efter faktisk forbrug (aflæsning af el/varme ved opstart og ved afslutning)«. HE har imidlertid ikke fremlagt dokumentation for noget faktisk forbrug vedrørende bygherreleverancer.

Da voldgiftsretten herefter anser det for godtgjort, at BH havde afholdt udgifter på 55.900,18 kr. til el og varme i byggeperioden, som BH med rette kunne kræve betalt af HE, var det ikke berettiget, at HE standsede arbejdet den 15. juli 2013 med henvisning til, at BH havde modregnet kravet på 55.900,18 kr. inden betaling af HE’s faktura 100445.

HE valgte trods opfordring hertil ikke at genoptage arbejdet, og det var derfor berettiget, at BH herefter den 14. august 2013 ophævede entrepriseaftalen.

HE’s krav i henhold til aftalesedler

Aftaleseddel nr. 11

Aftaleseddel nr. 1 5.915,00
Aftaleseddel nr. 2 3.000,00
Aftaleseddel nr. 3 7.466,00
Aftaleseddel nr. 4 115.000,00
Aftaleseddel nr. 6 1.515,00
Aftaleseddel nr. 7 12.000,00
Aftaleseddel nr. 9 19.864,00
Aftaleseddel nr. 11 81.633,00
Aftaleseddel nr. 13 -2.500,00
Aftaleseddel nr. 15 9.560,00
Aftaleseddel nr. 16 7.070,00
Aftaleseddel nr. 17 10.000,00
Aftaleseddel nr. 26 4.750,00
Aftaleseddel nr. 27 16.900,00
Aftaleseddel nr. 28 19.865,00
Aftaleseddel nr. 29 15.870,00
Aftaleseddel nr. 30 30.527,25
HE’s tilgodehavende i alt, ekskl. moms 338.435,25

Efter dateringerne på aftaleseddel 11, rev. B, kan det lægges til grund, at kravet på ekstra betaling som følge af ændring af glaspartier blev rejst af HE allerede i marts 2013.

C’s (fra HE) forklaring om, at ændringerne og herunder ændringen af glasleverandør fra … til … var begrundet i bygherrens ønsker, støttes af A’s forklaring. Ved mail af 16. maj 2013 har A som bygherrerådgiver godkendt, at glaspartierne blev bestilt hos …, og at arbejdet blev sat i gang.

Herefter, og efter A’s forklaring om, at han anså arbejderne i aftalesedlen for ekstraarbejder, og at han efter at have tjekket beløbene indstillede til BH, at aftalesedlen blev godkendt, tager voldgiftsretten HE’s krav i henhold til denne aftaleseddel til følge med 81.633 kr. + moms.

Aftaleseddel nr. 15

Efter indholdet af mailkorrespondancen fra 24. juni 2013 til 3. juli 2013 mellem C (fra HE), D (fra BH) og BH’s rådgivere, A og F, lægger voldgiftsretten til grund, at arbejderne omfattet af aftaleseddel nr. 15 er ekstraarbejder, der er udført af HE. Voldgiftsretten tager derfor HE’s krav i henhold til denne aftaleseddel til følge med 9.560 kr. + moms.

Aftaleseddel nr. 17

Det er ubestridt, at der blev aftalt en ændring vedrørende lamper i kontor på 1. sal, og at dette berettiger BH til et fradrag i entreprisesummen på 10.000 kr. + moms.

Aftaleseddel nr. 28 og 30

Under hovedforhandlingen har BH anerkendt HE’s krav på 19.865 kr. og 30.527,25 kr. vedrørende aftaleseddel nr. 28 og 30.

HE’s samlede krav i henhold til aftalesedler kan herefter opgøres til følgende:

HE’s krav i henhold til opgørelse 1-7

Opgørelse 1-7 indeholder en række forhold omkring byggeriet, som HE anser som ekstraarbejder eller ændringsarbejder i forhold til parternes entrepriseaftale.

BH har bestridt, at forholdene anført i opgørelse 1-7 berettiger HE til ekstra betaling udover entreprisesummen, og BH har i sin opgørelse af parternes mellemværende ansat de forhold, der er indeholdt i opgørelserne, til 0 kr.

C (fra HE) har under hovedforhandlingen forklaret, at han udarbejdede opgørelserne efter afleveringsforretningen. I de sidste 3-4 byggemøder var der en række forhold, HE skulle udføre, men hvor man ikke kunne nå til enighed om økonomien. De var dog nødt til at komme videre i byggeriet. Derfor aftalte han med A, at de måtte afklare økonomien vedrørende disse forhold efterfølgende. Dette er direkte anført i flere byggemødereferater, og det var en klar aftale med bygherrerådgiveren. Han har ikke modtaget bemærkninger til opgørelserne fra bygherrerådgiveren. C (fra HE) har afgivet forklaring om de enkelte punkter i opgørelserne, og han har for en række af punkterne henvist til, at det også kan udledes af projekt- og udbudsmaterialet, at der er tale om ekstra- eller ændringsarbejder, der berettiger til yderligere betaling.

A har under hovedforhandlingen forklaret, at det godt kan passe, at opgørelse 1-7 hovedsageligt indeholder forhold, som de drøftede i udførelsesfasen som ekstra- eller ændringsarbejder, men hvor de ikke kunne nå til enighed om økonomien og derfor udskød dette. A har afgivet forklaring om de enkelte punkter i opgørelserne, og han har for en række af punkterne bekræftet, at der efter hans opfattelse er tale om arbejder, der ligger ud over entrepriseaftalen, ligesom han for en række af forholdene har forklaret, at han betragter de beløbsmæssige krav som rimelige.

Under voldgiftssagen har HE ikke fremlagt byggemødereferater, selvom det efter C’s (fra HE) forklaring skulle fremgå heraf, at HE har forbeholdt sig krav om ekstrabetaling for de forhold, der er omfattet af opgørelse 1-7. Der er heller ikke fremlagt projektmateriale/udbudsmateriale, selvom det efter C’s forklaring skulle kunne udledes heraf, at en række af de forhold, der er indeholdt i opgørelse 1-7, ikke er indeholdt i parternes entrepriseaftale. Opgørelse 1-7 er udarbejdet efter byggeriets aflevering, men HE har samtidig for en række andre forhold under byggefasen løbende udstedt i hvert fald 30 aftalesedler, hvor HE anså sig berettiget til at kræve betaling ud over entreprisesummen.

Under disse omstændigheder er det på trods af forklaringerne fra C (fra HE) og A ikke tilstrækkeligt bevist, at de forhold, der er anført i opgørelse 1-7, berettiger HE til at kræve betaling udover entreprisesummen.

Ved opgørelsen af parternes mellemværende medtages opgørelse 1-7 derfor med 0 kr.

HE’s krav for forøgede kapacitetsomkostninger og manglende fortjeneste

HE har med henvisning til AB 92 § 27 rejst krav om erstatning/godtgørelse for forøgede kapacitetsomkostninger og manglende fortjeneste. HE har først under hovedforhandlingen fremlagt nærmere opgørelser og specifikationer af de pågældende krav. Opgørelserne er udokumenterede og bygger efter C’s forklaring på skønsmæssige ansættelser.

Selvom det efter voldgiftsrettens samlede vurdering af de fremlagte bilag og afgivne forklaringer må lægges til grund, at bygherren undervejs i byggefasen har fremsat usædvanligt mange ønsker til ændringer/forbedringer og i øvrigt har optrådt på en måde, der ikke har været fremmende for byggeriets forløb, er det ikke tilstrækkeligt godtgjort af HE, at der er forhold, der berettiger HE til erstatning eller godtgørelse efter AB 92 § 27. Voldgiftsretten bemærker i den forbindelse, at det som ovenfor anført var uberettiget, at HE standsede arbejdet den 15. juli 2013.

Allerede af denne grund tages HE’s krav for forøgede kapacitetsomkostninger og manglende fortjeneste ikke til følge.

BH’s krav vedrørende mangler

Mangel spm. 17, 20, 36, 39, 47, 49, 51, 54, 56, 65, 69, 71, 81, 97, 98, 99, 101, 106, 130 og 139

Parterne har under hovedforhandlingen opnået enighed om opgørelse af BH’s krav vedrørende disse forhold. Der henvises til opgørelsen i protokollen fra hovedforhandlingen og den samlede opgørelse af manglerne nedenfor.

Mangel spm. 82, 127 og 152

BH har under hovedforhandlingen frafaldet sit krav vedrørende disse forhold.

Mangel spm. 70 og 135

HE har under hovedforhandlingen anerkendt BH’s krav vedrørende disse forhold.

Mangel spm. 1+141, 2+142, 3+143 og 144

Efter indholdet af skønsmandens besvarelser af de pågældende spørgsmål lægger voldgiftsretten til grund, at der for de pågældende forhold er tale om mangler. Udgiften til udbedring afhænger af, hvor mange facadeplader der var til rådighed på pladsen for færdiggørelse af arbejdet. Efter skønsmandens besvarelser og de fremlagte fotos lægger voldgiftsretten til grund, at der i hvert fald i et vist omfang var plader til stede, der kan anvendes til færdiggørelsen af de pågældende forhold.

Voldgiftsretten fastsætter derfor skønsmæssigt udgiften til udbedring til samlet 90.000 kr. inkl. udgiften til maling.

Mangel spm. 7, 10, 11, 13, 22, 23, 30, 40, 59, 77, 85, 91, 100, 131 og 154

Efter indholdet af skønsmandens besvarelser af de pågældende spørgsmål lægger voldgiftsretten til grund, at der for de pågældende forhold er tale om mangler, og at dette berettiger BH til et krav i overensstemmelse med skønsmandens opgørelse af omkostningerne til udbedring, idet BH som anført ovenfor var berettiget til at ophæve entrepriseaftalen. Voldgiftsretten henviser til den samlede opgørelse af manglerne nedenfor.

Mangel spm. 52

Det er ikke bevist, at dette forhold, der er konstateret af skønsmanden ved stadeforretningen, var til stede på tidspunktet for byggeriets aflevering. På denne baggrund tages BH’s krav vedrørende dette forhold ikke til følge.

Mangel spm. 57, 58, 107, 126

Med det materiale, der er forelagt voldgiftsretten, er det ikke – mod HE’s benægtelse – bevist, at disse forhold er omfattet af HE’s entreprise. På denne baggrund tages BH’s krav vedrørende disse forhold ikke til følge.

Mangel spm. 75

Efter indholdet af skønsmandens besvarelse af dette spørgsmål lægger voldgiftsretten til grund, at forholdet er uden betydning, og at der herefter ikke er tale om en mangel, der kan kræves udbedret af BH. BH’s krav vedrørende dette forhold tages derfor ikke til følge.

Mangel spm. 103 + 104

Efter indholdet af skønsmandens besvarelse og de tilhørende fotos lægger voldgiftsretten til grund, at forholdet vedrørende placering af lygtepælen er uden betydning, og at der herefter ikke er tale om et forhold, der kan kræves udbedret af BH. Forholdet vedrørende kabelførslen må derimod anses for en mangel, som berettiger BH til et krav på 1.500 kr., svarende til skønsmandens besvarelse.

Mangel spm. 160

BH har rejst et krav på 12.880 kr. vedrørende dette forhold, hvilket svarer til det af skønsmanden anslåede beløb til malerbehandling af 92 facadeplader på fabrik.

Hverken efter skønsmandens besvarelse eller efter det materiale, der i øvrigt er forelagt voldgiftsretten, har voldgiftsretten mulighed for at tage stilling til, om og i hvilket omfang arbejdet med udskiftning af 92 stk. eksisterende facadeplader er udført, og herunder i hvilket omfang pladerne er malerbehandlet. Voldgiftsretten tager derfor ikke BH’s krav vedrørende dette forhold til følge.

Mangel spm. 161

Voldgiftsretten lægger efter A’s og C’s (fra HE) samstemmende forklaringer til grund, at den omhandlede udendørs belysning udgik af HE’s entreprise, og at denne del var medtaget med 34.000 kr. i prislisten for el-entreprisen.

Voldgiftsretten tager derfor alene BH’s krav vedrørende dette forhold til følge med 34.000 kr.

Mangel spm. 162

Voldgiftsretten lægger efter A’s og C’s (fra HE) samstemmende forklaringer til grund, at det pågældende materiale var til stede på afleveringsforretningen og blev udleveret til bygherrerådgiveren, ligesom materialet i øvrigt løbende var blevet det under byggefasen.

Voldgiftsretten tager derfor ikke BH’s krav vedrørende dette forhold til følge.

Mangel spm. 164

BH har rejst et krav på 22.000 kr. vedrørende dette forhold, hvilket svarer til det af skønsmanden anslåede beløb til etablering af et nyt anlæg til tvangsudsugning.

Hverken efter skønsmandens besvarelse af spørgsmålene 53, 151 og 164 eller efter det materiale, der i øvrigt er forelagt voldgiftsretten, har voldgiftsretten mulighed for at tage stilling til, om og i hvilket omfang der er etableret udsugning. Det beløb, der er anslået af skønsmanden, kan derfor ikke lægges til grund ved fastsættelse af den eventuelle omkostning til etablering/færdiggørelse af udsugning. Voldgiftsretten tager derfor ikke BH’s krav vedrørende dette forhold til følge.

Mangel spm. 166

Som tidligere anført anser voldgiftsretten byggeriet for afleveret til BH den 28. juni 2013.

På tidspunktet for afleveringen var interiørglassene monteret, og det er ikke dokumenteret under voldgiftssagen, at der var mangler ved glassene, ligesom det ikke er dokumenteret, at HE har medvirket til at nedtage glassene efter byggeriets aflevering.

Voldgiftsretten tager derfor ikke BH’s krav vedrørende dette forhold til følge.

Mangel spm. 167

BH har rejst et krav på 470.000 kr. vedrørende dette forhold, hvilket svarer til det af skønsmanden anslåede beløb til en fuldstændig udskiftning af fliserne i udstillingsområdet mv.

Efter skønsmandens forklaring for voldgiftsretten lægges det imidlertid til grund, at den anvendte flise må anses for egnet til anvendelse i det pågældende rum. BH’s krav på 470.000 kr. kan derfor ikke tages til følge.

Det fremgår af A’s mails af 5. marts og 20. februar 2013 til C (fra HE), at HE ifølge udbudsmaterialet skulle behandle fliserne med et nærmere angivet imprægneringsmiddel efter fugning. C har forklaret, at fliserne ikke blev imprægneret efter fugning. Voldgiftsretten må på den baggrund lægge til grund, at HE ikke har udført den foreskrevne imprægnering. Voldgiftsretten har imidlertid ingen mulighed for at skønne over udgiften til den manglende imprægnering, ligesom voldgiftsretten ikke har mulighed for at afgøre, om den manglende imprægnering er årsag til de problemer ved flisebelægningen, der er konstateret af BH.

Voldgiftsretten tager derfor ikke nogen del af BH’s krav vedrørende dette forhold til følge.

Samlet opgørelse af mangler

BH’s samlede krav som følge af mangler kan herefter opgøres til følgende:

Spm. 1+141, 2+142, 3+143 og 144 90.000,00
Spm. 7 25.000,00
Spm. 9 3.000,00
Spm. 10 6.500,00
Spm. 11 6.000,00
Spm. 13 5.200,00
Spm. 15 15.000,00
Spm. 16 400,00
Spm. 17 1.150,00
Spm. 20 475,00
Spm. 22 10.000,00
Spm. 23 7.000,00
Spm. 25 5.000,00
Spm. 27 1.000,00
Spm. 28 2.400,00
Spm. 30 12.000,00
Spm. 34 5.000,00
Spm. 35 3.000,00
Spm. 36 1.700,00
Spm. 37 8.000,00
Spm. 39 600,00
Spm. 40 20.000,00
Spm. 47 500,00
Spm. 49 1.750,00
Spm. 51 1.875,00
Spm. 52 0,00
Spm. 54 125,00
Spm. 56 1.000,00
Spm. 57 0,00
Spm. 58 0,00
Spm. 59 17.000,00
Spm. 65 750,00
Spm. 69 750,00
Spm. 70 250,00
Spm. 71 5.150,00
Spm. 75 0,00
Spm. 77 6.500,00
Spm. 81 4.000,00
Spm. 82 0,00
Spm. 85 3.500,00
Spm. 90 2.500,00
Spm. 91 15.500,00
Spm. 97 900,00
Spm. 98 1.000,00
Spm. 99 750,00
Spm. 100 2.700,00
Spm. 101 1.000,00
Spm. 103 + 104 1.500,00
Spm. 106 500,00
Spm. 107 0,00
Spm. 126 0,00
Spm. 127 0,00
Spm. 130 1.000,00
Spm. 131 3.800,00
Spm. 135 500,00
Spm. 139 650,00
Spm. 152 0,00
Spm. 154 17.500,00
Spm. 160 0,00
Spm. 161 34.000,00
Spm. 162 0,00
Spm. 164 0,00
Spm. 166 0,00
Spm. 167 0,00
Mangler i alt 355.375,00

Samlet opgørelse af parternes mellemværende:

HE’s samlede tilgodehavende kan herefter opgøres på følgende måde:

Entreprisesum, ekskl. moms 6.250.000,00
– Reduktion el-arbejde, ekskl. moms 70.000,00
– BH’s krav for forbrug af el og varme, ekskl. moms 55.900,18
Aftalesedler 338.435,25
Opgørelse 1-7 0,00
HE’s krav for forøgede kapacitetsomk. 0,00
HE’s krav for manglende fortjeneste 0,00
Samlet ekskl. moms 6.462.535,07
Moms 1.615.633,77
Samlet inkl. moms 8.078.168,84
– betalt af BH i alt 7.338.678,75
– mangler – jf. opgørelse nedenfor 355.375,00
Samlet mellemværende 384.115,09

Voldgiftsretten tager på denne baggrund HE’s påstand til følge med 384.115,09 kr.

Med hensyn til renter bemærkes, at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, at nogen del af kravet kan kræves forrentet fra et tidligere tidspunkt end voldgiftssagens anlæg.

Sagsomkostninger og omkostninger til voldgiftsretten

Ved afgørelsen om sagsomkostninger må der tages udgangspunkt i sagens udfald sammenholdt med de påstande, der er nedlagt af parterne. Der må dog i denne sag også tages hensyn til, at BH har påberåbt sig, at der er mangler, der berettiger til et modkrav på knap 1,7 mio. kr., hvoraf BH kun har fået medhold i cirka 350.000 kr. Modkravet for mangler har bidraget til en væsentlig forøgelse af sagens omfang, både i forhold til syn og skøn og under sagens forberedelse og hovedforhandling.

På denne baggrund skal hver part bære egne omkostninger til advokatbistand, mens HE skal betale 50.000 kr. til BH til delvis dækning af BH’s udgifter til skønsmanden ekskl. moms.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, skal betales af parterne med hver halvdelen.